Love for. Interflora-Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for. Interflora-Danmark"

Transkript

1 Love for Interflora-Danmark 1 NAVN OG ORGANISATION 1.1 Foreningens navn er "Interflora-Danmark". 1.2 Foreningen benytter desuden følgende navne/varemærker: "Blomsterringen - SIG DET MED BLOMSTER" "Foreningen af ekspreslevering af blomster i Danmark" "Sig det med Blomster" "Blomsterhilsen over hele jorden" "Blomsterformidlingen" "Blomsterringen" "Husk hvad blomster kan gøre" 1.3 Foreningen er en den 1. december 1958 stedfunden sammenslutning af foreningerne "Sig det med Blomster" stiftet den 24. marts 1925 og "Blomsterringen" stiftet den 19. januar Foreningen er medlem af den europæiske hovedorganisation "Fleurop-Interflora" og herigennem tilsluttet den internationale organisation "Interflora Inc.. FORMÅL Foreningens formål er at virke til fremme af blomstersalg, herunder formidling af køb, salg og forsendelse af blomster, anlednings- og gavehilsener samt andre aktiviteter til gavn for foreningens medlemmer. 3 MEDLEMSKAB 3.1 Som medlem af foreningen kan optages personer, som har en efter bestyrelsens skøn forsvarlig faglig baggrund samt en forretningsstandard, der lever op til de til enhver tid aktuelle krav.

2 Som hovedregel skal personerne have gennemgået den til enhver tid anerkendte grunduddannelse inden for faget eller kunne dokumentere tilsvarende færdigheder, eventuelt ved aflæggelse af en prøve. Medlemmer af foreningen skal både afsende og udføre bestillinger. 3.2 Drives en blomsterhandel i selskabsform, kan indehaveren eller forpagteren optages som medlem. 3.3 Ejes en blomsterhandel eller et selskab af flere, kan kun én af indehaverne optages som medlem af foreningen. 3.4 Medlemskab er personligt og knyttet til de(t) forretningssted(er), som medlemmet driver ved optagelsen i foreningen. Medlemskabet kan ikke overdrages til ny indehaver af forretningsstedet uden bestyrelsens skriftlige godkendelse. Medlemskabet bortfalder, såfremt medlemmet ophører med at drive blomsterhandel. 3.5 Ansøgning om optagelse som medlem i foreningen indgives på et af foreningen udarbejdet ansøgningsskema. Foreningen undersøger ansøgerens faglige kvalifikationer, forretningssted og økonomiske forhold og kan til bedømmelse heraf indhente fornødne oplysninger, såvel hos medlemmer af foreningen som hos andre. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvorvidt ansøgeren kan optages som medlem. Bestyrelsens bestemmelse kan ikke kræves begrundet. Enhver oplysning i forbindelse med ansøgerens optagelse behandles strengt fortroligt. 3.6 Nye medlemmer modtager ved optagelse som medlem foreningens love, vejledninger, forretningsbetingelser og instruktioner om krav til forretningsstedets indretning samt en computer og printer. 3.7 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningen med 3 (tre) måneders forudgående varsel til udgangen af en måned. Alt foreningen tilhørende materiale skal returneres, og skiltning skal nedtages inden 14 dage fra medlemskabets ophør. Hvis skiltning ikke er fjernet på nævnte tidspunkt, vil foreningen for det tidligere medlems regning drage omsorg herfor. MEDLEMMERNES PLIGTER 4.1 Foreningens medlemmer har pligt til 4 at undlade at være medlem af eller tilsluttet andre organisationer med samme eller lignende formål,

3 at ekspedere en ordre pr. distance med samme standard og kvalitet som en ordre, der ekspederes i en kundes overværelse, og i overensstemmelse med de krav, der til enhver tid fremgår af Optagelseskrav til medlemmer, at anvende foreningens markedsføringsmateriale og arbejde aktivt med i kollektive kampagner, at føre det til enhver tid af foreningens bestyrelse besluttede basissortiment samt at modtage specielle varer eller grupper af varer, der er almindelige salgsartikler i forretninger, tilsluttet foreningen, at benytte de af foreningen til Fællesmærkeregisteret anmeldte fællesmærker, ikke at ændre på fællesmærker, at indberette krænkelser og misbrug af fællesmærkerne til foreningens bestyrelse, samt at have en af foreningen godkendt Interflora-facade, at overholde de retningslinjer og instruktioner, som til enhver tid fastsættes af foreningen, herunder rapportere nøgletal til foreningen. KONTINGENT, DEPOSITUM OG INDMELDELSESGEBYR Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves med 1/12 (en tolvtedel) månedsvis forud. 5.2 Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. 5.3 Nye medlemmer indbetaler et depositum, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen, til sikkerhed for foreningens tilgodehavende hos medlemmet til enhver tid. I stedet for indbetaling af depositum kan stilles uigenkaldelig anfordringsgaranti fra et pengeinstitut. 5.4 Driver et medlem flere forretninger, betales indmeldelsesgebyr, stilles depositum og betales kontingent for hvert forretningssted. FORENINGENS VIRKE Foreningen fastsætter de retningslinjer, der skal være gældende for såvel optagelse af nye medlemmer som for medlemmerne og deres virke. Retningslinjer og instruktioner, der skal godkendes af bestyrelsen, vil til enhver tid være tilgængelige på foreningens intranet. 6.2 Foreningen fører til stadighed kontrol med, at distanceleverancerne udføres på tilfredsstillende måde og er i dette øjemed berettiget til - til enhver tid - at foretage prøvekøb/syn hos tilfældigt valgte medlemmer. I tilfælde af sådanne prøvekøb/syn udfærdiges udførlig rapport vedrørende resultatet heraf, og resultatet af prøvekøb/syn tilsendes medlemmet.

4 6.3 Foreningen udgiver i samarbejde med "Danske Blomsterhandlere" et fagblad. GENERALFORSAMLING Generalforsamlinger afholdes samme sted som generalforsamlinger i "Danske Blomsterhandlere" og således, at de to generalforsamlinger afholdes i fortsættelse af hinanden. 7.2 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år inden udgangen af oktober måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med én måneds varsel ved meddelelse i det af foreningen udgivne fagblad eller ved brev eller til hvert enkelt medlem. 7.3 Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden inden 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne inden 1 uge før generalforsamlingen. 7.4 Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for de forløbne to år. 3. Eventuelle udvalgsformænds beretning om udvalgets arbejde. 4. Forelæggelse af foreningens regnskab for de forløbne to år til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 6. Bestyrelsens virksomhedsplan for de kommende to år. 7. Forelæggelse af budget for de kommende to år og fastsættelse af årskontingent. 8. Eventuelt valg af formand for bestyrelsen (hvert fjerde år). 9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 10. Godkendelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen. 11. Valg af intern revisor samt en suppleant herfor. 12. Valg af statsautoriseret revisor. 13. Valg af formand for voldgiftsretten. 14. Fastlæggelse af stedet for næste generalforsamling (hvert fjerde år). 15. Eventuelt. 7.5 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter beslutning taget af en generalforsamling, af bestyrelsen eller på forlangende af mindst 50 medlemmer. Begæring fra medlemmerne om ekstraordinær generalforsamling skal indsendes skriftligt til formanden for bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest én måned efter modtagelse af begæring herom fra mindst 50 medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel enten ved meddelelse i det af foreningen udgivne fagblad eller ved brev eller til hvert enkelt medlem.

5 7.6 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre dirigenten finder skriftlig afstemning fornøden. I tilfælde af stillingtagen til eksklusion af et medlem sker altid skriftlig afstemning. 7.7 På generalforsamlingen kan stemmes ved fuldmagt til en ægtefælle, en medindehaver, eller andet medlem af foreningen. Et medlem af foreningen kan dog kun modtage 1 (en) fuldmagt. 7.8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, dog at der til ændring af foreningens love og til foreningens opløsning kræves kvalificeret flertal, jf Der udarbejdes et referat over det på generalforsamlingen passerede, herunder de på denne trufne afgørelser. Referatet underskrives af bestyrelsen og formanden og anses som bevis for, hvad der er passeret, og hvilke afgørelser der er truffet på generalforsamlingen. Referatet slås op på foreningens intranet og sendes med til medlemmerne. BESTYRELSEN Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer. 8.2 Foreningens bestyrelse samt formanden er tillige bestyrelse respektive formand for "Danske Blomsterhandlere". 8.3 Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Hver anden gang vælges formanden på foreningens generalforsamling og hver anden gang på den ordinære generalforsamling i "Danske Blomsterhandlere". To af bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen og er ligeledes medlemmer i bestyrelsen i "Danske Blomsterhandlere". De øvrige to bestyrelsesmedlemmer vælges på "Danske Blomsterhandleres" generalforsamling. En suppleant for bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen. Suppleanten indtræder i bestyrelsen i tilfælde af vakance. 8.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv næstformand. 8.5 Bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af foreningen. 8.6 Bestyrelsen afholder møde mindst 4 (fire) gange årligt. Møderne indkaldes af formanden og ledes af denne. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6 8.7 Over det på bestyrelsesmøderne passerede udarbejdes et referat, der forelægges til godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde. Referaterne indsættes i en protokol. 8.8 Bestyrelsen kan nedsætte og afvikle udvalg til varetagelse af enkelte dele af foreningens virksomhed. Udvalgsmedlemmer skal være medlemmer af foreningen men behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen. Udvalgenes formænd udpeges af bestyrelsen. Øvrige udvalgsmedlemmer udpeges af formændene i samråd med bestyrelsen. Udvalgenes formænd udarbejder til den ordinære generalforsamling beretning om udvalgets arbejde i den forløbne periode. Beretningen tilsendes medlemmerne senest 2 uger før den ordinære generalforsamling. 8.9 Bestyrelsen godkender det af direktionen for to år ad gangen udarbejdede budget for foreningens virke. Budgettet forelægges til orientering på den ordinære generalforsamling Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvilke sanktioner der skal bringes i anvendelse i tilfælde af krænkelser og misbrug af fællesmærker Bestyrelsen kan forlange indbetaling af yderligere depositum, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen, fra medlemmer, der ikke overholder de af foreningen fastsatte retningslinjer for betaling. Eventuelt yderligere depositum frigives, når det pågældende medlem i seks måneder efter indbetaling af det yderligere depositum har overholdt de af foreningen fastsatte retningslinjer for betaling Foreningen dækker bestyrelsesmedlemmernes omkostninger i forbindelse med rejser, dvs. transport, hotel og fortæring i henhold til statens gældende regler for skattefri rejsegodtgørelse Bestyrelsen fastsætter et honorar til formanden for et år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen for to år ad gangen Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der ikke har stemmeret og ikke modtager vederlag. DIREKTION Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktion til at varetage foreningens daglige ledelse og fastsætter retningslinjerne for direktionens virke. 10

7 TEGNING 10.1 Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening Bestyrelsen kan meddele prokura. EKSKLUSION Dersom et medlem af foreningen modarbejder eller skader foreningens interesser, eller dersom indretningen eller udseende af et medlems forretningssted frembyder mulighed for, at foreningens anseelse kan skades derigennem, eller dersom et medlem ikke efterlever de retningslinjer og instruktioner, som til enhver tid fastsættes af foreningen, kan bestyrelsen indstille medlemmet til eksklusion af foreningen. Indtil en sådan eksklusion kan behandles på foreningens ordinære generalforsamling, kan bestyrelsen suspendere vedkommende som medlem af foreningen. Bestyrelsen kan ophæve suspensionen og indstillingen til eksklusion, såfremt medlemmet efterkommer bestyrelsens instrukser, og såfremt bestyrelsen skønner, at medlemmet fremover vil overholde foreningens vedtægter, bestyrelsens instrukser mv. og undlade at modarbejde eller skade foreningen Bestyrelsens beslutning om suspension kan, inden 14 dage efter at bestyrelsens beslutning er meddelt medlemmet, af dette indbringes for foreningens voldgiftsret. Bestyrelsen bestemmer, om sagens indbringelse for voldgiftsretten skal have opsættende virkning på suspensionen. Voldgiftsrettens afgørelse om suspension har alene virkning indtil foreningens næstfølgende ordinære generalforsamling Bestyrelsens - og dersom voldgiftsretten har truffet afgørelse i sagen - voldgiftsrettens afgørelse forelægges af bestyrelsen på den første ordinære generalforsamling, der afholdes efter bestyrelsens respektive voldgiftsrettens afgørelse. Generalforsamlingen træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt vedkommende medlem skal ekskluderes af foreningen. REGNSKAB OG REVISION Foreningens regnskabsår løber over to år fra 1. maj til 30. april Regnskabet, der skal give et retvisende billede af regnskabsårets resultat samt foreningens aktiver og passiver, skal opstilles på en for foreningens medlemmer overskuelig måde. Regnskabet skal være udarbejdet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende norm for god regnskabsskik.

8 12.3 Regnskabet revideres af en på den ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor, der vælges for to år ad gangen. Revisor skal revidere regnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, herunder foretage en kritisk gennemgang af selskabets regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt. Revisor skal efterkomme de krav vedrørende revisionen, som opstilles af bestyrelsen eller af en generalforsamling, for så vidt de ikke strider mod god revisionsskik eller foreningens love. Foreningens bestyrelse og direktion skal give revisor samtlige de oplysninger, som revisor anser af betydning for sin revision Revisor har ret og pligt til at være til stede på generalforsamlingen, på hvilken revisor skal besvare spørgsmål om regnskabet Til kontrol af at de af bestyrelsen foretagne dispositioner er i overensstemmelse med foreningens formål, og af at beslutninger, der er truffet på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger, udføres af bestyrelsen/direktionen, vælger medlemmerne på den ordinære generalforsamling en intern revisor - samt en suppleant herfor - af medlemmernes kreds Hvis den interne revisor får kendskab til, at bestyrelsen ikke overholder sine pligter som anført i pkt. 12.5, skal den interne revisor udarbejde en erklæring herom, der vedlægges regnskabet til generalforsamlingen. VOLDGIFTSRETTEN Til behandling af spørgsmål vedrørende suspension af medlemskab eller klager over et medlems udførelse af sine pligter etableres en voldgiftsret Voldgiftsretten består af en af generalforsamlingen for to år ad gangen - blandt medlemmerne eller uden for medlemmernes kreds - valgt formand samt af to voldgiftsmænd, som skal være medlemmer af foreningen, og som udpeges i hvert enkelt tilfælde - den ene af den indbringende part og den anden af den part der indbringes. Undlader en af parterne at udpege en voldgiftsmand udpeges denne af bestyrelsen. Dersom indbringelsen for voldgiftsretten vedrører en af bestyrelsen truffet afgørelse, udpeger bestyrelsen altid den ene voldgiftsmand Den, der agter at indbringe en sag for voldgiftsretten, skal indsende meddelelse herom til voldgiftsrettens formand med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet samt opgive navnet på den af ham udpegede voldgiftsmand. Den anden part respektive bestyrelsen skal da inden otte dage udpege den tredje voldgiftsmand.

9 13.4 Senest 14 dage efter, at voldgiftsretten er endeligt udpeget, skal den der har indbragt sagen for voldgiftsretten sende en skriftlig redegørelse for sagen til voldgiftsretten. Samtidig skal den skriftlige redegørelse sendes til den anden part samt til bestyrelsen. Den anden part skal fremkomme med et skriftligt svar senest 14 dage efter modtagelse af den skriftlige redegørelse. Voldgiftsrettens formand afgør herefter, om der skal finde yderligere skriftveksling sted og fastsætter i bekræftende fald de frister, inden for hvilke indlæg skal afgives. Når den skriftlige forberedelse er slut, fastsætter voldgiftsrettens formand tidspunktet for en mundtlig forhandling, hvor begge parter får lejlighed til at gøre deres synspunkter gældende. Derefter optages sagen til kendelse, der afsiges snarest muligt og senest 14 dage efter, at sagen er mundtligt forhandlet Voldgiftsrettens kendelser er endelige og kan ikke indbringes for domstolene. Voldgiftsrettens medlemmer har krav på dækning af de af sagens behandling forårsagede omkostninger samt et rimeligt honorar. Voldgiftsretten fastsætter sagens omkostninger, herunder honorar til rettens medlemmer og bestemmer fordelingen af omkostningerne mellem parterne. Omkostninger, der pålægges bestyrelsen, betales af foreningen. 14 FORENINGENS OPLØSNING OG ÆNDRING AF FORENINGENS LOVE 14.1 Beslutning om ændring af foreningens love og om foreningens opløsning skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved beslutning om foreningens opløsning skal mindst 2/3 af foreningens medlemmer være til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke repræsenteret på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte har stemt for foreningens opløsning, skal der, inden 14 dage og med angivelse af resultatet af den første generalforsamling, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange stemmer der er repræsenteret på generalforsamlingen Forslag om foreningens opløsning skal tillige indeholde forslag om anvendelse af foreningens midler Såfremt beslutning om ophør af foreningen træffes, skal dette ske ved likvidation, og en likvidator vælges af generalforsamlingen med simpelt flertal. Under likvidationen finder selskabslovens kap. 14 anvendelse. o o O o o Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 19. september 1993 med ændringer af 17. januar 1995, 17. september 1995, 19. september 1999, 29. oktober 2000, 23. september 2007 og 20. september Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 20. september 2015.

10 I bestyrelsen:

Love for. Interflora-Danmark ! MEDLEMSKAB NAVN OG ORGANISATION. 1.1 Foreningens navn er "Interflora-Danmark".

Love for. Interflora-Danmark ! MEDLEMSKAB NAVN OG ORGANISATION. 1.1 Foreningens navn er Interflora-Danmark. Love for Interflora-Danmark 1 NAVN OG ORGANISATION Slettet:&HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Interflora-Danmark". 1.2 Foreningen benytter desuden følgende navne/varemærker: "Blomsterringen - SIG DET MED

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter. for. Kemi & Life Science

Vedtægter. for. Kemi & Life Science Vedtægter for Kemi & Life Science VEDTÆGTER for KEMI & LIFE SCIENCE Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 1 2 Foreningens formål Foreningen har som formål at varetage

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening

Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Helsinge Erhvervsforening. 2 Foreningens formål er at være interesseorganisation for medlemmerne over

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub:

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: 1: Foreningens navn er Slangerup Svømmeklub med hjemsted i Slangerup By, Frederikssund Kommune. 2: Klubbens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse for svømmesportens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter Foreningens vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Den Danske Vedligeholdsforening, som kan forkortes DDV. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Maintenance Society. Foreningens hjemsted

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere