Vedtægter for Danske Mediers Arbejdsgiverforening 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Danske Mediers Arbejdsgiverforening 2016"

Transkript

1 Vedtægter for Danske Mediers Arbejdsgiverforening 2016 Navn, hjemsted og opgaver 1 Foreningens navn er Danske Mediers Arbejdsgiverforening. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 3 Danske Mediers Arbejdsgiverforening er indmeldt i Dansk Arbejdsgiverforening, og den og dens medlemmer er forpligtet til at respektere Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter og bestemmelser. 4 Danske Mediers Arbejdsgiverforening har til opgave at varetage medlemmernes fælles interesser i spørgsmål vedrørende forholdet til de af medlemmerne beskæftigede og herunder fastsætte almindelige bestemmelser for forholdet til de hos medlemmerne ansatte, at forhandle på medlemmernes vegne og afslutte fælles aftaler med de beskæftigedes organisationer, at bistå medlemmerne ved forhandlinger om lokale og særlige aftaler med de beskæftigedes organisationer, at repræsentere og bistå medlemmerne i tilfælde af uoverensstemmelser med de hos dem beskæftigede og disses organisationer, samt at yde medlemmerne understøttelse som følge af arbejdskonflikt, jf. vedtægterne for Danske Mediers Arbejdsgiverforenings faglige hjælpefond. Medlemmerne 5 Som medlemmer kan optages dagbladsvirksomheder og andre publicistiske medievirksomheder. Stk. 2. Som medlemmer kan endvidere optages virksomheder, der er ejet helt eller delvist af medlemsvirksomheder nævnt i stk. 1, virksomheder, som hovedsageligt udfører opgaver for medlemsvirksomheder, f.eks. distributionsvirksomheder, samt andre virksomheder med tilknytning til mediebranchen. Stk. 3. Bestyrelsen tager i hvert enkelt tilfælde stilling til, om en virksomheds indmeldelsesbegæring kan imødekommes. Afgørelsen kan af den ansøgende virksomhed og/eller bestyrelsen indbringes for generalforsamlingen. Medlemmernes pligter 6 Som medlem af Danske Mediers Arbejdsgiverforening er medlemmet samtidig omfattet af den arbejdsgiverpolitiske fællesvirksomhed, som DA er udtryk for, og som særligt finder udtryk i DAs vedtægters kapitel 3 og 4, Regler for forhandlinger med lønmodtagerorganisationer, for bilæggelse af faglig strid og for afstemning om

2 mæglingsforslag samt i DAs vedtægters kapitel 4: Regler for erklæring af lockout samt om pligter under strejker og lockouter. Et medlem af Danske Mediers Arbejdsgiverforening er således pligtig til at overholde de regler, som indeholdes i DAs vedtægters kapitel 3 og 4 og er forpligtet af beslutninger, pålæg m.v., der træffes af DA. Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde de af Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Arbejdsgiverforening indgåede overenskomster om løn- og arbejdsforhold. Stk. 3. Såfremt der fra de beskæftigedes side over for noget medlem stilles krav, der går ud over de rammer, der er fastsat i gældende overenskomster, skal vedkommende medlem straks underrette Danske Mediers Arbejdsgiverforening herom. Stk. 4. Medlemmerne er forpligtet til omhyggeligt at besvare henvendelser fra DA og Danske Mediers Arbejdsgiverforening vedrørende statistiske undersøgelser af betydning for arbejdsmarkedet, jf. DAs vedtægters 12, og Danske Mediers Arbejdsgiverforening har hjemmel til, såfremt et medlem ikke rettidigt har indsendt de nødvendige oplysninger, at pålægge medlemmet en bøde på mindst 200 kr. og højst 0,5 pct. af den af medlemmet i det forudgående kalenderår udbetalte lønsum (arbejderlønsum plus funktionærlønsum). Konflikter 7 Såfremt et medlem udsættes for arbejdsnedlæggelse, skal vedkommende medlem straks underrette Danske Mediers Arbejdsgiverforening herom. Stk. 2. Et medlem kan kun deltage i sådanne lockouter, som gyldigt er vedtaget i henhold til Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter. Stk. 3. I tilfælde af arbejdskonflikter skal medlemmerne støtte hinanden på bedste måde. Associerede virksomheder 7a Virksomheder, der opfylder betingelserne for medlemskab i henhold til 5, og som ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan blive optaget som associeret virksomhed i Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Stk. 2. Kontingentet for associerede virksomheder svarer til kontingentet for medlemmer. Stk. 3. Associerede virksomheder har ret til at deltage i foreningens aktiviteter, herunder generalforsamlingen. Associerede virksomheder har taleret men ikke stemmeret på generalforsamlingen. Stk. 3. Associerede virksomheder er ikke berettiget til at modtage konfliktunderstøttelse fra hjælpefonden. Stk. 4. Såfremt en associeret virksomhed bliver mødt med et krav om at indgå i en kollektiv overenskomst skal den associerede virksomhed straks orientere Danske Mediers Arbejdsgiverforening herom. Såfremt det ikke er i strid med konfliktstøttereglerne kan den associerede virksomhed herefter optages som medlem af foreningen. Alternativt ophører den associerede virksomheds tilknytning til Danske Mediers Arbejdsgiverforening automatisk. Stk. 5. Associerede virksomheder er ikke omfattet af nærværende vedtægters 3 og 6.

3 Generalforsamlingen 8 Generalforsamlingen er Danske Mediers Arbejdsgiverforenings højeste myndighed. 9 Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af andet kvartal. Stk. 2. Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Aflæggelse af beretning om Danske Mediers Arbejdsgiverforenings virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling. 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemsvirksomhederne. 5) Fastsættelse af kontingent og hjælpefondsbidrag. 6) Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. 7) Nedsættelse af valgudvalg 8) Valg af statsautoriseret revisor. 9) Eventuelt. Stk. 3. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden udgangen af januar. Stk. 4. Indkaldelse af den ordinære generalforsamling udsendes med dagsorden og eventuelle forslag fra medlemmerne og skal være udsendt senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Stk. 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer forberedes af et af generalforsamlingen nedsat valgudvalg på tre medlemmer. Ved sine indstillinger til generalforsamlingen skal valgudvalget som forudsætning have, at bestyrelsen vælges med passende hensyntagen til medlemsvirksomhedernes størrelse og geografiske placering. 10 Ekstraordinære generalforsamlinger holdes, så ofte bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når det forlanges enten af mindst 25% af de stemmer, der kan afgives på generalforsamlingen, eller af mindst 10 medlemsvirksomheder. Stk. 2. Indkaldelsen skal være ledsaget af dagsordenen og skal udsendes med sædvanligt varsel eller, når det drejer sig om overenskomstanliggender, med det varsel forholdene tillader. 11 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst en tredjedel af de stemmer, der kan afgives på generalforsamlingen, er repræsenteret, eventuelt ved fuldmagt, der skal være skriftlig. Stk. 2. Hvert medlem har et stemmetal, som er lig med antallet af fulde kr udbetalt total lønsum i foregående regnskabsår. Lønsummen opgøres efter bestemmelserne om beregningsgrundlaget for betaling af kontingent til Danske Mediers Arbejdsgiverforening.

4 Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der to tredjedel af de afgivne stemmer til vedtagelse af forslag angående ændringer i nærværende vedtægter og udmeldelse af Dansk Arbejdsgiverforening. Stk. 4. Beslutninger angående lockout kan kun træffes i henhold til de herom til enhver tid gældende bestemmelser i Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter. Bestyrelsen 12 Bestyrelsen forestår ledelsen af Danske Mediers Arbejdsgiverforenings anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af Danske Mediers Arbejdsgiverforenings virksomhed. Stk. 2. De afgørelser og aftaler, der træffes af bestyrelsen med hjemmel i Danske Mediers Arbejdsgiverforenings vedtægter eller i en lovlig truffet generalforsamlingsbeslutning, er bindende for samtlige medlemsvirksomheder og skal respekteres af disse. Stk. 3. Danske Mediers Arbejdsgiverforening kan indgå aftaler om kreditfaciliteter. De opsamlede midler i den faglige hjælpefond kan stilles til sikkerhed herfor. 13 Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer, inkl. formanden, valgt blandt lederne af medlemsvirksomhederne. Stk. 2. Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen. Stk. 3. Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år. Formanden kan genvælges for yderligere én 2-års periode. Den, der én gang har opnået genvalg som formand, kan først på ny vælges som formand 2 år efter, at han er gået af. Stk. 4. Formandens arbejde honoreres med et vederlag, hvis størrelse fastsættes af den øvrige bestyrelse. Stk. 5. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 7. Bestyrelsen udpeger af sin midte én eller to næstformænd. Stk. 8. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. Bestyrelsesudvalg 14 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, komitéer og nævn, under ét kaldet bestyrelsesudvalg eller blot udvalg. Stk. 2. Bestyrelsesudvalgene kan bestå af bestyrelsens egne medlemmer og/eller repræsentanter for medlemsvirksomhederne med særlig sagkundskab. Stk. 3. Bestyrelsesudvalg kan være nedsat som stående udvalg eller ad hoc udvalg. Stk. 4. Bestyrelsen udpeger såvel medlemmerne af udvalgene som udvalgsformændene, der - via direktionen - har rapporteringspligt over for bestyrelsen.

5 Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes kommissorium, kompetence og ansvar i en forretningsorden, der bestemmes for hvert enkelt udvalg. Stk. 6. Såfremt et udvalg skal være berettiget til at optage forhandling med udenforstående, skal dette udtrykkeligt fremgå af udvalgets kommissorium. Et bestyrelsesudvalg kan dog aldrig indgå forpligtelser, der er bindende for Danske Mediers Arbejdsgiverforening, medmindre det fremgår af kommissoriet. Tegningsret 15 Bestyrelsens formand eller i dennes forfald næstformanden er sammen med et medlem af direktionen bemyndiget til at underskrive på Danske Mediers Arbejdsgiverforenings vegne med bindende virkning for denne. Formanden kan i forening med direktionen meddele prokura. Direktionen 16 Direktionen varetager den daglige ledelse af Danske Mediers Arbejdsgiverforening og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Stk. 2. Direktionen ansættes af bestyrelsen, der indgår aftale om løn og øvrige ansættelsesvilkår med direktionen, og fastsætter kompetencen i en forretningsorden. Kontingent, hjælpefondsbidrag, regnskab og revision 17 Hver medlemsvirksomhed betaler til Danske Mediers Arbejdsgiverforening et årskontingent og til dennes faglige hjælpefond et årsbidrag, der beregnes som procentsatser af den i det foregående kalenderår udbetalte lønsum. De kontingentpligtige lønsummer, der opgives hvert år inden 1. februar, beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter. Stk. 2. Er lønsumsoplysningerne trods skriftligt påkrav ikke Danske Mediers Arbejdsgiverforening i hænde inden 1. marts er Danske Mediers Arbejdsgiverforening berettiget til at opkræve kontingent og bidrag på grundlag af en skønsmæssig forhøjelse af senest indberettede lønsum indtil det første kvartal efter at lønsumsoplysninger modtages. Stk. 3. Efter indstilling fra bestyrelsen træffer generalforsamlingen med simpel majoritet beslutning om størrelsen af de i stk. 1 nævnte satser, samt om størrelsen af et minimumskontingent. Stk. 4. Årskontingentet til DA, der fastlægges i DAs bestyrelse, udgør en procentdel af den lønsum Danske Mediers Arbejdsgiverforenings medlemsvirksomheder har udbetalt i det foregående kalenderår, jf. stk. 1. Stk. 5. Årskontingentet og medlemsbidraget forfalder med 1/4 ved hvert kvartals begyndelse og opkræves forud med 1/4 i løbet af hvert kvartals to første måneder. Er beløbet trods skriftligt påkrav ikke indbetalt inden udløbet af kvartalets 2. måned, kan Danske Mediers Arbejdsgiverforening lade medlemmet ifalde en strafrente på 1% af den samlede restance pr. påbegyndt måned.

6 Stk. 6. Nyoptagne medlemmer betaler årskontingent og bidrag første gang for hele det kalenderkvartal, i hvilket optagelsen finder sted. Drejer det sig om en nystartet virksomhed, beregnes kontingentet og bidraget på grundlag af lønsummen i det første fulde arbejdsår, hvor virksomheden er medlem. Stk. 7. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Stk. 8. Bestyrelsen antager en eller flere statsautoriserede revisorer til at revidere Danske Mediers Arbejdsgiverforenings regnskaber. Udmeldelse, slettelse og eksklusion 18 Et medlems udtrædelse af Danske Mediers Arbejdsgiverforening uden at indtræde i en anden DA-organisation kan kun ske til en 1. juli, og efter at vedkommende har indsendt skriftlig udmeldelsesbegæring mindst 6 måneder forinden. Udtrædelse kan dog ikke finde sted under en arbejdskonflikt, og et medlem kan heller ikke udtræde af Danske Mediers Arbejdsgiverforening, før der er gået mindst 2 år, efter at medlemmet har fået konfliktunderstøttelse af DA eller Danske Mediers Arbejdsgiverforenings faglige hjælpefond. DAs forretningsudvalg og Danske Mediers Arbejdsgiverforenings bestyrelse kan dispensere fra disse bestemmelser. Hvis der alene er ydet understøttelse fra Danske Mediers Arbejdsgiverforenings faglige hjælpefond, kan Danske Mediers Arbejdsgiverforenings bestyrelse dispensere fra disse bestemmelser. Stk. 2. Ønsker et medlem at overflytte sit medlemsforhold helt eller delvist til en anden DAorganisation kan dette ske med 6 måneders varsel til et kvartals udgang. Et medlem har således krav på, at der fra den dag, hvor Danske Mediers Arbejdsgiverforening modtager medlemmets skriftlige overflytningsbegæring og indtil overflytningen, højst må gå 6 måneder samt et eventuelt yderligere antal dage indtil kvartalets udgang. Har et medlem, som ønsker overflytning, indenfor de seneste 2 år modtaget konfliktunderstøttelse fra Danske Mediers Arbejdsgiverforenings faglige hjælpefond, forlænges det i nr. 1 fastsatte almindelige varsel med indtil 6 måneder i følgende tilfælde: a. Såfremt medlemmet eller den modtagende organisation ikke godtgør den udbetalte konfliktunderstøttelse, og/eller b. Såfremt og i det omfang det med rimelig kan antages, at en hurtigere overflytning vil kunne medføre væsentlige skadevirkninger for et forhandlingsforløb, som en eller begge de implicerede DA-organisationer er parter i og/eller c. Såfremt der i øvrigt måtte foreligge sådanne særlige, konkrete omstændigheder, at overflytning vil kunne få væsentlig, åbenlys og usædvanlig skadevirkning for Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Stk. 3. Opstår der uenighed om, hvorvidt de i stk. 2, nr. 2 anførte betingelser foreligger, skal der, såfremt en af de implicerede organisationer begærer det, optages drøftelser mellem organisationerne - eventuelt under medvirken af DA. Hvis sådanne drøftelser ender

7 resultatløst, gælder de almindelige regler for tvistløsning mellem DA-organisationer jf. DA s vedtægter, kapitel 5. Stk. 4. Tvister vedrørende udmeldelse, slettelse og eksklusion afgøres endeligt i medfør af de i 20 fastsatte voldgiftsbestemmelser, for så vidt forholdet ikke er reguleret af stk. 3. Stk. 5. Såfremt en medlemsvirksomhed står i restance med kontingent eller andre pligtige ydelser til Danske Mediers Arbejdsgiverforening for to kvartaler eller derudover, kan bestyrelsen slette vedkommende som medlem af Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Genoptagelse kan kun ske, hvis restancerne berigtiges. Stk. 6. En slettet virksomhed kan inden 8 uger indbringe klage over slettelsen for den i 20 nævnte voldgift. I så fald skal virksomheden stille en af voldgiftsretten fastsat sikkerhed for betalingen af voldgiftsrettens omkostninger. Stk. 7. Såfremt en virksomhed, der er medlem i medfør af 5, stk. 2, ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab i henhold til 5, ophører medlemskabet med udgangen af førstkommende kvartal. Bestyrelsen kan meddele dispensation. Stk. 8. Eksklusion af et medlem kan på bestyrelsens forslag vedtages såvel på den årlige generalforsamling som på en ekstraordinær generalforsamling. Forslag om eksklusion af et medlem kan kun komme til afstemning, når dagsordenen for generalforsamlingen har indeholdt udtrykkelig meddelelse om, at et sådant forslag vil blive stillet. Til vedtagelse af et forslag om eksklusion kræves samme majoritet som ved vedtægtsændringer, jf. 11. Det af generalforsamlingen ekskluderede medlem kan inden 8 uger indbringe eksklusionen for den i 20 nævnte voldgiftsret, hvis afgørelse er endelig, jf. 20, stk. 8. Stk. 9. Det forhold, at en medlemsvirksomhed ekskluderes, er ikke til hinder for, at virksomheden tillige idømmes en bøde, jf Tvister, der opstår mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og en eller flere medlemsvirksomheder eller mellem to eller flere medlemmer indbyrdes, i anledning af påståede overtrædelser af Danske Mediers Arbejdsgiverforenings vedtægter, herunder navnlig spørgsmål om tilsidesættelse af bestemmelserne i vedtægternes 6, forelægges for bestyrelsen. Det samme gælder tvister vedrørende anvendelsen af den faglige hjælpefond. Stk. 2. Bestyrelsen kan enten selv træffe afgørelse i sagen eller henvise denne til afgørelse ved Danske Mediers Arbejdsgiverforenings voldgift, jf. 20. Stk. 3. Såfremt bestyrelsen selv har afgjort sagen, kan afgørelsen inden 1 måned efter, at den er meddelt den indklagede part, af denne ved anbefalet skrivelse til Danske Mediers Arbejdsgiverforening indankes for voldgiftsretten. Afgørelsen kan derimod ikke indbringes for de almindelige domstole. Hvis sagen ikke inden den angivne frist er indbragt for voldgiftsretten, er bestyrelsens afgørelse endelig, og den eventuelt pålagte bøde kan inddrives ad rettens vej. Voldgift 20 I enhver tvistighed mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og dens medlemmer, som opstår i anledning af påståede overtrædelser af Danske Mediers Arbejdsgiverforenings

8 vedtægter, jf. herunder 6, skal den endelige afgørelse være unddraget de almindelige domstole og henhøre under voldgift. Stk. 2. Såfremt bestyrelsen har behandlet en klage fra et eller flere medlemmer mod et andet eller nogle andre medlemmer, men efter behandling af sagen har afvist klagen, kan det eller de klagende medlemmer inden 8 uger efter afvisningen rejse sag for voldgiftsretten direkte mod det eller de medlemmer, som bestyrelsen har frifundet for overtrædelse af medlemspligterne. Stk. 3. Hver af sagens parter udpeger sin voldgiftsmand, der sammen vælger voldgiftsrettens formand. Såfremt der ikke kan opnås enighed om valget af formand, udpeges formanden af Højesterets præsident. Stk. 4. Den part, der vil indbringe en sag for voldgiftsretten, skal underrette den anden part herom ved anbefalet brev og herunder meddele, hvilken påstand han agter at nedlægge under sagen, de grunde, hvorpå påstanden støttes, samt hvem han har udpeget som sin voldgiftsmand. Stk. 5. Inden 14 dage efter modtagelsen af det i foregående stykke nævnte brev skal indklagede ved anbefalet brev meddele klageren sin påstand under sagen, de grunde, hvorpå den støttes, samt hvem han har valgt som sin voldgiftsmand. Stk. 6. Voldgiftsretten fastsætter selv de nærmeste regler for sagens behandling. Stk. 7. I kendelsen, der skal udfærdiges skriftligt, træffer voldgiftsretten selv bestemmelse vedrørende sagens omkostninger og disses betaling, herunder om honoraret til voldgiftsrettens medlemmer. Stk. 8. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for de almindelige domstole, med mindre dette sker for at tilvejebringe tvangsmidler til kendelsens gennemførelse. Stk. 9. I øvrigt gælder bestemmelserne i lov om voldgift. 21 I sager om tilsidesættelse af en medlemsvirksomheds pligter kan bestyrelsen og/eller voldgiftsretten pålægge den pågældende virksomhed en bøde fra kr. til kr. Stk. 2. Bødens størrelse fastsættes under hensyn til forseelsens art og den pågældende virksomheds størrelse. Bøden tilfalder Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Opløsning 22 Danske Mediers Arbejdsgiverforenings opløsning kan kun ske efter vedtagelse på to med højst 14 dages mellemrum holdte generalforsamlinger, såfremt vedtagelserne er sket med samme majoritet som ved vedtægtsændringer, jf. 11, stk. 3 på begge generalforsamlinger. Stk. 2. Samtidig med opløsningen træffes beslutning om anvendelse af Danske Mediers Arbejdsgiverforenings og den faglige hjælpefonds midler. Såfremt det for Danske Mediers Arbejdsgiverforenings opløsning nødvendige stemmetal ikke kan opnås for en bestemt

9 anvendelse af midlerne, skal disse anvendes til fremme af almindelige pressemæssige formål. Således vedtaget på plenarforsamlingen den 31. oktober 1978 med senere ændringer 4. november 1986, 10. november 1987, 5. november 1996, 10. oktober 2001, 19. juni 2003, 2. november 2004, 8. november 2005, 25. oktober 2006, generalforsamlingen 9. november 2011, den ekstraordinære generalforsamling 31. januar 2012, den ordinære generalforsamling 8. april 2013, den ordinære generalforsamling den 7. maj 2014 og den ordinære generalforsamling 10. maj 2016.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn Hjemsted Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD DI og DA...

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn Hjemsted Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD DI og DA... 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD... 4 4. DI og DA... 4 5. DIs hjælpefonde... 4 MEDLEMSKAB... 4 6. Medlemskab... 4 7. Beregningsgrundlag

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening. For Handel og Servicefag

Vedtægter. for. Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening. For Handel og Servicefag Vedtægter for Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening For Handel og Servicefag Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening for handel og servicefag Indholdsfortegnelse Afsnit A Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Side 1 af 8

Vedtægter for. Side 1 af 8 Vedtægter for Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Vagt- og SikkerhedsIndustrien. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningen har til formål at samle virksomheder inden for vagt-

Læs mere

Vedtægter for Danske Medier

Vedtægter for Danske Medier Vedtaget på 3. ordinære generalforsamling 7. maj 2015 Vedtægter for Danske Medier Kapitel 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Danske Medier. Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter Ekstraordinær generalforsamling Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter 1 Foreningens navn er: IT-Branchen med binavnene: 1) IT-Brancheforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne.

1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne. V E D T ÆGTER Vedtægter for Danske Havne Formål 1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne. Medlemskreds 2 Alle erhvervshavne, der tilvejebringer, vedligeholder, forvalter og

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH.

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Arbejdsgiverforeningen af 1. oktober 2007

Vedtægter. for. Arbejdsgiverforeningen af 1. oktober 2007 Vedtægter for Arbejdsgiverforeningen af 1. oktober 2007 30. oktober 2010 Vedtægter for Arbejdsgiverforeningen af 1. oktober 2007 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Arbejdsgiverforeningen af 1. oktober

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter for Finanssektorens Uddannelsescenter FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER APRIL 2015. 1. Navn og hjemsted. 2.

VEDTÆGTER. Vedtægter for Finanssektorens Uddannelsescenter FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER APRIL 2015. 1. Navn og hjemsted. 2. Vedtægter for Finanssektorens Uddannelsescenter 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Hensigtserklæring 4. Optagelse 5. Udtrædelse 6. Eksklusion 7. Kontingent, licens og hæftelse 8. Generalforsamling 9. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter Foreningens vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Den Danske Vedligeholdsforening, som kan forkortes DDV. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Maintenance Society. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Formålet er at styrke havnenes konkurrencemæssige udvikling, position og synlighed.

Formålet er at styrke havnenes konkurrencemæssige udvikling, position og synlighed. V E D T ÆGTER Vedtægter for Danske Havne Formål 1 Danske Havne skal som selvstændig brancheorganisation varetage medlemmernes interesser. Danske Havne skal være den samlende kraft for alle erhvervshavne.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER V E D T Æ G T E R for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER 2010 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Brancheforeningen for Reklameartikler. Foreningens hjemsted er: Næstved. Formål 2 Foreningens

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PLASTINDUSTRIEN

VEDTÆGTER FOR PLASTINDUSTRIEN VEDTÆGTER FOR PLASTINDUSTRIEN 11. MAJ 2005 VEDTÆGTER FOR PLASTINDUSTRIEN I DANMARK 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Plastindustrien i Danmark. Som forkortelse anvendes navnet Plastindustrien. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning

Vedtægter for Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning Vedtægter for Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning 1. Kapitel A Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning (BVT). Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Vedtægter for interessegruppen Låse- og sikringsteknikere under Dansk Byggeri.

Vedtægter for interessegruppen Låse- og sikringsteknikere under Dansk Byggeri. Foreningens vedtægter Vedtægter for interessegruppen Låse- og sikringsteknikere under Dansk Byggeri. 1: Navn og hjemsted Interessegruppens navn er: Låse- og sikringsteknikere Interessegruppens hjemsted

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 021577-0010 jbs/spe/jn V E D T Æ G T E R for IT-foreningen Alexandra Maj 2004 standardbreve1 K A P

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Dato: 19-03-2013 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vindmølleindustrien. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan registrere yderligere navne, såfremt dette findes

Læs mere

Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter (BfBE)

Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter (BfBE) Vedtægter for Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter (BfBE) Kapitel 1, Navn, Hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: Brancheforeningen for Bygningssagkyndige

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark

Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark VINGSTEDVEJ 27 DK-7182 BREDSTEN T: +45 76 65 67 25 F: +45 75 86 54 75 CVR: 65 70 32 11 WWW.SKYDEBANEFORENINGEN.DK 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for foreningen SMV Fødevarer (revideret 14. september 2016)

Vedtægter for foreningen SMV Fødevarer (revideret 14. september 2016) Vedtægter for foreningen SMV Fødevarer (revideret 14. september 2016) Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Finansiering og kontingent m.v.... 4 4. Udmeldelse og

Læs mere

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 1 Baggrund: Filminstruktør Finn Nørgaards blev dræbt lørdag den 14. februar 2015. Familie og venner ønsker ved stiftelse af denne forening at ære

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere