Propædeutik i græsk 2005-ordningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Propædeutik i græsk 2005-ordningen."

Transkript

1 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRU3URS GHXWLNL.ODVVLVNJU VN RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRU(OHPHQWDU\&RXUVHV LQ$QFLHQW*UHHN 7KH&XUULFXOXP -XVWHUHWRNWREHU (OHPHQWDUNXUVXVL*U VNRJ/DWLQ 6WXGLHQ YQHWIRU*U VNRJ/DWLQ 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHW. EHQKDYQV8QLYHUVLWHW (OHPHQWDU\&RXUVHVLQ*UHHNDQG/DWLQ 7KH6WXG\&RPPLWWHHIRU*UHHNDQG/DWLQ )DFXOW\RI+XPDQLWLHV 8QLYHUVLW\RI&RSHQKDJHQ

2 .DSLWHO,QGOHGQLQJ 8GGDQQHOVHVGHOIDJRJnU Propædeutik i græsk 2005-ordningen. 7LOK UVIRUKROG Denne studieordning gælder for studiet i propædeutisk græsk under Studienævnet for Græsk og Latin, Elementarkursus i Græsk og Latin ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.,NUDIWWU GHQRJKMHPPHO Studieordningen træder i kraft d. 1. september 2005 i henhold til "Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne" (nr. 338 af 6. maj 2004). En studerende, der skal læse propædeutik i græsk i forbindelse med et grundfag eller lign. efter d. 1. september 2005 eller senere, skal studere efter denne ordning. 9DULJKHGRJVWUXNWXU Propædeutik i græsk er normeret til 30 ECTS-point, fordelt på 3 fagelementer. Der er desuden et særligt fagelement græsk 1a for studerende ved klassisk arkæologi og indoeuropæistik. Propædeutik i græsk indgår som tre af de første fagelementer i grundfagsdelen af BA-uddannelserne i græsk og latin. Desuden indgår propædeutik i græsk i grundfagsdelen af BA-uddannelserne i klassisk arkæologi, indoeuropæistik, samt i religion for de studerende, der ønsker at fortsætte på kandidatuddannelse i kristendomshistorie. Propædeutik i græsk indgår også i BA-delen af gymnasiesidefagene i oldtidskundskab, græsk, latin og religion. Propædeutik i græsk er i øvrigt en forudsætning for den teologiske bacheloruddannelse. Propædeutik i græsk består af følgende fagelementer: w græsk 1 10 ECTS-point w græsk 1a 15 ECTS-point w græsk 2 10 ECTS-point w græsk 3 10 ECTS-point,QGVNULYQLQJ 2

3 Nyimmatrikulerede studerende ved fag, som stiller studiestartbetingelser om græsk på propædeutisk niveau tilmeldes automatisk Elementarkursus. Alle andre henvises til Elementarkursus' administration. 0HULW Den studerende kan søge studienævnet om meritgodkendelse af et eller flere fagelementer i propædeutisk græsk, som den studerende har taget ved en anden uddannelsesinstitution i Danmark eller udlandet. )DJOLJSURILO )RUPnORJNRPSHWHQFHSURILO Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger sig med græske originaltekster, hvori værdier, begreber og formsprog, der blev normgivende for europæisk kultur, kommer til udtryk. Gennem arbejdet med centrale græske tekster fra antikken opnår den studerende indsigt i græsk sprog og kultur med vægt på evnen til at se lange linjer og forbindelser i europæisk kultur. Faget sætter studenten i stand til at analysere og fortolke græske tekster i en historisk kontekst. Den sproglige viden og kulturelle forståelse, som opnås i græsk, styrker den studerendes studiekompetence ved at give forudsætninger for og metode til at sætte sig ind i almene sproglige og humanistiske spørgsmål og problemstillinger..rpshwhqfhpno Den studerende skal kunne: Oversætte ubearbejdede græske originaltekster med brug af fagets hjælpemidler: Ordbog, grammatik og paralleloversættelse Vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den græske originaltekst Anvende viden om græsk morfologi, syntaks og semantik til at beskrive og analysere det græske sprog Udnytte deres viden om det græske sprog til at genkende og forklare fremmedord og videnskabelige fagbegreber i øvrigt. Analysere og fortolke græske tekster i deres historiske kontekst Identificere, forklare og forholde sig til væsentlige værdier, begreber og tanker i antikken Vise, hvorledes antikken har betydning i senere europæisk kultur Kernestoffet er: Græske originaltekster fra perioden fra Homer til og med Aristoteles. Hovedvægten lægges på klassisk tid. Homer og Platon skal være repræsenteret Oversatte tekster fra den græske og romerske oldtid. Hovedvægten lægges på klassisk tid Græsk ordforråd, morfologi, syntaks, sproghistorie, semantik og stilistik Centrale græske begreber inden for filosofi, politik, retorik og historie Væsentlige sider af græsk historie og kulturhistorie, herunder kunst og arkitektur, og deres betydning i senere europæisk kultur. 3

4 Kernestoffet kan perspektiveres og uddybes med monumenter, tekster og/eller synsvinkler fra senere perioder. I det supplerende stof indgår endvidere faglitteratur, som uddyber nogle af de emner, der arbejdes med. / VQLQJDIWHNVWHUSnIUHPPHGVSURJ En studerende ved Elementarkursus i Græsk og Latin skal være i stand til at anvende og vurdere tekster på engelsk. 1RUPDOVLGHEHJUHEHW Ved indstilling til prøver med tekstopgivelser af original græsk tekst gælder følgende regler for beregning af normalsider: En normalside prosa = 1300 bogstaver En normalside poesi = 25 verslinjer På græsk 1 kan en normalside originaltekst erstattes af 2 normalsider konstruerede tekster. En normalside i forbindelse med tekstopgivelser (af moderne, vestlige tekststykker) og aflevering af hjemmeopgaver svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. 6WDYHRJIRUPXOHULQJVHYQH Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver og projekt skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. *UXSSHSU YHUPHGI OOHVEHG PPHOVH Højst én prøve ved propædeutik i græsk kan aflægges som gruppeprøve med fælles bedømmelse 'LVSHQVDWLRQIUDVWXGLHRUGQLQJHQ Studienævnet kan dispensere fra bestemmelser i studieordningen, der alene er fastsat af studienævnet, og bestemmelser vedr. 1. årsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 2YHUJDQJVUHJOHU En studerende, der har studeret og aflagt prøver under tidligere studieordninger, kan i henhold til studienævnets retningslinier overføre disse prøver til studiet under den nye studieordning. Prøver efter 1996-studieordningen afholdes sidste gang ved sommereksamen

5 .DSLWHO2YHUVLJWRYHURJEHVNULYHOVHDIXGGDQQHOVHQVIDJHOHPHQWHU Propædeutik i græsk består af følgende fagelementer: 2YHUVLJWRYHUXGGDQQHOVHQVIDJHOHPHQWHU *U VNIDJHOHPHQWNRGH Antal ECTS-point: 10 ECTS. Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet eller bunden mundtlig prøve. Censurform: Ekstern censur. Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 13-skalaen. *U VNDIDJHOHPHQWNRGH Antal ECTS-point: 15 ECTS. Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet Censurform: Ekstern censur. Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 13-skalaen. *U VNIDJHOHPHQWNRGH Antal ECTS-point: 10 ECTS. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse eller bunden skriftlig prøve på universitetet Censurform: Intern censur. Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået. *U VNIDJHOHPHQWNRGH Antal ECTS-point: 10 ECTS. Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse eller bunden skriftlig prøve bunden og bunden mundtlig prøve. Censurform: Ekstern censur. Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 13-skalaen. 5 NNHI OJHIRUDIYLNOLQJDIIDJHOHPHQWHUQH Der læses enten græsk 1, 2 og 3 eller 1a. Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i græsk 2, at prøven i græsk 1 eller tilsvarende er bestået. Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i græsk 3, at prøven i græsk 2 eller tilsvarende er bestået.,qgkrogrjxgg\ehqghndudnwhulvwlndixggdqqhovhqvidjhohphqwhu *U VN(&76.RPSHWHQFHPnO Den studerende skal kunne: Oversætte lettere græske tekster til dansk med brug af fagets hjælpemidler: Ordbog, grammatik og paralleloversættelse(r). 5

6 Sætte teksterne ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng og forholde sig til deres betydning i europæisk kultur Give en morfologisk analyse af almindelige former i attisk græsk Give en helsætningsanalyse af en simpel græsk periode Identificere centrale ord og begreber i de græske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog, herunder videnskabssprogene Kernestoffet er: Et begyndersystem evt. suppleret med lettere bearbejdede græske tekster fortrinsvis fra klassisk og hellenistisk tid. Græsk morfologi og syntaks i det omfang, teksterne lægger op til det Grundlæggende græsk ordforråd Græske ord og begreber i de moderne europæiske sprog Hovedlinjer i græsk historie og kultur i klassisk tid. Supplerende stof Der kan anvendes supplerende stof. Det supplerende stof i græsk uddyber de læste græske tekster og sætter dem ind i et større perspektiv. 8QGHUYLVQLQJVRJDUEHMGVIRUPHU Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. I undervisningen indgår gennem hele forløbet varierede arbejdsformer. Selv om vægten i begynderfasen ligger på den sproglige indlæring, inddrages det kulturelle stof allerede fra begyndelsen, og it udnyttes både i arbejdet med kulturstoffet og med indlæring af grammatik. )RUGULQJHU Eksaminanden skal demonstrere en elementær færdighed i at oversætte græske tekster til dansk, samt tilegne sig græsk morfologi, syntaks og semantik. Der prøves i oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse af et af eksaminanden opgivet tekststykke. Hver af disse tre elementer vægter 1/3. 3HQVXP Til prøven opgives 15 normalsider originaltekst eller det dobbelte antal normalsider tillempede tekster. Disse tekstopgivelser skal godkendes af eksaminator, jf. fagets procedure for godkendelse af pensum. 3U YHIRUP Eksaminanden kan vælge at aflægge prøven som A. Skriftlig, bunden prøve på universitetet under tilsyn eller B. Mundtlig, bunden prøve med forberedelse &HQVXU Prøven er med ekstern censur. %HG PPHOVHVIRUP Prøven bedømmes efter 13-skalaen. $ 6NULIWOLJEXQGHQSU YHSnXQLYHUVLWHWHWXQGHUWLOV\Q På grundlag af en opgiven græsk tekst på ca. 1/3 normalside, samt evt. billedmateriale og perspektiverende tekster, skal eksaminanden besvare følgende opgaver: Oversættelsesopgaver: En oversættelse af den græske tekst. Sproglige opgaver: Herunder bestemmelse af almindelige morfologiske former og syntaktisk analyse af en simpel helsætning Fortolkningsopgaver: Tekstkommentering, emnebehandling og evt. perspektivering, Oversættelsesopgaverne, de sproglige opgaver og to af fortolkningsopgaverne er obligatoriske. Hver af disse tre elementer vægter 1/3. 2PIDQJ Eksaminanden har 4 timer til sin rådighed. +M OSHPLGOHU Eksaminanden kan medbringe trykte udgaver af grammatikker og ordbøger til prøven. %0XQGWOLJEXQGHQSU YHPHGIRUEHUHGHOVH 6

7 2PIDQJ Prøven varer 20 min. inkl. votering, og der gives 40 minutters forberedelsestid. 6 UOLJHEHP UNQLQJHU Spørgsmål og en opgiven græsk tekst på højst 1/3 normalside udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. +M OSHPLGOHU Eksaminanden må under forberedelsen disponere over kopier af trykte udgaver af de opgivne tekster samt trykte udgaver af grammatikker, ordbøger og lignende materiale, som er opført på en særlig af studienævnet godkendt liste og offentliggjort mindst 14 dage inden eksamens afholdelse. Andet materiale af lignende karakter skal forelægges eksaminator til godkendelse. De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden og eventuelt anfører på selve eksamensspørgsmålet, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes. JU VND(&76.RPSHWHQFHPnO Den studerende skal kunne: Oversætte ubearbejdede græske originaltekster med brug af fagets hjælpemidler: Ordbog, grammatik og paralleloversættelse(r). Sætte teksterne ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng og forholde sig til deres betydning i europæisk kultur Vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den græske tekst Give en morfologisk analyse af almindeligt forekommende græske ord Give en helsætningsanalyse af en græsk periode Identificere centrale ord og begreber i de græske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog, herunder videnskabssprogene Kernestoffet er: Græske originaltekster fra perioden fra Homer til og med Aristoteles Oversatte tekster fra den græske og romerske oldtid Græsk ordforråd, morfologi og syntaks Græske ord og begreber i de moderne europæiske sprog Hovedlinjer i græsk historie og kultur i klassisk tid. Supplerende stof: Supplerende stof kan inddrages. Det supplerende stof i græsk uddyber de læste græske tekster og sætter dem ind i et større perspektiv. Dertil kommer særlige temaorienterede undervisningsprojekter. 8QGHUYLVQLQJVRJDUEHMGVIRUPHU Undervisningen omfatter græsk 1 og 2. Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende. I undervisningen indgår gennem hele forløbet varierede arbejdsformer. Selv om vægten i begynderfasen ligger på den sproglige indlæring, inddrages det kulturelle stof allerede fra begyndelsen, og it udnyttes både i arbejdet med kulturstoffet og med indlæring af grammatik. Der lægges i undervisningen vægt på, at fagets sproglige og indholdsmæssige discipliner opleves som en helhed. Undervisningen tilrettelægges således, at der sikres en progression i forløbet. Der arbejdes med forskellige læsestrategier: Statarisk, kursorisk og læsning med paralleloversættelse, hvor formuleringer og kernesteder undersøges og verificeres i den græske tekst. En del af stoffet kan organiseres omkring et centralt tema, hvor der læses en eller flere græske originaltekster statarisk og 7

8 uddybes med antikke tekster læst kursorisk og i oversættelse. Temaet kan perspektiveres med efterantikke tekster eller vælges således, at det tager sit udgangspunkt i en moderne problemstilling Skriftligt arbejde anvendes både som arbejdsform i tilknytning til det mundtlige arbejde, projekter og it-støttet arbejde samt som selvstændig disciplin. Det skriftlige arbejde omfatter oversættelse til dansk, sammenligning af originaltekst og paralleloversættelse(r), morfologisk og syntaktisk analyse samt tekstkommentering og indholdsanalyse. Alle skriftlige arbejder afleveres og rettes elektronisk. )RUGULQJHUEksaminanden skal demonstrere færdighed i at oversætte græske tekster til dansk og vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den græske tekst. Eksaminanden skal desuden vise færdigheder i beskrivelsen af græsk sprog, herunder morfologisk og syntaktisk analyse samt forbinde den praktiske sprogtilegnelse med forståelsen af sammenhængen mellem oldtidens græske sprog og kultur i bredere forstand. 3HQVXP Der opgives 20 normalsider originaltekst, både poesi og prosa skal indgå med mindst 1/3, og 80 normalsider tekst i oversættelse. Disse tekstopgivelser skal godkendes af eksaminator, jf. fagets procedure for godkendelse af pensum. 3U YHIRUP Skriftlig, bunden prøve på universitetet under tilsyn &HQVXU Prøven er med ekstern censur. %HG PPHOVHVIRUP Prøven bedømmes efter 13-skalaen Til prøven kan eksaminanden vælge mellem to udleverede opgavesæt i ulæst tekst, et i prosa og et i poesi. Mindst et opgavesæt stilles inden for kerneperioden. På grundlag af en græsk originaltekst på ca. 1 normalside, suppleret med paralleloversættelse(r), og evt. med billedmateriale og perspektiverende tekster, skal eksaminanden besvare følgende opgaver: Oversættelsesopgaver: En oversættelse af et afsnit samt en vurdering oversættelse(r) ud fra sammenligning med den græske originaltekst. Sproglige opgaver: herunder bestemmelse af morfologiske former og syntaktisk analyse. Fortolkningsopgaver: Tekstkommentering, emnebehandling, og evt. perspektivering. Oversættelsesopgaverne, de sproglige opgaver og to af fortolkningsopgaverne er obligatoriske. Hver af disse tre elementer vægter 1/3. 2PIDQJ Eksaminanden har 4 timer til sin rådighed. +M OSHPLGOHU Eksaminanden kan medbringe trykte udgaver af grammatikker og ordbøger til prøven. *U VN(&76.RPSHWHQFHPnO Den studerende skal kunne: Oversætte ubearbejdede græske originaltekster med brug af fagets hjælpemidler: Ordbog, grammatik og paralleloversættelse(r). Sætte teksterne ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng og forholde sig til deres betydning i europæisk kultur Vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den græske tekst Give en morfologisk analyse af almindeligt forekommende græske ord Give en helsætningsanalyse af en græsk periode Identificere centrale ord og begreber i de græske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog, herunder videnskabssprogene Kernestoffet er: Græske originaltekster fra perioden fra Homer til og med Aristoteles Oversatte tekster fra den græske og romerske oldtid Græsk ordforråd, morfologi og syntaks 8

9 Græske ord og begreber i de moderne europæiske sprog Hovedlinjer i græsk historie og kultur i klassisk tid. Supplerende stof: Supplerende stof kan inddrages. Det supplerende stof i græsk uddyber de læste græske tekster og sætter dem ind i et større perspektiv. Dertil kommer særlige temaorienterede undervisningsprojekter. 8QGHUYLVQLQJVRJDUEHMGVIRUPHU Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende. Der lægges i undervisningen vægt på, at fagets sproglige og indholdsmæssige discipliner opleves som en helhed. Undervisningen tilrettelægges således, at der sikres en progression i forløbet. Der arbejdes med forskellige læsestrategier: Statarisk, kursorisk og læsning med paralleloversættelse, hvor formuleringer og kernesteder undersøges og verificeres i den græske tekst. En del af stoffet kan organiseres omkring et centralt tema, hvor der læses en eller flere græske originaltekster statarisk og uddybes med antikke tekster læst kursorisk og i oversættelse. Temaet kan perspektiveres med efterantikke tekster eller vælges således, at det tager sit udgangspunkt i en moderne problemstilling. Temalæsning kan organiseres som projektarbejde, hvor en projektaflevering kan erstatte 3 skriftlige opgaver. Skriftligt arbejde anvendes både som arbejdsform i tilknytning til det mundtlige arbejde, projekter og it-støttet arbejde samt som selvstændig disciplin. Det skriftlige arbejde omfatter oversættelse til dansk, sammenligning af originaltekst og paralleloversættelse(r), morfologisk og syntaktisk analyse samt tekstkommentering og indholdsanalyse. Alle skriftlige arbejder afleveres og rettes elektronisk. )RUGULQJHUEksaminanden skal demonstrere færdighed i at oversætte græske tekster til dansk og vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den græske tekst. Eksaminanden skal desuden vise færdigheder i beskrivelsen af græsk sprog, herunder morfologisk og syntaktisk analyse samt forbinde den praktiske sprogtilegnelse med forståelsen af sammenhængen mellem oldtidens græske sprog og kultur i bredere forstand. 3HQVXP Der opgives 25 normalsider originaltekst, både poesi og prosa skal indgå med mindst 1/3, og 100 normalsider tekst i oversættelse. Disse tekstopgivelser skal godkendes af eksaminator, jf. fagets procedure for godkendelse af pensum. 3U YHIRUP Eksaminanden kan vælge at aflægge prøven som A. Skriftlig, bunden prøve på universitetet under tilsyn eller B. Aktiv undervisningsdeltagelse &HQVXU Prøven er med intern censur. %HG PPHOVHVIRUP Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået $6NULIWOLJEXQGHQSU YHSnXQLYHUVLWHWHWXQGHUWLOV\Q Til prøven kan eksaminanden vælge mellem to udleverede opgavesæt i ulæst tekst, et i prosa og et i poesi. Mindst et opgavesæt stilles inden for kerneperioden. På grundlag af en græsk originaltekst på ca. 1 normalside, suppleret med paralleloversættelse(r), og evt. med billedmateriale og perspektiverende tekster, skal eksaminanden besvare følgende opgaver: Oversættelsesopgaver: En oversættelse af et afsnit samt en vurdering af oversættelse(r) ud fra sammenligning med den græske originaltekst. Sproglige opgaver: herunder bestemmelse af morfologiske former og syntaktisk analyse. Fortolkningsopgaver: Tekstkommentering, emnebehandling, og evt. perspektivering. Oversættelsesopgaverne, de sproglige opgaver og to af fortolkningsopgaverne er obligatoriske. Hver af disse tre elementer vægter 1/3. 2PIDQJ Eksaminanden har 4 timer til sin rådighed. 9

10 +M OSHPLGOHU Eksaminanden kan medbringe trykte udgaver af grammatikker og ordbøger til prøven. %$NWLYXQGHUYLVQLQJVGHOWDJHOVH 2PIDQJ Eksaminanden skal aflevere mindst 6 (ud af ca. 8) skriftlige opgaver der fordrer en besvarelse på 1-3 normalsider. Tre af disse skriftlige opgaver kan -i samråd med eksaminatorerstattes af én temaorienteret projektopgave på ca. 6 normalsider. *UXSSHEHVWHPPHOVHU Projektopgaven kan aflægges som gruppeopgave. *U VN(&76.RPSHWHQFHPnO Den studerende skal kunne Oversætte ubearbejdede græske originaltekster med brug af fagets hjælpemidler: Ordbog, grammatik og paralleloversættelse Vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den græske originaltekst Anvende viden om græsk morfologi, syntaks og semantik til at beskrive og analysere det græske sprog Udnytte sin viden om det græske sprog til at genkende og forklare fremmedord og videnskabelige fagbegreber i øvrigt. Analysere og fortolke græske tekster i deres historiske kontekst og perspektivere dem i forhold til såvel den antikke som senere europæisk kultur Identificere, forklare og forholde sig til væsentlige værdier, begreber og tanker i antikken Vise, hvorledes antikken har betydning i senere europæisk kultur Kernestoffet er: Græske originaltekster fra perioden fra Homer til og med Aristoteles. Hovedvægten lægges på klassisk tid. Homer og Platon skal være repræsenteret Oversatte tekster fra den græske og romerske oldtid. Hovedvægten lægges på klassisk tid Græsk ordforråd, morfologi, syntaks, sproghistorie, semantik og stilistik Centrale græske begreber inden for filosofi, politik, retorik og historie Væsentlige sider af græsk historie og kulturhistorie og deres betydning i senere europæisk kultur. Supplerende stof: Kernestoffet kan perspektiveres og uddybes med tekster, monumenter og/eller synsvinkler fra senere perioder. I det supplerende stof indgår endvidere faglitteratur, som uddyber nogle af de emner, der arbejdes med. Dertil kommer særlige temaorienterede undervisningsprojekter. 8QGHUYLVQLQJVRJDUEHMGVIRUPHU Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende. Der lægges i undervisningen vægt på, at fagets sproglige og indholdsmæssige discipliner opleves som en helhed. Der arbejdes med forskellige læsestrategier: Statarisk, kursorisk og læsning med paralleloversættelse, hvor formuleringer og kernesteder undersøges og verificeres i den græske tekst. En del af stoffet kan organiseres omkring et centralt tema, hvor der læses en eller flere græske originaltekster statarisk og uddybes med antikke tekster læst kursorisk og i oversættelse. Temaet kan perspektiveres med efterantikke tekster eller vælges således, at det tager sit udgangspunkt i en moderne problemstilling. Skriftligt arbejde anvendes både som arbejdsform i tilknytning til det mundtlige arbejde, projekter og it-støttet arbejde samt som selvstændig disciplin. Det skriftlige arbejde omfatter oversættelse til 10

11 dansk, morfologisk og syntaktisk analyse, sammenligning af originaltekst og paralleloversættelse samt tekstkommentering og indholdsanalyse. Alle skriftlige arbejder afleveres og rettes elektronisk. )RUGULQJHUEksaminanden skal demonstrere færdighed i at oversætte græske tekster til dansk og vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den græske tekst. Eksaminanden skal desuden vise færdigheder i beskrivelsen af græsk sprog, herunder morfologisk og syntaktisk analyse samt forbinde den praktiske sprogtilegnelse med forståelsen af sammenhængen mellem oldtidens græske sprog og kultur i bredere forstand. Der forventes præcision i behandlingen af centrale sproglige og kulturelle fænomener. 3HQVXP Der opgives 35 normalsider originaltekst, både poesi og prosa skal indgå med mindst 1/3, og 200 normalsider tekst i oversættelse. Disse tekstopgivelser skal godkendes af eksaminator, jf. fagets procedure for godkendelse af pensum. 3U YHIRUP A Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse HOOHU B Bunden skriftlig prøve og bunden mundtlig prøve. 3U YHIRUP$ Skriftlig, bunden prøve på universitetet under tilsyn Til prøven kan eksaminanden vælge mellem to udleverede opgavesæt i ulæst tekst, et i prosa og et i poesi. Mindst et opgavesæt stilles inden for kerneperioden. På grundlag af en græsk originaltekst på ca. 1½ normalside, suppleret med paralleloversættelse(r), samt evt. billedmateriale og perspektiverende tekster, skal eksaminanden besvare følgende opgaver: Oversættelsesopgaver: En oversættelse af et afsnit samt en vurdering af oversættelse(r) ud fra sammenligning med den græske originaltekst. Sproglige opgaver: Herunder bestemmelse af former og syntaktisk analyse. Fortolkningsopgaver: Tekstkommentering, emnebehandling samt evt. analyse og perspektivering af et antikt græsk monument. Oversættelsesopgaverne, de sproglige opgaver og to af fortolkningsopgaverne er obligatoriske. Hver af disse tre elementer vægter 1/3. &HQVXU Prøven er med ekstern censur. %HG PPHOVHVIRUP Prøven bedømmes efter 13-skalaen. 2PIDQJ Eksaminanden har 5 timer til sin rådighed. +M OSHPLGOHU Eksaminanden kan medbringe alle hjælpemidler bortset fra elektroniske hjælpemidler. Denne prøve kan kun aflægges under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse efter følgende bestemmelser: 2PIDQJ Eksaminanden skal demonstere aktiv undervsiningsdeltagelse ved at aflevere mindst 6 (ud af ca. 8) skriftlige opgaver, der fordrer en besvarelse på 2-4 normalsider. &HQVXU Prøven er uden censur. %HG PPHOVHVIRUP Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået 3U YHIRUP%Bunden skriftlig prøve som beskrevet under prøveform A fulgt af en prøve i form af en bunden, mundtlig dialog under eksaminators ledelse med forberedelse 2PIDQJ Prøven varer 30 min. inkl. votering, og der gives 60 minutters forberedelsestid. 6 UOLJHEHP UNQLQJHU Ca. 1/2 normalside læst tekst udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. +M OSHPLGOHU Eksaminanden må under forberedelsen disponere over kopier af trykte udgaver af de opgivne tekster samt trykte udgaver af grammatikker, ordbøger og lignende materiale, som er opført på en særlig af studienævnet godkendt liste og offentliggjort mindst 14 dage inden eksamens 11

12 afholdelse. Andet materiale af lignende karakter skal forelægges eksaminator til godkendelse. De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden og eventuelt anfører på selve eksamensspørgsmålet, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes. &HQVXU Prøven er med intern censur. %HG PPHOVHVIRUP Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået *RGNHQGHOVH Godkendt af Studienævnet for græsk og latin, København den 17. januar Godkendt af Det Humanistiske Fakultet den 29. juni 2005 John Kuhlmann Madsen Dekan /Sissel R. Johansen Fuldmægtig 12

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elementary programme in Greek

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Latin 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Latin 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Latin 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elementary programme in Latin

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1

Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1 Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1. Indledende bemærkninger 1. Det faglige opsyn med denne studieplan udøves af Studienævnet

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studerende, der indskrives på et tilvalg i Filmhistorie pr. 1. september 2007 eller senere, skal studere

Studerende, der indskrives på et tilvalg i Filmhistorie pr. 1. september 2007 eller senere, skal studere 6NDEHORQIRU 6WXGLHRUGQLQJIRU GHWHQNHOWVWnHQGHWLOYDOJVPRGXOSn%$QLYHDX L)LOPKLVWRULH RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI &XUULFXOXPIRUWKH(OHFWLYH6WXG\0RGXOH LQ)LOP+LVWRU\ 7KH&XUULFXOXP -XVWHUHW 6WXGLHQ

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for kurserne i propædeutisk sprogundervisning....

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE Tillægget for Propædeutisk sprogundervisning for religionsstuderende indeholder studieordninger for de propædeutiske

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

Studieordning for det 1½-årige tilvalgsfagsstudium i Oldtidskundskab ordningen

Studieordning for det 1½-årige tilvalgsfagsstudium i Oldtidskundskab ordningen Studieordning for det 1½-årige tilvalgsfagsstudium i Oldtidskundskab 1998-ordningen under 1995-bekendtgørelsen Inkl. katalog over studieelementer Revideret 2005 Justeret 2008 SAXO-Instituttet Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K September 2001 Senest revideret maj 2007 2 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I September 2002 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K September 1998 Senest revideret juni 2007 Studieordning for Magisterkonferens i romanistik ved Aarhus

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Middelalderkundskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B September 2000 Senest revideret juli 2007 2 Sidefagsuddannelsen i oldtidskundskab

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K September 1998 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Tværhumanistisk tillvalgsstudium i Museologi på BA-niveau, 2007-ordningen.

Tværhumanistisk tillvalgsstudium i Museologi på BA-niveau, 2007-ordningen. 6NDEHORQIRU 6WXGLHRUGQLQJIRUWLOYDOJVVWXGLHWSn%$QLYHDXL 0XVHRORJL HWWY UKXPDQLVWLVNWLOYDOJYHG(WQRORJLRJ.XQVWKLVWRULH RUGQLQJHQ XQGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI &XUULFXOXPIRUWKH(OHFWLYH6WXGLHV LQ0XVHRORJ\DQLQWHUGLVFLSOLQD\VWXG\

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

abelon for Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Ancient Greek The 2007 Curriculum Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015

abelon for Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Ancient Greek The 2007 Curriculum Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015 abelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Klassisk græsk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for den 2-årige kandidatuddannelse i Klassisk Latin. 1998-ordningen

Studieordning for den 2-årige kandidatuddannelse i Klassisk Latin. 1998-ordningen Studieordning for den 2-årige kandidatuddannelse i Klassisk Latin 1998-ordningen under 1995-bekendtgørelsen Inkl. katalog over studieelementer Justeret 2008 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I U N G A R S K Februar 2001 Senest revideret maj 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Ungarsk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordisk litteratur og kultur, 2007-ordningen.

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordisk litteratur og kultur, 2007-ordningen. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUWLOYDOJVVWXGLHWSn%$QLYHDX L1RUGLVNOLWWHUDWXURJNXOWXU RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKH(OHFWLYH6WXGLHV

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 1 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I J A P A N S K September 1996 Senest revideret januar 2005 2 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i japansk ved

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I. September 1996

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I September 1996 Senest revideret juni 2007 1 Studieordning for kandidatuddannelsen i klassisk

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Tyrkisk 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Tyrkisk 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Tyrkisk 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the BA-programme in Turkish The 2005 Curriculum Revideret 2007 Rettet 2010,

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I GRÆSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I GRÆSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I GRÆSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret december 2006 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor græsk ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for tilvalgsstudium på BA-niveau i Klassisk Arkæologi

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for tilvalgsstudium på BA-niveau i Klassisk Arkæologi Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for tilvalgsstudium på BA-niveau i Klassisk Arkæologi 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K September 1995 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i Finsk ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I Februar 1998 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i filosofi

Læs mere

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K Marts 2003 Senest revideret maj 2007 Sidefagsuddannelsen i japansk ved Aarhus Universitet. 2 Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Lingvistik 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Tilvalgsstudieordning i Lingvistik 2007 Faculty

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Kinastudier

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Kinastudier Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere