Om Babelstårnet og hvad der deraf fulgte! - Kunstsprogsamlinger i Det kongelige Bibliotek -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Babelstårnet og hvad der deraf fulgte! - Kunstsprogsamlinger i Det kongelige Bibliotek -"

Transkript

1 Om Babelstårnet og hvad der deraf fulgte! - Kunstsprogsamlinger i Det kongelige Bibliotek - 3 af forskningsbibliotekar, cand.mag. Ruth Bentzen Hele Menneskeheden havde et Tungemaal og samme Sprog Derpaa sagde de: Kom, lad os bygge os et Taarn, hvis Top naar til Himmelen, og skabe os et Navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele Jorden. Men Herren steg nedfor at se Byen og Taarnet, som Menneskebørnene byggede og sagde: Se, de er eet Folk og har alle eet Tungemaal; og naar de nu først er begyndt saaledes, er intet, som de sætter sig for umuligt for dem; lad os derfor stige ned og forvirre deres Tungemaal der, saa de ikke forstaar hver andres Tungemaal! Da spredte Herren dem fra det Sted ud over hele Jorden, og de opgav at bygge Byen. Derfor kaldte man den Babel, thi der forvirrede Herren al Jordens Tungemaal og derfra spredte Herren dem ud over Jorden. (1. Mosebog, kap. 11, vers 1-9) Bibelens fortælling om sprogenes oprindelse og Babelstårnet mindes de fleste sikkert fra deres barndomsskoles religionsundervisning. Udtrykket babelsk/ babylonisk forvirring dukker op i de flestes bevidsthed, når man står i situationer med sprogligt virvar og dermed følgende forståelsesvanskeligheder eller som man vel snarere vil sige idag kommunikationsbrist. Gennem tiderne har folk stedse, når de i deres færden bevægede sig udenfor lokalsamfundet været i situationer, hvor der var en forståelseskløft, de skulle over. Tanken om eet fælles sprog, der kunne lette kommunikationen folkeslag imellem er fra tid til anden dukket op. Man har til forskellig tid hjulpet sig på forskellig vis. I oldtiden virkede i århundreder græsk og latin som fælles sprog i det europæiske middelhavsområde og den nære orient (græsk i den østre del og latin i den vestre del af Romeriget). Senere hen, i middelalderen, opstod der et fælles kontaktsprog som følge af handelsforbindelser mellem Europa (især Venedig) og araberne og østen, det såkaldte "lingva franca". Det var et blandingssprog baseret på italienske grammatiske konstruktioner og med ordforråd fra næsten alle til Middelhavet grænsende europæiske sprog samt arabisk. Det var i fortsat brug til helt op i det 17. århundrede. Udtrykket

2 4 "lingva franca", frankernes sprog, idet alle europæere i arabernes bevidsthed synes have været franske, er senere gået over til at betegne ethvert sprog, nationalsprog eller blandingssprog, der bruges som kommunikationssprog i større mangesprogede områder f.eks. engelsk, swahili og forskellige former for pidgin. I Europa brugtes gennem middelalderen latin i intersproglig kommunikation. Men i renaissancen trængtes det tilbage og nationalsprogene fik deres store opsving. Som følge heraf oplever vi da den første bølge af forsøg på at skabe et internationalt fællessprog. Fra henimod midten af det 17. århundrede og et stykke ind i det 18. så en række forslag til sådanne sprog dagens lys. Denne periodes hovedinteresse var at skabe 1) eet fælles skriftsystem og 2) et sprog der logisk og eentydigt gengav og udbyggede den menneskelige viden, idet man følte, at latin på mange punkter ikke slog til f.eks. på grund af naturvidenskabernes udvikling. Sproget skulle derefter også kunne bruges som kommunikationssprog i diplomatiske og handelsmæssige sammenhænge. I denne periode brugtes ellers i hovedsagen de store europæiske sprog, først og fremmest fransk, spansk og portugisisk og senere også engelsk. Det var med andre ord de store kolonimagters sprog, der anvendtes. Det 17. århundredes kunstsprogsforslag var hovedsagelig, hvad vi kan benævne filosofiske - a priori - konstruerede sprog. Vi kan her kun omtale et par af disse. Filosoffen René Descartes ( ) opstillede i 1629, som svar på et brev fra Pater Mersenne om ønskværdigheden af et internationalt sprog, nogle principper for e sådant. Det skulle, mente han, have en enkel grammatik, der var så regelmæssig og logisk at den kunne læres af alle. Han foreslog et orddannelsessystem, der byggede på en klassifikation af begreber i analogi med matematikkens love. Descartes gav dog ingen prøver på et sådant sprog ligeså lidt som senere G. Leibnitz ( ) gjorde, der også arbejdede med tanken om et logisk sprog dannet efter matematikkens love. Et par andre gav dog mere detaillerede prøver på deres ideer om internationale sprog udsendte den hollandsk-fødte Londoner købmand Francis Lodewyck "A common writing; whereby two, although not understanding one the others language, yet by the helpe thereof, may communicate their minds one to another", og i 1652 "Groundwork or foundation laid (or so is intended) for the framing of, a new perfect language and a universal or common writing". Lodwycks værker er eksemplei på århundredets forsøg på at skabe et logisk internationalt skriftsystem. Tegnene var som flere andre på den tid inspireret af kinesiske skrifttegn og ægyptiske hieroglyffer. Man arbejdede også i denne periode med tal i et forsøg på at skabe dette internationale tegnsystem, som fandtes at være så væsentligt. Ord opstilledes alfabetisk og forsynedes med en talværdi som også gaves til ord i andre sprog med samme betydning. I Cave Beck's "Universal Character" 1657 repræsenteres ord og begreber af tal, til hvilke føjedes bogstaver, der angiver tempus, kasus, singularis, pluralis etc. Han søgte også at give sine universelle skrifttegn en lydlig værdi. Han afslutter sit værk med en version af budet "Ær din fader og moder " (Honour thy father and thy mother): "leb 2314 p2477 and pf2477". 2314=to honour, eb=2. person singularis af verbet, l=imperativ, 2477=fader, p=substantiv i masculinum, pf =substantiv i femininum, altså pf2477=moder. Det kongelige Bibliotek ejer desværre ikke et eksemplar af Beck's fascinerende værk. Den farverige skotte Thomas Urquhart of Cromarty ( ) fremkom med et forslag til principper for opbygning af et universelt sprog i Ekskubalauron (1652)

3 The Umver fa il AlpliaLiet he.'1'abtc cf CenfcTuints X d V 5-1? = T = p 7;, P Ti r ni c/i Hi H h = % = itn. m % n TnJ* Hnng 7n ~ > = b dh t J t> 9 ^ v % z FC(L = 4 t % S'Æ %dr % s 8 9 % n % ^ 0, y % r io 11 l>2 1 Tf ' 7* RHR TLL61C qf-'vawels ^ '-o a>m o, U! Mx w > r- v > A -"CO s 3 C o r> j \ y g) S) g) g o H j, ^ e> The Lords Ptaycr m Jlngtijh i ihm m)%\%h^rfii rv%hå =? h iiin.% w i'rhi i'b m, h h h ih Wbh mfrhif w. hmh hh witåhm mifw.nnh.ibi h ina ha hwnhp: Wvh/inn, hn/nrii MM i w\ Ww> HnMMn. Fadervor gengivet med Francis Lodowyck's Universal Alphabet.

4 The diminutive fign is this ftrokc, drawn through thc nominall figne thus, (4>) as following, (0^) a fmall drinkinghoufe. The 9. Se 1 ion. Thcfigneof the thrce lorts of nounes adjeåivc, is this, f-j thus varied "C ~o applyed thus. e the Ioving. the beloved. the, lovely. Thefubdiftinélionall figne for the declaration, this, (co)fubferibed thus, ^ tockcl r ' areany, nz kleanc. co The ro* Scclion. The comparative encrcafing fign is this, (u) and For the fuperlative, the farne doubled, thus, (tu) The copiparacive decreafing figne is the former, turncd thus, (o) and for the fuperlative, the fame doubled thus, føj} applyed as under. lovelycr. lefte lovely, lovelyeft. & leafl lovely. øj greater drinker, 'CF leffe drinker, 03 greatefl: drinker, lcaftdrinkcr. D 2 The En side fra Francis Lodowyck: A Common Writing

5 og "Logopandecteision" (1653). Han beskrev de enkelte sætningsdele: køn, kasus, tal, tempus, modus etc. Ifølge Urquhart skulle hvert bogstav i ordet have en bestemt semantisk værdi. Han udarbejdede dog ikke et ordforråd for sit universalsprog. Det gjorde derimod Georg Dalgarno ( ) fra Aberdeen. Han havde praktisk erfaring med undervisning af specielt døvstumme, for hvilke han udarbejdede et tegnsprog udsendte han værket "Ars Signorum". Han klassi- ficerede alle begreber i 17 hovedgrupper, der hver betegnedes med eet bogstav i det latinske alfabet. Dertil føjede han vokaler fra det græske alfabet til at betegne undergrupper, der så yderligere underdeltes ved tilføjelse af konsonanter og vokaler. I hans værk finder vi f.eks. et kapitel af 1. Mosebog omsat til dette "sprog". Dalgarno betragtes som forløber for biskop John Wilkins ( ), der efter samme principper udarbejdede "Essay towards a Real Character and a Philosophical Language" (1668). Wilkins, der var en af grundlæggerne af Det kongelige Videnskabernes Selskab (1662), havde dog allerede i et tidligere udsendt værk "Mercury, or the secret and swift Messenger" (1641) været inde på at et universelt skriftsystem ville være af enorm værdi for udbredelsen af den sande lærdom/kundskabsudbredelsen. John Aubrey ( ) skrev i sit biografiske essay om Wilkins og "Real Characters": "This was his Darling, and nothing troubled him so much when he dyed, as that he had not compleated it; which will now in a yeare more be donne by the care and studies of Robert Hooke of Gresham College; Mr. Andrew Paschaell, B.D. of Chedzoy in Coun. Somerset; Mr. Francis Lodwyck, of London, merchant; Mr. John Ray R.S.S., of Essex; and Mr. Thomas Pigott M.A.Q." Disse forsøg på at skabe et internationalt logisk opbygget sprog til udbredelse af kundskaber på tværs af sprogkløfter var alle ret teoretiske og ikke særlig praktisable. J.A. Comenius' ( ) udgangspunkt var undervisning i faktiske sprog. Han var optaget af sprog som hjælpemiddel i international sammenhæng for folk i almindelighed. Man måtte bygge på de faktisk forekommende sprog og i det "mellemstadium", hvor man endnu havde utallige sprog, fastlægge visse regionale sprog til mellemfolkelig kommunikation indenfor de enkelte kontinenter mens man arbejdede henimod det endelige "monoglot" stadium, som bestod af et kunstigt skabt universalsprog for den hele verden. Ved udbredelsen af et sådant ville alle menneskelige stridigheder ophøre, og alle mennesker ville igen blive, hvad de oprindelig var: een race, eet folk, een familie, een Guds skole. I det 18. århundrede så en række forslag til og planer for internationale sprog dagens lys, om ikke den mængde som det forrige århundrede. Fransk tjente i denne periode som internationalt sprog. I slutningen af århundredet og i begyndelsen af det 19. århundrede dukkede dog en strøm af forslag op om et universelt tegnsprog. F.ex. Jean Delormel: Projet d'une langue universelle présenté å la convention nationale (Paris 1795) og Joseph du Maimieux: Pasigraphie, ou premieres élémens du nouvel ars-science d ecrire et d'imprimer en une langue de maniére å étre lu et entendu dans toute autre langue sans traduction. (Paris 1797). Også Delormel's mål var at forene alle jordens folk ved brugen af et fælles sprog, der skulle opbygges således at det ikke favoriserede noget eksisterende sprog. Et af de mere farverige forslag til et internationalt sprog i begyndelsen af det 19. århundrede, før den moderne kunstsprogsbevægelse satte ind, var "Langue Musicale Universelle" eller "Soiresol". Den franske musikpædagog Francois Sudre ( ) gik ud fra den kendsgerning, at musik allerede var et internationalt sprog. Med skalaens do, re, mi, fa, sol, la, si som udgangspunkt begyndte han i 1817 at udarbej- 7

6 8 Thomas Urquhart ofcromarty. Titelkobber til Logopandecteision. de et ordforråd til et universalt sprog, der kunne have op til fem stavelser per ord. For 1-3 stavelsesord udtømte han mulighederne: 7 enstavelsesord, 49 tostavelsesord, 336 trestavelsesord. Af ord på fire stavelser dannede han blot 2268 og af femstavelses Ordene var grupperet efter begrebskategorier, og ved at flytte trykket fra én stavelse til en anden skabte han fra samme stamme, verber, substantiver, adjektiver og adverbier. Desuden fremkom han med forslag om at angive et begreb og dets modsætning ved at tage stavelserne i modsat rækkefølge f.ex. domisol=gud, solmido= satan. I slumingen af det 19. århundrede begyndte den næste store bølge af kunstsprogforsøg, den bølge, hvoraf vi endnu idag oplever efterdønningerne. Mens de forrige århundreders kunstsprogsforsøg hovedsagelig havde været "rene" kunstsprog - filosofiske opbygget efter logiske principper uden brug af eksisterende sprog, så bygger den følgende periodes kunstsprog med en enkelt undtagelse (Spokil) på eksisterende sprog både hvad angår ordforråd og grammatisk struktur. Tidligere lå hovedvægten snarest på ønsket om et universalsprog, der kunne tjene til udbredelse af menneskelig lærdom, et kommunikationssprog lærde imellem. I denne nye bølge lagde man mere

7 9 0«*3 TrimumCdput (j eneflos* i.tt\an ferm^sava farnefa Nam r»n Noffl. JL-/ s. T«t nam avefa fof-fhaoa tfmdfaga, r#n gro u avefa ben mem fpf bafu: t»n uv f*fsa* va damefa ben mem f»f nimmi. 3. Tf»n Sav* imcfa, oomuavefo: r»n s>om«r» 'O %? avefa. 4. Tort riiafefa g6mu fima: tnn Sava do gomu dos gromu. 5»Tun Sava tonefa gomu Dan-gomu,rim tonefa gromu Dan-gromirc t»n fhern-gomu t«n fem-gornu avefa dan-vevafa. 6. T#n Sava tinefa, dad-dreku avefobred brepu fat nimmi: t«n dofefo nimmi dos nimmi. 7. T»n Sava famefa dad-dreku, tun dofefa nimmi bren dad-dreku dos nimmi ben dad-dreku : tin.ivefa. 8. T#n Sava tonefa dad-dreku, Nam r t»n fliemgomu'»n fem-gomu avefa dan-vev»fa. 9. T«n Sava tinefa, nimmi bren nam dekofo bred dadu ftima, r«n graner rr»fofo: tnn le^-us avefa. *e. 7»n Sava tonefa grsnar Nom, r«n tonefa deku 1. Mosebogs 1. kap. omsat til George Dalgarno's universalsprog i "Ars Signorum" vægten på kommunikationen almindelige mennesker imellem. Et sådant universalsprog kunne være et allerede eksisterende sprog. Forslagene i denne gruppe omfattede græsk, latin, fransk, engelsk og senere kom russisk også på tale. Det kunne også være forenklede former af disse f.eks. Basic English, Latine sine flexione. Men man kunne også konstruere et blandingssprog, der byggede på elementer fra eksisterende sprog. Der fremkom i de følgende årtier et utal af forslag, af hvilke kun et mindretal skal nævnes her. Da russeren P.E. Stojan i 1929 udsendte sin "Bibligrafio de internacia lingvo" opregnede han, at der gennem tiderne indtil da var fremkommet 321 kunstsprogsforslag. "Det er det rene Volaptik" er nok et udtryk vi alle kender og bruger om noget os uforståeligt vrøvl. Men oprindelig er Volaptik et forsøg på at konstruere et sprog, der skulle gøre det muligt for mennesker at forstå hinanden, at overskride sprogbarrierer. Den romersk-katolske pater Johann Martin Schleyer ( ) fra Konstanz i Tyskland var dybt optaget af sprogstudier og arbejdede bl.a. på at konstruere et universelt fonetisk alfabet og kom derved ind på tanken om et universelt sprog. Han så det som et kald at arbejde for fred og broderskab mennesker imellem. Det fortælles, at

8 10 han en søvnløs nat i marts 1879 som en åbenbaring så efter hvilke retningslinier et sådant kunne skabes. I de følgende måneder udarbejdede han sit verdenssprog, som har i slutningen af 1880 præsenterede for offentligheden. Det gik i det følgende årti sin sejrsgang over Europa og Amerika. Man holdt kongresser i 1884, 1887, 1889, man dannede Volapiikklubber, på et tidspunkt skal der have været 283 i Europa. Man udsendte et utal af publikationer, alene i 1888 ialt 182 bøger, desuden udkom der tidsskrifter stod sproget på tærsklen til at blive accepteret som "Verdenssproget" par excellence, for så pludselig i 1890 at tage et styrtdyk fra popularitetens højder. Derefter levede det en hensygnende tilværelse de næste to årtier med ganske få tilhængere, og ved Schleyer's død gik også det ind i glemslens mørke. En komet, der lyste en stund og så forsvandt ligeså pludselig som den var kommet. Volapiiks alfabet var strengt fonetisk, hvert bogstav repræsenterede een og kun een lyd. Grammatikken var regelmæssig, men med et detailleret og omfangsrigt bøjningssytem. Substantiverne bøjedes i fire kasus. Adjektiver dannedes med suffixet -ik, adverbier ved -i eller -o. Verbet bøjedes ved tilføjelse af suffixer i et utal af former. En af Volapiikbevægelsens mest begejstrede tilhængere (K. Lentze) skal have beregnet, at et verbum kunne have op til forskellige former, hvilket skulle tale til fordel for sprogets rige udtryksmuligheder! Ordforrådet byggede på engelsk. Begrundelsen herfor var ifølge Schleyer, at engelsk taltes af ca. 100 millioner mennesker. De engelske ord er dog langt fra letgenkendelige. Dette skyldes bl.a. at Schleyer reducerede alle ord til eenstavelsesord, og desuden i vidt omfang erstattede V med andre lyde, fortrinsvis T, idet han hævdede at V- lyden var vanskelig at udtale for børn, gamle og kinesere, der tilsammen udgør hovedparten af jordens befolkning. Dog dukkede V efterhånden op i sproget. En russer blev til 'riisan' mod tidligere 'liisan'. Endnu medens Volaplik stod stærkest, var der andre kunstsprogsforsøg igang. Blandt disse det sprog, som senere skulle blive det mest udbredte og sikkert det mest sejlivede af alle, nemlig esperanto. Den polsk-jødiske læge L.L. Zamenhof ( ) havde under sin opvækst i sin fødeby Bialystok oplevet de modsætninger og spændinger, der kan opstå i et område med mange sprog, mange nationaliteter, racer og religioner. Byen havde en blandet befolkning, der talte russisk, polsk, litauisk, tysk, jiddish, af flere forskellige trosretninger, jødisk og kristne. Der opstod hos Zamenhof et ønske, en drøm om et neutralt sprog, der fører hen mod målet, een religion byggende på broderskabsfølelse alle mennesker imellem. I sine studieår i Warszawa arbejdede han da på at skabe et sådant. Efter et første forsøg i 1878 fuldførte han i 1885 arbejdet og publicerede to år senere under pseudonymet Doktro Esperanto ' La linguo internacia". Dr. Zamenhofs sprog bygger på princippet om en absolut regelmæssig og enkel grammatisk struktur og et ordforråd, der bestod af elementer fra de europæiske hovedsprog (engelsk, tysk, romanske sprog, samt græsk og latin). I Esperantoalfabetet er hver lyd repræsenteret ved eet symbol. Trykket i ordet ligger altid på næstsidste sta velse. Grammatikken er inspireret af engelsk med et minimum af bøjningsendelser. Alle substantiver ender på -o, adjektiver på -a, adverbier på -e og verbets infinitivform på -i. Substantiver danner pluralis ved tilføjelser af -j. Desuden kan man danne en akkusativform ved tilføjelse af -n. For verbernes vedkommende udskiftes infinitivmærket -i med andre endelser, når man ønsker at danne forskellige tempus- og modusformer. Pres.ind.: -as. Preteritum: -is. Futurum: -os. Konditionalis: -us-. Imperativ: -u. Konjunktiv: -y.

9 A Summary of Diredions, both for the C HA R A C TE R and L A N G ZJ A G E } Rektingto 'Ihltgrali; whether confidered as frjcl/calt j tither j jffenui'i bcing 40, Gcnerall Tran feen. Rel.^Mixed DireS. Diffcrtncci l Sfecics OI'Aflior Dfcourfe World Element Mettall Cha. Lan- Cha. Lan. Cha. Lan. Herb Leafe HerbFlower HerbS.Vef. -\-Do (Oppojit Collitcnl} beiog pared with others by ^ Derivations; relating to fuch words as are Concrcte5 whether (Neuter 1 Subftantive< Aflive C Paflive (Neuter < Adjeflive ^Aflive I C Paflive 1 Neuter ^Adverbe s Aflive (.Paflive > Exanguious Genis's Differences Species Bad Bald Bamd Vad Vald Vamd Baid Bctild Baimd Bado Baldo Bclmdo Vado Valdo Vctmdo Baido Baildo n-^bamido CGenus f Peculiar Part \Cenerall ( Magnitude Quan-< Space tity. CMeafure f Na. Powet Quali-jHabit ty /Mauners ISenC Qu al, ( Sicknefs C. L C. L. / z?osi S tys z ty -+i P OL Pa Fe Pi Po Ta Ta Te Ti -6-1 To Spiritual Corporeal Aflion/ Motion (Operation roeconotnical I Pofléflions I Provifions Rela- i Civil Judicial C. L. >v n ; 5 Military Naval LEccle(iaftical Cha Lan. Cd ^Wonafyllables, ^ Prepofine the Oppofite VowelsS. '? ^Diflylla^les ^ ^Subjoyning the Letter S. ) a 0 or contra«j('. SMonafyllables JMonafyllables. 5P re P fi n 'h e riwifé. g ^ «Radical Vowel vuwci ^ 'Diffyllables ^ ^Subjoyning the a d - Confonanc -^-3 Injlexioo ; Viz. Plural Number by adding «to thcpoifférence LA-, tirft Vowel, or by pronouncing it long, in the ^Species l-a-j Parliclei; whether Abjiral1 j ( Neuter Subftantive< Aflive CPaflive C Neuter Adjeflive ^Aflive t Paflive ("Nemer Adverbe Batf B«'d B«do < Aflive (.Paflive f-a_ &-A«. caj g-a-j C_\_0 c 6-A-o Genus's Bflr Bari Barm Var Varl Varm Bair Bairl Bairm Differences tata_ CA- C-A-J HAJ HA-; LA_o UA-A Species Badh Baldh Bamdh Vadh valdh Vanidh 1^ Vamdho Baidh vn Baidho Baildh A T ta-s Baimdh >Haildho ^^njbaimdho Badho Baldho 1 Bamdho vadho i Valdho John Wilkins: Essay towards a Real Character and a Philosophical Language Participiumsformer har tre tider i både aktiv og passiv: presens, preteritum, og futurum. Aktiv: -anta, -into, - onta. Passiv: -ata, -ita, -ota. Orddannelser foretages ligeledes ved hjælp af suffixer, f.eks. et ord, der betegner hankøn bliver hunkøn ved tilføjelse af -in, patro=fader, patrino=moder. Man kan desuden danne sammensatte ord ved at knytte to ordstammer sammen med det vigtigste sidst. I begyndelsen var tilslutningen til Zamenhof og hans Esperanto-sprog ringe. Tilhængere fandtes fortrinsvis i Østeuropa. Men midt i 1890erne efter Volapiikbevægelsens sammenbrud slog Esperanto igennem i Frankrig og derefter fik det vind i sejlene. Selvom sproget har udviklet sig noget siden da, hviler det på de af Zamenhof oprindelig formulerede Fundamento. Reformforsøg foreslået af Zamenhof selv i 1894 blev afvist af hans tilhængere. Til trods for rivaler fra myriader af andre kunstsprog i den kommende tid (Tutonish, 1888; Spelin, 1888; Lengua catolica, 1890; Novilatin, 1895; Det blå sprog eller Bolak, 1899; Spokil, 1900; Neutral, 1902; Reform-neutral, 1912; Latino sine flexione, 1903; etc.) og til trods for kritik af forskellige sider af sproget vandt Esperanto snart en særdeles fremtrædende plads. Det blev i vide kredse betragtet som langt det bedste bud på et universalt hjælpesprog. Fra 1905 holdt man årlige internationale Esperantokongresser. Strømmen af publikationer om og på Esperanto er aldrig siden standset til trods for et mindre afbræk under 1. verdenskrig. En af de fremtrædende kulturpersonligheder, der engagerede sig stærkt i den internationale kunstsprogsbevægelse, var den danske sprogforsker Otto Jespersen

10 12 IDO IS THE LATEST THING IN LANGUAGE. nu'. Dut x~"\ f Pardon NE KNOU ]/ CftLPUR-N IR (RUTD0 J-IDo' )\ ~rou K.NOU 'U>o"??y KOT rttnt-^luy UM WC EX> rvelreux SPE.I"M<UK6 "IDO"~TKMT3 ALL 1 Prof. Jesperson, Its Inventor, Is Lecturing About It at Columbia University. Those who adrrrir at a distance tlhe speech of the east side, derived from the mlngiing of the races, but who lack opportunlty for cloae acqualntance wlth it, wlll welcome the arrival of Ido, a new language that comblnes all the essentlal elements of a jargon. It wlll become the vogue in Boclety that classes itself- as intellectual lf the prestige of Columlcla University can make it ao. l J rof. Jesperson of the University of Copenhagen ls its Inventor abroad and its promoter here. He has used English, French, German and Italian in its composition. When Columbia heard of it he was lnvited to come over and give Americans a chance to get in on even terms with Europe. Ile has arrived and begun a course of lectures at the university. If the professor ls right Volapuk and Esperanto are of small account compared with Ido. One thing against them ls that thelr novelty has worn off and too many persons have a smattering of them. Ido so fax is the language of the very select few, and the Professor tliinks that on tihat account lf no other lt ought to be sure of good reception in a country where the people not only Jike new things but don't object to having a monopoly of them. Jespersen i Amerika i , hvor han slog "et slag for internas jonalt sprog"

11 ( ). I selvbiografien "En Sprogmands Levned" 1938 giver han en klar oversigt over kunstsprogsbevægeisen i de første godt og vel 30 år af det 20. århundrede. Behandlingen falder klart i 2 afsnit "Intemasjonalt Sprog før Verdenskrigen" (kap. 9) og "Intemasjonalt Sprog efter krigen" (kap. 14). Man får her et indtryk af de indgående og engagerede, til tider stærkt følelsesladede diskussioner, som fandt sted gennem disse år. Jespersen ytrede sig efter eget udsagn første gang om dette emne i var Delegation pour l'adoption d'une langue internationale blevet dannet i Paris. Den franske filosof Louis Couterat fik Jespersen inddraget i arbejde. Der blev indkaldt til et møde i Paris i oktober 1907, hvor man skulle diskutere, hvilket af de da fremsatte kunstsprogsforslag der var bedst egnet til at blive anerkendt som officielt internationalt hjælpesprog. Esperanto syntes at stå stærkt, skønt der fremkom flere indvendinger mod detailler i sproget, bl.a. den udstrakte brug af diakritiske tegn. Mødet prægedes af mange intriger og på den sidste dag blev der pludselig fremsat et nyt kunstsprogsforslag: "Ido". Dette var en videreudvikling af Esperanto. Ido: egl. Esperantido, d.v.s. afledt af Esperanto. Ido-projektet vandt stor tilslutning, bl.a. Jespersens. Esperantisteme afviste dog dette nye sprog idet de holdt stejlt fast ved Zamenhofs Fundamento. Det kom til et brud og deraf langvarig bitterhed mellem Esperantisteme og Idisteme. Jespersen arbejdede i mange år for Ido-projektet og skrev flere bidrag i sprogets organ, tidsskriftet Progreso. På sin Amerikarejse slog han også "flere steder et slag for intemasjonalt sprog". Efter krigen blev sagen om et internationalt sprog taget op med fornyet styrke bl.a. i det nystiftede Folkeforbund. Ido synes at glide i baggrunden, mens Esperanto stadig stod stærkt. Også efter krigen fortsatte man med fremsætte nye kunstsprogsforslag. I disse år blev Jespersen især involveret i arbejdet i tilknytning til det i Amerika stiftede IALA (International Auxiliary Language Association). Primus motor i dette var Mrs. Dave Hennen Morris, der som Jespersen skriver "havde tre fortræffelige egenskaber, intelligens, personlig sjarme og rigdom". Hun havde et skrøbeligt helbred, hvilket medførte, at hun tilbragte det meste af dagen liggende på en sofa. Hun var blevet stærkt grebet af ideen om et fællessprog og besluttede at ofre resten af sit liv på at arbejde for denne ide. I 1925 kom hun til Europa for at søge at forsone de forskellige rivaliserende kunstsprogstilhængere. Hun slog sig ned i Schweiz, hvor hun samlede en kreds af "Verdenssprogssvenner", deriblandt Jespersen, til møder, hvor man førte teoretiske diskussioner om forskellige problemer vedrørende udarbejdelsen af et sådant sprog. Dette gentog sig i september 1927 i Montreux. Også denne gang var Jespersen med. Mrs. Morris var en meget teoretisk anlagt dame. Selvom Jespersen giver udtryk for sin beundring for damens energi og engagement, blev det ham tilsidst lidt for teoretisk. "Men den højteoretiske atmosfære blev mig noget tynd og jeg længtes efter noget som mere umiddelbart kunne anvendes praktisk i arbejdet for et hjælpesprog, der i en overskuelig fremtid kunne tas i brug. I de timer, der var tri for samarbejdet med fruen, morede jeg mig derfor med at forsøge at udarbejde en grammatik, der undgik de mangler ved Esperanto og Ido, jeg efterhånden var blevet gjort opmærksom på". Sproget kaldte han Novial, nov=ny, i (international) a (auxiliari), 1 (lingue). Det blev offentliggjort i sommeren 1928 "An international Language". To år senere udsendte han en ordbog "Novial Lexike". Jespersens forslag blev ikke det sidste ord i sagen. Flere forslag er kommet til siden da: Mondik (1929), Interglossa (1943), Komun (1945), Voldu (1946), Ling (1948), Interlingua (1950), Mondial (1957). Listen er ikke udtømmende. Af disse senere forsøg er Interlingua det, der har klaret sig bedst og dermed synes 13

12 14 P~>VELKOMMEN TILV VORfS 01 MÅ JEG PRÆSENTERE HEN DES MAJESTÆT MIN. KONE OS M/N.. \SØN OSVALD! YAK - Vi HAR GLÆ DET OS TIL BESØGET! HVORDAN ER DEN DRENG BLEVET SÅ^ \fed> f? JEG KAN I "JEG K^NYV.? * W " )/ I TALE FSPFsanto - som i < N 4KK f' SKOTTEN 8ARE j Dt# Of DEN < fw INDFØDT! ^Z^±->)oER BETAL* ( ( S/N SÅC^r MfD 1 5 GLÆDE? DAVS, OSVA.LDi Knold og Tot Mrs. Morris's og IALA's bestræbelser at være kronet med held. Interlingua bygger i grammatisk struktur og ordforråd på vesteuropæiske sprog, specielt græsk og latin. Som i alle kunstsprog er her også søgt skabt en enkelt grammatik med så få uregelmæssigheder som muligt. Hovedsigtet med Interlingua var at skabe et sprog til brug ved internationale videnskabelige kongresser og som i fagtidsskrifter kunne meddele videnskabelige, især tekniske data, ubesværet over nationalsprogsbarrierer. Et lignende forsøg på at skabe et fælles sprog for den internationale videnskab var Lancelot Hogben's Interglossa (1943), der i modsætning til Interlingua søgte at forene vesterlandske og østerlandske sprogelementer. Men Interlingua har klaret sig bedst. I dag er hovedaktørerne på kunstsprogsscenen Esperanto, der virker både som skrift- og talesprog og Interlingua, der fortrinsvis er et skriftsprog anvendt i specielt naturvidenskabelig sammenhæng. I Det kongelige Bibliotek findes litteratur om kunstsprog fra alle de omtalte perioder. Hovedparten af litteraturen er dog fra det sidste hundrede år og af denne hidhører størsteparten fra bogsamlinger, der fra tid til anden er skænket biblioteket af personer, der på forskellig vis har været involveret i kunstsprogsbevægelsen. Dette gælder Prot Otto Jespersens bogsamling, som biblioteket modtog i 40-erne efter hans død. Den indeholdt en stor samling skrifter om en lang række kunstsprog. Indenfor de sidste to år har Det kongelige Bibliotek modtaget endnu 2 kunstsprogsamlinger en samling efter sproglærer ved Københavns Teknikum Harald Andersen-Harild ( ), som med udgangspunkt i sit socialistiske engagement blev optaget af tanken om et fællessprog som middel til mellemfolkelig forståelse. Samlingen indeholdt bl.a. en række smukt indbundne tidsskrifter, der kan komplettere bibliotekets hidtidige bestand. Desuden et eksemplar af anden udgaven af J. de Maimieux's Pasigraphie fra 1801, som biblioteket ikke havde. Den nyeste gave er dr.agro. Paul Neergaard's ( ) store Esperantobibliotek, der regnes for en af de største Esperantosamlinger i privat eje, ikke bare i dansk, men i international sammenhæng. Den Neergaardske samling er ordnet efter det internationale decimalklassesystem, og det er tanken at bevare den som specialsamling i biblioteket. Med indlemmelsen af disse store samlinger er Det kongelige Biblioteks bestand af litteratur om et fascinerende emne blevet stærkt beriget og dermed stilles et omfangsrigt materiale til rådighed for offentligheden.

13 Ærbødigst. Syvende Samling. København Otto Jespersens nye Kunstsprog *NoviaU. Åtto jæsperscn mæd lille fundet har på noed stort, ej mæd ido skal man spille tiden, som man før har gjort. Mejen møje kan man spare ved å lære vovial, dansk er man så ikke bare, man er intemasjonal. VisB man lærer det i skolen, så kan man til vær en Tid, klare sig såvæl i polen som i sjækkoslovakid. Ej man 6kal om Gloser lede, når man ær i fræmmed land, viss, ifald, såfræmt dærnede ossc novial de kan. Han udkaster store vyer. Sikkert inden næste jul i diværse store byer, vaasjington å liverpul, jotteborg, sjikago, skive, ståkholm, njukasl å løgstør, novial der talt vil blive liså stærkt som ido før. Sæl om nok man mange stæder vænlig er å jovial, man måsko sig næppe glæder til å lære novial. Man har svært nok ved å lære æfter mandens cjen bog, det besynderlige svære åtto jæspersenske sprog. Bibliografisk note: Et udvalg af litteratur om kunstsprog i Det kongelige Bibliotek. Katalogsignatur tilføjet i parentes. Alissandro Bausani: Geheim- und Universalsprachen. Entwicklung und Typologie. Stuttgart Sprache und Literatur Bd. 57. (lat-sp) L. Couterat et L. Léau: Histoire de la langue universelle. Paris (166, - 142). Peter G. Forster: The Esperanto Movement. Hague Contributions to the Sociology of Language, vol. 32. (lat-co). Albert Léon Guérard: A Short History of the International Language Movement. London (166, 142) H. Jacob: A Planned Auxiliary Language. London (166, - 143) Otto Jespersen: En Sprogmands Levned. København (44, ) James Knowlson: Universal Language Schemes in England and France Toronto (la ) L.J.J. Nye: An International Language as a World Civilizing Influence (la-76-68) Mario Pei: One Language for the World. New York (la ) M.M. Slaughter: Universal Languages and Scientific Taxonomy in the Seventeenth Century. Cambridge 1982 (la ) Af de omtalte kunstsprogsforslag har Det kongelige Bibliotek forslagsstillernes oprindelige værk enten i originaludgave eller reprint med undtagelse af Cave Beck's Universal Character, J. Delormel' Project d'une langue universelle og F. Sudrc's Langue musicale universelle. Disse tre værker står stadig på bibliotekets ønskeliste.

14

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28 Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28 Salmer: 729 Nu falmer skoven, 598 O, Gud du ved og kender, 52 Du, Herre Krist, 613 Herre du vandrer, 438 Hellig, hellig, 477 Som korn, 730 Vi pløjed og

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Hvorfor taler vi ikke latin i dag?

Hvorfor taler vi ikke latin i dag? Hvorfor taler vi ikke latin i dag? 19. september 2013 Latin var engang et sprog, der blev talt i store dele af Europa. Så hvorfor og hvordan forsvandt det, og hvad har vi tilbage af det i dag? Det svarer

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam Sting, Dominic Miller A T A q=75 c c c a ba Shape of My Heart ba ba A ba ba œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ da da /E ba ba Sting, Dominic Miller Arr: Stephan Kaae 01 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ba ba œ œ œ œ

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru.

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru. 1.1 Introduktion: Euklids algoritme er berømt af mange årsager: Det er en af de første effektive algoritmer man kender i matematikhistorien og den er uløseligt forbundet med problemerne omkring de inkommensurable

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Chokolade og velsmag Mål: Niveau Varighed Kilde Tværfaglige links Målsætning: Anbefalet fremgangsmåde: Ekstra aktiviteter:

Chokolade og velsmag Mål: Niveau Varighed Kilde Tværfaglige links Målsætning: Anbefalet fremgangsmåde: Ekstra aktiviteter: Chokolade og velsmag Mål: At opdage ligheder og forskelle mellem sprogene og give eleverne en forståelse for sprogfamilier ved at koncentrere sig om et specifikt emne: chokolade. Niveau: 1.-6. klasse Varighed:

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Ouverture: if a person can t communicate, the very least he can do is to shut up! Tom Lehrer. Human beings just can t not communicate. Dorthe Duncker.

Ouverture: if a person can t communicate, the very least he can do is to shut up! Tom Lehrer. Human beings just can t not communicate. Dorthe Duncker. . p.1/16 Ouverture: if a person can t communicate, the very least he can do is to shut up! Tom Lehrer. Human beings just can t not communicate. Dorthe Duncker. . p.2/16 Ouverture: Håndtering af sammensatte

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder Decimal classification 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika 03.81 Leksikoner og ordbøger Græske og

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang. Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk

Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang. Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk Præsentationsrunde Dit navn? Hvor kommer du fra? Har du undervist før? 2 Program gang 1-3 1. Mandag d. 20. januar

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification - DK5 Kategori 2. kategori 3. kategori 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 2. juni 2009 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre ord, først og fremmest

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Teknisk Gymnasium - Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag og niveau Engelsk B Lærer(e) Jesper

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Løsning af skyline-problemet

Løsning af skyline-problemet Løsning af skyline-problemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Efter at have overvejet problemet en stund er min første indskydelse, at jeg kan opnå en løsning ved at tilføje en bygning til den aktuelle

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere