Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet"

Transkript

1 Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Høringsmøde Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø) Duygu Ngotho (A) Søren Aarup Karsten Grubert Karl Vilhelm Nielsen Jacob Svendsen Kirsten Fazio Lene Fritzbøger Andersen Hanne Olsson-Dragø Kurt Mortensen Niels Fiil Hildebrandt Deltagere: Lars Løgstrup Fraværende: Philip Læborg Ib Kirkegaard Søren Aarup Karsten Grubert Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Høring af udbudsmaterialet til udbud af stomiprodukter Høring - Praksisplan for almen praksis for Region Hovedstaden Beskæftigelse for mennesker med udviklingshæmning på det ordinære arbejdsmarked - orientering...7 Bilagsliste...10

2 Handicaprådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Indstilling Formandsskabet indstiller: At dagsordenen godkendes Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ib Kirkegaard, Søren Aarup, Karsten Grubert Dagsordenen godkendt.

3 Handicaprådet Mødedato Side Høring af udbudsmaterialet til udbud af stomiprodukter Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/16593 Handicaprådet Supplerende Materiale - Stomi - HØRING.xlsx Stomi - Udbudsbetingelser HØRING.docx Bilag 7 - Stomi - HØRING.xlsx Stomi - Rammeaftale HØRING.docx Bilag 6 - Stomi - HØRING.doc Bilag 5 - Stomi - HØRING.doc Bilag 4 - Stomi - HØRING.xlsx Bilag 3 - Stomi - HØRING.xlsx Bilag 2 - Stomi - HØRING.xls Bilag 1 - Stomi - HØRING.xlsx Indledning/Baggrund Udbud og Indkøb fremlægger hermed et kommende udbud på området stomihjælpemidler. Udbuddet forventes at blive offentliggjort den 3. september 2015 med tilbudsfrist den 14. oktober Retsgrundlag Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet (Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004). Nærværende udbud vedrører indkøb af leverancen af stomihjælpemidler til borgere med bevilling i henhold til 112 i Serviceloven på vegne af Helsingør Kommune. Det vil desuden i et mindre omfang være nødvendigt også at anvende aftalen til indkøb til depot f.eks. i forbindelse med hjemmeplejens opgaver og lignende. Sagsfremstilling Udbuddet bliver gennemført med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterierne kvalitet (40 %), sortimentsbredde (10 %) og pris (50 %). I processen med udformning af udbudsmaterialet, herunder kravspecifikation, har Lokalformand (Frederiksborg) Gisela Schjøtt deltaget som repræsentant for Stomiforeningen COPA. Gisela Schjøtt har deltaget i to ud af tre møder om udbudsmaterialet, ligesom hun har bidraget via mailkorrespondance og har således været inddraget og har bidraget til både udbudsmaterialets udformning og indhold. Aftalen med den nye leverandør forventes at træde i kraft pr. 1. februar Aftalevarighed er 4 år. Kravspecifikation og tilbudsliste m.m. er vedhæftet denne orientering. Økonomi/Personaleforhold Helsingør Kommune har pr. 1. juli bevillingshavere, der har anvendt en bevilling på stomihjælpemidler. Antallet af anvendte bevillinger har været mere eller mindre konstant de sidste 4 år, med 203 anvendte bevillinger i 2012, 200 anvendte bevillinger i 2013 og 210 anvendte bevillinger i 2014.

4 Handicaprådet Mødedato Side 4 Det samlede forbrug udgjorde for perioden 1. januar december 2014 ca. DKK 3 millioner. Kommunikation/Høring Materialet er blevet sendt i offentlig høring den 14. august 2015, med henblik på at sikre det bedst mulige resultat for borgerne, hvorfor materialet ikke er fortroligt. Materialet sendes ligeledes til høring hos Ældrerådet den 31. august Indstilling Udbud og Indkøb indstiller: at Handicaprådet afgiver høringssvar på baggrund af det fremlagte udbudsmateriale. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ib Kirkegaard, Søren Aarup, Karsten Grubert Handicaprådet anbefaler, at prøvepakken skal indeholde et tilstrækkeligt udvalg af produkter, så indholdet er dækkende i forhold til de valgmuligheder, borgerne har. Det afgørende er, at borgerne på baggrund af én prøvepakke, skal kunne vælge det produkt, blandt de mulige, pågældende finder mest egnet. Handicaprådet anbefaler videre, at der skal være tilstrækkelig adgang til at få rådgivning i forhold til de enkelte produkter.

5 Handicaprådet Mødedato Side Høring - Praksisplan for almen praksis for Region Hovedstaden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/14027 Handicaprådet Grundbeskrivelse Høringsversion.pdf Høringsudkast praksisplan for almen praksis , versiondato pdf Høringsskema - almen praksisplan region hovedstaden docx Høringsliste - almen praksisplan region hovedstaden pdf Indledning/Baggrund Til Høringsparterne Hermed fremsendes høringsudkast til Praksisplan for Almen Praksis i Region Hovedstaden , samt dertilhørende bilag. Praksisplanen er udarbejdet af Praksisplanudvalget, som består af kommunale og regionale medlemmer, samt medlemmer udpeget blandt de praktiserende læger i Region Hovedstaden. Praksisplan for almen praksis er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og alment praktiserende læger. Praksisplanen skal understøtte almen praksis rolle i det samlede sundhedsvæsen og sikre sundhedsaftalens gennemførelse. Sagsfremstilling Uddrag af høringsbrev: I henhold til lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, skal der i hver valgperiode udarbejdes en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan. Praksisplanen udarbejdes af Praksisplanudvalget, der består af kommunale og regionale medlemmer, samt medlemmer udpeget blandt de praktiserende læger. Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger. Praksisplanen skal understøtte almen praksis rolle i det samlede sundhedsvæsen og sikre sundhedsaftalens gennemførelse. Høringsudkastet er sendt i høring til de myndigheder og organisationer m.v., der fremgår af vedlagte høringsliste. Der ønskes ét høringssvar pr. høringspart. Alle høringsparter er velkomne til at indhente relevante informationer fra øvrige parter i egen organisation, herunder eksempelvis brugerråd m.v., men de formelle høringsparter er de nævnte i høringslisten. Kommunikation/Høring Høringsudkastet forelægges fra høringsperiodens start for Sundhedsstyrelsen med henblik på rådgivning fra styrelsen. Yderligere forelægges høringsudkastet for Sundhedskoordinationsudvalget og Patientinddragelsesudvalget. Efter endt høringsperiode tilrettes planudkastet på baggrund af de indkomne høringssvar, og praksisplanen forventes herefter godkendt således, at praksisplanen kan træde i kraft ved årsskiftet. Praksisplanudvalget ønsker på forhånd at kvittere for høringsparternes bidrag til, at praksisplanen kan medvirke til at sikre sundhedsaftalens gennemførelse på praksisområdet i

6 Handicaprådet Region Hovedstaden. Mødedato Side 6 Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ib Kirkegaard, Søren Aarup, Karsten Grubert Handicaprådet har noteret, at der i praksisplanen er fokus på samarbejde. Handicaprådet anbefaler, at der også skal være fokus på kommunikation og overgang af ansvar for patienter, der har brug for ydelser fra flere dele af sundhedsvæsnet. Handicaprådet anbefaler videre, at der stilles krav om, at lægernes elektroniske selvbetjeningsmuligheder skal overholde regler for handicaptilgængelighed.

7 Handicaprådet Mødedato Side Beskæftigelse for mennesker med udviklingshæmning på det ordinære arbejdsmarked - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/11929 Socialudvalget Indledning/Baggrund Socialudvalgsformand Ib Kirkegaard har bedt om en orientering om, hvordan borgere med særlige behov hjælpes videre til uddannelse og det ordinære arbejdsmarked. På mødet vil Sasha Mastek fra KLAP (Kreativ Langsigtet Arbejds Planlægning) og Eija Japsen og Morten Lund Christensen fra CFJOO (Center for Job og Oplevelse) give hver deres oplæg om, hvordan de støtter og hjælper borgerne videre i beskæftigelse. Retsgrundlag Et job på Beskyttet Værksted er oprettet jf. Servicelovens 103. KLAP opretter løntilskudsjob efter Lov om Aktiv beskæftigelse via Satspuljemidlerne fra Beskæftigelsesministeriet. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til: Helsingør Kommunes Vision og indsatser i forhold til livslang læring Medborgerskabspolitik Handicappolitikken, hvor det bl.a. fremgår: Beskæftigelse omhandler f.eks. revalidering, jobtræningsordninger, løntilskudsjob, mentorordninger og foregår i samarbejde med erhvervslivet. Helsingør Kommune arbejder for, at: det private erhvervsliv og det offentlige er fuldt informeret om de støttemuligheder, der er for at ansætte og fastholde borgere med handicap. der udvikles fleksibilitet i støtteordninger for beskæftigelse af borgere med handicap, så deres mulighed for at få og blive fastholdt i et arbejde og dermed selvforsørgende styrkes. der ydes en tidlig indsats for at undgå/udskyde tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. der udvikles flere tilbud til borgere med handicap, som ikke umiddelbart kan komme ind på arbejdsmarkedet. kommunens personalepolitik sikrer, at allerede ansatte, der har fået forringet deres arbejdsevne, fastholdes. Sagsfremstilling Mennesker med udviklingshæmning og særlige behov har de samme rettigheder og forpligtelser som øvrige samfundsborgere. Vilkår og muligheder har gennem tiderne ændret sig meget for denne borgergruppe og udviklingen er gået fra et liv på afsondrede centralinstitutioner til et fokus på borgernes selvbestemmelsesret og mulighed for at bo så

8 Handicaprådet Mødedato Side 8 selvstændigt som muligt og blive inkluderet i samfundet med relevant støtte, f.eks. i beskæftigelses- eller uddannelsestilbud. 1. KLAP(Kreativ Langsigtet Arbejds Planlægning) KLAP formidler job til mennesker med kognitive vanskeligheder, og som har fået bevilget førtidspension. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har udviklingshæmning, autisme, spasticitet, epilepsi, muskelsvind, erhvervet hjerneskade eller en anden form for handicap, der gør, at de har kognitive vanskeligheder. Der arbejdes tæt sammen med den enkelte virksomheds HR-afdeling for at skabe præcise og realistiske opfattelser af de jobfunktioner, som medarbejdere kan løse. 2. Center for Job og Oplevelse Beskyttet beskæftigelse jf. Servicelovens 103 Center for Job og Oplevelse har en bred vifte af værksteder, hvor der tilbydes beskyttet beskæftigelse. Center for Job og Oplevelse lægger vægt på at beskæftigelsesmulighederne i indhold og form er sammenlignelige med ordinære arbejdspladser. Tilbuddene er for borgere fra 18 år til folkepensionistalderen, med det tilfælles, at der er behov for en særlig tilrettelagt støtte og vejledning. Der er bl.a. snedkeri, grafisk værksted, rengøringsservice, grøn haveservice m.v. Endvidere har centeret mange eksterne arbejdstilbud, bl.a. kantinedrift på Rønnebær Alle skole og Borupgårdskolen, samt restaurantionsdriften på Familie- og naturoplevelser Nyruphus. Ud over de enkelte værksteders produktion, er der på tværs af værkstederne temauger og undervisning i bl.a. førstehjælp, personlig sikkerhed, dansk og IT mm. CFJOO samarbejder tillige med en række virksomheder med henblik på at oprette praktikpladser i forbindelse med Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og samarbejder endvidere med Center for Job og Uddannelse i Helsingør Kommune, i forbindelse med jobafklaring jf. Lov om Aktiv Beskæftigelse. 3. Lov om Aktiv beskæftigelse Pr. 1. januar, 2014 blev Lov om Aktiv Beskæftigelse ændret, hvilket betyder, at kommunen ikke bevilger socialpension i samme udstrækning som tidligere. Fremadrettet kan det derfor forventes, at der vil være mere fokus på, at borgere med særlige behov reelt inkluderes på det ordinære arbejdsmarked. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen skal til orientering i Handicaprådet den 24. august, 2015 Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Socialudvalget den

9 Handicaprådet Ikke til stede: Gitte Kondrup Orientering foretaget. Mødedato Side 9 Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ib Kirkegaard, Søren Aarup, Karsten Grubert Orientering foretaget. Handicaprådet vil, blandt andet på baggrund af denne orientering, arbejde på et temamøde om beskæftigelse for borgere med særlige behov. Lene og Jacob arbejder på et oplæg.

10 Handicaprådet Mødedato Side 10 Bilagsliste 2. Høring af udbudsmaterialet til udbud af stomiprodukter 1. Supplerende Materiale - Stomi - HØRING.xlsx (223519/15) 2. Stomi - Udbudsbetingelser HØRING.docx (223518/15) 3. Bilag 7 - Stomi - HØRING.xlsx (223517/15) 4. Stomi - Rammeaftale HØRING.docx (223516/15) 5. Bilag 6 - Stomi - HØRING.doc (223515/15) 6. Bilag 5 - Stomi - HØRING.doc (223514/15) 7. Bilag 4 - Stomi - HØRING.xlsx (223513/15) 8. Bilag 3 - Stomi - HØRING.xlsx (223511/15) 9. Bilag 2 - Stomi - HØRING.xls (223510/15) 10. Bilag 1 - Stomi - HØRING.xlsx (223485/15) 3. Høring - Praksisplan for almen praksis for Region Hovedstaden 1. Grundbeskrivelse Høringsversion.pdf (185519/15) 2. Høringsudkast praksisplan for almen praksis , versiondato pdf (185518/15) 3. Høringsskema - almen praksisplan region hovedstaden docx (185517/15) 4. Høringsliste - almen praksisplan region hovedstaden pdf (185515/15)

11 Bilag: 2.1. Supplerende Materiale - Stomi - HØRING.xlsx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 24. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

12 Helsingør Kommune EU-udbud 2015 Supplerende ark Side 1 af 1

13 Bilag: 2.2. Stomi - Udbudsbetingelser HØRING.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 24. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

14 Helsingør Kommune Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Side 1 af 16

15 Helsingør Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDREGIVENDE MYNDIGHED INDLEDNING TILBUDSGIVERS EGNETHED/ UDVÆLGELSESPROCESSEN UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE TILBUDSGIVERS FORHOLD KONTAKT INDTIL TILBUDSAFGIVELSE KRAV TIL TILBUD TILDELING KRAV KATEGORISERING ØVRIGE FORHOLD FORTROLIGHED TJEK LISTE FORELØBIG TIDSPLAN...16 Side 2 af 16

16 Helsingør Kommune 1 ORDREGIVENDE MYNDIGHED Helsingør Kommune, Stengade 59, 3000 Helsingør Hjemmeside: Helsingør Kommune har ca indbyggere og er beliggende i Nordsjælland. Helsingør Kommune består af 11 centre og langt over 100 institutioner skoler, daginstitutioner, klubber, idrætsanlæg, kulturinstitutioner, plejehjem. Kontaktperson: [Mercell] al dialog/kontakt foregår via Mercell i forbindelse med selve gennemførelsen af udbuddet, se videre pkt INDLEDNING Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet (Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004). Udbuddet gennemføres som et sortimentsudbud. Derudover indeholder udbuddets genstand et element af tjenesteydelser i form af et bevillingshåndteringssystem og konsulentydelser. Udbudsbetingelserne (dette dokument) fastsætter hovedsagligt retningslinjerne for udarbejdelsen af tilbuddet. Her beskrives bl.a. kriterierne for tildeling af kontrakten, forhold vedrørende mindstekrav og forbehold, frist for indgivelse af tilbud, formkravene til tilbuddenes udformning m.v. Det er derfor vigtigt, at Tilbudsgiverne grundigt sætter sig ind i disse betingelser inden udarbejdelsen af tilbuddet. I nærværende udbudsbetingelser vil de af Helsingør Kommune opstillede krav i udbudsbekendtgørelsen til Tilbudsgiveres egnethed blive gentaget, punkt. 8 nedenfor. Efterfølgende forklares kort, hvordan Tilbudsgiver skal forholde sig til det modtagne materiale, herunder til udkastet til aftalen og bilag. Såfremt der mod forventning måtte være uoverensstemmelse mellem udbudsbetingelserne og de øvrige dele af udbudsmaterialet, har de øvrige dele af udbudsmaterialet forrang. 2.1 Udbuddets omfang Kommunen bevilliger det bedst egnede og billigste produkt til Kommunens borgere, jf. Hjælpemiddelbekendtgørelsen. Tilbudsgiver skal derfor være i stand til at tilbyde et bredt sortiment af stomihjælpemidler, for at sikre størst mulig valgfrihed for den enkelte bevillingshaver. Side 3 af 16

17 Helsingør Kommune Udbuddet er udformet således at Tilbudsgiver ved sit tilbud byder ind med flere komplette produktserier i samtlige størrelser og udformninger, således at det sikres, at alle tilbudte produkter passer sammen, men også at borgernes forskellige behov kan dækkes bedst muligt. Tilbudslistens udformning er baseret på et ønske om at gøre det enklere for Tilbudsgiver at afgive et tilbud, samtidig med at tilbudslisten både nutids- og fremtidssikres i overensstemmelse med borgernes behov. Nærværende udbud vedrører indkøb af leverancen af stomihjælpemidler til borgere med bevilling i henhold til 112 i Serviceloven på vegne af Helsingør Kommune. Det vil desuden i et mindre omfang være nødvendigt også at anvende aftalen til indkøb til depot f.eks. i forbindelse med hjemmeplejens opgaver og lignende. Leverancen af stomihjælpemidler bevilget i henhold til Servicelovens 112 sker direkte til bevillingshavers adresse eller den af Bestiller angivne adresse ved bestilling til depot. Helsingør Kommune har pr. 1. juli bevillingshavere, der har anvendt en bevilling på stomihjælpemidler. Antallet af anvendte bevillinger har været mere eller mindre konstant de sidste 4 år, med 203 anvendte bevillinger i 2012, 200 anvendte bevillinger i 2013 og 210 anvendte bevillinger i Det samlede forbrug udgjorde for perioden 1. januar december 2014 ca. DKK 3 millioner. De anførte bevillinger og det oplyste forbrug inden for de enkelte varegrupper er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet. Det forventede årlige forbrug er således alene et estimat, som ikke er bindende for Kommunen, ligesom antallet af bevillinger vil variere fra år til år. Der gøres opmærksom på, at bevillingshavere har frit leverandørvalg inden for Servicelovens 112. Dette betyder, at bevillingshaver frit kan vælge at handle hos en anden leverandør, end den Kommunen har valgt, dog refunderes maksimalt det beløb, som Kommunen har indgået købsaftale om for det pågældende bevilligede produkt. Der kan således ikke gives garanti for, at alle borgere med en bevilling vil benytte nærværende aftale. Tilbudsgiver er derfor ikke garanteret nogen mindsteomsætning. 2.2 Kontraktperiode Helsingør Kommune ønsker at indgå en 4-årig kontrakt, med mulighed for opsigelse med 6 måneders varsel, dog således at aftalen løber minimum 24 måneder. Kontrakten forventes at træde i kraft den 1. februar Ved udløbet af den oprindelige kontraktperiode ophører kontrakten uden yderligere varsel. Side 4 af 16

18 Helsingør Kommune 3. TILBUDSGIVERS EGNETHED/ UDVÆLGELSESPROCESSEN Helsingør Kommune vil på baggrund af nedenstående dokumentation foretage en egnethedsbedømmelse af hver enkelt Tilbudsgiver, og såfremt den efterspurgte dokumentation mangler, kan Helsingør kommune være forpligtet til at se bort fra tilbuddet. 3.1 Personlige forhold Tilbuddet skal indeholde følgende dokumenter, som dokumentation for Tilbudsgivers personlige forhold: Underskrevet tro- og loveerklæring om, at Tilbudsgiver ikke opfylder nogle af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og stk. 2, jf. skema a Underskrevet tro- og loveerklæring om, at Tilbudsgiver ikke har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr , jf. skema b Bemærk: Tilbudsgiver skal være godkendt af Datatilsynet til at behandle personlige oplysninger, herunder CPR-numre efter lov om behandling af personoplysninger, jf. persondatalovens 43, med virkning fra den 1. juli Godkendelsen skal senest foreligge på tidspunktet for Rammeaftalens ikrafttræden. Tilbudsgiver er ansvarlig for, at godkendelsen er gældende i hele aftaleperioden. Kommunen kan forlange dokumentation for godkendelsen 3.2 Økonomisk og finansiel kapacitet i form af nøgletal for de sidste 2 år, jf. skema c For så vidt angår det seneste årsregnskab må der ikke være indeholdt et forbehold for forsat drift. For virksomheder, der ikke er underlagt kravet om revisionspligt i henhold til årsregnskabslovens, kan der alternativt fremsendes en revisorattesteret erklæring om virksomhedens økonomiske formåen, der ikke indeholder forbehold for forsat drift. 3.3 Teknisk kapacitet Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for Tilbudsgivers tekniske egnethed: Referenceliste med referencer for tilsvarende leverancer som den udbudte, jf. beskrivelsen i pkt. 2 for de seneste 3 år. Oplysningerne skal angives ved udfyldelse af skema d. Reference skal som minimum indeholde oplysninger om, at Tilbudsgiver har håndteret en tilsvarende kontrakttype i henhold til Servicelovens 112, med distribution af varer direkte til borgere. Det er således ikke et krav, at man har leveret tilsvarende produkter, men alene et krav at Tilbudsgiver har håndteret borgerbevillinger og forsendelser af varer bevilget i henhold til Serviceloven. Kopi af Tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring inklusive personskade med en dækningssum pr. år på minimum DKK 10 millioner, skal senest fremlægges i forbindelse med kontraktunderskrivelse. Side 5 af 16

19 Helsingør Kommune 3.4 Henvisning til andres ressourcer samt konsortier, jf. skema f (ved konsortier benyttes skema e) En Tilbudsgiver kan basere sig på den økonomiske/finansielle/tekniske formåen hos en anden/andre virksomhed(er), som agtes benyttet i forbindelse med den konkrete opgave. Dette gælder uanset den juridiske karakter af forbindelsen mellem virksomhederne. I så fald skal virksomheden udover ovennævnte for egen kapacitet og personlige forhold godtgøre over for Helsingør Kommune, at virksomheden virkelig råder over de nødvendige ressourcer, fx ved at fremlægge erklæring for de nævnte virksomheders forpligtelser i denne henseende, jf. skema f støtteerklæring. Såfremt der er tale om et konsortium, skal personen der underskriver tilbuddet have fuldmagt fra de andre deltagere i konsortiet, jf. skema f. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige Tilbudsgivere, skal de i konsortiet deltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som Helsingør Kommune med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med. Deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for tilbuddet og eventuel kontrakt. Se endvidere for yderligere oplysninger vedr. konsortier på Konkurrencestyrelsens hjemmeside: 4. UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Udbudsbetingelser Skema a Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets bestemmelser (art. 45) Skema b Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige. Skema c Nøgletals skema Skema d Referencer fra tilsvarende opgaver Skema e Såfremt ansøger er et konsortium udfyldes dette skema Skema f Støtteerklæring såfremt ansøger støtter sig til andre Rammeaftale Bilag 1: Kravspecifikation overordnede krav Bilag 2: Kravspecifikation Bilag 3: Tilbudslisten Bilag 4: Yderligere sortimentsliste Bilag 5: Implementeringsplan og tilbudt kompetenceprofil Bilag 6: E-handelssystemet i Helsingør Kommune Bilag 7: Helsingør Kommunes inkontinensprodukter Vedlagt supplerende materiale: ark med spredning Kommunens historiske forbrug, der har relevans ved Tilbudsgivers udfyldelse af Bilag 4 yderligere sortiment, idet vægtningen af de Side 6 af 16

20 Helsingør Kommune tilbudte produkter sker i overensstemmelse med det supplerende materiale. Se Bilag 4 for yderligere vejledning. 4.1 Kontrakten og tilhørende bilag Bilag og eventuelle skemaer skal udfyldes i overensstemmelse med den vejledende tekst og vil udgøre en del af tilbuddet, samt indgå i den efterfølgende kontrakt. Tilbudsgiver er ansvarlig for at sikre, at dokumenterne er besvaret korrekt, idet manglende besvarelse vil kunne medføre, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt, og Helsingør Kommune kan være forpligtet til at se bort fra tilbuddet. Tilbuddet vil dermed ikke indgå i tilbudsevalueringen. I kontrakten er anført de aftalemæssige vilkår, som gælder for udførelsen af aftalen, herunder bl.a. betaling, tidsfrister, misligholdelse og ansvar. Når kontrakten indgås, vil den blive suppleret med, de af Tilbudsgiver afgivne oplysninger, herunder tilbudspriser. Det fremgår af udbudsmaterialet, at Tilbudsgiver skal tilbyde urostomiprodukter, der er kompatible med Helsingør Kommunes nuværende aftaleprodukter på inkontinens/urologi. Tilbudsgiver henvises derfor særligt til Bilag 7, hvoraf Kommunens komplette produktsortiment fremgår. Der kan ikke tages forbehold for kontrakten, hvorfor Tilbudsgiver skal tage højde for kontraktens vilkår i forbindelse med sin tilbudsafgivning. 5. TILBUDSGIVERS FORHOLD Personen, der underskriver og afgiver tilbud, skal Tilbudsgiver være tegningsberettiget til at forpligte Såfremt der er tale om et konsortie, skal personen der underskriver tilbuddet have fuldmagt fra de andre deltagere i konsortiet. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige Tilbudsgivere, skal de i konsortiet deltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som Helsingør Kommune med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med. Deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for tilbuddet og eventuel kontrakt. 6. KONTAKT INDTIL TILBUDSAFGIVELSE Udbuddet gennemføres via Mercell. Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til eller på telefon: Side 7 af 16

21 Helsingør Kommune Udbudsmaterialet og samtlige efterfølgende supplerende oplysninger, herunder eventuelle rettelsesblade, vil være tilgængelige i Mercell. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal stilles under fanen "Kommunikation". Svar fra Helsingør Kommune kan ses under fanen Kommunikation / "Ekstra Info" efter, at Helsingør Kommune har publiceret svar. Alle spørgsmål, der fremsendes senest den 28. september 2015, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Såfremt Tilbudsgiver bliver opmærksom på fejl eller mere betydende uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet, bedes Tilbudsgiver straks gøre opmærksom herpå, således at der er mulighed for hurtigst muligt at afhjælpe forholdet gennem offentliggørelse af rettelsesblad. Opfordringen omfatter også eventuelle uhensigtsmæssigt formulerede krav til ydelse eller kontrakt. Dette gælder navnlig uhensigtsmæssigheder af betydning for Tilbudsgiverne generelt, der tilmed er udtryk for fravigelse fra det sædvanlige på markedet. Opfordringen skal dog ikke opfattes som invitation til generel dialog om hensigtsmæssigheden af udbudsmaterialets krav. Alle dokumenter i tilbuddet skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden tidsfristen udløber. 7. KRAV TIL TILBUD 7.1 Formkrav Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og aftaleperioden skal være på dansk. Dog kan bilagsmateriale af generel karakter tillige være på engelsk. De uploadede dokumenter skal kunne læses i Microsoft Office 2010/ og seneste version af Acrobat Reader, der kører på styresystemet Windows Tilbudsfrist Tilbud kan kun afsendes digitalt via Mercell, og skal - for at være afgivet rettidigt - være modtaget/uploadet senest den: Onsdag den 14. oktober 2015 kl Upload af alt materiale skal være afsluttet inden dette tidspunkt. Side 8 af 16

22 Helsingør Kommune Tilbud modtaget efter dette tidspunkt, og tilbud modtaget på andre måder end elektronisk gennem Mercell Danmark A/S, vil være at betragte som ikke rettidigt indkommet, og tilbuddet vil derfor blive afvist som ukonditionsmæssigt. Tilbuddet skal opfylde samtlige minimumskrav i det samlede udbudsmateriale, samtidig med at alle forhold og krav i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 7.3 Serviceattest Den vindende Tilbudsgiver skal inden underskrift kunne præsenterer Helsingør Kommune for en serviceattest, der er yngre end 6 måneder i forhold til kontrakttildelingstidspunktet. Helsingør Kommune gør opmærksom på, at der kan være sagsbehandlingstid på op til 14 dage, hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forhold til at få udfærdiget en serviceattest. 7.4 Vedståelse Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud indtil, endelig kontrakt er underskrevet dog maksimum 6 måneder at regne fra tilbudsfristens udløb. 7.5 Alternative bud Tilbudsgiveren kan i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelsen ikke afgive alternative tilbud. Tilbudsgiver har alene adgang til at afgive ét tilbud. 7.6 Forbehold Enhver tilsigtet eller utilsigtet uoverensstemmelse mellem udbudsmateriale og tilbud har karakter af forbehold. Helsingør Kommune er berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold til udbudsmaterialet, medmindre der er tale om et åbenbart bagatelagtigt forbehold. Helsingør Kommune er forpligtet til at afvise tilbud med forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller andre forbehold, der ikke af Helsingør Kommune kan prissættes med den fornødne sikkerhed eller er bagatelagtigt. En eventuel kapitalisering af forbehold indregnes i Tilbudsgivers samlede tilbud før prissammenligning. Mindstekrav anses altid for grundlæggende elementer, hvorfor tilbud med forbehold over for mindstekrav afvises som ukonditionsmæssigt. Side 9 af 16

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1 Udbudsbetingelser Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser Version 1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Udbud af opgave Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Der udbydes en opgave vedrørende kortlægning af initiativer, etablering

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler

UDBUDSBETINGELSER. for. Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler 1 UDBUDSBETINGELSER for Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler Version Ændringer Dato 1.0 Første udsendte version 14-06-2013 1.1 Punkt 5.2, afsnit Afgivelse

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere