Aftaler om budget for Køge Kommune. Delforlig A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaler om budget for Køge Kommune. Delforlig A"

Transkript

1 Aftaler om budget for Køge Kommune Delforlig A Alle Byrådets partier: Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti, Ny Centrum, Nær-demokratiet, Venstre, Konservative og Demokratilisten har indgået budgetaftale for Køge Kommunes budget vedr. Folkeskoleområdet. Folkeskolereformen Køge Kommune investerer i børnene! Et enigt Byråd har besluttet at tilføre folkeskolerne flere ressourcer i de kommende år ud over de midler som tilgår Køge Kommune via økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Endvidere afsættes midler til fysiske ændringer, så skolerne kan være klar til reformen, der bl.a. indebærer et behov for anlægsinvesteringer til lærerarbejdspladser. Folkeskolen er af helt afgørende betydning for Køge Kommune, idet den giver vores børn muligheden for at lære, få en god uddannelse og et godt liv. I Køge Kommune har vi nogle gode og velfungerende folkeskoler og nogle dygtige lærere, der gør et fantastisk stykke arbejde. Nu gør vi vores gode skole endnu bedre! Med budgetaftalen styrker vi folkeskolen i Køge Kommune: Vores børn får mange flere timer og en mere fysisk og aktiv skoledag. Vi får mere fokus på eleverne i overbygningen og på udbyttet af undervisningen. Der kommer flere pædagoger i indskolingen og på mellemtrinnet. Vi sikrer tid til en bedre skole, fx tid til forældresamarbejde, holddannelse, ture ud af skolen o.m.a. Lærere, pædagoger og skoleledelser får kompetenceudvikling alt sammen, så vi kan få den bedre skole, vi gerne vil have til vores børn. Vi sikrer tidssvarende arbejdspladser til lærerne, så det er muligt at gennemføre tankerne om mere tid på skolen og få et godt arbejdsmiljø. Med afsæt i folkeskolereformens rammer, Køge Kommunes vision om Fremtidens skole Vores skole, Køge Kommunes vedtagne inklusionsstrategi og de værdier, som vi har lagt i vores Børne- og Ungepolitik, kan vi med de nu vedtagne overordnede rammer skabe et endnu bedre fælles skolevæsen i Køge Kommune med lokale profiler. Helt konkret tilføres skoleområdet 7 mio. kr. i 2014, 17,4 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i både 2016 og Der afsættes 4,8 mio. kr. til anlægsinvesteringer i Idet folkeskolen med det niveau, som Byrådet har lagt med dette budget koster 16,4 mio. kr. i både 2016 og 2017, mangler der finansiering på 13,4 mio. kr. fra 2016 og frem. Der er enighed om, at denne skal findes via strukturforandring og effektivisering. Arbejdet vil hermed blive igangsat i Børne- og Ungdomsudvalget i første halvdel af Forældrebetalingen nedsættes, da børnene skal være færre timer i SFO.

2 Delforlig B Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Ny Centrum og Nær-demokratiet har indgået budgetaftale for Køge Kommunes budget vedr. Øvrige områder. Under andenbehandlingen tilsluttede Venstre, Konservative og Demokratilisten sig udvalgte punkter i Delforliget. Indledning Køge byråd har igennem de sidste tre år arbejdet målrettet på at konsolidere kommunens økonomi. Med budget viser vi, at dette er sket. For første gang i mange år, er der ikke udsendt et sparekatalog med handleforslag til effektiviseringer og nedskæringer. Vi kunne i år allerede ved 1. behandlingen af budgettet fremlægge et flot overskud og en udmærket likviditet. Hen mod 2. behandlingen og det endelige budget, der med dette dokument er vedtaget, er der sket en udvikling, hvor vi bl.a. er blevet klogere på de udgifter, der følger med den nye folkeskolereform, som har virkning fra 1. august Det betyder, at vi her vedtager et budget med en massiv investering i Køge kommunes folkeskoler, men at vi samtidig får råd til andre tiltag inden for bl.a. ældreområdet, ungdomsklubområdet, daginstitutionsområdet og sundhedsområdet. Økonomi Forligspartierne holder fortsat fast i, at vi skal have en sund økonomi. Vi har dog også vedtaget et budget, hvor vi bruger det overskud, som vi har. Vi mener, at skatteborgernes penge skal ud og arbejde netop blandt skatteborgerne og være til glæde for dem, når vi har råd til det. Vi budgetterer derfor også med en likviditet ultimo 2017, der nærmer sig vores økonomiske politik for, hvad den mindst må være på; nemlig 150 mio. kr. Det gør vi også med det for øje, at fremtiden for dansk økonomi ser noget gunstigere ud, end den har gjort længe, ligesom udviklingens vinde blæser over Køge med nyt Universitetssygehus, jernbane, ny Køge Nord station, motorvejsudvidelse og Køge Kyst. Disse ting må alle medføre større efterspørgsel på grunde til boliger, erhvervsgrunde og ejendomme, som kommunen har til salg. Så mens vi overholder vores økonomiske politik, og fortsat sikrer en sund økonomi, så arbejder vi også ud fra forventningen om, at vi i denne budgetperiode fra , må forvente øget salg af kommunens indehavener. Præsentation Over de næste sider, vil man kunne læse uddybninger af de tiltag, vi har besluttet med budgettet. Ligeledes vil man kunne læse mere om de ting, som vi ønsker at arbejde videre med i de kommende år. 1. Ét nyt og styrket klubtilbud til de unge i Køge Kommune Køge Byråd har i 2013 fået foretaget en analyse af Køge Kommunes samlede indsats for unge. Analysen fortæller at Køge Kommune har et levende, varieret og meget bredt tilbud til de unge. Køge Kommune har både et stærkt foreningsliv, en god ungdomsskole, forskellige kulturskoler, et kulturhus for unge samt klubber på tværs af kommunen. Analysen viser dog også med al tydelighed, at klubområdet har brug for et betragteligt økonomisk løft. Ligeledes peger analysen på at de mange tilbud i højere grad skal koordineres, så Køge Kommunes ungeindsats fremstår som ét samlet ungetilbud og ikke flere. Derfor foreslår forligsparterne at udvide budgettet for de traditionelle klubber. Forligsparterne ønsker samtidig at ansætte en koordinator, der skal styrke samarbejdet mellem de forskellige forvaltninger, så ungeområdet fremstår samlet. Afslutningsvist foreslår forligsparterne som noget helt nyt at etablere profilklubber, der i højere grad har et kulturtematisk perspektiv.

3 Løft af de traditionelle klubber Forligsparterne ønsker at tilføre en generel opnormering i antallet af klubansatte. Det vil betyde mere tid til de unge i klubberne for hver voksen, og samtidig give mulighed for at lave flere nye og spændende aktiviteter. Med budgettet øger forligsparterne ligeledes aktivitetsmidlerne, så pædagogerne og de unge kan realisere de ønsker, de har for aktiviteter i klubben. Det vil give de ansatte i klubtilbuddet markant mere frihed til rent faktisk at igangsætte de aktiviteter, som de unge ønsker. Forligsparterne åbner samtidig tre helt nye klubber i henholdsvis Asgård, Hastrup og Køge midt. Afslutningsvist forøges antallet af åbningsaftener i en række klubber. Budget er altså et markant løft til ungdomsklubberne i Køge Kommune. Én samlet koordinering Forligsparterne afsætter i budgettet også midler til ansættelse af en klubkoordinator. Klubkoordinatoren skal få det samlede ungeområde, herunder Køge Ungdomsskole, Ungdomsklubberne og foreningerne til at arbejde mere naturligt sammen. Klubkoordinatoren skal ligeledes stå for etableringen af én samlet klubhjemmeside, der kan give de unge et hurtigt overblik over, hvilke tilbud vi har i Køge Kommune. Koordinatoren får samtidig afsat midler til at igangsætte kulturelle aktiviteter i ungdomsklubberne, så de pædagogiske tilbud og kulturtema-tilbuddene naturligt smelter sammen. Nye profilklubber Forligsparterne har med budget også afsat midler til et helt nyt form for klubtilbud profilklubberne. Profilklubberne skal i højere grad være båret af at have et tema. Man kan f.eks. forestille sig oprettelse af en maritim klub ved havet eller en skate-klub i Den Gule Hal. Klubberne er fleksible og kan oprettes og nedlægges med kort varsel. Profilklubberne skal opstå på baggrund af de unges efterspørgsel. Afslutningsvist er det vigtigt for forligsparterne at understrege at profilklubberne kan oprettes i alle dele af kommunen, således at foreninger lige fra Alkestrup til Borup kan etablere en profilklub, hvis der opstår et behov for det. Forligsparterne afsætter 3,5 mio. kr. årligt til implementeringen af den ny klubstruktur. Der skal i Børne- og ungdomsudvalget og Kulturudvalget arbejdes med at finde den rammebesparelse, der finansierer driften af ungdomsklubberne i budget 2015, hvorefter de to fagudvalg beslutter, hvordan rammebesparelsen skal udmøntes. Forligsparterne vil ydermere have afdækket, hvorvidt det er muligt at hente midler fra den boligsociale indsats til finansiering af klubberne. Den nye klubstruktur er en ambitiøs men nødvendig satsning for at få de unge væk fra gaderne og ind trygge og spændende rammer. Det nye klubtilbud er en investering i fremtiden. 2. Bedre fysiske rammer for Køge Kommunes idrætsliv Forligsparterne forpligter sig i budgettet til at arbejde for bedre fysiske vilkår for idrætslivet i Køge Kommune. Forligsparterne ønsker at afdække alle muligheder for at give det blomstrende idrætsliv i Køge Kommune bedre mulighed for at udfolde sig. Aftaleparterne ønsker et alsidigt fokus på idræt, således at både eliteidræt og især breddeidræt tilgodeses. Forligsparterne vil arbejde for en større og forbedret bane - og halkapacitet i kommunen, ligesom forligsparterne vil afdække hvilke foreninger, der aktuelt har behov for forbedrede eller øgede fysiske forhold.

4 Forligsparterne ser gerne, at man sammentænker eventuelle fremtidige kapacitetsudvidelser, således at man skaber en øget fysisk kapacitet for idrætslivet og samtidig udvikler en mere effektiv drift af kapaciteten. Det betyder altså, at flere forskellige foreninger i Køge Kommune skal kunne gøre brug af eventuelle kapacitetsudvidelser. For forligsparterne er det helt afgørende, at investeringer i fysiske rammer for idrætslivet i Køge Kommune først og fremmest tilgodeser breddeidrætten. Afslutningsvist ønsker forligsparterne at igangsætte arbejdet for mere og bedre kapacitet til breddeidrætten med en særlig Kapacitetspulje til breddeidrætten. Aftaleparterne afsætter 3,5 millioner i henholdsvis 2014 og 2015 til at styrke eller forbedre kapaciteten for breddeidrætten udvalgte steder i kommunen. Det er Kulturudvalgets opgave at vurdere, hvordan puljen skal udmøntes. Når Kulturudvalget har besluttet udmøntningen, overdrages opgaven til Ejendomsudvalget. 3. Vi investerer for at skabe et godt børneliv i Køge Kommune På dagtilbudsområdet efterspørges der midler til kompetenceudvikling for personalet, for at de kan blive bedre rustet til at løfte inklusionsopgaven i den af Byrådet vedtagne Inklusionsstrategi fra januar Det har vi politisk lyttet til og afsat 1,5 millioner i en central pulje til kompetenceudvikling af personalet på dagtilbudsområdet. Der har i pressen hersket en del opmærksomhed omkring de 5,1 millioner som Køge Kommune har fået af regeringen til: Flere hænder i daginstitutionerne. I budget 2012 har vi haft fokus på at skabe en mere familievenlig kommune ved at fjerne en lukkeuge, udvide åbningstiden i daginstitutionerne, samt en lille forbedring af normeringen. Alt i alt indførte flertallet i budget 2012 forbedringer for 4,1 millioner til daginstitutionsområdet i Køge Kommune. Investeringerne kom allerede året inden Køge Kommune fik tilført 5,1 millioner ekstra til kommunekassen til bedre normeringer. I 2013 hvor vi fik bevilget penge af regeringen, rullede vi en del af de foreslåede besparelser tilbage for at fastholde serviceniveauet, og vi udvidede ordningen med de forebyggende rådgivere til også at gælde dagtilbud. Med dette budget hvor vi investerer yderligere 1,5 millioner i efter og videreuddannelse til pædagoger, når vi altså op over de 5,1 millioner, som regeringen har givet Køge Kommune. Det gør vi ikke kun fordi, vi har fået midler af regeringen, men fordi vi mener, at det er vigtigt at se det gode børneliv i en sammenhæng fra barnet bliver født til barnet bliver voksent. Vi skal skabe de bedste daginstitutioner. Den bedste overgang fra daginstitution til skole. Og de bedste skoler. Aftaleparterne glæder sig til følge det progressive udviklingsarbejde, der sker rundt omkring i daginstitutionerne i Køge Kommune. 4. Et godt og sundt erhvervsliv Vi et godt og velfungerende erhvervsliv i Køge kommune, og det er med stor tilfredshed, at vi ser hvor godt det kommunale tilbud Køge Erhvervsservice fungerer. Vi er yderst bevidst om, at et godt og stærkt erhvervsliv er afgørende for, hvor god en velfærd vi kan levere til vore borgere. Et stærkt erhvervsliv giver gode indtægter til kommunen. Gode indtægter til kommunen, giver penge til en bedre velfærd. Så simpelt er det. Det skal være godt og nemt at være erhvervsdrivende i Køge kommune. Den ene indgang til kommunen, vi har etableret med Køge Erhvervsservice, skal vedligeholdes og hele tiden udvikles med tiden og den efterspørgsel der er. Forligsparterne ønsker en tættere kobling til arbejdsmarkedsområdet også politisk. Der har i de forgangne år været eksempler på nye og mindre heldige tiltag, som er blevet fjernet igen, som fx afgifter på skilte og udstillinger. Forligsparterne garanterer, at der i denne budgetperiode ikke kommer uventede afgifter og andet.

5 Desuden ønsker forligsparterne, at nye tiltag på erhvervsområdet, skal ske i tæt dialog med interessenterne. 5. Byggesagsbehandling -og gebyr Forligsparterne ønsker i den kommende tid at se på en omstrukturering af vores byggesagsbehandling og byggesagsgebyrer. Forligsparterne vil gerne i tråd med lovgivningen i regeringens vækstplan, lægge op til, at kommunen fremover får en model, hvor der opkræves byggesagsgebyr på baggrund af den tid, der er brugt på at behandle byggesagen frem for i dag, hvor det er antallet af kvadratmeter i det givne byggeri, der fastlægger byggesagsgebyret. Derudover vil forligsparterne gerne se et oplæg til, hvordan vi kan nedsætte tiden til byggesagsbehandling. Beslutningsoplæg på byggesagsbehandling og byggesagsgebyrer skal være klar 1.april Marketing af Køge Det har længe været et ønske fra Køge Erhvervsudviklingsråds (KEUR) side, at vi blev bedre til at brande Køge, ligesom branding af Køge har stået i vores erhvervspolitik som en målsætning i mange år. Ønsket er at samle brandingen af Køge i en person, hvis opgave skal være at sælge Køge udadtil, pleje de interesser vi måtte have og ligeledes tænke turisme ind i den samlede pakke. Forligsparterne ønsker at bakke op om den idé, og foreslår at vi tager kr. af det årlige tilskud til Handelstandsforeningens julebelysning, at vi skærer kr. i det årlige tilskud til KEUR, og at vi finansierer resten af sådan en stilling i de første 2 år af Turisme- og markedsføringspuljen og tilskud til Visit Køge. Efter et år skal ordningen evalueres. 7. Salg af grunde Forligsparterne ser med stor glæde, hvor stor en udvikling der kommer til kommunen i de kommende år. Nyt universitetssygehus, ny jernbane, ny Køge Nord station, stor udvidelse af STC, udvidelses af motorvejen, Køge Kyst, Campus Køge osv., er alle projekter, der viser, at Køge er i en rivende udvikling. Vi tror på, at grundsalget vil stige i den kommende budgetperiode, og vi ønsker et skarpt fokus på salg af grunde til både erhverv og boliger. 8. Salg af ejendomme Forligsparterne ønsker i den kommende budgetperiode at sætte fuld fokus på salg af ejendomme. Vi har ejendomme stående tomme rundt omkring, de koster i drift, der bliver udøvet hærværk og de unge bruger dem til opholdssteder. Ansvaret for hvilken pris, i skal sælge til lægger hos byrådet, og det er vigtigt for forligskredsen, at vi ikke sælger til for små priser. 9. Hummeren Der har igennem flere år været arbejdet med projektet Hummeren. En eksakt kopi af Christian IVs orlogsskib. Forligsparterne tror på dette projekts succes, og vil gerne støtte op om en virkeliggørelse af det. Forligsparterne ønsker derfor at støtte projektet med kr årligt i 2 år. Pengene skal finansieres via Turisme- og markedsføringspuljen. Projektet skal evalueres efter et år. Forligsparterne ønsker desuden, at der sker et indgående arbejde med fundraising til projektet herunder også EU-midler. 10. Bedre sundhed

6 Forligsparterne er enige om at de 3 mio. kr. som Køge Kommune tilføres på Sundhedsområdet blandt andet skal finde anvendelse ved oprettelse af et udgående akutteam med personale fra Køge Kommune og Køge sygehus. Akutteamet vil have et tæt samarbejde med praktiserende læger, hjemmeplejen og medicinsk afdeling på sygehuset. Forligsparterne er enige om, at en del af sundhedspuljen skal gå til udvidelse af Køge Kommunes succesrige kronikerkursustilbud inden for områderne KOL, diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. Køge Kommune oplever ventelister til kurserne. Med de ekstra midler, vil flere kronikere kunne deltage i kurserne. Psykisk syge og psykisk sårbare har en lavere sundhedstilstand end andre. Det vil forligsparterne gøre noget ved. Vi vil ud af sundhedspuljen afsætte et beløb til en indsats, hvor formålet er at mindske den enkeltes medicinforbrug for dermed at have muligheden for at klare sig selv bedre mio. kr. til hjemmehjælp Forligsparterne er enige om at hjemmeplejen tilføres 12 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. om året over de næste fire år, som et løft til ældreplejen anvendt direkte ude de hos borgerne. Velfærdsmodellen er under pres, men i Køge kommune ønsker vi en ældrepleje, hvis overordnede formål er at styrke borgernes mulighed for et værdigt liv, ved at understøtte den enkelte borgers ressourcer og evne til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger, der i samspil med hjemmeplejen, kan give et godt og værdigt ældreliv. 12. Handicapboliger Køge Kommune skal positivt arbejde for bofællesskaber i kommunen og meget gerne i tæt samarbejde med vores nabokommuner. Forligsparterne vil sikre, at vores handicappede borgere bor tæt på deres familie og netværk. De mange nye arbejdspladser, som bofællesskaber vil akkumulere, vil også gavne kommunens beskæftigelse. 13. Seniorpas Forligsparterne vil afsætte kroner til ekstra seniorpas, da vi har erfaret, at mange ældre borgere ikke kan deltage i forskellige aktiviteter det være sig idrætslige eller kreative aktiviteter, da seniorpasordningen har vist sig så populær, at der ikke er nok pas til alle ældre der måtte ønske sig det. Kulturafdelingen udarbejder retningslinjer, så også ikke ressourcestærke ældre kan erhverve sig et seniorpas. 14. Vi vil bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden Forligsparterne vil bekæmpe ungdomsarbejdsløshed. Det skal ske ved et fortsat fast fokus på, at unge uden eller med kort uddannelsesmæssig baggrund skal have en kompetencegivende uddannelse eller kortere kurser, der gør dem bedre i stand til at få ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi har opmærksomheden på arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft i de kommende år. Gruppen af ledige falder generelt i Køge Kommune, dog med variationer fordelt på alder og køn. Forligskredsen har fortsat det mål, at ledigheden i Køge Kommune skal være under landsgennemsnittet. Især gruppen af år har en væsentlig højere ledighed end andre aldersgrupper. Vi vil have fokus på at bringe alle indsatsmuligheder i spil for at støtte op om, at ledige får og har de rette kvalifikationer, til at få fast og varig beskæftigelse Elementerne i kontanthjælpsreformen på indsatsdelen vil forligsparterne have fokus på hurtigt og smidigt bliver implementeret i Køge Kommune. Reformen bakker fint op om forligsparternes tilgang til at unge og voksne ledige kontanthjælpsmodtagere får tilbud om blandt andet uddannelse for at kunne få et job igen.

7 Forligsparterne er enig om, at ledige kontanthjælpsmodtagere i Nytteindsatsjob bør have et uddannelsesmæssigt perspektiv. Forligsparterne fastholder puljen på 10 mio. kr. over 4 år ( ) til særlig indsats for blandt andet unge ledige, til understøttelse af uddannelsestiltag. De unge henvises til Ungecenteret med henblik på et tidligt, sammenhængende og helhedsorienteret tilbud, hvor fokus er på uddannelse eller tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Forligsparterne fastholder indsatsen over for gruppen af ledige, som er ved at miste dagpengeretten. I Køge Kommune skal vi kunne reagere hurtigt med efteruddannelse, hvis en ny eller lokal eksisterende virksomhed mangler kvalificeret arbejdskraft. Forligsparterne fastholder Køge Kommunes revalideringsniveau. Forligsparterne fastholder muligheden for mikrolån til revalideringsberettigede kontanthjælpsmodtagere eller førtidspensionister, som har en god idé til virksomhedsstart. Det skal ske i samarbejde med lokale aktører som supplement til Væksthusets service. 15. Velfærdsinvesteringspuljen fortsætter Forligsparter ønsker at fortsætte den succes, som Velfærdsinvesteringspuljen har været. Puljen har givet os rum til at tænke nyt, skabe bedre vilkår for vores borgere og samtidig spare penge og sikre overskud, til de der har hjælp behov. Velfærdsinvesteringspuljen har levet i 2 år nu, og pengene, der er lånt til forskellige projekter, er på vej tilbage til puljen. Forligsparterne vurderer derfor, at en tilførsel på 3 mio. kr. til puljen er nok. En veldrevet og nytænkende kommune Forligsparterne synes, vi har en veldrevet kommune, der tør og forstår at tænke nyt. Vi ønsker at fastholde, at vi er veldrevet med en balance mellem god velfærd til borgerne og projekter, der skaber en udvikling og en grobund for borgernes og kommunens fremtid. Vi har i Køge kommune med held forstået, at være veldrevet og konsolideret økonomien. Vi har samtidig turde og tænke nyt med "Velfærd på nye måder", hvor projekter der med forebyggelse, nye teknologiske løsninger og samarbejde med andre aktører fx inden for foreningsverdenen har ført til mere selvhjulpne borgere, der frigiver ressourcer til borgere, der har hjælp behov. Vi er stolte af det, vi har opnået, men forligsparterne er bevidste om, at der er meget mere, vi kan gøre for fortsat at være både en veldrevet og nytænkende kommune.

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Partierne Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har den 10. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2016 samt overslagsårene

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Det talte ord gælder. Tale ved Esbjerg Byråds 2. Behandling af Budget Af gruppeformand, John Snedker

Det talte ord gælder. Tale ved Esbjerg Byråds 2. Behandling af Budget Af gruppeformand, John Snedker Det talte ord gælder Tale ved Esbjerg Byråds 2. Behandling af Budget 2014-2017 Af gruppeformand, John Snedker Selvom vi befinder os i en historisk dyb gældskrise, så er det socialdemokraternes højeste

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGET 2017 TRYGT AALBORG ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGETRESULTAT 2. BEHANDLING FORORD Godt forarbejde giver gode resultater. Venstre er en del af budgetforliget i Aalborg Kommune for 2017. Nøgleord for

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Beskrivelse af emnet og baggrund Hvad er emnet? Den bærende idé er, at øge unges uddannelsesparathed ved i højere grad at satse på større udskolingsafdelinger,

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Side 1 af 5 Enhedslisten Gentofte

Side 1 af 5 Enhedslisten Gentofte Side 1 af 5 Enhedslistens Budget tale 2016 Først vil Enhedslisten takke Kasper Tange Jørgensen fra Økonomiafdelingen som igen i år har været en uvurderlig hjælp i udfærdigelsen af Enhedslistens ÆF til

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/13

Informationsbrev nr. 1/13 Udsendt 12. oktober 2013 Informationsbrevet nu elektronisk! vil gerne takke alle de medlemmer, der tog sig tid til at svare på medlemsundersøgelsen om Informationsbrevet skulle være trykt eller elektronisk.

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Skole og kulturafdelingen 2017 Indhold Indledning...1 Gældende politiske beslutninger...2 Nationalt...2 Folkeskolereformen er særligt fokus på nedenstående

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Aftale om budget for Køge Kommune

Aftale om budget for Køge Kommune Aftale om budget 2013-16 for Køge Kommune Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har indgået budgetaftale for Køge Kommunes budget 2013-2016. 1. Resumé Aftaleparterne ønsker med

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2014-2017 V/ Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er i en rivende udvikling og det er vores ansvar

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Vejledning og inspiration til kommunalbestyrelsen

Vejledning og inspiration til kommunalbestyrelsen Vejledning og inspiration til kommunalbestyrelsen Kommunens folkeskoler er fremover forpligtet til at indgå i samarbejder med en række samarbejdsaktører i lokalsamfundet, så skolerne i højere grad åbner

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Vi skal nu formelt i gang med 2. behandlingen af budgettet for 2015-2018. Inden jeg åbner op for ordførerrunden, vil jeg gerne give

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Sagsnr. 14-1548 Vores ref. JKA/BGV Den 10. juni 2014 Aftaler om kommunernes og regioners økonomi for 2015 Plads til mere service, men færre anlægsinvesteringer Aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009

Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009 Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009 Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Venstre har indgået en aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009. Frederiksberg

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Rammenotat version 4 - Gældende politiske beslutninger

Rammenotat version 4 - Gældende politiske beslutninger Rammenotat version 4 - Gældende politiske beslutninger Skole- og kulturafdelingen 2017 Indhold Indledning... 2 Gældende politiske beslutninger... 3 Nationalt... 3 Folkeskolereformen har særligt fokus på

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere