BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland"

Transkript

1 BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014

2 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisation og struktur Afdelingens ledelse Personalesammensætning Vagtdækning Kliniske vejledere og deres kvalifikationer Uddannelse i afdelingen Undervisning i afdelingen 5 2. Sygeplejefaglige forhold Patientkategori Begreber der knytter sig til sygeplejen Patientforløb og samarbejdsrelationer Overvejende sygeplejeopgaver Sygeplejemetoder Sygeplejefaglige kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter Mål og værdier for sygeplejen Uddannelsesmæssige forhold Introduktion til klinisk uddannelsessted Klinisk uddannelsesforløb Vagtdeltagelse i klinisk uddannelse Læringsmiljøet i afdelingen Hvilke patientforløb tilbydes Forventninger til den studerende Evaluering af klinisk uddannelsessted....9 Side 2 af 9

3 1 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1. Organisation og struktur Afd. 13 der er placeret på 13. sal i højhuset er et medicinsk 5-døgnsafsnit med subspeciale i endokrinologi. Afdelingen råder over 20 patientsenge. Der findes både enestuer, tosengsstuer og firesengsstuer. Vi arbejder med gruppepleje og tildelt patientpleje. I afdelingen hører del af Diabetesambulatoriet fysisk til, men passes udelukkende af diabetessygeplejersken. Afdelingen er åben fra mandag kl.07:00 til fredag kl. 15:15. I weekender og på helligdage holder afdelingen lukket, fraset Kristi Himmelfartsdag, hvor der holdes åbent. Endvidere er der lukket de tre hverdage op til påske samt i forbindelse med jul Afdelingens ledelse Ledende overlæge Ledende oversygeplejerske Afdelingssygeplejerske Souschef 1.3. Personale sammensætning Der er i afdelingen 1 Afdelingssygeplejerske, 1 Souschef, 1 Klinisk specialeansvarlig sygeplejerske, 1 Ansvarlig klinisk underviser, 19 Sygeplejersker, 4 SSA'er, 2 Kliniske vejledere, 1 Diabetessygeplejerske. Der er et højt kompetenceniveau i afdelingen på baggrund af personalets indgående kendskab og store erfaring til specialet. Afdelingen prioriterer et højt fagligt niveau, hvorfor uddannelse/undervisning af personalet vægtes højt. Ansvarlig klinisk underviser har diplomuddannelse. Vi tilstræber, at sygeplejersker har vejlederuddannelsen (1/6 diplom). Herudover har vi rygestopinstruktører, forflytningsinstruktører, sårsygeplejerske, ernæringsteam, personale der har deltaget i NLP-/diabetes-/og endokrinologikurser m.m. Side 3 af 9

4 1.4. Vagtdækning Vagtdækningen sker over 3-holdsskift med 15 min. overlapning. Dagvagt 07:00-15:15 Aftenvagt 15:00-23:15 Nattevagt 23:00-07:15 Aftenvagten bemandes med 1-2 SSA og 2-3 sygeplejersker i alt 4 personaler. Nattevagten bemandes med 0-1 SSA og 1-2 sygeplejerske i alt 2 personaler. Den ansvarlige kliniske underviser er udenfor afdelingens normering, men deltager i patientrelaterede opgaver sammen med studerende på tværs af grupperne og går som udgangspunkt ikke i vagt. De daglige vejledere deltager i vagtbyrden Kliniske vejledere og deres kvalifikationer Vi tilstræber at alle sygeplejersker har klinisk vejleder uddannelse (1/6 diplom), samt minimum ½ års speciale erfaring. Aktuelt har 11 sygeplejersker klinisk vejleder uddannelse og 3 social og sundhedsassistenter. Den enkelte studerende tilknyttes 2 kliniske vejledere tilhørende samme plejegruppe. Disse kliniske vejledere har i det daglige arbejde bl.a. til opgave, at sikre den studerende får mulighed for at udvikle sine kompetencer jf. sygeplejerskeuddannelsen. Det tilstræbes i høj grad, at de kliniske vejledere deltager i uddannelsessamtalerne i den kliniske periode sammen med den ansvarlige kliniske underviser. Resten af personalegruppen tager meget gerne del i undervisningen af de studerende. Ansvarlig klinisk underviser sikre, at personalet er bekendt med, hvilke studerende der kommer til afdelingen samt, hvilke kompetencer der særligt skal lægges vægt på hos den enkelte studerende. Side 4 af 9

5 1.6. Uddannelse i afdelingen Afdelingen er opdelt i 3 plejegrupper. Den enkelte uddannelsessøgende knyttes til én plejegruppe. Vi tilstræber en høj grad af kontinuitet af plejen i de enkelte grupper, hvorfor de uddannelsessøgende dagligt vil være sammen med deres vejledere, samtidig med at de resterende gruppemedlemmer til en hver tid ligeledes vil fungerer som vejledere. Det er i afdelingen muligt at møde uddannelsessøgende fra flere forskellige uddannelser bl.a. sygeplejestuderende både nationale og internationale, SSA-elever og redderelever. Der udover er der ligeledes medicinstuderende Undervisning i afdelingen I afdelingen arbejder vi med problembaseret læring med udgangspunkt i den enkelte studerendes kompetencer i grupper på tværs af uddannelser og niveau såvel som individuelt. Vi arbejder med kliniske læringsformer som Makkerpar og øget fokus på læring i aftenvagt. Her udover afholdes der vidensdeling på tværs af uddannelser og hold. Vi arbejder med MindMap for at skabe overblik over den komplekse medicinske patient. Det forventes at der udarbejdes 4-5 praksisbeskivelser.disse danner baggrund for refleksionssamtaler. Ud over den løbende undervisning i afdelingen, tilbydes der undervisning i såvel grundlæggende som kompleks sygepleje. Det er obligatorisk for sygeplejestuderende at tilbringe 2 dage i Medicinsk ambulatorium, hvor man tilknyttes både diabetesområdet. Her få man indsigt i og kendskab til samarbejdet mellem læge, sygeplejerske, ortopædkirurg, fodterapeut og kliniskdiætist. Der er ligeledes mulighed for at følge diabetessygeplejersken i hendes daglige arbejde, samt følge patienter til diverse undersøgelser i serviceafdelinger. 2 Sygeplejefaglige forhold: 2.1. Patientkategori Afdelingen er normeret til 20 patienter. Vi behandler og plejer patienter med følgende lidelser: o Diverse hormonsygdomme, o Diabetes Mellitus type 1 og type 2, med heraf følge sygdomme. Side 5 af 9

6 o Hjertekarsygdomme o Lungesygdomme o Nyresygdomme Desuden undersøges/udredes patienter, der bliver indlagt med symptomer, der ikke umiddelbart peger på en bestemt sygdom. Plejetyngden er varierende. I perioder er en stor del af patienterne oppegående og mere eller mindre selvhjulpne, men kompleksiteten kan være omfattende og på den måde kræve stor faglig kompetence Begreber der knytter sig til sygeplejen Begreber der knytter sig til sygeplejen i afd. 13 kan være: kommunikation, undervisning, ernæring, kvalme, søvn, hvile, sorg, bekymring, krise, religion, mobilitet Patientforløb og samarbejdsrelationer Vi modtager primært patienter fra AMA (Akut Modtage Afdeling), samt patienter fra andre medicinske afdelinger. Der udover vil du møde både akutte (patienter i ketoacidose) og indkaldte patienter. Når afdelingen lukker, hver fredag kl. 15:15 har vi i gennemsnit 6 patienter, der skal flyttes til andre medicinske afdelinger. De fleste patienter kommer retur til afdeling 13 mandag morgen. En del patienter kan gå på orlov i weekenden. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er 5,6 sengedage. De relative korte indlæggelsesforløb kræver hurtig og effektiv afklaring, planlægning og koordinering af pleje- og behandlingsforløb. En del af disse patienter er indlagt med uafklarede/ukendte problemstillinger, som kræver et nøje tilrettelagt udredningsprogram med deraf følgende omfattende samarbejde med diverse undersøgelsesafdelinger(røntgen, fællesambulatorium, diabetesambulatorium, lungeambulatorium, klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling m.v.). Primær sektor, diætist. bandagist, klinisk uddannelseskonsulent. Side 6 af 9

7 2.4. Overvejende sygeplejeopgaver Sygeplejeopgaverne spænder vidt fra den almene over den komplekse grundlæggende sygepleje til den meget specifikke sygepleje. Da afdelingen har mange patienter med korte indlægningsforløb vægtlægger vi kommunikation, information og vejledning højt. At skabe kontakt til patientens nære relationer såvel som primærsektoren og andre samarbejdspartnere, er primæropgaver i afdelingen. Plejen består bl.a. ligeledes i at støtte og hjælpe med at finde redskaber til at håndtere hverdagen for nydiagnosticerede patienter med kroniske- og maligne lidelser Sygeplejemetoder Plejeformen er gruppepleje og tildelt patientpleje, herunder anvendes kontaktpersonordningen. Vi tilstræber høj grad af kontinuitet i plejen af den enkelte patient Sygeplejefaglige kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter. Vi arbejder med sygeplejejournaler og kvalitet i patientmødet (kontaktpersonordning). Derud over er vi i gang med at udvikle kliniske retningslinjer og standarder for de enkelte sygeplejeproblemer og sygeplejehandlinger. Der er etableret mentorordning for alle nyansatte for at sikre kompetenceudvikling. Der afholdes årlige medarbejderudviklingssamtaler Mål og værdier for sygeplejen Region Sjælland har fra efteråret 2008 valgt 5 værdier som personalet skal arbejde ud fra kaldet FRISK Fornyelse Resultater I ndlevelse Sammenhæng Klarhed Side 7 af 9

8 På den pædagogiske side er der udarbejdet et værdigrundlag for det pædagogiske arbejde, hvor 3 nøgleord fra det "gamle værdigrundlag" er anvendt. Respekt, nærvær og faglighed. 3 Uddannelsesmæssige forhold: 3.1. Introduktion til klinisk uddannelsessted De studerende modtager et velkomstbrev 3 uger inden den kliniske periode starter. Velkomstbrevet indeholder bl.a. arbejdsplan for hele perioden med forbehold for ændringer i forhold til undervisningstilbud ol. Der udover medsendes anbefalet litteratur Kliniske uddannelsesforløb Den studerende bliver tilknyttet en plejegruppe, hvori der både er 1, -2 og 4 sengsstuer, hvilket er med til at bevare en høj grad af kontinuitet i det enkelte uddannelses-/plejeforløb. Der udover tilknyttes den enkelte uddannelsessøgende 2 kliniske vejledere tilhørende samme plejegruppe. Disse kliniske vejledere har, i det daglige arbejde, bl.a. til opgave at sikre at den studerende får mulighed for at udvikle sine kompetencer jf. sygeplejerskeuddannelsen. Det tilstræbes i høj grad at de kliniske vejledere deltager i uddannelsessamtalerne hele vejen gennem den kliniske periode sammen med ansvarlig klinisk underviser. Resten af personalegruppen tager meget gerne del i undervisningen af de uddannelsesøgende. Ansvarlig klinisk underviser sikre at personalet er bekendt med hvilke uddannelsessøgende der kommer til afdelingen, hvilke kompetencer der særligt skal lægges vægt på hos den enkelte uddannelsessøgende Vagtdeltagelse i klinisk uddannelse Som udgangspunkt vil alle uddannelsessøgende få tildelt få vagter sammen med sin vejleder fra og med Modul 4. Umiddelbart inden vagten aftales det med den studerende hvilke fokus der skal være. Side 8 af 9

9 3.4. Læringsmiljøet i afdelingen I den kliniske uddannelse anvender vi den observerende og den interagerende studieform, hvor den studerende kan følge sin vejleder og observere dennes handlinger samt selv være aktiv i sygeplejen omkring specifikke læringsudbytter der skal udvikles i stigende grad udfra den enkelte studerendes kvalifikationer og kompetencer. Forud for dette vil der foregå før-, under og efter vejledning. Mesterlæren understøttes af refleksion sammen med Ansvarlig klinisk underviser Hvilke patientforløb tilbydes Den studerende tilbydes samlede forløb fra patienten indlægges til denne udskrives, med indlæggelsessamtale, udarbejdelse af sygeplejejournal, plejen af patienten og planlæggelse af udskrivelse samt kontakt til div. samarbejdspartnere. Der tilbydes ligeledes ophold i Diabetes ambulatoriet, hvor der er mulighed for at følge en patient både hos diabetessygeplejersken, diætisten og fodterapeuten. Der er også mulighed for at følge patienten til øjenundersøgelse. Her udover har den studerende mulighed for at overvære talrige forskellige undersøgelser eksempelvis som: coloskopi, gastroskopi, bronkoskopi, div. røntgenundersøgelser mm 3.6. Forventninger til den studerende Det forventes at den studerende er opdateret på det teoretiske indhold og hvilke læringsudbytter der skal arbejdes med i den kliniske undervisning, samt at den studerende er studieaktiv og arbejder målrettet Evaluering af klinisk uddannelsessted Alle studerende udfylder ved klinikkens afslutning det elektroniske evalueringsskema. Side 9 af 9

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Plejeformer side 150-154 Af Anne Marker Gads Forlag Rundepleje Rundepleje kan kort beskrives sådan: Én person (fx afdelingssygeplejersken) leder og fordeler arbejdet

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere