Beskæftigelsesplan 2014 Næstved Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2014 Næstved Kommune"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2014 Næstved Kommune Mål for beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune 2014 Flere unge skal have en uddannelse Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Det Lokale Beskæftigelsesråd Arbejdsmarkedsudvalget Næstved Kommune 1 Næstved

2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2014 en revideret plan Beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 Jobcenter Næstved har en mission... 5 Tre pejlemærker angiver retningen... 6 Rammer for beskæftigelsesindsatsen... 8 Beskæftigelsesministerens mål for MÅL 1: Flere unge skal have en uddannelse MÅL 2: Færre personer på førtidspension MÅL 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes MÅL 4: Styrket dialog med de lokale virksomheder Mål 5 og 6: Effektmål i forhold til selvforsørgelsesgrad Et visuelt overblik Jobcentrets budgetforudsætninger for Budget/Økonomi Bilagsoversigt Bilag 1: Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 5 Bilag 2: Jobcenter Næstveds aktiveringsstrategi Bilag 3: Beskæftigelsesregionens høringssvar Bilag 4: LBR s høringssvar Bilag 5: LBR s plan for lokale initiativer 2

3 Beskæftigelsesplan 2014 en revideret plan 2013 Jobcenter Næstveds Beskæftigelsesplan beskriver de overordnede politisk fastsatte mål og politisk prioriterede strategier for beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune. Beskæftigelsesplanen er omdrejningspunktet for den samlede indsats i Jobcentret og har derfor overordnet set fokus på alle målgrupperne i Jobcentret. Beskæftigelsesministeren har valgt at fastholde de beskæftigelsespolitiske mål fra 2013 i Dette er sket ud fra en vurdering af, at de fire mål for 2013 fortsat vil være dækkende for de områder af beskæftigelsespolitikken, hvor der er behov for en styrket indsats i Jobcenter Næstved har derfor valgt at bruge Beskæftigelsesplan 2013 samt Resultatrevision 2012 som udgangspunkt for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan Derigennem sikres kontinuitet og videreudvikling af de gode strategier og indsatser fra 2013, samtidig med at der er fokus på, hvilke nye strategier og indsatser, der vil være behov for i Blandt de helt store fokusområder i 2013 har været implementering af reform af førtidspensions- og fleksjobområdet, herunder indførelse af en ny tværgående organisering (Rehabiliteringsteam) og nye tværgående og helhedsorienterede forløb (Ressourceforløb), samt indsatsen for langtidsledige, udfaldstruede A-dagpengemodtagere. Udover de to ovennævnte fokusområdet, som også bliver centrale i 2014, sker der også i 2014 en række ændringer i rammerne for beskæftigelsesindsatsen indsatsen, bl.a. som følge af reformer af nogle store områder. Blandt fokusområderne i 2014 bliver således: Fortsætte en intensiv indsats for at undgå at kommunens borgere førtidspensioneres. Videreføre og udbygge indsatsen på A-dagpengeområdet, hvor Akutpakken afløses af en ny ordning. Sikre at så mange af kommunens unge borgere som muligt får en uddannelse og kommer i beskæftigelse. En del af dette arbejde understøttes af en ny Kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014, og som vil medføre væsentlige ændringer i tilrettelæggelsen af ungeindsatsen, herunder en markant intensiveret indsats for at få de unge til at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse samt en mere helhedsorienteret og tværgående indsats for unge med mere komplekse problemstillinger. Implementering af en Sygedagpengereform, som vil medføre væsentlige ændringer på området. Endelig skal det nævnes, at Regeringen har nedsat et ekspert-udvalg, som skal fremkomme med et bud på en ny national beskæftigelsespolitik, herunder også med bud på ændringer i beskæftigelsesindsatsen. Resultaterne af udvalgets arbejde kan komme til at påvirke beskæftigelsesindsatsen i Jobcentrene, allerede i Dette kan, kombineret med implementeringen af de mange reformer, betyde at det vil være nødvendigt at tage Beskæftigelsesplan 2014 op til revurdering i løbet af Næstved Læs mere om Næstved Kommunes vision: 3

4 Beskæftigelsespolitiske udfordringer Arbejdsmarkedet har i de senere år været præget af afmatning med faldende beskæftigelse og stigende ledighed. Særligt unge, ufaglærte og nyuddannede ser ud til at have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig sygemeldes mange på grund af stress og psykiske lidelser, og generelt set er der et stort pres på kommunens udgifter til forsørgelse af borgere, som står midlertidigt (eller permanent) uden for arbejdsmarkedet. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer en svagt stigende beskæftigelse og faldende ledighed hen mod slutningen af Den positive udvikling forventes at fortsætte i I forhold til behovet for arbejdskraft, er det forventningen, at 2014 vil byde på en stigende efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft og en markant faldende efterspørgsel efter ufaglærte, som følge af strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet. Derudover forventes kommende anlægsprojekter (Femern Bælt, jernbaner og supersygehuse) at medføre et stort behov for kvalificeret arbejdskraft. 1 Kombinationen af den nuværende ledighedssituation, forventningerne til behovet for arbejdskraft i fremtiden samt det nuværende kendskab til kommende reformer på området, giver følgende hovedudfordringer for den borgerrettede beskæftigelsesindsats i Næstved Kommune i de kommende år: Udfordringer for den borgerrettede beskæftigelsesindsats At medvirke til at unge får en uddannelse. At medvirke til at nyuddannede kommer ind på arbejdsmarkedet. At forebygge og afhjælpe langtidsledighed (og dermed også at a-dagpengemodtagere falder for varighedsbegrænsningen). At få opkvalificeret ufaglærte, så deres kompetencer matcher fremtidens behov At forebygge og afhjælpe langvarige sygemeldinger. At sikre, at de svageste grupper får den indsats, der skal til, for at de kommer tættere på arbejdsmarkedet. I bestræbelserne på at sikre, at så mange borgere som muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet, er virksomhederne en vigtig medspiller. Det er derfor afgørende, at Jobcentret har et godt samarbejde med virksomhederne samt kendskab til virksomhedernes behov for arbejdskraft, for derigennem at medvirke til at sikre det rette match mellem ledige og job/aktiveringspladser i virksomhederne. Centrale udfordringer for den virksomhedsrettede indsats bliver derfor: Centrale udfordringer for den virksomhedsrettede indsats At udbygge kendskabet til virksomhedernes behov for arbejdskraft, også i andre områder af landet og i vore nabolande, for derigennem at kunne vejlede ledige til at være mobile mod de geografiske områder med bedst jobmuligheder. At udbygge samarbejdet med områdets virksomheder, bl.a. omkring jobrotation, da det både medvirker til opkvalificering af beskæftigede og skaber plads til ledige i virksomhederne. At styrke samarbejdet med såvel offentlige som private virksomheder med henblik på at oprette og besætte aktiveringsjob. 1 Kilde: Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014, Analyserapport fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Januar

5 Jobcenter Næstved har en mission Jobcenter Næstved ønsker at imødekomme de forventede beskæftigelsesmæssige udfordringer, og har derfor fokus på at skabe en bedre sammenhæng mellem arbejdsmarkedets behov og arbejdsstyrkens ressourcer nu og i fremtiden. Det overordnede mål for Jobcenter Næstved er at sikre, at flest mulige borgere bliver selvforsørgende. Jobcentrets opgave bliver således at medvirke til, at kommunens borgere opnår en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Den mest effektive vej til varig selvforsørgelse Jobcentrets mission Den mest effektive vej til varig selvforsørgelse er omdrejningspunktet for den aktive beskæftigelsesindsats i Jobcenter Næstved. Hvad der er den mest effektive vej til varig selvforsørgelse varierer imidlertid fra person til person, idet det afhænger af hvilken udfordring, den enkelte står overfor under sin ledighedseller sygeperiode. Indsatsen i Jobcenter Næstved skal bære præg af sund fornuft og medmenneskelighed, ligesom indsatsen skal tilrettelægges ud fra den enkeltes potentiale og ressourcer med fokus på at opnå konkrete effekter, der forventes at have en positiv indflydelse på borgerens mulighed for at blive selvforsørgende. Nogle borgere har således behov for en indsats, der kan støtte dem i at blive mødestabile. Andre har behov for at vedligeholde eller udvikle deres kompetencer. Andre igen har brug for hjælp til at blive afklaret i forhold til, om de kan vende tilbage til deres job/branche eller om der skal findes en hel ny vej. Endelig er der nogle, der ikke har brug for Jobcentrets indsats, enten fordi de kan selv, eller fordi de har behov for en mere social eller sundhedsmæssig indsats, end hvad Jobcentret kan tilbyde. Disse forskellige behov vil Jobcenter Næstved tænke ind i tilrettelæggelsen af en differentieret indsats med fokus på effekter. 5

6 Tre pejlemærker angiver retningen Som retningsgivende for beskæftigelsesindsatsen i 2014 har Jobcenter Næstved valgt at opstille nedenstående tre pejlemærker. Det er Jobcentrets vurdering, at de tre pejlemærker kan medvirke til at skabe retning for indsatsen samt være grundtankegangen i det daglige arbejde. De tre pejlemærker er dermed med til at understøtte missionen Den mest effektive vej til varig selvforsørgelse. Arbejdsmarkedet som mål Mennesket som ressource Fælles ansvar for fremtiden Arbejdsmarkedet som mål Vi skaber resultater og medvirker til et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked med flest muligt på selvforsørgelse nu og i fremtiden. Alle arbejdsmarkedsparate samt sygemeldte borgere skal sikres en realiserbar vej ud på eller tilbage til arbejdsmarkedet. Personer på kanten af arbejdsmarkedet skal sikres den nødvendige støtte og opkvalificering, der kan medføre, at de får fodfæste på arbejdsmarkedet. Derved sikres det, at den enkelte borger ikke fastholdes på offentlig forsørgelse. Et særligt fokuspunkt i forhold til arbejdsmarkedet som mål er uddannelse og opkvalificering. Jobcentret spiller en væsentlig rolle i fht. at motivere især unge til ordinær uddannelse, understøtte virksomhedernes muligheder for opkvalificering og endelig tilbyde opkvalificering til de ledige, hvor det vurderes at være den mest effektive vej til varig selvforsørgelse. Ved at tænke arbejdsmarkedet som mål ønsker Jobcenter Næstved at sikre kvaliteten i de beskæftigelsesrettede indsatser samt at have fokus på arbejdsmarkedets behov nu og i fremtiden. Mennesket som ressource Vi anerkender forskellighed og sætter fokus på det enkelte menneskes muligheder frem for begrænsninger. Udgangspunktet for beskæftigelsesindsatsen er, at alle borgere kan bidrage med noget. Jobcenter Næstved ønsker derfor at sætte styrket fokus på den enkeltes potentiale og muligheder i forhold til at sikre den mest effektive vej til varig selvforsørgelse. En tidlig vurdering af borgernes potentiale og muligheder på arbejdsmarkedet og et større fokus på inddragelse af borgernes egne tanker og idéer skal medvirke til at styrke den enkeltes ansvarlighed og tro på egne evner. Jobcentret vil allerede i forbindelse med visitationssamtalen have fokus på, i hvilken grad den enkelte ledige eller sygemeldte borger kan gøre brug af egne ressourcer, netværk mv. i forhold til at bringe sig selv ud af offentlig forsørgelse og dermed i hvilken grad borgeren har behov for Jobcentrets støtte. De ledige og sygemeldte borgere, der har behov for en ekstra indsats for at bringe egne ressourcer i spil skal sikres en sammenhængende og målrettet indsats. Ved at tænke mennesket som ressource ønsker Jobcenter Næstved at styrke den enkeltes muligheder for at agere aktivt i eget liv. Derved opnår både de ledige og sygemeldte borgere en større tilfredshed med egen livssituation og med Jobcentrets indsats. 6

7 Fælles ansvar for fremtiden Vi yder en professionel, rettidig, relevant og sammenhængende service til kommunens borgere og virksomheder men vi kræver også en indsats fra deres side. Jobcentret kan ikke løse opgaverne alene. Der er behov for et tæt samarbejde med både den enkelte borger, virksomhederne, kommunens øvrige områder, a-kasserne, a kasserne, fagforeningerne, fagforen uddannelsesinstitutionerne, lægerne, frivillige organisationer mv. Jobcenter Næstved vil aktivt tage initiativ til at styrke samarbejdet med relevante parter. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i det fælles formål, og det skal styrkes ud fra et ønske ønske om at skabe større synergi-effekt effekt til fordel for alle parter og ikke mindst til fordel for den enkelte borger og samfundet som helhed. Ved at tænke fælles ansvar for fremtiden ønsker Jobcenter Næstved dels at styrke den enkeltes ansvar for egen livssituation vssituation og dels at skabe synergi-effekt synergi effekt i kraft af tæt samarbejde med relevante parter, hvor alle bidrager til at skabe gode resultater til gavn for alle parter. Jobcentret har det overordnede ansvar for kommunens beskæftigelsesindsats, men der er en række samarbejdspartnere, der på forskellig vis bidrager til den samlede indsats. Disse er illustreret i nedenstående figur. 7

8 Rammer for beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen for jobklare ledige, de indsatsklare og midlertidigt passive ledige samt de sygemeldte borgere i kommunen og dermed har Jobcentret en central opgave i forhold til at medvirke til at skabe et velfungerende arbejdsmarked, hvor arbejdskraftens kompetencer passer til arbejdsmarkedets behov. Arbejdsmarkedssituationen er naturligvis en afgørende faktor i forhold til tilrettelæggelsen af indsatsen i jobcentrene, og Jobcenter Næstved vil således holde sig opdateret i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet og løbende justere indsatsen herefter. Den lovgivningsmæssige ramme definerer hvilke målgrupper, der skal have en samtale eller et tilbud, hvornår, og hvor længe, og ligeledes hvilke målgrupper, der skal fritages for tilbud og/eller samtaler. Under den lovgivningsmæssige ramme hører også de nye og omfattende aftaler og reformer på området, bl.a. en Førtidspensionsreform (ikrafttræden ), en Kontanthjælpsreform, en Sygedagpengereform samt en ny aftale om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse og en ændret indsats for A-dagpengemodtagere (tre sidstnævnte træder i kraft ) Den økonomiske ramme vedrører tre hovedområder: forsørgelsesudgifter, aktiveringsudgifter samt lønudgifter til personale. For at sikre så lave udgifter til forsørgelse som muligt, har Jobcentret bl.a. fokus på at reducere varigheden af borgernes forløb på offentlig forsørgelse. I forhold til aktiveringsudgifterne er der fokus på, inden for den budgetmæssige ramme, at opnå den bedst mulige relation mellem kvalitet, effektivitet og pris - både hvad angår intern og ekstern aktivering. Endelig skal Jobcentret overholde budgettet for lønudgifter til medarbejdere, hvilket har betydning for råderummet i fht. personalekapacitet. De mange faktorer med indflydelse på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Næstved er illustreret i nedenstående figur. Arbejdsmarkedet Nu og i fremtiden Lovgivning Ret og pligt Muligheder og Begrænsninger Reformer Beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved Næstved Kommunes vision Mærk Næstved Økonomi Forsørgelsesudgifter Aktiveringsudgifter Medarbejderressourcer Næstved Kommunes politikker og strategier der har relevans for beskæftigelsesområdet Beskæftigelsespolitikken, Medborgerskabspolitikken, Sundhedspolitikken, Handicap- og Psykiatripolitik, Frivilligpolitikken, Uddannelsesstrategi, Erhvervsstrategi, Skolestrategi, Kommunikationsstrategi 8

9 Næstved Kommune har en vision der kan mærkes Ud over ovennævnte rammer og Næstved Kommunes forskellige politikker og strategier skal beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Næstved tænkes sammen med Næstved Kommunes vision. Næstved Kommune ønsker med visionen Mærk Næstved at markere sig som en attraktiv kommune, hvor der er plads til alle. En kommune, hvor det kan mærkes, at vi står sammen og gør tingene sammen, og hvor demokrati ikke er en tilskuersport. Samtidig er Næstved Kommune den første kommune, der har vedtaget en Medborgerskabspolitik med fokus på at styrke medborgerskabet og den enkeltes ansvarsfølelse og aktive deltagelse i fællesskabet. Næstved Kommune ønsker derved at skabe en stærk kommune med fokus på ansvarlighed, fællesskab og aktive medborgere. 9

10 Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014, som er gældende for alle landets jobcentre. Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Ministermål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen er fortsat at udvide arbejdsudbuddet og begrænse andelen på offentlig forsørgelse Udover ministerens mål har Jobcenter Næstved valgt at opstille effektmål for selvforsørgelsesgraden for alle målgrupper. Effektmålene opstilles for at sikre et fokus på, at Jobcentrets indsats medvirker til den mest effektive vej til varig selvforsørgelse. 10

11 MÅL 1: Flere unge skal have en uddannelse Flere unge skal have en uddannelse Ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Antallet af offentligt forsørgede unge er steget kraftigt under krisen i alle kommuner. Især er der kommet flere unge på kontanthjælp. Samtidig er mange ufaglærte unge under 25 år både uddannelsesegnede og ikke-uddannelsesegnede. Resultatmål for Jobcenter Næstved (i forhold til mål 1): Mål 1 Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret, skal i december 2014 (år til dato) være på 19 pct., svarende til en stigning på 0,2 procentpoint fra december 2012 til december 2014 Mål 1: Uddannelsesgrad for unge (15-29år) Mål 2014 Jan-Jan Jan- Feb Jan- Mar Jan-Apr Jan-Maj Jan-Jun Jan-Jul Jan-Aug Jan-Sep Jan-okt Jan-Nov Jan-Dec Kilde: Jobindsats.dk Note: Uddannelsesgraden er opgjort som andel af perioden, som a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år uden en gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse har været i ordinær uddannelse (herunder uddannelsesrevalidering) i løbet af året siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. 11

12 Strategier i forhold til unge MÅL 1 Uddannelsesegnede unge uden uddannelse skal: motiveres til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse udfordres og flyttes gennem indsatsen fastholdes i uddannelsessystemet bringes tættere på varig tilknytning til arbejdsmarkedet Ikke uddannelsesegnede unge uden uddannelse skal: afklares i forhold til ressourcer og potentiale udfordres og flyttes gennem indsatsen bringes tættere på varig tilknytning til arbejdsmarkedet Nyuddannede unge skal: tidligt få mulighed for at anvende tilegnede kompetencer i praksis bringes i kontakt med arbejdsmarkedet og derved opnå erfaring og netværk Gældende for hele målgruppen: Fokus på det, der virker Dem der kan selv, skal selv Nytænkning og innovation Jobcentret vil anvende screening til hurtig afklaring i forhold til målrettet indsats anvende brobygning som målrettet uddannelsesforberedende aktivitet have fokus på at motiverer de unge til at vælge de rette uddannelser, herunder være opmærksom på uddannelsesmuligheder såvel lokalt som regionalt og nationalt støtte op omkring Garantiskolen i Næstved Kommune, og derved medvirke til, at unge, der er påbegyndt en ungdomsuddannelse, også gennemfører sikre at alle unge får en mentor, hvis dette kan styrke den unge på vejen mod og gennem uddannelsessystemet udvikle metoder til løbende at målrette og justere indsatserne med udgangspunkt i viden om det, der virker styrke samarbejdet med Center for Børn & Unge, så den unge oplever en sammenhængende indsats i overgangen fra barn til voksen deltage i den fortsatte udvikling af Næstved som uddannelsesby bl.a. gennem det vedtagne Campus Næstved centralt beliggende, hvor Jobcentret bliver en del af Campusområdet styrke samarbejdet med virksomheder og uddannelsesinstitutioner med fokus på at få unge i job efter endt uddannelsesforløb anvende relevante jobrotationsprojekter til nyuddannede, der således kan få erfaring på arbejdsmarkedet have uddannelsesfokus ift. særligt de sygemeldte unge med psykiske problemstillinger 12

13 MÅL 2: Færre personer på førtidspension Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Ministermål 2: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Antallet af borgere på førtidspension er generelt steget i kommunerne på Sydsjælland, Lolland, Falster og Bornholm. Der er derfor et særligt fokus på at begrænse tilgangen af borgere på førtidspension, og herudover har førtidspensionsreformen medført, at kravene til at få tilkendt en førtidspension er skærpet. Mål 2 Resultatmål for Jobcenter Næstved (i forhold til mål 2): Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 69 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 22 pct. fra december 2012 til december Mål 2: Tilgang til førtidspension år år år år år år år år år år år jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 Mål Kilde: Jobindsats.dk Tilgang til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension i den valgte måned samt de 11 forudgående måneder, dvs. for et helt år 13

14 Strategier i forhold til indsatsen MÅL 2 Tidlig indsats forebygge at mange havner på førtidspension Fokus på langtidsholdbare løsninger målet er varig beskæftigelse Fokus på samspillet mellem sundhed og beskæftigelse Fokus på de stress- og depressionsramte Hurtigt i gang igen med individuelle tiltag efter tilkendelse af fleksjob Udvikle nye ansættelsesmodeller for fleksjobbere med særligt fokus på de borgere, der kun kan arbejde meget få timer pr. uge Jobcentret vil... fokusere på en tidlig indsats med henblik på fastholdelse i job videreføre og udbygge det tværgående samarbejde omkring Rehabiliteringsteam og Ressourceforløb med henblik på at medvirke til, at så mange borgere som muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet fortsætte arbejdet med særligt tilrettelagte forløb for stress- og depressionsramte herunder Sundhedspakken inden for fleksjobområdet: o oprette jobcafeer med henblik på netværksdannelse for alle fleksjobbere konstant fokus på job / jobsøgning tematisering med oplæg fra arbejdsgivere anvende intensive individuelle forløb der klæder fleksjobberne på: o direkte virksomhedsrettede praktikker o anvende mentorer, der skal understøtte og medvirke til at fastholde fleksjobberne i virksomhedspraktik og i den efterfølgende periode med fastansættelse inden for en uge efter modtagelse af sygefraværsskema igangsætte en grundig udredning: o individuel samtale o inddragelse af fastholdelseskonsulent o inddragelse af arbejdsgiver o inddragelse af a-kasse o inddragelse af læge sammen med sundhedsområdet i kommunen: o forebygge langvarige sygemeldinger gennem en tidligt koordineret indsats og ved at gøre det lettere for sygemeldte at vende tilbage til arbejdet o fremme den mentale og fysiske evne til at indgå på arbejdsmarkedet blandt borgere med ringe eller ingen erhvervstilknytning o arbejde på, at flere kommer hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdom Inddragelse af faglige samarbejdspartnere f.eks. fysioterapeuter og coach 14

15 MÅL 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Langtidsledigheden skal bekæmpes Ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Erfaringerne viser, at jo længere tid en dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager fastholdes i ledighed, desto sværere bliver at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor skal der gøres en aktiv indsats for de personer, der har svært ved at få eller genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Mål 3 Resultatmål for Jobcenter Næstved (i forhold til mål 3): Antallet af langtidsledige dvs. ledige der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 621 personer i december 2014, svarende til et fald på 24,9 pct. fra december 2012 til december Ultimo 2013 er der i alt 690 personer i langtidsledighed og der forventes et fald i langtidsledigheden på ca. 10% fra ultimo 2013 til ultimo Mål 4: Langtidsledigheden skal bekæmpes Kontanthjælp A-dagenge Mål dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kilde: Jobindsats.dk 15

16 Strategier i forhold til langtidsledighed MÅL 3 Alle nyledige skal: afklares i forhold til risiko for langtidsledighed Ledige med risiko for langtidsledighed og ledige med langvarig ledighed skal: sikres en tidlig målrettet indsats gennem klart beskrevne indsatser bringes tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse opleve, at der er sammenhæng i aktiviteterne under ledighedsforløbet opleve, at indsatserne giver mening og gør en forskel opleve, at jobcentermedarbejderne har et stort kendskab til arbejdsmarkedet udfordres og flyttes gennem indsatsen Alle sygemeldte - skal: have en tidlig indsats med henblik på at forebygge et langvarigt sygeforløb, som måske ender med et langvarigt A-dagpengeforløb sikres en hurtig opfølgning ved gentagne sygemeldinger fra ledighed Dialog med virksomheder: Med henblik på fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Gældende for hele målgruppen: Fokus på det, der virker Nytænkning og innovation Jobcentret vil iværksætte screening til afklaring af de lediges kompetencer, og tidlig målrettet indsats i forhold til ledige med risiko for langtidsledighed sætte fokus på det, der virker og sikre den røde tråd Til dette formål anvendes progressionsmålinger, løbende opfølgning og effektmålinger som redskaber til at vurdere udviklingen hos den enkelte ledige og til at afklare, hvad der virker i forhold til målgruppen fortsætte samarbejdet med a-kasserne ift. både langtidsledige og de udfaldstruede ledige, som har brug for en særlig indsats på grund af den afkortede dagpengeperiode. Herudover samarbejder Jobcentret med a-kaserne om konkrete projekter, der kan skabe fælles viden. (Velox Satus og langtidsledighedsprojektet med Mploy) gør brug af nytteindsats i forhold til kontanthjælpsmodtagere med risiko for langtidsledighed - med henblik at vedligeholde tilknytningen til arbejdsmarkedet anvende jobrotation som værkstøj til opkvalificering og joberfaring sikre en grundig sags gennemgang inden 26. ledighedsuge medvirke til et styrket samarbejde på medarbejderniveau mellem Jobcentret og a- kasserne, bl.a. med henblik på at styrke medarbejdernes kendskab til hinandens arbejdsområder samt videns deling vejlede ledige, der skal kompetenceudvikles til rette branche - sætte fokus på målrettet opkvalificering og styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne have fokus på dialog med borgere, straks de er sygemeldte, så langvarige forløb med risiko for efterfølgende langtidsledighed undgås 16

17 gennemføre rundbordssamtaler med arbejdsgivere, der har sygemeldte medarbejdere have skærpet fokus på borgere der hyppigt sygemeldes fra ledighed med henblik på, at minimere risikoen for langtidsledighed. Fokus på inddragelse af a-kasserne, særligt ved delvise raskmeldinger JOB MIN VEJ UDDANNELSE 17

18 MÅL 4: Styrket dialog med de lokale virksomheder En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Ministermål 4: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. I de senere år har samarbejdet med virksomhederne spillet en stigende rolle i beskæftigelsesindsatsen. Det ses ved, at flere borgere deltager i virksomhedsrettede tilbud, og at stadig flere virksomheder medvirker til aktiveringen af de ledige. Resultatmål for Jobcenter Næstved (i forhold til mål 4): Mål 4 Samarbejdsgraden (andelen af virksomheder i kommunen, der deltager i aktiveringsindsatsen) skal i december 2014 (år til dato) være på 36 pct. (samarbejdsgraden udgør 36% fra 4. kvt til 3. kvt. 2012). Opfølgning på målet vil blive foretaget i forbindelse med Resultatrevision 2014 i foråret Resultaterne fra undersøgelserne vil desuden blive anvendt til udvikling af jobcentrets indsatser. Strategier i forhold til indsatsen MÅL 4 Jobåbninger skal synliggøres Èn indgang til kommunen i samarbejde med Næstved Erhverv Sikre det rette match mellem jobansøger og virksomhed Fokus på opkvalificering af ledige i forhold til det fremtidige arbejdsmarked Styrke det tværkommunale samarbejde Udvikle en lokal arbejdsmarkedsbalance Jobcentret vil. promovere over for virksomhederne, at jobåbninger bør synliggøres, så de unge kan se hvilke job der er at få på arbejdsmarkedet (at deres valg af uddannelse også har job bagefter) sikre et udviklende samarbejde med Næstved Erhverv i forhold til: o bedre arbejdsmarkedsindsats o indsatser med flere vinkler o at virksomhederne oplever Én indgang til kommunen! sikrer virksomhederne én indgang til Jobcentret via Virksomhedskontaktcenteret, når det drejer sig om f.eks. jobopslag, virksomhedspraktik, løntilskud, afskedigelser m.v. 18

19 sikre at nyansatte med manglende kompetencer kan fastholdes i ordinært job ved opkvalificering i forhold til det konkrete job udvide samarbejdet med virksomhederne både i forhold til ordinære job samt job på særlige vilkår: virksomhedspraktik, virksomhedsrevalidering, jobrotation, løntilskudsjob m.v. sikre 48 timers service til virksomhederne for hurtig rekruttering fortsat opdatere sit virksomhedskonsulentkorps til at have en tilstrækkelig bred profil til at betjene virksomhederne inden for alle Jobcentrets virksomhedsrettede tilbud have fokus på at forberede virksomhederne på, at tage imod ansatte på særlige vilkår videreføre sin Jobrotationscentral med henblik på at styrke de små og mellemstore virksomheders viden om jobrotationsmuligheden fortsætte samarbejdet med offentlige og private virksomheder med henblik på, at få etableret konkrete jobrotationsprojekter. Formålet med disse projekter er, at der kan ske en kompetenceudvikling af virksomhedernes ansatte, og at ledige samtidig får mulighed for som vikarer - at vise deres værd, og dermed forøge deres chancer for fastansættelse. udvikle og styrke det tværkommunale samarbejde i forhold vidensindsamling og vidensdeling om virksomhedernes situation, vilkår, udviklingsperspektiv samt behov for arbejdskraft. Formålet er: - At indsamle viden som kan bruges i forhold til dialogen med lokale virksomheder omkring udviklingen indenfor deres branche og generelt på arbejdsmarkedet - At indsamle viden som kan benyttes i forhold til rådgivning om muligheder for efteruddannelse af beskæftigede eller uddannelse af ledige - At indsamle viden som kan benyttes i forhold til samarbejde om tværkommunale jobrotationsprojekter eller kampagner. fortsætte det etablerede tværkommunale samarbejde om udvikling af en lokal arbejdsmarkedsbalance fortsætte med at udgive og løbende forbedre Jobcenter Næstveds Nyhedsbrev til virksomhederne, med relevante informationer om f.eks. kampagner, mentorkurser, det nye virksomhedskontaktcenter, nyheder om jobrotation ( m.v. Vil du have nyhedsbrevet tilsendt send en mail til: 19

20 Mål 5 og 6: Effektmål i forhold til selvforsørgelsesgrad Jobcentrets fornemste opgave er at medvirke til at så mange borgere som muligt kommer den mest effektive vej til varig selvforsørgelse. For at understøtte dette fokus har jobcentret, ud over ministermålene, valgt at opstille effektmål for selvforsørgelsesgraden for alle målgrupper. Nedenstående mål er 2-årige, og videreført fra Beskæftigelsesplan Mål 5 Mål for andelen der er selvforsørgende eller i SU-godkendt 1 uddannelse 3 og 6 mdr. efter påbegyndt forløb i Jobcentret Mål 3kv13-2kv14 Realiseret 1kvt12-4kvt mdr. efter 6 mdr. efter 3 mdr. efter 6 mdr. efter A-dagpenge ,0 % 55,6 % Kontanthjælp ,3 % 35,4 % Sygedagpenge ,8 % 53,4 % Mål 6 Mål for andelen der er selvforsørgende eller i SU-godkendt 1 uddannelse 3 og 6 mdr. efter et afsluttet forløb 1 i Jobcentret Mål 3kv13-2kv14 Realiseret 2kv11-1kv mdr. efter 6 mdr. efter 3 mdr. efter 6 mdr. efter A-dagpenge ,2 % 53,7 % Kontanthjælp ,4 % 45,0 % Sygedagpenge ,3 % 49,6 % Revalidering ,9 % 42,9 % Det første mål skal understøtte et fokus på, at Jobcentret er effektive i forhold til at understøtte borgerne i at blive selvforsørgende, mens det andet mål skal understøtte fokus på at der skal være tale om varig selvforsørgelse. 2 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 3 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 20

21 Et visuelt overblik Selvforsørgelse Selvforsørgelse gennem beskæftigelse Over-ordnet mål Arbejdsmarkedet - økonomi - lovgivning -kommunens kommunens politikker og strategier Rammer "Mærk Næstved" Næstveds vision Pejlemær-ker for indsatsen Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet som mål Mennesket Mennesket som ressource Fælles Fælles ansvar for fremtiden Beskæftigelsesministerens Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Centrale mål Job-centrets resultat-mål Job- Mål Mål 1: Unge skal have uddannelse Mål Mål 2: Helhedsorienteret indsats for ledige - færre på førtidspension Mål Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål Mål 4: Dialog med de lokale virksomheder Jobcenter Jobcenter Næstveds effektmål i forhold til selvforsørgelse centrets effektmål 21

22 Jobcentrets budgetforudsætninger for 2014 Nedenstående oversigt viser de mængdemæssige forudsætninger for det godkendte budget Antallet af helårspersoner på forsørgelse er budgetteret til at falde med 471, svarende til 7,4% Mængder, jfr. godkendt budgetoplæg 2014 Budget 2013 (HÅP) Budget 2014 (HÅP) Forsikrede ledige (30% / 50%), Kontanthjælp, passive (30%) Kontanthjælp, aktive (30% / 50%) Uddannelsesordninger 0 30 Ressourceforløb Sygedagpenge (5-8 uge, ref. 50 %) Sygedagpenge (9-52 uge, ref 30%) Sygedagpenge (9-52 uge, ref 50%) Sygedagpenge (over 52 uger, ref 0%) Sygedagpenge i alt Revalidering (30%/50%) Ledighedsydelse (30%/50%) Fleksjob (50%/65%) I alt Opfølgning på budgetforudsætningerne vil blive foretaget løbende i forbindelse med de kommunale budgetkontroller. 22

23 Godkendt Budget 2014 I nedenstående budget skabelon fra Beskæftigelsesregionen er indarbejdet forudsætningerne for det godkendte budget Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Driftsudgifter til aktivering på tværs af målgrupper Budget 2013 Budget 2014 mio. kr. mio. kr. * Driftsudgifter ved aktivering i alt på Udgifter (konto , gruppering ) 69,5 71,3 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Driftsudgifter ved ressourceforløb (inkl. mentor) Udgifter (konto plus ny mentorgruppering vedr. ressourceforløb) 0,0 7.7 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Driftsudgifter vedr. modtagere af særlig udd.ydelse eller arbejdsmarkedsydelse NY Udgifter (konto ) 0,0 4,0 Antal helårspersoner 0 30 Enhedsomkostning xx Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp i alt Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (inkl. forrevalidering) Ressourceforløb (minus driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter) NY Udgifter (konto samt og ) 200,8 198,4 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Udgifter (konto ) 52,1 84,1 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Udgifter (konto minus driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter) 0,0 32,2 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Revalidering Udgifter (konto ) 30,8 29,4 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Fleksjob og ledighedsydelse Udgifter (konto ) 191,2 200,6 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Sygedagpenge Udgifter (konto ) 194,8 173,5 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Mentorordning for alle målgrupper (minus ved ressourceforløb) Udgifter (konto og 017) 5,2 5,2 Integrationsprogram for udlændinge NY Udgifter på gruppering ,6 15,8 Antal helårspersoner Enhedsomkostning

24 Medfinansiering af dagpenge m.v. til forsikrede ledige Budget 2013 mio. kr. Budget 2014 mio. kr. Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) 15,0 8,2 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Dagpenge i aktive perioder og u.selvvalgt udd., 70 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) 28,2 11,7 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) 134,7 138,1 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, 50 pct. kommunalt bidrag ** Driftsudgifter (konto , gruppering 005) 0,6 0,3 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i alt ** NY Udgifter (konto , gruppering ) 0,0 Antal helårspersoner 0 Enhedsomkostning 0 Forsikrede ledige m.v. Løntilskud forsikrede ledige - offentlige og private arbejdsgivere Løntilskud forsikrede ledige - kommunale arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering ) 22,9 17,6 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Udgifter (konto , gruppering 106) 23,5 22,6 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Løntilskud vedr. ledige, på særlig udd. ydelse eller arbejdsmarkedsydelse NY Udgifter (konto ) 0,0 0,0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedsomkostning 0 0 Løntilskud ved uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) Udgifter (konto , gruppering ) 0,5 8,7 Antal helårspersoner Enhedsomkostning Jobrotation Udgifter (konto , gruppering tilsagn) 0,5 16,7 Antal helårspersoner - 50 Enhedsomkostning Hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede Driftsudgifter (konto , gruppering 006) 0,5 0,5 Personlig assistance til handicappede Udgifter (konto , gruppering ) 4,6 4,7 Antal helårspersoner - - Enhedsomkostning - - Særlig uddannelsesydelse NY Udgifter (konto , gruppering ) 0,0 3,9 Antal helårspersoner 0 30 Enhedsomkostning

25 Hovedkonto 6. Administration mv. Administrationsudgifter vedrørende jobcentre Budget Budget mio. kr. * mio. kr. * Udgifter (konto ) *Opgørelsen skal omfatte samtlige udgifter og indtægter (dranst 1), men skal være før refusion (dranst 2). **For dagpenge og befordringsgodtgørelse er et således alene kommunens medfinansierinsbidrag, der skal fremgå, og ikke a-kassens/statens bruttoudgift. 25

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Næstved Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Næstved Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Næstved Kommune 1 - Beskæftigelsesplan 2015 for Næstved Kommune Mål for beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune 2015 Flere unge skal have en uddannelse Langvarige modtagere af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 Næstved Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 Næstved Kommune Beskæftigelsesplan 2013 Næstved Kommune Mål for beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune 2013 Flere unge skal have en uddannelse Helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan Næstved Kommune

Beskæftigelsesplan Næstved Kommune Beskæftigelsesplan 2012-2013 Næstved Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd l Arbejdsmarkedsudvalget l Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Næstved Kommune har en vision og Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan Oktober 2013

Beskæftigelsesplan Oktober 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Oktober 2013 Indhold Indledning...3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014...4 Resultatmål for Rudersdal Kommune...5 Strategi og mål for indsatsen...6 Mål 1: Flere unge skal have

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer Ledelsesrapport for Jobcenter Opdateret 1-1-214 side1 Jan-Jan 11 Jan-apr 11 Jan-jul 11 Jan-okt 11 Jan-feb 12 Jan-maj 12 Jan-aug 12 Jan-nov 12 Jan-mar 13 Jan-jun 13 Jan-sep 13 Jan-dec 13 Jan-Jan 11 Jan-mar

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Næstved Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Næstved Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Næstved Kommune Mål for beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune 2015 Flere unge skal have en uddannelse Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere