Resultaterne af forhandlingerne i VUSHF komiteen (C5) - på IARU, Region 1, konferencen i Cavtat, Kroatien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultaterne af forhandlingerne i VUSHF komiteen (C5) - på IARU, Region 1, konferencen i Cavtat, Kroatien."

Transkript

1 Resultaterne af forhandlingerne i VUSHF komiteen (C5) - på IARU, Region 1, konferencen i Cavtat, Kroatien. I det efterfølgende har jeg beholdt formuleringerne fra foromtalen af forslagene, i et tidligere nummer af OZ, med de tilføjelser der siden er tilkommet. Forslagene der refereres til i teksten kan findes i sin fulde (Engelske) ordlyd, ligesom det originale referat, på: Dagsordenpunkterne fra den originale dagsorden bibeholdt for bedre overblik. Derfor springer anbefalingernes numre i rækkefølgen, da nogle dagsordenpunkter behandledes i arbejdsgrupper og derfor strakte sig over flere mødedage: 1. Dagsordenen blev godkendt efter at vi havde tilføjet, og flyttet enkelte punkter til mere passende steder på dagsordenen. 2. Præsentation af delegater og fuldmagter. Der var, ved mødernes start, 33 delegerede og observatører fra 23 lande, samt fuldmagter fra yderligere 8 lande. Det skiftede dog noget i løbet af de dage møderne varede. Afstemninger foregik normalt ved håndsoprækning, bortset fra det afsluttende formandsvalg der var skriftligt. Vedrørende dagsordenens punkt: 3. Etablering af arbejdsgrupper, så ville man vente med at nedsætte arbejdsgrupper til det viste sig nødvendigt! (Og det blev det!) Under punkt: 4. Formandens beretning meddelte OE1MCU bl.a. At vi i IARU/VUSHF komiteen (C5) i høj grad er underlagt de politiske strømninger i Europa/CEPT, - og at økonomiske overvejelser ofte går forud for rationelle tekniske argumenter! Vi må fortsat være aktive i alle de relevante organer, og være villige til (igennem IARU) at betale hvad det koster! Der er tre år imellem konferencerne og det er hæmmende for udviklingen. Det bør være let og billigt for deltagerne at nå frem til konferencen. (Hertil må det bemærkes at Cavtat om end alt fungerede optimalt hverken var centralt eller billigt! Vi måtte stige om to gange hver vej og det gik der en hel dag med, - hver vej!) C5 komiteens opgaver er at regulere og støtte aktiviteterne på VUSHF båndene igennem bl.a. contest aktiviteter, udbredelsesstudier og indsamling af data til at understøtte disse. - At udarbejde båndplaner som er fremtidssikre. Med introduktionen af digitaliseret audio vil vi sikkert gennemgå en udvikling som dengang vi skiftede fra AM til FM? Under punkt: 5. Udestående opgaver fra mødet i Wien, 2007, blev det konstateret at alle udestående punkter var udmøntet i forslag til denne konference, - eller var under udførelse! 6. Rapporter fra koordinatorerne. a. Koordinatoren for registrering af frekvenstildelinger. Der forelå ingen rapport. Den hidtidige koordinator DK2NH har trukket sig tilbage og der er først for nylig udpeget en ny koordinator: G0RDI, som også er IARU, Region 1s VUSHF Beacon koordinator. b. Koordinatoren for VUSHF rekorder. Der forelå en rapport (C5_43) fra Tommy, SM7NZB der bl.a. fortalte at rekordlisten opdateres 2 4 gange om året, efter behov og at rekorderne kan findes på siden: og man kan sende sine opdateringer til Tommy på: c. Koordinatoren for VUSHF Beacons. Ingen rapport. (Men koordinationen fungerer!) d. Koordinatoren for Satelitter. Her forelå der to rapporter. Den fra den overordnede koordinator (ZS6AKV), indeholdt forslag til anbefalinger: C5 03: Støtte til Satellit frekvens koordination. (ZS6AKV) Dokumentet henstiller til nationale amatørforeninger om at samarbejde med de nationale telemyndigheder om en fornuftig og reguleret brug af radioamatørsatellitfrekvenserne. Det førte til følgende to anbefalinger: Rec01: Det anbefales at medlemsorganisationerne indgår i et tæt samarbejde med IARUs Sattellite adviser og dennes rådgivende udvalg samt den nationale Teleadministration, med hensyn til ønsker om satellit frekvens koordination, i de respektive lande. (I Danmark har AMSAT-OZ i årevis varetaget denne koordination.)

2 Rec02: Det anbefales at medlemsorganisationerne arbejder for en fornuftig anvendelse af amatørradiofrekvenserne i overensstemmelse med de internationale Radio Regulations, med henblik på at bibeholde amatørtjenesten og dennes frekvensområders integritet og samtidig at virke for amatørsatellitaktiviteten i de enkelte lande. 7. Frekvensallokationer og Internationale organisationer. Her berettede PB2T kort om de seneste udviklinger indenfor IARU, Region 1, i forbindelse med samarbejdet med bl.a. ITU og CEPT. (Intet skriftligt materiale.) 8. Brugen af båndene (Operational matters). C5 12: QSO procedure for Fly-reflektioner. (EDR) Et forslag om en meget hurtig procedure til afvikling af forbindelser via refleksioner fra fly. Proceduren bruges i vidt omfang allerede i Norden og dele af Vesteuropa. Rec14: Mødet anbefaler forslaget som basis for en accepteret standard for QSOer via Fly-refleksioner, - og optagelse af proceduren i IARU, Region 1, VHF Managers Handbook. C5 28: QSO procedure for svage VUSHF signaler. (RSGB) Et forslag om en procedure med faste 15 sekunders tidsrammer til afvikling af forbindelser ved svage refleksioner. Dette forslag, som bevidst havde lagt sig tæt op ad det foregående blev, efter en del debat, omarbejdet radikalt af forslagsstilleren, under konferencen,. Resultatet af revisionen blev bl.a. nye tidsperioder på 1 minut, hvorefter anbefalingen kom til at lyde: Rec19: At proceduren beskrevet i dokument CT08_C5_28 (revideret) optages i VHF Managers Handbook som en hjælp til afvikling af troposfæriske forbindelser, ved svage signalstyrker, på VHF båndene. C5 35: Betingelserne for gennemførelse af en QSO. (NRRL) Bygger videre på definitionen fra Wien i Det foreslås at en QSO mellem to stationer er komplet når den følgende udveksling har fundet sted, uden hjælp: a. Begge operatører har opfattet hinandens kaldesignal, og: b. Anden information (normalt en rapport(rst)) er udvekslet, og: c. Bekræftelse på at den anden operatør har modtaget ovennævnte. Konferencens mest mærkværdige sagsforløb: Forslaget var tidligere vedtaget i HF-komiteen. Forslagsstilleren mente derfor at det ville være fornuftigt at også VHF komiteen havde samme definition på en qso som denne. På seneste møde i Wien havde VHF komiteen dog vedtaget en lidt mere præcis definition. Sagen blev ved indledningen af denne konference taget af C5 dagsordenen, idet komite C3, der tager sig af sager af generel betydning (fælles for HF og VHF komiteerne) så, i sagens natur, skulle tage sig af dette spørgsmål! Det medførte alligevel debatter i både HF og VHF komite der begge var utilfredse med såvel sagens forløb som dens resultat. Derfor undsagde formændene for både HF og VHF komiteen C3 komiteens indstillingen til anbefaling, på det afsluttende plenarmøde, hvorefter forslaget blev nedstemt! Usædvanligt! C5 34: RSQ og MOS signal kvalitets rapportering på HF og VHF. (NRRL) Der foreslås indført nye rapporteringsstandarder for digitale modulationsarter, RSQ, såvel som for digital voice, MOS. Standarderne er allerede accepteret af HF komiteen, C4. C5 41: RSQ and signal quality reporting. (NRRL) Dette forslag var tidligere vedtaget af HF komiteen men var ved en fejl ikke kommet på den oprindelige C5 dagsorden, selvom det havde fået Dok. Nr.: C5 34. Det blev dog vedtaget med en mindre ændring der med førte disse to anbefalinger: Rec15: Det anbefales at RSQ (Readability Strength Quality) rapportering kan bruges til digitale modulationsarter hvis det findes anvendeligt (f.eks. til PSK 31), og at MOS (Mean Opinion Score) rapportering kan anvendes til digital telefoni som supplement til, eller erstatning for, den gængse RST (Readability Strength Tone) rapporteringsskala. Rec16: Anbefalingen og RSQ samt MOS rapporteringsskalaerne, med noter, vil blive inkluderet i HF- og VHF Managers Handbook. 9. Tekniske anbefalinger. C5 20: Amatørsatellitkapitlet i VHF manager håndbogen. (RSGB) Det foreslås her at kapitlet opdateres og vedligeholdes.

3 Anbefalingerne til dette punkt kom til at lyde: Rec03: IARU, Region 1s Amatør Satellit koordinator (eller en dertil udpeget person) gøres direkte ansvarlig for en grundig gennemgang og opdatering af kapitlet (vedr. amatørsatellitter i VHF managers handbook). Rec04: IARU, Region 1s Amatør Satellit Koordinator (eller en dertil udpeget person) er forbindelsesled til de nationale Foreninger og AMSAT organisationer, som har interesser på dette område, og tilskynder til dialog dem imellem. Rec05: At det første komplette udkast til det nye kapitel rundsendes via IARU, Region1s, VHF Manager reflektor, eller Newsletter, for at få tilbagemeldinger herpå snarest muligt. Rev06: At det endelige resultat præsenteres til vedtagelse, senest på førstkommende C5 arbejdsgruppemøde, mellem konferencerne. (Wien 2010) Rec07: At det nye kapitel ikke nødvendigvis skal indeholde alt skriftligt materiale. Der kan refereres til dokumenter på Internettet på betingelse af at det er stabile, velkendte og vedligeholdte adresser, under IARUs kontrol. C5 21: Beacon definition. (RSGB) Det foreslås at definere en beacon således: Beacon en station i amatørradio- eller amatørradiosatellittjenesten som automatisk sender i et defineret format, der kan indeholde gentagne data eller informationer med henblik på undersøgelse af udbredelsesforhold, bestemmelse af retning, frekvens eller anden eksperimentelt formål, herunder konstruktion af udstyr. Rec08: Ovenstående forslag blev vedtaget enstemmigt og vil også blive forelagt HF komiteen til vedtagelse. (Denne anbefaling blev senere indarbejdet i anbefalingen på C5_3: Rec18.) C5 24: Lave VHF multibånds beacon. (RSGB) Forslaget slår til lyd for at der etableres beacons i de lave VHF band, også hvor der ikke er amatørradiobånd: 30(28) MHz, 40 MHz, 50 MHz, 60 MHz og 70 MHz. På sigt bør der etableres automatiske modtagerstationer der distribuerer information om udbredelsesforholdene. Forslaget, som allerede er delvist implementeret på GB3RAL og OZ7IGY, førte til følgende anbefalinger: Rec09: De nationale foreninger bør støtte etableringen af multibånds beacon clustre på de lave VHF bånd fra omkring 30MHz og til omkring 70MHz. Rec10: Etablerede beacon clustre bør, hvor det er muligt, også kunne tilbyde signaler omkring 40 og 60 MHz. Rec11: Radioamatører bør opmuntres til at opsætte og vedligeholde automatiske modtagestationer og at distribuere de opsamlede data ud til alle andre interesserede radioamatører. Rec12: Der bør, for at simplificere modtagelsen af flere clustre, etableres et standardiseret format for udsendelserne. (Endvidere blev G6JYB pålagt den opgave at fremskaffe mere detallieret information om beacons, herunder kredsløb og konstruktion m.v. - til C5 komiteen.) C5 09: Standardiserede retningslinier for APRS i IARU, Region 1. (EDR) Dette er et forslag om at etablere en fælles standard for at optimere kapaciteten af IARU, Region 1s APRS netværk. C5 33: Fælles standarder for APRS i IARU, Region 1. (NRRL) Dette er et forslag om at forbedre pålideligheden og APRS netværkets ydeevne i IARU, Region 1. De to forslag, om etableringen af en fælles Europæisk APRS standard, blev behandlet under et. Der havde mange steder i Europa været en (stedvis heftig) forudgående debat og under diskussionerne på mødet viste det sig hurtigt at det var det Norske forslag der var flertal for! Det viste afstemningen også med al ønskelig tydelighed! Herefter bortfaldt EDRs forslag. Rec13: At indføre APRS New n-n Paradigm, som udarbejdet af WB4APR, til brug i IARU, Region 1, for dermed at sikre en verdensomspændende standard, hvad angår opsætning af parametre, forbedring af det samlede APRS network flow, samt at tilbyde et fælles grundlag for fremtidige forbedringer. Dette vil også sikre en ukompliceret brugerflade og kompatibilitet med alle APRS platforme. Ved at forenkle netværket til kun at acceptere Widen-N, og bede brugerne om at begrænse deres N s til minimumsbehovet i lokalområdet, sikres væsentlig bedre pålidelighed og kapacitet i et fælles IARU, Region 1, APRS system. (Det blev pålagt ON6TI at udarbejde et afsnit i VHF managers Handbook til beskrivelse af ovenstående.) C5 36: Beacon koordination. (RSGB) Det foreslås at beacons skal koordineres af IARU, uanset deres sendeeffekt. For nærværende optræder der flere forskellige anbefalinger vedrørende sendeeffekten. For at spare tid etableredes en mindre arbejdsgruppe (G6JYB, LA8KV, OE3MZC og OZ7IS) til, i aften- og nattetimerne, at gennemgå forslaget og formulere et endeligt forslag til vedtagelse. Efter endt arbejde præsenteredes resultatet der blev vedtaget som: Rec18: De følgende ændringer vedrørende beacons, skal indføres i VHF Managers Handbook:

4 * Ny generel fodnote i de båndplaner der har defineret et beaconsegment: Der henvises til Kapitel 10 for koordination af Beacons i Beacon segmenterne. * Andet afsnit i Kapitel erstattes med: Definitionen på en Beacon: Beacon en station i amatørradio- eller amatørradiosatellittjenesten som automatisk sender i et defineret format, der kan indeholde gentagne data eller informationer med henblik på undersøgelse af udbredelsesforhold, bestemmelse af retning, frekvens eller anden eksperimentelt formål, herunder konstruktion af udstyr. * Det er ikke dette dokuments formål at specificere det præcise formål med den enkelte Beacon, dens effekt eller antallet af Beacons i de enkelte lande. Dette bør afgøres af landets egen forening. Det er heller ikke intentionen at håndhæve dokumentets intention overfor eksperimentelle eller special-beacons. Ovenstående bør dog i videst muligt omfang respekteres, af den overvejende del af de VHF/UHF/Mikrobølge udbredelses-beacons der opererer i beacon segmenterne. 10. Båndplaner. Generelt: C5 05: Digital voice on 2m ændring af 2m båndplanen. (DARC) Her gøres der opmærksom på at der i 144 MHz båndplanen ikke er taget højde for andet end kanaltrafik til FM. Det anbefales at der tages højde for digital kanaltrafik i båndplanen. På Nordisk initiativ blev det vedtaget at ændre forslaget til også at omfatte de øvrige, detaljerede VHF og UHF båndplaner. Herefter blev nedenstående anbefaling vedtaget: Rec17: Det anbefales at alle VHF/UHF/Mikrobølge båndplaner revideres hvad angår telefoni-repeater segmenterne, således at også digital telefoni, foruden FM telefoni, tilføjes i Mode kolonnen. Følgende fodnote tilføjes til disse båndplaner: Data signaler, der er indlejret med det digitale telefonisignal, er tilladte. C5 07: Frekvenser for digital voice i IARU, Region 1s båndplaner. (EDR) Vi foreslår at etablere et antal kanaler til de nye digitale voice modulationsarter så man har kendte koordinerede frekvenser at udføre sine eksperimenter på. Det drejer sig om frekvenser omkring: 50,620 MHz, 70,325 MHz, 144,950 MHz,434,450 MHz og 1297,850 MHz. (De nævnte frekvenser er opkaldsfrekvenser.) På længere sigt forventer man at digital telefoni (digital voice), mere eller mindre, vil erstatte FM telefoni og vil derfor tillade begge trafikformer parallelt. Der var dog, for nærværende, enighed om nødvendigheden af at anbefale opkaldskanaler/aktivitetscentre til digital telefoni. Som forventet var der dog ikke enighed om de foreslåede frekvenser. Efter nogen diskussion blev der nedsat en arbejdsgruppe (mere) til, i aftenens/nattens løb at nå frem til en række acceptable frekvenser. Det medførte denne anbefaling: Rec20: Følgende tilføjes (båndplanerne i) VHF Managers Handbook: FM simplex telefoni kanalerne i 50MHz, 145MHz, 435MHz og 1296MHz båndene vil blive ændret til FM/DV (digital voice/digital telefoni) i båndplanernes Mode kolonner. DV brugerne bør sikre sig at kanalen ikke i forvejen er i brug til andre modulationsarter. I båndplanerne vil følgende frekvenser blive etableret som opkaldsfrekvenser for Digital telefoni (DV): 50,630MHz 145,375MHz, 433,450MHz, 1297,725MHz. Følgende fodnote tilføjes de respektive båndplaner: Dette segment er kun til brug for simplex trafik. Ingen DV gateways. Data signaler, der er indlejret med det digitale telefonisignal, er tilladte. C5 08: Frekvenser for (simplex) internet voice gateways. (EDR) Vi foreslår at etablere et antal kanaler til etablering af internet voice gateways, så man har kendte koordinerede frekvenser at udføre sine eksperimenter på. Det drejer sig om frekvenser omkring: 50,530 MHz, 144,975 MHz, 430,025 og 434,000 MHz og 1297,950 MHz. Som forventet opstod der nogen debat om forslaget. Det medførte nedsættelse af endnu en natlig arbejdsgruppe med deltagere fra: DARC, EDR, HRS, SSA, UBA og USKA. Arbejdsgruppens konklusion blev vedtaget som: Rec31: Personlige Internet Gateways, med eksperimentelt formål, bør håndteres i overensstemmelse med de nationale bestemmelser og i overensstemmelse med de eksisterende IARU, Region 1, båndplaner, - og er ikke omfattet af denne anbefaling.

5 For ubemandet koordineret simplex (FM) Internet voice gateways afsættes nogle fælles simplex frekvenser i VHF/UHF båndplanerne, hvor denne type trafik bør afvikles. Nedenstående frekvenser anbefales og bør koordineres af de nationale repeater koordinatorer: 50,520 50,530 og 50,540 MHz. (Ligger i All Mode segmentet. Ingen ændringer nødvendige.) 145, , ,3375MHz. (Tilføjelse under Anvendelse : Simplex (FM) Internet Voice gateways.) 433, , , , , , ,0375 og 434,050 MHz (ikke 434,000) (Tilføjelse under Anvendelse : Simplex (FM) Internet Voice gateway.) 1297, , ,950 og 1297,975 MHz. (Tilføjelse under Anvendelse : Simplex (FM) Internet Voice gateway.) 50 & 70 MHz: C5 14: 70 MHz båndet i IARU, Region 1. (RSGB) Dokumentet opsummerer båndets historie og udvikling fra land til land. Tilskynder til en egentlig regional allokation og tilbyder assistance med opnåelse af disse nationale allokationer. Dokumentet blev diskuteret og kommenteret men medførte ingen anbefalinger, men der blev refereret en del til: 144 MHz: C5 15: 145 MHz båndplanen. (RSGB) Det foreslås at fjerne følgende segmenter fra båndplanen: 144, ,150 MHz FAI & EME MGM (JT65) 144, ,160 MHz FAI &EME SSB aktivitet, samt fjerne fra fodnoterne: 144, ,160 MHz som alternativt EME segment. Baggrunden er at frekvenserne aldrig er blevet implementeret! I stedet indføjes praksis i fodnoterne til båndplanen: EME MGM(JT65) mellem 144, ,150 MHz. EME CW mellem 144, ,060 MHz, og FAI aktivitet med CW og SSB mellem 144, ,315 MHz. C5 22: Ændring af den eksklusive brug af segmentet 144, ,035 til EME kommunikation. (RSGB) Det konstateres at EME trafikken har flyttet sig op i båndet grundet forstyrrelser fra husholdningselektronik og at områdets status som eksklusivt EME segment bør sløjfes. C5_15 og C5_22 blev behandlet under et, - og debatten førte frem til denne anbefaling: Rec21: Fra kolonnen Anvendelse i IARU, Region 1s 144 MHz båndplan fjernes betegnelsen EME eksklusivt fra området 144, ,035MHz. Ligeledes fjernes følgende områder fra båndplanen, under kolonnen Anvendelse : MHz FAI & EME MGM (JT65) MHz FAI & EME aktivitet, SSB Referencen 144, ,160MHz som alternativt EME segment fjernes ligeledes. Ny fodnote tilføjes: MGM-EME foregår almindeligvis i området 144, ,160MHz. Hele området 144, ,110 er fremover et samlet segment for CW (inkl. EME CW), i tillæg til den eksisterende reference til de anbefalede Telegrafi og Random MS frekvenser.. C5 16: Øget anvendelse af 2 meter til amatørsatellittjenesten. (RSGB) Der har tidligere været fremsat forslag om et nyt satellit segment i den lave ende af 144 MHz båndet. De er hver gang blevet stemt ned. Dette forslag identificerer området 144, ,035 som et eventuelt nyt downlink satellitsegment? Ligeledes foreslår man kun at anvende det eksisterende 145 MHz satellitsegment som downlink, da det vil eliminere de forstyrrelser der er på satellit uplinks i dette område. Forslaget om etableringen af yderligere et satellitsegment, i den lave ende af 144MHz båndet, blev nedstemt. Forslaget om kun at anvende det eksisterende145mhz satellitsegmentet til downlink blev vedtaget: Rec22: Tilstedeværelsen af non-amateur trafik i 145, ,000MHz segmentet, i store dele af verden, er veldokumenteret. For at undgå retransmission af interfererende terrestrielle signaler, tilskyndes satellitter i Amatørsatellittjenesten, der planlægger at anvende 145 MHz båndet til transpondere, til kun at bruge dette bånd til downlink (satellit til jord), uanset modulationstype. C5 23: Slet anvendelsen af FSK 441 kommunikation mellem 144, ,180 MHz. (RSGB) Området blev etableret for tre år siden som et alternativt FSK 441 MS segment. Brugerne har aldrig taget området i til sig, så det bør derfor slettes fra båndplanen.

6 Det var der ingen der var voldsomt uenige i, så forslaget resulterede i denne anbefaling: Rec23: Følgende slettes fra kolonnen Anvendelse i IARU, Region 1s 145MHz båndplan: 1) Det alternative MGM segment fra 144,160 til 144,180MHz, 2) Den alternative MGM opkaldsfrekvens 144,170MHz. C5 40: Smalt frekvensband på 144MHz til et automatisk beacon rapporterings netværk.(ref) Sent indkommet forslag, som vi alligevel valgte at behandle i komiteen - og udvide til også at omfatte frekvenser på 50 og 70 MHz. F6ETI blev bedt om snarest muligt at informere om selve dataindsamlingsproceduren. Med henblik på en eventuel fremtidig flytning af 50 MHz beaconbåndet blev frekvensen i dette bånd placeret som den eventuelt nederste (beacon)grænsefrekvens. Rec33: Der afsættes et delbånd (en kanal), med en båndbredde på 1000Hz, på følgende frekvenser: 50,400 70,030 og 144,4905MHz (+/- 500Hz) til smalbåndede, laveffekts automatiske og synkroniserede beacons, der kan drives af enhver radioamatør der rapportere til en fælles åben database. Det anbefales at anvende den etablerede WSPR protokol og modulation til formålet. 432 MHz: C5 06: Ændring af spacingen for alle smalle 434 MHz repeatere, fra 1,6 til 2,0 MHz. (EDR) Da de Nordiske lande fik lov til at indføre 2 MHz spacing på 434 MHz repeaterne, med baggrund i tiltagende forstyrrelser i ISM-båndet fulgte IARU, Region 1s smalle båndplan ikke med. Den siger stadig 1,6 MHz spacing. I håbet om at de resterende, mest Østeuropæiske, lande nu har oplevet forstyrrelserne foreslår vi at også ændre den officielle smalle spacing til 2 MHz. Uanset de gode erfaringer vi har med omlægningen, specielt i Norge og Danmark, var der meget behersket støtte til dette forslag om en mere permanett generel omlægning, der derfor faldt til jorden. C5 31: APRS frekvens på 435 MHz båndet. (SRAL) Man mener her at frekvensen ligger midt i det forstyrrede ISM bånd og ønsker frekvensen flyttet. Ligeledes ønsker man at etablere en APRS frekvens på 50 MHz. Rec32: SSTV (smalbånds) frekvensen på 432,500MHz fjernes og fremover er frekvensen at regne som en alternativ APRS frekvens. (APRS frekvensen på 50MHz blev der ikke taget stilling til.) Mikrobølger: C5 13: 23 cm smalbånds billeder og data. (RSGB) For at modernisere 1,3 GHZ båndplanen og gøre den mere fleksibel ønskes det at frigøre området 196, ,800 til andet formål og etablere følgende frekvenser/segmenter: 1296,500 MHz Billedfrekvens. Aktivitetscenter for FAX, SSTV o.s.v. 1296,600 MHz Aktivitetscenter for smalbåndet datatrafik. (MGM, RTTY o.s.v.) 1296, ,700 Linear transponder output. Rec24: Mødet anbefalede forslaget og ændrer 1296MHz båndplanen som følger: a) 1296,500 Billedfrekvens. Aktivitetscenter for FAX, SSTV o.s.v. b) 1296,600 MHz Aktivitetscenter for smalbåndet datatrafik. (MGM, RTTY o.s.v.) c) 1296, ,700 Linear transponder output. Samt at tillade brugen af ,800 til andet formal. (Se også Rec28.) C5 17: 3400 MHz Amatør satellit allokation. (RSGB) Dette dokument beder bl.a. alle foreninger om at søge om adgang til dette bånd samt at søge adgang for amatørsatellittrafik og øge det internationale samarbejde for at få dette bånd etableret som regulært amatørbånd. Rec25: 1) De nationale foreninger bør tage alle de nødvendige skridt for at få adgang til båndet MHz, på en sekundær, non-inteference basis, så hurtigt som muligt. 2) Alle foreninger skal tydeligt inkludere Amatørsatellittjenesten (både op- og downlink) i deres ansøgninger, på grundlag af at mange års terrestriel og EME kommunikation, (i CEPT landene) ikke har resulteret i rapporter om interferens, fra andre brugere. 3) De nationale foreninger og IARU, Region 1, skal indgå i et tættere samarbejde om at assistere de foreninger der endnu ikke har været i stand til at opnå sådanne allokationer.

7 4) Foreningerne skal i fællesskab forsøge at etablere en kritisk masse af nationale allokationer, således at fodnoten i den regionale frekvensallokeringstabel, kan udvides til også at omfatte Amatørsatellittjenesten. 5) IARU, Region 1, skal prioritere dette bånd og aktivt støtte opnåelse af ovennævnte målsætninger. C5 18: 3400 MHz EME udviklinger. (RSGB) Som følge af den stigende EME aktivitet på båndet og de forskellige operationsfrekvenser i Region 1, 2 og 3, er der et behov for at at finde et fælles EME segment i området MHz. De lande der endnu ikke har adgang til denne del af spekteret tilskyndes til at arbejde på at få det! Som følge af debatten omkring dette og foregående forslag, samt C5_25, blev anbefalingen udvidet noget, udover det oprindelige forslag: Rec26: VHF Managers Handbook skal rettes på følgende punkter: Båndplanen skal indeholde et beacon segment: 3400, ,995 MHz. Anvendelse: Kun Beacons Båndplanen skal deles (All Mode delen) fra Anvendelse: Planlagte Amatør Satellit downlinks. Fodnoter: a) CEPT fodnote EU 17 tillader Amatørtjenesten i området b) EME aktivitetscenteret er flyttet fra 3456 til 3400,1MHz for at fremme en ensartet brug af, - og aktivitet på, båndet. c) Amatørsatellittjenesten har tilladelse til området MHz i Region 2 og 3, samt i en del Region 1 lande. d) 3400, ,800MHz kan anvendes af lokale Beacons med under 10W erp, koordineret af de nationale foreninger. C5 19: En ny vision for 23 cm. (RSGB) Som følge af det stigende pres udefra (som f.eks.fra Galileo) på dette bånd anses det for nødvendigt gradvist at arbejde henimod en ny og effektivere båndplan. (Ganske komplekst forslag der nok skal ses i sin helhed!) En ganske omfattende debat førte til en lang, indviklet og kringlet, - men fremadrettet anbefaling: Rec27: 1. Der laves et notat til 1296MHz båndplanen som fastslår at der er enighed om at reservere plads til et alternativt smalbånds aktivitetscenter. 2. At båndet 1240, ,75 fastlægges som dette alternative center, med 500 khz til trafik og 250 khz til Beacons. Baggrunden er at placeringen i bunden af båndet vil harmonere med båndplaner for andre bånd, vil give fleksibilitet, er udenfor Galileo området ( MHz), og vil forhindre eventuel harmonisk udstråling i at forstyrre det nye 3/4G mobiltelefonibånd fra MHz. 3. At sikre at flytningen af nuværende/andre brugere af segmentet sker fleksibelt, for at undgå enhver splittelse og for store omjusteringer, hvis en flytning af smalbåndstrafikken til dette segment skulle blive nødvendig. 4. At VHF Managers Handbook og 1296MHz båndplanen tager højde for udviklingen indenfor DATV (Digital Amatør TV kan eksempelvis fylde mellem 2 og 6MHz), ved at være mere fleksibel. Der bør derfor ikke defineres specifikke modulationsstandarder. 5. At give plads til, og beskrive brugen af, fleksible båndbredder, specielt i DATV sammenhænge. Det foreslås at Blok-metoden, der almindeligvis anvende af CEPT og andre regulatorer, adopteres At det til DATV tilgængelige spektrum inddeles i adskilte blokke En (DATV) Operatør/Repeater kan sammenkæde flere blokke for at opnå den ønskede båndbredde og så bruge en enkel betegnelse for den båndbredde der faktisk bruges En bloks edge-mask anvendes til at definere uønsket (out of band) udstråling. Dette er praktisk da det kan beskrive spektrale urenheder som følge af ulinearitet i senderens udgangstrin. Det er en vigtig parameter som kan påvirke nabokanalerne og ofte forekommer i sammenhæng med digitalt modulerede sendere At der aftales en metode til at betegne blokkene og deres sammenkædede brug og at dette tilføjes VHF Managers Handbook. 6. At eftersom DATV i stigende grad anvender digitale teknikker og mindre båndbredde end analogt FMATV, så undersøges mulighederne for at indpasse andre tjenester, såsom Digital Voice og data, for at kunne lave en rationel frekvensudnyttelse. 7. I takt med at udviklingen væk fra de analoge frekvenser (under punkt 6) skrider frem, som illustreret i den grafiske fremstilling, øges pladsen til ekstra kanaler. 8. Da det vil tage tid at fastlægge DATV repeater inputfrekvenserne, er det vigtigt at anerkende behovet for omhyggelig koordination, for at beskytte MHz FMATV inputfrekvenserne, før man allokerer disse frekvenser til andre formål. C5 25: Mikrobølge beacon bånd. (RSGB)

8 Da antallet af mikrobølge beacons i Europa er stærkt stigende foreslås det at udvide beaconsegmenterne med 50 khz (xx,750 - xx,800) til brug for lokale beacons. Her var vi en del der undlod at stemme, men anbefalingen blev vedtaget: Rec28: 1. I båndene fra 1,3 til og med 24GHz kan Beacon-segmenterne udvides med 50kHz nedefter (,750 -,800), efter anbefaling af den nationale forening, til lokale beacons med under 10W erp. 2. I båndplanerne noteres det, under Anvendelse, at Beacon-segmenterne (,800 -,995) i båndene 1,3 2,3 3,4 5,7 10 og 24GHz er til brug for (udbredelses) Beacons. F.eks.: 3400, ,995MHz: Kun Beacons. 3. Punkt 1 indarbejdes formelt i IARU, Region 1s båndplaner. Som f.eks.: , ,800 Lokale Beacons, max. 10W erp , ,995 Kun Beacons, o.s.v. 4. Lokale Beacons behøver ikke forlods at blive koordineret af IARU, men de nationale foreninger bør informere IARUs Beacon koordinator om sådanne Beacons. 5. Sektion 10 i VHF Managers Handbook får tilføjet teksten fra forslaget: a), i dokument CT08_C5_25, som vejledning for lokale mikrobølge Beacons. 11. Contest. C5 10: Hvordan øger vi contest aktiviteten udenfor Centraleuropa? (EDR) Dokumentet fokuser på de problemer stationer i udkanten af Europa har når de deltager i de store tester, og hvad vi kan gøre for at forbedre forholdene. Indføre locator-bonus, specielle opkalds segmenter for randområderne eller??? Her underholdt undertegnede med et længere indlæg om baggrunden for dokumentet, som var til eftertanke og eventuel forbedring af forholdene. Blev i mangel på parathed til forandring blot betragtet som information. C5 11: Accept af fjernstyrede VUSHF stationer. (EDR) Da det i de gældende IARU, Region 1, contestregler ikke er tilladt remote stationer at deltage foreslås det at ændre reglerne, så det fremover kan lade sig gøre udfra de samme regler som vi har i NRAU. For ikke at gentage den debat der udspandt sig i NRAU, foreslås samme klausul som i NRAU testerne: En operatør der betjener en fjernstyret station kan ikke kontakte andre stationer han/hun også betjener. (Der skal to hjerner til at udveksle ukendt information!) Et af nøgleforslagene fra de Nordiske lande, der medførte endnu en arbejdsgruppe med ARI, CRC, EDR, NRRL, RSGB, SARA, SSA, UBA, USKA og ZRS. Vi startede med at konstatere at der allerede fandtes en definition der foreskriver at en (contest)station skal befinde sig indenfor en cirkel med en diameter på max. 500 meter: Der må kun anvendes en sender ad gangen pr. bånd. Alt udstyr skal være inden for en radius på 500 meter. En deltagende station må kun operere fra den samme qth under hele contesten. For at åbne for remote operation var det så kun at tilføje endnu en sætning der dækker situationen hvor operatøren ikke befinder sig på samme qth som selve udstyret. Dette blev så formuleringen på anbefalingen: Rec30: Tilføjelse til den nuværende definition på en contest station: Operatøren kan befinde sig udenfor stationsområdet, forbundet til stationen via en fjernstyringsterminal. I så fald en stationens Locator den hvor stationen befinder sig. Operatøren må kun betjene en enkelt station i løbet af contesten uanset om den betjenes lokalt eller via fjernstyring. C5 29: Udveksling af contest logs. (SARA) Det foreslås her at de nationale contest managers sender deres nationale logs til en central IARU, Region 1, web-server for bedre at kunne evaluere de indsendte logs. (Er tidligere vedtaget men endnu ikke implementeret!) Rec29: De nationale VHF Managere, eller dertil udpegede Contest Komiteer, bør sende de elektroniske logs fra IARU, Region 1, koordinerede contester til en speciel hjemmeside, for derigennem at muliggøre udveksling af logs med henblik på en mere præcis national bedømmelse. C5 38: Contest Section in the VHF Managers Handbook. (OE1MCU) Dokument fra komiteens formand der dukkede op på selve mødet som afslutning på et hængeparti fra mødet i Wien 2007, om omarbejdelse af hele contest kapitlet i VHF Managers Handbook. Dokumentet der er udarbejdet af S53RM, omhandler en præcisering af procedurerne omkring IARU, Region 1, testerne, en ensretning af ordlyden i reglerne for de forskellige tester, samt en række mindre ændringer der tidligere har været diskuteret. Rec38: Som basis for en revideret tekst i VHF Managers Handbook, contest kapitlet, accepteres dokument CT08_C5_38.

9 ATV contest: C5 30: Udveksling af ATV contest logs. (UBA) Grundlæggende samme forslag som C5_29, men med vægt på ATV. Rec34: De foreninger der deltager i IARU, Region 1s, ATV contest, såvel som de foreninger der organiserer subregionale ATV contester, inviteres til at indsende alle logs til den centrale database, indenfor den fastsatte tidsfrist som fastsat i VHF Managers Handbook. Databasen er åben for alle deltagende contest managers fra denne dato, med henblik på eventuel krydsrevision. C5 04 & C5 32: Pointberegning/Elektroniske logblade i ATV contester. (UBA) Da REG1TEST formatet ikke anses for egnet til ATV contester, foreslås det at anvende standard regneark fremover. Rec35: Konkluderede at C5_32 blev vedtaget som foreslået. 12. Behov for spektrum. C5 26: Behovet for mikrobølgespektrum. (RSGB) Dokumentet bygger, som det forrige, delvis på EDRs oplæg fra konferencen i Davos om at søge smallere fælles internationale semi-eksklusive mikrobølge segmenter, så alle trafikformer er i samme områder. C5 27: Behovet for VHF spektrum. (RSGB) Parallelt med ovenstående foreslås en øget indsats for at få harmoniseret VHF og UHF båndene. F.eks. at øge indsatsen for at få generel adgang til 70 MHz samt tilladelser til 40 og 60 MHz beacons. Disse to forslag behandledes hver for sig Region 1s ønsker og behov for spektrum fremover og bør danne grundlag for IARUs politik på området! Det kom der en fælles anbefaling ud af: Rec36: Der etableres to nye kapitler i VHF Managers Handbook der dækker dels behovet for Mikrobølge Spektrum, baseret på dok: C5_26, og VHF spektrum, baseret på dokument C5_27. C5 37: Amatørsatellittjenestens frekvensspektrum. (OE1MCU) Dette dokument foreslår at vi tilføjer nye segmenter til amatørsatellitbrug: MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz (nu også som down link) og MHz. Her var der igen enighed om at arbejde sammen henimod det fælles mål at få åbnet mere amatørsatellitspektrum: Rec37: Det anbefales at alle foreninger i IARU, Region 1, anmoder om, at det vil blive overvejet at de nedenstående frekvensbånd tilføjes for Amatørsatellittjenesten. Eventuelt som en samlet pakke på dagsordenen, ved et fremtidigt WRC MHz MHz MHz MHz MHz MHz (For nærværende kun tilladt som uplink) MHz 13. Valg Afslutningsvis skal der vælges formand og næstformand for IARU, Region 1s VUSHF/Mikrobølge komite. Det vides i skrivende stund kun at næstformanden (undertegnede) ikke ønsker at fortsætte. Stillet overfor dette faktum valgte formanden, OE1MCU, at foreslå et panel på nu 4 næstformænd/specialister til varetagelse af hvert sit delområde: Holdet kom til at bestå af: Sine, S53RM Contest. Murray, G6JYB Spektrum. David, G4ASR Handbook, Graham, G3VZV Satelliter. Til selve formandsposten var der skriftligt valg: Enstemmigt genvalg af OE1MCU, Michael. 14. Eventuelt. Herunder blev der bl.a. taget stilling til hvem der arrangerer IARU, Region 1, contester de nærmeste år:

10 ATV 2009 UBA VHF Contest 2009 REF UHF Contest 2009 PZK 50MHz Contest 2009 PZK ATV 2010 REF VHF Contest 2010 SARA UHF Contest 2010 ZRS 50MHz Contest 2010 UBA Hvad angår resultaterne af konferencen: Vi fik vedtaget hvad vi havde håbet, - og forkastet hvad vi havde forventet. Hovedparten af dagsordenpunkterne var indsendt af RSGB og EDR. Det er ikke helt forkert at påstå at den Nordiske indflydelse på IARUs VUSHF komite er væsentlig. Ikke mindst fordi vi er godt forberedte igennem det forberedende NRAU møde, men også i kraft af at vi hvert år samler op på udviklingerne på de åbne Nordiske VHF Manager møder. Dette udmønter sig ofte i konkrete, relevante forslag der, som regel, bliver godt modtaget på konferencerne. Denne konference i Kroatien blev afviklet på bedste måde om end (pris)niveauet, efter Nordiske forhold og traditioner, lå en smule for højt! Næste møde (mellem konferencer) i VUSHF komiteen finder sted i Wien, som sædvanligt, til Marts Mødestedet for den næste konference blev besluttet i plenum. Der var tre lande der havde budt ind på arrangementet: England, Spanien og Sydafrika! Vi var bestemt overraskede da resultatet af afstemningen blev afsløret: Sydafrika! Ganske vist dækker Region 1 både Europa, Rusland i sin fulde udstrækning, og Afrika, MEN Sydafrika ligger ikke ligefrem trafikalt centralt. Dette var hvad jeg mener var nødvendigt at bringe i den Danske version. Forslagenes fulde ordlyd, dagsorden og anbefalingerne kan hentes på: Spørgsmål kan stilles til undertegnede: Vy 73 de OZ7IS, Ivan.

Beretning fra VHF komitteen på IARU, Region 1, konferencen i Sydafrika, d. 12 19. august, 2011.

Beretning fra VHF komitteen på IARU, Region 1, konferencen i Sydafrika, d. 12 19. august, 2011. Beretning fra VHF komitteen på IARU, Region 1, konferencen i Sydafrika, d. 12 19. august, 2011. Der var ialt indsendt 50 dokumenter til behandling i VUSHF komiteen, C 5. Heraf var de 4, - samt et ændringsforslag

Læs mere

Beretning fra IARU, Region 1, konferencen 2014. 20. 27. september i Albena, Bulgarien.

Beretning fra IARU, Region 1, konferencen 2014. 20. 27. september i Albena, Bulgarien. Beretning fra IARU, Region 1, konferencen 2014. 20. 27. september i Albena, Bulgarien. 1. del: VUSHF komiteen Repetition, - eller for nye radioamatører: Hver tredje år afholder IARU, Region 1, en konference

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Betjening af en radioamatørstation

Betjening af en radioamatørstation Betjening af en radioamatørstation B/D certifikatkursus 2016 Efterår 2016 OZ7SKB EDR Skanderborg afdeling Som at lære at cykle Der er ikke ret meget, der skal forstås Det meste er udenadslære/gentagelser

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet

Til høringsparterne. Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2017 J nr. 2017-5741 /plua, sesw, anp, slv Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet Energistyrelsen sender

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Allan Nelsson - OZ5XN. Licenced since 1970

Allan Nelsson - OZ5XN. Licenced since 1970 Allan Nelsson - OZ5XN Licenced since 1970 WSPR Weak Signal Propagation Reporter WSPR udtales whisper (som at hviske) WSPR er et digitalt beaconsystem (4-FSK) WSPR rapporteres af modtagende stationer til

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Båndplaner, Bestemmelser og Love for Amatørradio

Båndplaner, Bestemmelser og Love for Amatørradio Båndplaner, Bestemmelser og Love for Amatørradio Samlet af: OZ1SMB, Sven EDR Helsingør Opdateret 06/04-2016 1 Nyt siden forrige hæfte 10 m båndet er blevet ændret i frekvensområdet 29,000 MHz til 29,510

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder INDKALDELSE: Styrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Styrelsen vedtager en mødeplan for hele skoleåret. PLANLÆGNING/LEDELSE AF MØDERNE: Styrelsesmøderne

Læs mere

Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober Dagsorden:

Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober Dagsorden: 16. november 2012 Sag 12/02019 /pemakn-erst Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober 2012 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Trådløse mikrofoner (indlæg fra Sennheiser Nordic A/S) 3. Liberalisering

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes: Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 I øvrigt Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT WSPR Introduktion WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT OZ1PIF, Peter Frenning EDR Frederikssund Afd. Ons. 1. april 2009 Hvem er K1JT? K1JT = Joe Taylor, Professor i Astrofysik

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, fastsættes:

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, fastsættes: Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events) I medfør

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge 67 2300 København S Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Indledning

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes: BEK nr 761 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2686 Senere ændringer

Læs mere

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP Protocol suite En ITU standard til VoIP VoIP Standarder ITU (International Telecommunication Union) udvikler standarder til teleindustrien. (offentliggjort i 1996) beskriver hvordan man opbygger telefoni

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold fastsættes:

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold fastsættes: BEK nr 1372 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-10005

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

D-Star - OZ2REX B. D-Star Basics - OZ5RZ Benny

D-Star - OZ2REX B. D-Star Basics - OZ5RZ Benny D-Star - OZ2REX B D-Star Basics - OZ5RZ Benny 2015 2 D-Star - OZ2REX B Vi har nu idriftsat en D-Star Repeater her i OZ6FRS Frederikssund EDR. Og hvad er så en D-Star repeater? Navnet D-STAR er en sammen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

GMDSS frekvensliste. 6.1 Frekvenstildeling opdelt i 3 regioner. Nød-, il- og sikkerhedsfrekvenserne samt alle HF-frekvenserne er internationale.

GMDSS frekvensliste. 6.1 Frekvenstildeling opdelt i 3 regioner. Nød-, il- og sikkerhedsfrekvenserne samt alle HF-frekvenserne er internationale. 73 Frekvenstildeling Frekvens tildelingsmæssigt er jorden opdelt i 3 regioner. Som det fremgår, ligger Danmark i region 1. Mange af de frekvenser vi bruger til f.eks. interskibskorrespondance i MF-båndet,

Læs mere

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politik... 3 Strategi... 4 Lokalrådene... 4 Nærdemokratiudvalget... 5 Administrationen... 6 Samarbejde og dialog

Læs mere

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12.

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. Referat af møde i standardiseringsudvalget i CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. marts 2014 Deltagene lande med i alt 17 deltagere: Irland, Finland, Sverige, Norge, England, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig,

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités formål er at administrere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan).

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). 4. marts 2014 Sag 14/00678 /pemakn-erst Høring om udkast til ny frekvensplan, herunder nye bekendtgørelser om frekvensanvendelse med/uden tilladelse samt om radiogrænseflader Hermed udsendes i høring følgende

Læs mere

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Referat 4. møde 2014/15

Referat 4. møde 2014/15 Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10 Lokal radio og Tv Overordnede Ideer til nutid og fremtid Kommissorium Overordnet anbefaling af hvorledes lokalradio og Tv s vilkår kan forbedres? Skal nævnsstrukturen ændres? Skal sende nettet re-planlægges?

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

IP Telefoni. En introduktion! Funktion, teknologier & begreber. En naturlig udvikling?

IP Telefoni. En introduktion! Funktion, teknologier & begreber. En naturlig udvikling? IP Telefoni Funktion, teknologier & begreber En introduktion! En naturlig udvikling? 1 Indhold Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Først lidt om gammeldags telefoni: PSTN eller POTS Og så en definition

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning Danmark

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse 1. Formål. Vedtægter for DIPU's kursusråd. 1.1 Styrke samarbejdet mellem studerende, terapeuter og ledelse 1.2 Inspirere til fornyelse og ændringer af såvel administrative som undervisningsmæssige arbejdsgange.

Læs mere

Båndplaner, Bestemmelser og Love for Amatørradio

Båndplaner, Bestemmelser og Love for Amatørradio Båndplaner, Bestemmelser og Love for Amatørradio Samlet af: OZ1SMB, Sven EDR Helsingør Opdateret 18/06-2014 1 Dette hæfte Den gode nyhed siden sidste opdatering er at nu må ulicenserede på f.eks. licens

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. april 2012 (24.04) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2010/0246 (COD) 8922/12 COMPET 209 CHIMIE 36 ENFOPOL 106 ENV 295 MI 254 ENT 94 UD 115 CODEC 1026 NOTE

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet

Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere