Europaudvalget 2014 Det Europæiske Råd 26-27/6-14 Bilag 10 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2014 Det Europæiske Råd 26-27/6-14 Bilag 10 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2014 Det Europæiske Råd 26-27/6-14 Bilag 10 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 27. juni 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD JUNI 2014 KONKLUSIONER Hermed følger til delegationerne konklusionerne fra Det Europæiske Råd ( juni 2014). EUCO 79/14

2 Det Europæiske Råd nåede til enighed om at foreslå Europa-Parlamentet Jean-Claude Juncker som kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen. Det nåede i denne forbindelse til enighed om den strategiske dagsorden for nøgleprioriteter i de næste fem år. Det opfordrede EU's institutioner og medlemsstaterne til at gennemføre disse prioriteter fuldt ud i deres arbejde. Det Europæiske Råd udformede strategiske retningslinjer for den lovgivningsmæssige og operationelle programudformning for de kommende år i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (jf. nedenfor i kapitel I) og behandlede også nogle relaterede horisontale spørgsmål. Det afsluttede det europæiske semester 2014 og opfordrede til en yderligere indsats for at styrke Europas evne til at skabe vækst og flere arbejdspladser. Det Europæiske Råd gjorde status over fremskridtene hen imod en endelig afgørelse i oktober om 2030-rammen for klima- og energipolitikken og støttede en øjeblikkelig gennemførelse af en række af de mest presserende foranstaltninger for at styrke Europas modstandsdygtighed og øge dets energisikkerhed. Som led i forberedelserne til mødet i Det Europæiske Råd i oktober blev Rådet opfordret til yderligere at analysere andre foranstaltninger på mellemlang til lang sigt for at øge EU's energisikkerhed. Det Europæiske Råd så med tilfredshed på undertegnelsen af associeringsaftalerne, herunder vidtgående og brede frihandelsområder, mellem Den Europæiske Union og Georgien og Republikken Moldova samt undertegnelsen af den resterende del af associeringsaftalen og et vidtgående og bredt frihandelsområde mellem Den Europæiske Union og Ukraine. I. FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED 1. En af Unionens vigtigste målsætninger er at opbygge et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser og med fuld respekt for de grundlæggende rettigheder. Der skal derfor træffes sammenhængende politiske foranstaltninger med hensyn til asyl, indvandring, grænser og politisamarbejde og retligt samarbejde i overensstemmelse med traktaterne og deres relevante protokoller. 2. Alle de dimensioner i et Europa, der beskytter sine borgere og giver personer i og uden for Unionen reelle rettigheder, er indbyrdes forbundne. Succes eller fiasko på ét område afhænger af resultaterne på andre områder og af synergierne med beslægtede politikområder. Løsningen på mange af udfordringerne i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed ligger i forbindelserne med tredjelande, hvilket gør det nødvendigt at skabe bedre sammenhæng mellem EU's interne og eksterne politikker. Dette bør afspejles i samarbejdet mellem EU's institutioner og organer. EUCO 79/14 1

3 3. Med afsæt i tidligere programmer er den overordnede prioritet nu konsekvent at transformere de nuværende juridiske instrumenter og politiske foranstaltninger til national ret og effektivt gennemføre og konsolidere dem. Det vil være vigtigt at intensivere det operationelle samarbejde og samtidig udnytte potentialet i innovationer på informations- og kommunikationsteknologiområdet, styrke de forskellige EU-agenturers rolle og sikre en strategisk anvendelse af EU-midler. 4. Det vil i forbindelse med videreudviklingen af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i de kommende år være afgørende at sikre beskyttelse og fremme af de grundlæggende rettigheder, herunder databeskyttelse, samtidig med at sikkerhedsproblemerne løses, også i forbindelserne med tredjelande, og vedtage stærke generelle EU-rammebestemmelser for databeskyttelse senest i Over for udfordringer som ustabilitet i mange dele af verden og de globale og europæiske demografiske udviklingstendenser har Unionen brug for en effektiv og velforvaltet migrations-, asyl- og grænsepolitik med traktatens principper om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling som rettesnor i overensstemmelse med artikel 80 i TEUF og den konkrete gennemførelse heraf. Der er behov for en samlet tilgang, der optimerer fordelene ved lovlig migration og tilbyder nødlidende beskyttelse, samtidig med at ulovlig migration resolut bekæmpes, og EU's ydre grænser forvaltes effektivt. 6. For fortsat at være et attraktivt sted for talenter og kvalifikationer skal Europa udvikle strategier for at maksimere mulighederne for lovlig migration gennem sammenhængende og effektive regler og på grundlag af en dialog med erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter. Unionen bør også støtte medlemsstaternes indsats for at videreføre aktive integrationspolitikker, der fremmer social samhørighed og økonomisk dynamik. EUCO 79/14 2

4 7. Unionens tilsagn om international beskyttelse kræver en stærk europæisk asylpolitik baseret på solidaritet og ansvar. En fuldstændig transformation til national ret og en effektiv gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem (CEAS) er en absolut prioritet. Dette bør resultere i høje fælles standarder og et stærkere samarbejde, der skaber lige vilkår, hvor asylansøgere gives de samme proceduremæssige garantier og den samme beskyttelse i hele Unionen. Det bør gå hånd i hånd med en styrket rolle for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), især med hensyn til at fremme en ensartet anvendelse af gældende EU-ret. Konvergerende praksisser vil øge den gensidige tillid og gøre det muligt fremover at gå videre med de næste skridt. 8. Det er en væsentlig del af EU s migrationspolitik at tackle de grundlæggende årsager til ulovlige migrationsstrømme. Dette vil sammen med forebyggelse og håndtering af ulovlig migration bidrage til at undgå, at migranter mister livet, når de begiver sig ud på farefulde rejser. En holdbar løsning kan kun findes ved at intensivere samarbejdet med oprindelses- og transitlande, bl.a. ved at yde bistand til styrkelse af deres migrations- og grænseforvaltningskapacitet. Migrationspolitikkerne skal blive en langt mere integreret del af Unionens eksterne politikker og udviklingspolitikker, anvende "mere for mere"-princippet og bygge på den samlede strategi for migration og mobilitet. Der bør fokuseres på følgende elementer: at styrke og udvide de regionale beskyttelsesprogrammer, især i nærheden af oprindelsesregioner, i tæt samarbejde med UNHCR; at øge bidragene til den globale genbosætningsindsats, navnlig i betragtning af den aktuelle langvarige krise i Syrien at tackle menneskesmugling og menneskehandel mere effektivt med fokus på prioriterede lande og ruter at indføre en effektiv fælles tilbagesendelsespolitik og håndhæve tilbagetagelsesforpligtelser i aftaler med tredjelande fuldt ud at gennemføre de tiltag, som Taskforcen vedrørende Middelhavet har peget på. EUCO 79/14 3

5 9. Schengenområdet, som gør det muligt for folk at rejse uden kontrol ved de indre grænser, og det stigende antal personer, der rejser til EU, kræver en effektiv forvaltning af EU s fælles ydre grænser for at sikre et højt beskyttelsesniveau. Unionen skal mobilisere alle de redskaber, den har til sin rådighed, for at støtte medlemsstaterne i deres opgave. Med henblik herpå: bør den integrerede grænseforvaltning af de ydre grænser moderniseres på en omkostningseffektiv måde for at sikre intelligent grænseforvaltning med et ind- og udrejsesystem og et program for registrerede rejsende og støttes af det nye agentur for store IT-systemer (eu-lisa) bør Frontex, som et instrument for europæisk solidaritet på grænseforvaltningsområdet, styrke sin operationelle bistand, især for at støtte medlemsstater, der står over for et stort pres på de ydre grænser, og øge sit beredskab i forhold til den hurtige udvikling i migrationsstrømmene og i den forbindelse gøre fuld brug af det nye europæiske grænseovervågningssystem Eurosur bør muligheden for at oprette et europæisk system af grænsevagter som led i den langsigtede udvikling af Frontex for at forbedre kontrol- og overvågningskapaciteten ved vores ydre grænser undersøges. Samtidig skal den fælles visumpolitik moderniseres ved at lette den lovlige rejseaktivitet og styrke det lokale konsulære Schengensamarbejde, idet der opretholdes et højt sikkerhedsniveau, og det nye Schengenforvaltningssystem gennemføres. EUCO 79/14 4

6 10. Det er vigtigt at sikre et reelt område med sikkerhed for de europæiske borgere gennem operationelt politisamarbejde og ved at forebygge og bekæmpe alvorlig og organiseret kriminalitet, herunder menneskehandel og -smugling, og korruption. Samtidig er der behov for en effektiv EU-terrorbekæmpelsespolitik, hvor alle relevante aktører arbejder tæt sammen, og de interne og eksterne aspekter af terrorbekæmpelsen integreres. I den forbindelse bekræfter Det Europæiske Råd på ny den rolle, som EU-antiterrorkoordinatoren spiller. Unionen bør i sin bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme støtte de nationale myndigheder ved at mobilisere alle instrumenter inden for retligt samarbejde og politisamarbejde med en styrket koordinerende rolle for Europol og Eurojust, herunder via: gennemgang og ajourføring af strategien for den indre sikkerhed senest medio 2015 forbedring af den grænseoverskridende informationsudveksling, herunder om strafferegistre videreudvikling af en samlet tilgang til cybersikkerhed og cyberkriminalitet forebyggelse af radikalisering og ekstremisme og tiltag til håndtering af fænomenet med udenlandske krigere, bl.a. gennem effektiv brug af eksisterende instrumenter for EUdækkende indberetninger og udvikling af instrumenter som f.eks. EU-ordningen for passagerlister. 11. Et velfungerende og ægte europæisk område med retfærdighed, hvor de forskellige retssystemer og -traditioner i medlemsstaterne respekteres, er altafgørende for EU. I denne forbindelse bør den gensidige tillid til hinandens retssystemer styrkes yderligere. En forsvarlig europæisk retspolitik vil bidrage til økonomisk vækst ved at hjælpe virksomheder og forbrugere til at drage fordel af et pålideligt erhvervsmiljø i det indre marked. Der kræves yderligere tiltag for at: fremme konsekvens og klarhed i EU-lovgivningen for borgere og virksomheder forenkle adgangen til retlig prøvelse, fremme effektive retsmidler og anvendelsen af teknologiske innovationer, herunder anvendelsen af e-justice EUCO 79/14 5

7 fortsætte bestræbelserne på at styrke rettighederne for tiltalte og mistænkte i straffesager undersøge styrkelsen af personers, navnlig børns, rettigheder i retssager for at lette håndhævelsen af domme på det familieretlige område og på det civil- og handelsretlige område, der har grænseoverskridende virkninger styrke beskyttelsen af ofre fremme den gensidige anerkendelse af retsafgørelser og domme på det civil- og strafferetlige område styrke udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaternes myndigheder bekæmpe svigagtig adfærd og skade mod EU-budgettet, herunder ved at fremme forhandlingerne om den europæiske anklagemyndighed lette aktiviteter og operationelt samarbejde på tværs af grænserne styrke uddannelsen af fagfolk mobilisere ekspertisen i relevante EU-agenturer såsom Eurojust og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA). 12. Som en af de grundlæggende frihedsrettigheder i Den Europæiske Union skal EU-borgernes ret til at færdes frit, tage ophold og arbejde i andre medlemsstater beskyttes, bl.a. mod eventuelt misbrug eller eventuelle svigagtige krav. 13. Det Europæiske Råd opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at sikre en passende lovgivningsmæssig og operationel opfølgning af disse retningslinjer og vil foretage en midtvejsrevision i EUCO 79/14 6

8 II. VÆKST, KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE A. DET EUROPÆISKE SEMESTER 14. De seneste tegn på økonomisk genopretning er opmuntrende og viser, at medlemsstaternes og EU-institutionernes fælles indsats bærer frugt. Væksten er begyndt at vende tilbage, og der er en beskeden stigning i beskæftigelsen, selv om arbejdsløsheden i mange dele af Europa, særlig ungdomsarbejdsløsheden, stadig ligger på et hidtil uset og uacceptabelt højt niveau. Fattigdom og social udstødelse er stadig et stort problem. 15. Takket være medlemsstaternes indsats er der gjort fremskridt med hensyn til korrektionen af makroøkonomiske ubalancer, og de offentlige finanser er fortsat i bedring. Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på, at proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud ophæves for flere medlemsstaters vedkommende. De muligheder, som EU's eksisterende finanspolitiske rammer giver for at finde balancen mellem finanspolitisk disciplin og behovet for at støtte vækst, bør udnyttes. På grund af den vedvarende høje gæld og arbejdsløshed og den lave vækst i det nominelle BNP samt udfordringerne ved et aldrende samfund og i forbindelse med fremme af jobskabelse, navnlig for de unge, skal den finanspolitiske konsolidering fortsat være vækstfremmende og differentieret. Der bør lægges særlig vægt på strukturreformer, der øger væksten og forbedrer den finanspolitiske bæredygtighed, herunder gennem en passende vurdering af finanspolitiske foranstaltninger og strukturreformer, samtidig med at der gøres god brug af den fleksibilitet, der er indbygget i den eksisterende stabilitets- og vækstpagts regler. I denne sammenhæng aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende anvendelsen af EU's forvaltningsramme senest den 14. december 2014 som fastsat i EU-lovgivningen ("sixpacken" og "twopacken"). 16. Opsvinget er stadig skrøbeligt og uensartet, og bestræbelserne på at gennemføre vækstfremmende strukturreformer bør fortsættes og øges for at styrke Europas evne til at skabe vækst samt flere og bedre arbejdspladser. En øget indsats er påkrævet for at mindske skattekilen i forbindelse med arbejde, reformere markederne for produkter og tjenesteydelser og de offentlige forvaltninger, forbedre erhvervs- og FUI-miljøet, lette adgangen til finansiering, forbedre netværksindustriers funktionsmåde og reformere uddannelsessystemerne. EUCO 79/14 7

9 17. På denne baggrund godkendte Det Europæiske Råd generelt de landespecifikke henstillinger og afsluttede dermed det europæiske semester Gennemførelsen heraf er yderst vigtig for at sætte skub i væksten. På grundlag af principperne om nationalt ejerskab og social dialog bør medlemsstaterne efterkomme henstillingerne i deres kommende afgørelser om budgetter, strukturreformer samt beskæftigelses- og social- og arbejdsmarkedspolitikker. Rådet og Kommissionen vil fortsat overvåge gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger og træffe de nødvendige foranstaltninger. Målrettet regulering 18. Det Europæiske Råd gjorde status over fremskridtene inden for målrettet og effektiv regulering på grundlag af Kommissionens meddelelse. Kommissionen, de andre EUinstitutioner og medlemsstaterne har gjort store fremskridt med gennemførelsen af programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit); dette har ført til en reel mindskelse af regelbyrden. Det Europæiske Råd mener, at målrettet regulering fortsat bør være en prioritet i institutionernes arbejde. Dette kræver et stærkt engagement i regelforenkling og byrdemindskelse i lovgivningsarbejdet og bedre anvendelse af konsekvensanalyser og efterfølgende evalueringer i hele lovgivningsprocessen på EU-plan og på nationalt plan. 19. Foranstaltninger vedrørende målrettet regulering på europæisk plan bør suppleres af medlemsstatsinitiativer vedrørende målrettet regulering. I denne henseende bør medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivning gøre fuld brug af bestemmelser om reguleringsmæssig fleksibilitet til gavn for små og mellemstore virksomheder. 20. Det Europæiske Råd opfordrer Rådet til at foretage en detaljeret gennemgang af Kommissionens meddelelse. Kommissionen, de andre EU-institutioner og medlemsstaterne opfordres til at fortsætte gennemførelsen af Refitprogrammet på en ambitiøs måde under hensyntagen til forbruger- og arbejdstagerbeskyttelse samt sundheds- og miljøspørgsmål. EUCO 79/14 8

10 B. KLIMA OG ENERGI 21. Det Europæiske Råd gjorde i overensstemmelse med sine konklusioner fra marts 2014 status over fremskridtene hen imod en endelig afgørelse i oktober om klima- og energirammen for I den forbindelse understregede det vigtigheden af hurtigt at udvikle de vigtigste elementer i rammen og ser navnlig frem til, at Kommissionen senest i juli forelægger en gennemgang af direktivet om energieffektivitet og af, hvordan energieffektivitet kan bidrage til klima- og energirammen for Det bekræfter på ny vigtigheden af FN s klimatopmøde i september 2014 og bekræfter, at EU s specifikke mål for 2030 om reduktioner af drivhusgasemissionerne vil være i fuld overensstemmelse med de ambitiøse EU-mål, der er vedtaget for Det Europæiske Råd hilste Kommissionens europæiske energisikkerhedsstrategi velkommen og havde en første drøftelse på grundlag heraf. Den europæiske energisikkerhedsstrategi er tæt forbundet med 2030-rammen for klima- og energipolitikken. Det Europæiske Råd opfordrer til at øge bestræbelserne på at mindske Europas høje energiafhængighed og støtter en øjeblikkelig gennemførelse af en række af de mest presserende foranstaltninger for at styrke Europas modstandsdygtighed og øge dets energisikkerhed på kort sigt inden vinteren 2014/2015. Det er navnlig nået til enighed om følgende: På baggrund af vurderingerne af risikoen for forsyningsafbrydelser på kort sigt vil de eksisterende nød- og solidaritetsmekanismer, herunder gaslagre, alarmberedskabsinfrastruktur og tilbagegående strømme, blive styrket for at imødegå denne risiko, først og fremmest i de mest sårbare medlemsstater. Med henblik på at øge EU's energisikkerhed bør der foretages relevante investeringer i energiinfrastruktur, herunder investeringer, der omfatter tredjelande, under fuld overholdelse af alle EU's bestemmelser vedrørende det indre marked og konkurrencereglerne, som skal håndhæves konsekvent. EUCO 79/14 9

11 EU vil samarbejde med sine internationale partnere for at mindske risikoen for afbrydelse af energiforsyningerne. Energifællesskabet, som har til formål at udvide gældende EU-ret på energiområdet til at omfatte udvidelses- og naboskabslande, bør styrkes med henblik på at sikre anvendelse af gældende EU-ret i disse lande. Som forberedelse til Det Europæiske Råds møde i oktober anmodede Det Europæiske Råd Rådet om yderligere at analysere andre foranstaltninger på mellemlang til lang sigt for at øge EU's energisikkerhed på grundlag af Kommissionens europæiske energisikkerhedsstrategi. Det Europæiske Råd understregede betydningen af energieffektivitet, videreudvikling af indenlandsk produktion, yderligere gennemførelse og integration af det europæiske energimarked ud fra en regional tilgang med en øget gennemsigtighed på gasmarkedet og fremme af den infrastruktur, der mangler, for at bryde enhver isolation af medlemsstater i forhold til de europæiske gas- og elnet senest i I overensstemmelse med målet om at fuldføre det europæiske energimarked inden udgangen af 2014 skal sammenkoblingen øges, blandt andet gennem yderligere analyse af det nye sammenkoblingsmål, som Kommissionen har foreslået. 23. Det Europæiske Råd vil senest i oktober 2014 træffe endelig afgørelse om den nye ramme for klima- og energipolitikken, herunder om yderligere foranstaltninger med sigte på at øge Europas energisikkerhed og om specifikke sammenkoblingsmål for Alle bestræbelser vil blive mobiliseret for at overholde den aftalte frist. 24. Det Europæiske Råd støtter også G7-energiinitiativet fra Rom, der tjener til at gennemføre politikker til at opbygge et mere konkurrencedygtigt, diversificeret og modstandsdygtigt energisystem med reducerede drivhusgasemissioner gennem fremme af brugen af sikre og bæredygtige teknologier. EUCO 79/14 10

12 III. DEN NÆSTE INSTITUTIONELLE CYKLUS 25. Det Europæiske Råd vedtog afgørelsen om at foreslå Europa-Parlamentet Jean-Claude Juncker som kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen. Formanden for Det Europæiske Råd vil foretage konsultationer med henblik på de øvrige udnævnelser, der skal foretages. 26. Det nåede til enighed om vedlagte strategiske dagsorden. Det opfordrer EU's institutioner og medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre disse prioriteter i deres arbejde. Dagsordenen vil også fungere som rettesnor for institutionerne i forbindelse med den årlige og flerårige programmering og lovgivningsmæssige programudformning, og de bør tilrettelægge deres arbejde i overensstemmelse hermed. Det Europæiske Råd vil sikre den regelmæssige overvågning af gennemførelsen af disse strategiske prioriteter. 27. UK gav udtryk for visse betænkeligheder med hensyn til den fremtidige udvikling af EU. Disse betænkeligheder skal tages op. I den forbindelse noterede Det Europæiske Råd sig, at begrebet en stadig snævrere Union åbner mulighed for forskellige veje til integration for forskellige lande, således at de, der ønsker at uddybe integrationen, kan fortsætte fremad, samtidig med at ønsket hos dem, der ikke ønsker en yderligere uddybning, respekteres. Når den nye Europa-Kommission reelt er indsat, vil Det Europæiske Råd drøfte processen i forbindelse med udnævnelse af formanden for Europa-Kommissionen i fremtiden under overholdelse af EU-traktaterne. EUCO 79/14 11

13 IV. ØVRIGE PUNKTER 28. Det Europæiske Råd lykønskede Litauen med den konvergens, som landet har opnået på grundlag af en forsvarlig økonomisk og finansiel politik og finanspolitik, og hilste velkommen, at Litauen opfylder alle de konvergenskriterier, der er fastsat i traktaten. Det godkendte Kommissionens forslag om, at Litauen indfører euroen den 1. januar Ukraine 29. Det Europæiske Råd, som minder om erklæringerne fra stats- og regeringscheferne af 6. marts og af 27. maj om Ukraine, Det Europæiske Råds konklusioner af 21. marts og Rådet for Udenrigsanliggenders konklusioner af 23. juni om Ukraine, udtrykker sin støtte til den fredsplan, som præsident Porosjenko i sidste uge bekendtgjorde. Det noterer sig den russiske præsidents erklæring om principiel støtte til fredsplanen og Føderationsrådets beslutning om at ophæve tilladelsen til at anvende russiske styrker til at gribe militært ind i Ukraine. 30. Det Europæiske Råd beklager, at våbenhvilen, selv om den overholdes af de ukrainske myndigheder, ikke har ført til fuldstændig indstilling af de militære fjendtligheder. Det opfordrer derfor alle parter til reelt at forpligte sig til gennemførelse af fredsplanen og til at cementere indstillingen af de militære aktiviteter. Det opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at gøre aktivt brug af sin indflydelse på de ulovlige væbnede grupper og til at standse strømmen af våben og militante hen over grænsen for at opnå hurtige og konkrete resultater i forbindelse med nedtrapningen. Det Europæiske Råd støtter OSCE's overvågning af gennemførelsen af fredsplanen og dets rolle med hensyn til at støtte våbenhvilen og etableringen af effektiv grænsekontrol. 31. Det Europæiske Råd bekræfter på ny sit tilsagn om at støtte den økonomiske stabiliseringsproces i Ukraine og udtrykker tilfredshed med de to nylige betydelige udbetalinger fra Kommissionen på i alt 750 mio. EUR inden for rammerne af statsopbygningskontrakten og den makrofinansielle bistand. I denne forbindelse ser Det Europæiske Råd frem til donorkoordinationsmødet på højt plan om Ukraine, som skal afholdes den 8. juli i Bruxelles. EUCO 79/14 12

14 32. I forlængelse af konklusionerne fra marts og beslutningen om ikke at anerkende den ulovlige indlemmelse af Krim og Sevastopol ser Det Europæiske Råd med tilfredshed på det arbejde, som Kommissionen har udført for at gennemføre denne politik, og afgørelsen om at forbyde import af varer fra Krim og Sevastopol, der ikke har ukrainsk certifikat. 33. Det Europæiske Råd minder om, at Europa-Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne har udført forberedende arbejde vedrørende målrettede foranstaltninger, sådan som det i marts anmodede om, så der omgående kan tages yderligere skridt. I den henseende forventer Det Europæiske Råd, at der senest mandag den 30. juni er taget følgende skridt: aftale om en kontrolmekanisme, som overvåges af OSCE, med henblik på våbenhvilen og den effektive grænsekontrol tilbagegivelse til de ukrainske myndigheder af de tre grænsekontrolsteder (Izvarino, Dolzhanskiy og Krasnopartizansk) frigivelse af gidsler, herunder alle OSCE-observatører indledning af substansforhandlinger om gennemførelse af præsident Porosjenkos fredsplan. Rådet vil vurdere situationen og, hvis det er påkrævet, vedtage nødvendige afgørelser. Det Europæiske Råd understreger sit tilsagn om når som helst at samles igen med henblik på yderligere betydelige restriktive foranstaltninger. ************ 34. Det Europæiske Råd godkendte Rådets konklusioner af 24. juni 2014 om Albanien. EUCO 79/14 13

15 BILAG I STRATEGISK GSORDEN FOR UNIONEN I EN TID MED FORANDRINGER Med valget til Europa-Parlamentet i maj 2014 indledes en ny valgperiode. Dette tidspunkt for politisk fornyelse kommer, netop som vores lande er ved at komme ud af flere års økonomisk krise, og efter at offentlighedens utilfredshed med politik er vokset. Det er det rette tidspunkt til at fastlægge, hvad vi ønsker Unionen skal fokusere på, og hvordan vi ønsker, at den skal fungere. Det Europæiske Råd nåede i dag til enighed om fem overordnede prioriteter, som vil være rettesnor for Den Europæiske Unions arbejde i de næste fem år: stærkere økonomier med flere arbejdspladser, samfund, der er i stand til at give indflydelse og beskytte, en sikker energi- og klimafremtid, et område, hvor de grundlæggende friheder respekteres, samt en effektiv fælles optræden i verden. Det er afgørende med en indsats på disse områder i lyset af de store udfordringer, som vores samfund står over for. Selv om der ved at komme gang i opsvinget i Europa, er arbejdsløsheden navnlig blandt unge fortsat vores største bekymring, og ulighederne er stigende. I mellemtiden er den globale økonomi i hastig forandring. I den digitale tidsalder tvinger kapløbet om innovation, kompetencer og markeder alle vores lande til at være forudseende og tilpasse sig for at kunne trives. De knappe naturressourcer, energiomkostningerne og følgerne af klimaændringerne er store udfordringer; Europas nuværende energiafhængighed er en sårbarhed. I hele verden giver radikalisering og ekstremisme anledning til bekymring. Geopolitisk stabilitet helt op til vores egne grænser kan ikke tages for givet. De demografiske udviklingstendenser er en udfordring med aldrende befolkninger, der lægger yderligere pres på vores velfærdssystemer, og ulovlige migrationsstrømme, der kræver fælles svar og en fælles indsats. På denne baggrund må det første formål med Unionens arbejde i de kommende år være at udstyre vores samfund til fremtiden og at fremme tillid. Landene i Europa står ideelt placeret til at sætte deres præg på forandringerne individuelt såvel som kollektivt som en Union. Vores mangfoldighed er en styrke; vores enhed gør os stærke. Inden for vores Union findes der forskellige grader af samarbejde og integration. Vores udvidelsespolitik fremmer fortsat demokrati og velstand. EUCO 79/14 14 BILAG I

16 I overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet skal Unionen rette sin indsats mod de områder, hvor den virkelig gør en forskel. Den bør afholde sig fra at iværksætte tiltag, hvis medlemsstaterne bedre kan nå de samme mål. Unionens troværdighed afhænger af dens evne til at sikre passende opfølgning af afgørelser og forpligtelser. Dette kræver stærke og troværdige institutioner, men vil også have fordel af større inddragelse af nationale parlamenter. Der bør frem for alt lægges vægt på konkrete resultater - på følgende fem områder. 1. En Union med arbejdspladser, vækst og konkurrenceevne Vores lande er ved at komme ud af den dybeste økonomiske krise i en generation. Vi ser, at indsatsen og reformerne skaber resultater. Der bliver dog ikke tale om at vende tilbage til, hvad tidligere tider lovede os. Vi står fortsat over for store udfordringer: langsom vækst, høj arbejdsløshed, utilstrækkelige offentlige og private investeringer, makroøkonomiske ubalancer, offentlig gæld og mangel på konkurrenceevne. Vi respekterer stabilitets- og vækstpagten. Alle vores økonomier er fortsat nødt til at videreføre strukturreformerne. Vores fælles styrke afhænger helt klart af hvert eneste lands succes. Derfor bør Unionen tage dristige skridt for at fremme væksten, øge investeringerne, skabe flere og bedre arbejdspladser og fremme reformer med henblik på konkurrenceevne. Dette kræver også, at der gøres bedst mulig brug af den fleksibilitet, der er indbygget i den eksisterende stabilitets- og vækstpagts regler. Den kommende revision af Europa 2020-strategien vil være en god lejlighed til at bringe den i fuld overensstemmelse med denne strategiske dagsorden. Derfor er de prioriteter, som vi fastlægger for Unionen for de næste fem år, følgende: fuldt ud udnytte potentialet i det indre marked i alle dets dimensioner: ved at fuldføre det indre marked for produkter og tjenester; ved at fuldføre det digitale indre marked inden udgangen af 2015 fremme et iværksætterklima og jobskabelse, ikke mindst for SMV'er: ved at lette adgangen til finansiering og investering; ved at sikre en mere modstandsdygtig finansiel regulering; ved at forbedre arbejdsmarkedernes funktion og flytte beskatningen væk fra arbejde; ved at reducere unødvendige administrative byrder og efterlevelsesomkostninger på en målrettet måde, idet forbruger- og arbejdstagerbeskyttelse samt sundheds- og miljømæssige forhold respekteres EUCO 79/14 15 BILAG I

17 investere og forberede vores økonomier til fremtiden: ved at opfylde de behov for investeringer, der skulle have været foretaget for længe siden i transport-, energi- og telekommunikationsinfrastruktur samt i energieffektivitet, innovation og forskning, kompetencer, uddannelse og innovation; ved at gøre fuld brug af EU's strukturfonde; ved at mobilisere den rette kombination af privat og offentlig finansiering og lette langsigtede investeringer; ved at bruge og udvikle finansielle instrumenter, f.eks. fra Den Europæiske Investeringsbank, navnlig til langsigtede projekter; ved at tilvejebringe de rette reguleringsrammer for langsigtede investeringer styrke Unionens globale attraktivitet som et sted, hvor der produceres og investeres med et stærkt og konkurrencedygtigt industrigrundlag og et velfungerende landbrug, og afslutte forhandlingerne om internationale handelsaftaler i en ånd af fælles og gensidige fordele og gennemsigtighed, herunder det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab, inden udgangen af 2015 gøre Den Økonomiske og Monetære Union til en mere solid og modstandsdygtig stabilitets- og vækstfaktor: med stærkere styring i euroområdet og bedre samordning af de økonomiske politikker, konvergens og solidaritet, samtidig med at det indre markeds integritet respekteres, og gennemsigtigheden og åbenheden over for EU-lande uden for euroområdet opretholdes. EUCO 79/14 16 BILAG I

18 2. En Union, der giver indflydelse til og beskytter alle borgere Europæerne har nydt godt af de muligheder, som de integrerede økonomier med åbne grænser har skabt, men fordelene er ikke altid umiddelbart håndgribelige for alle. Mange oplever eller frygter fattigdom og social eksklusion. Unionen bør fortsætte med at gøre det, som den er god til, og fortsat skabe muligheder, men den skal også anses for og opleves som en kilde til beskyttelse. Borgerne forventer, at Europa forsvarer deres interesser og holder trusler i skak, men også, at den respekterer deres identitet og tilhørsforhold. Unionen skal være stærkere udadtil og mere omsorgsfuld indadtil. Derfor fastlægger vi under hensyntagen til kompetencerne i medlemsstaterne, som er ansvarlige for deres velfærdssystemer, følgende prioriteter for Unionen på dette område for de næste fem år: bidrage til at udvikle kompetencer og lade talent og livsmuligheder komme til udfoldelse for alle: ved at øge indsatsen for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, navnlig for unge, der er faldet fra uddannelse eller har mistet deres job eller læreplads; ved at fremme de rette kompetencer for den moderne økonomi og livslang læring; ved at fremme arbejdstageres mobilitet, navnlig på områder med vedvarende ledige stillinger eller kvalifikationsmismatch, samt ved at beskytte en af Unionens fire grundlæggende frihedsrettigheder, nemlig alle EUborgernes ret til at færdes frit, tage ophold og arbejde i andre medlemsstater, bl.a. mod eventuelt misbrug eller eventuelle svigagtige krav sikre retfærdighed: ved at bekæmpe skatteunddragelse og skattesvig, således at alle bidrager i rimelig grad medvirke til at sikre, at alle vores samfund har sikkerhedsnet til at ledsage ændringer og ophæve uligheder, med sociale beskyttelsessystemer, der er effektive, retfærdige og rustede til fremtiden; investeringer i menneskelig kapital og den sociale struktur er nemlig også afgørende for den europæiske økonomis langsigtede velstandsudsigter. EUCO 79/14 17 BILAG I

19 3. Hen imod en energiunion med en fremadrettet klimapolitik De geopolitiske begivenheder, den verdensomspændende energikonkurrence og virkningerne af klimaændringerne nødvendiggør en nytænkning af vores energi- og klimastrategi. Vi skal undgå, at Europa i så høj grad er afhængig af brændsels- og gasimport. For at sikre, at vores fremtid på energiområdet er under fuld kontrol, ønsker vi at opbygge en energiunion med henblik på prismæssigt overkommelig, sikker og bæredygtig energi. Energieffektivitet er af afgørende betydning, eftersom den billigste og reneste energi er den, der ikke forbruges. På baggrund af denne udfordring skal vores energi- og klimapolitik for de kommende fem år fokusere på følgende: energi til en overkommelig pris for virksomheder og borgere: ved at dæmpe efterspørgslen efter energi takket være forbedret energieffektivitet; ved at gennemføre vores integrerede energimarked; ved at finde metoder til at øge Unionens forhandlingsstyrke; ved at øge gennemsigtigheden på gasmarkedet; ved at stimulere forskning og udvikling og det europæiske industrigrundlag på energiområdet sikker energi for alle vores lande: ved at fremskynde diversificeringen af energiforsyningen og -ruterne, herunder gennem vedvarende, sikre og bæredygtige energikilder og andre indenlandske energikilder som et middel til at mindske afhængigheden af energi, navnlig af én enkelt kilde eller leverandør; ved at udvikle den nødvendige infrastruktur, som f.eks. sammenkoblinger; ved at sikre private og offentlige aktører den rette planlægningsramme, så de kan træffe mellem- til langsigtede investeringsbeslutninger grøn energi: ved fortsat at føre an i bekæmpelsen af den globale opvarmning inden FN's COP 2015-møde i Paris og derefter, herunder ved at opstille ambitiøse 2030-mål, der er fuldt ud i overensstemmelse med EU's vedtagne mål for EUCO 79/14 18 BILAG I

20 4. En Union med frihed, sikkerhed og retfærdighed Borgerne forventer, at deres regeringer skaber retfærdighed, beskyttelse og rimelighed med fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet. Dette kræver også fælles europæisk handling på grundlag af vores grundlæggende værdier. Fænomener som terrorisme og organiseret kriminalitet kræver større EU-samarbejde i betragtning af deres grænseoverskridende dimension. Det samme gælder for retlige anliggender, eftersom borgerne i stigende grad studerer, arbejder, driver virksomhed, gifter sig og får børn i hele Unionen. En anden udfordring i de kommende år vil være håndteringen af migrationsstrømmene, der er voksende som følge af ustabilitet og fattigdom i store dele af verden og de demografiske udviklingstendenser et spørgsmål, der kræver solidaritet og rimelig ansvarsfordeling. Derfor er de prioriteter, som vi fastlægger for Unionen for de næste fem år, følgende: bedre forvaltning af migration i alle dens aspekter: ved at håndtere mangel på bestemte kvalifikationer og tiltrække talenter; ved at sætte hårdere ind over for ulovlig migration, også gennem bedre samarbejde med tredjelande, herunder om tilbagetagelse; ved at beskytte nødlidende gennem en stærk asylpolitik; med en styrket og moderne forvaltning af Unionens ydre grænser forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme: ved at slå ned på organiseret kriminalitet som f.eks. menneskehandel, smugleri og cyberkriminalitet; ved at bekæmpe korruption; ved at bekæmpe terrorisme og radikalisering samtidig med at de grundlæggende rettigheder og værdier, herunder beskyttelse af personoplysninger, garanteres forbedring af det retlige samarbejde mellem vores lande: ved at bygge bro mellem de forskellige retssystemer og -traditioner; ved at styrke de fælles værktøjer, herunder Eurojust; ved gensidig anerkendelse af retsafgørelser, således at borgere og virksomheder lettere kan udøve deres rettigheder overalt i Unionen. EUCO 79/14 19 BILAG I

21 5. Unionen som en stærk global aktør De seneste begivenheder viser, hvor hurtigt de strategiske og geopolitiske forhold ændrer sig, ikke mindst ved Unionens østlige og sydlige grænser. Ustabiliteten i vores videre naboskab befinder sig på et historisk højdepunkt. Samtidig har det aldrig før været så vigtigt at inddrage vores partnere i spørgsmål af fælles eller global interesse. For at forsvare vores interesser og værdier og for at beskytte borgerne er et stærkere EU-engagement på verdensplan af afgørende betydning. Følgende udenrigspolitiske prioriteter vil derfor være centrale i de kommende år: maksimere vores gennemslagskraft: ved at sikre overensstemmelse mellem medlemsstaternes og EU's udenrigspolitiske mål og ved at forbedre koordineringen og sammenhængen mellem de vigtigste områder af EU's optræden udadtil, såsom handel, energi, retlige og indre anliggender samt udvikling og økonomisk politik være en stærk partner i vores naboskab: ved at fremme stabilitet, velstand og demokrati i landene tættest på Unionen, på det europæiske kontinent, i Middelhavsområdet samt i Afrika og Mellemøsten inddrage vores globale strategiske partnere, navnlig vores transatlantiske partnere, i en bred vifte af spørgsmål fra handel og cybersikkerhed til menneskerettigheder og konfliktforebyggelse, til ikkespredning og krisestyring bilateralt og i multilaterale fora udvikle sikkerheds- og forsvarssamarbejdet, så vi kan leve op til vores forpligtelser og ansvar i hele verden: ved at styrke den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik i fuld komplementaritet med NATO; ved at sikre, at medlemsstaterne opretholder og udvikler den nødvendige civile og militære kapacitet, herunder gennem sammenlægning og deling; med en stærkere europæisk forsvarsindustri. ******* EUCO 79/14 20 BILAG I

22 BILAG II DOKUMENTER GODKENDT AF DET EUROPÆISKE RÅD Rådets rapport af 24. juni 2014 om de landespecifikke henstillinger 2014 Rådets konklusioner af 24. juni 2014 om Albanien EU-strategien for maritim sikring Rådets konklusioner af 19. maj 2014 om fjerde årsrapport om EU s officielle udviklingsbistand EUCO 79/14 21 BILAG II

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Bruxelles, den 9. marts 2017 (OR. EN) Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Det Europæiske Råd drøftede vedlagte dokument. Det fik støtte fra 27 medlemmer af Det Europæiske Råd, men samlede

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 20. marts 2015 (OR. en) EUCO 11/15 CO EUR 1 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (19. og 20.

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet Rådet Udkast til Rådets konklusioner om den fornyede strategi for Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) 5734/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5188/17 Vedr.: ECOFIN 50

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0357 (COD) 7696/17 FRONT 146 FAUXDOC 17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 27. marts 2017 til: Vedr.:

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 30. januar 2012 (OR. en) ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 PÅ VEJ MOD VÆKSTFREMMENDE KONSOLIDERING OG BESKÆFTIGELSESFREMMENDE VÆKST

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 23. maj 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 23. maj 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 23. maj 2013 (OR. en) EUCO 75/1/13 REV 1 CO EUR 7 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 22. MAJ 2013

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (17. og

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. februar 2016 (OR. en) 6622/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: RÅDET (KONKURRENCEEVNE) delegationerne Tidl. dok. nr.: 6260/16 Vedr.: MI 111 COMPET 103

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne konklusionerne vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Hermed følger til delegationerne konklusionerne vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 30. august 2014 (OR. en) EUCO 163/14 CO EUR 11 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Ekstraordinært møde i Det Europæiske

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) 8400/16 ENER 134 ENV 254 CLIMA 37 COMPET 189 CONSOM 94 FISC 66 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE Det Europæiske Råd Bruxelles, den 23. oktober 2014 (OR. en) SN 79/14 NOTE Vedr.: Det Europæiske Råd (den 23.-24. oktober 2014) Konklusioner om 2030-rammen for klima- og energipolitikken I. 2030-RAMME FOR

Læs mere

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Det Europæiske Råd. Bruxelles, den 29. april 2017 (OR. en) EUCO XT 20004/17 BXT 10 CO EUR 5 CONCL 2

Det Europæiske Råd. Bruxelles, den 29. april 2017 (OR. en) EUCO XT 20004/17 BXT 10 CO EUR 5 CONCL 2 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 29. april 2017 (OR. en) EUCO XT 20004/17 BXT 10 CO EUR 5 CONCL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Ekstraordinært møde i Det

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 311 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Estlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. oktober 2008 (10.10) (OR. en) 13266/2/08 REV 2 ECOFIN 348 UEM 169 ENER 269 NOTE fra:

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 294 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien ikke har truffet

Læs mere

14406/15 la/kf/hsm 1 DGD 1C

14406/15 la/kf/hsm 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2015 (OR. en) 14406/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. november 2015 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 21. oktober 2016 (OR. en) EUCO 31/16 CO EUR 8 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (20. og 21.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 1. oktober 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere