KVALITETSSTANDARD SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE I EGET HJEM LOV OM SOCIAL SERVICE 85

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARD SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE I EGET HJEM LOV OM SOCIAL SERVICE 85"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARD SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE I EGET HJEM LOV OM SOCIAL SERVICE 85 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT I BYRÅDET JUNI

2 Indhold 1. Forudsætninger Kvalitetsstandardens formål og opbygning Lovgrundlag Personkreds Arbejdets udførsel Godkendelse og tilsyn Visitationspraksis Ansøgning Bevilling Handleplan og opfølgning Principper for sagsbehandling Klageadgang Rammer Guldborgsund kommunes leverandør BUM Omkostninger/økonomi for borgeren Pædagogisk plan Handleplansmøde Varighed af tilbud om socialpædagogisk støtte Ydelsesbeskrivelse Formålet med ydelsen Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen Effektmåling Specifikke Ydelsesbeskrivelser

3 1. FORUDSÆTNINGER 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning Formålet med at beskrive og informere om kvalitetsstandarder er at give borgere et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Guldborgsund Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarden er dermed en beskrivelse af det serviceniveau, man ønsker fra politisk side. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Guldborgsund Kommunes Handicapråd forud for politisk godkendelse. Kvalitetsstandarden revideres efter behov. Ydelser og visitationskriterier er beskrevet i skemaform. Funktionsevnevurdering er beskrevet nærmere nedenfor. 1.2 Lovgrundlag Socialpædagogisk støtte tilbydes på grundlag af Lov om social service 85. Guldborgsund Kommunes tilbud under Lov om social service 85 omfatter hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Teamet for Visitation og Kvalitetssikring har det fulde myndighedsansvar på området. Myndighedsansvaret omfatter bevillingskompetence, visitation og personrettet tilsyn. Kommunen skal sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp efter gældende regler. 1.3 Personkreds Personkredsen for Lov om social service 85 er mennesker med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, herunder mennesker med varig sindslidelse. Herudover omfatter målgruppen også mennesker med særlige sociale problemer. Der kan være tale om mennesker, som er truet af social udstødelse, nogle grupper af sindslidende med særlige problemer, mennesker med spiseforstyrrelser, hjemløse voldsramte, mennesker med senfølger efter overgreb, stofmisbrugere, alkoholikere, mennesker der har forsøgt selvmord m.fl. Der er i udgangspunktet tale om borgere med et funktionsniveau 1, 2, 3 eller 4. 0 Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) Klarer sig uden nogen indsats 1 Let problem (en smule, lidt) Kan med let indsats som vejledning eller motivation selv klare opgaven 2 Moderat problem (middel, noget) Kan med moderat støtte selv klare opgaven 3 Svært problem (omfattende, meget) Kan med omfattende støtte selv klare opgaven 4 Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Kan ikke klare opgaven og er afhængig af, at andre klarer opgaven for sig. De 5 funktionsniveauer anvendes ved udredning af borgerens funktionsniveau. 1.4 Arbejdets udførsel Fælles for alle elementer i kvalitetsstandarden er, at udfører er omfattet af arbejdsmiljøloven. 3

4 1.5 Godkendelse og tilsyn Kommunalbestyrelsen i den kommune der har pligt til at yde hjælp jfr. Lov om social service, jfr. 9 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal løbende føre tilsyn med de forhold der relaterer til den enkelte borger, jfr. Lov om social service VISITATIONSPRAKSIS 2.1 Ansøgning Ansøgning om støtte indsendes til team for Visitation og kvalitetssikring. Ansøgningsprocedure med vejledning findes på Guldborgsund kommunes hjemmeside ( under: Borger /Handicap og Psykiatri / Søg om støtte. 2.2 Bevilling Team for Visitation og Kvalitetssikring visiterer til støtte efter Lov om social service 85. Visitationsgrundlaget til ydelser for voksne med særlige behov er dels funktionsevnevurdering, dels borgerens egne ressourcer, ønsker samt individuelle behov og forhold. De socialfaglige sagsbehandlere (visitatorer) fastsætter funktionsevnen på baggrund af en samtale med borgeren samt eventuelle udtalelser indhentet fra interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder andre afdelinger i forvaltningen, læger, hospitaler, mv. Princippet for visitationen er, at der skal tilbydes den mindst muligt indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov. De i kvalitetsstandarden angivne specifikke ydelsesbeskrivelser er vejledende. Ved vurdering af ansøgningen vil der således altid blive taget udgangspunkt i borgerens konkrete situation og foretaget en individuel vurdering af borgerens behov og funktionsniveau. Det er et grundlæggende princip, at der ikke ydes hjælp efter Lov om social service, hvis der ydes hjælp til samme område efter anden lovgivning. I funktionsevnevurderingen indgår 11 temaer og 5 funktionsniveauer (beskrevet i afsnit 1.3). I de 3 første temaer beskrives borgerens objektive funktionsnedsættelse. I de efterfølgende 7 temaer beskrives borgerens funktionsnedsættelse og/eller sociale problem og hvordan det påvirker borgerens mulighed for livsudfoldelse. Ligeledes beskrives borgerens ressourcer og evne til at mestre funktionsnedsættelsen. Det sidste tema handler om, hvordan omgivelserne responderer på borgerens funktionsnedsættelse og/eller sociale problem. Her igennem afdækkes udefrakommende faktorer, som har indvirkning på borgerens liv. De 11 temaer 1. Fysisk funktionsnedsættelse. Objektiv beskrivelse af funktionsnedsættelsen f.eks. hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og/eller døvblindhed. 2. Psykisk funktionsnedsættelse. Objektiv beskrivelse af funktionsnedsættelsen f.eks. psykisk sårbarhed såsom angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, stressbelastning, tilknytningsforstyrrelse, herunder opmærksomhedsforstyrrelse og autismespektrumforstyrrelse. 3. Socialt problem. Objektiv beskrivelse af funktionsnedsættelsen f.eks. hvis borgeren er truet af social udstødelse, nogle grupper af sindslidende med særlige problemer, mennesker med spiseforstyrrel- 4

5 ser, hjemløse voldsramte, mennesker med senfølger efter overgreb, stofmisbrugere, alkoholikere, mennesker der har forsøgt selvmord m.fl. 4. Praktiske opgaver i hjemmet. Hjælp og omsorg for andre, indkøb, herunder planlægning, madlavning, herunder afledte aktiviteter i forbindelse med indsatsen, rengøring og tøjvask. 5. Egenomsorg Af- og påklædning, vask, bad, kropspleje, toiletbesøg, drikke og spise. 6. Socialt liv Samspil og kontakt, relationer, sociale fællesskaber og netværk. 7. Sundhed Helbredsforhold, kostvaner og livsførelse/misbrug, vedligeholdelse af sundhed og funktionsevne og at sikre sammenhæng i hverdagen. 8. Kommunikation Forstå mundtlige, skriftlige og visuelle meddelelser, fremstille mundtlige, skriftlige og visuelle meddelelser, samtale og anvendelse af kommunikationshjælpemidler og teknikker. 9. Mobilitet Gang og bevægelse, ændre og opretholde kropsstilling, bære, flytte og håndtere genstande, færden i hjemmet, færden uden for hjemmet og anvendelse af transportmidler. 10. Samfundsliv Beskæftigelse, bolig, uddannelse og økonomi og andre administrative opgaver vedr. økonomi. 11. Omgivelser Faktorer, der omfatter de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som borgeren bor og lever i. 2.3 Handleplan og opfølgning I forbindelse med visitationsproceduren i Team for Visitation- og kvalitetssikring, skal der udarbejdes en handleplan i henhold til Lov om social service 141. Såfremt der bevilges støtte efter Lov om social service 85, skal der afholdes handleplansmøder. Tidsintervallet for handleplansmøde afhænger af tilbuddets varighed og fastsættes i forbindelse med bevilling af tilbuddet. Der foretages som udgangspunkt evaluering minimum 1 gang årligt. 2.4 Principper for sagsbehandling Sagsbehandling sker altid på grundlag af en konkret og individuel vurdering. Sagsbehandlingstiden i forbindelse med visitation til Ledsagerordningen efter Lov om social Service 85 fremgår af Guldborgsund Kommunes hjemmeside ( Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt ansøgningen modtages til sagsbehandlingen er påbegyndt. Al sagsbehandling i forbindelse med visitation til støtte i eget hjem sker på grundlag af Retssikkerhedslovens 11, 11a og 11b: Uddrag af retssikkerhedsloven: 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om 1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og 5

6 2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen. Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. 11 a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens 1018, hvis oplysningerne ikke videregives. 11 b. Hvis borgeren ikke medvirker, jf. 11, stk. 1, nr. 1 og 2, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, jf. 11 a, stk. 1, skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden samtykke, jf. 11 a, stk. 2, og 11 c. Ved møder mellem ansøger og myndighed er det muligt for ansøgeren, at lade sig repræsentere af anden part, eller medtage en bisidder. 3. KLAGEADGANG Såfremt borgeren ikke er enig i Guldborgsund Kommunes afgørelse efter Lov om social service 85 kan der inden 4 uger indgives en klage over afgørelsen til: Ankestyrelsen Klagen skal sendes til: Guldborgsund Kommune Center for Socialområdet Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster Herefter revurderer Guldborgsund Kommune afgørelsen. Såfremt Guldborgsund Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klage, afgørelse samt relevante bilag og akter til Ankestyrelsen. Borgeren informeres, når sagen videresendes. 4. RAMMER 4.1. Guldborgsund kommunes leverandør Guldborgsund Kommune benytter som udgangspunkt følgende leverandører: 6

7 - Handicapområde Guldborgsund - Socialpsykiatrien - Ekstern afdeling - Eksterne leverandører 4.2 BUM Tildeling og udførelse af ydelsen sker efter Bestiller-Udfører-Modtager-modellen (BUMmodel), der fungerer som styringsredskab for ledelse og serviceniveau. Myndigheden (Visitation- og Kvalitetssikring) er bestiller, leverandøren (udbyder af ydelse) er udfører, og borgeren er modtager af ydelsen. Bestiller har ansvaret for visitationen til de enkelte ydelser og at visitationen holdes inden for de beskrevne ydelser jf. gældende lovgivning og kvalitetsstandarden. Udfører er ansvarlig for at levere ydelsen til borgeren, og for at leveringen af ydelsen sker inden for det politisk fastsatte kvalitetsniveau. 4.3 Omkostninger/økonomi for borgeren Se nærmere i den specifikke ydelsesbeskrivelse nedenfor. 4.4 Pædagogisk plan Tilbuddet skal inden for den første måned af det igangsatte tilbud, udarbejde borgerens pædagogiske plan. Den pædagogiske plan udarbejdes ud fra de i 141 handleplanen opstillede mål. Den pædagogiske plan skal løbende justeres. Den pædagogiske plan skal indeholde mål og delmål for den indsats, der ydes i forbindelse med den bevilgede støtte. Planen skal derudover beskrive den metode, der benyttes i forbindelse med levering af ydelsen. 4.5 Handleplansmøde Den pædagogiske plan fremsendes hvert år til Team for Visitation og Kvalitetssikring. Her indgår den som led i sagsopfølgningen og danner sammen med visitators vurdering grundlag for evt. ændringer i bevillingens omfang, indsatsområder m.v. På baggrund af den opdaterede pædagogiske plan afholdes, som minimum hvert andet år, et handleplansmøde mellem borger, dennes eventuelle pårørende, eventuelle bisidder, eventuelle repræsentanter fra tilbuddet og visitator. Tilbuddet har ansvaret for at indkalde til handleplansmødet. 4.6 Varighed af tilbud om socialpædagogisk støtte. Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for varigheden af tilbuddet om socialpædagogisk støtte. Foranstaltningens funktion og effekt bliver løbende vurderet af bevilgende myndighed, forudsætningen for videreførelse af foranstaltningen bliver som udgangspunkt vurderet minimum en gang årligt. 7

8 5. YDELSESBESKRIVELSE 5.1 Formålet med ydelsen Støtten i eget hjem har som udgangspunkt et socialpædagogisk sigte, og indsatsen vil derfor tage udgangspunkt i at motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer. Støtten kan dog også bestå af en mere omsorgsbetonet og intensiv støtte til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Opgaven vil blive udført i direkte samspil mellem borgeren og støttepersonen. Støtten gives ved hjemmebesøg, i Støtte - og kontaktcenter eller ved døgnophold. Såfremt støttebehovet ændrer sig, vil der ske en revisitering. Støtten bevares ved kortere indlæggelse på hospitalstilbud 5.2 Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Der henvises til den specifikke ydelsesbeskrivelse. 5.3 Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen Der henvises til de specifikke ydelsesbeskrivelser. Der ydes ikke støtte til ferie og/eller weekendophold. Borgere, der er bevilget støtte efter Servicelovens 85 har dog efter en konkret og individuel vurdering, mulighed for at medbringe deres bevilgede timer på en ferie og/eller weekendophold. 5.4 Effektmåling Den pædagogiske indsats måles i relation til borgerens udvikling og generelle trivsel. Effekten af ydelsen vurderes på baggrund af pædagogisk dokumentation i form af evalueringsskrivelser, borgerens tilkendegivelser samt handleplansmøder, hvor der evalueres på den igangværende indsats og evt. opstilles nye udviklingsmål. Effekten af ydelsen måles på forskellig vis, herunder observation af borgerens befindende. Effekten evalueres 1 gang årligt, enten ved en administrativ evaluering eller ved handleplanmøde. I forbindelse med handleplansmøder skal udfører sikre, at der fremsendes en opdateret pædagogisk plan til myndighedsenheden, Team for Visitation - og Kvalitetssikring. Ved indsendelse skal der samtidig oplyses forslag til tid og dato for mødet. Dette skal ske senest 6 uger før mødets afholdelse. 6. SPECIFIKKE YDELSESBESKRIVELSER Temaerne Fysisk funktionsnedsættelse, Psykisk funktionsnedsættelse og Socialt problem er objektive beskrivelser af funktionsnedsættelsen, og derfor udløser temaerne ikke en indsatsudmåling, men understøtter den efterfølgende vurdering af borgerens støttebehov. Af de 11 temaer beskrevet i afsnit 2.2, er det derfor følgende temaer der udspecificeres med ydelsesbeskrivelser: Tema: Praktiske opgaver i hjemmet Lovgrundlag for ydelse 85 i Lov om social service. Hvilke behov dækker ydelsen? At hjælpe modtageren til at fastholde sin bolig, herunder at sikre at der ikke opstår sundhedsfare 8

9 Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? At udvikle og fastholde borgerens funktionsniveau således at borgeren kan blive så selvhjulpen som mulig. Hjælp og omsorg for andre Yde omsorg for børn; hjælpe med bad, vask og påklædning, lave mad, lege, hygge, give lektiehjælp, bringe i institution eller skole, til læge til legekammerater m.v. Yde omsorg for nærtstående voksne; lave mad, hygge, køre dem i kørestol, følge til læge, tage i byen m.v. Indkøb. Planlægning herunder at udarbejde indkøbsliste, købe husholdningsartikler, madvarer, tøj, større ting. Betaling, brug af mønter og sedler, kontrol af kassebon m.v. Madlavning Planlægning, dække bord, spise og drikke, tage af bordet, vaske op, stille på plads m.v. Rengøring Oprydning, støve af, skifte sengetøj, støvsuge, ordne badeværelse, vaske gulve Tøjvask Planlægning, booke en vasketid, samle tøj sammen, sortere tøjet, indstille maskine, tørretumble, lægge sammen, evt. strygning m.v. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Ydelser der kan dækkes efter Lov om social service 83, 84 og 86 (hjemmehjælpsydelser). Hvem kan modtage ydelsen? Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau 1, 2, 3 og 4. Ydelsens omfang/hyppighed Tilrettelægges efter det individuelle behov. Som udgangspunkt kan der ydes op til: Hjælp og omsorg for andre: ½ timer pr. uge Indkøb: 1 time pr. uge Madlavning: 2 timer pr. uge Rengøring: 1,5 time pr. uge Tøjvask: ½ time pr. uge. Hvad koster ydelsen for modtageren? Ingen brugerbetaling. Modtager betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Hvordan følges der op på ydelsen? Visitator i Visitation - og Kvalitetssikring, evaluerer 9

10 som udgangspunkt en gang årligt, eller hvis der er væsentlige ændringer i funktionsniveauet. Særlige bemærkninger Det forudsættes at borgeren deltager aktivt i indsatsområderne. Der tilberedes ikke mad uden borgerens aktive deltagelse. 10

11 Tema: Egenomsorg Lovgrundlag for ydelse 85 i Lov om social service. Hvilket behov dækker ydelsen? At sikre at borgerens egenomsorg er på et, for borgeren, ønskværdigt niveau Hvad er formålet med ydelsen? At udvikle og fastholde borgerens funktionsniveau således at borgeren kan blive så selvhjulpen som muligt. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Af- og påklædning Af- og påklædning af forskellige beklædningsstykker, herunder sokker og fodtøj Vask Brug af sæbe, vaskeklud og håndklæde, øvre toilette, nedre toilette Bad Brug af sæbe, vand, vaskeklud og håndklæde, hårvask, vask af ryg, vask af fødder, nedre toilette Kropspleje Brug af creme, makeup, klipning af negle på hænder og fødder, tandbørstning m.v. Toiletbesøg Drikke Spise Ydelser der kan dækkes efter Lov om social service 83, 84 og 86 (hjemmehjælpsydelser). Hvem kan modtage ydelsen? Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Ydelsens omfang/hyppighed Hvad koster ydelsen for modtageren? Funktionsniveau: 1, 2, 3 eller 4. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Som udgangspunkt kan der ydes op til: Af- og påklædning, vask, bad, kropspleje og toiletbesøg: 2 timer pr. uge Drikke og spise: ½ time pr. uge Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler selv sine personlige fornødenheder. Hvordan følges der op på ydelsen? Visitator i Visitation - og Kvalitetssikring, evaluerer som udgangspunkt en gang årligt, eller hvis der er væsentlige ændringer i funktionsniveauet. 11

12 Særlige bemærkninger Tema: Socialt liv Lovgrundlag for ydelse. 85 i Lov om social service. Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? At sikre borgerens sociale udfoldelse samt undgå isolation At udvikle og vedligeholde modtagerens egne ressourcer med henblik på at skabe og opretholde socialt netværk. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Samspil og kontakt, relationer, sociale fællesskaber og netværk At kunne skabe og indgå i relationer/sociale fællesskaber med andre, herunder familie, kæreste, venner, naboer, arbejdskammerater m.v., deltage i idrætsaktiviteter og aftenskoletilbud, samfundslivet generelt osv. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Ledsagelse efter servicelovens 97. Ydelser der kan dækkes via mentorordninger eller anden lovgivning Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Ydelsens omfang/hyppighed Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau: 1, 2, 3 eller 4. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Som udgangspunkt kan der ydes op til: Samspil og kontakt, relationer, sociale fællesskaber og netværk: 2 timer pr. uge Hvad koster ydelsen for modtageren? Ingen brugerbetaling. Borgeren afholder egne udgifter. Hvordan følges der op på ydelsen? Visitator i Visitation - og Kvalitetssikring, evaluerer som udgangspunkt en gang årligt, eller hvis der er væsentlige ændringer i funktionsniveauet. Særlige bemærkninger Borgeren afholder selv sine egne udgifter. 12

13 Tema: Sundhed Lovgrundlag for ydelse. 85 i Lov om social service Hvilket behov dækker ydelsen? At sikre borgerens helbredsforhold, at støtte borgeren til at leve med sit handicap eller psykiske lidelse og sikre struktur og sammenhæng i hverdagen Hvad er formålet med ydelsen? At udvikle og fastholde borgerens evner således at borgeren kan blive så selvhjulpen som mulig. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Helbredsforhold Kostvaner og livsførelse/misbrug Medicinsk behandling Vedligeholde sundhed og funktionsevne Sikre sammenhæng i hverdagen Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Ydelser der kan dækkes efter lov om social service 83, 84 og 86. Ydelser der dækkes af anden lovgivning f.eks. sundhedsloven Hvem kan modtage ydelsen? Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Ydelsens omfang/hyppighed Funktionsniveau: 1, 2, 3 eller 4. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Som udgangspunkt kan der ydes op til: Helbredsforhold, kostvaner og livsførelse/misbrug, medicinsk behandling og vedligeholde sundhed og funktionsevne: 2,5 timer pr. uge. Sikre sammenhæng i hverdagen: 2 timer pr. uge Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges der op på ydelsen? Ingen brugerbetaling. Visitator i Visitation - og Kvalitetssikring, evaluerer som udgangspunkt en gang årligt, eller hvis der er væsentlige ændringer i funktionsniveauet. Særlige bemærkninger 13

14 Tema: Kommunikation Lovgrundlag for ydelse. 85 i Lov om social service. Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? At sikre borgerens forståelse af det omgivende samfund At udvikle og vedligeholde modtagerens egne ressourcer med henblik på at kunne kommunikere med sine omgivelser Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Forstå mundtlige, skriftlige og visuelle meddelelser At høre og forstå det som andre siger, at kunne huske, hvad der bliver sagt og sammenfatte forskellige oplysninger. Meddelelser af skriftlig eller mundtlig karakter, samt meddelelser der skal hentes gennem diverse medier såsom computer, telefon Fremstille mundtlige, skriftlige og visuelle meddelelser At bruge fax, , PC, sms er m.v. Meddelelser af skriftlig eller mundtlig karakter, samt meddelelser der skal hentes gennem diverse medier såsom computer, telefon Samtale At tale selv, høre og forstå det som andre siger. Kunne huske hvad der bliver sagt og sammenfatte forskellige oplysninger. Aanvendelse af kommunikationshjælpemidler og teknikker At bruge telefon, fax, , PC, radio, tv, høreapperat, briller, læsepen, tegn til tale, tegnsprog m.v. Ydelser der dækkes via anden lovgivning Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Ydelsens omfang/hyppighed Funktionsniveau: 1, 2, 3 eller 4. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Som udgangspunkt kan der ydes op til: I alt for alle indsatsområder: ½ time pr. uge. Hvad koster ydelsen for modtageren? Ingen brugerbetaling. Hvordan følges der op på ydelsen? Visitator i Visitation - og Kvalitetssikring, eva- 14

15 luerer som udgangspunkt en gang årligt, eller hvis der er væsentlige ændringer i funktionsniveauet. Særlige bemærkninger Tema: Mobilitet Lovgrundlag for ydelse. 85 i Lov om social service. Hvilket behov dækker ydelsen? At undgå isolation. Hvad er formålet med ydelsen? At hjælpe modtageren til at være en del af det omliggende samfund og udvikle egne ressourcer. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Gang og bevægelse Brug af stok, rollator, kørestol, personstøtte m.v. Ændre og opretholde kropsstilling Forflytning af kroppen Bære, flytte og håndtere genstande Færden i hjemmet Komme ind og ud af hoveddør, færden i have, adgang til alle rum. Færden uden for hjemmet Bevæge sig rundt i boligkvarteret, på gaden, i indkøbscentret, hvor familien bor, biografen, teateret, forretninger til indkøb af dagligvarer m.v. Anvendelse af transportmidler At benytte cykel, tog, bus, bil, færger m.v. Ledsagelse efter Lov om social service 97 Ydelser der dækkes via anden lovgivning Hvem kan modtage ydelsen? Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 1, 2, 3 eller 4. Ydelsens omfang/hyppighed Tilrettelægges efter det individuelle behov. Som udgangspunkt kan der ydes op til: I alt for alle ovenstående indsatsområder/aktiviteter: 1,5 timer pr. uge i alt Hvad koster ydelsen for modtageren? Ingen brugerbetaling. Kommunen afholder ledsagerens udgifter, hvis aktiviteten er en direkte følge af den visiterede støtte, f.eks. træning i at benytte offentlig transport, træning i at færdes i offentligt 15

16 rum m.v., dvs. i forbindelse med ikke-selvvalgte aktiviteter. Dog betaler den pågældende borger selv sine egne samt ledsagerens udgifter ved selvvalgte aktiviteter. Hvordan følges der op på ydelsen? Visitator i Visitation - og Kvalitetssikring, evaluerer som udgangspunkt en gang årligt, eller hvis der er væsentlige ændringer i funktionsniveauet. Særlige bemærkninger Tema: Samfundsliv Lovgrundlag for ydelse. 85 i Lov om social service. Hvilket behov dækker ydelsen? At støtte borgeren i at benytte selvvalgt dagtilbud At borgeren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau omkring egen økonomi, som borgeren ønsker og magter Hvad er formålet med ydelsen? Støtte til at udvikle og vedligeholde borgerens egne ressourcer med henblik på f.eks. at skabe og opretholde og bevare tilknytning til dagtilbud at fastholde sin bolig at deltage i uddannelse At tilføre borgeren forståelse for den daglige økonomi og herunder skabe mulighed for at styre egen økonomi i videst mulige omfang. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Beskæftigelse Beskæftigelse på særlige vilkår, beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, frivilligt arbejde m.v. Bolig At mestre sin boligøkonomi, at mestre det juridiske omkring det at have en bolig, at håndtere reparationer i lejligheden, pasning af have og indvendig bolig. Uddannelse STU eller tilsvarende uddannelse. Økonomi og andre administrative opgaver vedr. økonomi m.v. At planlægge sine økonomiske forhold, her- 16

17 under lægge og administrere et husholdningsbudget, at kommunikere med banken, at læse og forstå meddelelser fra banken, at benytte netbank m.v. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Ydelsens omfang/hyppighed Der ydes ikke økonomisk rådgivning ud over rådgivning omkring husholdningsbudget. Der henvises i stedet til frivillige organisationer, pengeinstitutter, advokater, værger o.lign. Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau: 1, 2, 3 eller 4. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Som udgangspunkt kan der ydes op til: I alt for alle ovennævnte indsatsområder/aktiviteter: 1 time pr. uge Hvad koster ydelsen for modtageren? Ingen brugerbetaling. Hvordan følges der op på ydelsen? Visitator i Visitation - og Kvalitetssikring, evaluerer som udgangspunkt en gang årligt, eller hvis der er væsentlige ændringer i funktionsniveauet. Særlige bemærkninger 17

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK PLAN Borgeren skal, så vidt det er muligt, deltage i udarbejdelsen af den pædagogiske plan.

VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK PLAN Borgeren skal, så vidt det er muligt, deltage i udarbejdelsen af den pædagogiske plan. VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK PLAN Borgeren skal, så vidt det er muligt, deltage i udarbejdelsen af den pædagogiske plan. Indledning Vejledningen til den pædagogiske plan skal fungere både som

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 85 Socialpædagogisk støtte Vedtaget af Byrådet, d. 14.6.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 4 1. 1 Lovgrundlag... 4 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Pædagogisk udredning

Pædagogisk udredning Pædagogisk udredning Borger Cpr.nr. Kontaktpædagog Leder Startdato Slutdato Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse. Her noteres

Læs mere

Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte Godkendt af Socialudvalget d. xx.xx.xxx Indhold 1 Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne Godkendt af Byrådet den 28. august 2013 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Godkendt af Socialudvalget 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard - Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Center for Job og Oplevelse Godkendt i Socialudvalget d. XX/XX-2014 Indhold 1 Forudsætninger...

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 / Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen REFERAT Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 17.30 19.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Visitationen Voksen Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen Lindholm Brygge 31 2. sal 9400 Nørresundby Tlf.: 9931 3281 Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Adresse: Evt. andet

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Lov om Social Service 85 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 1 af 1 Indhold Forord... 4 Principper...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.01.2013 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26.02.2013 Acadre dok. 152599-12

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Socialpædagogisk bistand efter Servicelovens 85 Udkast Indhold 1. Indledning... 3 2. Sådan behandler vi din sag.... 4 Hvem kan få et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden.

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens 103 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Serviceloven 103, 105 og 106. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Støtte og hjælp i længevarende botilbud med døgndækning

Støtte og hjælp i længevarende botilbud med døgndækning Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 83 og 85 Støtte og hjælp i længevarende botilbud med døgndækning Kronborghus, Kronborgsund samt SPUC: Boligerne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere