Skive kommune. Lokalplan nr.65 B\\ Erhvervsområde ved Marienlystvej / Glyngørevej i Resen. Teknisk forvaltning 1986

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive kommune. Lokalplan nr.65 B\\ Erhvervsområde ved Marienlystvej / Glyngørevej i Resen. Teknisk forvaltning 1986"

Transkript

1 Skive kommune Lokalplan nr.65 Erhvervsområde ved Marienlystvej / Glyngørevej i Resen I B\\ Teknisk forvaltning 1986

2 Lokalplan nr Erhvervsområde ved Marienlystvej/GlyngØrevej i Resen. Oversigtskort... side 2 Indledning Lokalplanområdet Lokalplanens forhold til kommuneplanen Kortbilag A Lokalplanens indhold Lokalplanens retsvirkninger Kortbilag B Lokalplanen Kortbilag C

3 Oversigtskort:

4 3. Lokalplan nr Erhvervsområde ved Marienlystvej/GlyngØrevej i Resen. Indledning. Lokalplanen har primært til formål at udlægge arealer til et erhvervsområde, nord for Marienlyst i Resen. Planen åbner mulighed for at Øge antallet af arbejdspladser i den nordlige del af Skive by, for derved at modvirke den nuværende skæve fordeling af boliger og arbejdspladser mellem den nordlige og sydlige del af Skive by. Da lokalplanområdet er ret højt beliggende, i forhold til det omgivende delvis åbne land, tilstræber planen en god og naturlig afrunding af bydelen Resen Vest, dels ved etablering af et beplantningsbælte og dels ved at der inden for området forudsættes etableret mindre virksomheder, eller bebyggelse udformet således, at den får karakter af mindre enheder, så der for bydelen opnås en god helhedsvirkning. Lokalplanen udlægger endvidere areal til en forlængelse af Frugtparken med tilslutning til Marienlystvej/GlyngØreve j. I det følgende er beskrevet hvilket indhold lokalplanen har, hvordan den hænger sammen med anden planlægning m.v. samt hvilke retsvirkninger en lokalplan har. Herefter kommer selve lokalplanens bestemmelser samt nogle bemærkninger hertil og til sidst kommer lokalplanens kort. Lokalplanområdet. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 16,5 ha, som udgør en del af matr. nr. 11s Resen, Skive Jorder, som ejes af Skive kommune og er beliggende vest for Marienlystvej og nord for boligområdet ved Frugtparken i Resen Vest som vist på oversigtskortet. I den sydligste del af området, omfattende ca. 2,5 ha, ligger Skive ProduktionshØjskole. Arealet til en forlængelse af Frugtparken omfatter ca. 1,5 ha. Lokalplanens forhold til kommuneplanen. I kommuneplanen er området udlagt til håndværk, mindre værkstedsvirksomhed og let industri med tilharende bolig. Den vestlige del af området forbeholdes håndværk og lignende med beboelse. Der må i området ikke etableres virksomhed, der medfører gener for tilgrænsende boligområder m.v. Bebyggelsesprocenten må højst være 40, etageantal1,et højst 1 1/2 og bygningshøjden højst 6 m ved 1 etage og 8,s m ved 1' 1/2 etage. I kommuneplanen udlægges endvidere areal til forlængelse af Frugt-

5 - Lokalplanens afgrænsning - Delområde afgrænsning ****a Stier -1 Beplantningsbælter Ekst. beplantning mål 1:5000

6 5. parken mod nord med tilslutning til Marienlystvej/GlyngØrevej i princippet som vist på kortbilag A. Arealet til den tidligere Skive-GlyngØrebane vil blive udlagt til regional hovedsti. Det overordnede stinet i Resen påtænkes tilsluttet den regionale hovedsti via en tunnel under Frugtparken. Det tilgrænsende areal syd for lokalplanområdet, mrkt. 1 på kortbilag A, hvor den tidligere beboelsesbygning til Marienlyst/ProduktionshØjskolen samt Gigt lejehjemmet ligger, er i kommuneplanen udlagt til offentlige form i 1, så som plejehjem, beskyttede boliger og lignende og uddannelsesinstitutioner. Arealet syd-vest for lokalplanområdet, mrkt. 2 på kortbilag A, er udlagt til rekreative formål. Lokalplanens område er idag i landzone. Da der er landbrugspligt på arealet, har byrådet, i forbindelse med lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse, anmodet Landbrugsministeriet om at tiltræde, at landbrugspligten for lokalplanområdet ophæves, når der gennemfares udstykning i henhold til planen. Lokalplanens indhold. Lokalplanen foreskriver at området overfares fra landzone til byzone. Som vist på kortbilag A er lokalplanen opdelt i 2 delområder, et håndværkerområde og et erhvervsområde. Inden for håndværkerområdet udstykkes 9 grunde til håndværk, mindre værkstedsvirksomhed m.v. samt bolig for virksomhedens ejer. Der må i området kun placeres virksomheder, som ikke, eller kun i ubetydelig grad, medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt. Erhvervsområdet udlægges til lettere industri- og stplrre værkstedcvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed m.v., samt til virksomhed iøvrigt, som efter byrådets skøn naturligt hører til i området. Der må ikke inden for området udøves virksomhed som giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener. Der åbnes mulighed for at placere en bolig i tilknytning til virksomheden og der skal derfor ved placering af erhvervsbebyggelse tages hensyn til eventuel senere placering af bolig med tilharende friareal, såfremt denne mulighed Ønskes opretholdt. Langs områdets nordlige og vestlige afgrænsning mod Frugtparken og Marienlystvej etableres et 10 m bredt beplantningsbælte. I områdets sydlige afgrænsning, langs håndværkerparcellerne, udlægges areal til en 3 m bred sti med forbindelse til boligområdet Resen Vest, Resen skole samt det planlagte lokalcenter syd for Frugtparken. Der udlægges endvidere areal til en forlængelse af en planlagt dobbeltrettet cykelsti langs Marienlystvej. Den på kortbilag A viste sti, som danner grænse mellem områderne mrkt. 1 og 2 er skitseret i kommuneplanen. Stiens endelige placering samt en stillingtagen

7 7. til om stien er nødvendig må afvente en mere detailjeret planlægning for områdets anvendelse og evt. udbygning (området mrkt. 1). Udover ovennævnte områder udlagges, som vist på kortbilag A, areal til en forlængelse af Frugtparken med tilslutning til Marienlystvej/GlyngØrevej. Lokalplanens retsvirkninger. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggarelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens S31 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Dispensation fra bestemmelser i lokalplanen kan meddeles af byrådet, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Lokalplanforslaget indeholder i 2 bestemmelser om, at det område, der er omfattet af planen, overfares til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår bl.a. af lov om frigørelsesafgift (Finansministeriets bekendtgarelse nr. 301 af 12. juni 1970 om frigørelsesafgift). t

8 8. Øster Ddby BY M Y sogn + Kortbilag B: 8 Lokalplanens afgrænsning måi 1:5000 O 1 O m

9 9. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR ERHVERVSOMRADE VED MARIENLYSTVEJ/GLYNGØREVEJ RESEN. I LOKALPLANENS BESTEMMELSER. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgarelse nr. 391 af 22.juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for de i S2 nævnte område. BEMÆRKNINGER. Det fremgår af kommuneplanlovens is, hvad der kan træffes bestemmelser om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelser i anden lovgivning, navnlig byggeloven (herunder bygningsreglement 1. si. LOKALPLANENS FORMÅL. 1.1 Lokalplanen har primært til formål, at sikre opfarelsen af en bebyggelse til erhvervs- og håndværksformål, hvor der er taget særlig hensyn til omgivelserne, herunder den omgivende, eksisterende bebyggelses karakter. Formålet med lokalplanens enkelte bestemmelser er nærmere beskrevet i bemærkningerne til de forskellige bestemmelser. ~2. LOKALPLANENS OMRÅDE OG INDDELING. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag B og omfatter en del af matr. nr, llg Resen, Skive Jorder, samt alle parceller, der efter den udstykkes fra ovennævnte ejendom inden for lokalplanområdet. Området omfatter ca. 16,5 ha,, som ejes af Skive kommune, 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne I og II som vist på kortbilag C. 2.3 Med byrådets offentlige bekendtgarelse af den vedtagne lokalplan overfares det under pkt. 2.1 nævnte område fra landzone til byzone.

10 10. Lj OMRÅDETS ANVENDELSE. Område I: Området må kun anvendes til håndværks- og boligformål. På den del af de enkelte grunde der på kortbilag C er mrkt. E må kun opfares eller indrettes bebyggelse til eller ud- Øves erhverv som håndværks- og værkstedsvirksomhed (herunder evt. et til virksomheden hørende mindre salgslokale), mindre lagervirksomhed, samt virksomhed som efter byrådets skøn naturligt harer hjemme i området. Den del af de enkelte grunde der er mrkt. B, må kun anvendes til boligformål, og der må kun opføres en bolig for indehaver af virksomheden, eller anden person med særlig tilknytning til virksomheden. Beboelsen må tidligst opføres samtidig med, at den under pkt. 3.1 nævnte bebyggelse, på erhvervsparcellerne, opfares. Der må kun udøves virksomhed som ikke, eller kun i ubetydelig grad, medfarer gener i form af støj, luftforurening, lugt eller rystelser. Det vil ved behandling af projekterne blive krævet, at støjbelastningen, fra den enkelte virksomhed ikke bliver højere end 45 db(a), målt i boligområdet i dagtimerne. Bestemmelsen sikrer at boligbebyggelsen til håndværkergrundene placeres nærmest det mod syd beliggende boligområde Resen Vest og direkte ud mod et grant område, hvorved området, set herfra, ikke så markant vil bære præg af erhvervsområde. Byggelinien som adskiller parcellerne B og E ligger 25 m fra grundens sydskel. Udover bestemmelser henvises endvidere til Vejledning nr. 5/1985 fra MiljØstyrelsen vedrarende ekstern støj fra virksomheder.

11 11. Område II: 3.4 Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som fø1- gende: Lettere industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, kontor- og servicevirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter byrådets skøn naturligt hører hjemme i området. Der må ikke inden for området drives handel med dagligvarer. Ved salg af grunde i området vil de grunde, som ligger nærmest GlynqØrevej/Marienlystvej blive forbeholdt virksomheder, som har behov for udstilling eller på anden måde har behov for at præsentere sig ud mod vejen. Overgår ProduktionshØjskolen til andet erhverv, vil det i den forbindelse blive overvejet, om det bør give anledning til en ændring af lokalplanen for så vidt angår den omhandlende ejendom. 3.5 Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes en bolig, når denne tjener som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. 3.6 Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebygelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliqgenhedskrav, jfr. miljøbeskyttelsesloven kap. 9, herunder virksomhed som giver anledning til væsentlig støj- luftforurening - eller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvendelser. s4. UDSTYKNINGER. 4.1 Inden for område I må udstykninger kun foretages i overensstemmelse med den på kortbilag C viste retningsgivende udstykningsplan. StØrrelsen på de viste grunde er fra ca m2 til ca m2.

12 I område II må grunde ikke udstykkes med mindre størrelse end 2,100 m2. Grundens facadelængde må ikke være mindre end 30 m. Området opdeles i princippet i parceller, således som vist med prikket linie på kortbilag C. Opdelingen i parceller må anses for at være principiel, idet en udstykning af parceller bar imødekomme forskellige virksomheders krav og behov for grundareal. Det er dog planens helt klare intention, at det primært er mindre virksomheder der etableres inden for området. Taler særlige forhold for større udstykning, f.eks. virksomhedens karakter, herunder bebyggelsens udformning, kan dette forventes imødekommet, når det samtidig ikke vanskeliggør/umuliggør en fremtidig udnyttelse og udstykning af tilstadende restarealer. S. VEJ- OG STIFORHOLD. 5.1 Der udlægges areal til veje og stier med beliggenhed og bredde som vist på kortbilag C. 5.2 Til Frugtparken (Frugtparkens forlængelse) samt til Marienlystvej/GlyngØrevej, må der ikke etableres direkte adgang fra de tilgrænsende ejendomme. 5.3 Den eksisterende markvej vest for Frugtparken, ud for område I, tilsluttes Frugtparken ved dennes forlængelse. Vejadgang til området sker dels fra Frugtparken (Frugtparkens forlængelse) og dels fra Marienlystvej/GlyngØrevej. Lokalplanen indeholder i S9 bestemmelse om, at grundejerforeningen for området skal forestå vedligeholdelse af interne veje og stier inden for området. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at den eksisterende adgangsvej, direkte fra Marienlystvej til ejendommen, hvor ProduktionshØjskolen er beliggende, bibeholdes. Den Øvrige del af markvejen vil delvis blive nedlagt.

13 Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres som vist på kortet, og der skal sikres de på kortet viste oversigtsarealer. På oversigtsarealerne må der ikke anbringes genstande eller forefindes beplantning, der rager mere end 0,8 m over en flade bestemt af de tilgrænsende kørebaner. 5.5 Adgangsveje til boligerne i område I skal placeres langs skel og kan udfares fælles for to ejendomme. S6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. 6.1 I område I må bebyggelsesprocenten for den del af den enkelte grund, der er mrkt. henholdsvis B og E være henholdsvis højst 25 og 35. Bestemmelsen sikrer, at byggemuligheden inden for grunden ikke opbruges udelukkende til erhvervsbebyggelse. Bebyggelsesprocenten for boligparcellen svarer til bebyggelsesprocenten i et boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsparcellen er lavere end for erhvervsområder, idet det tilsigtes, at området får en bebyggelsesmæssigt forholdsvis åben karakter. 6.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i område II må ikke overstige I område II må bygningernes rumfang ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal. (Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder evt. kviste, fremspring, skorstene m.v.1.

14 Bygninger må ikke opfares med mere end en etage med udnyttelig tagetage, medmindre terrænforholdene efter byrådets skøn tilsiger en anden bebyggelsesform. 6.5 Ved etablering af bebyggelse i i eiier 1 1/2 etage må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade være hævet mere end henholdsvis 6 m og 8,s m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Uanset ovennævnte bestemmelse kan byrådet tillade, at en bygning eller dele af en bygning opfares i større hajde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. De vestligst beliggende grunde inden for område II har ret store terrænforskelle på den vestligste del af grundene. Der vil derfor kunne forventes givet tilladelse til etablering af delvis kælder under bebyggelsen. Da området er ret højt liggende i forhold til det omgivende åbne land, sikrer bestemmelsen om maksimal bygningshajde, at bebyggelsen ikke bliver alt for dominerende i forhold til omgivel-erserne. 6.6 Grundene pålægges byggelinier i en afstand af 5 m fra vejskel samt 2,s m fra beplantningsbælter og stier, således som vist på kortet. Langs Marienlystvej pålægges dog en byggelinie på 30 m fra vejmidte. Arealet mellem byggelinie og vej, sti eller beplantningsbælte, må ikke anvendes til bebyggelse.

15 15. S7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. 7.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer eller andre materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må dog anvendes, når alternative energianlæg gør det nødvendigt. Nærmere bestemmelser om bebyggelsens udformning er vanskelige at fastsætte for et industriområde. Det forventes dog, at indehavere af virksomheder i området ud fra deres e- gen interesse, at virksomheden præsenterer sig godt, sørger for at bebyggelsen får en tiltalende udformning. IfØlge kommuneplanlovens 44 må skiltning, lysinstallationer o.lign. ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. S8. UBEBYGGEDE AREALER Der udlægges areal til beplantningsbælter i princippet som vist på kortbilag C. Nye beplantningsbælter mod Frugtparken (Frugtparkens forlængelse) samt Marienlystvej/ GlyngØrevej udlægges i en bredde af 10 m. Øvrige beplantningsbælter udlægges i en bredde af 5 m. Den på kortet viste eksisterende beplantning langs grunden, hvor Skive ProduktionshØjskole er beliggende, må ikke fjernes uden byrådets tilladelse. Hegn i skel mod vej skal fremstå som levende hegn. Beplantningen sammensættes så beplantningsbæltet langs GlyngØrevej/Marienlystvej fremstar lavt og tæt med enkeltstående høje træer. Sammen med de ret smalle veje med græsrabatter vil bestemmelsen åbne mulighed for at vejene i området får en tiltalende "grøn" fremtoning.

16 Arealet mellem byggelinie og Bestemmelsens intentioner vejskel må ikke under nogen er at virksomhedens anform benyttes til oplag, komstareal, ved beplanteller lignende, og må kun ning, befæstelse eller med byrådets særlige tilla- lignende gives et ordentdelse benyttes til parkering. ligt udseende. 8.6 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, og oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted. 8.7 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremfares som luftledninger, men må alene udfares som jordkabler. S9. GRUNDEJERFORENING. 9.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af nye grunde inden for lokalplanens område. 9.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet kræver det og foreningens vedtægter skal godkendes af byrådet. 9.3 Grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse af veje, beplantningsbslter samt stier inden for område I og II, dog ikke eksisterende beplantning, veje og stier inden for grunden, hvor ProduktionshØjskolen er beliggende. Overgår ProduktionshØjskolen på et senere tidspunkt til privat erhverv/produktion, kan ejendommen inddrages i Grundejesforeningen for området. Beplantningsbælter samt veje inden for område I og II etableres af Skive kommune, men vedligeholdelsen overgår til Grundejerforeningen.

17 17. SIO. EVENTUELLE TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens område er undergivet landbrugspligt. Landbrugspligten er dog ikke til hinder for, at byrådet kan tillade, at arealet tages i brug i overensstemmelse med den endeligt vedtagne lokalplan, men indtil da skal arealet drives jordbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer i de eksisterende lovlige forhold inden for en afstand af 100 m fra den Østligste af de på kortet viste jordfaste fortidsminde/gravhøj far Fredningsnævnets tilladelse hertil er opnået. Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med Landbrugsministeriets godkendelse af udstykning. Fredningsnaevnets dispensation fra beskyttelseslinier er nødvendig både i forbindelse med bebyggelse, beplantning og terrænregulering. VEDTAGELSE. Foranstående forslag til lokalplan nr, 65 er vedtaget for Skive byråd den Lokalplanen kan tidligst vedtages endeligt efter at forslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger. SKIVE BYRÅD, den p.b.v. yråd har den foranstående lokali henhold til SKIVE BY&, den 2.4, /Knud Pede sen

18 18. Nærværende lokalplan nr. 65 i Skive kommune begæres tinglyst pa matr. nr. lla, - Resen, Skive Jorder. den

19 Kortbilag C: Lokalplanens afgrænsning Delområde afgrænsning Håndværksområde Erhvervsområde Boligparcel Erhvervsparcel Beplantningsbælter O m Ekst. beplantning.. < * Byggelinie Mal 1 : 4000

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens formål...5 3 - Områdets status...5 4 - Områdets

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område:

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: ÅRHUS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR SABRO. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune Byplanvedtægt nr. l tor Århusvejkvarteret Grenaa kommune Byplanvedtægt for et område ved Århusvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III Byplanvedtægt 12 Industriarealet III PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 FOR VOJENS KOMMUNE 1973 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Industriarealet etape 3. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20.

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

Skive kom m u ne Lokalplan nrm 4.1

Skive kom m u ne Lokalplan nrm 4.1 Skive kom m u ne Lokalplan nrm 4.1 Boligområde ved Citronvej i Resen i.. Teknisk forvaltning 1987 LOKALPLAN NR. 4.1 - BOLIGOMRÅDE VED CITRONVEJ I RESEN.... INDHOLD. Indledning... side 3 Kortbilag 2...

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE

Område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE Område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE Stempel: 25,OO kr. HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 107 for et område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis.

Læs mere

DRONNINGLUND KOMMUNE LOKALPLAN NR O 1. Et område Øst for Storskovvejen i Dronninglund

DRONNINGLUND KOMMUNE LOKALPLAN NR O 1. Et område Øst for Storskovvejen i Dronninglund i Ilatr. numre 92, 100a og 100ak arsø fjerding, Dronninglund sogn Anmelder : Dronninglund kommune Rådhusgade 5 9330 Dronninglund DRONNINGLUND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 27.17.06. O 1 FOR: Et område Øst for

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET.

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR.6 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. ~4144E JANUAR 1979 I N D H 0 L D. S ide. Lokaiplanens bestemmelser 2. Kort nr. 1: Lokalpianområdet 5. Kort nr. 2: Arealanvendelse m.m 6.

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Thrigesvej, Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 26. Thrigesvej, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 26 Thrigesvej, Ikast by Ikast Kommune

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 3.1 FOR LÄNGÅ BY ØRBÆK KOMMUNE DECEMBER 1979

LOKALPLAN NR. 3.1 FOR LÄNGÅ BY ØRBÆK KOMMUNE DECEMBER 1979 LOKALPLAN NR. 3.1 FOR LÄNGÅ BY ØRBÆK KOMMUNE DECEMBER 1979 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 3.1 LANGÅ (ERHVERVSOMRÅDE) I henhold til kommuneplanloven (Lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆROSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indhold Indledning side i Lokalpianens formål side i Område og zonestatus side i Områdets anvendelse side i. Udstykninger side

Læs mere

REDfG0RfLSf 09 LOHRLPLftN +w pl HURUP BY, ttrdsund HOMMUNf

REDfG0RfLSf 09 LOHRLPLftN +w pl HURUP BY, ttrdsund HOMMUNf REDfG0RfLSf 09 LOHRLPLftN +w 3.11. pl HURUP BY, ttrdsund HOMMUNf 3ZDEGORELSE til lokalplan nr. 3.1.1. for et bolig- og erhvervsom- råde i 0. Hurup by, Hadsund kommune. EKSISTERENDE FORHOLD Området, som

Læs mere

LØgs tør kommune. lokalplan nr. 316 FOR ET ERHVERVSOMRADE I RANUM

LØgs tør kommune. lokalplan nr. 316 FOR ET ERHVERVSOMRADE I RANUM LØgs tør kommune lokalplan nr. 316 FOR ET ERHVERVSOMRADE I RANUM INDHOLDSFORTEGNELSE: Kortfattet beskrivelse af lokalplanens indhold Forholdet til kommunens Øvrige planlægning Den overordnede planlægning

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR november 87

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR november 87 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.13 8 november 87 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN. NR. 3.13 Side 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykninger... 5 Vej-

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk i september 1979. J. nr. 27-11-23, NR. 23 FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. o7-17 15 66. - l - VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge KØGE KOMMUNE 1981 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-10 STADION I HERFØLGE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Det eksisterende Herfølge stadion er idag beliggende på et areal syd

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 6

Partiel byplanvedtægt nr. 6 HADSUND KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 6 for et erhvervsområde nord for Fabriksvej i Hadsund by Hadsund Bogtrykkeri AXI carl nasmussen I medf~lr af byplanloven (lovbekendtgarelse nr. 63 af 20. februar

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område ved Idrættens Hus. Indhoidsfortegnelse:

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BYPLANVEDTÆGT NR. 4 For et boligområde i Vemb (Bigården) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 ULFBORG-VEMB KOMMUNE RINGKJØBING AMT PARTIEL BYPLAJWEDTÆGT

Læs mere

LOKALPLAN NR for industriområde ved Ssndergård HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR for industriområde ved Ssndergård HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 203 for industriområde ved Ssndergård HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 203 FOR ET INDUSTRIOMRADE VED SØNDERGARD INDHOLDSFORTEGNELSE: S S 20-RedegØrelse 21-Beskrivelse Side

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård T Mr. LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) 97 52 is - GIRO 34130 ANMELDER: C.M?. kl B LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE -j 5 j;; j -p -n.j^ SMØRUMOVRE _ 0_. _ Q, Q, J.nr. 27.5. - 8-1 - 8-m Smn. 276o

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR BUTIKSCENTER VED JOMFRUSTIEN

HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR BUTIKSCENTER VED JOMFRUSTIEN HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 81-01 BUTIKSCENTER VED JOMFRUSTIEN HADERSLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 81-ol for et område ved Jomfrustien, Toldbodgade og Østergade. I henhold til kommuneplanloven (lov nr.

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplanen omfatter et område på ca. 3,0 ha. Kirsebarvej ud mod Skyumvej. Byrådet har besluttet at foreslå, at lokalplan- området udlagges

Lokalplanen omfatter et område på ca. 3,0 ha. Kirsebarvej ud mod Skyumvej. Byrådet har besluttet at foreslå, at lokalplan- området udlagges J0RGEN RAABY ARKITEKT DPA, IDYLVEJ 5. 7700 THITED. TELEFON (071921544 L -5-9 LOKALPLAN NR. 7-6 FOR ET ERHVERVOMRaDE I VILUND,m d 'dl I THITED KOMMUNE 06.JUL.1987*01 1243 16 est' l Lokalplanen omfatter

Læs mere

LOKALPLAN Håndværk og liberalt erhverv, Herfølge syd

LOKALPLAN Håndværk og liberalt erhverv, Herfølge syd LOKALPLAN 5-04.8 Håndværk og liberalt erhverv, Herfølge syd KØGE KOMMUNE 1981 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.8 HANDVÆRK OG LIBERALT ERHVERV, HERFØLGE SYD (tillæg til rammeplan 5-04) REDEGØRELSE LOKALPLANENS

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXX. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXX. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXX i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 fastsættes følgende bestemmelser for det l 1 nævnte område i Herlev kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Lokalplan nr. L4. for et lege- og fritidsområde ved Marielyst

Lokalplan nr. L4. for et lege- og fritidsområde ved Marielyst Lokalplan nr. L4 for et lege- og fritidsområde ved Marielyst Indledning...3 Lokalplan nr. L.4...3 Beskrivelse af lokalplanområdet...3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...3 Tilladelser fra andre

Læs mere