"Ny chance" indsatsen - det nytter. Idékatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Ny chance" indsatsen - det nytter. Idékatalog"

Transkript

1 "Ny chance" indsatsen - det nytter Idékatalog 1. Indledning...2 Formål...2 Målgruppe Sammenfatning succesfortællinger...4 Fra matchegruppe 4 til selvforsørgelse...5 Fra sygemeldt til færdiggørelse af uddannelse - og job...6 Fra stofmisbruger til virksomhedspraktik med mulighed for fastansættelse...7 Fra pensionsparat til ordinær beskæftigelse...8 Fra kontanthjælp til ordinær beskæftigelse Succesfortællingerne set på tværs Inspiration fra "Ny chance"-konferencen...13 Hvornår er indsatsen en succes?...13 Hvordan tilrettelægges et succesfuldt forløb?...14 Betydningen af en grundig afklaring af den enkelte borger?...14 Betydningen af at borgeren er motiveret?...15 Fokus på andre barrierer end de direkte arbejdsmarkedsrelaterede?...16 Skal der stilles klare krav til borgeren?...16 Betydningen af samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner...17 Samarbejde med borgerens netværk?...17 Behov for interne drøftelser i jobcentrene?...17 Tilstrækkelig viden om, hvad der virker/ikke-virker?...18

2 Indledning Formål Formålet med idékataloget er at opsamle de væsentligste konklusioner fra "Ny chance"-konferencen, som Beskæftigelsesregion Nordjylland afholdt d. 14. september 2007 på Vitskøl Kloster. Konferencen var en videndelingskonference, der havde til formål: At give mulighed for udveksling af erfaringer. At skabe refleksion med hensyn til indholdet i "Ny chance"-indsatsen. At give inspiration til det videre arbejde med "Ny chance"-indsatsen. At skabe flere succesforløb. Idékataloget samler op på de erfaringer og kommentarer, der kom til udtryk på konferencen - dels gennem workshopforløb og dels gennem plenumdrøftelser. Ud over de konkrete erfaringer fra konferencen, indeholder idékataloget også 5 succesfortællinger, som er tilvejebragt gennem interviews med praktikere i 5 af Beskæftigelsesregion Nordjyllands jobcentre og som beskriver en række succesfulde forløb med borgere i målgruppen for "Ny chance" indsatsen. Målgruppe Målgruppen for idékataloget er: Kommunalbestyrelser Kommunale forvaltninger Lokale beskæftigelsesråd Jobcentre Arbejdslivets organisationer Praktikere (sagsbehandlere/vejledere/konsulenter mv.) i jobcentre og hos andre aktører, som til daglig arbejder med målgruppen for "Ny chance"-indsatsen. Virksomheder. Borgere.

3 Sammenfatning Videndelingen om erfaringerne og metoder i forhold til "Ny chance"-indsatsen viser: At indsatsen nytter - og at der er et godt udgangspunkt for at skabe endnu flere succesfulde forløb. Succesfulde forløb kræver som hovedregel, at de er individuelt tilpassede med udgangspunkt i den enkelte borgers styrker og svagheder. Succesfulde forløb kræver som hovedregel, at der foretages en grundig afklaring af den enkelte borgers situation som udgangspunkt for tilrettelæggelse af indsatsen - og med primært fokus på, hvilke konkrete barrierer der findes, for at borgeren kan komme i job eller i uddannelse. Succesfulde forløb kræver, at borgerne er motiverede og tror på, at indsatsen nytter. Såvel tilrettelæggelsen som udførelsen af indsatsen skal derfor ske på en sådan måde, at borgernes motivation øges. Succesfulde forløb kræver, at der som led i indsatsen stilles krav til borgerne, så borgerne selv bliver aktive medspillere og en forudsætning for succesen. Succesfulde forløb kræver, at der er et velfungerende samarbejde mellem på den en side jobcentre og på den anden side virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Succesfulde forløb kan understøttes af, at der internt i jobcentre er drøftelser om, efter hvilke generelle principper "Ny chance"-indsatsen skal tilrettelægges.

4 succesfortællinger Fortællingerne 1 illustrerer, at "Ny chance"-indsatsen nytter og beskriver nogle af de metoder og værktøjer, der bruges i jobcentrene. Med den rette indsats, er det muligt at få målgruppen for indsatsen i job igen. Succesfortællingerne er: Fra matchegruppe 4 til selvforsørgelse Fra sygemeldt til færdiggørelse af uddannelse - og job Fra stofmisbruger til virksomhedspraktik med mulighed for fastansættelse Fra pensionsparat til ordinær beskæftigelse Fra kontanthjælp til ordinær beskæftigelse 1 Succesfortællingerne er tilvejebragt gennem interviews med praktikere i 5 af Beskæftigelsesregion Nordjyllands jobcentre. Praktikere blev anmodet om at beskrive en valgfri sag som de oplevede som succesfuld. Efterfølgende er informationerne skrevet sammen til en fortælling af Inhouse Consulting og følsomme personoplysninger er sløret/fjernet, således at borgerne ikke kan identificeres.

5 - 5 - Fra matchegruppe 4 til selvforsørgelse Udgangspunktet Borgeren er en mand i 40-erne af dansk herkomst. Mindre stabil tilgang til arbejdsmarkedet flere længere ledighedsforløb. Var inden indsatsen på kontanthjælp og betegnet som en typisk matchgruppe 4 ledig. Borgeren er ufaglært, har haft mange skiftende arbejdspladser typisk kendetegnet ved hårdt fysisk arbejde. Borgeren har personligt haft en omtumlet tilværelse. Er tilbageholdende, mangler et personligt netværk, og skaber ikke af sig selv nye relationer. Har - trods alt - aldrig helt mistet troen på at komme i job igen - er stabil, kommer til tiden, møder op hver dag og er fleksibel i forhold til arbejdspladsens geografiske placering og transportforhold. Som resultat af borgerens personlige og arbejdsmæssige situation havde borgeren både lav selvtillid og motivation til dels at søge arbejde og dels at deltage i tilbudte aktiviteter. Indsatsen Borgeren blev indledningsvis koblet på et program for ledige i matchgruppe 4 og 5. Der blev gennem personlige samtaler udarbejdet en individuel handleplan, arrangeret virksomhedsbesøg, gennemført samtaler om personlige problemer, hjælp til budgetlægning og økonomiske spørgsmål mv. Derudover blev borgeren tilknyttet et motionshold, hvor der 2 gange ugentligt skulle dyrkes motion. Gennem den indledende indsats blev borgeren gradvis vænnet til livet på en arbejdsplads, herunder at overholde de uskrevne regler, der her gælder i omgangen med andre mennesker. Herefter blev borgeren tilknyttet et uddannelsesforløb på teknisk skole (CNC-forløb). Borgeren nåede dog aldrig at blive uddannet CNC-operatør, idet borgeren på eget initiativ søgte og fik job på en virksomhed inden uddannelsesforløbet var afsluttet. I dag Borgeren er ansat på virksomheden i ordinær beskæftigelse - og er selvforsørgende. Hvorfor lykkedes det? Både arbejdets art og de økonomiske konjunkturer havde betydning for borgerens opnåelse af beskæftigelse. Borgerens vigtigste kompetencer for at få jobbet, var mødestabilitet samt en positiv udtalelse fra CNC-forløbet. Omdrejningspunktet for indsatsen har været arbejdet med borgerens motivation. Motivationen blev anset som afgørende for mulighederne for at opnå beskæftigelse. Indsatsen overfor borgeren omfattede i øvrigt anvendelse af jobcenterets metoder, som er individuelt tilpasset og praksisorienteret, og indsatsen tilrettelægges efter borgerens behov. Der fokuseres på den enkelte og dennes behov for støtte og hjælp til konkrete opgaver. Fx ledsages borgeren fysisk ved virksomhedsbesøg. Der arbejdes målrettet mod at give borgeren succesoplevelser og derigennem øge motivationen til at indgå aktivt i den videre indsats. Der arbejdes aktivt med, at holde borgeren til ilden. Fx skal borgeren melde sig syg i tilfælde af sygdom, sagsbehandlerne besøger borgeren på privatadressen og der trækkes i kontanthjælpen, såfremt borgeren udebliver fra de planlagte aktiviteter og der etableres samarbejde med borgerens kontaktpersoner.

6 - 6 - Fra sygemeldt til færdiggørelse af uddannelse - og job Udgangspunktet Borgeren er en mand i starten af 30-erne af dansk herkomst. Borgeren var inden indsatsen på kontanthjælp og sygemeldt grundet svær overvægt. I øvrigt betegnet som en matchgruppe 4 ledig dog i den lettere ende af gruppen. Borgeren var tidligere i gang med en håndværksuddannelse, men måtte opgive grundet overvægtsbetingede helbredsproblemer. Som person er borgeren velfungerende, meget social og god til at tale med andre. Har gennem hele indsatsen haft en klar vision for sin fremtid. Borgerens problem var primært af helbredsmæssig karakter, samt skepsis med hensyn til at tro på jobcenterets muligheder for at kunne hjælpe. Indsatsen Indledningsvis blev borgeren tilknyttet et 3-dages afklaringsforløb, med 5-7 andre borgere i tilsvarende situation, hvor de individuelle behov blev afdækket. Herefter blev der i samarbejde mellem borgeren og vejlederen udarbejdet en personlig handleplan indeholdende mål, aktiviteter og tidsplan for indsatsen. Borgerens mål var at komme ned i vægt ved hjælp af bevilling af en mavesæksoperation og derefter komme i aktivering. For at nå disse mål blev der foranstaltet motionstræning 3 gange ugentligt samt arrangeret aktivering 1 gang om ugen som medarbejder i en virksomhed. At motionstræningen var en del af forløbet gav borgeren tid og overskud til at få tabt sig tilstrækkeligt til at få den ønskede operation. I dag Borgeren har tabt sig, og er ved at restituere sig efter operationen. Starter i første omgang i virksomhedspraktik og - når helt klar fysisk - påbegyndes det sidste år af uddannelsen som voksenlærling i en virksomhed, hvor borgeren i første omgang skal være i praktik. Herefter er målet ordinær beskæftigelse i samme virksomhed. Hvorfor lykkedes det? Udgangspunktet for indsatsen - både i denne sag og generelt i jobcenteret - er, at den foregår på borgerens præmisser. Det er vigtigt, at borgeren er motiveret og tror på, at jobcenteret kan hjælpe. Det sikres ved at have borgeren i centrum og ved at fokusere på borgerens behov og ønsker. Den personlige handleplan giver et fælles udgangspunkt for indsatsen og hjælper borgeren med at opstille personlige mål. Endvidere er der fokus på, hvad jobcenterets vejledere kan gøre for borgeren, og om borgeren har behov for hjælp til praktiske opgaver i hverdagen. Borgerens eget gåpåmod og vilje til at tabe sig var ligeledes afgørende for indsatsen. Endelig havde borgerens mulighed for at kunne komme i aktivering/praktik med løntilskud en vis betydning for forløbet.

7 - 7 - Fra stofmisbruger til virksomhedspraktik med mulighed for fastansættelse Udgangspunktet Borgeren er en mand i slutningen af 20-erne af dansk herkomst. Har været "heavy" stofmisbruger i en lang årrække og var inden indsatsen på kontanthjælp. Blev betegnet som en svær matchgruppe 4 ledig. Har kun haft sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet - og aldrig haft et længerevarende ansættelsesforhold. Borgeren har stort kørekort og den helt indledende del af en erhvervsuddannelse, men er ellers ufaglært. Borgeren er stadig tilknyttet et afvænningshjem, men er "clean". Borgeren er kendetegnet ved stadig at have en misbrugsadfærd, og er dermed meget behovs- og impulsstyret. Har svært ved at indgå i sociale sammenhænge, er indelukket, har ringe selvtillid og er ikke god til at tage imod kritik. Betegnes dog som intelligent og veltalende. Er ikke motiveret for at komme i job. Indsatsen Indsatsen gik indledningsvis primært ud på dels at give borgeren tid og rum og dels på at skabe tillid og gensidig forståelse. Der blev gennem samtaler udarbejdet en kompetenceprofil, og selvom borgeren kunne have været sendt i aktivering, blev der i første omgang afsat tid til at borgeren kunne koncentrere sig om forløbet med afvænning af misbruget, idet jobcenteret også oplever misbrugsbehandling som en aktiv indsats. Der blev dog stillet krav om, at borgeren i mellemtiden skulle gennemtænke en plan for sin fremtid samt selv undersøge muligheder for og krav til uddannelse. Overvejelserne resulterede i, at borgeren ville være taxachauffør, og derfor gerne starte på nogle AMU-kurser. For at forberede borgeren til livet på arbejdsmarkedet, herunder fx de uskrevne regler, mødestabilitet mv., blev der i første omgang foranstaltet en virksomhedspraktik i en vognmandsvirksomhed. Det var vigtigt for borgeren, at praktikken oplevedes som interessant. I dag Borgeren er startet i virksomhedspraktik som chauffør i vognmandsvirksomheden. Arbejdsgiveren er så tilfreds med borgeren, at borgeren allerede er tilbudt fast arbejde (ordinær beskæftigelse) efter afslutningen af praktikken. Planerne angående uddannelsen til at blive taxachauffør er pt. droppet, da borgeren kan tjene betydeligt mere i vognmandsvirksomheden. Hvorfor lykkedes det? Udgangspunktet for indsatsen var at give borgeren tid til at finde sig selv og til at finde ud af, hvad fremtiden skulle bruges til. Afklaringsfasen var forholdsvis lang. Herigennem opbygges tillid og borgerens motivation øges. Netop motivationen opleves som en meget afgørende faktor både i den konkrete sag og generelt. Men samtidig med at borgeren gives tid og rum, stiller jobcenteret krav om, at borgeren selv skal gøre en aktiv indsats i forhold til det videre forløb. Der opstilles også en klar tids- og aktivitetsplan således at det står "lysende klart" for borgeren, hvad der forventes. I den konkrete sag lagde jobcenteret stor vægt på arbejdet med borgerens sociale kompetencer, hvilket i høj grad har haft en betydning for borgerens selvopfattelse og for oplevelsen af sine fremtidige muligheder. Derudover blev der givet plads til, at borgeren kunne arbejde med genoptræning af en tidligere knæskade, således at risikoen for fysiske begrænsninger blev reduceret. Arbejdets art havde stor betydning for borgerens motivation. Det vurderes samtidig, at den generelle mangel på arbejdskraft havde betydelig indflydelse på borgerens mulighed for ansættelse.

8 - 8 - Fra pensionsparat til ordinær beskæftigelse Udgangspunktet Borgeren er en mand i midten af 30-erne af dansk herkomst. Var inden indsatsen på kontanthjælp og blev betegnet som en svær matchgruppe 4 ledig. Har ingen formel uddannelse udover 9. klasse og et stort kørekort. Har haft sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet og aldrig haft et længerevarende ansættelsesforhold. Borgeren har tilbragt sammenlagt nogle år i fængsel i tiden fra afslutningen af folkeskolen til starten af indsatsen. Som følge af et trafikuheld i slutningen af 80-erne har borgeren en dyssocial adfærd og er ikke i stand til at udføre hårdt fysisk arbejde. Endvidere betegnes borgeren som opfarende. Borgeren har et alkoholmisbrug samt psykiske problemer, der giver sig udslag i selvoplevet koncentrationsbesvær, mindre god hukommelse, hovedpine og ADHD. Betegnes dog også som velsoigneret og stabil og som en god familiefar. Borgeren var ikke motiveret for at komme i arbejde, men gik efter at få tilkendt førtidspension. Indsatsen Efter de første indledende personlige samtaler blev der arrangeret både en psykologisk og en neuropsykologisk undersøgelse af borgeren med henblik på at få afklaret borgerens problemer. Undersøgelserne viste, at der ikke var behov for videre behandling eller for specielle skånehensyn i forbindelse med et aktiveringsforløb. Undersøgelserne og de personlige samtaler i jobcenteret hjalp borgeren med at indse, at borgeren ikke fejlede noget, hverken fysisk eller psykisk. Borgeren erkendte derfor også, at der ikke var behov for førtidspension, men derimod at komme i arbejde igen. Borgeren blev herefter motiveret for at komme i arbejde, hvilket udmøntede sig i, at borgeren på egen hånd søgte et job som chauffør i en virksomhed. I dag Borgeren er ansat i ordinær beskæftigelse på virksomheden - kører lastbil. Har været selvforsørgende i ca. et halvt år nu. Hvorfor lykkedes det? Når indsatsen blev en succes skyldes det primært, at indsatsen blev tilrettelagt ud fra borgerens ønsker og behov. I stedet for at forsøge at tvinge beskæftigelsesfremmende tiltag ned over hovedet på borgeren, blev der i første omgang arbejdet med årsagerne til borgerens personlige problemer og manglende motivation for at komme i beskæftigelse. Borgerens psykiske problemer blev afklaret, hvilket medførte, at borgeren blev motiveret for at komme i arbejde og ikke længere var bundet af en tankegang om førtidspension. Herefter blev borgeren gennem personlige samtaler guidet og støttet til selv aktivt at søge arbejde eller til at komme i aktivering. - Ved aktivering er det afgørende, at borgerne oplever, at tilbuddene er interessante. Den aktuelle mangel på arbejdskraft opleves at være en betydningsfuld faktor for borgerens mulighed for at opnå beskæftigelse også set i lyset af borgerens baggrund som tidligere straffet. Jobcenteret arbejder generelt ud fra en overbevisning om, at det er afgørende, at borgerne oplever en hurtig indsats, hvor der sker noget positivt med det samme. Endvidere er det vigtigt, at indsatsen er individuel og tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation. Herigennem er det oplevelsen, at en indledningsvis negativ holdning til indsatsen kan vendes til en positiv holdning såfremt borgeren oplever, at der sker noget og at blive lyttet til.

9 - 9 - Fra kontanthjælp til ordinær beskæftigelse Udgangspunktet Borgeren er en kvinde i 40-erne af dansk herkomst. Har haft sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet siden afslutningen af folkeskolen, men havde inden indsatsens start været ledig i over 1½ år. Har tidligere været i aktivering uden effekt. Borgeren betegnes, grundet sit lange ledighedsforløb samt alkoholmisbrug og psykiske problemer, som en svær matchgruppe 4 ledig. Borgeren har haft et ret kaotisk voksenliv præget af hustruvold, alkoholmisbrug, dødsfald i nærmeste familie og en hård skilsmisse. Har to børn og en ny kæreste der ikke er problemer med. Borgeren har ingen formel uddannelse udover 10. klasse, og betegnes som fagligt mindre veludviklet. Personligt betegnes borgeren som psykisk mindre stabil med behov for faste rutiner, mangler overblik, bliver stresset af planlægning af dagligdagen og lider af søvnbesvær og angstanfald. Blandt borgerens kompetencer fremhæves, at borgeren er mødestabil, en god mor for sine børn, ikke længere har alkoholproblemer samt er motiveret for at komme i arbejde. Indsatsen Gennem personlige samtaler med borgeren blev det konstateret, at borgerens psykiske problemer udgjorde en barriere for at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor blev der i samarbejde med borgeren foranstaltet et tilbud om psykologhjælp. Borgeren gjorde dog kun brug af psykologen én gang, men samtalerne med sagsbehandlere vedrørende de psykiske problemer giver borgeren en indsigt i egne problemer, der medfører en styrket motivation til at arbejde med sig selv og til at komme i gang med noget. Herefter præsenteres borgeren for en række uddannelsestilbud på det lokale uddannelsescenter. Det resulterer i, at borgeren optages som voksenelev på køkkenlinjen 30 timer om ugen med henblik på at blive uddannet køkkenassistent. Inden uddannelsesforløbet afsluttes opnår borgeren dog ansættelse i et cafeteria efter på eget initiativ at have søgt jobbet. I dag Borgeren er ansat i ordinær beskæftigelse og selvforsørgende. Modtager ikke længere nogen form for støtte eller tilskud fra kommunen. Hvorfor lykkedes det? Den vigtigste forudsætning for, at indsatsen blev en succes, var, at jobcenteret mødte borgeren på borgerens præmisser og tog udgangspunkt i borgerens aktuelle situation, ønsker og behov. En væsentlig faktor for at den konkrete indsats kunne blive en succes var, at man gennem personlige samtaler og et omfattende afklaringsforløb fik skabt en forståelse hos både borger og sagsbehandler for, hvilke barrierer, der var for, at borgeren kunne komme i arbejde. Herefter blev indsatsen målrettet fjernelse af barriererne - og den egentlige aktiveringsindsats påbegyndt. En yderligere betydende faktor var, at indsatsen blev tilpasset borgerens personlige situation fx var borgeren kun 30 timer om ugen på uddannelsescentret (normalt 37 timer), således at der samtidig var tid til, at borgeren kunne fortsætte i en misbrugsafvænningsgruppe. Endvidere opleves det som vigtigt, at aktiveringstilbuddene har borgerens interesse, ligesom det er vigtigt, at sagsbehandleren løbende følger op på og bakker op om borgeren og de iværksatte aktiviteter. Den generelle mangel på arbejdskraft har muligvis en vis betydning, men borgerens motivation og gode arbejdsmoral var afgørende for at borgeren opnåede et ordinært job.

10 Succesfortællingerne set på tværs Succesfortællingerne illustrerer, at "Ny chance"-indsatsen nytter. Fortællingerne illustrerer også en række faktorer og mønstre, der øver indflydelse på, om indsatsen bliver en succes. Succesfaktorerne er blandt andet: Der skal afsættes god tid til afklaringsprocessen, idet der her synes at være tale om et afgørende udgangspunkt for mulighederne for at aktivere borgeren. Målgruppen for "Ny chance"- indsatsen synes generelt at have betydelige problemer, ud over ledighed, således at borgerne ikke uden videre kan aktiveres. Inden aktivering igangsættes, er det væsentligt, at borgeren er motiveret for selv aktivt at engagere sig i den fastlagte handleplan og deltage i de fremlagte tilbud. Som led i tilvejebringelse af en øget motivation er det tillige væsentligt, at borgerne har fået løst/er ved at få løst en række af de personlige og/eller sociale problemer samt oplever tillid til sagsbehandleren m.fl. "Det indledende afklaringsforløb giver et godt fundament for den videre indsats." (Sagsbehandler i jobcenter 2 ) "Det har ikke noget formål at straksaktivere. Det er væsentligt, at jorden gødes, at vi får fjernet sten fra vejen i form af eksisterende personlige eller sociale problemer, som kan skygge for indsatsen for at opnå selvforsørgelse, at vi søger at opbygge selvtillid og motivation hos borgeren samt får styrket borgerens tro på, at indsatsen nytter." (Sagsbehandler i jobcenter 2 ) Som led i indsatsen synes det særligt betydningsfuldt at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer. Flere jobcentre har haft betydelig succes med at stille spørgsmålet: "Hvad kan vi gøre for dig" til borgeren samt med at hjælpe borgeren med praktiske gøremål i hverdagen, herunder fx koordinering af "hverdagslogikken", arrangering af børnepasning samt vejledning vedrørende økonomiske dispositioner mv. Praksis viser, at den hjælpende hånd, der her ydes, øger borgernes motivation og overskud til at deltage i indsatsen. "Vi sætter massivt ind for at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer. Langt de fleste oplever, at dette er positivt og i borgerens egen interesse. Borgeren oplever, at vi interesserer os for borgerens situation. Den interesse er en væsentlig planke til skabelse af større motivation og engagement hos borgeren - og dermed et styrket udgangspunkt for borgerens medejerskab af den indsats, der skal til - og i øvrigt også for forståelsen hos borgeren af, at borgeren selv skal leve op til en række krav." (Sagsbehandler i jobcenter 2 ) "Vores primære opgave er at øge borgernes sociale kompetencer og lære borgeren at overholde de uskrevne regler, der er så vigtige for at kunne fungere på en arbejdsplads." (Sagsbehandler i jobcenter 2 ) 2 Udtrykt af sagsbehandlere i forbindelse med de af Inhouse Consulting gennemførte kontakter til jobcentre i Beskæftigelsesregion Nordjylland (som led i indsamling af eksempler på succesfortællinger - "Ny chance"-indsatsen).

11 Et tæt samarbejde mellem jobcentret og virksomheder i kommunen om virksomhedspraktik og løntilskudsordninger har - i sammenhæng med en individuelt tilrettelagt indsats i øvrigt - resulteret i styrkelse af mulighederne for at opnå succesfulde forløb. "Vi laver gensidige samarbejdsaftaler med lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og myndigheder. Det giver pote." (Sagsbehandler i jobcenter 3 ) Borgerens oplevelse af de små sejre i indsatsforløbet samtidig med, at borgeren oplever, at indsatsen er "personlig", samt at der lyttes til borgerens tilkendegivelser og ønsker, er med til at skabe grundlaget for, at indsatsforløbet blive en succes. "Hos os har vi fokus på individet - borgeren er i centrum." (Sagsbehandler i jobcenter 3 ) "Indsatsen skal i udgangssituationen foregå på borgernes præmisser - det nytter ikke at forsøge at mase sig igennem." (Sagsbehandler i jobcenter 3 ) "Uanset borgerens situation er det væsentligt, at vi som sagsbehandlere udviser respekt for borgeren. En sådan holdning slår igennem i forhold til den måde, vi samtaler med borgeren på, og de signaler, der i øvrigt udsendes. - Mine erfaringer viser tydeligt, at borgeren hurtigt registrerer, at vi signalerer respekt, uanset at borgeren ofte oplever sig selv i en "offerrolle". Vi vil under ingen omstændigheder acceptere nedladende holdninger endsige ytringer, fx som "kamelklapper", som omtalt i medierne." (Sagsbehandler i jobcenter 3 ) En succesfuld indsats er også forbundet med, at der som led i indsatsforløbet også stilles krav til borgeren. Dermed skal borgeren blandt andet opleve selv at være en forudsætning for, at forløbet bliver succesfuldt. Kravene skal være realistiske og kunne honoreres af borgeren. At kunne honorere kravene/indgåede aftaler giver borgeren en succesoplevelse og bidrager dermed også til at øge motivation og oplevelsen af selvværd. At leve op til kravene kræver imidlertid også, at sagsbehandlere m.fl. følger op i forhold til det, der er aftalt med borgeren. "Væsentligt for en succesfuld indsats er også, at erfaringerne viser, at borgerne, specielt i startfasen af et indsatsforløb, skal holdes til ilden og holdes op på de indgåede aftaler. Det er vigtigt, at vi som sagsbehandlere her konstant følger op og ledsager." (Sagsbehandler i jobcenter 3 ) "Når handleplanen er fastlagt - og toget kører - skal vi være indstillet på, at det dermed ikke er givet, at alle afgangstider overholdes. Men chancerne herfor stiger, jo mere vi selv følger op og holder borgerne op på den indgåede aftale. Langt de fleste borgere reagerer positivt herpå." (Sagsbehandler i jobcenter 3 ) 3 Udtrykt af sagsbehandlere i forbindelse med de af Inhouse Consulting gennemførte kontakter til jobcentre i Beskæftigelsesregion Nordjylland (som led i indsamling af eksempler på succesfortællinger - "Ny chance"-indsatsen).

12 Succesfulde forløb er også afhængig af, at der etableres samarbejde med borgerens øvrige netværk, herunder kontaktpersoner og praktiserende læge m.fl. Målet er blandt andet, at der også herfra kan gøres en indsats, der kan skabe større motivation og oplevelse af selvværd hos borgeren. "Vi satser meget på at spille sammen med personer i borgerens netværk. Formålet er naturligvis at sikre, at netværket både er orienteret og spiller med, for at indsatsen giver succes." (Sagsbehandler i jobcenter 4 ) "Jeg har oplevet, at borgerens praktiserende læge væsentligt bidrog til, at borgeren fik et andet - og mere positivt - syn på sig selv." (Sagsbehandler i jobcenter 4 ) 4 Udtrykt af sagsbehandlere i forbindelse med de af Inhouse Consulting gennemførte kontakter til jobcentre i Beskæftigelsesregion Nordjylland (som led i indsamling af eksempler på succesfortællinger - "Ny chance"-indsatsen).

13 Inspiration fra "Ny chance"-konferencen Udgangspunkt for konferencen var den positive tilgang - det nytter. Konferencen behandlede følgende temaer: Hvornår er indsatsen en succes? Hvordan tilrettelægges et succesfuldt forløb? Betydningen af en grundig afklaring af den enkelte borger? Betydningen af at borgeren er motiveret? Fokus på andre barrierer end de direkte arbejdsmarkedsrelaterede? Skal der stilles klare krav til borgeren? Betydningen af samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner? Samarbejde med borgerens netværk? Behov for interne drøftelser i jobcentrene? Tilstrækkelig viden om, hvad der virker/ikke-virker? Den livlige videndeling om erfaringer og metoder på konferencen resulterede i følgende inspiration til den videre indsats: Hvornår er indsatsen en succes? Videndelingen mellem praktikere viste, at oplevelsen af succes i forhold til "Ny chance"-indsatsen i praksis er flerfacetteret, set i lyset af situationen for målgruppen for indsatsen. Der var bred enighed om, at målet med indsatsen er, at flest mulige af de ledige i målgruppen kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse og derigennem bliver selvforsørgende. Der var dog tillige bred enighed om, at det ikke er realistisk at få alle borgere i målgruppen direkte i ordinær beskæftigelse, hvorfor indsatsen også ud fra andre kriterier kan betegnes som en succes. En succesfuld indsats kan, afhængigt af den enkelte borgers individuelle situation, også være fx opnåelse af flexjob, job med løntilskud, afklaring til pension mv. I visse tilfælde, hvor borgeren har betydelige psykiske og/eller fysiske problemer udover ledighed, kan indsatsen endda betegnes som succesfuld såfremt det lykkes at få borgeren til at leve op til sin del af aftalerne med jobcenteret og er en aktiv medspiller. "Vi har fokus på at borgerne skal opnå beskæftigelse og blive selvforsørgende det er bare ikke altid det er realistisk i første omgang. Derfor kan der være behov for andre succeskriterier" "Opnåelse af mange delmål er lige så vigtigt som ordinær beskæftigelse. Det er først og fremmest udvikling, der tæller!" "Det er også en succes at få afklaret en borger, der har gået ledig meget, meget længe, til pension"

14 Hvordan tilrettelægges et succesfuldt forløb? Kernen i spørgsmålet er hvilken generel tilgang til udformningen af indsatsen, der giver de bedste resultater. I praksis synes der at blive skelnet mellem på den ene side en individuel indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation og er tilpasset borgerens ønsker og muligheder, og på den anden side et standardforløb med en mere "håndfast" kravlinie, hvor indsatsen er standardiseret, og hvor der stilles kontante krav til borgeren fra start. Sat på spidsen er det oplevelsen, at personlige og individuelt tilpassede forløb, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers styrker og svagheder, giver langt de bedste resultater. Ved at give borgeren indflydelse på indsatsen og dermed på sin egen situation, skabes der, i højere grad end med standardforløb, motivation hos borgerne. Individuelt tilpassede forløb og en "håndfast" kravlinie er dog i praksis ikke nødvendigvis to adskilte tilgange. Overfor nogle borgere opnås et succesfuldt forløb bedst ved at kombinere et individuelt forløb med klare "håndfaste" krav til borgeren. Forløb hvor hovedvægten lægges på det håndfaste element i indsatsen er dog kun mest effektiv overfor et mindretal af borgerne i målgruppen for "Ny chance". Overordnet set er det vigtigste for at opnå et succesfuldt forløb, at borgerne ikke behandles over én kam, men at der tages hensyn til og højde for deres personlige situation. "Individuel og "håndfast" er ikke nødvendigvis to vidt forskellige ting." "Det bør vurderes fra borger til borger hvordan forløbet skal tilrettelægges og hvilke krav, der kan stilles til borgeren. Nogle har decideret brug for at man stiller meget kontante krav det er dog et klart mindretal" "Det er vigtigt ikke at behandle alle over en kam, og det gør vi heller ikke!" Betydningen af en grundig afklaring af den enkelte borger? Som udgangspunkt er det vigtigt, at der foretages en grundig afklaring af den enkelte borgers situation, således at det kan kortlægges, hvilke personlige problemer den enkelte har, samt hvilke barrierer, der konkret er for at borgeren kan komme i job eller i uddannelse. Gennem en grundig afklaring øges mulighederne for at sammensætte et individuelt forløb, hvilket i sidste ende vil medføre større chance for, at forløbet bliver succesfuldt. Samtidig er det dog væsentligt, at sagsbehandlere har primært fokus på de barrierer, der konkret er i forhold til arbejdsmarkedet. Det er altså ikke altid nødvendigt at forsøge at løse alle borgerens problemer, før man forsøger at iværksætte et konkret initiativ for borgeren, hvad enten det måtte være et ordinært job, flexjob eller uddannelse. Endvidere bør behovet for afklaring af den enkelte bero på en individuel vurdering af borgeren. Hvis det observeres, at en borger af den ene eller anden årsag har en "gnist" og er motiveret for at påbegynde et konkret forløb, bør der handles ud fra borgerens ønsker - uanset afklaringsforløb. "En grundig afklaring af borgerens situation er væsentlig for at kunne tilrettelægge et succesfuldt forløb" "Der er behov for indledende afklaring, men det må ikke blive en spændetrøje!"

15 "Man behøver ikke altid at være så "socialrådgiveragtig" og kortlægge alting. Hvis gnisten og motivationen er der hos borgeren skal man tage chancen og handle." "Det nytter som udgangspunkt ikke noget bare at sende borgere i aktivering og "så se, hvordan det går" og derpå først iværksætte indsatsen efterfølgende" Betydningen af at borgeren er motiveret? I praksis er der store forskelle på motivationsniveauet hos de borgere, der er i målgruppen. Nogle borgere går ind i forløbet med åbent sind og er motiverede mens andre enten ikke har den store tiltro til at indsatsen vil kunne hjælpe dem eller ikke er videre motiverede for at komme i job og derfor heller ikke for selv at deltage aktivt i indsatsen. Kernespørgsmålet er, hvilken betydningen det har for, om indsatsen bliver en succes, at borgeren er motiveret og selv deltager i tilrettelæggelsen af indsatsen? Der er bred enighed om, at det er meget afgørende for indsatsen, at borgeren er motiveret. Jo mere motiveret borgeren selv er for at deltage aktivt i indsatsen og for at komme i job/uddannelse, jo hurtigere og lettere vil indsatsen kunne iværksættes og føre til bedre og mere holdbare løsninger. Når borgeren er motiveret, kan der i større omfang etableres et givtigt samspil mellem borgeren og jobcenteret, hvilket giver de bedste forudsætninger for at finde en løsning som borgeren er tilfreds med og som derfor har større chance for at fungere også på lang sigt. "Det har kæmpe betydning for selve forløbet samt for om indsatsen bliver en succes, at borgeren er motivet og selv deltager aktivt i indsatsen" Men når det er sagt, er det også vigtigt at være opmærksom på, at borgerne i "Ny chance"- målgruppen har været ledige i minimum 1 år. Det har typisk påvirket deres motivationsniveau negativt i større eller mindre omfang. Det er derfor vigtigt at praktikerne er opmærksomme på, at i tilfælde hvor borgeren ikke - eller kun i mindre grad - er motiveret for at deltage aktivt i indsatsen, er det en naturlig opgave at søge at genskabe borgerens motivation. Blandt andet ved at arbejde på at finde frem til den enkelte borgers personlige "trick-punkter" for hvad der virker motiverende. Eksempelvis kan økonomiske sanktioner motivere nogle, mens det har ingen eller måske direkte negativ effekt på andre. "Det er meget forskelligt hvad der motiverer borgerne. Det er vores opgave at finde ud af, hvad der motiverer den enkelte og så tilrettelægge indsatsen herefter." "På nogle borgere virker økonomiske pisk motiverende, men på andre har det overhovedet ingen effekt. Det er meget individuelt og afhængigt af den enkeltes situation" "Hvis ikke borgeren er motiveret, er det vores opgave at "tage ansvar for" borgerens indsats og sige nu gør vi altså sådan og sådan"

16 Fokus på andre barrierer end de direkte arbejdsmarkedsrelaterede? I forbindelse med afklaringen af borgernes barrierer for at komme i arbejde og tilrettelæggelsen af den konkrete indsats er det vigtigt, for at skabe den mest effektive og velfungerende indsats, at der er et klart fokus for håndteringen af borgerne og deres problemer. Eksempelvis skal det afklares om det er afgørende for indsatsen, at der arbejdes for at løse alle borgerens personlige og/eller sociale problemer, eller om der hovedsageligt skal fokuseres på de direkte arbejdsmarkedsrelaterede barrierer, som forhindrer borgeren i at komme i job/uddannelse. Overordnet set er det oplevelsen, at det primære fokus altid skal være på de direkte arbejdsmarkedsrelaterede barrierer som den enkelte borger måtte have, samt at der ikke altid er behov for at søge at løse alle borgerens personlige og/eller sociale problemer. Når det er sagt, er det dog samtidigt vigtigt at være opmærksom på, at de borgere, der er i målgruppen for "Ny chance"-indsatsen typisk er borgere, der har andre problemer end ledighed. Derfor er det afgørende, at den enkelte borger behandles individuelt og at det vurderes fra borger til borger, i hvilket omfang der er behov for at udrede og aktivt forsøge at afhjælpe andre problemer end de direkte arbejdsmarkedsrelaterede. Det er endvidere vigtigt at praktikerne i indsatsen viser respekt for den enkeltes situation og sætter sig ind i borgerens situation, samt at praktikerne er opmærksomme på ikke at dømme borgerne ud fra egne normer om godt og dårligt og rigtigt og forkert. "Vi skal have fokus på de problemer, der er en barriere for at varetage et arbejde ikke nødvendigvis på alle andre problemer" "Vi er nødt til at sætte os ind i borgerens situation for at kunne hjælpe borgeren videre. Det nytter ikke noget at iværksætte et forløb, der ikke tager hensyn til den enkeltes problemer" Skal der stilles klare krav til borgeren? Det er helt klart oplevelsen, at det er afgørende for indsatsen at der stilles krav til borgeren så borgeren selv er en aktiv medspiller. Det er ikke givtigt for en indsats, hvis det forsøger at trække initiativer ned over hovedet på borgeren uden at borgeren selv har indflydelse på indsatsen eller selv tager initiativ og deltager aktivt i de iværksatte aktiviteter. Ved at stille klare krav til borgeren "tvinges" borgeren til at tage stilling til indsatsen og til at deltage. Dette hjælper med til at opbygge øget selvværd hos borgeren, hvilket yderligere styrker motivationen. At borgeren aktivt inddrages i både planlægningen og gennemførelsen af indsatsen bevirker, at der skabes en "noget for noget" situation, hvilket er befordrende for samarbejdet mellem jobcenter og borger og som endvidere udvikler nogle kompetencer hos borgeren, som kan være en styrke i det videre forløb. "Det vigtigste er, at vi får borgeren til at reflektere over egen situation. Sagsbehandleren skal være en medspiller og vise muligheder" "Der skal stilles krav til borgeren. Der opbygges selvværd ved at borgeren selv inddrages og "tvinges" til at tage stilling og til at deltage"

17 "Udviklingen skal komme indefra. Problemer skal løses i samarbejde med borgeren. Det er ikke muligt at løse problemer uden at borgeren er en helt central del af det!" Betydningen af samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner Der er overvældende enighed om, at et velfungerende samarbejde med både virksomheder og uddannelsesinstitutioner er meget afgørende for at "Ny chance"-indsatsen generelt og de konkrete indsatser over for borgerne kan blive en succes og skabe varige og holdbare løsninger for borgerne i målgruppen. Et tæt samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner medfører at indsatsen bliver mere konkret og direkte, hvilket dels skaber øget motivation hos borgerne og dels medfører langt mere effektive forløb, hvor borgerne hurtigere kommer i gang med konkrete aktiviteter og endvidere bliver bedre rustet til at fastholde job/uddannelsesaktiviteter i sidste ende. "Uden samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner vil indsatsen blive besværliggjort og langt mindre effektiv" Samarbejde med virksomheder er utroligt vigtigt for borgernes muligheder for at komme i job. Gennem samarbejdet får alle parter afstemt hvad der forventes og hvad der kan tilbydes" Samarbejde med borgerens netværk? Der er bred enighed om, at sagsbehandlernes tavshedspligt er det bærende udgangspunkt for evt. at samarbejde med borgerens netværk. Såfremt der derfor skal etableres samarbejde med borgerens netværk kræver det, at borgeren selv er interesseret heri samt at borgeren aktivt går ind i et sådant samarbejde. I visse tilfælde kan inddragelse af borgernes netværk medvirke til at øge borgerens motivation samt bevirke at personlige og sociale problemer i højere grad kan løses. Inddragelse af netværk opleves dog ikke som en generelt afgørende faktor for skabelsen af succesfulde forløb. "Samarbejde med netværk kræver at borgeren er interesseret i det" "Inddragelse af netværkspersoner kan i nogle tilfælde have en positiv effekt, men jeg ser det ikke som værende alfa omega for om indsatsen lykkes eller ej" Behov for interne drøftelser i jobcentrene? Kernen i spørgsmålet er, om sagsbehandlere mv. oplever, at der internt i jobcentret er behov for at få kortlagt, hvilke generelle principper der skal følges i indsatsen over for "Ny chance"-målgruppen - en strategi med andre ord. Strategien kan medvirke, at der skabes fælles holdninger til indsatsen. Det er helt klart oplevelsen, at interne drøftelser i jobcentrene af ovennævnte forhold er nyttige. Dels for at skabe en mere ensartet indsats og dels for at holde fokus på vigtigheden af, at medarbejderne møder borgeren med åbent sind, respekt for borgeren og en tro på at indsatsen nytter. Endvidere er det oplevelsen, at det vil være nyttigt for indsatsen i de forskellige jobcentre såfremt interne drøftelser i endnu højere grad blev en del af hverdagen fremover.

18 "Løbende drøftelser om indsatsen er vigtigt. Gennem drøftelser kan vi i højere grad opnå en fælles tilgang til indsatsen" "Vi kommer tæt ind på borgerne og får meget indsigt i deres liv. Der er en risiko for at ens egne holdninger om rigtigt og forkert påvirker oplevelsen af borgeren. Derfor er det godt med løbende samtaler med de andre sagsbehandlere om betydningen af måden vi tackler borgerne på" "Det er utroligt vigtigt at vi møder borgerne på deres niveau med et åbent sind og med respekt. Ellers kan vi lige så godt pakke sammen og opgive at få et frugtbart samarbejde!" Tilstrækkelig viden om, hvad der virker/ikke-virker? Den generelle oplevelse er, at sagsbehandlere mv. har forholdsvis betydelig viden om, hvilke tiltag og metoder, der fungerer bedst. Men der er endvidere enighed om, at det handler om løbende at udvikle sig, og at der altid er mulighed for at blive endnu bedre og lære nye metoder og tilgange at kende. Som situationen er nu, udvikles sagsbehandlere mv. primært gennem personlige erfaringer med indsatsen og der efterlyses i nogen grad øget og mere systematisk videndeling og erfaringsudveksling om, hvad der virker og hvad der ikke virker, samt om nye tiltag og metoder. Endvidere oplever mange sagsbehandlere mv., at konstante lovændringer "oppe fra" er en væsentlig barriere i dagligdagen for at implementerer nye tiltag. Der efterlyses konkrete effektevalueringer af, hvilke af de nye tiltag, der reelt har en effekt og hvordan de bedst muligt inkorporeres i det daglige arbejde. "Man kan altid lære nye fif til, hvordan indsatsen forbedres" "Kun gennem erfaring får vi mere viden. Derfor er der behov for videndeling og erfaringsudveksling" "Faglighed er nøglen til værdiskabelse" Vi har behov for tid til at få implementeret det vi allerede har" o0o "Ny chance"-indsatsen - det nytter 27. september 2007 JC/KH/md

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt?

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt? Kvalitetssikring Måling : Opstart på Integro Baggrund: Cpr. nummer: _ Køn: Kvinde Mand Er du: Gift Samlevende Enlig Hvor mange børn har du: Hvor længe har du været ledig inden for de sidste år? Har du

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg FEBRUAR Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Frederiksberg Statusrapport progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Dato 09. maj.2011 Dok.nr. 928726 Sagsnr. 880061 Ref. Pepe/kias Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Der er indgået aftale på Christiansborg om ændrede rammevilkår for den beskæftigelsesrettede indsats.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG

STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG 1 Hvor kommer læringen fra? Empowermentprojektet Projekt for 30 kommuner, der har udviklet og afprøvet forskellige empowermentorienterede metoder og tilgange Ca. 3700 deltagere

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Nyborg. Erfaringer med. På rette vej i job. i Jobcenter Nyborg

Nyborg. Erfaringer med. På rette vej i job. i Jobcenter Nyborg Erfaringer med På rette vej i job i Jobcenter Nyborg Kort om På rette vej i job Nyborg er pilot kommune, aug.2010 Forsøgsprojekt for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, match 2 Nyvisiterede og om matchede

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år.

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år. Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 302 Offentligt JOBUPDATE Jobupdate er et 3-årigt beskæftigelsesprojekt bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen via puljen - Udvikling af den sociale indsats på det rummelige

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Ungeforløb Evaluering af LBR - projekt

Ungeforløb Evaluering af LBR - projekt Ungeforløb Evaluering af LBR - projekt December 2012 0 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 1.1 Målgruppe... 2 2 Indhold... 3 Mål... 3 Aktiviteter... 3 3 Resultater... 5 4 Metode... 5 5 Resultatopgørelse...

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E

Læs mere

Vejen videre til success

Vejen videre til success Vejen videre til success HVAD ER STU ROSA? STU ROSA er en kreativ samt erhvervsrettet Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov i alderen 16 til 25 år. MÅLGRUPPE STU ROSA

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Evaluering af. Brobygning til arbejdsmarkedet. 22. november 2012

Evaluering af. Brobygning til arbejdsmarkedet. 22. november 2012 Evaluering af Brobygning til arbejdsmarkedet 22. november 2012 Tønder Kommune opstod som en sammenlægning af 6 kommuner i 2007 I Tønder Kommune var der en højere repræsentation af ikke arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS

BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS Information til sagsbehandleren i jobcentret BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS - individuelle udviklingsforløb KERNEYDELSEN FUNDAMENTET - DET GODE MATCH MATCHgruppen

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse Indledning Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere