LOKZU~PLAN NR FOR KARREEN SMEDEGADE, KONGENSGADE, KRONPRINSENSGADE OG SKOLEGADE. Arkitektforslag til fly facade til Kofigefisgade 77.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKZU~PLAN NR FOR KARREEN SMEDEGADE, KONGENSGADE, KRONPRINSENSGADE OG SKOLEGADE. Arkitektforslag til fly facade til Kofigefisgade 77."

Transkript

1 LOKZU~PLAN NR FOR KARREEN SMEDEGADE, KONGENSGADE, KRONPRINSENSGADE OG SKOLEGADE KARRE NR Arkitektforslag til fly facade til Kofigefisgade 77. ESBJERG KOMMUNE 1988

2 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, byr~det kan anvende til at fastl~gge bestemmelse om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse. Byr&det udarbejder en lokalpian,eks, * før der igangs~ttes større bygge~ og anl~gsarbejder, * hvis et bestemt bymiljø Ønskes skabt eller fast~ holdt, * hvis et areal Ønskes overført til byformál eller til sommerhusomr~.de, * hvis et omr~de Ønskes erhvervet til offentlige formal, eller * hvis bygge~ og anvendelsesmulighederne iøvrigt Ønskes sk~rpeteller lempet v~sentligt i forhold til g~ldende bestemmelser. En lokaiplan skal overholde kommuneplanen, men lokaiplanen kan indskr~nke de muligheder for anvend~ else og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. En lokalpian tinglyses p~de ejendomme den omfatter, OFFENTLIGHED OM LOKALPLANEN En vigtig del af en lokalplan er offentlighedens muligheder for at komme med bemmrkninger eller ~ndringsfors1ag til lokalplanen. Lokalplanen har v~ret fremlagt til offentlig høring i perioden 19 juli til 16. september 1988.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING Forord..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Baggrunden for lokalpianen 2 Eksisterende forhold i Øvrigt... 5 Bevaringsinteresser D&rligefriarealer Parkering ~... ~0G~ 7 Lokaiplanens indhold......,...,,. 8 Fortsat bolig og erhverv ,. 8 Sikring af bevaringsv~rdige huse B~ ggefelter.. 8 Bebyggelsens ydre fremtr~den... 8 Forbearing af friarealerne.. 11 Parkeringsforhold Lokalplan nr. 143 og 204 g~1der stadig LOKALPLAN NR Lokaiplanens formal Omr~detsafgr2nsning Omrädetsanvendelse.,...,...,..., 12 4.Vej ogparkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtr~den tjbebyggedearealer Foruds~tninger for ibrugtagelse af ny beb~ ggelse Vedtagelsesp~tegning LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANL~GNING Lokalpianens forhold til den kommunale planl~gning RETSVIRKNINGER Lokalpianens retsvirkninger VEDH~FTEDE KORT Lokalpiankort, tegning nr. LP af 13. maj 1988 Oversigtskort, tegning nr. LP af 13. maj 1988 (Forsidetegning udført af Flemming Hallens tegnestue aps).

4 I NDLEDNING 1 FORORD Dette h~efte indeholder lokalplan nr. 237 for karreen Smedegade, Kongensgade, Kronprinsensgade og Skolega de. Karreen er vist p~ kort over eksisterende for hold (fig. 1). Fig. 1, Eksisterende forhold, M~1 1:1000,

5 INDLEDNING 2 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Der har gennem den senere tid v~ret Ønske om at opføre nyt byggeri i karreen, ligesom baghusbebyg gelsen og en del af forhusene kunne tr~nge til en fornyelse. Denne plan fort~ller, hvordan nyt byggeri skal opføres. F- DL~NL OP /4 Fig. 2. Hjørnet af Sinedegade og Skolegade. Et eksexnpel p~ d~r1igtilpasning til den ~1dre bebyggelse. Fig. 3. Hjørnet af Kronprinsensgade og Sicolegade. Byg ningen er velbevaret, men uheldig vinduesud skiftning.

6 INDLEDNING 3 Hensigten med planen er at fastl~gge retningslinier for en udskiftning af en del af den eksisterende bebyggelse med en ny bebyggelse, som falder mere naturligt md blandt de bevaringsv~rdige huse. P~ billederne fig. 2 og 3 ses den énetages forret ningsbygning p~ hjørnet af Skolegade og Smedegade. Sammen med servicestationen p~det modst~ende hjørne efterlader bygningen et meget uharmonisk gadebillede is~r i Skolegade. Ved nybebyggelse bør i s~rdeleshed tages hensyn til den velbevarede nabobygning p~ hjørnet af Skolegade og Kronprinsensgade. Ligeledes forholder det sig med ejendommen p~ hjør net af Kongensgade og Smedegade (fig. 4). Bygningen er opført i 1910, men har senere gennem g~etkraftige ombygninger. Resultatet er en bygning, som er meget d&rligt tilpasset s&vel nabobygningerne i Kongensgade og Smedegade som bygningerne p~ den anden side af gaderne (fig. 5 og 6). / Fig. 4. Hjørnet af Kongensgade og Sinedegade. Bygningen er uden tagrejsning, og facaden er helt ude af harmoni med de Øvrige huses facader.

7 INDLEDNING 4 Fig. 5. Smedegade set i retning mod Skolegade. Fig. 6. Smedegade set i retning mod Kongensgade.

8 INDLEDNING 5 EKSISTERENDE FORHOLD I ØVRIGT I karreen findes mange butikker saint et mindre v~rksted i stueetagen og boliger i de Øvrige etager. Bygningerne er opført i 1 3½ etage. Halvdelen af ejendommene er bevaringsv~rdige. Bevarings interesser Arkitektonisk kan man dele karreen op langs den nord sydg&ende midterakse i to halvdele som er af vidt forskellig bevaringsmmssig v~rdi. Hele den vestlige halvdel af bebyggelsen mod Kron prinsensgade matr.nr.e 659, 704, 808 og 809 er n~vnt i registranten ~Historiske huse i Esbjerg som bevaringsv~rdige bygninger. Bygningen p~hjørnet af Kronprinsensgade og Skolega de (fig. 3) er nogenlunde velbevaret, men har v~ret udsat for en uheldig modernisering. Bygningens ydre ville vinde betydeligt ved en fornuftig restaure ring. Det samme g~lder bygningen p~ hjørnet af Kronprinsensgade og Kongensgade. Det er is~r forretningsfa caderne, som ved deres nuv~rende udformning i den grad sk~mmer den smukke bygning (fig. 7). Fig. 7. Hjørnet af Kronprinsensgade og Kongensgade.

9 INDLEDNING 6 Ejendommene Kronprinsensgade 13 og 15 (fig. 8) er som de andre huse i den vestlige del af karreen opført i irene 1889 til Facaderne er velbeva rede bortset fra forretningsfacaderne, som bør restaureres, Fig. 8. Kronprinsensgade 13 og 15. Bebyggelsen i den Østlige halvdel af karreen er helt uden huse af bevaringsinteresse og temmelig uharmo fisk (jfr. afsnittet baggrund for lokalplanen ). D~rlige friarealer Friarealerne er i dag meget d~rlige. Den smalle karreg~rd har s~rdeles ringe solforhold, hvilket ikke bedres af de mange baghuse og skure. De enkelte g~.rdeer mørke og triste, og baghusene af ringe standard (fig. 9 og 10), Parkering Parkeringsforholdene i karreen er ligeledes meget u ti1str~kkelige. Desuden har kommunen planer om at omprioritere benyttelsen af de meget begr~nsede kantstensparkeringsmuligheder i Kronprinsensgade og Smedegade, s~1edes at kun af og p~12sning vii blive tilladt samt evt. parkering for handicappede.

10 INDLEDNING Fig. 9. Fig Baghusbebyggelsen. GArden til Kronprinsensgade 13.

11 INDLEDNING 8 LOKALPLANENS INDHOLD Fortsat bolig pg erhverv Blandingen af boliger og erhverv Ønskes bibeholdt. Langs Kongensgade Ønskes stueetagen anvendt til butikker, 1. sal til kontorer og boliger, mens de Øvrige etager Ønskes anvendt til boliger. Ved nybyggeri kan alle etager dog tillades anvendt til er hverv. Langs karreens Øvrige gader kan stueetagen anvendes til s~velboliger som butikker. 1. sal kan anvendes til boliger, kontorer, klinikker eiler lignende. De Øvrige etager m& kun anvendes tii boliger. Sikring af bevaringsv~rdigehuse Lokalpianens bestemmelse nr. 6.9 skal sikre, at de bevaringsv~rdige huse ikke kan nedrives. Byggefelter Nye huse Ønskes opført ud mod gaderne i lighed med de eksisterende huse. Derfor viser planen felter, hvor nye huse skal ligge. Da karreg~rden er meget trang, giver byggefelterne kun mulighed for husdybder p~ henholdsvis 8 m, 8 10 m og m mod Smedegade, Skolegade og Kongensgade. For at opn~ de bedst mulige opholdsmuligheder tillades ikke fly bebyggeise i karreg&rden. Dog giver pianen mulighed for en udvideise af stueetagen til. ejendommene mod Kongensgade op til en samlet husdyb de p~ 20 m, Altangange regnes ikke med i husdybden ved bygninger mod Skolegade og Smedegade. Bebyggelsens ydre fremtr~den Ud over etageantal, tagform og materialer m.v. fasts~tter planen retningsiinier for kviste og tagvinduer, sokkelhøjder, gesimshøjder og taghøjder. Disse retningsiinier skal sikre harmoni mellem den eksisterende bebyggelse og fly bebyggelse.

12 INDLEDNING 9 P~. fotomontagerne fig. 11 og 12 ses, hvordan en ny bygning p~ hjørnet af Skolegade og Smedegade vii harmonere d~rligt med nabohusene, deriblandt en eventuel nybygning p~ det modst~ende gadehjørne, dersom bygningens etagehøjder buyer for sm~ og gesimshøjden for lille. Fig. 11. Ny bygning set fra Skolegade mod vest. Ved hue bygningshøjde b1ot1~ggesgavien pa Skolegade 68. Fig. 12. Set fra Skolegade mod Øst virker bebyggehsen ogsâ uharmonisk.

13 INDLEDNING 10 Fotomontagerne fig. 13 og 14 viser derimod en ny bygning p~ sarnme sted, som har de foreskrevne høj der. Fig. 13. Samme motiv som fig. 11. Her med den foreskrevne bygningshøj de. Fig. 14. Samme motiv som fig. u2. Her med den foreskrevne bygningshøjde.

14 11 INDLEDNING Forbedring af friarealerne Planen giver mulighed for at forbedre friarealerne i karreen f.eks. gennem en f~lles g~rdsanering. Ud formningen af friarealerne skal godkendes af byr& det, hvorved der kan sikres en samlet planl~gning af forholderie. Parkerings forhold I forbindelse med kommunens parkeringspolitik har man delt den indre by op i nogle zoner for henholds vis langtids og korttidsparkering. Karreen ligger i en zone for langtidsparkering. Det vil sige, at der ikke bør etableres kundeparkering i selve karreen, mens langtidsparkering for beboere og folk, som har deres dagiige arbejde i karreen, kan indrettes inden for lokalplanomr&det. I lokalplanbestemmelserne stykke 4.2 er angivet, hvor mange parkeringsb~se, der skal etableres i forbindelse med nybyggeri eller ombygninger. Parke ring til boligerne bør s~. vidt muligt etableres inden for planomr~det. Byr~det kan kr~ve, at parke ringsbäsene om nødvendigt indrettes som k~lderpar kering eiler erhverves gennem den kommunale parke ring sordning. Loka].plan nr. 143 o~94~1~1derstad~g De matrikier, der støder ud til Kongengade og Tor vet, er omfattet af lokaiplan nr. 143, som bl.a. skal hindre etabiering af kontorer og pengeinstitut ter i stueetagen. Heie lokalplanomr~det er omfattet af lokaiplan nr indeholdende retningslinier vedrørende bebyg gelsens ydre fremtr~den, herunder skiltning, farver, materialer, vinduer, antenner m.m. Bide lokalplan nr. for karreen. 143 og er fortsat g~idende

15 12 LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 237 Lokalplanen nr. 237 for karreen Smedegade, Kongensgade, Kron prinsensgade og Skolegade. I henhold til kommuneplanloven (Lov nr. 287 af 26. juni 1975 med senere ~ndringer) fasts~ttes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 n~vnte omr&de: 1 0. LOKALPLANENS FORMAL 1.1. at fasts~tte rammer for en randbebyggelse mod Smedegade, Kongensgade og Skoiega de med forretninger, korito rer og boliger at sikre ophoidsareal i karr~g~.rden at tilpasse den nye bebyg gelse til karreen og omgi velserne. 2.0 OMRADETS AFGR~ENSNING Lokalpianen omfatter, som vist p~. vedh~ftede lokaiplankort (tegning nr. LP ), følgende matr.nr.e: 659, 660, 704, 705, 808, 809, 818 og 819 aile Esbjerg bygrunde. 3.0, OMRADETS ANVENDELSE 3.1. Omr~det m& kun anvendes til boiig og erhvervsform~.i Ejeridommene langs Kongens gade fastl~gges som R zone i overensstemmelse med regionsplanen Langs Kongensgade m~ stue etagen kun anvendes til butikker. 1) 1 I stueetagen langs Kongensgade ma der ikke indrettes pengeinstitutter, forsikringskontorer, Øvrige kontorer, klinikker, engrosvirksomheder eller iign ende (jfr. lokaiplan nr. 143).

16 LOKALPLANEN 13 I k~lder og stueetagen kan der indrettes restauratio ner efter byradets s~rlige godkendelse. Butikker i k~ideretagen kan ikke forventes godkendt. K~lderetagenkan anvendes til lager m.m. og/eller parkering. 1. sal kan anvendes til beboelse, kontorer, klinik ker og lignende. De Øvrige etager ma kun anvendes til boliger. Ved fly bebyggelse langs Kongensgade kan byradet dog tillade, at alle etager anvendes til erhverv I lokaiplanomr&det skal der sikres det fornødne antal beskyttelsesrumspladser. 4.0, VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD 4.1. Adgang til karreens ubebyg gede arealer og evt. parke ringsk~ider skal ske via port i ejendommen Smedegade Ved nybebyggelse skal der tiivejebringes parkerings b&se svarende til: 1 parkeringsb&s for hver 33 1/3 m2 etageareal tii bu tikker og restaurationer. 1 parkeringsbas for hver 50 m2 etageareal til kontorer og lignende. 1 parkeringsb&s for hver 100 m2 etageareal til boliger. 4,3. Byr&det kan kr~ve, at evt. manglende parkeringsbäse etableres i parkeringsk~l der inden for iokaipianens omrade. Byradet kan tiliade, at der erhverves parkeringsrettig heder gennem den kommunale parkeringsordning svarende

17 14 LOKALPLANEN til det antal parkeringsba se, sam det ikke er muligt at etablere pa egen grund ,0. Parkeringsbase inden for lokalplanomradet forbehol~des beboerne og de i virk somhederne besk~ftigede. BEBYGGELSE~S OMFANG OG PLACERING Z 5.1. Inden for den pa lokalplan kortet viste byggezone skal ny bebyggelse opføres ±2 etager med udnyttet tageta ge og trempel TaghØjden ma ikke overstige 15 m mod Skolegade og 14,5 m mod Smedegade. Taghøjden p& ejendommene Smedegade 156, 18 og 20 saint Kongens gade 75 skal dog svare til Kongensgade 77, 5.3. Gesimshøjden mod Skoiegade skal v~remindst 9 m. Gesimshøjden ma ikke over stige 10,5 m mod Skoiegade og 10 m mod Smedegade. Gesimshøjden pa Smedegade 16, 18 og 20 samt Kongens gade 75 skal dog svare til Kongensgade Ny bebyggelse skal opføres i vejskel, som sluttet bebyggelse og sammenbygget med nabobebyggelsen ± henholdsvis Kongensgade 77 og Skolegade Husdybden i randbebyggelsen skal v~re 8 m mod Smedega de, 8 10 m mod Skolegade og 8 12 m mod Kongensgade. Altangang regnes ikke med ± husdybden ved ny bebyggeise mod Smedegade. 2 Som konsekvens af punkterne vii bebyggelsesprocen ten ikke overstige 240 for karreen som heihed, efter at nedrivninger og nybyggeri er gennemført.

18 LOKALPLANEN 15 Mindre bygningsfremspring sasom karnapper samt tilba getr~kninger af facaden sasom mindre indgangsni cher, porte og lignende kan tillades efter byradets godkendelse i hvert enkelt tilf~lde I ejendommerie mod Kongens gade kan husdybden Øges til 20 m ± stueetagen, heraf 12 m randbebyggelse og 8 m baghus Anden baghusbebyggelse i karregarderi end den, som er n2vnt ±afsnit 5.6, tiila des ikke BEBYGGELSENS YDRE FREMTR~-ET1 w313 DEN pa 6.1. Tagene nye randhuse skal udformes som symmetriske sadeitage med en tagh~ld ning mellem 40 og 50 og d~kkes med sort skifer, røde teglsten eiler lign ende materiaier Yderv~ggene pa nye randhuse skal fremtr~de som murv~rk af røde tegisten. Facadepartier kan dog til lades udført af andre materialer for s& vidt den arkitektoniske helhed ikke forringes derved. Til udvendige bygningssider i Øvrigt m& ikke anvendes materialer, som efter byra dets skøn virker sk~mmen de Nye facader skai udformes, sa de harmonerer bedst muligt med den eksisterende bebyggelse, og skal godken des af byradet AnsØgning am byggetiiladei se skal vedi~gges facade tegninger i mai 1:100 visende et større gadeud snit efter anvisning fra byradet.

19 LOKALPLANEN Udnyttet tagetage i ny bebyggelse skal forsynes med dagslys i nødvendigt omfang ved kviste eller tagvinduer til gardsiden. Til gadesiden ma kun anven des separate kviste, hver med udvendig bredde pa ikke over 2 m og største højde malt lodret over tagf laden ikke over 3 m. savei kviste sam eventuelle hjørnetarne og lignende skal godkendes af byradet i hvert enkelt tilf~lde Gulv i beboelsesrum til gadesiden skal ligge mindst 0,5 m over fortovsniveau Nye bygninger skal opføres med tydeligt markeret sokkel mindst 0,15 m og højst 1,2 m over fortovsni veau. Sokkelhøjden skal i Øvrigt tilpasses den eksisterende bebyggeise Forretninger skal have mindst en indgang, som er egnet for kørestolsbrugere. Ramper tillades ikke uden for facadelinien Eksisterende bygninger af bevaringsinteresse og tids typiske bygninger, som er vist med indramning p& lokaiplankortet, ma ikke nedrives og ma kun ~ndres i det ydre med byradets til ladelse Skiltning og reklamring ma kun Linde sted med byradets tilladelse i hvert enkelt tilfrlde Der m& ikke ops~ttes synlige antenner for modtag else af radio og TV.

20 LOKALPLANEN UBEBYGGEDE AREALER 7.1. I forbindelse med ny bebyg gelse eller ~ndret anvend else skal der etableres et opholdsareal pa den enkelte ejendom svarende til mindst 25% al etagearealet til boliger og 15% af etagea realet til erhverv. Opholdsarealet kan etable res sam en del af flies opholdsarealer i karreen eller sam tagterasser efter byradets n~rmere godkendel se Det nødvendige ophoidsareal ±henhold til punkt 7.1 skal etableres forud for over fladeparkering Friarealerne skal anl~gges efter en plan godkendt af byradet Alle karreens ejere, lejere og de i virksomhederne ansatte skai sikres adgang til flies gardanl~g. 8,0. FORUDS~TNINGER FOR IBRUGTA-ET1 w m GELSE AF NY BEBYGGLSE FØr fly bebyggelse tages i brug skal de i afsnit 4.0 n~vnte parkeringsbase samt de i afsnit 7.0 n~vnte opholdsarealer v~re etable ret. FØr fly bebyggelse tages ± brug, skal den v~re tiisluttet det of fentlige el, vaznd, kloak og fj ernvarmenet VEDTAGELSESPATEGNING Saledes vedtaget af Esbjerg byrad, den 27. juni I henhold til 27 i by om kommunepianl2gning vedtages foranstaende endeligt.

21 LOKALPLANEN 18 Esbjerg byräds miljø og planl~gningsudvalg, den 27. september A. K. Nielsen / Poul Pedersen juridisk chef

22 19 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANUEGNING LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN KOMMUNALE PLANL~GNING En lokalpian skal tilvejebringes, nar det er nødven digt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og den m& ikke indehoide bestemmelser i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. I en lokalplan kan de bebyggelsesregulerende bestemmelser sk~rpes i forhold til ramrnerne, men ikke lempes. Lokaiplanen overholder ~ndring nr. 10. kommuneplan med

23 20 LOKALPLANENS RETSVI RKNINGER LOKALPLANENS RETSVI RKNINGER Retsvirkningerne g~lder lokalplanbestemmelserne, der er beskrevet pa de gule sider samt bokaiplankortet bagest ±lokalplanen. Efter byradets endelige vedtagelse og offeritliggø relse af lakalplanen ma ejefidomme, der er omfattet af planen, jfr. kommuneplanlovens 31 kun bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med pla riens bestemmelser. Den eksisterende bovlige anvendelse af en ejendom kan forts~tte sam hidtil. Lokalplanen medfører helier ikke ± sig selv krav am etablering af de anl~gm.v., der er indeholdt i planen. Byradet kan meddele dispensation til mindre v~sent lige lempelser af lokalplanens bestemmelser under foruds~tning af, at det ikke ~ndrer den s~rlige karakter af det omrade, der søges skabt (eller fast holdt) ved iakalplanen. Mere v~sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringeise af ny bakalplan. Lokaiplanen indehoider i afsnit 6, stk. 9, bestem melse am, at de bevaringsv~rdige huse inden for lokaiplanomradet ikke ma nedrives. Ejeren kan efter kommuneplanlovens 33 under visse foruds~tninger forlange, at ejendornmen overtages af kommunen mod erstatning. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitut ter, der er uforenelige med lokaiplanen, fortr~nges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, nar det vii v~re af v~sentlig betydning for virkeliggørelsen af pianen, jfr. avenfar.

24 OVERS I GTSKORT M~.1: 1: meter Tegning nr, LP 237~-2-88, dato Stadsarkitektkontoret I Esbjerg Byplanafdelingen,. sign. LHJ/LLJ

25 LOKALP LANKO RT Loka1p1anomr~.dets afgr~nsning Bevaringsv~rdige rn~. nedrives. huse, der ikke for randhuse p~ 2 WA Byggefelt etager med udnyttet tagetage og k~1der. Den maksimale husdybde er an givet pa kortet 1 meter. Byggefelt for udvid.else af stue ëtagen i 1 etage og maksimalt 20 mfra Mâl 1:500 - vejskel meter Tegning nr. LP dato 13, Stadsarkitektkontoret I Esbjerg Byplanafdelingen, sign. LHJ/LLJ

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18.

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. LOKALPLAN NR. 307 FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. a E.B., ESBJERG KOMMUNE 1992 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

NR LO KT&LPLAN. Ei~ ~ FOR KARREEN NORGESGADE, DANMARKS GADE JERNBANEGADE, OG ØSTERGADE. Karre nr. 1147

NR LO KT&LPLAN. Ei~ ~ FOR KARREEN NORGESGADE, DANMARKS GADE JERNBANEGADE, OG ØSTERGADE. Karre nr. 1147 LO KT&LPLAN NR. 2 6 2 FOR KARREEN NORGESGADE, DANMARKS GADE JERNBANEGADE, OG ØSTERGADE Karre nr. 1147 Ei~ ~ ESBJERG KOMMUNE 1990 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokalpian er den type plan, byrådet kan anvende

Læs mere

LOKAIPLAN NR. 277 FOR KARREEN WIIJILÆMOESGADE, STPANDBYGADE OG CORT PEDER SKPAMS GADE, KARRE NR. 1314

LOKAIPLAN NR. 277 FOR KARREEN WIIJILÆMOESGADE, STPANDBYGADE OG CORT PEDER SKPAMS GADE, KARRE NR. 1314 LOKAIPLAN NR. 277 FOR KARREEN WIIJILÆMOESGADE, STPANDBYGADE OG CORT PEDER SKPAMS GADE, ADEIJERS GADE KARRE NR. 1314 ESBJERG KOMMUNE 1990 i HVAD ER EN LOKALPLAN En lokalplan er den type plan, byrådet kan

Læs mere

NR. LOKALPLAN ESBJERG KOMMUNE 1993 OG DEL AF FOR KONGENSGADE, TORVEGADE

NR. LOKALPLAN ESBJERG KOMMUNE 1993 OG DEL AF FOR KONGENSGADE, TORVEGADE LOKALPLAN NR. 3 2 6 FOR KONGENSGADE, TORVEGADE TORVET OG DEL AF ESBJERG KOMMUNE 1993 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 152~1 TILL?EG FOR ET MR. 1 TIL LOKT~LPLAN MR. 152 OMRADE I HOSTRUP KOKS PANG

LOKALPLAN NR. 152~1 TILL?EG FOR ET MR. 1 TIL LOKT~LPLAN MR. 152 OMRADE I HOSTRUP KOKS PANG LOKALPLAN NR. 152~1 TILL?EG FOR ET MR. 1 TIL LOKT~LPLAN MR. 152 OMRADE I HOSTRUP KOKS PANG ESBJERG KOMMUNE 1992 1. HVAD ER EN LOKT~LPLP~N HVAD ER EN LOKZ~LPLAN En lokaiplan er den type plan, byr~det kan

Læs mere

LOKAI PLAN NR. 270 FOR ET OMRADE LANGS STOREGADE IMELLEM HOLGER DRA.CHMA.NNS ALLE

LOKAI PLAN NR. 270 FOR ET OMRADE LANGS STOREGADE IMELLEM HOLGER DRA.CHMA.NNS ALLE LOKAI PLAN NR. 270 FOR ET OMRADE LANGS STOREGADE IMELLEM HOLGER DRA.CHMA.NNS ALLE OG JEPPE ÅKJÆRS ALLE ESBJERG KOMMUNE 1989 1. HVAD ER EN LOK7\LFLAN~ HVAD ER EN LOKALPLAN En lokalpian er den type plan,

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327 AREALER OMKRING DET GAMLE ELVÆRK, KIRKEGADE ESBJERG KOMMUNE 1993

LOKALPLAN NR. 327 AREALER OMKRING DET GAMLE ELVÆRK, KIRKEGADE ESBJERG KOMMUNE 1993 LOKALPLAN NR. 327 AREALER OMKRING DET GAMLE ELVÆRK, KIRKEGADE 61-63. I ESBJERG KOMMUNE 1993 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalpian er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

LOKALPLAN. NR. 23o-~ FOR ET OMRÅDE VED GJESING RINGVEJ TIL LET INDUSTRI, HOVEDVEJ OG KJERSING - VÆRKSTEDER 14.V.

LOKALPLAN. NR. 23o-~ FOR ET OMRÅDE VED GJESING RINGVEJ TIL LET INDUSTRI, HOVEDVEJ OG KJERSING - VÆRKSTEDER 14.V. LOKALPLAN NR. 23o-~ FOR ET OMRÅDE VED GJESING RINGVEJ TIL LET INDUSTRI, HOVEDVEJ OG KJERSING - VÆRKSTEDER 14.V. ESBJERG KOMMUNE 1986 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

LOK7~LPLAN NR. 229. med TILLZZEG NR. 1 FOR KARREEN FINSENSGADE, FRODESGADE, ØSTERGADE OG NYGARDSVEJ

LOK7~LPLAN NR. 229. med TILLZZEG NR. 1 FOR KARREEN FINSENSGADE, FRODESGADE, ØSTERGADE OG NYGARDSVEJ LOK7~LPLAN NR. 229 med TILLZZEG NR. 1 FOR KARREEN FINSENSGADE, FRODESGADE, ØSTERGADE OG NYGARDSVEJ ESBJERG KOMNUNE 1992 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokalpian er den type plan, byr~detkan anvende til at fastl~gge

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

TILLJEG NR. I TIL LOKALPLAN NR. KONGENSGADE M.M, FOR. Kirkegade og Englandsgade. S ESBJERG KOMNUNE 1992

TILLJEG NR. I TIL LOKALPLAN NR. KONGENSGADE M.M, FOR. Kirkegade og Englandsgade. S ESBJERG KOMNUNE 1992 TILLJEG NR. I TIL LOKALPLAN NR. FOR KONGENSGADE M.M, 104 ~De1 af Kirkegade og Englandsgade. H S ESBJERG KOMNUNE 1992 HVAD ER EN LOKALPLMI En lokaiplan er den type plan, byrâdet kan anvende til at

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 7 Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 3-27 BOLIGER LANGS SKT. GERTRUDSSTRÆDE OG LOVPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse side Lokalplanens

Læs mere

A 4 2. For området Odinsgade - Thorsgade - Olaf Ryes Gade - Vindegade

A 4 2. For området Odinsgade - Thorsgade - Olaf Ryes Gade - Vindegade A 4 2 LPLAN NR For området Odinsgade - Thorsgade - Olaf Ryes Gade - Vindegade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR For butik og boliger p~hjørnet Rolfsgade/GI. Vardevej. Esbjer K

LOKALPLAN NR For butik og boliger p~hjørnet Rolfsgade/GI. Vardevej. Esbjer K LOKALPLAN NR. 417 For butik og boliger p~hjørnet Rolfsgade/GI. Vardevej Esbjer K 9. aprfl 2001 RESUMÉ AF LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanomrâdet or beliggonde pa hjørnot Rolfsgade/GI. Vardevej Nedenstâende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder LOKALPLAN nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder Tønder kommune TØNDER KOMMUNE Lokalpian nr. 8.40 Et boligområde syd for Vidågade i Tønder.

Læs mere

LOKALPLAN NR. Esbjerg ~!&I~Kommune. Omr~deved Plovv~ngetI. 9 oktober 2000

LOKALPLAN NR. Esbjerg ~!&I~Kommune. Omr~deved Plovv~ngetI. 9 oktober 2000 LOKALPLAN NR. 414 Omr~deved Plovv~ngetI Skads Esbjerg ~!&I~Kommune 9 oktober 2000 RESUME AF LOKALPLAN ENS INDHOLD Lokalplanomriidet er beliggende i den vestlige del af Skads og markeret med rod indramning

Læs mere

NR. 236A LOKAI PLAN FOR DEL AF KARREEN STOREGADE I3LICHERS ALLE EWALDS ALLE - RINGEN. i LOKALPLANOMRÅDET. ~ q.~ ~?

NR. 236A LOKAI PLAN FOR DEL AF KARREEN STOREGADE I3LICHERS ALLE EWALDS ALLE - RINGEN. i LOKALPLANOMRÅDET. ~ q.~ ~? LOKAI PLAN NR. 236A FOR DEL AF KARREEN STOREGADE I3LICHERS ALLE EWALDS ALLE - RINGEN ~ Vi> e LJ ~ q.~ ~? i 7-.- -. LOKALPLANOMRÅDET Baopesej~~ ESBJERG KOMMUNE 1989 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Lokalpian nr. 17 For et område til vandrerhjem mellem. Kerteminde markjorder

KERTEMINDE KOMMUNE. Lokalpian nr. 17 For et område til vandrerhjem mellem. Kerteminde markjorder KERTEMINDE KOMMUNE Lokalpian nr. 17 For et område til vandrerhjem mellem Skovvej og Tyveleddet, del af matr. nr. 26 Kerteminde markjorder sept. 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN~ Side.

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

Indledning 3 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens forhold til 15-rammerne... 4 Lokalplanens tekst med kommentarer... 5

Indledning 3 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens forhold til 15-rammerne... 4 Lokalplanens tekst med kommentarer... 5 Gundsø kommune LOKALPLAN NR. 5.01 Herringløse landsby INDHOLD Indledning 3 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens forhold til 15-rammerne...... 4 Lokalplanens tekst med kommentarer... 5 Kortbilag til

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR.286 FOR KARREEN NØRREGADE,ØSTERGADE, KARRE NR. 1142

LOKALPLAN NR.286 FOR KARREEN NØRREGADE,ØSTERGADE, KARRE NR. 1142 LOKALPLAN NR.286 FOR KARREEN NØRREGADE,ØSTERGADE, NORGESGADE OG ENGLANDSGADE. KARRE NR. 1142 ESBJERG KOMMUNE 1990 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokalpian er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

Lokalpian nr. 6. for et område ved Borgeskov.

Lokalpian nr. 6. for et område ved Borgeskov. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 6 for et område ved Borgeskov. NYBORG KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 6 FOR ET OMRÅDE VED BORGESKOV. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 296 ESBJERG KOMMUNE 1991 FOR ET OMRÅDE TIL ÆLDRECENTER VED GAMMELBY SKOLE MÅDE ~\ \\

LOKALPLAN NR. 296 ESBJERG KOMMUNE 1991 FOR ET OMRÅDE TIL ÆLDRECENTER VED GAMMELBY SKOLE MÅDE ~\ \\ LOKALPLAN NR. 296 FOR ET OMRÅDE TIL ÆLDRECENTER VED GAMMELBY SKOLE ~\ \\- MÅDE -.--- j & ESBJERG KOMMUNE 1991 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelsewom

Læs mere

Lokalplan nr. 271 for nyt boligbyggeri ved Støden

Lokalplan nr. 271 for nyt boligbyggeri ved Støden ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr. 271 for nyt boligbyggeri ved Støden INDHOLD Lokalplanens baggrund... side 3 Lokalplanens formål... side 4 Forhold til anden planlægning... side 4 Lokalplanens indhold...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG. for KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG. (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978

LOKALPLAN ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG. for KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG. (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978 LOKALPLAN for ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978 DELVIST AFLYST AFLYSNING Lokalplan nr. C 1.1, for et

Læs mere

[~çj 7 7T7 / ~ r~-~,-7-~~ r ir~~ i.. LOKAL PLAN NR E SBui~RG KOMMUNE 1979

[~çj 7 7T7 / ~ r~-~,-7-~~ r ir~~ i.. LOKAL PLAN NR E SBui~RG KOMMUNE 1979 LOKAL PLAN NR. 132 FOR DEN VESTLIGE DEL AF KARREEN, KI RKEGADE, SKOLEGADE, TORVET OG KONGENSGADE. [~çj 7 7T7 / ~16 684 Tor~,t ~~/ L~ ~~ ~ f~ ~J/ / )/ / ~ ~/ ~_~7~ J~ ~j ii ~-----i L I /521 / 7/ Lj-~I6251

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

KOMMUNE NYBORG. Lokaiplan nr. 10. for områder ved 8sterovej.

KOMMUNE NYBORG. Lokaiplan nr. 10. for områder ved 8sterovej. NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 10 for områder ved 8sterovej. 2. Oplag juli 1992 NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10 FOR OMRÅDER VED ØSTERØVEJ. REDEGØRELSE: LOKALPLAN ENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2 ESBJERG KOMMUNE 1985 FOR VED

LOKALPLAN NR. 2 ESBJERG KOMMUNE 1985 FOR VED LOKALPLAN NR. 2 18 FOR VED ET OMRÅDE TIL LET INDUSTRI HAVBO RGVEJ I HJERTING ESBJERG KOMMUNE 1985 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar 1977 er lokalpianer den eneste

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område ved Idrættens Hus. Indhoidsfortegnelse:

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus. November 1983 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus. November 1983 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 206 Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus KONGSBAK INFORMATIK November 1983 Arhus kommune Lokalplan'nr: Et bolig- og erhvervsområde ved

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side Indhoidsfortegnelse: Redegørelse Lokaiplanens baggrund 2 Beskrivelse af lokaiplanen 2 Lokalpianens forhold til anden planlægning 3 Lokalpianens retsvirkninger 4 side Lokalpianens bestemmelser 1 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.237

LOKALPLAN NR. 004.237 LOKALPLAN NR. 004.237 For et område ved Fruerstuevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokalpian En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan fastsætte

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 211 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nørre Hospital ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1992 .

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

LOKALPLAN 10-044. Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN

LOKALPLAN 10-044. Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN LOKALPLAN 10-044 Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DECEMBER 1996 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR RIBE BYKERNE Saltgadekarreen LOKALPLAN NR. 01.05 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Lokalplanens formål... 2 2. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKILPLAN NR. 236 FOR KT~.RREEN STOREGADE - BLICHERS ALL~

LOKILPLAN NR. 236 FOR KT~.RREEN STOREGADE - BLICHERS ALL~ LOKILPLAN NR. 236 FOR KT~.RREEN STOREGADE - BLICHERS ALL~ EWALDS ALLE - RINGEN ESBJERG KOMMUNE 1987 1. HVAD ER EN LOKZ~LPL7\N HVAD ER EN LO}~LPLAN En lokalpian er den type plan, byr~det kan anvende til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan 100. Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej

Lokalplan 100. Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej Lokalplan 100 Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej INDLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr. 100, er beliggende mellem Gammel Hovedgade og Hørsholm Kongevej, syd for Ved Møllen.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

FOR ET OMRÅDE TIL KØBMANDS-SUPERMARKED

FOR ET OMRÅDE TIL KØBMANDS-SUPERMARKED ASSENS KOMMUNE I LOKALPLAN NR. I - C 101 - - FOR ET OMRÅDE TIL KØBMANDS-SUPERMARKED ~ -7 ~--~ -~--=- -~ ----- - -- - ---~-- ~- ~TEbØSYÉRGA~ÈJ~ÅSS~ OKTOBER 1985 LIDT OM LOKALPLANER HVEM LAVER LOKALPLANER?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR

LOKALPLAN NR LOKALPLAN NR. 004.247 For et område ved Slotsvængevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning Planlægningssektionen juni 1992 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere