Referat. Økonomiudvalget (ØK) Udvalgsmøde ØK Onsdag den 14. september 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde. Medlemmer. Fraværende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget (ØK) Udvalgsmøde ØK Onsdag den 14. september 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde. Medlemmer. Fraværende"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget (ØK) Udvalgsmøde ØK Onsdag den 14. september 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen (A) Jan Fischer (A) Peter Andersen (L) Marianne Kirkegaard (V) Fraværende

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 921. Halvårsregnskab 2016 og budgetopfølgning pr. 31. juli Budget Økonomiudvalgets indstilling af budgetforslag til byrådets 1. behandling Tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan Endelig behandling Kommuneplan Endelig vedtagelse Boligområde ved Langkær i Ugelbølle. Kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan Forslag Boligområde ved Gåsebakken i Ugelbølle. Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan Forslag Boligområde ved Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. Lokalplan. Endelig vedtagelse Skoler. Kvalitetsrapport Fritids- og friluftspolitik frem mod Lokalt kommunal parkeringsregulativ - Vedtagelse National handlingsplan "Styrket indsats for den ældre medicinske patient" Koordineret sektorplanlægning mellem ældreområdet og dagtilbudsområdet Medlemskab af Danmark på Vippen Fremtidens gæsteservice på Djursland Ansøgning til erhvervspuljen Forslag til Erhvervshandlingsplan Dansk Industris Lokale Erhvervsklima djursbo, afd. 119, Søhusparken, byggeregnskab - skema C Orientering 14/ Udbud af Rønde Vandrerhjem, Grenåvej 10B, 8410 Rønde - Lukket sag Udbud af erhvervsgrunde, Julius Kajus Vej i Ebeltoft - Lukket sag Salg af del af matr.nr. 6ac, Rønde By, Bregnet - Lukket sag Salg af grunde efter nedrivning af ejendomme - Lukket sag Arealoverførsel matr. nr. 1bo, Knebel By, Knebel - Lukket sag Ansøgning om alkoholbevilling, åbningstid og bestyrer - Lukket sag Ansøgning om alkoholbevilling, åbningstid og bestyrer - Lukket sag Ansøgning om alkoholbevilling, åbningstid og bestyrer - Lukket sag Efterretningssager - alkoholbevillinger mv. - Lukket sag...54

3 Side Halvårsregnskab 2016 og budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 Sagsnr.: 16/9140 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Halvårsregnskab aflægges i denne sag sammen med budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 vedr. drift og anlæg, ligesom der her foreligger en rapportering af ikke-finansielle mål pr. 31. juli Der forventes generelt budgetoverholdelse på tværs af driftsvirksomheden. Under Arbejdsmarkedsudvalgs bevillingsansvarsområder forventes et betydeligt mindreforbrug i 2016, som netto forbedrer årets forventede driftsresultat med ca. 11 mio. kr. Der anmodes derudover i denne budgetopfølgning om en række flytninger mellem bevillinger, som samlet set er budgetneutrale, dvs. ikke påvirker kommunekassen negativt. Sagsfremstilling Der er på baggrund af forbruget ultimo juli 2016 udarbejdet et forventet regnskab for 2016, ligesom der med denne budgetopfølgning foreligger et lovpligtigt kommunalt halvårsregnskab pr Halvårsregnskabet er en integreret del af denne budgetopfølgning vedr. drift og anlæg samt ikkefinansielle mål. Generelt set forventes budgetoverholdelse på tværs af drifts- og anlægsvirksomheden. Det skal fremhæves, at der forventes et mindreforbrug på 35,1 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område i Faldet i udgifterne skyldes hovedsageligt tre forhold: færre flygtninge end budgetlagt, færre forsikrede ledige end budgetlagt og færre på permanente ydelser end budgetlagt (førtidspension og fleksjob). Mindreforbruget under Arbejdsmarkedsudvalgets områder modsvares til dels af mindre indtægter på tilskud under Økonomiudvalgets område i forbindelse med sommerens midtvejs- og efterregulering af den kommunale økonomi. Her er der samlet en mindre indtægt på 24,0 mio. kr. Mindreindtægten er fordelt med 11,4 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, 6,1 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskud, 6,3 mio. kr. vedr. tilskud med baggrund i refusionsudviklingen og 0,2 mio. kr. vedr. tilskud på baggrund af udvikling i ledigheden. Samlet set betyder udviklingen i udgifter og indtægter vedr. overførselsudgifterne således en forventet mindreudgift i 2016 på netto 11,1 mio. kr., som med denne budgetopfølgning lægges i kassen. Det skal desuden fremhæves vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering (kommunal medfinansiering af sygehus-økonomien), at der her forventes en merudgift i Størrelsen af den skønnede merudgift er dog forbundet med betydelig usikkerhed, da årsudgiften også afhænger af sygehusafregningen i resten af Der søges på den baggrund om en udvidelse af rammen på 6,5 mio. kr. med baggrund i den efterregulering, der er modtaget medio 2016 fra staten vedrørende udgifterne på området i På den måde påvirker den forventede merudgift til den aktivitetsbestemte medfinansiering ikke kassebeholdningen negativt i denne budgetopfølgning. Som følge af bl.a. fremrykning af anlæg for 25 mio. kr. i 2016 forventes væsentligt højere anlægsvirksomhed end oprindeligt budgetlagt og som grundlæggende forventes at udligne mindreforbruget på driftsvirksomheden. Samlet set vurderes det således, at der på tværs af drifts- og anlægsvirksomheden vil være balance omkring nul, som oprindeligt budgetlagt i 2016.

4 Side 3 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Tabel 1. Hele kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling 1 - Drift Syddjurs Kommune i alt Drift Økonomiudvalget Administrativ organisation Udv. for sundhed, ældre Drift og soc Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Udv. for plan, udvikling Drift og kultur Biblioteker Folkeoplysning, fritid og natur Drift Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser Tabel 2. 1 Hele kr. Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling Syddjurs Kommune i alt Økonomiudvalget Renter Finansforskydninger Tilskud og udligning Tabel 3. Ansøgning Ansøgning Afvigelse Korrigeret Forventet om om (1.000 kr.) i.f.t. korr. budget regnskab tillægsbevilling bevilling anlægsbudget 1 Anlæg i alt Økonomiudvalget Jordforsyning - køb og salg

5 Side 4 Ejendomme - køb og salg Udv. for familie og institutioner Skoleområdet Dagtilbud til børn Udv. for sundhed, ældre og soc Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Udv. for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Jordforsyning - byggemodning Ejendomme Udv. for plan, udvikling og kultur Biblioteker Folkeoplysning, fritid og natur Lovgrundlag Den kommunale styrelseslovs 45a og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskabet. Med hjemmel i lovens 45a, 46 og 57 er der endvidere i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister for kommunalbestyrelsens godkendelse af halvårsregnskabet. Halvårsregnskabet skal senest godkendes af byrådet på det første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, 1. at halvårsregnskabet og forventet regnskab 2016 til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. 2. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2016 til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. 3. at der meddeles negativ tillægsbevilling til drift på 27,7 mio. kr. fordelt som det fremgår af tabel 1 under økonomiske konsekvenser. 4. at der meddeles tillægsbevilling til finansiering på 16,4 mio. kr. fordelt som det fremgår af tabel 2 under økonomiske konsekvenser. 5. at der meddeles negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlæg på 2,9 mio. kr., fordelt som det fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser. 6. at nettobeløbet af ovennævnte pkt. 3, 4 og 5 på afrundet 14,1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen. 7. at der meddeles anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. som specificeret i tabel 3 under økonomiske konsekvenser. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Fraværende: Jørgen Andersen

6 Side 5 Beslutning i Koncernledelsesmøde den Drøftet. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Halvårsregnskab 2016 og budgetopfølgning Samlet rapportering.docx - SagsNr _Dok.Nr _v12_Halvårsregnskab 2016 og budgetopfølgning Samlet rapportering /16 2 Åben Koncernrapportering - Ikke-finansielle mål pr. 31. juli /16

7 Side Budget Økonomiudvalgets indstilling af budgetforslag til byrådets 1. behandling Sagsnr.: 16/31131 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til drejebogen for budget 2017 udarbejder økonomiudvalget på sit møde den 14. september 2016 sin indstilling til budgetforslag til byrådets møde den 21. september Budgetforslaget udgøres af et oplæg, som har været drøftet på byrådets budgetseminar den 25. og 26. august Sagsfremstilling Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsår 2017 i det vedtagne budget for Budgetgrundlaget er pris- og lønfremskrevet og korrigeret med KL s skøn fra marts Basisbudgettet er endvidere korrigeret for politiske beslutninger og tekniske fejl ved prisfremskrivning og lignende. Budgetprocessen tager afsæt i et budgetoplæg i balance fra direktionen. Budgetoplægget, der drøftes på økonomiudvalgets møde, svarer til det oplæg, der indgår i budgetkataloget, som det har været forelagt på byrådets budgetseminar den 25. og 26. august Afsnit med de dele af budgetkataloget, der indgår i oplægget, er vedlagt som bilag. Høringssvar til budgetkataloget kan læses på: Som en del af budgettet indgår analyser vedtaget i budget 2016, som i det 3. budgetår 2018 er på cirka 150 mio. kr. Analyserne skulle anvise sammenhængende forslag i et flerårigt perspektiv. Derudover er der til budget 2017 udarbejdet nye budgetanalyser, der skal beskrive muligheder for omstilling af og ændring i såvel serviceproduktion som kvalitet. Målet er at reducere driftsomkostningerne med 20 mio. kr. årligt fra og med For at skabe et rum for politisk prioritering arbejdes der med rammekommissorier, der omfatter budgetreduktioner på 30 mio. kr. i varige årlige driftsbesparelser. I oplægget indgår valg af statsgaranti af skat og tilskud på baggrund af statens skøn for udviklingen i de skattepligtige indkomster i Der er i 2017 forudsat uændrede skatteprocenter i forhold til 2016 på 25,9 for kommunal indkomstskat og 1,00 for kirkeskat, samt uændret grundskyldspromille på 33,80. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Netto, 1000 kr Skatter Tilskud og udligning Finansiering i alt Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger i overslagsår Renter Resultat ordinær drift Afdrag Afdrag, ældreboliger Anlægsvirksomhed Nye anlæg, pulje Skattefinansieret anlæg i alt Anlæg, plejeboliger Forsyningsvirksomhed Resultat efter afdrag og anlæg

8 Side 7 Finansforskydninger Deponeringspulje Optagelse af byggekredit, plejeboliger Optagelse af lån, automatisk adgang Optagelse af lån, dispensation Resultat Lovgrundlag I henhold til lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal økonomiudvalget inden den 15. september udarbejde et forslag til budget og budgetoverslagsår. Perioden for de flerårige budgetoverslag er fastsat til 3 år. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal foretages senest den 15. oktober. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget til Byrådet indstiller budgetforslaget for 2017 og overslagsårene 2018 til 2020 til 1. behandling. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget indstiller direktionens budgetforslag for 2017 og overslagsårene 2018 til 2020 til 1. behandling i Byrådet. Bilag 1 Åben Resultatopgørelse for budget /16 2 Åben Hovedoversigt til budgetforslag for 2017.PDF /16 3 Åben Bevillingsoversigt for budget /16 4 Åben Oplæg til anlægsbudget til 1. behandling den pdf /16 5 Åben Budgetkatalog direktionens oplæg - drift /16 6 Åben Budgetkatalog direktionens oplæg - anlæg /16 7 Åben Bemærkninger til basisbudget inkl. tekniske korrektioner /16

9 Side Tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan Endelig behandling Sagsnr.: 16/14032 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Tillægget afgrænser landsbyen Basballe og udlægger et område til et blandet bolig og erhvervsområde. De indkomne bemærkninger, der er behandlet i bemærkningsnotatet, er vedlagt som bilag. Notat fra det offentlige møde, den 22. februar 2016 i Børnehaven Børnenes Gård i Basballe, er vedlagt som bilag. Tillægget fremlægges til byrådets endelige behandling. Sagsfremstilling Tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 er udarbejdet med det formål at afgrænse Basballe. Basballe er en mindre landsby, beliggende ved Femmøller og i udkanten af Mols Bjerge. Afgrænsningen gennemføres for at give mulighed for, at der kan etableres andet erhverv end jordbrugserhverv i de 5-6 gårde, der udgør landsbyen. Gården Schmidtsminde husede indtil for nylig Naturcenter Syddjurs og Børnehaven Børnenes Gård, der er flyttet til hhv. Karpenhøj Naturcenter og Børnehaven i Knebel. Shelterpladsen og bålhytten består, og kan efter aftale med Naturcenteret fortsat besøges af alle. Mols Cross Club er hjemmehørende på motocrossbanen, der ligger ved Basballe. Afgrænsningen af landsbyen holder en afstand til motocrossbanen, der er bestemt af støjpåvirkningen, så der ikke med afgrænsningen gives mulighed for at opføre boliger eller anden støjfølsom anvendelse i en afstand af motocrossbanen, der kan få konsekvenser for banens anvendelse. Basballe er en mindre landsby, oprindeligt bestående af 5 gårde. Det er vurderet, at der ikke skal gives mulighed for en egentlig udvidelse af landsbyen, men at udviklingen skal ske inden for landsbyens nuværende rammer, i form af tilbygninger, ombygninger eller nybyggeri efter nedrivning. Afgrænsningen respekterer samtidig fredningen, og de naturmæssige og landskabelige hensyn i området. Forslaget har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra den 9. februar til den 5. april Der blev afholdt et offentligt møde om kommuneplantillægget den 22. februar 2016 på Børnehaven Børnenes Gård. Notat fra mødet er vedhæftet som bilag. Der er i høringsperioden indkommet i alt 13 bemærkninger og indsigelser til det fremlagte forslag. Høringssvarene er gennemgået i bemærkningsnotatet, der er vedlagt som bilag. Der er fremsendt indsigelse mod afgrænsningen, og de muligheder afgrænsningen giver, som indsigerne ikke mener, at landsbyen kan rumme. Nogle af indsigerne mener, at Syddjurs Kommune ikke har lov til foretage afgrænsningen, da afgrænsningen efter deres opfattelse er i modstrid med de retningslinier for afgrænsede landsbyer, som fremgår af Syddjurs Kommuneplan Det er byrådets beslutning, hvilke landsbyer, der skal afgrænses og hvilke, der ikke skal afgrænses. Med en afgrænsning af en landsby fastligges det område, hvor indenfor der kan ske en byudvikling i

10 Side 9 form af mindre nye parcelhusudstykninger, udstykninger af eksisterende grunde og opførelse af enkelte boliger som infill, og omdannelse af eksisterende bebyggelse, herunder overflødiggjorte landbrugsbygninger. I Basballe er afgrænsningen trukket tæt på den eksisterende bebyggelse, da det er vurderet, at fredningen, de særlige landskabelige hensyn og hensynet til støjpåvirkningen fra motocrossbanen tilsammen ikke levner mulighed for en udvidelse af landsbyen. Udviklingen må derfor ske inden for de nuværende rammer. Flere af de indkomne bemærkninger forholder sig udelukkende til det aktuelle projekt for et bo- og aktivitetstilbud for psykisk handicappede. Flere understreger, at Basballe er den mest ideelle placering for projektet. Afgrænsningen af Basballe er foretaget uden at skele til det aktuelle projekt. Skulle det aktuelle projekt falde, er den planlægningsmæssige begrundelse, at landsbyens beliggenhed; omgivet af smuk natur, indenfor Nationalparkens område og ved Mols Bjerge Vej, der er en af de mere benyttede indgange til Nationalpark Mols Bjerge, giver Basballe et særligt potentiale, som kun kan udnyttes, hvis landsbyen er afgrænset i kommuneplanen og der udlagt som blandet bolig og erhvervsområde. Det anbefales derfor, at de indkomne indsigelser mod kommuneplantillægget ikke imødekommes. Kommuneplantillæg nr. 20 er screenet i forhold til miljøvurdering. Afgørelsen om at Tillæg nr. 20 ikke skal miljøvurderes er påklaget inden for fristen. Klagen vedr. miljøvurdering behandles aktuelt i Naturog Miljøklagenævnet. Klagen har ikke fået opsættende virkning. En endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 må forventes at kunne blive påklaget til Natur og Miljøklagenævnet. Lovgrundlag Lov om planlægning. LBK nr.1529 af 23/11/2015. Indstilling Direktøren indstiller, at Tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 godkendes og fremsendes til byrådets endelige vedtagelse. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Fraværende: Kirstine Bille (F) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Beslutning i Byrådet den Tilbagesendes Udvalget for plan, udvikling og kultur. Fraværende: Peter Andersen (L) Supplerende Sagsfremstilling Byrådet tilbagesendte kommuneplantillægget til Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur på sit møde den 25. maj 2016, på baggrund af en henvendelse fra ansøgeren. Planafdelingen har efterfølgende haft dialog med ansøger. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ændret landsbyafgrænsning af Basballe, der giver mulighed for at realisere et tilrettet projekt til det bo- og aktivitetstilbud for voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, som Byrådet har ønsket at give mulighed for. Kortbilag, der viser den ændrede afgræsning, er vedlagt som bilag. Der har været gennemført en 14 dages høring af den ændrede landsbyafgrænsning blandt de tilgrænsende ejendomme i perioden fra den 10. august til den 24. august De indkomne bemærkninger er behandlet i et selvstændigt notat. Notatet inkl. kopi af de fremsendte bemærkninger er vedlagt som bilag. De indsigelser der indkom i forbindelse med den oprindelige 8 ugers offentlige høringsfase, skal fortsat indgå i sagens behandling.

11 Side 10 Endvidere indkom en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over Syddjurs Kommunes afgørelse, om at Tillæg nr. 20 ikke skal miljøvurderes. Klager har ikke fået medhold. Natur- og Miljøklagenævnets endelige afgørelse vedr. klage over manglende miljøvurdering vedlægges. Den foreslåede ændring af landsbyafgrænsningen er vurderet at være mindre væsentlig, og at der ikke reelt foreligger et nyt planforslag. Der skal således ikke gennemføres en ny screening for miljøvurdering. Det er planafdelingens vurdering at landsbyafgrænsningen fortsat respekterer de landskabelige og fredningsmæssig hensyn, som lå til grund for den oprindelige afgrænsning, og at hensynet til den eksisterende motocrossbane fortsat er iagtaget. Ændringen af landsbyafgrænsningen er vurderet at være mindre væsentlig i forhold til høringsmaterialet i det oprindelige forslag, hvorfor ændringen kan gennemføres i forbindelse med den endelige vedtagelse. Indstilling Direktøren indstiller, at Tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med den ændring af landsbyafgrænsningen, der fremgår af vedlagte kortbilag. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Det indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, at tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med den fremlagte ændring af landsbyafgrænsningen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse, at tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med den fremlagte ændring af landsbyafgrænsningen. Bilag 1 Åben Forslag til Tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommune /16 2 Åben Bemærkninger, indsigelselser og ændringsforslag. Samlet dokument 78342/16 3 Åben Bemærkningsnotat. KPT nr. 20. Basballe 69497/16 4 Åben Notat fra offentligt møde om KPT /16 5 Åben Præsentation offentligt møde KPT /16 6 Åben Per Meyer. Tilbagekaldelse af indsigelse 80679/16 7 Åben Klage over afgørelse vedr. miljøvurdering KPT nr /16 8 Åben Afgørelse fra NMKN vedr. Klage SMV Tillæg nr. 20. Basballe /16 9 Åben Forslag til ændring af landsbyafgrænsning. Kortbilag /16 10 Åben Bemærkningsnotat inkl. høringssvar vedr. ændringsforslag Tiillæg nr /16

12 Side Kommuneplan Endelig vedtagelse Sagsnr.: 16/29193 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Kommuneplan 2016 for Syddjurs Kommune fremlægges hermed til endelig vedtagelse. Syddjurs Kommuneplan 2016 bygger på Kommuneplan 2013 og Planstrategi 2015 for Syddjurs Kommune. I forbindelse med vedtagelsen skal Byrådet tage stilling til i hvilken udstrækning indkomne ændringsforslag skal give anledning til ændringer i kommuneplanlægningen. Mindre ændringer kan vedtages i forbindelse med den endelige vedtagelse. Væsentlige ændringer kræver fornyet offentlig høring. Sagsfremstilling Kommuneplan 2016 er en digital kommuneplan, der er at finde på hjemmesiden Forslag til Kommuneplan 2016 har været i offentlig høring i perioden 19. april til 14. juni Der er i alt indkommet 61 høringssvar til kommuneplanforslaget. Der har været afholdt 2 offentlige møder med temaerne mobilitet og infrastruktur, bosætning, og branding, udviklingsprojekter samt landsbyudvikling. I høringsperioden har forvaltningen ført drøftelser med den overordnede myndighed, som er Erhvervsstyrelsen. Styrelsen skal blandt andet sikre, at kommuneplanen er i overensstemmelse med de statslige interesser. Drøftelserne har primært omhandlet rammeudlæg til bolig- og erhvervsformål og omfartsvejen ved Mørke. Erhvervsstyrelsen har nedlagt indsigelse efter planlovens 29, hvilket indebærer, at Kommuneplanen ikke kan vedtages endeligt før Erhvervsstyrelsen har trukket sin indsigelse tilbage. I indsigelsen har Erhvervsstyrelsen stillet krav om, at et nyudlæg til boliger ved Eskerod udgår, et nyudlæg til boliger ved Mørke udgår Dernæst er en række mindre justeringer af mere teknisk karakter i kommuneplanforslaget blevet drøftet med Erhvervsstyrelsen. Drøftelserne har medført, at Plan- og Udvikling anbefaler, at disse justeringer indarbejdes i kommuneplanen. Et kort resume af de ændringer, der foreslås som følge af drøftelserne med Erhvervsstyrelsen, de indkomne høringssvar og redaktionelle rettelser kan ses i bilag 3 Oversigt over ændringer af kommuneplanforslag En mere detaljeret gennemgang af høringssvarenes betydning for kommuneplanlægningen kan ses i bilag 2 Behandling af høringssvar til kommuneplan Alle indsendte høringssvar er ligeledes samlet i bilag 1 Høringssvar til kommuneplan 2016, hvor også aftalenotat med Erhvervsstyrelsen og betingelser for Erhvervsstyrelsens ophævelse af deres veto kan ses. Reviderede, annullerede og nye rammer for lokalplanlægning En stor del af høringssvarernes ændringsforslag omhandler: forslag til nye rammeområder, rammeområder som er blevet taget ud i forslag til kommuneplan 2016,

13 Side 12 nye rammeområder i Kommuneplanforslaget eller ændrede rammeområder. I tidligere kommuneplaner har der været arealudlæg til boligformål, der rækker betydeligt ud over den forventede tilvækst og udbygning i den kommende 12-årige planperiode. Dette er et forhold, som Naturstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) allerede var opmærksom på i forbindelse med den forrige kommuneplan 2013 og fortsat er opmærksom på. Det indgår således i Statens udmeldinger til kommuneplanlægningen, at der ikke må inddrages mere areal til byudvikling, end til det forventede behov i den 12 årige planperiode. Det har således været nødvendigt at udtage/annullere en række hidtil gældende rammeområder i forhold til kommuneplan Kommuneplan 2016 indeholder også nye udlæg til boligformål. Ud over de indstillede ændringer vil der blive foretaget sproglige og redaktionelle ændringer frem mod den offentlige bekendtgørelse af kommuneplanen. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen økonomiske eller organisatoriske konsekvenser. Lovgrundlag Lov om planlægning Indstilling Direktøren indstiller, 1. at kommuneplan 2016 vedtages endeligt med følgende ændringer: a) at forvaltningens forslag til ændringer tiltrædes, sådan som de fremstår af dokumentet oversigt over ændringer af kommuneplanforslag 2016, herunder b) at Erhvervsstyrelsens betingelser for ophævelse af veto mod Syddjurs Kommunes forslag til Kommuneplan 2016 tiltrædes, hvilket indebærer, at kommuneplanforslaget ændres på følgende punkter: Rammeområde 2.3.BE3 i Eskerod udgår. Nyudlæg i Rammeområde 9.1.B6 i Mørke udgår, og indgår som perspektivområde. at de indgåede aftaler mellem forvaltningen og Erhvervsstyrelsen om justeringer af forslag til Kommuneplan 2016 tiltrædes, sådan som de fremstår i dokumentet Høringssvar til kommuneplan 2016, høringssvar nr. 1, Notat om aftalte ændringer. c) at følgende høringssvar imødekommes helt eller delvist og giver anledning til ændringer i kommuneplanlægningen, således som de fremstår i dokumentet Behandling af høringssvar til kommuneplan 2016 : 3: Naturstyrelsen; vedr. Natura 2000 områder 4: Forsvarsministeriet; vedr. strækningsanlæg og antennemaster 10: Energinet; vedr. tekniske anlæg 14: Ryomgård Distriktsråd; vedr. områdefornyelser og turisme 22: Jan Nielsen; vedr. landsbyafgrænsning i Skiffard 24: Rasmus Hansen; vedr. landsbyafgrænsning i Bendstrup 25: Frederik Emil Valdemar Estrup; vedr. udtagelse af område 5.2.BE3 i Pindstrup 26: Peter Stilling; vedr. udlæg til boligområde 3.2.B10 i Ugelbølle. 31: Janni Esmann Mikkelsen; vedr. forslag til reduktion af offentlig område 4.1.O1 i Knebel 35: Danmarks Frie Autocampere; vedr. princip for areal til autocamperpladser

14 Side 13 37: Morten Knudsen pva. Ryomgård Realskole; vedr. nyt boligområde 5.1.B22 i Ryomgård 39: Morten Knudsen pva. Ejere af ejendom i Skrejrup; vedr. landsbyafgrænsning i Skrejrup 43: Kim og Arense Nordentoft; vedr. udtagelsen af boligområde 3.2.B5 i Ugelbølle 48: Heinrich Lausdahl; vedr. landsbyafgrænsning i Ørby 57: Rasmus Bech Jensen; vedr. landsbyafgrænsning i Skrejrup d) at følgende høringssvars forslag til ændringer ikke imødekommes; 7: Aarhus Stift; vedr. tekniske anlæg og rekreative rammer 12: Ådalens Distriktsråd; vedr. Biogas 13: Hornslet Distriktsråd; vedr. perspektivområder og nye rammeudlæg til boliger 15: Mols og Helgenæs Distriktsråd; vedr. omfartsvej øst om Knebelbro 18: Djurslands Landbrugsforening; vedr. områder til store husdyrbrug, afvanding mv. 21: Torsten Klein Mikkelsen; vedr. vindmølleområde på Ebeltoft færgehavn 23: Anne Kristine Mouritsen; vedr. landsbyafgrænsning i Agri 27: Michael Tetzlaff; vedr. forslag til nyt boligområde ved Dueholm Planteskole i Rønde 29: Ejerforeningen Hvide Hus Vej 2-10; vedr. bygningshøjde for Hvide Hus 32: Jesper Skovdal; vedr. flytning af rekreativt område 7.14.R4 i Karlby mv 34: Flemming Kattrup; vedr. National Park Mols Bjerge 36: Knud Clausen; vedr. udtagelsen af del af rammeområde 7.1.B3 i Lime 38: Allan Rasmussen vedr. øget bygningshøjde mv. i rammeområde 5.1.B19 Ryomgård 40: Brian Broni; vedr. ændring af landsbyafgrænsning i Nødager 41: Jens Søren Østergaard Jensen; vedr. udtagningen af boligområderne 7.1.B3, 7.9.B2 og 7.9.B3 i Lime og Skørring 42: Rikke Skyum pva Jan Kjær Madsen; vedr. forslagets rammeændring fra 2.1.E3 til 2.1.B35 i Hornslet 44: Thomas og Elin Skyum pva. Beboere i Ugelbølle; vedr. nyt boligområde 3.2.B10 i Ugelbølle 45: Jens Ove Iversen pva af borgere i Lime og Lemmer; vedr. Biogasområde ved Lime 46: Annie Eggert-Hansen vedr. udtagningen af boligområderne 7.9.B2 og 7.9.B3 i Skørring 47: Ulrich Lange vedr. forslag til nyt rammeområde ved Rodskov 50: Kurt Birk pva Jakob Randrup; vedr. ændring af landsbyafgrænsning i Esby 51: Beboere på Kastanievej; vedr. nyt udlæg til boligområde 5.1.B22 i Ryomgård 52: Kirsten og Søren Nielsen-Man; vedr. boligområde 4.1.B6 i Knebel 53: Djurs Estate v. Jens Meilvang; vedr. ønske om nyt boligområde i Ryomgård 54: Mick Rasmussen; vedr. ønske om landsbyafgrænsning i Stabrand 56: Ronni Schnoor Warming; ønske om nyt rammeområde i Lime 58: Peter Helles vedr. overførsel af perspektivområde i Mørke til rammeområde 59: Kristen Nordby og Sigrid Thomassen; vedr. udvidelse af landsbyafgrænsning i Krajbjerg 60: Gruppen bag Eco village; vedr. udtagelsen af rammeområde 10.1.B5 i Thorsager 61: Ejerforeningen Hvide Hus Vej 3 vedr. bygningshøjde for Hvide Hus 2. at høringssvarerne i øvrigt tages til efterretning. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse Fraværende: Jørgen Andersen Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse.

15 Side 14 Bilag 1 Åben Høringssvar Kommuneplan pdf /16 2 Åben Behandling af høringssvar Kommuneplanforslag pdf /16 3 Åben oversigt over ændringer af kommuneplanforslag 2016.pdf /16

16 Side Boligområde ved Langkær i Ugelbølle. Kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan Forslag Sagsnr.: 16/31066 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I høringsperioden til Kommuneplan 2016 indkom et høringssvar med forslag til at udvide rammeområde 3.2.B10 i Ugelbølle Øst. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2016 blev det indstillet at udvide rammeområdet i overensstemmelse med det indkomne forslag. Byrådet skal på denne baggrund beslutte om forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 skal vedtages, og sendes i offentlig høring. Sagsfremstilling I direktørens indstilling til endelig vedtagelse af kommuneplan 2016 indgik, at kommuneplanramme til boligformål, benævnt 3.2.B10 i Ugelbølle, øst for Langkær rammebelægges i Kommuneplan Endvidere indgik det i indstillingen, at udvide rammeområdet gennem et kommuneplantillæg. I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Syddjurs Kommuneplan 2016 modtog Syddjurs Kommune høringssvar med ønske om, at rammeområde 3.2.B10 udvides. Det indkomne høringssvar med forslag til at udvide rammeområdet er i overensstemmelse med strukturplanen for Ugelbølle. Området har i sin helhed fremgået af Syddjurs kommuneplaner som perspektivområde siden Forslaget muliggør at hele området kan udvikles efter en samlet plan, hvilket Plan og Udvikling vurderer er planlægningsmæssigt fornuftigt. Under forudsætning af Byrådets endelige vedtagelse af Kommuneplan 2016, herunder rammeudlægget 3.2.B10, og beslutning om at udvide rammeområdet gennem et kommuneplantillæg, foreslås det at vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 1. Afgrænsningen af rammeområde 3.2.B10 ændres således, at afgrænsningen tilpasses perspektivområde angivet i Syddjurs Kommuneplan Miljøvurdering Plan og Udvikling har desuden udarbejdet udkast til miljøscreening, hvor det antages, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Natur- og miljømyndigheden har dog ikke endeligt afgjort dette og en vedtagelse af planforslaget til offentlig høring er derfor under forudsætning af, at afgørelsen og indholdet i miljøscreeningen ikke giver anledning til ændringer af planforslaget. Lovgrundlag Lov om Planlægning Indstilling Direktøren indstiller, 1. at Kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages som forslag 2. at kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016 fremlægges i otte ugers offentlig høring under forudsætning af, at det afgøres, at forslaget ikke skal miljøvurderes og at en endelig screening for miljøvurdering ikke giver anledning til ændringer af planforslaget 3. at udvalget tager stilling til afholdelse af et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen, og i så fald fastlægger en dato og et tidspunkt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

17 Side at Kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages som forslag, 2. at kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016 fremlægges i otte ugers offentlig høring under forudsætning af, at det afgøres, at forslaget ikke skal miljøvurderes og at en endelig screening for miljøvurdering ikke giver anledning til ændringer af planforslaget, 3. at der afholdes et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen, der bekendtgøres i forbindelse med Byrådets behandling. Der forventes afholdt fælles borgermøde vedrørende boligområde ved Langkær i Ugelbølle og boligområde ved Gåsebakken. Bilag 1 Åben Kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016 Justering af boligområde øst for Langkær i Ugelbølle.pdf /16 2 Åben Høringssvar fra Peter Stilling.pdf /16

18 Side Boligområde ved Gåsebakken i Ugelbølle. Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan Forslag Sagsnr.: 16/31182 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I høringsperioden til Kommuneplan 2016 indkom et høringssvar med ønske om, at rammeområde 3.2.B5 for boligområde ved Gåsebakken i Ugelbølle, fastholdes med samme udstrækning som i Syddjurs Kommuneplan I forbindelse med den endelige vedtagelse af Syddjurs Kommuneplan 2016, er det indstillet, at afgrænsningen af kommuneplanramme 3.2.B5 til åben-lav boligformål udvides med et mindre areal mod vest og at den resterende del af det oprindelige rammeområde 3.2.B5 i Kommuneplan 2013 udlægges til perspektivområde i kommuneplan Byrådet skal på denne baggrund beslutte om forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 skal vedtages, og sendes i offentlig høring. Sagsfremstilling I direktørens indstilling til endelig vedtagelse af kommuneplan 2016 indgik, at kommuneplanramme til boligformål, benævnt 3.2.B5 i Kommuneplan 2016, udvides vest for Gåsebakken gennem et kommuneplantillæg. Endvidere indgik det i indstillingen, at den resterende del af det oprindelige rammeområde 3.2.B5 i Kommuneplan 2013 udlægges til perspektivområde i kommuneplan I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Syddjurs Kommuneplan 2016 modtog Syddjurs Kommune høringssvar med ønske om, at området ikke udtages. Grundejer forventer, at der skal udarbejdes lokalplan for området indenfor de næste 2-3 år med henblik på udstykning. Kommuneplantillæg nr. 2 er udarbejdet for at ca. 1 ha til boligformål i tilknytning til Gåsebakken fortsat kan udnyttes. Rammeområdets afgrænsning har baggrund i strukturplan for Gåsebakken, hvor udvidelsen udgør etape III. Det samlede område, der blev taget ud udgjorde ca. 5,7 ha. Plan og udvikling anbefaler, at fastholde den resterende del på ca. 4,7 ha. som perspektivareal, med henblik på fremtidige nærmere undersøgelser af områdets muligheder for boligbebyggelse. Forslaget til kommuneplantillæg muliggør, at området kan udvikles gradvist i takt med behovet for boliger, hvilket Plan og Udvikling vurderer er planlægningsmæssigt fornuftigt. Under forudsætning af Byrådets endelige vedtagelse af Kommuneplan 2016, herunder rammeudlægget 3.2.B5, og beslutning om at udvide rammeområdet gennem et kommuneplantillæg, foreslås det at vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 2. Kommuneplantillægget medfører, at rammeområdet får tildelt nyt rammeområdebetegnelse så området fremover benævnes 3.2.B12. Miljøvurdering Plan og Udvikling har desuden udarbejdet udkast til miljøscreening, hvor det antages, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Natur- og miljømyndigheden har dog ikke endeligt afgjort dette og en vedtagelse af planforslaget til offentlig høring er derfor under forudsætning af, at afgørelsen og indholdet i miljøscreeningen ikke giver anledning til ændringer af planforslaget. Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller,

19 Side at Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages som forslag, 2. at kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 fremlægges i otte ugers offentlig høring under forudsætning af, at det afgøres, at forslaget ikke skal miljøvurderes og at en endelig screening for miljøvurdering ikke giver anledning til ændringer af planforslaget, 3. at udvalget tager stilling til afholdelse af et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen, og i så fald fastlægger en dato og et tidspunkt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget indstiller til Byrådet: 1. at Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages som forslag, 2. at kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 fremlægges i otte ugers offentlig høring under forudsætning af, at det afgøres, at forslaget ikke skal miljøvurderes og at en endelig screening for miljøvurdering ikke giver anledning til ændringer af planforslaget, 3. at der afholdes et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen, der bekendtgøres i forbindelse med Byrådets behandling. Der forventes afholdt fælles borgermøde vedrørende boligområde ved Langkær i Ugelbølle og boligområde ved Langkær i Ugelbølle. Bilag 1 Åben Forslag til Kommuneplantillæg nr 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016.pdf /16 2 Åben Udkast til Miljøscreening.doc /16

20 Side Boligområde ved Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. Lokalplan. Endelig vedtagelse Sagsnr.: 16/29023 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Forslag til lokalplan nr. 377 har været i otte ugers offentlig høring. Der er indkommet ni bemærkninger/indsigelser, som er behandlet i vedlagte bemærkningsnotat, og som giver anledning til forslag om rettelser jf. sagsfremstillingen. Byrådet skal tage stilling til lokalplanens endelige vedtagelse med forslag til ændringer. Sagsfremstilling Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Ebeltoft og omfatter matrikel nr. 7h og 66, begge Boeslum By, Dråby, samt del af 6u og del af 23p, begge Boeslum By, Dråby. Tilsammen udgør området et areal på godt 13 ha. Matrikel nr. 7h, 66 og 23p er ved lokalplanens udarbejdelse kommunalt ejet. Arealet, som omfatter matrikel nr. 6u, er ved lokalplanens udarbejdelse privatejet. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 42 åben-lave boliger og et antal tæt-lave boliger fordelt på 2 storparceller. Lokalplanen fastlægger en disponering, som sikrer en god fordeling og sammenhæng mellem bebyggede områder, fælles friarealer, veje og stier og under hensyntagen til lokalplanområdets landskabs- og naturbeskyttelser. Offentlig høring I løbet af den otte ugers offentlige høring, fra den 8. december 2015 til den 2. februar 2016, er der indkommet ni bemærkninger/ indsigelser. Der blev afholdt offentligt borgermøde om lokalplanforslaget den 13. januar Referat fra mødet er vedlagt. Vejdirektoratet nedlagde veto efter planlovens 29, idet planen ændrer linjeføringen af en mulig tilslutningsvej til den planlagte statslige omfartsvej omkring Ebeltoft. Vejdirektoratet har tilkendegivet, at man er indstillet på at trække indsigelsen tilbage, hvis den nye linjeføring og tilslutning indgår i kommuneplan På denne baggrund har den ændrede linjeføring indgået i forslag til Kommuneplan 2016, og lokalplanen kan vedtages endeligt efter Byrådets vedtagelse af Kommuneplan Bemærkninger/indsigelser er behandlet i bemærkningsnotat af Plan og Udvikling, som er vedlagt. Selve bemærkningerne/indsigelserne er også vedlagt. De centrale og gennemgående emner i bemærkningerne/indsigelserne er: Behov for nye byggegrunde Natur og landskab, herunder rekreativ værdi Bebyggelsen og beplantning, herunder placering, højde og etageantal Drikkevandsinteresser Fredskov og skovbyggelinje Planlagt omfartsvej og eventuel støjdæmpning Vandforsyning Etape-udbygning Jf. bemærkningsnotat foreslår Plan og Udvikling, at lokalplanen vedtages endeligt med følgende tilføjelser/rettelser: 6.14 ændres således at kravene til lavenergilavenergiklasse skal leve op til bestemmelserne i BR2015, som er trådt i kraft efter lokalplanforslagets udarbejdelse. At 8.7 ændres, således at lokalplanen ikke fastlægger en bestemt type hæk

21 Side 20 At afsnit i lokalplanens redegørelsesdel vedrørende ændret linjeføring for forbindelsesvejen til den planlagte omfartsvej ændres jf. bemærkning fra Vejdirektoratet At 11.3 ændres, således at, herunder anlæg til håndtering af regnvand, udgår. Der vil endvidere blive foretaget mindre redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning. Rettelser vil blive foretaget efter den endelige behandling i Byrådet i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen. Lokalplanforslaget uden rettelser er således vedlagt. Klage over afgørelse om ikke-miljøvurdering Lokalplanforslaget er screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Der er truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til miljøvurdering af lokalplanforslaget. Denne afgørelse er påklaget, og klagen behandles aktuelt af Natur- og Miljøklagenævnet. Syddjurs Kommune v. Natur & Miljø har været i dialog med Natur- og Miljøklagenævnet, som har oplyst, at klagen ikke har opsættende virkning, og er således ikke til hinder for den endelige vedtagelse af lokalplanen. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Godt halvdelen af arealet er kommunalt ejet, og opmærksomheden henledes på kommende anlægsudgifter til en byggemodning for eksempel i til anlæg af veje, stier og anlæg til håndtering af regnvand. Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at lokalplan nr. 377 vedtages endeligt med rettelser jævnfør sagsfremstilling. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Det indstilles til Økonomiudvalget og Byråd at lokalplan nr. 377 vedtages endeligt med de rettelser der følger sagsfremstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Indsigelsesnotat. Lokalplan nr. 377 for et boligområde ved Carl Th Dreyers Vej i Ebeltoft /16 2 Åben PDFSamler dokument /16 3 Åben Referat fra det offentlige møde om Lokalplan nr. 377, afholdt d i Konferencen, Ebeltoft 4 Åben _Lokalplan nr 377_Boligområde ved Carl Th Dreyers Vej i Ebeltoft_FORSLAG til off fase.pdf / /16

22 Side Skoler. Kvalitetsrapport 2016 Sagsnr.: 16/20341 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert andet år en kvalitetsrapport for folkeskolen. Således i 2016 og igen i Der blev dog udarbejdes en ekstraordinært kvalitetsrapport i 2015 (skoleåret ( ). Nærværende rapport er derfor anden udgave efter folkeskolereformen, hvor fokus flyttes så meget som det kan væk fra processer mod elevernes læring. Formålet med reformen er netop, at alle elever skal lære mere, at alle elever skal trives bedre og at den sociale arv brydes.. Rapporten udsendes forud for mødet til udvalgsmedlemmerne og forvaltning gennemgår den på mødet. Sagsfremstilling Der er udarbejdet en kommunal kvalitetsrapport i henhold til bekendtgørelse 665 af 20. juni 2014 Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år Kommunalbestyrelsen indhenter udtalelse fra skolebestyrelsen om kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporten offentliggøres på internettet Rapporten har fokus på resultater frem for input og aktiviteter, som tidligere kvalitetsrapporter har haft. Fokus er rettet mod, hvilke resultater kommunen og kommunens skoler opnår med hensyn til elevernes læring, trivsel og overgang til ungdomsuddannelse samt inklusion og kompetencedækning. De nationale mål for folkeskolen er: Måltal: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ifht. faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes. Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. Inklusionsmål: Andelen der inkluderes i almindelig undervisning skal øges. Andelen som får under 2 i læsning og matematik reduceres frem mod 2018 Kompetencedækning: Kompetencedækningen skal være 85% i 2016 stigende til 90% i 2018 Mål for EUD reform:

23 Side 22 Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse Mål for ungdomsuddannelse: 95% af en årgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Sammenfattende om det faglige niveau kan det konkluderes at langt de fleste elever i Syddjurs kommunes skoler opnår gode kompetencer i skolen. Mere end 2/3 opnår således gode færdigheder i dansk og matematik. Fokus bliver derfor på målstyret undervisning i læsning og matematik. Til denne indsats får kommunen hjælp fra undervisningsministeriet, de såkaldte læringskonsulenter som er tilknyttet kommunen i både skoleåret 15/16 og 16/17. Billedet af de øvrige målsætninger er på en gang en uensartet udvikling både for skolerne enkeltvis og kommunen som helhed og ofte placeret omkring eller over landgennemsnittet. Der er iværksat særlige fokuspunkter omkring kompetencer, hvor der er sat ind med ressourcer til efteruddannelsesforløb for alle personalegrupper på skolerne. Der er også fokus på at unge for taget en ungdomsuddannelse, således er der iværksat flere indsatser og forløb i forhold til elever der ikke vurderes at være uddannelsesparate. I den forbindelse kan det nævnes at de seneste tal i kvalitetsrapporten viser at flere unge i Syddjurs Kommune vælger erhvervsuddannelse. I 2016/17 er der også sat fokus på medbestemmelse, mobning og toiletterne i kommunens skoler. I forhold til medbestemmelse er der indledt et samarbejde med Danske Skoleelever som holder kursus i uge 31. Med hensyn til mobning og toilet forhold vil skolerne og forvaltning inddrage elevrådene omkring dette. Det er derfor en vurdering, at status for Syddjurs kommune i forhold til ovenstående resultater og målsætninger, at der forestår et væsentligt arbejde i at forfølge disse målsætninger de kommende år. Et arbejde hvor skinnerne er udlagt og en positiv udvikling er i gang men, hvor den også skal fastholdes. Lovgrundlag Folkeskoleloven Indstilling Direktøren indstiller at Kvalitetsrapporten drøftes og sendes til høring i skolebestyrelserne. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Drøftet og sendes i høring. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Supplerende Sagsfremstilling Sagen genbehandles på baggrund af høringssvar fra skolerne. Forvaltningen foreslår, at der fremadrettet arbejdes med fokus på 3 temaer indenfor skoleområdet: 1. Målstyret undervisning med primært fokus på dansk og matematik. 2. Fokus og intensiverede indsatser i forhold til de ikke uddannelsesparate elever 3. Trivsel, mobning og elevernes medbestemmelse. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Jesper Yde Knudsen ((Ø) er imod at kommune pålægger de enkelte lærer at anvende den specifikke pædagogiske metode målstyret undervisning. Selvfølgelig skal skoler og lærere opfylde fælles mål.

24 Side 23 Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Molsskolen. Høring Kvalitaetsrapport /16 2 Åben Thorsager Skole. Høring kvalitetsrapport /16 3 Åben Mørke Skole. Høring Kvalitetsrapport /16 4 Åben Marienhoffskolen, Ryomgaard. Høring Kvalitetsrapport /16 5 Åben Rosmus Skole. Høring Kvalitetsrapport /16 6 Åben Skoler. Kvalitetsrapport /16 7 Åben udkast - Kvalitetsrapport 2016 (2).docx /16 8 Åben Pindstrupskolen. Høringssvar Kvalitetsrapport /16 9 Åben Ebeltoft Skole. Svar vedr. kvalitetsrapport /16 10 Åben Rønde Skole. Høringssvar Kvalitetsrapport /16 11 Åben SV: Høringssvar om kvalitetsrapporten - Udtalelse vedr kvalitetsrapport docx /16 12 Åben Ådalsskolen. Høringssvar kvalitetsrapport /16 13 Åben Høringssvar til Kvalitetsrapport Kolind Centralskole - Høringssvar til Kvalitetsrapport Kolind Centralskole.msg /16

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Offentlig bekendtgørelse den 11.10 2016 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 - Justering af rammeområde 3.2.B1 (boligområde) ved Gåsebakken i Ugelbølle. Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Sags nr. 15/9465 Dok. nr Sagsbehandler: Kirsten Coolidge

Sags nr. 15/9465 Dok. nr Sagsbehandler: Kirsten Coolidge Planafdelingens oplæg til vurderinger af Høringssvar til kommende planlægning for landsbyafgrænsning i Basballe Forudgående offentlig høring om tillæg til Syddjurs Kommuneplan 2013 Sags nr. 15/9465 Dok.

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 04. maj 2015 Kl. 14:00 Børnehuset Uglen Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 13 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 Offentlig bekendtgørelse den 11.10 2016 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016 - Justering af rammeområde 3.2.B10 (boligområde) i Ugelbølle Øst. Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Orientering om indkaldelse af idéer til kommende planlægning for en landsbyafgrænsning i Basballe

Orientering om indkaldelse af idéer til kommende planlægning for en landsbyafgrænsning i Basballe 1 of 5 Mols Bjerge Vej 8A 12-06-2015 Mols Bjerge Vej 8A Sagsnr.: 15/9465 8400 Ebeltoft Sagsbehandler: Iben Randlev Hundebøl Tlf.: 8753 5293 Orientering om indkaldelse af idéer til kommende planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft.

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. 1 of 5 Tillægsreferat Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad Laursen (V) Jan

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 12. oktober 2016 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 12. oktober 2016 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 12. oktober 2016 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard (O)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Planafdelingens oplæg til Syddjurs Byråds vurderinger af Indsigelser og bemærkninger til Tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Planafdelingens oplæg til Syddjurs Byråds vurderinger af Indsigelser og bemærkninger til Tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 1 of 5 Planafdelingens oplæg til Syddjurs Byråds vurderinger af Indsigelser og bemærkninger til Tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Sags nr. 16/8313 Dok. nr. 69497/16 Sagsbehandler: Alette Lena

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Tillæg til Kommuneplan 2013 2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LL 6.1 Offentligt fremlagt i perioden den 2. december 2013 til og med den 27. januar 2014.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Torvet 3, Grenaa Mødelokale 3 Dato: Torsdag den 23. juni 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019. Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne S 6.1 og LF

Læs mere

LOKALPLAN NR Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26. februar 2014 at vedtage nedennævnte planer endeligt. Esmarcksvej

LOKALPLAN NR Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26. februar 2014 at vedtage nedennævnte planer endeligt. Esmarcksvej Axel Munchsve Frederikslundvej Offentlig bekendtgørelse den 11.03.2014 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 376 for boligområde ved Frederikslundvej i Ryomgård og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet

Læs mere

Prioritering af lokalplaner, kommuneplanændringer og øvrige plansager

Prioritering af lokalplaner, kommuneplanændringer og øvrige plansager 1 of 6 Prioritering af lokalplaner, kommuneplanændringer og øvrige plansager BEMANDING: FIRE LOKALPLANLÆGGERE (AKTUELT (APRIL 2014) TRE GRUNDET LANGTIDSSYGEMELDING) EN KOMMUNEPLANLÆGGER (PR. 1. APRIL 2014)

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. februar 2016 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Høring af ændring i forbindelse med den endelige vedtagelse

Høring af ændring i forbindelse med den endelige vedtagelse Planafdelingens oplæg til Syddjurs Byråds vurderinger af Indsigelser og bemærkninger til Tillæg nr. Til Syddjurs Kommuneplan 2013 20 Høring af ændring i forbindelse med den endelige vedtagelse Sags nr.

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere