KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 167 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem DA DA

3 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET I henhold til artikel 395 i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (i det følgende benævnt "momsdirektivet") kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen bemyndige en medlemsstat til at indføre særlige foranstaltninger, der fraviger bestemmelserne i direktivet, for at forenkle afgiftsopkrævningen eller forhindre visse former for momsunddragelse eller momsundgåelse. Republikken Estland (i det følgende benævnt "Estland") og Republikken Slovenien (i det følgende benævnt "Slovenien") har ved Rådets beslutning 2007/133/EF af 30. januar 2007 (EUT L 57 af , s. 12) fået bemyndigelse til indtil den 31. december 2009 at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger momsdirektivets artikel 167. Denne bemyndigelse tillader de to medlemsstater at udskyde fradragsretten indtil det tidspunkt, hvor der er betalt moms til leverandøren (af varer eller tjenester), for afgiftspligtige, hvis årsomsætning for Sloveniens vedkommende er på højst EUR, og som for Estlands vedkommende er enkeltmandsvirksomheder; for begge gælder det, at de skal være omfattet af en valgfri ordning (kasseregnskabsordning), der i overensstemmelse med momsdirektivets artikel 66, litra b), bevirker, at udgående moms forfalder, når der er modtaget betaling fra kunderne. Ved to breve registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 4. september 2009 har Estland anmodet om tilladelse til at forlænge denne foranstaltning, samtidig med at omsætningsgrænsen for de afgiftspligtige, der nyder godt af ordningen, sættes til højst EUR om året. Ved to breve registreret i Kommissionens Generalsekretariat henholdsvis den 23. og 31. juli 2009 har Slovenien ligeledes anmodet om tilladelse til at forlænge foranstaltningen, samtidig med at omsætningsgrænsen for ordningen forhøjes til EUR om året. Slovenien har oplyst, at en sådan forhøjelse ville gøre det muligt at lette den administrative byrde for et større antal små virksomheder og samtidig forøge deres likviditet. Dermed ville yderligere afgiftspligtige få adgang til ordningen. I overensstemmelse med momsdirektivets artikel 395, stk. 2, har Kommissionen ved brev af 1. oktober 2009 fremsendt Estlands anmodning og ved brev af 25. september 2009 fremsendt Sloveniens anmodning til de øvrige medlemsstater. Kommissionen har ved brev af 5. oktober 2009 underrettet Estland og ved brev af 29. september underrettet Slovenien om, at den rådede over alle de oplysninger, den skønner nødvendige. Den såkaldte kasseregnskabsordning er en forenklet og valgfri skatteordning, der er beregnet på små virksomheder, der ikke er afgiftsfritaget. Den gør det muligt for afgiftspligtige at anvende en forenklet regel, der er baseret på betalingsdatoen for de udgifter, der er afholdt forudgående, og på datoen for betaling af deres udgående leverancer, så de kan bestemme, hvornår retten til momsfradrag indtræder, og hvornår momsen skal betales. Det er derfor en forenklende procedure navnlig for DA 2 DA

4 virksomheder, der har svært ved efter de normale regler at fastlægge disse forfaldsdatoer, og for virksomheder, der ikke anvender periodiseringsprincippet. Ordningen giver desuden større likviditet, navnlig for virksomheder, der hovedsagelig afholder udgifter, der ikke er momspligtige, såsom løn, og for virksomheder, hvis kunder har lang betalingsfrist, og som ikke selv kan stille tilsvarende krav til deres leverandører. I sit forslag til Rådets direktiv af 28. januar 2009 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler (KOM(2009) 21 endelig) har Kommissionen medtaget bestemmelser, som giver medlemsstaterne mulighed for at udskyde fradragsretten indtil det tidspunkt, hvor der er betalt moms til leverandøren af varer eller tjenester, for afgiftspligtige, hvis årsomsætning ikke overskrider en bestemt grænse der kan fastsættes af medlemsstaterne, og som højst må være EUR (dvs. grænsen for mikrovirksomheder i henhold til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003, EUT L 124 af , s. 36) og som er omfattet af en valgfri ordning, der bevirker, at den udgående moms først forfalder, når de har modtaget betaling fra deres kunder. I betragtning af momsdirektivets artikel 395 og de argumenter, som Estland og Slovenien har fremført, finder Kommissionen, at den undtagelse, som der anmodes om tilladelse til at træffe, opfylder betingelsen i nævnte artikel, og at den, navnlig fordi den er en del af den valgfrie kasseregnskabsordning, gør det muligt at forenkle afgiftsopkrævningen for mikrovirksomheder. Med henvisning til ovenstående gør Kommissionen derfor ingen indsigelser mod anmodningen og bør derfor forelægge Rådet et forslag herom. Det skal understreges, at ordningernes grænser for årsomsætning efter anvendelse af de konverteringsregler, der er omhandlet i momsdirektivets artikel 399 og 400, er lavere end de grænser, som Kommissionen har foreslået. Kommissionen mener dog, at undtagelsen kun bør indrømmes for en begrænset periode, således at det med regelmæssige mellemrum og navnlig på basis af oplysninger fra de pågældende medlemsstater kan vurderes, om de retlige og faktiske forhold, der på nuværende tidspunkt kan berettige undtagelsen, fortsat gør sig gældende. Kommissionen mener desuden, at undtagelsen under alle omstændigheder kun bør gælde, indtil de harmoniserede regler, som den foreslår gennemført for denne ordning, træder i kraft. 2. HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE Forslaget til beslutning gør det muligt at opretholde en valgfri ordning den såkaldte kasseregnskabsordning der har til formål at forenkle momsreglerne for mikrovirksomheder og forbedre deres likviditet. Forslaget til beslutning har derfor positive virkninger for mikrovirksomhederne. Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand eller for at høre de interesserede parter, og en konsekvensanalyse har heller ikke været nødvendig. Under alle omstændigheder vil beslutningen kun få begrænsede konsekvenser som følge af det snævre anvendelsesområde og den begrænsede gyldighedsperiode. DA 3 DA

5 3. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER Forslaget til beslutning sigter mod at bemyndige Estland og Slovenien til fortsat at fravige momsdirektivets artikel 167, således at de kan udskyde fradragsretten indtil det tidspunkt, hvor der er betalt moms til leverandøren (af varer eller tjenester), for afgiftspligtige, hvis årsomsætning for Sloveniens vedkommende er på højst EUR, og for Estlands vedkommende højst er på den tilsvarende værdi i national valuta af EUR, og som er omfattet af den valgfrie kasseregnskabsordning, der i overensstemmelse med momsdirektivets artikel 66, litra b), bevirker, at udgående moms forfalder, når der er modtaget betaling fra kunderne. Retsgrundlaget for beslutningen er momsdirektivets artikel 395, der er vedtaget i henhold til EF-traktatens artikel 93. I henhold til momsdirektivets artikel 395 skal en medlemsstat, der ønsker at indføre foranstaltninger, der fraviger bestemmelserne i direktivet, indhente tilladelse fra Rådet i form af en rådsbeslutning. Da det drejer sig om en gennemførelsesforanstaltning i forbindelse med harmoniseringen af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter, er forslaget i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for sikre den ønskede forenkling, da det kun er rettet mod et begrænset antal små virksomheder, der desuden selv kan vælge, om de ønsker at deltage i ordningen. Det afviger derfor kun i begrænset omfang fra principperne i direktivet og kun i den udstrækning, det er hensigtsmæssigt. 4. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER Forslaget har ingen konsekvenser for Fællesskabets budget. 5. YDERLIGERE OPLYSNINGER I henhold til forslaget ophører beslutningen automatisk med at finde anvendelse den dag, hvor der træder harmoniserede regler i kraft, som betyder, at alle medlemsstaterne kan anvende den særlige fravigelsesforanstaltning, der er anmodet om. DA 4 DA

6 Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 167 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93, under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 1, særlig artikel 395, stk. 1, under henvisning til forslag fra Kommissionen 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) Republikken Estland (i det følgende benævnt "Estland") og Republikken Slovenien (i det følgende benævnt "Slovenien") har ved Rådets beslutning 2007/133/EF 3 fået bemyndigelse til at fravige artikel 167 i direktiv 2006/112/EF og dermed til at udskyde fradragsretten for moms indtil det tidspunkt, hvor der er betalt moms til leverandøren af varer eller tjenester, for afgiftspligtige, der anvender den valgfri kasseregnskabsordning, der i overensstemmelse med momsdirektivets artikel 66, litra b), bevirker, at udgående moms på varer og tjenester forfalder, når der er modtaget betaling fra kunderne. For at kunne benytte denne ordning må de afgiftspligtiges årsomsætning for Sloveniens vedkommende ikke overstige EUR, og der skal for Estlands vedkommende være tale om enkeltmandsvirksomheder. (2) Estland har ved brev registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 4. september 2009 og Slovenien har ved breve registreret i Kommissionens Generalsekretariat henholdsvis den 23. og 31. juli 2009 anmodet om tilladelse til at forlænge denne særlige fravigelsesforanstaltning. Estland har ligeledes anmodet om tilladelse til at sætte omsætningsgrænsen for afgiftspligtige, der er omfattet af ordningen, til højst EUR om året, mens Slovenien har anmodet om tilladelse til at forhøje omsætningsgrænsen til EUR om året. (3) I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF har Kommissionen ved brev af 1. oktober 2009 fremsendt Estlands anmodning og ved brev af 25. september 2009 fremsendt Sloveniens anmodning til de øvrige medlemsstater. Kommissionen har ved brev af 5. oktober 2009 underrettet Estland og ved brev af EUT L 347 af , s. 1. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT L 57 af , s. 12. DA 5 DA

7 september underrettet Slovenien om, at den rådede over alle de oplysninger, den skønner nødvendige. (4) Den såkaldte kasseregnskabsordning er en forenklet og valgfri ordning, der er beregnet på små virksomheder, der ikke er afgiftsfritaget. Den gør det muligt for afgiftspligtige at anvende en forenklet regel, der er baseret på betalingsdatoen for de udgifter, der er afholdt forudgående, og på datoen for betaling af deres udgående leverancer, så de kan bestemme, hvornår retten til momsfradrag indtræder, og hvornår momsen skal betales. Denne ordning er derfor en forenkling for de afgiftspligtige, som i tilgift giver dem større likviditet. (5) Den 28. januar 2009 fremlagde Kommissionen et forslag til direktiv (KOM(2009) 21 endelig) om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til faktureringsregler, som tager sigte på at give medlemsstaterne mulighed for at udskyde fradragsretten indtil det tidspunkt, hvor der er betalt moms til leverandøren af varer eller tjenester, for afgiftspligtige, hvis årsomsætning ikke overskrider en bestemt grænse, der kan fastsættes af medlemsstaterne, og som højst må være på EUR, og som er omfattet af en valgfri ordning, der bevirker, at den udgående moms først forfalder, når de har modtaget betaling fra deres kunder. (6) Den særlige fravigelsesforanstaltning, som der anmodes om, berører ikke størrelsen af Estlands og Sloveniens afgiftsprovenu ved det endelige forbrug og har heller ingen virkning for Det Europæiske Fællesskabs egne indtægter fra merværdiafgift VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING: Artikel 1 Uanset artikel 167 i direktiv 2006/112/EF bemyndiges Estland og Slovenien til for de afgiftspligtige, der er omhandlet i stk. 2, at udskyde fradragsretten indtil det tidspunkt, hvor der er betalt moms til leverandøren af varer eller tjenester. De berørte afgiftspligtige skal have tilmeldt sig en ordning, som bevirker, at momsen af deres leverancer af varer eller tjenester forfalder, når de modtager betaling fra deres kunder. I henhold til denne ordning må deres årsomsætning for Sloveniens vedkommende ikke overstige EUR og for Estlands vedkommende ikke overstige den tilsvarende værdi i national valuta af EUR som fastsat i overensstemmelse med artikel 399 og 400 i direktiv 2006/112/EF. Artikel 2 Denne beslutning finder anvendelse fra den 1. januar 2010 og indtil datoen for ikrafttrædelsen af bestemmelserne i et direktiv, der tillader medlemsstaterne at udskyde fradragsretten indtil det tidspunkt, hvor der er betalt moms til leverandøren af varer eller tjenester, når der er tale om afgiftspligtige, hvis årsomsætning ikke overskrider en vis grænse, og som er omfattet af en ordning, der bevirker, at momsen af deres leverancer af varer eller tjenester forfalder, når de modtager betaling fra deres kunder. Under alle omstændigheder finder denne beslutning kun anvendelse indtil den 31. december DA 6 DA

8 Artikel 3 Denne beslutning er rettet til Republikken Estland og Republikken Slovenien. Udfærdiget i Bruxelles, den [xx.]. På Rådets vegne Formand DA 7 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004 Antal sider: 102 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2004 KOM(2004) 99 endelig 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (forelagt af Kommissionen)

Læs mere