Lokalplan 234. For et område Søndre Ringvej 33a og 33b. Brøndbyvester. Februar Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 234. For et område Søndre Ringvej 33a og 33b. Brøndbyvester. Februar Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 Brøndbyvester 234 Lokalplan 234 For et område Søndre Ringvej 33a og 33b Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Februar 2015

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer mv. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere langsigtede kommuneplan. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold/ændringer. Lokalplanen består af to dele; redegørelse og lokalplanbestemmelser. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold samt hensigterne for den fremtidige planlægning. Lokalbestemmelserne udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i retningslinier, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for lovliggørelse af ulovlige forhold. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Park Allé Brøndby Telefon: Åbningstider Mandag-torsdag...kl Torsdag...kl Fredag...kl Telefontider Mandag-onsdag...kl Torsdag...kl Fredag...kl

3 Lokalplan 234 Redegørelse Baggrund for lokalplanen s. 5 Helhedsplan Kirkebjerg s. 5 Lokalplan 234 s. 5 Lokalplanområdets historie s. 6 Eksisterende forhold s. 6 Lokalplanområde afgrænsning s. 7 Lokalplanens indhold s. 7 Grøn struktur s. 13 Forhold til anden planlægning s. 15 Forhold til anden lovgivning s. 16 Retsvirkninger Permanente retsvirkninger s. 21 Indholdsfortegnelse Lokalplanbestemmelser 1 Lokalplanens formål s Lokalplanens område s Områdets anvendelse s Udstykning s Vej-, sti- og parkeringsforhold s Bebyggelsens omfang og placering s Bebyggelsens ydre fremtræden s Foranstaltninger mod forurening s Ubebyggede arealer og grøn struktur s Miljø s Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse s Ophævelse af lokalplan s Vedtagelsespåtegning s. 27 Bilag Bilag 1 Lokalplanens afgrænsning og matrikler Bilag 2 Byggefelt, byggelinjer og delområder Bilag 3 Grøn struktur Bilag 4 Principielle vejadgange og parkering Bilag 5: Miljørapport Bilag 6: Grøn strukur Bilag 7: Skyggediagram Bilag 8: Servitutgennemgang 3

4

5 Redegørelse Baggrund for lokalplanen Kirkebjerg Erhvervsområde er centralt beliggende i hovedstadsområdet, langs Søndre Ringvej og tæt på Glostrup Station. Kirkebjerg Erhvervsområde er i dag et traditionelt erhvervsområde, som er præget af den brancheglidning fra produktionserhverv til videnerhverv, der har fundet sted i de københavnske erhvervsområder de senere år. Den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed til bl.a. S- togsstation og en kommende letbane til Lundtofte og Ishøj giver området et godt udgangspunkt for omdannelse til en mere intensiv udnyttelse. Helhedsplan Kirkebjerg - en levende bydel Kirkebjerg Erhvervsområde ligger både i Brøndby Kommune og i Glostrup Kommune og de to kommuner har sammen udarbejdet en helhedsplan for området Kirkebjerg en levende bydel. Visionen er, at Kirkebjerg Erhvervsområde skal omdannes til en attraktiv og levende bydel med kontorerhverv og service, produktionserhverv, butikker, boliger og kultur. Redegørelse Helhedsplanen udstikker retningslinjerne for en bæredygtig byudvikling. Omdannelsen af det traditionelle erhvervsområde til en moderne bydel bygger på bæredygtige tiltag som bymæssig fortætning, funktionsintegration, udnyttelse af stationsnær placering, god infrastruktur samt attraktive grønne arealer. Helhedsplanens vision er at skabe et bæredygtigt grundlag for en grøn bydel, hvor der er mulighed for at bo, arbejde, gøre indkøb og benytte sig af rekreative områder. Lokalplan 234 for Søndre Ringvej 33A og 33B Lokalplan 234 er udarbejdet på baggrund af ejers ønske og et lokalplanoplæg fra Skovhus Arkitekter med henblik på vedtagelse af nyt plangrundlag. Lokalplan 234 åbner mulighed for at etablere kontor og serviceerhverv, moderne produktionserhverv, butikker for pladskrævende varegrupper samt boliger. Derudover udlægges arealer til grøn struktur med stiforbindelser og rekreative arealer samt trafikal infrastruktur. Lokalplanens område er centralt beliggende i Kirkebjerg Erhvervsområde. Der er kort afstand til byfunktioner og det er let at pendle til og fra kommende arbejdspladser. Lokalplanen viderefører således visionen fra helhedsplanen og bidrager til at gøre bydelen til et funktionsblandet byområde med nye arbejdspladser og boliger, samt attraktive grønne udearealer. 5

6 Lokalplanområdets historie Lokalplanens område er en del af en større kvarterdannelse syd for Glostrup Station. Fra slutningen af 1940 erne og frem etablerede en række virksomheder sig i Kirkebjerg Erhvervsområde. Det skete i overensstemmelse med Fingerplanskitsen fra Efterhånden som København voksede, flyttede industrien og mange københavnere ud til forstæderne, hvor der var god plads til at bygge. Redegørelse Kirkebjerg Erhvervsområde blev udstykket til industribyggeri som led i den overordnede industriplanlægning for Brøndby. Da flere københavnske virksomheder købte grunde i området syd for Glostrup Station bl.a. på parceller fra Glosemosegård og Kirkebjerggård, var der brug for en styring af udviklingen. Derfor blev der lavet rammer for erhvervsbyggeriet, og der skete en fordeling af grundene, så de største virksomheder blev placeret langs Søndre Ringvej, mens de mindre virksomheder blev henlagt til baglandet. Eksisterende forhold Lokalplanområdet består i dag af en benzintank samt lokaler udlejet til autoforhandler, handlende med biludstyr, campingudstyr mv. 6

7 Lokalplanens område Lokalplanens område omfatter matrikel 22bd og 22c Brøndbyvester By, Brøndbyvester. Området er afgrænset af Sdr. Ringvej mod vest, mod nord af matrikel 22e Brøndbyvester By, Brøndbyvester og øst og syd af matrikel 22f Brøndbyvester By, Brøndbyvester. Lokalplanområdet fremgår af illustrationen nedenfor og kortbilag 1. 22e 22o 22ap 22r Redegørelse 21c 22ae 21fn Kirkebjerg Parkvej 22c 7000x 21fo 22aq 21fp Søndre Ringvej 22bd 21fq 22f 22be 21dx 21ev Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 22bc 22e 21ey 28ki 21ex 28kk 7000z Lokalplan 234 for Kirkebjerg Erhvervspark Bilag 1 Lokalplanens afgrænsning og matrikler Målestok 1:1000 Februar 2015 Lokalplanens afgrænsning Matrikler 28kg 28kh 28kl Eksisterende bygninger Lokalplanens indhold Lokalplanens formål er, at åbne mulighed for kontor og serviceerhverv, moderne produktionserhverv, butikker for pladskrævende varegrupper samt boliger. Lokalplanen skal skabe mulighed for etablering af en ny parallelvej langs Søndre Ringvej og sikre områdets fremtidige grønne struktur ved at udlægge grønne fællesarealer for ophold og bevægelse samt cykel- og gangstier igennem området. Endvidere skal lokalplanen sikre sammenhæng med den fremtidige byomdannelse i Kirkebjerg Erhvervsområde og sikre en bæredygtig bydel bl.a. gennem funktionsintegration og større bymæssig tæthed. Lokalplanen giver mulighed for en bymæssig fortætning. Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan 224, som giver mulighed for en bebyggelsesprocent på max 75. Den ny lokalplan 234 giver i delområde 1 og 2 mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 120 med mulighed for en forøgelse i bebyggelsesprocent til 150, såfremt 50 % af parkeringsbehovet etableres i kælder. 7

8 Delområder Lokalplanområdet er inddelt i to delområder som vist på illustrationen nedenfor og kortbilag 2. Bebyggelse i delområde 1 og 2 skal placeres indenfor byggefelter, som er vist på kortbilag 2. Redegørelse Delområde 1 Delområde 2 Kirkebjerg Parkvej Søndre Ringvej Byggefeltets linje mod Søndre Ringvej er fastsat til 36,5 m fra vejmidte Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Vejbyggelinje 25 m fra vejmidte, Sdr. Ringvej Lokalplan 234 for Kirkebjerg Erhvervspark Bilag 2 Lokalplanens delområder og byggefelter Målestok 1:1000 Februar 2015 Lokalplanens afgrænsning Vejbyggelinje Delområder Byggefelter Delområde 1 Erhverv Delområde 1 udlægges til et funktionsblandet område i form af område med kontor og serviceerhverv, moderne produktionserhverv, butikker for pladskrævende varegrupper. Der kan etableres butikker for særligt pladskrævende varegrupper på i alt m². Lokalplanen åbner mulighed for butikker der forhandler møbler, bilforhandler samt max én butik, der forhandler byggematerialer. Anvendelserne kan blandes, så der for eksempel er butikker i stueetagen og erhverv i de øverste. Eventuelle butikker i delområde 1 skal placeres med front mod Søndre Ringvej. Kundeadgangen til butikker ud mod Søndre Ringvej skal ske fra en parallelvej, som skal etableres forud for ibrugtagning af butikkerne. Mellem parallelvejen og butiksfacader skal der skabes attraktive udearealer. Bebyggelse skal være i min. 4 etager og maks. 6 etager med en maks. højde på 22 meter. Bebyggelsesprocenten er på maks. 120, med mulighed for en forøgelse i bebyggelsespro- 8

9 cent til 150, såfremt 50 % af parkeringsbehovet etableres i kælder. Bebyggelse i delområde 1 skal placeres indenfor byggefelter, som er vist på kortbilag 2. Delområde 2 Blandet bolig og erhverv I delområde 2 åbnes der op for Blandet bolig og erhverv, erhverv i form af kontor- og service samt moderne produktionserhverv. Bebyggelse må være i maks. 6 etager med en maks. højde på 22 meter. Bebyggelsesprocenten er på maks. 120, med mulighed for en forøgelse i bebyggelsesprocent til 150, såfremt 50 % af parkeringsbehovet etableres i kælder. Bebyggelse i delområde 2 skal placeres indenfor byggefelter, som er vist på kortbilag 2. Redegørelse Bebyggelsens ydre fremtræden Der tilstræbes et område med blandede funktioner, spændende arkitektur og udemiljø. De forskellige funktioner ønskes udtrykt gennem variation i bebyggelsen og de tilhørende udearealer, så der opleves en forskel på steder med kontor og serviceerhverv og boligområder. Der lægges vægt på, at facader kan skabe gode rammer for bylivet. Det er især bygningernes nederste etager, som er vigtige for byrummets karakter og brugernes oplevelse. Ved at arbejde med facader og materialer med en stor detaljeringsgrad kan der medvirkes til at skabe gode rammer for bylivet langs bygningerne. Det tilstræbes, at bygningerne i området tilsammen skaber en funktionel og arkitektonisk helhed med plads til kreativitet og variation i bebyggelsen. Det er intentionen, at den samlede bebyggelse fremstår åben og indbydende, således at der skabes mulighed for en god sammenhæng med de omkringliggende kvarterer. Det ønskes endvidere, at bebyggelsen mod Søndre Ringvej gennem sin arkitektoniske karakter signalerer et moderne erhvervsområde med en attraktiv profil. For at sikre kvaliteten af udearealerne, således at der skabes byrum og opholdsarealer med lys og luft, skal der i forbindelse med udarbejdelse af bebyggelses- og beplantningsplaner udarbejdes skyggediagrammer og redegøres for vindforhold på udearealer. Skovhus Arkitekter har udarbejdet skyggediagrammer på baggrund af et skitseprojekt for byggeri i lokalplanområdet. Skyggediagrammet kan give en ide om, hvordan naboer påvirkes af skygger, men erstatter ikke ovennævnte krav om udarbejdelse af skyggediagrammer, når der foreligger et 9

10 konkret byggeprojekt. Skyggediagrammerne fremgår af lokalplanens bilag 7. Facadeudformningen skal tage størst mulig hensyn til at reducere bygningens energiforbrug, og samtidig medvirke til at skabe det bedst mulige indeklima for ansatte og beboere i bygningen. Redegørelse Den endelige arkitektoniske udformning af byggeriet afhænger af et konkret byggeprojekt. Lokalplanen åbner eksempelvis mulighed for parkbebyggelse, punkthuse, stokbebyggelse, åbne karréer mm., så længe bygningerne placeres inden for byggefelterne og med en god sammenhæng mellem bebyggelse, udearealer, beplantning og adgangsforhold. Placering af bygningerne bør endvidere tilstræbe en skærmende funktion ud mod Søndre Ringvej, sådan at støjgener fra trafikken kan undgås. Bæredygtigt byggeri Brøndby Kommune anbefaler, at det tilstræbes at benytte gedigne og smukke, miljø- og energivenlige byggematerialer. Det skal tilstræbes at orientere nybyggeri optimalt for udnyttelse af passiv solenergi, at integrere solfangere og/eller solceller såvel i nye som eksisterende bygninger under hensyn til bygningernes arkitektur og evt. refleksioner i forhold til omgivelserne. Der er krav om håndtering af regnvand på egen grund. Brøndby Kommune anbefaler, at der etableres LAR-løsninger for at håndtere regnvand på egen grund og for at sikre bedre køling uden brug af energi. Desuden anbefales det at etablere anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine. Byggeri skal opføres som lavenergibyggeri. Skiltning Skiltning på facaderne skal ske efter en overordnet plan. Skiltningen skal fremtræde som en integreret del af bygningens arkitektur. Skiltning på bygninger og pyloner på terræn må ikke være til fare for trafiksikkerheden. Vej-, sti og parkeringsforhold Trafikanalyse for hele Kirkebjerg Erhvervsområde Udviklingen af Kirkebjerg Erhvervsområde forudsætter en trafikstruktur med god funktionalitet og sammenhæng mellem de forskellige trafikarter. På den baggrund er der i 10

11 2012 udarbejdet en trafikanalyse for de trafikale konsekvenser ved en fuld udbygning af hele Kirkebjerg Erhvervsområde. Trafikanalysen anbefaler følgende tiltag etableret: Krydset Park Allé/Søndre Ringvej Ny højresvingsbane på Park Allé vest, ca. 30 meter Venstresvingsbane fra Søndre Ringvej N forlænges ca. 50 meter Højresvingsbane på Søndre Ringvej syd forlænges ca. 60 meter Højresvingsbane på Park Allé øst forlænges ca. 40 meter To spor til separat venstresving fra Park Allé øst Krydset Kirkebjerg Parkvej/Park Allé Højresvingsbane på Kirkebjerg Parkvej syd, ca. 40 meter Signalregulering i krydset Kirkebjerg Parkvej/Park Allé/Kirkebjerg Allé Udbygning af Kirkebjerg Parkvej med cykelsti og fortov og princip med midterfelt/svingbane Redegørelse Krydset Kirkebjerg Parkvej/Stationsparken Lysregulering i krydset med venstresvingsbaner på Kirkebjerg Parkvej og Stationsparken. Cykelstier Cykelstier på ramperne til/fra Søndre Ringvej. Trafikanalysen er behandlet mere udførligt i miljørapporten i bilag 5. Butikker for pladskrævende varegrupper skal have adgang fra parallelvejen langs Søndre Ringvej. Øvrige anvendelser skal have vejadgang fra Kirkebjerg Parkvej. Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at der findes en trafikal løsning, hvor det kan påvises at trafikken til og fra lokalplanområdet kan afvikles uden større forsinkelser. Vejforhold i lokalplanområdet Lokalplanområdet er centralt placeret i Kirkebjerg Erhvervsområde og den trafikale struktur er veludbygget og velfungerende. Både motorvejsnettet, Glostrup Station, busterminal og kommende letbane er indenfor kort afstand. Lokalplanen åbner mulighed for en ændring fra eksisterende anvendelse i form af benzintank samt lokaler udlejet til autoforhandler, handlende med biludstyr, campingudstyr mv. til et område med kontor og service, produktionsvirksomheder samt boliger. Det vil give en ændring i trafikmønstre og trafikmængder. En ændret anvendelse vil betyde, at den trafikale situation ændres fra udpræget tung trafik til mere let trafik. 11

12 Trafiksystemet i lokalplanen tager udgangspunkt i det eksisterende vejnet ved at udnytte Industrivej og Søndre Ringvej som adgangsveje. Lokalplanområdets principielle adgangsveje fremgår af illustrationen nedenfor og kortbilag 4. Redegørelse Søndre Ringvej Byggefeltets linje mod Søndre Ringvej er fastsat til 36,5 m fra vejmidte Delområde 1 Parkering under terræn Delområde 2 Parkering terræn Kirkebjerg Parkvej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Vejbyggelinje 25 m fra vejmidte, Sdr. Ringvej Lokalplan 234 for Kirkebjerg Erhvervspark Bilag 4 Lokalplanens vejforhold Målestok 1:1000 Februar 2015 Lokalplanens afgrænsning Delområder Vejbyggelinie Mulig vejadgang Paralelvej Parkeringsområde Stiforløb Lokalplanen indeholder en angivelse af to muligheder for vejadgang til lokalplanområdet fra Kirkebjerg Parkvej. Det er en forudsætning for ibrugtagning af nyt byggeri i lokalplanområdet i form af kontor og service, produktionsvirksomhed samt boliger at der foreligger en aftale mellem de involverede grundejere om vejudlæg og at aftalen respekterer gældende vejlovgivning og tinglyses på ejendommene. Vejens realisering forudsætter godkendelse af vejmyndigheden. Parkeringsforhold i lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i et stationsnært kerneområde med kort afstand til S-tog stationen. En kommende letbane vil yderligere styrke det kollektive trafiksystem. Lokalplanen fastsætter parkeringsnormen til 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal erhverv og min. 1 p-plads pr. bolig. Det er en forudsætning for ibrugtagning af erhvervsarealer og boliger, at det fornødne antal p-pladser er etableret. 12 Snit med visualisering af parkering i kælderplan

13 Grøn struktur Jf. helhedsplanens overordnede vision er det kommunens mål, at området skal udvikle sig til en levende bydel. En forudsætning for en levende bydel er gode byrum og grønne områder, hvor der er rart at være, da det sikrer attraktiviteten i den tætte by. Friarealerne for lokalplanområdet skal tage udgangspunkt i den grønne struktur, der er beskrevet i helhedsplanen for Kirkebjerg Erhvervsområde. Den består af tværgående kiler, langsgående grønne alléer og deres skæringspunkter. I et område som Kirkebjerg, der vil rumme blandet erhvervsog boligbyggeri med en variation i arkitektur, vil en markant grøn struktur fungere som en visuel sammenhængskraft. Den grønne struktur vil endvidere forstærke virkningen af de grønne friarealer på de enkelte grunde og give mulighed for naturlige forbindelser til de omgivende boligområder. Den grønne struktur skal fungere som grønne forbindelseskorridorer. Et stisystem skal sikre, at fodgængere og cyklister kan komme på tværs af området. Redegørelse Muligheden for fysisk aktivitet f.eks. i form af idrætsaktiviteter på de grønne arealer skaber liv i kvarteret. Lokalplanen skal sikre, at der både til virksomhedernes ansatte og boligbebyggelsernes beboere etableres grønne områder til ophold og bevægelse. Oplevelsen af at være i den grønne struktur er vigtig, og der må derfor ikke etableres parkering i de tværgående grønne kiler og langsgående grønne alléer. For at sikre sammenhæng og kvalitet i det fremtidige Kirkebjerg, skal der sammen med ansøgning om byggetilladelse afleveres en plan for den landskabelige bearbejdning, herunder en beplantnings- og plejeplan for ubebyggede arealer, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen inden der kan gives en byggetilladelse. Den grønne strukturs indretning og beplantning Lokalplanen opererer med fire principper for hvordan man med en varieret beplantning kan indrette forskellige zoner i de ubebyggede områder så den overordnede grønne struktur sikres. Princippernes er kortfattet beskrevet nedenfor. En detaljeret gennemgang af principperne er beskrevet i bilag 6. Grundejerforening og den grønne struktur En grundejerforening skal have ansvar for at anlægge og varetage drift af den grønne struktur. Der tinglyses en deklaration med dette formål. Når der opføres byggeri på en matrikel, der tangerer den grønne struktur, skal anlæg af den 13

14 grønne struktur etableres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om den grønne struktur. De tværgående kiler Lokalplanområdet indeholder en grøn kile. Der fastlægges byggefelter for at sikre den fornødne plads til anlæg af sti, aktiviteter og beplantning. Det påhviler grundejere indenfor lokalplanområdet, at etablere kilen med sti, aktiviteter og beplantning. Redegørelse Det vil komme til at påhvile grundejere nord for lokalplanområdet, at etablere beplantning på deres ejendom, som en del af den grønne kile når en omdannelse af dette område måtte blive aktuel. De langsgående grønne alléer I lokalplanområdet indgår en del af den grønne allé langs Søndre Ringvej. De grønne alléer i kirkebjergområdet skal have allékaraktér. Langs parallelvejen skal plantes eg. Skæringspunkterne Lokalplanen skal sikre at skæringspunkterne mellem langsgående og tværgående kiler i lokalplanområdet ved Søndre Ringvej kan etableres. Skæringspunktet markerer indgangen til den grønne kile med stiforbindelser og aktivitetsmuligheder. Markeringerne udformes individuelt. Skæringspunktets principielle placering fremgår af kortbilag 3. Parkeringsarealer Store parkeringsarealer dominerer ofte arealerne mellem bygninger i erhvervsområder. Derfor skal parkeringsarealerne have et grønt udtryk med fx hække, buske og træer. Øvrige friarealer i lokalplanområdet Bygninger, interne veje og parkeringsarealer placeres således, at friarealerne i udstrækning og orientering bliver sammenhængende og har naturlige overgange til den grønne struktur, således at de let tilgængelige. 14

15 Forhold til anden planlægning Fingerplan 2007 Ifølge Fingerplan 2007 skal kommuneplanlægningen sikre, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af nye funktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafik. Det skal også sikres, at byfunktioner, som på grund af deres størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, placeres inden for de stationsnære områder og fortrinsvis inden for de stationsnære kerneområder. Lokalplanområdet er placeret i et stationsnært kerneområde (mellem meter fra en station). Efter Fingerplan 2007 kan der placeres kontorbyggerier over etagemeter i de stationsnære kerneområder. Redegørelse I kommuneplan 2009 s rammebestemmelser for Kirkebjerg fastlægges det, at der skal udlægges 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal erhverv. Denne parkeringsnorm som er indarbejdet i lokalplanens 5.8 skal give et incitament til at bruge den kollektive trafik. Helhedsplan for Kirkebjerg - en levende bydel Lokalplanen tager afsæt i helhedsplanen Kirkebjerg - en levende bydel fra Helhedsplanen er udarbejdet ud fra et ønske om at omdanne Kirkebjerg Erhvervsområde fra et traditionelt erhvervsområde til en blandet bydel med boliger og erhverv. Helhedsplanen er beskrevet nærmere i afsnittet Baggrund for lokalplanen. Kommuneplan Jf. Kommuneplan 2009 vil Brøndby Kommune fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse. Lokalplanen åbner mulighed for at bygge højere og tættere end i dag. Den fremtidige anvendelse vil bidrage til at skabe en levende bydel med nye boliger, arbejdspladser, servicefunktioner og bedre indkøbsmuligheder i Brøndby er i overensstemmelse med Kommuneplan Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde og Rammeområde er udlagt til et erhvervsområde, hvor der kan etableres blandet erhverv i form af kontor og serviceerhverv, moderne produktionserhverv samt butikker for pladskrævende varegrupper. Bebyggelse skal mindst være på 4 etager og højst være på 6 etager med en max højde på 22 15

16 meter. Bebyggelsesprocenten er på max 120, men med mulighed for en bebyggelsesprocent på 150 såfremt 50 % af parkeringsbehovet etableres i kælder. Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal erhverv. Redegørelse Rammeområde er udlagt til et blandet bolig og erhvervsområde, hvor der kan etableres blandet bolig og erhverv, i form af kontor og service samt produktionserhverv. Bebyggelse må højst være på 6 etager med en max højde på 22 meter. Bebyggelsesprocenten er på max 120, men med mulighed for en bebyggelsesprocent på 150 såfremt 50 % af parkeringsbehovet etableres i kælder. Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal erhverv. Der skal mindst etableres 1 parkeringsplads pr. bolig. Lokalplan 224 Den nuværende lokalplan 224 for Butikspark og lagerhotel ved Søndre Ringvej har været gældende siden september Lokalplan 224 ophæves med den endelige vedtagelse for de af denne lokalplan omfattede ejendomme. Forhold til anden lovgivning Varmeforsyning Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes fjernvarme. Da nyt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri, er der mulighed for at blive fritaget for tilslutningspligt til fjernvarmen. Tekniske anlæg Inden anlægsarbejder påbegyndes skal der indhentes ledningsoplysninger hos ledningsejerne. Museumsloven Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder eller gøres arkæologiske fund, skal arbejdet standses og anmeldes til Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi, Antikvarisk enhed, Kroppedals Allé, 2630 Tåstrup. Der er ikke formodning om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder indenfor lokalplanområdet. 16 Miljø Ny bebyggelse skal overholde Miljøstyrelsens krav om grænseværdier for trafikstøj. Bygninger opføres, så de overholder kravene i Bygningreglementet vedrørende energirammer for

17 kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger. Kommunalbestyrelsen har i 2008 vedtaget en klimastrategi for Brøndby Kommune. Klimastrategiens overordnede målsætning er, at den samlede udledning af CO2 i kommunen skal reduceres med 20 % inden For at nå dette mål skal der bl.a. være fokus på at nedbringe energiforbruget i byggeriet. Derfor fastsætter nærværende lokalplan, at fremtidig bebyggelse i lokalplanen skal opføres som lavenergibebyggelse. Der er normalt ikke væsentlig støj eller lugt fra kontor- og serviceerhverv, men der kan være støj fra diverse ventilationsanlæg, hvorfor disse bør placeres og/eller afskærmes således at der tages hensyn til omboende. Spildevand Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Der er ikke indvinding i området. Den fremtidige anvendelse er ikke grundvandstruende. Overfladevand fra egen matrikel skal jf. Spildevandsplan 2010 håndteres på egen grund (eller forsinkes indtil der er plads i kloaksystemet, hvis det ikke kan lade sig gøre at håndtere regnvandet på egen grund). Der kan anvendes LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand). Der er i dag udviklet flere måder hvorpå man kan få glæde af regnvandet ved etablering af småsøer og vandløb, hvilket er med til at øge områdets biologiske mangfoldighed både hvad angår planter og smådyr. Vand er endvidere et vigtigt rekreativt element som mange mennesker deler en glæde ved. Der skal være opmærksomhed på, at der visse steder i lokalplanområdet kan være konflikt mellem nedsivning og eksempelvis jord- og grundvandsforurening. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal der udarbejdes et projekt for håndtering af regnvand. Redegørelse Jordforureningsloven Hele området er ved lokalplanens vedtagelse områdeklassificeret i henhold til Jordforureningsloven og dermed som udgangpunkt lettere forurenet. Hele lokalplanområdet er desuden kortlagt i henhold til Jordforureningsloven på V1- eller V2- niveau. Inden der må ske jordarbejder på kortlagte områder skal der i henhold til Jordforureningsloven søges om 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder inden jordarbejdet igangsættes. Hvis bygge- og anlægsarbejdet kræver byggetilladelse vil denne ikke kunne meddeles før der er meddelt 8-tilladelse. Jordflytninger fra kortlagte arealer eller fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til kommunen jf. områdeklassificeringen. 17

18 Servitutter Mølbak Landinspektører A/S har på vegne af ejer foretaget en gennemgang af servitutter og deklarationer for ejendomme i lokalplanområdet med henblik på at vurdere om de er uforenelige med lokalplanen. Den eksisterende lokalplan for området ophæves med den endelige vedtagelse af lokalplan 234. Herudover vurderes der ikke at være servitutter eller deklarationer, der er uforenelige med lokalplanen. Redegørelse Servituterklæring fremgår at bilag 8. Forudsætning Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny boligbebyggelse, at miljøforholdene tillader dette. Boligbyggeri kan først ibrugtages når miljøpåvirkningen fra naboejendomme ikke overstiger miljøklasse 2 og når grænseværdierne jf. lokalplanens 8.2 er overholdt. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er dokumenteret ved støjberegning, at opholdsarealerne ikke belastes af trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, jf. lokalplanens 8.1. Det er en forudsætning for ibrugtagning af kontorer og service, produktionsvirksomheder samt boliger er, at der sikres vejadgang fra Industrivej og at det fornødne antal p-pladser er etableret. Det er en forudsætning for ibrugtagning af butikker til pladskrævende varegrupper, at der sikres vejadgang fra Søndre Ringvej og at det fornødne antal p-pladser er etableret. Vejbyggelinjer Der er langs Søndre Ringvej en vejbyggelinje på 25 meter fra vejmidte (se kortbilag 4). Tinglyst 24. maj Iht. LBK nr.893 af 9/ om offentlige veje 42, stk. 1 meddeler kommunalbestyrelsen dispensation til overskridelse af vejbyggelinien tinglyst den 24/ til at overskride vejbyggelinjen til etablering af parkeringspladser i tilknytning til en kommende parallelvej øst for Søndre Ringvej. Principiel disponering af parkeringspladser og parallelvej fremgår af lokalplanens kortbilag Iht. LBK nr. 893 af 9/ om offentlige veje 80 meddeles der dispensation til at ejendommen matr.nr. 22 bd Brøndbyvester By, Brøndbyvester får adgang via Søndre Ringvej via vejadgang til/fra Søndre Ringvej i fællesskab med naboejendommen (matr.nr. 22e Brøndbyvester By, Brøndbyvester) efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse.

19 Redegørelse 19

20 20

21 Retsvirkninger Permanente retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Retsvirkninger 21

22

23 Lokalplanbestemmelser Lokalplanbestemmelser produktionserhverv, butikker for pladskrævende varegrupper samt boliger. I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål, at sikre sammenhæng med den fremtidige byomdannelse i Kirkebjerg Erhvervsområde, åbne mulighed for at etablere kontor og serviceerhverv, moderne produktionserhverv, butikker for pladskrævende varegrupper samt boliger. skabe mulighed for gode forbindelser til Glostrup St. og fremtidig letbanestop samt de omgivende kvarterer, sikre etablering af en ny parallelvej langs Søndre Ringvej, sikre grønne fællesarealer for ophold og bevægelse samt cykel- og gangstier igennem området. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikelnumrene 22bd og 22c Brøndbyvester By, Brøndbyvester. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet åbner mulighed for at etablere kontor- og serviceerhverv 1, moderne 3.2 Delområde 1: Kontor- og serviceerhverv, produktionsvirksomheder, butikker for særligt pladskrævende varegrupper i form af butikker for møbler, bilforhandler og én butik der forhandler byggematerialer. 3.3 Der kan etableres butikker for særligt pladskrævende varegrupper på i alt m². Den enkelte butik må have en max størrelse på m² bruttoareal. 3.4 Delområde 2: Fastlægges anvendelsen til boliger, kontor- og service samt moderne produktionsvirksomheder. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning eller andre matrikulære ændringer må kun foretages med kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 4.2 Lokalplanområdet må kun udstykkes, såfremt der etableres grøn struktur og regnvand håndteres på egen grund. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet samt p-plads arealer må kun ske fra de viste overkørsler, i princippet som vist på kortbilag Langs Søndre Ringvej skal der i forbindelse med ny erhvervsbebyggelse anlægges en parallelvej, i princippet som vist på kortbilag 4. Lokalplanbestemmelser 1*Serviceerhverv er erhverv der producerer tjenesteydelser og ikke fysiske varer. Service omfatter eksempelvis handel, IT, finansiering, reklame. Lokalplanen har ikke nærmere en udtømmende definition af servicebegrebet. Det der vil være afgørende for et givent serviceerhverv kan lokalisere sig i lokalplanområdet, er at aktiviteten ligger indenfor miljøklasse 1-2 og dermed ikke medfører miljømæssige gener i forhold til omgivelserne. *Med produktionserhverv menes ikke-generende virksomheder med en meget støjsvag produktion. Det kan eksempelvis være højteknologisk produktion, elektronikvirksomheder, bogbinderier, mindre trykkerier eller laboratorier, der alle holder sig indenfor miljøklasse 1 og Vejadgang til butikker skal ske fra Søndre Ringvej via ny parallelvej (se kortbilag 4). 5.4 Ved detailprojektering skal der sikres handicap-parkeringpladser samt cykelparkering til ansatte og kunder. 5.5 Der skal etableres en gang- og cykelsti i den nordlige kile, som skal udlægges med en bredde på min. 5 m og anlægges med en bredde på min. 3 m, i princippet som vist på kortbilag Der skal etableres parkbelysning (pullertlamper) i forbindelse med anlæg af p-pladser på parallelvejen. 23

24 Lokalplanbestemmelser 5.7 Der skal anlægges parkeringsarealer svarende til 1 p-plads pr. 100 m2 butiksareal. 5.8 Der skal anlægges parkeringsarealer svarende til 1 p-plads pr. 100 m2 etagemeter kontor- og serviceerhverv, produktionsvirksomheder. 5.9 Der skal anlægges min. 1 p-plads pr. bolig Der er langs Søndre Ringvej en vejbyggelinje på 25 meter som måles fra vejmidte. Se kortbilag 4. Vejbyggelinjen er tinglyst 24. maj Der er med lokalplanen meddelt dispensation til at anlægge p-pladser indenfor byggelinjen, p-pladser i tilknytning til parallelvejen. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelse skal placeres indenfor byggefeltet som er vist på kortbilag Ingen del af en bygnings ydervægge eller tag, inklusive tekniske installationer, må være mere end 22 meter højt målt efter niveauplan fastsat efter bygningsreglement. 6.8 Mobilantennesystemer skal etableres på bygninger. Mobilantennesystemer må overstige max højden på 22 meter. 6.9 For hvert delområde eller tilsvarende underopdeling, der udgør et projektområde, skal der fastlægges en bebyggelsesplan, der redegør for: Placering af al bebyggelse Vind- og skyggeforhold Placering af miljøstationer, cykelparkering og lignende småbyggeri. For at sikre sammenhæng i lokalplanområdet og af hensyn til naboområder skal bebyggelsesplanen foreligge i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse Såfremt den grønne kile (jf. lokalplanens 9.3) etableres med en anden grøn struktur end den på kortbilag 3 viste, skal byggefelterne følge denne struktur. Det vil sige, at hvis den grønne tværgående kile etableres med en variation i bredde, som lokalplanens 9.3 giver mulighed for, skal byggefelterne tangere den grønne kiles forløb, som vist på figur 1 side Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på max 120. Der gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 150 såfremt 50 % af parkeringsbehovet etableres i kælder. 6.4 Inden for lokalplanområdet må bebyggelsesprocenten ikke overstige 150. Ny bebyggelse må alene opføres indenfor byggefeltet, som angivet kortbilag Ud mod Søndre Ringvej i delområde 1 skal bebyggelse opføres i min. 4 etager (min. 16 meter). I lokalplanområdet må bebyggelse opføres i max 6 etager. 6.6 Der fastlægges en byggelinje på 36,5 m målt fra vejmidte af Søndre Ringvej. Se princip på kortbilag 2. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Bygningers facader skal fremstå i naturlige og/eller genanvendelige materialer, såsom tegl, natursten, træ, ikke-reflekterende metal, beton og glas. Endvidere må der anvendes energiproducerende paneler på facader og tagflader, såfremt de integreres i arkitekturen. 7.2 Stueetager, der indrettes til publikumsorienterede serviceerhverv og lignende skal udføres overvejende i transparent glas således, at der opnås visuel kontakt udefra til funktionerne. 7.3 Butiksfacader ud mod Søndre Ringvej skal fremtræde med udstillingsvinduer. Vinduer må ikke blændes ved tilklæbning eller lignende således, at de får karakter af facadebeklædning. 7.4 Facader og tagflader kan, hvor det er solorienteringsmæssigt velbegrundet, udformes med mulighed for at udnytte solenergi. 7.5 Bæredygtige elementer, solceller og lignende skal integreres i facaden/tagfladens arkitektur.

25 7.6 I boligbebyggelse må vinduer kun fremtræde med klart glas uden spejlende virkning. I erhvervsbebyggelse kan herudover anvendes sort- eller grådæmpning som har til formål at styre solindfald. 7.7 Ved anvendelse af blanke eller reflekterende materialer skal det påvises, at det ikke skaber generende reflekser i omgivelserne, herunder for naboer og trafik. 7.8 Tekniske installationer på tag såsom ventilationsanlæg, rørføringer og lignende skal inddækkes og være en integreret del af bygningens arkitektur. 7.9 Skiltning på facade skal udformes som en integreret del af bygningens arkitektur og må ikke placeres over tag eller udføres som lyskasser. Skiltningen må ikke være til gene for omgivelserne eller til fare for trafiksikkerheden og skal godkendes i hvert enkelt tilfælde af Kommunalbestyrelsen. 8 Foranstaltninger mod forurening 8.1 Bebyggelse og ubebyggede arealer skal efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse anvendes, udføres og indrettes således, at beboere og brugere i fornødent omfang skærmes mod støj, vibrationer og anden forurening fra vejtrafik. For forureningsfølsom anvendelse som boliger og daginstitutioner gælder, at trafikstøjbelastningen på facader ikke må overstige 68 db fra vejtrafik. Det indendørs støjniveau med delvis åbne vinduer må i sove og opholdsrum i boliger og institutioner ikke overstige 46 db fra vejtrafik. De tilsvarende krav for det indendørs støjniveau i kontor- og hotelbyggeri er 51 db fra vejtrafik. I kontorer mv. kan luftudskiftning dog sikres på anden vis, end ved oplukkelige vinduer. Det udendørs støjniveau på opholdsarealer må ikke overstige 58 db fra vejtrafik. Der skal foreligge dokumentation for, at etablering af bebyggelse og ubebyggede arealer kan overholde ovennævnte støjniveauer. Dokumentationen skal foreligge i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje, hvori der er indført en ny støjindikator. L den, der vægter støjen i forhold til dag, aften og nat. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten. 8.2 Bebyggelse og ubebyggede arealer skal efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse udføres og indrettes således, at beboere og brugere beskyttes mod støj og anden forurening fra virksomheder i og uden for området. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder med tillæg af juli 2007, hvoraf det fremgår, at der kan planlægges nye støjisolerede boliger, når lokalplanen sikrer, at de tilknyttede udendørs opholdsarealer har et støjniveau, der er lavere end grænseværdierne 55/45/40 db i henholdsvis dag-/aften-/nat- samt søn- og helligdagsperioden. Desuden skal facaderne udformes således, at støjniveauet i sove og opholdsrum indendørs med åbne vinduer ikke overstiger grænseværdierne 43/33/28 db i samme perioder. Der skal foreligge dokumentation for, at etablering af bebyggelse og ubebyggede arealer kan overholde ovennævnte støjniveauer. Dokumentationen skal foreligge i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. 9 Ubebyggede arealer og grøn struktur 9.1 For hvert delområde eller tilsvarende underopdeling, der udgør et projektområde, skal der fastlægges en plan for landskabelig bearbejdning, der redegør for: a. Udformning af den tværgående grønne kile. Udformning skal overholde beskrivelsen i Bilag 6: 1) Gang- og cykelsti skal anlægges i et buet forløb med en bredde på minimum 3 m og med asfaltbelægning. 2) Kilen skal indeholde opholds- og bevægelsesmuligheder. F.eks. fysiske aktiviteter i form af små boldbaner og udendørs lege. Lokalplanbestemmelser 25

26 3) Træer og buske i kilen skal placeres i grupper og kan fx være af arterne malus (æble), prunus (kirsebær) og crataegus (tjørn). Lokalplanbestemmelser 4) Træer skal have en minimumtykkelse på H b. Beplantnings- og stiforhold langs de grønne alleér. Udformning skal overholde beskrivelsen i Bilag 6: 1) De grønne alléer skal sikre forbindelser for fodgængere og cyklister. 2) Træer langs den nord-sydgående Industrivej, mod lokalplanens vestlige afgrænsning skal være af arten Lind (Tilia Cordata) 3) Træer i den nord-sydgående grønne allé, mod lokalplanens østlige afgrænsning skal være af arten Spidsløn (Acer Plataniodes) 4) Træer skal have en minimumtykkelse på H c. Udformning af skæringspunkterne. Udformning skal overholde beskrivelsen i Bilag 6: 1) Skæringspunkterne skal markeres f.eks. ved en skulptur, en særlig beplantning, belægning eller belysning. 2) Skæringspunkterne skal kunne fungere som mødesteder. d. Belysning af stier e. Sol- og skyggeforhold f. Udformning af parkeringsarealer Udformning skal overholde beskrivelsen i Bilag 6: 1) Parkeringsarealer skal beplantes med træer og befæstes med permeabel belægning. 2) Træer skal have en minimumtykkelse på H og opfylde normerne for vejtræer. Figur 1 g. Beplantningens etablering og vedligeholdelse. Skal overholde beskrivelsen i Bilag Der skal være en variation i beplantningen i kilerne og de grønne alléer jf. beskrivelserne i bilag Den tværgående kile fremgår af bilag 3. Den tværgående kile skal anlægges i en bredde på ca. 8 meter indenfor lokalplanområdet, som vist på kortbilag 3. Dog kan dette princip fraviges under forudsætning af, at der etableres et areal i tilknytning til tværgående kile, således at det samlede areal svarer til det indtegnede areal på kortbilag 3 med en minimumsbredde på 5 meter. Den del af den tværgående kile, som indgår i lokalplanområdet og fremgår på kortbilag 3 har et areal på ca m Et areal på min 20 % af etagearealet for boliger, 10 % af etagearealet for erhverv og 5 % for butikker skal indrettes til udendørs ophold. Udendørs ophold kan både være på terræn og tagterrasse. 26

27 9.5 Etablering, pleje og vedligeholdelse på ubebyggede arealer, herunder stier påhviler grundejeren. 9.6 Oplagring uden for bygninger eller udenfor dertil indrettede hegnede gårdarealer er ikke tilladt. Oplagring må ikke finde sted i kiler, alléerog skæringspunkter. 9.7 Arealer til udendørs oplag skal afskærmes i form af en vægafskærmning, der skal beplantes og kan suppleres med en overdækning. 9.8 Der må ikke foretages parkering eller oplagring af containere, lastbiler, campingvogne, skurvogne, lystfartøjer og uindregistrerede biler inden for lokalplanområdet. 10 Miljø 10.1 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri Overfladevand fra tag og befæstede arealer skal håndteres på egen grund eller tilbageholdes indtil der er plads i kloaksystemet. Der kan indarbejdes LAR løsninger, f.eks. ved at afledning af regnvand fra tage og vejarealer føres til sø eller opsamlingsbassin. 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 11.1 Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny boligbebyggelse, at miljøforholdene tillader dette. Boligbyggeri kan først ibrugtages når miljøpåvirkningen fra naboejendomme ikke overstiger miljøklasse 2 og når grænseværdierne jf. lokalplanens 8.2 er overholdt Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er sikret ved støjberegning, at opholdsarealerne ikke belastes af trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, jf. lokalplanens Det er en forudsætning for ibrugtagning af butikker, at den del af parallelvejen, som ligger i lokalplanområdet, samt tilhørende p-pladser er etableret Det er en forudsætning for ibrugtagning af nyt byggeri i lokalplanområdet i form af kontor og service, produktionsvirksomhed samt boliger at der foreligger en aftale mellem de involverede grundejere om vejudlæg og at aftalen respekterer gældende vejlovgivning og tinglyses på ejendommene. Vejens realisering forudsætter godkendelse af vejmyndigheden Det er en forudsætning for ibrugtagelse af nyt byggeri i lokalplanområdet, at der etableres vejadgang til/fra Søndre Ringvej i fællesskab med naboejendommen (matr.nr. 22e Brøndbyvester By, Brøndbyvester) efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse Alle ledninger, herunder el-ledninger til udvendig belysning, skal være udført som jordkabler. 12 Ophævelse af lokalplan 12.1 Lokalplan 224 vedtaget af Brøndby Kommunalbestyrelse den 10. august 2005, ophæves med den endelige vedtagelse af denne lokalplan for de ejendomme, der er omfattet af lokalplan nr Vedtagelsespåtegning 13.1 Således er lokalplanen endelig vedtaget af Brøndby Kommunalbestyrelse den 10. december På kommunalbestyrelsens vegne Ib Terp Borgmester Lokalplanbestemmelser Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at der findes en trafikal løsning, hvor det kan påvises at trafikken til og fra lokalplanområdet kan afvikles uden større forsinkelser. / Søren Johnsen Direktør 27

28

29 Bilag Bilag 1 Lokalplanens afgrænsning og matrikler Bilag 2 Byggefelt, byggelinjer og delområder Bilag 3 Grøn struktur Bilag 4 Principielle vejadgange og parkering Bilag 5: Miljørapport Bilag 6: Grøn strukur Bilag 7: Skyggediagram Bilag 8: Servitutgennemgang Bilag 29

30

31 22bd 22e 22c 22o 22r 22ap 22ae 7000x 22e 28kg 21c 21fn 21fo 21fp 21fq 21dx 21ey 28ki 28kh 21ev 21ex 28kk 28kl 22f 22be 22aq 22bc Kirkebjerg Parkvej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Lokalplan 234 for Kirkebjerg Erhvervspark Bilag 1 Lokalplanens afgrænsning og matrikler Målestok 1:1000 Februar 2015 Lokalplanens afgrænsning Matrikler Eksisterende bygninger 7000z Søndre Ringvej

32

33 Kirkebjerg Parkvej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Lokalplan 234 for Kirkebjerg Erhvervspark Bilag 2 Lokalplanens delområder og byggefelter Målestok 1:1000 Februar 2015 Lokalplanens afgrænsning Vejbyggelinje Delområder Byggefelter Delområde 2 Delområde 1 Byggefeltets linje mod Søndre Ringvej er fastsat til 36,5 m fra vejmidte Vejbyggelinje 25 m fra vejmidte, Sdr. Ringvej Søndre Ringvej

34

35 Kirkebjerg Parkvej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Lokalplan 234 for Kirkebjerg Erhvervspark Bilag 3 Den grønne struktur i lokalplanens område Målestok 1:1000 Februar 2015 Lokalplanens afgrænsning Skæringspunkt Delområder Grøn struktur Stiforløb Delområde 2 Delområde 1 Søndre Ringvej

36

37 Kirkebjerg Parkvej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Lokalplan 234 for Kirkebjerg Erhvervspark Bilag 4 Lokalplanens vejforhold Målestok 1:1000 Februar 2015 Lokalplanens afgrænsning Delområder Vejbyggelinie Mulig vejadgang Paralelvej Parkeringsområde Stiforløb Parkering terræn Delområde 2 Parkering under terræn Delområde 1 Byggefeltets linje mod Søndre Ringvej er fastsat til 36,5 m fra vejmidte Vejbyggelinje 25 m fra vejmidte, Sdr. Ringvej Søndre Ringvej

38 Redegørelse

39 bilag 5 Miljørapport Denne miljørapport er en miljøvurdering af lokalplan 234 for Kirkebjerg Erhvervspark i henhold til lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Den er udarbejdet efter lovens 7 og indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som planens gennemførelse vil medføre, samt forslag til afbødende foranstaltninger (løsningsmuligheder). Lokalplan 234 giver mulighed for kontorer og serviceerhverv, produktionserhverv, butikker for pladskrævende varegrupper (møbler, byggemarked, bilforhandler) og boliger. Den ændrede anvendelse vil give en ændring af trafikmønstre og påvirkning af trafikstøj. Brøndby Kommune har ved den indledende screening samt scoping af denne lokalplan med udgangspunkt i lovens 3 vurderet, at der skal foretages en miljøvurdering, der omfatter følgende punkter: Trafikafviklingen ved Søndre Ringvej og Kirkebjerg Parkvej Støj fra trafikken og erhverv Redegørelse Bilag Naturstyrelsen (Roskilde Miljøcenter) er blevet orienteret om afgrænsningen af miljøparametrene, der indgår i miljørapporten. Naturstyrelsen har ingen kommentarer hertil. Miljørapportens indhold I det følgende foretages en miljøvurdering af trafik og støj (fra trafik og virksomheder) med forslag til afbødende foranstaltninger. Sidst i rapporten foreslås foranstaltninger til overvågning samt et 0-alternativ. Rapporten afsluttes af en kort sammenfattende vurdering. Selve lokalplanens indhold, formål og forhold til anden planlægning er beskrevet i lokalplanens redegørelsesdel. Miljøvurdering Trafik I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der udarbejdet en trafikanalyse for de trafikale konsekvenser ved udbygning af hele Kirkebjergområdet. Rådgivningsfirmaet Via Trafik har udarbejdet denne analyse. Trafikanalysen beskrives nedenfor. Trafikanalyse for hele Kirkebjergområdet Rådgivningsfirmaet Via Trafik har udarbejdet en trafikanalyse for de trafikale konsekvenser ved en fuld udbygning af hele Kirkebjergområdet. Kirkebjergområdet er inddelt i 14 delområder. Lokalplan 234 udgør en del af et af delområderne, nemlig delområde IV. 39

40 I helhedsplanen for Kirkebjerg har de to kommuner planlagt en parallelvej langs Søndre Ringvej, som har til formål at trafikbetjene butikkerne. Parallelvejen medfører en aflastning af Industrivej, da trafikanterne kun har adgang til butikkerne langs Søndre Ringvej via parallelvejen. Kontorerne har adgang via Kirkeberg Parkvej. Parallelvejen har samtidig den fordel at trafikanterne kan køre mellem butikkerne uden at benytte Søndre Ringvej. Redegørelse Bilag På baggrund af trafikregistreringer og oplysninger om den fremtidige udnyttelse af Kirkebjerg har Via Trafik opbygget en trafikmodel i programmet VISSIM. Denne model udgør en basismodel, som modellerer dagens situation for både morgenog eftermiddagsspidstimen med den nye fremtidige beregnede trafik. Til beregning af den fremtidige trafik til Kirkebjerg har Via Trafik taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens turrater. Ud fra turraterne for forskellige butikstyper, boligtyper, erhverv og stationsnærhed, er hverdagsdøgntrafikken beregnet. Efterfølgende er spidstimebelastningen estimeret ud fra erfaringsmæssige forholdstal. I dette tilfælde er her antaget, at en spidstime på en hverdag udgør 12 % for både morgen og eftermiddagsspidstimen. Trafiktællingerne viste, at spidstimen om morgenen er fra kl til 08.45, mens den om eftermiddagen er fra kl til Om morgenen kører 77 % af biltrafikken til området og 23 % kører fra området. 43 % af den tunge trafik kører til området, mens 57 % kører fra området. Om eftermiddagen kører 74 % af biltrafikken fra området, mens 26 % kører til området. 58 % af den tunge trafik kører til området, mens 42 % kører fra området. Ud fra disse resultater er trafikkanternes rutevalg fastlagt og sammenkoblet med den trafikstruktur i Kirkebjergområdet som er beskrevet i helhedsplanen for Kirkebjerg. Den fremtidige trafik er beregnet efter den maksimale udbygning af området og i de følgende to tabeller er der vist de nuværende og fremtidige trafikmængder. Arealmæssigt er Kirkebjergområdet et areal på m2, hvoraf m2 i Brøndby. I Brøndbydelen af Kirkebjerg er der i dag ca etagemeter erhverv og ved en maksimalt udnyttelse vil der blive tale om ca etagemeter (erhverv, butik, boliger). 40

Forslag. Lokalplan 237. For Kirkebjerg Terrassen. Brøndbyvester. Marts Teknisk Forvaltning. Brøndby Kommune

Forslag. Lokalplan 237. For Kirkebjerg Terrassen. Brøndbyvester. Marts Teknisk Forvaltning. Brøndby Kommune 237 Forslag Lokalplan 237 For Kirkebjerg Terrassen Brøndbyvester ommune Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Marts 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej.

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35701 By, Erhverv og

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ GLOSTRUP KOMMUNE GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ APRIL 2013 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Udarbejdelse Offentliggørelse Indhold Lokalplan GL 68 for

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 87. For et område nord for Nymøllevej i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 87. For et område nord for Nymøllevej i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 87 For et område nord for Nymøllevej i Lundtofte bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H29 for et område ved Torpenvej i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet og formål side 3 Baggrunden for lokalplanen Indholdet i lokalp lanen side

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere