Feldspat, kvarts og glimmer, deres fore komst og anvendelse i industrien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feldspat, kvarts og glimmer, deres fore komst og anvendelse i industrien."

Transkript

1 50 NORGES GEOLOGISKE UNDBRSØGELBÉ. Feldspat, kvarts g glimmer, deres fre kmst g anvendelse i industrien. Af J. P. Friii. ÅS bestyrer af den gelgiske undersøgelse hr. dr. H. Reusch blev jeg indeværende smmer verdraget det hverv at undersøge en del af de i megnen af Tvedestrand ptræ dende pegmatitgange, hvraf feldspat udvindes. Anlednin gen hertil var, at interessen fr feldspatdriften i den senere tid har været adskillig ppe; saaledes har det i dagspressen været fremhldt, at medens der ver jrdbrug, skvdrift g mange andre næringskilder føres en nøiagtig statistik, hvrved der faaes besked m lager, frbrug g markedets pris saa velsm m den sandsynlige prduktin fr fremtiden, saa mangler dette fr feldspatindustrien ; derhs sees indsenderen at nære trvft fr, at vre feldspatbrud snart ville være udtømte, g henstiller til vedkmmende exprtører itide at knferere med hverandre m den heldigste maade at rdne sig paa med hensyn til feldspatexprten, en udentvivl heldig g berettiget tanke. Feldspat. Naar der i almindelighed tales m feldspat, menes derved altid kalifeldspat eller med et andet navn rtklas. Derfra maa hldes ud den nærbeslægtede ligklas, sm er en natrn

2 J. P. V«UB. OM I'l!l.l)BVH.7', XV^»IB OG GLIMMER. 51 feldspat. Navnet rtklas nar mineralet faaet, frdi vinkelen mellem spaltningsfladerne er ret, medens denne hs ligkla sen 6r skjæv (93 15'), g navnet kalifeldspat selvfølgelig, frdi det indehlder kali. Kalifeldspat bestaar ai kiselsyre, lerjrd g kali, medens natrnfeldspat sm navnet antyder, indehl der natrn, d6btaai' al kiselsyre, isrjrh g natrn samt kalk. Fruden de nævnte feldspatvarieteter adskiller mineralgerne gsaa andre. Da disse imidlertid ikke har ngen nævneværdig praktisk betydning, vil jeg ikke phlde mig ved dem. Fr udsrteringen af feldspat i handelsøiemed er det af betydning med Bikl:6rn66 at kunne skjelne ni6ii6in rtlsiaß g lig klas, da disse hyppig ptræder sammen, g den sidste, skjønt den vistnk, sm vi skulle se, kan anvendes, i almindelighed maa hldes brte sm en skadelig blandingsdel, naar spørgs maalet er m"feldspat til prcelænsfabrikerne. Fruden sm allerede anført skjævheden ai vinkelen mellem spaltningsfladerne hs ligklasen, er det desuden at lægge mærke til, at ligklasen i regelen nar en mængde ganske fine paralelle striber paa en af spaltningsfladerne, samt at farven er gulhvid, hvrfr den gsaa af den praktiske mand, kaldes wgulsten", medens rtklasen er nvi6, graa eller rød. Henligger ligklasen i luften, frvittrer den desuden temmelig Bnart, hvilket ikke er tillsl66t med rtl:1a86n. Har man ri^ tig lært at kjende ligklasen, er den ikke vanskelig at n6 srtere, da den i regelen enten ptrn66r fr sig eller 8aai66.6» blandet med almindelig feldspat, at den ved haandskjeidning let kan udskilles. D6N ptræder dg gsaa undertiden sm ganske fine aarer i rtklasen, i hvilket tilfælde den natur ligvis ikke kan udsrteres, men heller ingen skade gjør. Med kvarts maa man i denne henseende være meget mere mhyggelig, hvis ikke prduktet skal tabe i værdi. 1)6 irbkj6ilia6 l6i6bpatinin6rali6r inaa Bi^6B at n«r6 til 66 vikti^bt6 i inin6ralrif6t, 6a 66 6r Kn3titu.6r6n66 I)6Btan i 66 ni6bt u.6dr66t6 al vr 6 d6r^art6r: Franit, BV6nit, FrsnBt6N, lr3k^6iliz6 privr6r Z AN6iB. I alinin66iif Franit u.6^jr 8aai6668 rtklabl6i6bpat6n intr6nt

3 52 ttobgés GEOLOGISKE UNDÉBSØGELSÉ. 40 % al bestanddelene. Det er dg ikke at granit, feldspat udvindes, men at den saakaldte Pegmatit, sm er en meget grvkrnet granit. Hvad pegmatitmassernes frm anfaar, 83,2 ptræder de dels sm større g mindre uregelmæssige masser g dels sm udprægede gange frnem melig i gneis, hvis lag de dels verskjære, dels følge, i hvil ket sidste tilfælde de maaske turde være at betragte sm leier, (cfr. I'i-d6B & Dahll i Nyt Magaz. fr Naturv., pag Bde bind). Pegmatit åndes gsaa i gabbr f. ex. paa Lang øen, sm jeg senere fik anledning til at besøge, (cfr. Skizzeret gel. kart ver Langø g Gmø ved Kragerø, 1860, at Th. X^rnU g T. Dahll. Hører til afhandlingen nornnom jernertser nes frekmst ved Arendal, Næs g Kragerø" i Nyt Mag. fr Naturv. B. 11). Paa sidstnævnte sted ptræder en række mægtige pegmatitgange, enkelte med høie, ldrette, Flat al skurede vægge af gabbr. At disse gange sm fremmede masser er indtrængte i gabbren maa ansees fr utvivlsmt. I sit mineralgiske g kemiske indhld skiller de sig skarpt fra den. I en af gangene iagttg jeg et strt brudstykke al gneis; dette maa sikkerlig være medrevet at pegmatiten, der paa sn eller anden maade er kmmen frem i plastisk frm, fra sidestenen er det ikke. Frøvrigt henviser jeg, hvad antagelserne m pegma titens prindelse angaar, til de tidligere afhandlinger herm, navnlig af prf. Brøgger (Gel. fren, i Stckh. frhandl. B. V. Stckh. 1880, pag. 336), sm har fret vre psfinatitfanfs st in6,faasn6.s studium, g inhb^rnn^6r mig til at gjøre ^innri: sm paa de ved driften xaa disse gange vunhns praktiske erfaringer. Ældre plysninger herm maa man søge hs prf. Vgt i hans frtræffelige lille bg m Nrges nyttige mineralier g bergarter". Paa det tidspunkt, da jeg besøgte feldspatbruddene ved Tve destrand, dette vel bekjendte sted fr exprt af feldspat, var drif ten af de fleste feldspatbrud baade ved Tvedestrand g Arendal ikke i gang. Granden hertil var, anførtes det, at behldningerne

4 J. P. FRIIS. OM I'I!I.VB?H,'r, XVHH?B OG <3I.Il!N». 53 al feldspat frmedelst mangel paa vinterføre i den sidstfrløbne vinter var saavidt stre, at man ikke vvede at øge dem ved at frtsætte driften, frinden en større exprt havde fundet sted. Jeg skal dg her nævne ngle af de mere bekj endte gruber. Hlt grube ca. 5 km. SV. fr Tvedestrand er drevet til et cl^d af 25 m. paa en 2 å 7 m. mægtig ldret gang, der stryger O. V. Den har kun en udstrækning af ca. 24. m. efter strøget, hvr den phører med hele sin mægtighed. Frekmsten udmærker sig ved sin rene feldspat, skarpt ad skilt fra kvartsen g glimmeren, sm frøvrigt ptraadte ganske underrdnet. Apatit, drøi g krystaliseret i lange sekssidige søiler, frekm i større g mindre ansamlinger nærmest sidestenen nær verfladen. Ikke langt herfra er Lambø brud eller sm det gsaa kaldes n Kjenaua*. Det er ligeledes en gangfrmig dannelse med strøg NØ. SV., af en liden mægtighed (5 m.), men at str udstrækning. Den er frsøgt paa flere steder, men pgi vet sm altfr uren, idet t6i6bpat6q er indsprængt med kvarts g smaa glimmerblade. En anden meget mægtigere gang ikke langt herfra, gsaa kaldet»kjenauau, er efter at være frsøgt frladt paa grand al indsprængt magnetkis. Fjelds grube i østre Mland, sm jeg Aßaa 1i6853t6, er et ganske strartet dagbrud, 60 a 70 m. langt, 15 a 16 m. bredt g indtil 9 m. dybt, hvrfra flere 1000 tønder ren feld spat er udtaget. Strøget er VSV. ØNØ., faldet md SSØ. Glimmeren (bititen) er vel udskilt fra de øvrige bestanddele g danner plader af meget stre dimensjner. Et glimmer parti, sm var giensat midt i bruddet, fremviste glimmerplader paa 2 a 3 kvadratmeter, men saa gjennemsatte af sprækker, at større hele plader ikke kunde udvindes. Den vilde ellers, sm vi senere skulle se, have været af ikke liden værdi. Fjelds graben er desuden bekj endt sm findested fr thrit, der ptræder mellem glimmerpladerne ; den er kun iagttaget nær verfladen, aldrig i et større dyb, nget sm skal være tilfældet gsaa med de øvrige i pegmatitgange ptrædende sjeldne mineraler, (rthit, euxenit, mnazit, exntim). Graben eies

5 54 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØGELSE. al hr. Julius Smidt, Arendal, sm velvilligen verld mig et lidet stykke af dette yderst sjeldne mineral, sm engangx før betydeligere mængder fandtes, har været betalt med 1600 kr. pr. kg. Nu angives prisen til 50 mark. Af stre frekm ster, sm jeg besøgte ved Tvedestrand, er endvidere at nævne Xarr6Bt«Frnd6, sm er landets Wi6Bt6 t6i6.bpatfrud6, g Garta, den eneste, sm fr tiden var i drift. Begge disse frekmster ligner hinanden: det er stre m. brede g lange maaske nærmest nyrefrmige masser, hvis dybde eller tykkelse man ikke kj ender. Garta blev aabnet fr 28 aar siden, var indstillet i 9 aar, men har i de sidste 14 aar været i stadig drifb. Driften i denne, et aabent dagbrud med strøg fra SV. NØ. g 70 å 80 fald md NV., har naaet et dyb af mtrent 26 m. Her ptræder temmelig meget ligklas, men frøvrigt næsten blt en smuk graa rtklas g hvid kvarts i stre, skarpt adskilte masser. Frhldet mellem rtklas g kvarts varierer dg meget; fr øieblikket var i dybet kvartsen verveiende; men antg man dg efter tidligere erfaringer, at den vilde afløses af almindelig feldspat. Driften syntes frøvrigt nu saa besværlig g kstbar ved sine pumpe- g frdringsaparater, at den rimeligvis ikke giver synderlig verskud. Eierne er brødrene Ole g Jørgen Andersen. Lignende besværligheder sm her har rimeligvis nærmest franlediget stansningen af Uarr6Bt» Aru.l)6, da I)6iiF^6UQ666n al denne li^6bm Garta er meget gunstig fr exprt. I Garta er fundet flere al egnens sjeldnere mineralier, men især i Narrestø, saaledes rthit, hvraf jeg selv fandt en 15 å 18 cm. lang g en flere cm. tvk g bred Krvßtal, 6n6vi66r6 mna^it g xentim. Disse sidsfe er fsfrsyre-frbindelser, hvrpaa egnen gsaa fr resten har en rigdm i sine apatitfrekmster. Det er desuden interessant, at her paa flere steder ptræder kulblænde. Ved selve Arendal g Tvedestrand er der altsaa efter det anførte l. t. ingen synderlig drift paa feldspat. Hvad der imidlertid fra denne kant al landet har givet driften paa feldspat et betydeligt psving, er en i indeværende aar parbeidet pegmatitgang i Kilsfjrden ved Kragerø, nkal

6 J. P. FEIIS. OM FELDSPAT, KVABTS 00 GLIMMER. 55 stadgangen" kaldet, tilhørende knsul H. Biørn, hvilken jeg gsaa senere fik anledning til at besøge. Det er maaske det største g rigeste brud, man hidtil har seet. Det er paa det bredeste 17 m. g har en længde af 40 m. Gangen inde hlder næsten blt feldspat g kvarts i gdt adskilte partier. I indeværende aar er allerede udbrudt 4000 tns Iste g 1200 tns 2den srt feldspat md en grundafgift bruddet drives af grsserer L. Larsen i Tvedestrand af henhldsvis 5 g 2.50 kr. pr. tn, medens den sædvanlige grundleie pleier at være 2 å 2.30 xr. tn fr Iste srt. Hr. knsul VisrQ) sm med den største frekmmenhed gav mig anledning til at bese dette mærkelige brud, er senere endgsaa buden 9 kr. pr. tn i afgift fr Iste srt. Hertil bidrager naturligvis gsaa meget beliggenheden, at man ved en krt selwirkende traad bane kan bringe prduktet direkte ver i skibet. Det kan nteres sm interessant, at euxenit paa et enkelt sted fandtes 83,9. 3>QB3,lQi6t) at smukke Q3.3,nHßt^KKsr let kunde faaes U.6.. 2sisrs p i X3,i8t9.H3,3,86Q findes HsßuHsil en anden IQN^ti^ pegmatitgang, sm gsaa syntes ret lvende. Der er desuden paa Langøen, sm nu med sine strartede jernfrekmster eies af hr. Biørn, i den senere tid pskjærpet ikke mindre end 6 mægtige pegmatitgange dels i gneis, dels sm allerede anført i gabbr, Qvr3,i rimeligvis ialfald de fleste efberhaanden vil blive drttrxaft66.s til drift paa k6i6.bpat. I en 3.F disse, Svaneflkken kaldet, findes effcer hvad der kunde iagttages mærkelig nk ikke kvarts, men kun 16i68^3,t g glimmer; det samme var tilfældet med Kværnbækgangentt g gangen i østre Skmagerbugt, hvrhs i den sidste kun fandtes spr 3,1 glimmer, men derimd ligklas. I nmalmtangen", en anden gang, saaes intet spr af glimmer, men kun feldspat g kvarts samt c»li.a()ki3,3, liz6boiq gsaa i gangen i vestre Skmagerbugt. Alle disse gange ptræder i gabbr med strøg fra N. md S. g med en mægtighed af 20 m. De ligger alle bekvemt fr drift. Da glimmer, hvr den ikke er li6bkilt i større plader, er vanskelig at udsrtere, synes Malmtangen g gangen i vestre BKiQ3ASrI)USt især at 1Q3,3,tt6 egne sig fr

7 56 NOEGES GEOLOGISKE TJNDERSØGELBE. udvinding af feldspat. Endelig findes gsaa paa Skaatø ganske mægtige pegmatitgange, her imellem gneislagene, der stryge 0. med steilt fald md syd. Sammensætningen er den sædvanlige: feldspat, kvarts g glimmer, hvrtil dg km mer turmalin sm en temmelig knstant bestanddel. En al de her xtr^hsms gange, sm tilhører hr. Biørn, er endnu ikke frsøgt, men paa en lignende gang er der af et tysk selskab drevet i 2 aar til et H^d af ant. 20 meter g paa en anden gang tæt ved af grundeieren til et dyb af ca. 10 m., hvr imidlertid nu gangen sagdes at være udgaaet. Hertil kan knyttes den bemærkning, der Baaviclt man har Vi^arst uden undtagelse gjælder fr alle pegmatitgange, at disse ikke er driwærcfige i hele sin bredde g udstrækning effcer strøget eller iet meget strt dyb. Det er kun det midtre parti, større g mindre efber gangens eller nyrets mægtighed g u.<ibtrnkiiiiia) sm er driwærdigt, g de fleste gange al tager i mægtighed eller udkiler sig i et frhldsvis ringe dyb. Den H^ds3ts lsi^xat^ruds, man har hs s, er Kjellands grube, sm er 50 m. dyb; derefter kmmer Midtbø med et dyb af ca. 40 m., begge 8/* km. Is^. fr Tvedestrand. Fr en feldspatgrube er allerede 20 m. et strt dyb. Selv m ikke gangen udkiler, hvilket i regelen har vist sig at være tilfældet, vil mkstninger ved dyb af 30 a 40 m. sm ftest sætte en grænse fr driften. Hvilke kjendemerker har man paa sn HriwsrHiF psanatitaanf, er et B^>srFBmaal, man fte hører fremsat, g ligesaa fte at den praktiske mand besvaret med, at hvis ikke feldspaten i verfladen viser sig i stre ansamlinger, vil den ikke være driwærdig. Det siger sig selv, at gangen først g fremst maa have en vis mægtig nsh fr at være driwærdig, da mange prcent altid maa paa regnes at gaa brt sm en finkrnig blanding, hvraf feld spaten ikke kan udsrteres. Den praktiske bergmand kalder sn saadan blanding fr tint. Gange under 4å5 m. mæg tighed vil i regelen ikke kunne give nget udbytte. Men ved større gange eller nyrer bør man, m ei feldspaten i verfladen ptræder i stre individer, ikke bestemt slutte, at den er

8 J. V. FRIIS. OM FEIiDSPAT, KVARTS OG GLIMMER. 57 udriwærdig i et større dyb, da man har exempler paa det mdsatte. Hvad det mere kmmer an paa at lægge mærke til fr at bedømme HriwNr<UBN6clsn al en pegmatitgang, det er, m bestanddelene er udskilte hver fr sig, eller m feldspaten er indsprængt med eller gjennemsat al fine aarer at kvarts; dette synes ikke tilfældigt, men at karakterisere vedkmmende gange. Selvfølgelig er det desuden, at hvis gangen er fr urenset med indsprængt kis, svvl- eller magnetkis, der i ver- RaH6n viser sig sm rubtkai-v6h6 flekker eller Btrid6r, er den ikke drivværdig. At der ikke findes rust eller jern er en abslut betingelse fr afsættelighed Alle frurensninger maa i det hele taget mhyggelig undgaaes. Af den grund kan man saaledes ved sprængningen ikke anvende almindeligt krudt, sm vilde sværte prduktet, men dynamit. Fruden den srte glimmer (bitit) frekmmer hyppig lys glimmer (muskvit) sm verdrag paa sletter eller afløsningsfla der. Hvis dette er tyndt g ikke meget hyppigt, siges det ikke at have betydning g kan i virkeligheden sm en meget lidet jernhldig substans ikke skade nget; men heri bør man dg ikke være fr sikker, da det ialfald kan give anledning til chicaner fra kjøbernes side, nvrxaa man har 6X6mxi6r. Vanskeligheder ved varens m6taf6ib6, især i Bt6ttin, synes i det hele taget at være nget, sm en leverandør al feldspat altih maa trnhbntt6 g søge saavidt muligt at gardere sig imd. Sm et nksaa nyttigt vink fr den, der driver feld spatgniber, kan endnu anføres, at naar kvartsen ganske^ synes at have frtrængt feldspaten, bør man, frinden man indstil ler gruben eller driften al et arbeidspunkt i samme, være p mærksm paa, m der ikke viser sig det mindste spr at feldspat, da dette spr kan være kanten eller spidsen at en str krystal. Frinden jeg gaar ver til at mtale anvendelsen at feld spat, skal jeg her nævne de ved feldspatbrud faldende bi prdukter. Kvarts. Naar kvartsen, hvraf der i regelen falder en hel del ved større lsicl^vatdrnh, er gjennemsigtig, er den let afsættelig til

9 58 NOBGEB GEOLOGISKE UNDBRSØGBIIBE. ret gde priser, 16 å 18 mark cif. udenrigs havn, den hvide g ugjennemsigtige derimd vanskelig. Glimmer (muskvit) er kun fundet paa et enkelt sted, nemlig i NakksBta6. (Stkke), i saa stre feilfrie plader, at den har kunnet være gjenstand fr udvinding, g gsaa dette ene brud er nu instillet efterat have naaet et H^d af 10 a 12 m., hvri glimmeren blev fr uren, fuld af sprækker g rustnekker. I de sidste 4 5 aar er herfrå sendt glimmer til Amerika, Tyskland g Frankrige, til Amerika efter en af hr. knsul Gråde velvillig meddelt pgave: I 1886 til 6Q vnrhi al Hll , 1051 K , 640 Sl IBts kvartal iberegnet fragt g assurance, livral fragten dg er ganske übetydelig, 10 øre pr. kil. Glimmer anvendes fruden sm ruder i vns, til kmpas plader, til islatrer i elektriske lysmtrer, sm pulver i tapeter, i ildfast papir g til blanding i minerallier der anvendes sm lubrikat fr maskiner. I frhld til verdens markedets behv er det saaledes en übetydelighed, sm er leveret herfra landet. De lande, sm leverer den meste glimmer, er De frenede amerikanske stater g Rusland. I de sidste aar skal dg gsaa betydelige kvantiteter være kmne fra Asien. Naar glimmerpladerne ikke er under 5 X 5 cm. er de afsættelige, men værdien stiger betydelig med størrelsen. Medens saaledes plader paa 5X 5 cm. f. t. beta les med 33 øre pr. kg., betales plader paa 8 X 13 cm. med 7 å 8 kr. pr. kg. Med hensyn til tykkelsen al de anvendte pla der bemærkes, at denne varierer mellem 1 g 0.1 mm., men den tykkelse, sm helst ønskes er 0.2 mm. Dette er frøvrigt

10 J. P. F»II8. OM UNI^DBI'H.I', KVAETB OG GLIMMER. 59 ikke af saa str betydning, da tykkere plader let kunne deles g altfr tynde plader frenes V66. 3t vædes. Våndet "binder pladerne saaledes, 3,t de hlde sammen 86iv u6b3tt6 fr den stærkeste hede. G-limmerpladerne tilklippes. Er pladen str anvendes en tilsvarende str sax, der skrues fast til et brd. En mhyggelig klipning spiller en str rlle, da slurvet tilklippede plader kan t3^6 indtil 50 % i værdi. Plader med sprækker eller revner i I^3iit6i'ii6 eller med rnßt^,6^6l er af lihsii'6ii6r ingen vwrhi. Disse plysninger skylder jeg hr. C. Stensland. Om feldspatens anvendelse. Feldspat (rtklas) anvendes frnemmelig til prcellæn, men gsaa til emalje g fajance (glassur). Den siges derhs at benyttes til mange andre ting f. ex. til knapper; men herm har jeg ingen nærmere plysning kunnet faa. Fabrik mæssig at fremstille kalisalte af feldspat har i Tyskland fte været bragt i frslag, men ikke kmmet til udførelse. Med anvendelse af finmalet feldspat sm gjødning er frsøg anstil lede baade her i landet g i udlandet, men de har ikke ledet til saadanne resultater, at man kan stille i udsigt en større anvendelse al t6i6b^3t dertil (lr. Fredrik H. Weren skjld m feldspat sm gjødningsmiddel wmrgenbl." 12/7 89). Det hele aarlige frbrug til prcellæn i Eurpa antages eller rettere sagt er mig pgivet at andrage til 10 å tns. Prsgrunds prcellænsfabrik trl)ru^6r sk)6r pf3v6 3^^3,1)^6118 kntrchef, hr. Carlsn, 100 tohb m 33,r6t. I'iiB3tB6N af feld spat til kalin, sm er hvedmassen i prcelæn, er afhængig blandt andet af kalinens beskaffenhed, brændingstemperatu ren, g m kalk er tilstede i massen eller ei, men vil, hvis kalk er tilstede, variere mellem 20 å30 % ai massen. Kalin, sm er et frvitringsprdukt af feldspat, er endnu ikke kun det i driwærdig mængde her i landet, skjønt her kunde synes at maatte være betingelser tilstede fr dets frekmst.

11 60 NORGES GEOLOGISKE TJNDEBSØGELSE. Af prcellænsfabrikker findes der, efter hvad der er mig meddelt, f. t. i Tyskland g Østerrige 200, i Frankrige 50, i Belgien 6 6 i Rusland, fruden Mskau-distriktet, 10 15, i nærheden al Nß^2,n smaa anlæg. England har kun den kngl. Wrcester-fabrik, Italien 2, Spanien 1. Den kngl. prcellænsfabrik i Rjøbenhavn anvender aarli^ 1000 ctn. nrsk feldspat til prcellæn, medene den til fajance anvender peg matit fra Crnwall ( Crnish stne"). I Rusland bruges ude lukkende svensk g nrsk feldspat, da Uralbjergene ligger fr langt brte, 1iF683,3, i de nrdtyske prcelænslfabrikker, skjønt feldspat findes paa flere steder i Nrdtyskland ; men tingen er, at landfragten i Tyskland fte stiller sig høiere end søfragten herfra landet; desuden, tilføier min hjemmels mand,»ist der nrwegische Feldspat ausserrdentlich rein nii6 86iu- d6ii.6dt vn den Prcellainfabrikanten" ; Bøhmen g Bayern har egne brud. Ved flere bøhmiske fabrikker an vendes imidlertid ikke rtklas, men ligklas. Granden til, at denne i almindelighed ikke anvendes til prcelæn, er nem lig ikke saameget den, at den smelter lettere end kalifeldspat, sm at kalkgehalten er variabel, saaat den stadig maa kn trlleres. Man fretrækker derfr sine prøvede masse-recepter hvrefber rtklas anvendes, g kalk tilsættes i bestemte pr prtiner. Den kngl. fabrik i Berlin siges af princip kun at anvende indenlandsk material spat fra Schlesien, uagtet den betales dyrere, end nrsk feldspat vilde kste. I Frankrige anvendes meget pegmatit" eller en blanding af frnemmelig kvarts g feldspat, hvri kvartsgehalten natur ligvis maa undersøges g tages i betragtning ved tillavningen af massen. I England benyttes meget n Crnish stne", en halvt frvittret, grvkrnet granit, der fruden kvarts gsaa indehlder glimmer, hvilket dg ved stentøifabrikatinen er af mindre betydning. Statistikken, hvraf her er indtaget et uddrag, viser, at vrt vigtigste marked fr feldspaten, fr uden Tyskland, er Frankrige, hvrefber kmmer Belgien g Rusland, England g Danmark. Fr det haarde, fine stentøi er man i Tyskland g rimeligvis i flere andre lande begyndt

12 i. P. PBttS. OM FEIit>SPAT, 6v^»lB OG GLIMMER. 61 med at tilsætte feldspat. Flere fabrikker, sm tidligere be nyttede en feldspatagtig sand, siges, paa grund af de mange mangler ved en saadan, mere g mere at gaa ver til brug at 16163pat. Og da 6,68n6,5n prcellænsfabrikkerne u,hvi6.6b g frøges, antages det, at der mere g mere vil blive spørgs maal efter feldspat fra De skandinaviske lande. En bekræftelse herpaa har jeg faaet af hr. direktør Bauer, af hvem Prs grunds prcellænsfabrik er pført, g under hvis ledelse en prcellænsfabrik nu pføres i Tyskland; han har velvilligen meddelt mig plysninger m frbruget af feldspat; nu anven des efter hans sigende nrsk g svensk feldspat paa mange steder, hvr man tidligere udelukkende anvendte inh6nlan6.b^ vare. Det er ellers beklageligt, at meget af den herfra landet exprterede feldspat af agenter i udlandet frembydes sm svensk eller Røstrands feldspat. Efter anstillede prøver ved Prsgrunds prcellænsfabrik er den nrske feldspat fuldstæn dig ligesaa gd sm den svenske, en frøvrigt fr enhver mineralg verflødig plysning. Blandt feldspatexprtører hører man dg ikke sjelden tale m mere g mindre haard feldspat", nget, sm naturligvis berr paa en misfrstaaelse, da det samme l6ihß^>atiliin6i'al (rtklas) i frisk tilstand veralt har den samme haardhed. Statistikken viser, at meget ver halvparten at den ved ndenlandske fabrikker anvendte feldspat kmmer fra Nrge. Feldspaten anvendes i frmalet tilstand sm et meget fint pulver. Jeg fik anledning til at bese en feldspatmølle, sm tilhører grsserer Lars Larsen, ved Østeraad, nær Tvede strand, hvr der er adgang til vandkraft g billig brændsel (sagmug). Det er et meget smukt g tidsmæssigt anlæg. Af faldet fra feldspatbrud, f. ex. fra Narrestø, hvr det f. t. be tales med 10 øre pr. tønde, vaskes g srteres her, hvreffcer den udsrterede feldspat brændes i en dertil indrettet vn g knuses med stre paa kant staaende stene ( nkllystene u sig tes, knuses atter i rterende, med Pr6ii93n trs^s jerncylin dere ved hjælp at kiselstene, sigtes atter gjennem et endnu finere metalsigt, indtil den udbringes til et fint mel, 0000, sm

13 62 NOBGHS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE. exprteres i sække å 100 kg. Det gjælder at faa prduktet abslut frit fr jern, kiselkugler anvendes derfr til den sidste knusning, g efter den første knusning g sigtning passerer melet stærke magneter. Prisen er efber Hr. Larsens p givende 50 rm. pr. tn cif udenrigs havn frank smdalla^s, hvilken andrager til 7 kr. pr. tn. Bekstningen ved frma lingen pr. tn blev mig ikke pgivet. Hr. Larsens anin^ maa siges at være et meget frtjenstfuldt fretagende, da det vil hjælpe til at hlde i6i6.bp3,tinhnßtri6q ppe, men gsaa temmelig resikabelt, g nget sm ikke en g hver kan eller bør indlade sig paa, selv m betingelserne med hensyn til billig drivkraft g billigt brændsel er tilstede. De fleste prcellænsfabrikker frmale nemlig selv sin feldspat, frdi raa stffet bedre kan kntrlleres end melet, sm ser lige hvidt ud, selv m det er blandet med f. ex. ligklas eller kvarts. Der siges, hvad jeg dg ikke tør indestaa fr, at mel varer i udlandet frfalskes ved feldspatmel. BwtlBtil<. Exprten af feldspat her fra landet begyndte, hvad der ikke turde være almindelig bekjendt, allerede Inspek tøren ved den kngelige xr6linii3sadrik i Xjsli6iiliavii, hr. Clement, har velvilligen meddelt mig en pgave ver exprten til Kjøbenhavn fra , hvilken her indtages, da vre egne statistiske pgaver først begyndte i I^rdruZ al nrsk tslh^at g kvarts ved den kngl. prcellænsfabrik i Kjøbenhavn. Udgifbsbøgerne udviser: 1792 madm. Jørgensen, Næskilen, har faaet betalt (inklusive fragt) 92 tdr. kvarts a 9 $ g 69 tdr. feldspat a rd. A 1793 H. 175 t<lr. MH3Z)at all A H. (k6l<ibxat k Kvart3m. M.) H. m. m. 844 r d. Sten (vistnk delvis exklusive fragt å 3 A pr. th.) 483 -

14 i. V. I>«II8. OM FELDSPAT, XV4»l'B OG GLIMMER madm. Jørgensen 15 tdr. spat å 11 A kvarts- 9 A 376 rh n A i 37 thr. spat å 15 A 92»/ & 32 thr. kvarts å9 $> LluniHt 39 thr. I:vNrt3 372 rh. 3 A 6 /5 -f fragt 117 r6, 1816 Lind 143 tdr. kvarts å10 rd rd Lind fr md. Jørgensen 122 tdr.? å 8 rd d. 100 tdr. å 6 rd. v 120 i». 4 r t6r. Z. 3 rh n 1821 d. 108 tdr. feldspat å 3 rd. (inkl. fragt) n 1822 B. Jørgensen 17 tdr. feldspat å 3 rd madm. Jørgensen 111 tdr. feldspat & 36 tdr. kvarts å 3 rd n 1824 d td. feldspat -f- 40 tdr. kvarts å 3 r Ha. 156 thr. (?)«>. 3 rh 468» thr. a 3 r<l n 1827 d. 70 tdr. spat & 162 tdr. kvarts a 3 rh thr. I:vai-tB, 47 thr. gxat 3, 3 rh 360» 1830 madm. Nielsen 100 tdr. kvarts 49 tdr. spat a 3 rh Petersen 123 tdr. kvarts g spat å 3 rd. 369» 1833 H n 1834 Petersen & Kjær 287 tdr. kvarts g spat H 3 rh 861 n 1836?OtsrB6n 148 thr. Bp2.t, 95 thr. k 2 rh 729 n 1838 H. 63tHr.3x3.t,175tHr.kv2rt8 8.15H. 595

15 64 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØGELSE Petersen 166 tdr. spat, 131 tdr. kvarts å 15 $> 74aVtrd. $> Beflkningen i Tvedestrand ved endnu at frtælle m denne madm. Jørgensen, sm her først nævnes. Hun hed Nikline Birgitte, født Turn, g mtales sm en mærkelig energisk g fretagsm kvinde. Hun var indflyttet fra Dan mark g gift med en kapt. Jørgensen, sm i en ung alder blev blind, saa hun selv maatte vertage hans stre g m fattende private frretninger, navnlig leverancer af tømmer g ved til Danmark. Da den kngl. prcellænsfabrik i slut ningen af det frrige aarhundrede udlvede en,50 rbd. me dalje" til den, der kunde pg.hvibs l6ihbxat i større mængder i Nrge, frtelles det, at hun med sine tjenestepiger rede langs kysten fr at søge efter feldspat g at hun fandt Nar restø grube, den første feldspatgrube i Nrge. Efter pgaver i det nærværende statistiske kntr er af feldspat exprteret:?ra , d6ff6aar id6r63n., 8081 t6r ^ « , « snt , «, ^i ,909 toh3 Værdien af den exprterede feldspat fraf , begge aar inklusive, andrager til kr. 2,101,257. Før den tid findes ingen pgave ver værdien; men gaar man ud fra den i de nærmest etterfølgende aar angivne pris 0,50 spd. pr. centner, andrager værdien af den fra , begge aar ibereg nede, skibede feldspat til kr. 287,252, sm tillagt^venangivne sum giver kr. 2,388,509, sm altsaa skulde være den samlede værdi af den exprterede feldspat til Efter samme kilde er der i det hele til 1890 exprteret 7845 tns kvarts, sm kan sættes til en værdi af kr Lægges hertil den tidligere anførte sum dll 8883,09'- kr. 33,144,00 fr glimmer til Amerika, g hvad der er betalt fr feldspat 03 kvarts til Danmark til 1840, faar man mtrent

16 J. P. FRIIS. OM I'VI.I»B?H,'r, KVARTS OG GLIMMER. 65 3V2 millin krner. Kmmer hertil salget ai minsrali6r til videnskabeligt brug g at rimeligvis værdien at feldspat g kvarts, der berr paa pgaver af vedkmmende leverandører, er altfr lavt ansat, turde den samlede sum kunne sættes til 4 mill. krner, en betragtelig sum, men saa er det gsaa fr et langt tidsrum, henimd 100 aar. Af de statistiske pgaver ser man videre, at udførselen af feldspat i de første 15 aar efter 1840 saagdtsm blt fre gik fra Arendal g hvedsagelig blt til Altna, men gsaa til Danmark g England ; men senere begynder exprten gsaa fra Bergen, Kragerø, Farsund, Flekkefjrd, Stavanger, Hauge sund, Drammen, Østerrisør, Christiansand, i 1879 desuden fra Fredriksstad, Mss, Christiania, Brevig, Langesund, Fred rikshald, Sarpsbrg, Østerrisør, Tvedestrand, Grimstad, Man dal g. i 1887 fra Prsgrund g Aalesund. Og markedet fr l6lhb^at^ sm i de første aar var bitana g Ltibeck, England g Danmark, mfatter efterhaanden Strbritannien g Irland, Rusland g Finland, tyske havne ved Østersøen, Hamburg g andre tyske havne ved Nrdsøen, Hlland, Belgien g Frank rige g siden 1881 gsaa Sverige. Selv tilamerike blev der i 1887 sendt en prøve af 2000 kg., g Amerika vilde muligvis blive et marked fr vr feldspat, m ikke de høie fragter var til hinder. Fr versigtens skyld fremsættes nedenfr i tabellarisk frm til hvilke lande g hvrmeget til hvert al disse der er exprteret af feldspat i de sidste 10 aar. Vægten er angivet i kilgram.

17 66 NOBGES GEOLOGISKE UNDERSØGELSE. å S >!,, > >! I! «ri 43 'd p* CQ O 3> '3 13 a O Cl CO CM i c -fl* \a ei c 1-H t>? lo O CO -fli CD I l CO I ( 00 J> C5 Cl lo C lo h CO O5 i> -* I-H Oi f-t i cm J> c > c cd > J> >»n c cd cm c» t- «-1 t- c CO i-h Oi i l -fl* * i-h ta cm i Ci O CO CO O5 C5 t- ta cm -fl* in -fl* j> ci J> s> i-h l> i-h! I tq CD 5t,-, l l t O5 CO (M O5 i l CD CD 00 OS lo 00 Z 7Z S.IS. n 1 B-9 m ri ri «do r^4 CD Z T3 fl > 5 a»h! CD 1> fn H-l O» *S CP «1-1 -r-l «dl) i X> i w «i g CD ri lo,-> * cd O O O O O O C 8 io CD CO O *O CQ C* g^ CO <?«II CO CO ffl CD «3 c cm I l lo lo c " M.«, J3 Pl Vi H >> " 8 "S g M OT * 05 1 W * a t^ S!> 2> CD CD O lo c c ei i " dd 7^ I» c >n Cvi cm J> era c m i i lo CD O i-h ~ c i c > -fl*? c era CJ c c CD -fl* K e Ha" -å s «2 " VQ. i -fl* CO IO 00 «# I-H» lo -««< i-t H. c t- -fl* c l -* CO CO T-t CO CO CO CD»^> l > c * v»? pif cg 3 * v a Q! c -* Cl CNJ c i-h 0000 t~ c^ -n c cd C> O io Ci Oi CD Oi CD N ih ffl 00 io h Cl I-H I l I * CO CM ta I l I -I H Tj CO >~H «d0h «O -2 "S ri se d 6 'in1 1^! > cm lo i i lo O lo lo CM ' "** t~ CO i-h J> -fl* -fl* S> Z CD i i -fl* ta Jf I % t> Z c c c c co c c c c c I " 2 R H ru

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Udvinding af feldspat og glimmer i

Udvinding af feldspat og glimmer i 76 NOBGES GEOLOGISKE UNDERSØGELSE. Udvinding af feldspat og glimmer i Af Smaalenene. J. P. Friis. Den geologiske aarbog for 1891 indeholder en kort frem stilling om feldspat, kvarts og glimmer, deres forekomst

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Aktie- og Anpartsselskaber 1

Aktie- og Anpartsselskaber 1 Aktie- g Anpartsselskaber 1 Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Tidligere lignende ASL g APL meget hinanden, hvilket dg blev ændret i 1996, da APL blev frenklet (en række af de slettede

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

NÆSTVED KOMPOSTERINGS- ANLÆG

NÆSTVED KOMPOSTERINGS- ANLÆG Februar 2014 07.02.G02/2011-004 /bem NÆSTVED KOMPOSTERINGS- ANLÆG ÅRSRAPPORT 2013 Næstved Kmpsteringsanlæg Årsrapprt 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND FOR ÅRSRAPPORTEN 3 AFFALDSMÆNGDER 3 OVERFLADEVAND

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING Fdservice Nvember 2014 INDHOLD Undersøgelsens frmål Hvedknklusiner Køkkenernes adfærd g hldning Udviklingsptentialer fr øklgien Opsummering Appendix UNDERSØGELSENS FORMÅL I frbindelse

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

BRUG DET DU HAR DEL 2

BRUG DET DU HAR DEL 2 1 BRUG DET DU HAR DEL 2 Kim Trp, søndag d. 17. maj 2015 Brug det du har, fr du kan ikke bruge det du ikke har ALLE ER SKABT TIL AT DELTAGE Lad s prøve at adskille Karismagaver Tjenestegaver g Åndens gaver

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling Dyndved Lkal Udviklingsplan 2014 2020 Histrie Analyse Visin Strategi Handling Lkal udviklingsplan 2014-2020 Dyndved byen fr tryghed, rummelighed g fællesskab Indledning Dyndved bylaug vil gerne sikre en

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere Nyhedsbrev Nr. 9 den 10. april 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse HMU bakker p m Stabens arbejdsmiljøgruppe vedr. rygning i Herning Beslutning får indvirkning gså andre steder læs mere HMU beslutning

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. ktber 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ) g Jørgen Lu (JL) BO-VEST: Driftsleder Michael

Læs mere

Du bør som ejer eller ansvarlig for et {ernvarmebaseret varmeanlæg

Du bør som ejer eller ansvarlig for et {ernvarmebaseret varmeanlæg Nedkøling Fjernvarmefrbruget afregnes ud fra den varmeenergi, der frbruges, g den mængde vand fra fjernvarmenettet, sm løber gennem husets varmeanlæg. Det gælder defr m at nedkøle vandet så meget sm muligt

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Cpenhagen Fr plysninger m phavsret g brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk Fr infrmatin n cpyright and user rights,

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Fakta om den nye danske satsning

Fakta om den nye danske satsning Fakta m den nye danske satsning Status fr Nrwegian i Danmark efter ét år: Over 1 mi. danske passagerer 29 ruter, heraf én indenrigsrute Belægningspct. (lad factr): 82 pct. Lavere mkstninger end knkurrenterne

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Odense 14.- 15. november 2013 Referat:

Odense 14.- 15. november 2013 Referat: Nrdliks Årsmøde 14.- 15. nvember 2013 Odense, Syddansk Universitet Nærværende: Nina Møller Andersen (Københavns Universitet), Søren Jensen (Købehavns Universitet), Jn Helt Haarder (Syddansk Universitet),

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapport 2012

2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapport 2012 2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapprt 2012 Indhldsfrtegnelse 1. Beretning 1.1 Året der gik 3 1.2 DMI s klimastrategi 4 1.3 Fremtidens fkusmråder 5 2. Analyser g rapprtering 2.1 Klimapåvirkning

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere