Lokalplan 055. for et rekreativt område ved Sletskovvej, Herlufmagle. Udkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 055. for et rekreativt område ved Sletskovvej, Herlufmagle. Udkast"

Transkript

1 Lokalplan 055 for et rekreativt område ved Sletskovvej, Herlufmagle Udkast EU

2 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:2 af 20 OM LOKALPLANEN I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, ny bebyggelse, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, der forklarer om planens baggrund og forudsætningerne for planen samt beskriver hvad planen regulerer. Bestemmelser, der fastlægger, hvordan lokalplanområdet kan anvendes. Vedtagelsespåtegning, der dokumenterer, at planen er forelagt og vedtaget i byrådet. Et matrikelkort, som viser afgrænsningen af området i forhold til ejendomsskel. Et lokalplankort, som knytter sig til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende for områdets udnyttelse. En illustrationsplan, der viser, hvordan bebyggelse og anlæg kan udføres efter planen. Illustrationsplanen er vejledende og ikke juridisk bindende. HVORNÅR SKAL DER LAVES EN LOKALPLAN? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Herudover har byrådet ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde en lokalplan, hvis man fx ønsker at vurdere et projekt i en større sammenhæng i planlægningen eller en offentlig diskussion om udviklingen af et areal. OFFENTLIG HØRING Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, skal det udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når høringen er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man kan imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan planen vedtages endeligt. Hvis byrådet efter den offentlige høring vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden: dd.mm.åååå dd.mm.åååå TAKSONOMI I lokalplanen kan forekomme specielle faglige udtryk. Disse vil ofte være beskrevet som kommentarer til bestemmelserne. Yderligere udtryk er beskrevet i Kommunes ordforklaring til lokalplaner, som kan findes på kommunens hjemmeside.

3 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:3 af 20 LOKALPLANENS KONSEKVENSER En lokalplan fastlægger udviklingen af et område, og der må når lokalplanen er vedtaget ikke etableres byggeri eller anlæg, der er i modstrid med lokalplanen. Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Byggeri og anlæg, som er lovligt etableret før lokalplanen, kan fortsætte som hidtil også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at etablere de bebyggelser eller anlæg, som lokalplanen beskriver, men når de etableres, skal det ske efter lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i lokalplanens bestemmelser. INDSIGELSER OG KOMMENTARER Indsigelser og kommentarer til lokalplanforslaget skal indsendes til: Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved eller som til: senest dato måned år KLAGER Den endelige plan kan indklages for Natur- og Miljøklagenævnet, hvad angår retslige spørgsmål. Dvs. om lokalplanen er udarbejdet, som det foreskrives i den gældende lovgivning. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klagen skal indgives til: Næstved Kommune Adresse: eller Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved senest fire uger efter lokalplanens offentliggørelse. Næstved Kommune videresender derefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Der er et gebyr for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er på kr Gebyret tilbagebetales såfremt: - klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller - klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet.

4 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:4 af 20 Indhold Om lokalplanen... 2 Redegørelse... 5 Lokalplanens formål... 5 Lokalplanens baggrund... 5 Lokalplanens område... 5 Lokalplanområdets omgivelser... 8 Lokalplanens indhold... 8 Lokalplanens forhold til anden planlægning Servitutter Fredning og naturbeskyttelse Lokalplanens forhold til miljøet Tilladelser fra andre myndigheder Tilladelser efter andre lovgivning Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus og evt. bonusvirkning Områdets anvendelse Vej-, sti- og parkeringsforhold Udstykning Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og fremtræden Ubebyggede arealer Terrænregulering Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Miljø Bevaring Servitutter Ophævelse af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Indsættes: Kortbilag 1: Matrikelkort 2: Lokalplankort 3: Illustrationsplan Bilag 1: Facadetegninger

5 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:5 af 20 REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål, at give mulighed for etablering af et center til natur- og friluftsaktiviteter. Lokalplanen skal angive retningslinjer for placering, bebyggelsens omfang og placering, adgangsforhold samt parkering. LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra KFUM-Spejderne i Herlufmagle om at opføre et nyt natur- og friluftscenter. Spejdergruppens nuværende mødehytte er udtjent og ligger på en lejet grund, der ejes af Næstved Kommune i det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet. Spejderne har et ønske om at spille en mere aktiv rolle som bindeled imellem aktører i lokalsamfundet for at skabe liv, udvikling og oplevelser. Dette skal et nyt center skabe rum for. Der har derfor været afholdt en arkitektkonkurrence, og lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med vinderprojektet. LOKALPLANENS OMRÅDE Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse Lokalplanområdet omfatter dels spejdernes nuværende område med den gamle spejderhytte og dels et landbrugsområde. Lokalplanområdet ligger umiddelbart syd for Herlufmagle og ca. 300 meter nord for Gelsted. Lokalplanområdet afgrænses af Sletskovvej mod nord, Helgesvej mod øst, åben land mod syd og af fredskov langs den nedlagte jernbanelinje mellem Næstved og Ringsted mod vest. Området er på ca. 12 ha. Områdets zonestatus Lokalplanområdet ligger i landzone. Områdets nuværende anvendelse Den nordlige del af lokalplanområdet anvendes i dag til fritidsformål for spejderaktiviteter og den sydlige til landbrugsformål samt et område, der henligger som udyrket og indeholder mose.

6 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:6 af 20 Luftfoto med lokalplanens afgrænsning. Eksisterende bebyggelse og anlæg I lokalplanens nordøstlige hjørne ligger en spejderhytte på ca. 250 m 2 samt et par mindre bygninger. Spejderhytten fremtræder brugt og slidt. Områdets eksisterende spejderhytte.

7 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:7 af 20 Eksisterende skur med depot. Der løber en højspændingsledning hen over lokalplanområdet langs med åen. Landskab og natur Terrænet falder let mod syd mod et beskyttet vandløb, hvorefter det igen stiger let mod syd. Området omkring spejderhytten er omgivet af høje træer, der afgrænser den nordligste del af lokalplanområdet. Den sydlige del af lokalplanområdet består af landbrugs- og moseareal. Den vestlige afgrænsning støder op til et område med fredskov. Rekreative muligheder Lokalplanen indgår i et område, der i kommuneplanen er udpeget som et særligt friluftsområde og rekreativ forbindelse mellem Holmgaard Mose og Ravnstrup Sø, og som skal sikre gode adgangsmuligheder fra både byer og sommerhusområder til de forskellige naturområder og særlige friluftsområder. Endvidere er der på den tidligere Slagelse- Næstvedbane etableret stiforbindelsen Fodsporet. Lokalplanens område vil således indgå som godt støttepunkt i udnyttelsen af de rekreative muligheder, der er fastlagt i Kommuneplan Naturbeskyttelse Der er i lokalplanområdet et vandløb, en lille sø og et moseareal, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Trafikale forhold Lokalplanområdet vejbetjenes i dag fra Sletskovvej, som er en privat fællesvej.

8 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:8 af 20 LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER Lokalplanområdet ligger syd for Herlufmagle og nord for Gelsted, ca. fem kilometer nordvest for Fensmark og ca. 10 kilometer nord for Næstved, ved den tidligere jernbanelinje Slagelse- Næstvedbanen. Den nedlagte jernbanerute mellem Slagelse og Næstved er nu omdannet til en rekreativ sti gennem landskabet. Stien kaldes Fodsporet og ligger langs lokalplanens vestlige afgrænsning. Det er heraf let at komme til og fra natur- og friluftscentret på cykel, rulleskøjter m.v. og som gående trafikant. Mod nord grænser lokalplanen op til et boligområde. Mod syd og øst er der åbent land. LOKALPLANENS INDHOLD Disponering Lokalplanen opdeler arealet i to delområder, som vist på kortbilag 1. Delområde I omfatter området nord for vandløbet. Delområde II omfatter området syd for vandløbet. Anvendelse Lokalplanen fastlægger området til rekreativt formål. Indenfor delområde I kan der opføres et fritidscenter med tilhørende parkeringsplads, rekreative anlæg som fx boldbane, amfi-scene, bålplads samt etableres mindre shelters, skure og lignende. Delområde II udlægges til lærings- og naturområder, der understøtter oplevelsen af naturen og friluftslivet. Zonestatus og bonusvirkning Lokalplanområdet ligger i dag i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse, anlæg og ændret anvendelse i landzone jf. planlovens 35 stk. 1, som beskrives i lokalplanen. Bebyggelse og anlæg I lokalplanområdet kan der - indenfor et angivet byggefelt i delområde I - etableres et naturog friluftscenter. Bygningen kan opføres i op til 2 etager. Der kan i bygningen integreres et udsigtstårn i flere etager med en højde på op til 15 meter. Der kan udenfor byggefeltet anlægges mindre bygninger og anlæg, der understøtter naturoplevelser og friluftsliv, som fx stiforbindelser, shelters, bålpladser, broforbindelser over vandløbet, beplantning m.v.

9 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:9 af 20 Bebyggelse inden for Delområde I fra konkurrenceprojekt

10 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:10 af 20 Facade sydvest fra konkurrenceprojekt Facade nord fra konkurrenceprojekt Facade sydøst fra konkurrenceprojekt Facade nordvest fra konkurrenceprojekt

11 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:11 af 20 Grønne områder, landskab og beplantning Det er intentionen at landskabet inden for lokalplanområdet udformes efter en landskabs- og beplantningsplan efter principperne som vist på nedenstående illustrationsplan. Vandløbet, søen og mosearealet vil blive indarbejdet i landskabsplanen, så der tages hensyn til beskyttelsen af naturtyperne. Ideskitse til landskabsplan fra konkurrenceprojekt Veje, stier og parkering Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Sletskovvej. For at sikre at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser og undgå uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser, der kan opfylde behovet for anlæggets ansatte og besøgende. Der kan indenfor området anlægges stier og broer efter behov. Dog må der ikke ske ændringer i tilstanden for vandløbet, søen og mosen, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven, før der er opnået tilladelse hertil fra Næstved Kommune. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Næstved kommuneplan i forhold til anvendelse og afgrænsning. Lokalplanområdet ligger delvist inde for rammeområde 4.2B6 til boligformål og 4.2F1 til rekreativt formål. Den sydligste del af området er ikke omfattet af et rammeområde. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Næstved Kommuneplan er der udarbejdet et tillæg nr. 6. Tillægget overfører lokalplanområdet til rammeområde 4.2F1 til rekreative formål og udvider rammeområdets afgrænsning.

12 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:12 af 20 Landzonetilladelse bonusvirkning Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jf. planlovens 35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Der skal således ikke søges om zonetilladelse til den anvendelse af arealet, som lokalplanen muliggør. Teknisk forsyning VAND Lokalplanens område forsynes med vand fra privat vandværk i henhold til vandforsyningsplanen. VARME Lokalplanområdet ligger uden for område med kollektiv varmeforsyning, og bebyggelsen skal opvarmes med individuel varmeforsyning. KLOAK Spildevand skal håndteres i henholdt til Næstveds Kommunes Spildevandsplan. RENOVATION Sortering, opbevaring og håndtering af affald skal ske i henhold til gældende regulativer. Flere oplysninger fås på Kollektiv trafik Ved lokalplanens udarbejdelse kører følgende busser til Herlufmagle: 680, 685, 686, 687 og 688. SERVITUTTER Der er ingen servitutter der er uforenelige med lokalplanen, og som fortrænges af denne jf. planlovens bestemmelser. Følgende servitutter vil dog være hensigtsmæssige at få aflyst: , Dokument om byggelinjer 10 meter fra vejmidte; , Dokument om byggelinjer 10 meter fra vejmidte. Servitutterne er forældede på grund af senere tinglyst byggelinje 15 meter fra vejmidte. FREDNING OG NATURBESKYTTELSE Beskyttet natur VANDLØB Der er registreret et beskyttet vandløb inden for lokalplanområdet, som vist på nedenstående kort. SØ Der er registreret en beskyttet sø inden for lokalplanområdet, som vist på nedenstående kort.

13 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:13 af 20 MOSE Der er registreret en beskyttet mose inden for lokalplanområdet, som vist på nedenstående kort. Beskyttet natur. LOKALPLANENS FORHOLD TIL MILJØET Lov om Miljøvurdering Næstved Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, da planen udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen vurderer, at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen kan rekvireres ved henvendelse til Næstved Kommunes planafdeling, eller på KLAGEVEJLEDNING Næstved Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Klage indgives til Natur- og Miljøklagenævnet som beskrevet på side 2 i lokalplanen.

14 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:14 af 20 Jordforurening Forhold om jordforurening reguleres af Lov om forurenet jord. I henhold til loven, skal arbejdet standses, hvis der i forbindelse med bygge- eller jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening. Forureningen skal anmeldes til Næstved Kommune, og arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionen har modtaget underretning om den konstaterede forurening. Region Sjælland er myndighed for kortlægning af forurenede arealer. Orientering om jordforurenede arealer kan ses på: Der er ikke registreret jordforurening i området. Grundvand Lokalplanen ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser. Anvendelsen vurderes ikke at udgøre en risiko for drikkevandet. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Museer Næstved Museum skal i henhold til Museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg. Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet stoppes og Næstved Museum underrettes, jf. museumsloven. NaturErhvervstyrelsen Der er landbrugspligt på følgende ejendomme: matr. nr. 4cu og 4b Gelsted By, Herlufmagle og 18at, Herlufmagle By, Herlufmagle. Uanset lokalplanenes bestemmelser kræves det, at landbrugspligten ophæves på de arealer, der ikke anvendes til landbrug, ved en særskilt ansøgning til NaturErhvervstyrelsen, Jf. lov om landbrugsejendomme. TILLADELSER EFTER ANDEN LOVGIVNING Naturbeskyttelse Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke ske ændringer i tilstanden for beskyttet vandløb, sø og mose jf. Naturbeskyttelsesloven 3, før der er givet tilladelse hertil fra Næstved Kommune.

15 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:15 af 20 LOKALPLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL: LOKALPLAN NR. 055 I henhold til planloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013, samt efterfølgende ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er: 1.1 at udlægge området til rekreative formål; 1.2 at skabe mulighed for at der kan opføres et natur- og friluftscenter med tilhørende faciliteter; 1.3 at skabe mulighed for anlæggelse af udendørs friluftsaktiviteter; 1.4 at sikre gode tilkørselsforhold og parkeringsmuligheder. 2. OMRÅDE, ZONESTATUS OG BONUSVIRKNING 2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og 2, omfatter følgende matr.: nr.:4b og 4cu Gelsted By, Herlufmagle og 18at Herlufmagle By, Herlufmagle samt alle parceller, der efter den 1. april 2014 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanen opdeles i delområde I og II, som vist på kortbilag 1 og Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone. 2.4 Lokalplanen erstatter - jf. Planlovens 15, stk. 4 de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jf. planlovens 35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet kan anvendes til rekreative formål og landbrugsformål. 3.2 Delområde I kan anvendes til natur- og friluftscenter med tilhørende shelters, bålplads, amfi-scene, redskabsrum og lignende. 3.3 Delområde II anvendes til naturområde med friluftsaktiviteter, hvor der kan etableres stier, fitness anlæg, vildtager, biotoper, sø og lignende, der understøtter oplevelsen af naturen og friluftslivet. 3.4 Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg, kloakpumpestation, regnvandsbassin m.v.

16 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:16 af VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 4.1 Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Sletskovvej. 4.2 Der skal inden for delområde I etableres det antal parkeringspladser, som til enhver tid opfylder behovet for frivillige, ansatte og besøgende til området. Der skal dog mindst etableres 30 parkeringspladser. 4.3 Parkering skal ske inden for det på kortbilag 2 viste område. 4.4 Der kan etableres stiforbindelse over vandløbet, i princippet som vist på kortbilag UDSTYKNING Ingen bestemmelser 6. TEKNISKE ANLÆG 6.1 Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til områdets forsyning, fx. transformerstationer o.l. såfremt anlæggene kan integreres med bebyggelsen og udformes under hensyntagen til helhedsindtrykket og omgivelserne. 6.2 Installationsbokse og lignende, mindre anlæg til områdets tekniske forsyning skal placeres samlet langs vej- eller naboskel og skal have samme diskrete udformning og farve. 7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelse må kun opføres indenfor det på kortbilag 2 viste byggefelt. 7.2 Bebyggelse må højst opføres i 2 etager. Der kan dog etableres et udsigtstårn med flere etager. 7.3 Bygningens højeste punkt må maks. være 15 meter. 7.4 Mindre skure, shelters, pavillioner og lignende der understøtter natur- og friluftsaktiviteter kan opstilles uden for byggefeltet. 8. BEBYGGELSENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN Delområde I: 8.1 Bygninger inden for delområde I skal have ydervægge af træ. Mindre bygningsdele og mindre bygninger kan udføres i andre materialer som glas, zink, stål, kobber, aluminium og tegl. 8.2 Tage kan udføres med tagpap, stål- eller zinkbeklædt eller som gummitag i sort eller grå farve. 8.3 Tage kan desuden udføres som grønne tage med vækstlag af græs, sedumarter eller tilsvarende. 8.4 Der kan opsættes solfangere og solceller på facader og tag, hvis disse indpasses i bygningens arkitektur. 8.5 Solfangere og solceller skal have antirefleksbehandlet overflade.

17 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:17 af Skiltning tillades i form af ét skilt med navn/ logo opsat ved indkørslen til lokalplanområdet. Skiltet må have en maks. højde på 180 cm over terræn og en maks. størrelse på 3 m 2. Delområde II: 8.7 Mindre bygninger som beskrevet i 7.4 må kun udføres i træ. Tag må desuden dækkes med tagpap. 9. UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Ubebyggede arealer skal inden for lokalplanområdet ved beplantning, befæstelse og lignende gives en grøn karakter. 9.2 Delområde II skal anlægges efter en samlet landskabsplan. 9.3 Der må inden for lokalplanens område ikke plantes arter, som er opført på Miljøministeriets til enhver tid gældende liste over invasive arter: vandpest (Elodea canadensis ), Bjergfyr (Pinus mugo), Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia ), Canadisk bakkestjerne (Conyza canadensis ), Contortafyr/Klitfyr (Pinus contorta), Engelsk vadegræs (Spartina anglica), Glansbladet hæg (Prunus serotina ), Gul kæmpekalla (Lysichiton americanus), Gyldenris (Canadisk gyldenris (Solidago canadensis) og Sildig gyldenris (Solidago gigantea ), Japansk pileurt (Fallopia japonica ), Kæmpe-balsamin (Impatiens glandulifera ), Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum ), Kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis ), Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus ), Pastinak (Pastinaca sativa), Rød hestehov (Petasites hybridus ), Rynket rose (Rosa rugosa). 10. TERRÆNREGULERING Ingen bestemmelser 11. FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: 11.1 de i 4 nævnte parkeringsarealer er etableret; 11.2 ny bebyggelse er tilsluttet kollektiv vandforsyning, elforsyning og kloakforsyning; 12. MILJØ Ingen bestemmelser 13. BEVARING Ingen bestemmelser 14. SERVITUTTER 14.1 Der er ingen private tilstandsservitutter, som fortrænges af planen. 15. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Ingen bestemmelser

18 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:18 af LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Lokalplanens retsvirkninger 16.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Der kan foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme mod erstatning, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Der henvises i øvrigt til planloven.

19 LOKALPLAN 055 for et rekreativt område ved Sletskovvej, Herlufmagle Vedtagelsespåtegning Næstved Byråd har den XX.XX.2014 vedtaget at offentliggøre dette lokalplanforslag Carsten Rasmussen Borgmester / Tomas Therkildsen Kommunaldirektør

20

21 Herlufmagle By, Herlufmagle Gelsted By, Herlufmagle Delområde II Delområde I signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Delområde Matriklgrænse Ejerlavsgrænse Mål: 1: Kortbilag 1 Afgrænsning / Matrikelkort

22

23 Sø Vandløb Delområde II Mose Delområde I signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Delområde Byggefelt Parkeringsareal Vejadgang Stiforbindelse Mål 1:4000 Kortbilag 2 Lokalplankort

24

25 FREDSKOV FREDSKOV SØ SØLVPOPPEL TIL- OG FRAKØRSEL SLETSSKOVVEJ AKTIVITETS- PLADS P-PLADS BOLDBANE EKS. BALSAMPOPPEL ANKOMST- PLADS EXPERIMENTARIUM PLADS TIL SOCIALE LEGE CYKEL-PARKERING FRUGTLUND LÆSEHAVE AHORN EKS. SHELTER HASSEL EKS. TRÆER VINKÆLDERRENDEN REKREATIV HOVEDSTI SØLVPOPPEL ENGGRÆS SØ SLÅEN VÅDENGSOMRÅDE HYLD RØDEL ASK BROKIKKERT STRANDBRED MOSE TRAMPESTI RØDEL DUFTE GRUSSTI HYLD ENGGRÆS HASSEL GRUNDSKEL ENGGRÆS GRUSSTI AHORN EKS. SØ EKS. TRÆER HYLD Helhedsplan 1:4000 HASSEL VINKÆLDERRENDEN SLÅEN RØDEL HELGESVEJ REKREATIV HOVEDSTI TRAMPESTI KULTURHISTORIE ENGGRÆS HAREAGER DUFTE FUGLEVILDTAGER RÅVILDTAGER FITNESS ENGGRÆS ISTIDEN HAREAGER SHELTERS CEREMONIPLADS TRAMPESTI GRUSSTI SUCCESSION FLORA SANSESPIL REKREATIV HOVEDSTI FORHINDRINGSBANE DYRELIV EKS. STISYSTEM Lokalplanafgrænsning Mål 1: Kortbilag 3 Illustrationsplan

26

27 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 4 Bilag: XX:XX:XX KOMMUNEPLANTILLÆG edoc nr.: Udgave nr.: 9 Dato: Status:Endelig Ansv: Kommuneplantillæg nr. 6 for et rekreativt område ved Herlufmagle NÆSTVED KOMMUNE Juni 2014

28 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:2 af 4 Bilag: XX:XX:XX KOMMUNEPLANTILLÆG edoc nr.: Udgave nr.: 9 Dato: Status:Endelig Ansv: KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 Kommuneplantillæg nr. 6 til Næstved Kommuneplan 2013 For et rekreativt område syd for Herlufmagle. For at bringe lokalplan 055 i overensstemmelse med Næstved Kommuneplan er der udarbejdet et tillæg nr. 6 til Kommuneplan REDEGØRELSE Lokalplanen indgår i et område, der i kommuneplanen er udpeget som et særligt friluftsområde og rekreativ forbindelse mellem Holmgaard Mose og Ravnstrup Sø, og som skal sikre gode adgangsmuligheder fra både byer og sommerhusområder til de forskellige naturområder og særlige friluftsområder. Endvidere er der på den tidligere Slagelse-Næstvedbane etableret stiforbindelsen Fodsporet. Lokalplanens område vil således indgå som godt støttepunkt i udnyttelsen af de rekreative muligheder, som er fastlagt i Kommuneplan 2013: Rekreativ forbindelse skal sikre gode adgangsmuligheder fra både byer og sommerhusområder til de forskellige naturområder og særlige friluftsområder, ligesom der også skal være sikres gode forbindelser mellem områderne, til gavn for både lokalbefolkningen og turismen, uden at naturog landskabsinteresser tilsidesættes. Særlige friluftsområder er områder, der er særlig egnede til ekstensivt, ikke særligt anlægskrævende friluftsliv. I disse områder skal landskabet i så høj grad som muligt gøres tilgængeligt for ekstensiv rekreativ udnyttelse og naturformidling, uden at områdernes natur- og landskabsmæssige værdier tilsidesættes. Der kan bl.a. etableres støttepunkter for ophold og naturformidling. Den sydlige del af området er omfattet af potentiel ny natur, jf. generelle retningslinjer i kommuneplanen: Der må ikke etableres større rekreative anlæg og aktiviteter. Eksisterende aktiviteter kan ikke udvides, medmindre det kan ske med vidtgående hensyn til områdets beskyttelsesstatus. Mindre støttepunkter for det almene friluftsliv kan tillades, forudsat at det kan ske uden at tilsidesætte beskyttelseshensynet. Intentionen med kommuneplantillægget er at udlægge området til rekreative formål og herved muliggøre realiseringen af et natur- og friluftscenter for aktiviteter der understøtter naturen og friluftslivet. Det nye center vil således være et støttepunkt for det almene friluftsliv og udgøre en aktiv kvalitet for friluftslivet i Næstved Kommune. Tillægget overfører lokalplanområdet til rammeområde 4.2F1 til rekreative formål og udvider rammeområdets afgrænsning. Der foretages mindre ændringer af rammebestemmelserne med hensyn til etageantal.

29 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:3 af 4 Bilag: XX:XX:XX KOMMUNEPLANTILLÆG edoc nr.: Udgave nr.: 9 Dato: Status:Endelig Ansv: RAMMEBESTEMMELSER Områdets Beliggenhed: Området er beliggende syd for Herlufmagle Områdets zonestatus: Området er beliggende i landzone og forbliver i landzone. Plannr.:4.2F1 Plannavn: Rammedel Herlufmagle/Gelsted 4.2F1 Gelsted Nord Plandistrikt: 4.2 Herlufmagle/Gelsted Anvendelse generelt: Rekreativt område Anvendelse specifikt: Rekreativt grønt område Anvendelse konkret: Bypark Zone status: Landzone Fremtidig zone status: Landzone Bebyggelsesprocent: 10 Bebyggelsesprocent beregnet af: Den enkelte ejendom Max etager: 1. Ved lokalplanlægning kan der planlægges for byggeri i op til to etager samt udsigtstårne og lignende med flere etager. Generelle anvendelsesbestemmelser: Mulighed for byggeri til fritidsaktiviteter.

30 Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:4 af 4 Bilag: XX:XX:XX KOMMUNEPLANTILLÆG edoc nr.: Udgave nr.: 9 Dato: Status:Endelig Ansv: RAMMEKORT Eksisterende rammeområde Fremtidigt rammeområde

31

32 Plan Center & for Trafik Plan & Erhverv Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved Telefon

LOKALPLANENS INDHOLD. Anvendelse Lokalplanen fastlægger området til rekreativt formål.

LOKALPLANENS INDHOLD. Anvendelse Lokalplanen fastlægger området til rekreativt formål. Rettelsesblad Lokalplan 055 EU 29.09.2014 Naturbeskyttelse Der er langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning et vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Trafikale forhold Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan D16-1

Tillæg nr. 1 til lokalplan D16-1 Tillæg nr. 1 til lokalplan D16-1 for et område til offentlige formål (kolonihaver) ved Englebjergvej Udkast EU - 05.01.2015 1 Her ligger lokalplanen WWW Hvor kan lokalplantillægget ses? Tillægget kan findes

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan K4-1

Tillæg nr. 1 til lokalplan K4-1 Tillæg nr. 1 til lokalplan K4-1 for et område til offentlige formål (Kolonihaver) ved Kalby Ris Udkast EU - 05.01.2015 1 Her ligger lokalplanen WWW Hvor kan lokalplantillægget ses? Tillægget kan findes

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Indhold 1. Indledning... 3 2.Særlige bestemmelser og myndighedsforhold... 3 3.Lokalitetsbeskrivelse... 4 4.Plejeplan... 5 4.1.Område 1 se kortbilag 1....

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE Forslag til Tillæg nr. 1. til Lokalplan nr. 54 for et boligområde ved Snerlevej i Grønnemose Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplantillæggets baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet

Læs mere

Delaflysning af lokalplan S.1

Delaflysning af lokalplan S.1 Delaflysning af lokalplan S.1 for området Skelby By Gældende for matr. nr. 7 f, Skelby By, Skelby 1 2 Forslag til aflysning af lokalplan Vejledning: Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Et erhvervs-område ved Balling

Et erhvervs-område ved Balling 256 Et erhvervs-område ved Balling Indholdsfortegnelse Planloven 1 Planloven - side 2 2 Planloven - side 3 3 Redegørelse 4 Indledning 5 Lokalplanens område 6 Lokalplanens formål og indhold 7 Tekniske Forhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Byrådet har på

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

HER LIGGER LOKALPLANEN

HER LIGGER LOKALPLANEN HER LIGGER LOKALPLANEN OM LOKALPLANEN I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, ny bebyggelse, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplanforslag 607

Forslag til LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplanforslag 607 Forslag til LOKALPLAN 607 P-huset ved Rosenørnsgade Randers Kommune INDHOLD Høringsperiode minimum 8 uger fra offentliggørelsen af lokalplanen. Vejledning om lokalplanen Lokalplanens retsvirkninger herfra

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere