LOKALPLAN 124 Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden i Farum med Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 FORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 124 Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden i Farum med Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 FORSLAG"

Transkript

1 LOKALPLAN 124 Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden i Farum med Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 FORSLAG i offentlig høring fra xx. xxxx til xx. xxxx 2015

2 Sept 2015 Sag nr FORSLAG Lokalplan 124 Ny boligbebyggelse til bofællesskab for seniorer på Bybækgrunden i Farum

3 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter, er bindende for enhver. I henhold til planloven må der ikke etableres noget forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre Byrådet har givet dispensation efter planlovens bestemmelser herom. Overtrædelse af planens bestemmelser er strafbart. En lokalplan fastlægger således bindende bestemmelser for den fremtidige anvendelse, bebyggelse og udformning af lokalplanområdet. Planen medfører dog ikke handlepligt. Det betyder, at eksisterende lovlige forhold må fortsætte uforandrede, men at enhver ændring af de eksisterende forhold skal være i overensstemmelse med lokalplanen. I afsnittet om lokalplanens retsvirkninger står der mere om lokalplanens betydning, herunder om muligheder for dispensation, ekspropriation og erstatning. Lokalplanens kort og tegninger Lokalplanens kort og tegninger er en grafisk fremstilling af lokalplanens bestemmelser og er en del af bestemmelserne. Disse kort og tegninger har derfor bindende virkning. Derimod viser planens illustrationer kun eksempler på en mulig udformning af området i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Disse illustrationer har derfor ikke bindende virkning. Redegørelsen Planloven fastlægger, at en lokalplan skal ledsages af en redegørelse. I denne lokalplan består redegørelsen dels af bemærkninger, der under samme overskrift løbende følger lokalplanens bestemmelser, dels af bilagsdelen Redegørelse bagest i hæftet. I bilagsdelen findes bl.a. en samlet redegørelse for, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, samt for hvilke tilladelser eller dispensationer, der evt. skal indhentes fra andre myndigheder, før lokalplanen må realiseres. Lokalplanens indhold kort fortalt Denne lokalplan fastlægger, hvor og hvordan der må opføres en boligbebyggelse på Bybækgrunden i Farum Midtby. Området er tidligere skolegrund og henligger med den gamle skole og et ungehus med tilhørende bygninger. Lokalplanområdet er på luftfotoet vist med gul indramning. Lokalplanen er udarbejdet af Furesø Kommune og rettighederne til kort / foto tilhører kommunen.

4 Forslag til Lokalplan 124 Lokalplanbestemmelser 1 Formål 4 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykning og lignende 5 5 Vejforhold og parkering 6 6 Ledningsanlæg 8 7 Bebyggelsens omfang og placering 9 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 12 9 Ubebyggede arealer og beplantning Belysning og skiltning Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 18 Foreløbig vedtagelsespåtegning 20 Lokalplanens kort 1 4 Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund, formål og indhold 21 Hidtidig lokalplan 22 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 25 Miljøvurdering 33 Screening af forslag til Lokalplan 124 og Tillæg 6 til Kommuneplan Konklusion på miljøscreening og afgørelse om miljøvurdering og miljørapport 34 Bilag: Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan

5 Forslag til Lokalplan 124 Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden i Farum I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af , fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Furesø Kommune. 1 Formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til boligformål i form af etagebyggeri. at sikre, at ny bebyggelse opføres så den i sin udformning og placering skaber boliger for seniorer. at sikre, at ny bebyggelse i lokalplanområdet opføres så den i sin udformning og placering fremstår i arkitektonisk sammenhæng inden for lokalplanområdet, med nabobebyggelsen Farum Midtpunkt og med de tilgrænsende byområder. at sikre, at veje og stier fremtræder beplantede og udformes så der skabes sammenhæng med tilgrænsende byområder. at sikre udendørs opholdsarealer og at udendørs opholdsarealer støjafskærmes. at sikre, at ubebyggede arealer, forhaver og vejarealer udformes med henblik på at skabe grønne byrum og friarealer. at sikre at regnvand kan nedsives lokalt. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kort 1 og omfatter ejendommen matr.nr. 17 cd, Farum By, Farum, samt alle parceller, der efter den 1. 4

6 oktober 2015 udstykkes i området. 2.2 Lokalplanområdet er og forbliver beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til etageboliger for helårsbeboelse. ( Herunder fællesfaciliteter for områdets beboere som vaskeri, fællesrum, mødelokaler, selskabslokaler og lign.) I de områder der er vist med tæt skravering på kortbilag 2 må der dog indrettes mindre butikker, liberale erhverv, kontor/administration, offentlige formål, undervisning og mindre håndværksvirksomheder uden miljøgener i ejendommenes stueetager. I de områder der er vist med tæt skravering på kortbilag 2 må bebyggelsens 1 og 2. sal må kun anvendes til helårsbeboelse samt offentlig service, liberale erhverv og fællesfaciliteter for områdets beboere. Ad 3.1 Uanset lokalplanens bestemmelser er det umiddelbart tilladt at drive eget erhverv i egen bolig, når virksomheden drives af personer, som bebor den pågældende ejendom, og virksomheden drives uden ansatte eller medhjælpende uden for husstanden, og virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke brydes, og virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende. Der kan ikke placeres småbørnsinstitutioner inden for lokalplanområdet. Bruttoetagearealet for den enkelte virksomhed må højest være 400 m 2. Det samlede bruttoetageareal til butikker i området må højest være på 400 m 2. Den enkelte butik må højest være 100 m Uanset ovenstående må der opføres én transformerstation samt andre mindre tekniske anlæg til sikring af den nødvendige forsyning. 4 Udstykning og lignende 4.1 Lokalplanområdet må kun udstykkes så fremtidige ejendomsskel følger lokalplanområdets afgrænsning og opdeling i to karreer i overensstemmelse med kortbilag 3. Ad 4.1 Udstykning betyder etablering af nye, selvstændige ejendomme. Ved arealoverførsel forstås overførsel af areal fra en eksisterende ejendom til en anden eksisterende ejendom. 5

7 Ved sammenlægning forstås sammenlægning af to eller flere ejendomme til én ejendom. Ved boligenhed forstås den enkelte bolig med dertil hørende private friarealer og udhus. 4.2 Der må ikke ske yderligere udstykning, sammenlægning eller arealoverførsel end angivet i Vejforhold og parkering 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Paltholmvej som vist på kortbilag Veje og stier må kun etableres i overensstemmelse med principperne på kortbilag 2 og kortbilag 4. Veje og stier etableres som følgende typer: Fordelingsvej ( A-A) som udlægges som parkeringsgade med 22 m bredde og anlægges med et asymmetrisk profil med syv meters kørebane, fællessti/fortov på 3 m i begge sider og trug med træer og anden beplantning 2 meter i begge sider. Der anlægges parkering vinkelret på kørebanen mod syd. Boligveje ( B-B) som udlægges i 17 m bredde anlægges med 6 meters kørebane, fællessti/fortov på 3 m i begge sider og trug med træer i forskudte rækker og anden beplantning og parkering i 2,5 meter i begge sider. Adgangsvej med tilslutning til Paltholmvej ( C-C) som udlægges i 17 m bredde og anlægges med 7 meters kørebane, fællessti/fortov på 3 m i begge sider og trug med træer i forskudte rækker og anden beplantning 2 meter i begge sider. Fortov og sti til fodgænger og cykel udlægges i 3 meters bredde. 6

8 Stier i eget trace til fodgængere udlægges i 2 meters bredde. 5.3 Vendepladser skal etableres efter de principper der er vist på kortbilag 2. Ved udførsel af vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende arealer afskæres, og der skal sikres oversigtsarealer. Dette skal ske efter vejlovgivningens regler. 5.4 Vejstrækninger og vendepladser må kun anlægges i fliser og/eller asfalt. 5.5 Der skal etableres 1 bilparkeringsplads til hver bolig. Halvdelen af parkeringsbehovet skal tilgodeses på terræn i vejrum inden for lokalplanområdet. Parkering må kun etableres som vist på kortbilag 2. Til sikring af de påkrævede parkeringspladser skal der indbetales til Furesø Kommunes p- fond. Bilparkeringspladser skal anlægges med en bredde på mindst 2,5 m, en længde på mindst 5 m og et manøvreareal på mindst 7 m i forlængelse af parkeringspladserne. Ad 5.5 Kommunalbestyrelsen kan fravigebestemmelser i bygningsreglementet eller bestemmelser i lokalplaner om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond, jf cirkulære om kommunale parkeringsfonde. Parkeringspladser udenfor lokalplanområdet skal søges tilvejebragt i eksisterende parkeringskælder under Bybækhallen. Der skal etableres mindst 2 almindelige handicap p-pladser til hver boligkarre og en handicap p-plads til en kassevogn. Handicapegnede bilparkeringspladser skal etableres med en bredde på mindst 3,5 m og en længde på mindst 5 m. Handicap p-plads til kassevogn skal have en længde på mindst 4,5 og en længde på mindst 8 m. 7

9 Handicapegnet parkering må kun etableres i asfalt. Der skal udlægges 2 cykelparkeringsplads pr. bolig. Der skal etableres i alt 20 stk. cykelparkeringspladser heraf 10 overdækkede. Der skal udlægges areal til i alt 60 cykler. Der skal minimum anlægges 1 ladcykelparkering pr kvm ved boligbyggeri i den østlige karre. 5.6 Brandvej skal anlægges i overensstemmelse med principperne på kortbilag 2. Brandvej skal anlægges i en afstand på højest 3 meter fra facaden. Brandveje i friarealer med græs skal etableres i græs armering. 5.7 Opkanter og belægning skal udføres ældrevenligt med bløde kanter og jævne belægninger. 6 Ledningsanlæg 6.1 Ledningsanlæg må kun fremføres som jordkabler. 6.2 Eksisterende spildevandsledninger er omfattet af respektafstande på 3 meter fra midte af ledning jf. kortbilag 2. Bestemmelsen skal sikre at der kan graves til spildevandsledning uden konsekvenser for byggeri. Funderingen langs Paltholmvej og stikledning skal tilgodese en fremtidig udskiftning af eksisterende kloakledning. 6.3 Eksisterende regnvandsledning der fremgår af kortbilag 2 kan nedlægges. 6.4 Der må ikke opsættes mobilmaster i området. 6.5 Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformerstationer mv. skal integreres i bebyggelse. 8

10 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Indenfor lokalplanområdet må der maksimalt opføres etagemeter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 100 %. 7.2 Indenfor hver boligkarre må der maksimalt opføres etagemeter. 7.3 Der udlægges byggefelter som vist på kortbilag Bebyggelse må kun opføres inden for de udlagte byggefelter jf. kortbilag 2. Dog må altaner overskride byggelinien med højest 1,5 m og andre mindre bygningsdele overskride byggefelterne med højst 0,5 m. Der må ikke etableres altaner i stueetagen ud mod Paltholmvej. Uanset ovenstående må der etableres udhuse, cykelskure, drivhuse, overdækninger, depoter, samt anlæg til affaldshåndtering og anlæg til håndtering af regnvand udenfor byggefelterne. Der må højest opføres i alt 100 m 2 til udhuse, cykelskure, drivhuse, overdækninger, depoter, samt skure til affaldshåndtering udenfor byggefelterne. 7.5 Der skal etableres mindst en port til gårdrummene i hver karre. Portene skal have en bredde på mindst 3,5 m og en højde på mindst 2,5 m mod gård. 7.6 Inden for byggefelterne skal størstedelen af bebyggelsen placeres i en fast byggelinje som vist på kortbilag 2. Der kan dog ske fremspring og tilbagerykninger på indtil 2½ meter i forhold til byggelinjer mod øst, nord og vest. 9

11 7.7 Indenfor byggefelterne må der etableres kælder. 7.8 Bebyggelse må opføres i max 3 etager. Bebyggelsen skal fremstå som en arkitektonisk helhed i byggefeltets fulde udstrækning. Dog kan der indenfor bebyggelsen fjernes volumen i bygningens fulde dybde indtil maksimalt 20% af bygningens facadeareal på hver enkelt facade. Ad Bestemmelsen skal sikre at der kan skabes mulighed for etablering af rum / huller i bygningskroppen ud mod Paltholmvej. Bebyggelse mod syd mod Paltholmvej skal opføres i minimum 2 etager. Bebyggelsen mod øst, nord og vest må springe i etager fra 1 til 3. Det angivne maksimale etageantal på 3 etager er inklusiv eventuelle udnyttede tag etager til terrasser og ophold, og anlæg på tag, teknikrum i tag samt tagterrasser og trapperum hertil. 7.9 Stueetager ud mod Paltholmvej skal udføres med en minimums etagehøjde på 4 meter. Ad 7.9 Stueetage måles som overside etageadskillelse og gulvkote Småbygninger såsom udhuse, drivhuse, legehuse, cykelskure og affaldsskure må højest opføres i en højde på 2,5m Håndtering af affald skal ske som samlede løsninger og placeres centralt i forhold til veje. Der skal etableres 2 kuber til håndtering af glas og papir indenfor lokalplanområdet. Kuber til glas og papir må placeres på sti/fortovsarealer. Ad 7.11 Størrelsen på affaldsskure afhænger af tømningsfrekvensen. Her er der regnet med en tømningsfrekvens på ugebasis. Kubene til glas og papir skal betjene 2 karreer. Placering af skure til affald skal ske i karreens indre gårdrum eller integreres i bebyggelsen ved portgennemgange. Der skal udlægges areal til skure til affald i hver karre. Der skal udlægges areal til etableres skure til affald på ialt minimum 20 m 2 pr karre og max i alt 30 m 2 pr karre. 10

12 Der må etableres nedgravede og delvist nedgravede affalds- og genbrugsbeholdere i sti/fortovsarealer Der skal etableres overdækket cykelparkering i hver karre. Der skal etableres overdækket cykelparkering på mindst 10 m 2 enten i skur, som overdækning eller som integreret del af bebyggelsen Bygningshøjden må ikke overstige 13,5 m over terræn målt efter byggelovgivningens regler. Antenner til modtagelse af radio- og TVsignaler må gives en større højde, dog maksimalt 1,5 m over tagfladen. Alle tage på bebyggelse må udføres som flat tag med en rejsning på ikke over 25 grader, /builtup tag, pulttag/halvtag og dobbelt halvtag. Ventilationsanlæg skal inddækkes Alle tage på bebyggelse inden for lokalplanområdet skal have samme hældning Der må kun etableres tagterrasser på taget af stue- etage og 1 etage. Ad 7.14 Bestemmelsen skal sikre, at ny bebyggelse i lokalplanområdet opføres så den i sin udformning og placering fremstår i arkitektonisk sammenhæng inden for lokalplanområde og, med nabobebyggelsen Farum Midtpunkt. Farum Midtpunkt har ens flade tage. Derudover skal tage udgøre et sammenhængende harmonisk taglandskab idet bebyggelsens tage vil kunne ses fra Farum Midtpunkt Uden for de i 7.5 fastlagte byggefelter må der kun opføres én højst 6 m² stor og 1,5 m høj transformatorstation til lokalplanområdets tekniske forsyning. 11

13 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsens facade materiale må kun fremtræde som facadeplade ( eksempelvis aluminiumsplader, corten-stålplader, fibercement) træbeklædning pudsede eller filtsede facader. Facader må ikke fremstå i mørke eller sorte farver. 8.2 Facader mod Paltholmvej skal udformes, så boliger orienteret mod Paltholmvej ikke udsættes for indbliksgener. 8.4 Bebyggelsens base/sokkel, mindre facadepartier, små bygningsdele som inddækninger og lignende samt udhuse og drivhuse, må udføres i tegl, stål, beton, træ eller glas. 8.5 Der må ikke benyttes surrogatmaterialer. Der må ikke anvendes facadematerialer der er blanke eller reflekterende. 8.6 Solceller og andre miljøtekniske anlæg skal integreres i arkitekturen. Etablering af solenergianlæg må kun ske på en måde, der ikke anfægter arkitektoniske værdier eller samlede bebyggelsers helhedskarakter. Ad 8.5 Surrogatmaterialer er materialer, som i eksempelvis form, udtryk og fysisk beskaffenhed udgiver sig for at være et andet materiale end det i virkeligheden er (eksempelvis plasticbrædder med træ-look, eller coatede plasticplader i stål-look ). 8.7 Alle døre og vinduer på beboelsesbygninger inden for samme karre i lokalplanområdet skal fremstå i samme materialer. Ingen udvendige bygningsdele som f.eks. inddækninger og nedløbsrør må udføres i kobber eller zink. Som tagmateriale på beboelsesbygninger må kun anvendes enten tagpap sort eller grå sort eller grå enernitskifer, naturskifer græs eller sedum grønne tage Ad 8.7 Formålet med bestemmelsen er at sikre grundvandsbeskyttelse i et område med særlige drikkevandsinteresser /OSD områder. Ad 8.7 Taget skal behandles som bygningens 5. facade.. Der må ikke anvendes tagmaterialer der er blanke eller reflekterende med glanstal over 20 12

14 målt efter Teknologisk Instituts metode. Tagvinduer og ovenlys må kun etableres som plane vinduer i glas, der følger taghældningen og flugter med tagfladen. Der må ikke etableres kupler i acryl/plexiglas. Beboelsesbygninger må forsynes med solfangere, -celler og -paneler, når de etableres som en integreret del af bygningens tag eller er tilpasset bygningens facader og ikke giver refleksioner, der medfører gener for omgivelserne. Ad. 8.7 At skulle udføres som en integreret del af bygningens tag betyder f.eks., at solceller ikke må etableres som et selvstændigt anlæg placeret oven på taget, men skal være nedfældet i tagfladen eller integreret i tagløsningen. Der må etableres markiser efter ens retningslinier. Småbygninger til cykelparkering og affald skal fremstå som en helhed i farve og materialer. Alle udhuse og småbygninger i samme karre skal fremtræde med ens facader og tage og i samme materialer. Der må ikke etableres carporte og garager. 9 Ubebyggede arealer og beplantning 9.1 Opholdsarealer i form af friarealer skal etableres som vist på kortbilag 2. Der må plantes klatreplanter i vejarealer op af facaden ud mod færdselsarealer. Der må anlægges beplantede mini forhaver op til max 1,5 meter fra facade på fortovsareal. 9.2 Der skal udlægges opholdsarealer på terræn svarende til mindst 15 % af boligernes etageareal. Opholdsarealer må etableres på terræn, terrasser og som tagterrasser. 9.3 Friarealer til udendørs ophold må ikke have et støjniveau der er højere end 58 db i henhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafik støj. 13

15 9.4 Hegn i skel og mod færdselsarealer må kun etableres som hække og efter fælles retningslinier. Undtaget herfor et støjafskærmning jf Ad 9.4 Kravet om levende hegn er ikke til hinder for, at der må opsættes trådhegn, som indgår i beplantningen. Der er ikke fastsat bestemmelser om hækkenes højde, og her gælder bestemmelserne i hegnsloven. Hegn mod vej og fællesareal skal placeres mindst 0,2 m fra skel. Hække må suppleres af trådhegn skjult bag hække. Hegn langs haver og mellem boliger og haver må kun have en højde på max 1,5 m. Dog må der etableres faste hegn som beplantede metalhegn i skellet mellem boliger inde i boligkarreerne. Hegnenes må højest strække sig 2 m ud fra boligens ydervæg. Faste hegn må kun opsættes inde i karreerne omkring boligudgange og terrasser. 9.5 Hvis det er nødvendigt for at overholde grænseværdierne for trafikstøj, kan byrådet tillade at der etableres nødvendig støjafskærmning som fast støjhegn langs Paltholmvej og mod cykelsti mod vest som vist på kortbilag 2. Faste støjhegn skal fremstå med stedsegrøn beplantning på begge sider. 9.6 Parkeringsarealer må kun befæstes med brosten eller fliser og med fald mod afløb. 9.7 Adgang til bygninger må ikke ske via trapper eller ad ramper med en stigning på mere end 1: Stier må kun befæstes med asfalt eller fliser lagt i grus. 9.9 Belægninger på opholdsarealer må kun etableres med nedsivningsegnede materialer Arealer mellem mellem karre bebyggelse og Paltholmvej skal anlægges med natursten, fliser eller græs. 14

16 9.11 Regnvand skal nedsives på egen grund i regnvandsbassin, i faskine eller i begge dele Der skal etableres overfladiske overløb fra karreernes indre gårdrum til trug i vejarealer Ubebyggede arealer skal fremtræde med et ordentligt og ryddeligt udseende Udendørs oplag må ikke finde sted Både-herunder kanoer og kajakker- og uinregistrerede køretøjer, herunder uindregistrerede anhængere og campingvogne må ikke opbevares på de ubebyggede arealer Terrænregulering må kun finde sted til fjernelse af støjvold mod Paltholmvej og til fjernelse af mindre lokale højdedrag. Der må ikke finde terrænregulering sted på mere end +/- 3 m. Terrænregulering skal ske så der sikres en harmonisk tilpasning på stedet. Ad 9.16 De eksisterende højdedrag går ca. til kote 40. Normalniveauet ligger i kote 37. Terrænforskelle i øvrigt inden for lokalplanområdet må kun afvikles som skrænt med et fald ikke stejlere end 1:2. For alle øvrige ubebyggede arealer, der tjener som adgangs- og tilkørselsarealer gælder, at terrænhældninger ikke må overstige 1: Beplantning langs veje og skel må kun bestå af hjemmehørende arter af løvfældende træer og buske. Beplantning langs veje må være frugt eller /og blomster bærende. Dog må der etableres skovfyr ved lille pladsdannelse nord for t-krydset ved for adgangsvejen jf. kortbilag Beplantning af de i medfør af 5.2 udlagte vejarealer må kun udføres i overensstemmelse med følgende bestemmelser: Ad 9.18 Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der kan foretages en fortynding i løvvæksten. Inden for træernes beskyttelseszone (radius 2 m) må der af hensyn til træernes rødder hverken 15

17 Beplantning af fordelingsveje A-A og C- C nord-syd gående adgangsvej skal bestå af samme træsorter. graves eller køres med køretøjer. Beplantning af vejene skal bestå af følgende træer: Paradisæble. Prydkirsebær. Stilkeg. Robinia. Ved fordelingsvejen A-A ved den lille pladsdannelse skal der plantes skovfyr 10 Belysning, skiltning og inventar i byrum 10.1 Udendørs belysning af vejstrækninger i lokalplanområdet må kun udføres som parklamper på lave standere med en maksimal lyspunktshøjde på 3,5 m. Belysning kan dog suppleres med pullertlamper og vægarmaturer på bebyggelsens facader Belysning af vejarealer og fællesarealer samt belysning på boliger og i haver skal afskærmes, så lyset ikke er generende for omgivelserne Skiltning ud over almindelig adresseskiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Indenfor de udlagte stier/fortove må der kun opstilles permanente møbler i form af bænke. 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere inden for området. Grundejerforeningen har ret og pligt til at fore- 16

18 stå drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Furesø Kommune Grundejerforeningen er forpligtiget til at være medlem af en fælles grundejerforening for hele Bybækgrunden der omfatter matr. nr. 17 dc og del af matr. nr. 17 ln. 12 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før veje, vendepladser, fundament eller kælder samt friarealer og belysning er etableret i overensstemmelse med bestemmelserne i 5, 7.17 og 9 og 10. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret den fornødne støjafskærmning, således at boligerne og deres udendørs opholdsarealer ikke belastes af trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj ( 58 db ).jf. bestemmelserne herom i 9. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det er sikret at erhvervsmæssige aktiviteter i området kan overholde de gældende miljøregler for ekstern støj fra virksomheder. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret de fornødne parkeringspladser og oprettet en parkeringsfond jf. 5. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er anlagt udendørs opholdsarealer jf. 9. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning og et spildevandsanlæg efter Furesø Kommunes anvisninger. Dog er bygninger der er opført som lavenergi huse undtaget kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret affaldshåndtering jf

19 13 Ophævelse af lokalplan Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves Lokalplan for Bybækgrunden i Farum, vedtaget endeligt af Furesø Byråd den 19. december 2012, for så vidt angår det område, der er omfattet af nærværende Lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre den bebyggelse m.v., der er indeholdt i planen. Ligeledes må eksisterende, lovlige forhold fortsætte som hidtil. Men ved ændringen af anvendelsen af bygninger eller ubebyggede arealer, ved opførelse af ny bebyggelse eller nye anlæg og ved større om- og tilbygninger træder lokalplanen i kraft over for den enkelte, jf. planlovens 18. Fravigelser fra planen, dispensation Byrådet har mulighed for at meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, medmindre der er tale om fravigelser, der vil stride mod principperne i planen. Sådanne fravigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan, jf. planlovens 19. Som hovedregel kan byrådet først meddele dispensation efter at byrådet ved orientering af naboer m.fl. har givet disse mulighed for at udtale sig om dispensationsønsket, jf. planlovens 20. Ekspropriation Byrådet kan ekspropriere private ejendomme eller private rettigheder over ejendomme, når Ad 14 Lokalplanen gælder for alle byggerier og anlæg, uanset, om disse kræver byggetilladelse eller anmeldelse efter byggelovgivningen. Kræver byggeriet eller anlægget særlig tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, kan en sådan tilladelse eller dispensation kun udnyttes, hvis byggeriet eller anlægget ikke strider mod lokalplanens bestemmelser. Det følger af planlovens 18, at private tilstandsservitutter, der alene er uforenelige med planens indhold, fortrænges af planen. Private tilstandsservitutter, der alene er uforenelige med planens formål, ophæves af lokalplanen, når dette i medfør af planlovens 15, stk. 2, nr. 16 udtrykkeligt er anført i planen. Principperne i planen er anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra formålet med planen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun meddeles i meget begrænset omfang Derimod har byrådet som hovedregel mulighed for at dispensere fra bestemmelser, der mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang og placering, medmindre de detaljerede bestemmelser netop er udformet for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. Ved ansøgning om dispensation foretager byrådet en konkret vurdering på baggrund af lokalplanens formål. 18

20 ekspropriationen er nødvendig for at sikre virkeliggørelsen af en lokalplan, jf. planlovens Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger De ejendomme, der er omfattet af et forslag til lokalplan, må ikke anvendes, udstykkes, bebygges, eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Når offentlighedsfasen om planforslaget er udløbet, kan byrådet dog under visse forudsætninger give tilladelse til, at en ejendom udnyttes i overensstemmelse med planforslaget. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslaget til den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort dog højst ét år, jf. planlovens 17. Ad 15.1 De omtalte visse forudsætninger består i, at planforslaget er overensstemmende med kommuneplanen, at der ikke er tale om at påbegynde et lokalplanpligtigt forhold, og at der ikke er fremsat indsigelse mod planforslaget fra en offentlig myndighed. Evt. ændringer i planforslaget Ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget kan byrådet foretage ændringer i det offentliggjorte lokalplanforslag, jf. 27, stk. 3 i planloven. Ændringer i planforslaget, der fører til, at planforslaget helt skifter karakter således, at der reelt foreligger et nyt planforslag, kræver efter planlovens 27, stk. 3, at der afholdes en ny offentlighedsfase om lokalplanforslaget. 19

21 Foreløbig vedtagelse Forslag til Lokalplan 124 er vedtaget til offentliggørelse af Furesø Byråd den xx. xxxx På vegne af Furesø Byråd Niels Thygesen Direktør Lene Mårtensson Centerchef Offentlig bekendtgørelse Forslag til Lokalplan 124 er offentligt bekendtgjort den xx. xxxx 2015 med en høringsperiode indtil den xx. xxxx

22

23

24

25 Skala 1:1.200 Kortbilag 4 - Vejprofiler Lokalplan 124 Seniorbofællesskab for Bybækgrunden

26 Lokalplanens baggrund og formål I efteråret 2013 godkendte Byrådet Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune. Strategien skulle bl.a. medvirke til at skabe et samarbejde med kommunens ældre borgere, som i tide planlægger at flytte i mere velegnede boliger. Nærværende lokalplan er et foreløbigt resultat af OK-fondens samarbejde med en af de nedsatte bofællesskabsgrupper om at opføre et seniorbofællesskab med navnet Midgård på Bybækgrunden. Lokalplanområdet ligger i bydelen Farum Midt. Lokalplanområdet er første etape i en udbygning af Bybækgrunden. Det planlægningsmæssige grundlag for denne byudvikling er Kommuneplan 2013 med kommuneplanrammerne 2C6 og retningslinier for udvikling af grunden. Kommuneplanens rammer og retningslinier er fastlagt på baggrund af en arkitektkonkurrence for Bybækgrunden i Der er efterfølgende udarbejdet en ny retningsgivende bebyggelsesplan der muliggør en etapevis udbygning af Bybækgrunden hvor Bybækskolen over en årrække eksisterer side om side med nyt boligbyggeri. Bebyggelsesplanen skal muliggøre bynære etageboliger til bl.a. bofællesskaber for seniorer. Illustrationsplan Bybækgrunden. Eksempel på udbygning. 21

27 Eksempel på rumlige forhold. Eksempel på udbygning af første etape med bevaring af Bybækskolen. Hidtidig lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan og tillægget Lokalplan Tillægget Lokalplan muliggør nye anvendelser af den eksisterende skolebygning og de tilknyttede arealer. Tillægget Lokalplan omfatter ejendommen matr.nr. 17 cd og ejendommen matr.nr 17 ln. 22

28 Arealet der bliver kaldt Bybækgrunden omfatter matr.nr. 17 cd og matr.nr 17 ln Farum By, Farum, med nuværende adresse Paltholmvej 1. Bybækgrunden er kommunalt ejet og dækker et areal på ca m 2. Bybækgrunden omfatter Bybækskolen, der blev nedlagt som skole i januar 2005, og som i dag anvendes til en række forskellige offentlige og kulturelle formål. Lokalplan 124 Lokalplanområdet t udgør en del matr.nr. 17 cd og rummer et Ungehus med tilhørende sportsarealer. Lokalplanen fastlægger området til boligformål i form af etageboligbyggeri. Lokalplanen giver mulighed for at bevare Bybækskolen samtidig med at en del af grunden bebygges. Lokalplanen danner rammer for centralt placerede boliger for seniorer med fælles friarealer. Planen skal sikre at ny bebyggelse opføres så den i sin udformning og placering fremstår med en arkitektonisk sammenhæng inden for lokalplanområdet, med nabobebyggelsen Farum Midtpunkt og med de tilgrænsende byområder. Planen skal sikre at veje og stier fremtræder beplantede og udformes så der skabes sammenhæng med tilgrænsende byområder. Udendørs opholdsarealer skal afskærmes mod trafikstøj og ubebyggede arealer, forhaver og vejarealer skal udformes med henblik på at skabe grønne byrum og friarealer. Friarealer og veje skal udformes så regnvand kan nedsives lokalt. Bilparkeringen er placeret på fælles parkeringsarealer i tilknytning til hovedadgangsvejen. Halvdelen af parkeringsarealerne skal placeres under terræn eller etagedæk. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 124 ophæves den tidligere gældende Lokalplan Bybækgrunden, for så vidt angår det område, der er omfattet af Lokalplan 124. Retningsgivende trafikdiagram for Bybækgrunden. 23

29 Vej- og trafikforhold Vejadgang til Bybækgrunden sker fra Paltholmvej fra det eksisterende lysregulerede kryds. Trafik og færdsel i Bybæk kvarteret foregår i princippet som vist på trafikdiagrammet. Det er et mål at vejene skal være præget af grønt. Vejenes dimensioner er forholdsvis opulente for at kunne optage parkering, beplantning og regnvandsopsamling. Den øst vest gående fordelingsvej har en bredde på 22 meter til og adgangsvej og boligveje er på 17 m. Parkering foregår som vinkelret parkering langs den øst vest gående fordelingsvej. Fra denne er der adgang til de nord-syd gående boliggader. Alle gader indeholder åbne græsrabatter til træer og regnvandsopsamling. Eksempel på grønne vejrum Paltholmvej Nedenstående vejprojekt for Paltholmvej angiver Furesø Kommunes foreløbige overvejelser om, hvordan Paltholmvej kan se ud i fremtiden. Målet er en hensigtsmæssig afvikling af trafikken i Farum midtby, samt at ændre Paltholmvej til et egentligt byrum, der kan danne en ny port til Farum. Paltholmvej skal forbinde den kommende bebyggelse på Bybækgrunden med Bytorvet, så der skabes muligheder for et mere sammenhængende byliv. Fremtidigt vejprojekt for Paltholmvej. Paltholmvej er i dag en primær trafikvej med en bredde på ca. 30 meter og en skiltet hastighed på 60 km i timen. Vejen er udformet som en facadeløs vej for kørende trafik med grønne rabatter og træer. Paltholmvej foreslås ombygget til en bred flersporet boulevard med landskabelige og bymæssige kvaliteter på strækningen fra Frederiksborgvej til Hillerød motorvejen. Paltholmvej skal kunne be- 24

30 nyttes af flere forskellige trafiktyper og udformet som et grønt byrum kantet af bygninger. Paltholmvej foreslås udformet, så fodgængere og cyklister kan færdes både på langs og på tværs af vejen. Svage trafikanter skal fortsat have mulighed for at krydse vejen ude af niveau. De to cykel- og forgængertunneler opretholdes og suppleres med fodgængerovergange. En omlægning af vejen vil ske inden for det eksisterende vejudlæg med opretholdelse af kapaciteten og en med en nedsat hastighed til 50 km i timen. Vejen foreslås fortsat forsynet med tre rækker af træer. Lokalplanens forhold til anden planlægning Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Miljøministeren har efter planlovens 5j, stk. 4, fastsat konkrete regler for planlægningen i hovedstadsområdet i form af et landsplandirektiv kaldet Fingerplan Landsplandirektivet opdeler hovedstadsområdet i fire geografiske områder: Det indre storbyområde (Fingerbyens håndflade), det ydre storbyområde (Byfingrene), de grønne kiler og det øvrige hovedstadsområde. Lokalplanområdet er beliggende i det ydre storbyområde (Byfingrene), jf. Fingerplanens 9. Her skal kommuneplanlægningen bl.a. sikre, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening. Lokalplan 124 er i overensstemmelse med retningslinjerne i Fingerplan 2013, herunder at byudvikling sker indenfor den eksisterende byzone og med hensyn til at styrke mulighederne for den kollelktive trafikbetjening. Furesø Kommuneplan 2013 I kommuneplanens hovedstruktur skal Bybækgrunden udvikles med udgangspunkt i målet om at skabe mere byliv og bedre sammenhæng på tværs af Midtbyen. Udviklingsplanen for Bybækgrunden skal således skabe størst muligt samspil med Paltholmvej, udvidelsen af butikscenteret Farum Bytorv syd for Paltholmvej og den eksisterende boligbebyggelse Farum Midtpunkt og et nyt plejecenter her. Der skal være en plads ved Bybækhallerne, der kan fungere som mødested og kobling mellem Bybækgrunden, Bytorvet og danne en ankomst til Farum Midtpunkt. I de retningsgivende fortætningsprincipper for udvikling af grunden er der planlagt en forbindelse mellem Bybækgrunden og Farum Bytorv og en zone med erhverv langs Paltholmvej Lokalplan 124 er i overensstemmelse med fortætningsprincipperne for så vidt at der gives mulighed for en tværgående forbindelse mellem Bybækgrunden og Farum Bytorv og udadvendte byfunktioner i karreerne ud mod Paltholmvej. En egentlig fastlæggelse af en anvendelse til kontor og liberalt erhverv i denne zone har dog vist sig at være uhensigtsmæssig. 25

31 Kommuneplan 2013 Fortætningsprincipper Farum. Retningsliniekort I Kommuneplanens rammedel er lokalplanområdet beliggende i bydel 2, Farum Midt, og omfattet af rammeområde 2C6 Bybækarealet. Lokalplan 124 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde 2C6. Dog er lokalplanen ikke i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammer idet parkeringsnormen er fastsat til 1 pr. bolig i stedet for kommuneplanens krav om 1½ plads pr. bolig for etageboligbebyggelse. En parkeringsnorm på 1 pr. bolig er fastsat i Lokalplan 124 idet bebyggelsen ligger indenfor det stationsnære kerneområde med en gangafstand på højest 600 m til nærmeste S-togsstation. Indenfor de stationsnære områder er det målet at placere intensive byfunktioner med et begrænset antal af parkeringspladser. Målgruppen for bebyggelsen er bl.a. seniorer der forventes at have et lavere pendlingsbehov med bil. Derfor er der sammen med denne lokalplan tilvejebragt et tillæg til Kommuneplan Tillægget kan ses bagerst i dette hæfte. Kommuneplanens eksisterende rammer for de berørte områder er gengivet herunder. 26

32 27

33 Strategi for arkitektur og byrum Byrådet vedtog den 26. marts 2015 et forslag til Grundlag for strategi for arkitektur og byrum. Af de syv principper i arkitektur- og byrumsstrategien er der særligt fem, som er relevante i forhold til Bybækgrunden. Disse er: Helhed og Sammenhæng, Byggeri som Arkitektur, Gode rammer for fællesskaber, Veje og stier der samler og Beplantning og vand i Byen. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med princippet for veje og stier hvor det fastlægges at veje og stier skal udformes som en netstruktur. Vejene indenfor lokalplanområdet er udformet som et træ med lukkede veje. Det skyldes de lokale begrænsede muligheder for at lave overkørsler til Paltholmvej og bebyggelsesstrukturen i Farum Midtpunkt. I lokalplanlægningen skal det sikres, at den nye bebyggelse tilpasses stien fra Svanepunktet, og arkitekturen i Farum Midtpunkt. Der skal sikres en arkitektonisk hovedide i projektet, og der skal tages afsæt i stedets identitet og kvalitet, ligesom nutidige, bæredygtige og æstetiske løsninger skal vægtes. Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 På baggrund af de seneste års voldsomme skybrud har staten og Kommunernes Landsforening indgået en aftale om, at alle kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan i forhold til håndtering af regnvand. Denne klimatilpasningsplan skal optages i kommuneplanen. Tillæg 1 til Furesø Kommunes kommuneplan omhandler klimatilpasning. Kommuneplantillægget berører ikke direkte lokalplanområdet i Farum Midtby, og af de tilknyttede oversvømmelseskort fremgår det, at der inden for lokalplanområdet ikke er nogen risiko for oversvømmelse. Lokalplanen indeholder bestemmelser om nedsivningsegnede belægninger, lokal afledning af regnvand og mulighed for at etablere grønne tage. Disse bestemmelser understøtter kommuneplantillægget om klimatilpasning. Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone. Varmeforsyning Varmeplanlægningen udlægger området til fjernvarmeforsyning. For lavenergibyggeri er der ingen tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Aflysning af lokalplan Det aktuelle planområde er i dag omfattet af Lokalplan og tillægget Lokalplan Lokalplan Bybækgrunden blev vedtaget af Furesø Byråd i Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 124 ophæves Lokalplan 22.4 og tillægget for så vidt angår det område der er omfattet af Lokalplan

34 Miljøforhold Støjforhold Udsnit af redegørelseskort 5.1, Støjniveau, fra Kommuneplan 2013 Støjkortlægning fra Geodatastyrelsen og Furesø Kommune 29

35 I Bygningsreglementet (BR10) er det et grundlæggende krav, at boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning og deres installationer skal udformes, så de, som opholder sig i bygningerne, ikke generes af lyd fra rum i tilgrænsende bolig- og erhvervsenheder, fra bygningens installationer samt fra nærliggende veje og jernbaner. I den vejledning og de anvisninger, som er knyttet til Bygningsreglementet, er der krav om støjniveauet fra trafik, som skal overholdes indendørs, når vinduerne er lukkede. Kravene er: L den 33 db i beboelses og opholdsrum i boliger. Vejledningen indeholder nærmere bestemmelser om målemetoder mv. Når det gælder det udendørs støjniveau / boligernes primære opholdsarealer, er den vejledende støjgrænse for boligområder L den 58 db. Som det fremgår af ovenstående kort ligger støjniveauet i lokalplanområdet på mellem 58 og 63 db og på mellem db. Forurenet jord Lov om forurenet jord, 71 1, medfører pligt for ejeren af en ejendom, for bygherre og for de ansvarlige firmaer, der deltager i et bygge- eller anlægsarbejde til at standse bygge- eller anlægsarbejdet, hvis der under arbejdet konstateres jordforurening. Miljøbeskyttelseslovens 21 medfører pligt til at underrette kommunen om den konstaterede forurening. Lokalplanområdet er ikke kortlagt på vidensniveau 1 eller 2. Lokalplanområdet er ikke områdeklassificeret. Jordbundsforhold Furesø Kommune har ladet Jord-Teknik A/S foretaget en indledende geoteknisk undersøgelse af Bybækgrunden. Den geotekniske rapports forureningsanalyser bekræfter, at der er tale om almindelig byjord. I forbindelse med bortkørsel af jord skal der udføres analyser af jorden. Furesø Kommune har udarbejdet miljøhistorisk redegørelse. Det fremgår heraf, at intet tyder på, at der har været potentielt forurenende aktiviteter, som kræver nærmere undersøgelser. Arkæologiske forhold og Museumsloven Nordsjællands Museum Hørsholm har vurderet de arkæologiske forhold på grunden. Der er ikke registreret arkæologiske fund på arealet ved Bybækskolen. Da størstedelen af arealet allerede er bebygget, og da friarealet øst for de nuværende bygninger også er reguleret, er det heller ikke sandsynligt, at der er bevaret spor af væsentlige fortidsminder på arealerne. De oprindelige terrænforhold tyder heller ikke på, at der findes bebyggelsesspor eller andre fortidsminder her. Samlet set vurderer museet derfor, at der ikke er arkæologiske interesser knyttet til arealet ved Bybækskolen. Hvis der mod forventning findes spor af fortidsminder under jordarbejde på arealerne, skal arbejdet i henhold til museumslovens 27 standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Nordsjællands Museum Hørsholm. Grundvandsbeskyttelse Hele Furesø Kommune er udpeget som et "Område for Særlige Drikkevandsinteresser" (OSD) 1 Lov om forurenet jord, 71 medfører pligt for ejeren af en ejendom, for bygherre og for de ansvarlige firmaer, der deltager i et bygge- eller anlægsarbejde til at standse bygge- eller anlægsarbejdet, hvis der under arbejdet konstateres jordforurening. Miljøbeskyttelseslovens 21 medfører pligt til at underrette kommunen om den konstaterede forurening. 30

36 herunder det aktuelle lokalplanområde. Det betyder, at det har høj prioritet at beskytte grundvandsressourcen til både nuværende og fremtidig drikkevandsforsyning. Der må ikke anvendes kobber til udvendige bygningsdele. Lokalplan 124 omfatter en del af området for Lokalplan Bybækgrunden og erstatter denne for så vidt angår det aktuelle planområde. I Lokalplan 124 er der placeret byggefelter og bebyggelse anderledes en tidligere, idet arealet har været benyttet til Ungehus og friarealer i tilknytning til ungehus og skole. Den ændrede anvendelse til boligformål videre føres i den nye lokalplan. Anvendelsesbestemmelserne for lokalplanområdet vurderes ikke at føre til negative ændringer af grundvandsbeskyttelsen og vil dermed være i overensstemmelse med de statslige vandplaner. Affaldshåndtering / Renovation Kommunens affaldsplan og affaldsregulativ indeholder en række krav til placering af renovationscontainere mv. Teknisk forsyning / Afløbsforhold Efter spildevandsplanen skal regnvand og spildevand holdes hver for sig (området er separatkloakeret). Det tilstræbes generelt, at regnvand i videst muligt omfang, og hvor det er teknisk og miljømæssigt forsvarligt, nedsives, genanvendes eller tilbageholdes i regnvandssøer eller -bassiner. Der skal separatkloakeres med selvstændige afløbsledninger for regnvand og spildevand. Tilslutning til vandforsyning og spilde- og regnvandskloak sker efter nærmere aftale med forsyningsselskaberne: Furesø Spildvand A/S og Furesø Vandforsyning A.m.b.a. Ifølge bluespot kortlægning er der ikke risiko for oversvømmelse i lokalplanområdet. Ifølge den geoteknisk undersøgelse ligger grundvandet lavt, muligheden for nedsivning af regnvand vurderes som god. Lokalplanforslaget indeholder tiltag der fastlægger lokalnedsivning af regnvand i den enkelte karre. Ved ekstrem regn vil der dog være risiko for intern oversvømmelse i den enkelte karre. Det er vigtigt at overfladevand kan strømme ud af karreerne. Det er derfor nødvendigt med en mulighed for overfladisk overløb af overfladevand fra karreerne. Nye kloakledninger Kloakledninger udenfor skel og kloakledninger som betjener mere end en ejendom bør placeres således at de kan beskyttes ved tinglyst servitut. Det vil sige at i vejareal eller fællesareal skal der være frit areal på 2,5 meter på hver side af ledningen. Ledninger, der ligger i en dybde over 3,5 m skal sikres med en større afstand. Eksisterende kloakanlæg Der er vitale regn- og spildevandsledninger på Bybækgrunden og i Paltholmvej, der ligger i dybder på 8-9 meter. For at have mulighed for opgravning ved evt. brud på ledningerne, skal funderingen af bygninger mv. tilgodese en fremtidig udskiftning af eksisterende kloakledning. Funderingen skal tilgodese en fremtidig udskiftning af eksisterende kloakledninger ved en respektafstanden på 3 meter. Eksisterende kloakledninger beskyttes bedst hvis der lægges veje, grønne områder og stianlæg ovenpå dem. Dybtliggende eksisterende ledninger mere end 3,5 m dybde, skal sikres med byggelin- 31

37 jer, således at de kan renoveres/opgraves uden at fundamenter i fremtidigt byggeri falder ned i graven. Spildevandsledningen i Paltholmvej er en Ø500 og ligger 8-9 meter under terræn. Spildevandsledningen fører vand fra Kaserneområdet og Nordbyen samt regn- og spildevand fra Erhversområdet. Regnvandsledningen som ligger nord-syd i lokalplanområdet ligger 8 meter under terræn. Tilslutningsbidrag Der vil ikke blive opkrævet tilslutningsbidrag i området, da Bybækgrunden var kloakeret som en erhvervsejendom (skole) og området derfor juridisk set er kloakeret. Al intern kloak inkl.evt. bassin, skal etableres af grundejer. Fælles private kloakanlæg Hvis der anlægges kloak som forsyner mere end to ejendomme, er der tale om et fælles privat kloakanlæg, og der skal etableres et spildevandslav. Furesø Spildevand vil gerne overtage det fælles private kloakanlæg hvis der laves en aftale herom inden udførelsen, og hvis kloakken udføres i henhold til forsyningens krav. Eksisterende bygninger, parkeringskælder og ledningsforhold. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Byggelovgivningen For forhold der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder uanset lokalplanen. Handicappolitik Indretning af bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i bygningsreglementet. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er det blevet undersøgt, på 32

38 hvilken måde tilgængelighedshensyn eventuelt kan tilgodeses yderligere inden for de muligheder, som planloven giver. Lokalplanen bestemmer herefter, at veje og øvrige færdselsarealer kun må etableres med fast belægning. Miljøvurdering Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer LBK 939 af 3. juli 2013 skal myndigheder lade foretage miljøvurdering af planer. Vurderingen skal indledes med en screening, hvor det vurderes, om der skal udarbejdes en nærmere miljørapport og -vurdering. Ved screeningen undersøges, om planen er omfattet af lovens 3, stk. 1, nr. 1 om lovens bilag 3 og 4 og nr. 2 om internationale beskyttelsesområder. Dertil skal det vurderes, om planen i øvrigt kan få væsentlig indvirkning på miljøforhold i bred forstand. Ved vurderingen tages udgangspunkt i lovens 3, stk. 1, nr. 3, jf. kriterierne i lovens bilag 2. Hvis Byrådet på baggrund af screeningen ikke finder, at der er grund til at udarbejde nærmere miljørapport og -vurdering, skal evt. andre berørte myndigheder høres, inden der træffes endelig afgørelse. Hvis Byrådet derimod finder, at der kan være væsentlige virkninger på miljøforhold, skal en nærmere miljørapport og -vurdering gennemføres. Skemaet herunder og på næste side viser resultatet af den foretagne screening. Screening af Forslag til Lokalplan 124 Omfatter planen forhold, der efter lovens 3, stk. 1, nr. 1 og 2 betyder det, at der skal udarbejdes miljørapport og -vurdering: Er planen omfattet af lovens bilag 3 og 4? Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde? Har planen i øvrigt væsentlig indvirkning på miljøet jævnfør lovens 3, stk. 1, nr. 3, jævnfør kriterierne i lovens bilag 2: Miljøparametre Påvirkning Bemærkninger Negativ Ingen Vurderes nærmere Positiv NEJ NEJ Lokalplanområdet er beliggende i stationsnært kerneområde. Nyt byggeri skal overholde de gældende grænseværdier for trafikstøj og ekstern virksomhedsstøj. Lokalplanen fastlægger en ny bebyggelse langs Paltholmvej der i dag er en facadeløs vej. Har planen væsentlig indvirkning på/ eller relevans for andre projekter og aktiviteter samt anden planlægning og lovgivning? X Lokalplanen erstatter delvis en hidtil gældende lokalplan. Planen forudsætter ikke andre myndigheders godkendelse. Miljøparametre Påvirkning Bemærkninger 33

39 Negativ Ingen Vurderes nærmere Positiv Lokalplanen muliggør LAR løsninger jf kommuneplan og spildevandsplan. Området er separat kloakeret og der er ingen planer om fælleskloakering. Er karakteren af planens miljømæssige indvirkning væsentlig (i forhold til størrelse, geografisk udbredelse, varighed og indbyrdes påvirkning)? Påvirker planen på væsentlig måde menneskers sundhed og sikkerhed? X X Planen fastlægger alene anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og muliggør seniorbofællesskaber med fællesfaciliteter/-hus. I bebyggelsen er der mulighed for offentlig og privat service. Bebyggelsen opføres som etage boligbebyggelse i 3 etager og er første etape i den planlagte udvikling af området kaldet Bybækgrunden til nyt boligområde. Der forventes ca. 60 boliger inden for lokalplanens område. Omfanget af nye aktiviteter er således begrænset i størrelse og vurderes ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. For at opnå størst mulig sikkerhed for de mennesker, der færdes i og omkring området, fastlægger lokalplanen bestemmelser om adgangsforhold og disponering af arealet. Planen fastlægger regler for støjafskærmning for at sikre at opholdsarealer ikke er støjramte. Planområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Den ændrede anvendelse til boligbyggeri med fælles faciliteter medfører ikke risiko for grundvandsforurening. Påvirker planen på væsentlig måde værdien og sårbarheden af karakteristiske naturtræk, kulturarv, andre bevaringsværdier eller grænseværdier? X Området er beliggende tæt på Farum Midtpunkt og bør i udtryk danne en helhed med Farum Midtpunkt. Har planen væsentlig indvirkning på beskyttede arter, naturområder, landskaber herunder nationale beskyttelsesområder? X Området er beliggende i byzone. Afgørelse om miljørapport/-vurdering Byrådet har på baggrund af foranstående screening vurderet, at det byggeri, som planen åbner mulighed for, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådet har i forlængelse heraf truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljørapport/-vurdering.furesø Kommune har ikke indhentet udtalelser fra andre eksterne myndigheder, idet planen ikke indeholder forhold, der omfatter andre myndigheders myndighedsområder. Planens mulige realisering forudsætter ikke andre myndigheders tilladelser m.v. efter anden lovgivning. 34

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN Bybækgrunden. Tillæg til Lokalplan 22.4 for Farum Midtpunkt og Bybækskolen FORSLAG

LOKALPLAN Bybækgrunden. Tillæg til Lokalplan 22.4 for Farum Midtpunkt og Bybækskolen FORSLAG LOKALPLAN 22.4.1 Bybækgrunden Tillæg til Lokalplan 22.4 for Farum Midtpunkt og Bybækskolen FORSLAG i offentlig høring fra xx. xxxx til xx. xxxx 2008 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 124. Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden i Farum med Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 FORSLAG

LOKALPLAN 124. Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden i Farum med Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 FORSLAG LOKALPLAN 124 Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden i Farum med Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 FORSLAG i offentlig høring fra 16.december 2015 til 10. februar 2016 December 2015 Sag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 124 Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden i Farum med Tillæg 6 til Kommuneplan 2013

LOKALPLAN 124 Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden i Farum med Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 LOKALPLAN 124 Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden i Farum med Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter,

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN Tillæg 1 til Lokalplan Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG. i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017

LOKALPLAN Tillæg 1 til Lokalplan Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG. i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017 LOKALPLAN 100-1 Tillæg 1 til Lokalplan 100 - Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017 UDKAST AF 30. NOVEMBER 2016 2 Tillæg 1 til Lokalplan 100

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens kort og tegninger. Redegørelsen. Lokalplanens indhold kort fortalt

Lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens kort og tegninger. Redegørelsen. Lokalplanens indhold kort fortalt Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens kort og tegninger Redegørelsen Lokalplanens indhold kort fortalt Forslag til Lokalplan 131 Lokalplanbestemmelser Vedtagelsespåtegning Lokalplanens kort 1 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26.

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Forslag til Lokalplan 22.4.1. Tillæg til Lokalplan 22.4 for

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 115 Tæt-lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby FORSLAG

LOKALPLAN 115 Tæt-lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby FORSLAG LOKALPLAN 115 Tæt-lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby FORSLAG i offentlig høring fra xx. xxxx til xx. xxxx 2013 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF LOKALPLAN NR. 61. Boligbyggeri Skolegade/Nørregade

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF LOKALPLAN NR. 61. Boligbyggeri Skolegade/Nørregade HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 61 Boligbyggeri Skolegade/Nørregade LOKALPLAN NR. 61 side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere