Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om Gennemsnitsløngaranti"

Transkript

1 Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i handlingsfællesskabet

2 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien...3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...3 Regulering af gennemsnitsløngarantien...4 Garantilønsgrupper...5 Bilag 1A...10 Gennemsnitsløngarantiordningen OK15 forudsat lokale midler (1,25%) i 2006, 2007, 2009 og Bilag 1B...14 Gennemsnitsløngarantiordningen OK15 forudsat lokale midler (1,25%) i 2006, 2007 og Bilag 1C...18 Gennemsnitsløngarantiordningen OK15 forudsat lokale midler (1,25%) i 2007 og Bilag 1D Gennemsnitsløngarantiordningen OK15 forudsat lokale midler (1,25%) i 2007 og (0,70%) i Bilag 1E...26 Gennemsnitsløngarantiordningen OK15 for Sundhedskartellet...26

3 Gennemsnitsløngarantien Side 3 Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en vis lønudvikling på landsplan i overenskomstperioden. Hvis den faktiske gennemsnitsløn for grupper er under den aftalte løngaranti, foretages en opfyldning op til løngarantien. Dvs. til den løn, som gruppen er sikret som minimum. Der lægges dermed en bund for, hvor lav en lønudvikling en gruppe kan have på landsplan. Midler til opfyldning har hidtil været afsat forlods af den samlede ramme eller af reguleringsordningen og anvendelsen af midler aftales mellem overenskomstens parter. Den enkelte garantilønsgruppe sikres på landsplan gennemsnitslønnen (excl. overarbejdsbetaling) med udgangspunkt i lønniveauet opgjort for november Gennemsnitslønnen, jf. ovenfor, reguleres med de aftalte generelle lønstigninger, evt. udmøntning fra reguleringsordningen, de gruppevise omklassificeringer og 72% af evt. finansiering af lokal løndannelse. Reguleringen kan dog ikke være mindre end de generelle satsændringer. Eventuelle afvigelser ved fastlæggelse af gennemsnitslønnen kan aftales for grupper med en atypisk fordeling og andre særlige forhold. Nedenfor er anført de principper for gennemsnitsløngarantien, som parterne er enige om. Gennemsnitsløngarantigrupperne korrigeres bl.a. som følge af opgave- og strukturreformen, med henblik på at gøre gennemsnitsløngarantigrupperne sammenlignelige på opgørelsestidspunkterne. Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien Fastlæggelse/udregning af gennemsnitslønnen Grundlaget for beregningen af gennemsnitsløngarantierne er gennemsnitslønnen excl. overarbejde november enkelte garantigrupper gør det sig gældende, at der ikke findes fornødne oplysninger for alle medarbejdere til at opgøre den samlede lønsum for hele gruppen. Det gælder særligt for medarbejdere på selvejende institutioner. I så tilfælde foretager KRL en beregning af den gennemsnitlige løn for de indberettede medarbejdere i gruppen, hvilket herefter ganges op, så det korrekte antal fuldtidsbeskæftigede indgår i garantien. Der eksisterer ikke lønoplysninger for ansatte i Københavns Kommune for november 2004, dette skyldes manglende indberetninger. Grundlaget for beregningen af gennemsnitsløngarantierne vedr. ansatte i Københavns Kommune er derfor en estimeret løn. Lønnen er estimeret på grundlag af lønninger i Københavns Kommune maj 2004 opregnet med den landsgennemsnitlige lønudvikling maj 2004 til november 2004 (eksklusive ansatte i København) for hver personalegruppe i de enkelte garantigrupper. Beregningerne vedrørende fastlæggelse og regulering af gennemsnitsløn foretages så vidt muligt excl. ekstraordinært ansatte, flexjobansatte, seniorjobansatte og lignende. Gennemsnitslønnen for de enkelte garantilønsgrupper beregnes af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

4 Side 4 Løn og tid Grundprincippet er, at nye midler, som anvendes til løn, indgår i garantien. Midler, som anvendes til tid, indgår ikke i garantien. Overarbejde indgår ikke, jf. ovenfor. så vidt angår afkøb af eksisterende rettigheder gælder følgende: 1. Når lønkroner afkøbes og anvendes til lønkroner, påvirker det ikke løngarantien. 2. Når tid afkøbes og anvendes til tid, indgår det ikke i løngarantien. 3. Når tid afkøbes og anvendes til lønkroner, indgår beløbet i løngarantien. 4. Når lønkroner afkøbes og anvendes til tid, fratrækkes beløbet i løngarantien. 5. Når overarbejde afkøbes, som enten har været afspadseret eller udbetalt, og provenuet anvendes til lønkroner, indgår det i garantien. Pension Pensionsbidrag indgår i garantien med en beregnet værdi. Nogle garantilønsgrupper består af både tjenestemænd og overenskomstansatte med en tendens til, at antallet af tjenestemænd reduceres. Dette gælder særligt LC s grupper, men også andre grupper med tjenestemænd (og reglementsansatte). Da tjenestemændenes pension ikke er medtaget i lønsummen, mens pensionsbidrag for overenskomstansatte er med, vil en forskydning fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse påvirke gennemsnitslønnen væsentligt. at neutralisere denne virkning er det aftalt, at tjenestemænd i beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien opskrives med et pensionsbidrag svarende til den parallelle overenskomstgruppes pensionsbidrag. Regulering af gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien reguleres efter en kronologisk model Ved hver overenskomstperiode tillægges gennemsnitslønnen for garantilønsgrupperne følgende elementer på udmøntningstidspunktet: Ændringer i centralt fastsat løn ved overenskomstfornyelsen, bortset fra midler anvendt til ATP. Merudgifterne opgøres ved organisationsforhandlingerne og tillægges gennemsnitslønnen. Følgende elementer tillægges reguleret gennemsnitslønnen på udmøntningstidspunktet: Generelle lønstigninger fra reguleringsordningen. Følgende elementer tillægges ureguleret gennemsnitslønnen på udmøntningstidspunktet: 72% af finansiering af lokal løndannelse. Generelle lønforhøjelser. Af bilag 1 A-E fremgår eksempler på, hvordan evt. udmøntning fra gennemsnitsløngarantien beregnes. Hvis den faktiske gennemsnitsløn er mindre end garantilønnen afsættes differencen forlods til organisationsforhandlingerne for den pågældende gruppe. Beløbet indgår i opgørelsen af den faktiske samlede lønudvikling for den efterfølgende periode.

5 Garantilønsgrupper Side 5 Afgrænsning af garantilønsgrupper Organisationer i handlingsfællesskabet og KL er enige om følgende principper for afgrænsningen af de nævnte garantilønsgrupper i bestemmelserne om gennemsnitsløngaranti i de enkelte aftaler om ny løndannelse/lokal løndannelse: 1. hver garantilønsgruppe (personer omfattet af samme eller tilsvarende overenskomst) af en vis størrelse beregnes en gennemsnitsløn på landsplan. 2. små overenskomstgrupper sigtes der mod en sammenlægning af grupper med ens eller tilsvarende arbejdsopgaver med henblik på, at opgørelsen af gennemsnitslønnen omfatter mindst personer pr. garantilønsgruppe. 3. større overenskomstgrupper sigtes der mod en opdeling i en basisgruppe og i en ledergruppe. Er der tale om særligt store grupper, kan disse opdeles i 3 garantilønsgrupper (basispersonale, mellemledere henholdsvis ledere), hvis spændvidden i grundlønnen ved opdeling i 2 grupper (en basisgruppe og en ledergruppe) er af en væsentlig størrelse. 4. En teknisk forudsætning for opdelingen i garantilønsgrupper er, at dette er muligt efter lønstatistikken. Aftaler om afgrænsning af personalegrupper indgået ved overenskomstfornyelsen respekteres. KL og organisationer i handlingsfællesskabet anbefaler, at der optages drøftelser mellem parterne vedrørende de enkelte overenskomster om for indeværende periode at aftale en yderligere sammenlægning af små garantilønsgrupper i overensstemmelse med de ovennævnte principper. Opdelte grupper Hvis det eksempelvis kun er de nyansatte, som umiddelbart omfattes af principperne for ny/lokal løndannelse, er der tale om et snit ned gennem gruppen på den anden led. I den situation betragtes hele gruppen som overgået til ny/lokal løndannelse. Gennemsnitsløngarantien for denne gruppe beregnes også på grundlag af hele gruppen. Det betyder herefter, at allerede ansatte gennemløber deres nuværende lønforløb som en slags personlig ordning. Da der ikke længere er hjemmel til at yde decentral løn til de pågældende, aftales følgende overgangsordning: Der gives mulighed for, at der decentralt kan ydes kvalifikationsløn- og funktionsløndele til de pågældende. Det forudsættes, at man i de lokale forhandlinger afpasser niveauerne, således at der tages hensyn til, at kvalifikationsløn- og funktionsløndelene ikke lægges oven i en grundløn, men oven i et anciennitetsforløb. Resultatløn og andre decentrale løninstrumenter kan anvendes på lige fod med personale aflønnet med udgangspunkt i en grundløn. Indberetning til KRL handling om ændret afgrænsning af garantilønsgrupper skal være afsluttet 1. oktober Midler anvendt ved organisationsforhandlingerne fordeles på garantilønsgrupper. delingen meddeles KRL senest 1. oktober 2017.

6 Side 6 København den KL Ansatte Tandlægers Organisation Blik- og Rørarbejderforbundet i DK BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk El-forbund Dansk mands ening Dansk Metal

7 Dansk Socialrådgiverforening Side 7 Fagligt Fælles bund (3F) FOA - Fag og Arbejde bundet Arkitekter Og Designere eningen af Speciallæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) handlingskartellet Gymnasieskolernes Lærerforening

8 HK/KOMMUNAL Side 8 Ingeniørforeningen i Danmark Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk Ledernes Hovedorganisation Lærernes Centralorganisation Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet Socialpædagogernes Landsforbund

9 Sundhedskartellet Side 9 Tandlægeforeningen Teknisk Landsforbund

10 Side 10 Bilag 1A. Gennemsnitsløngarantiordningen OK15 forudsat lokale midler (1,25%) i 2006, 2007, 2009 og 2010 Dato Tekst Reg i % Indeks A. Udgangspunkt november , Trin projekt tillæg til A 1,52% 1,52 B. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning tillæg af A 0,69% 0,69 C. Gnstløngaranti pr. 1/ , Provenu af ny regordning af C 0,70% 0,72 D. Gnstløngaranti pr. 1/ , Lokale lønmidler (= 72% af 1,25%) af A 0,90% 0,90 E. Gnstløngaranti pr. 1/ , Centrale puljer omkls m.v, eksempel, af A 1,10% 1,10 F. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn af F 1,00% 1,04 G. Gnstløngaranti pr. 1/ , Lokale lønmidler (= 72% af 1,25%) af A 0,90% 0,90 H. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af A 0,80% 0,80 I. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn af I 0,41% 0,45 J. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af J 4,09% 4,42 K. Gnstløngaranti pr. 1/ ,54

11 Reguleringsordn af K 1,47% 1,65 L. Gnstløngaranti pr. 1/ ,19 Side Lokale lønmidler (=72% af 1,25%) af J 0,90% 0,98 M. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af J 0,20% 0,21 N. Gnstløngaranti pr. 1/ , Centrale puljer, ex af J 1,60% 1,73 O. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af J 0,68% 0,74 P. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn af P 0,48% 0,56 Q. Gnstløngarantil pr. 1/ , Generel lønstigning af J 0,50% 0,54 R. Gnstløngaranti pr. 1/ , højelse af SFG af J 0,40% 0,44 S. Gnstløngaranti pr. 1/ , Lokale lønmidler (=72% af 1,25%) af J 0,90% 0,97 T. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/10-10 af T -0,32% - 0,39 U. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 31/3-11 af T -1,23% - 1,48 V. Gnstløngaranti pr. 31/ , Generel lønstigning af V, så uændret ift. april ,48 W. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/1-12 af W -0,08% -0,10 X. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af V 1,71% 2,03

12 Y. Gnstløngaranti pr. 1/ ,90 Side Centrale puljer af V 0,30% 0,36 Z. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af V 0,20% 0,24 Æ. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/10-12 af Æ -0,05% -0,06 Ø. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Ø 0,50% 0,61 Å. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Ø 0,60% 0,73 AA. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/10-13 af AA -0,48% -0,59 AB. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Ø 0,50% 0,61 AC. Gnstløngaranti pr. 1/ , Centrale puljer af Ø 0,25% 0,31 AD. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Ø 0,37% 0,45 AE. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/10-14 af AE 0,26% 0,32 AF. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AF 0,96% 1,20 AG. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AF 0,35% 0,44 AH. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reg.ordn./Privatlønsværn 1/10-15 af AH 0,11% 0,14 AI. Gnstløngaranti pr. 1/ ,66

13 Side Generel lønstigning af AF 0,50% 0,62 AJ. Gnstløngaranti pr. 1/ , Centrale puljer af AF 0,40% 0,50 AK. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AF 1,00% 1,25 AL. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reg.ordn./Privatlønsværn 1/10-16 af AL (skøn ved forlig) 0,00% 0,00 AM. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AF 1,20% 1,50 AN. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AF 0,80% 1,00 AO. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reg.ordn./Privatlønsværn 1/10-17 af AO (skøn ved forlig) 0,32% 0,42 AP. Gnstløngaranti pr. 1/ ,95 Gennemsnitslønsgaranti 1/ , Der afrundes ikke i beregningen af gennemsnitsløngarantiudviklingen

14 Side 14 Bilag 1B. Gennemsnitsløngarantiordningen OK15 forudsat lokale midler (1,25%) i 2006, 2007 og 2010 Dato Tekst Reg i % Indeks A. Udgangspunkt november , Trin projekt tillæg til A 1,52% 1,52 B. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning tillæg af A 0,69% 0,69 C. Gnstløngaranti pr. 1/ , Provenu af ny regordning af C 0,70% 0,72 D. Gnstløngaranti pr. 1/ , Lokale lønmidler (= 72% af 1,25%) af A 0,90% 0,90 E. Gnstløngaranti pr. 1/ , Centrale puljer omkls m.v, eksempel, tillæg til E 1,10% 1,10 F. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn af F 1,00% 1,04 G. Gnstløngaranti pr. 1/ , Lokale lønmidler (= 72% af 1,25%) af A 0,90% 0,90 H. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af A 0,80% 0,80 I. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn af I 0,41% 0,45 J. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af J 4,09% 4,42 K. Gnstløngaranti pr. 1/ ,54

15 Reguleringsordn af K 1,47% 1,65 L. Gnstløngaranti pr. 1/ ,19 Side Generel lønstigning af J 0,20% 0,22 M. Gnstløngaranti pr. 1/ , Organisationspuljer, ex af J 3,29% 3,56 N. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af J 0,68% 0,73 O. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn. af O 0,48% 0,57 P. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af J 0,50% 0,54 Q. Gnstløngaranti pr. 1/ , højelse af SFG af J 0,40% 0,43 R. Gnstløngaranti pr. 1/ , Lokale lønmidler (=72% af 1,25%) af J 0,90% 0,98 S. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordning 1/10-10 af S -0,32% - 0,39 T. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 31/3-11 af S -1,23% - 1,49 U. Gnstløngaranti pr. 31/ , Generel lønstigning af U, så uændret ift. april ,49 V. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/1-12 af V -0,08% -0,10 W. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af U 1,71% 2,04 X. Gnstløngaranti pr. 1/ , Centrale puljer af U 0,30% 0,36

16 Y. Gnstløngaranti pr. 1/ ,13 Side Generel lønstigning af U 0,20% 0,24 Z. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/10-12 af Z -0,05% -0,06 Æ. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Æ 0,50% 0,62 Ø. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Æ 0,60% 0,74 Å. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/10-13 af Å -0,48% -0,60 AA. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Æ 0,50% 0,62 AB. Gnstløngaranti pr. 1/ , Centrale puljer af Æ 0,25% 0,31 AC. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Æ 0,37% 0,46 AD. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/10-14 af AD 0,26% 0,33 AE. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 0,96% 1,21 AF. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 0,35% 0,44 AG. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reg.ordn./Privatlønsværn 1/10-15 af AG 0,11% 0,14 AH. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 0,50% 0,63

17 AI. Gnstløngaranti pr. 1/ ,21 Side Centrale puljer af AE 0,40% 0,50 AJ. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 1,00% 1,26 AK. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reg.ordn./Privatlønsværn 1/10-16 af AK (skøn ved forlig) 0,00% 0,00 AL. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 1,20% 1,51 AM. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 0,80% 1,01 AN. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reg.ordn./Privatlønsværn 1/10-17 af AN (skøn ved forlig) 0,32% 0,42 AO. Gnstløngaranti pr. 1/ ,91 Gennemsnitslønsgaranti 1/ , Der afrundes ikke i beregningen af gennemsnitsløngarantiudviklingen

18 Side 18 Bilag 1C. Gennemsnitsløngarantiordningen OK15 forudsat lokale midler (1,25%) i 2007 og 2010 Dato Tekst Reg i % Indeks A. Udgangspunkt november , Trin projekt tillæg til A 1,52% 1,52 B. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning tillæg af A 0,69% 0,69 C. Gnstløngaranti pr. 1/ , Provenu af ny regordning af C 0,70% 0,72 D. Gnstløngaranti pr. 1/ , Centrale puljer omkls m.v, eksempel, af A 1,94% 1,94 E. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn (skønnet) af E 1,00% 1,04 F. Gnstløngaranti pr. 1/ , Lokale lønmidler (= 72% af 1,25%) af A 0,90% 0,90 G. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af A 0,80% 0,80 H. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn af H 0,41% 0,45 I. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af I 4,09% 4,41 J. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn af J 1,47% 1,66 K. Gnstløngaranti pr. 1/ ,13

19 Generel lønstigning af I 0,20% 0,21 L. Gnstløngaranti pr. 1/ ,34 Side Organisationspuljer, ex af I 3,29% 3,56 M. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af I 0,68% 0,73 N. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn af N 0,48% 0,57 O. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af I 0,50% 0,54 P. Gnstløngaranti pr. 1/ , højelse af SFG af I 0,40% 0,44 Q. Gnstløngaranti pr. 1/ , Lokale lønmidler (=72% af 1,25%) af I 0,90% 0,97 R. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn af 1/10-10 af R -0,32% - 0,39 S. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 31/3-11 af R -1,23% - 1,49 T. Gnstløngaranti pr. 31/ , Generel lønstigning af T, så uændret ift. april ,49 U. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/1-12 af U -0,08% -0,10 V. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af T 1,71% 2,04 W. Gnstløngaranti pr. 1/ , Centrale puljer af T 0,30% 0,36 X. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af T 0,20% 0,24

20 Y. Gnstløngaranti pr. 1/ ,30 Side Reguleringsordn 1/10-12 af Y -0,05% -0,06 Z. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Z 0,50% 0,62 Æ. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Z 0,60% 0,74 Ø. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/10-13 af Ø -0,48% -0,60 Å. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Z 0,50% 0,62 AA. Gnstløngaranti pr. 1/ , Centrale puljer af Z 0,25% 0,31 AB. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Z 0,37% 0,46 AC. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/10-14 af AD 0,26% 0,33 AE. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 0,96% 1,21 AF. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 0,35% 0,44 AG. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reg.ordn./Privatlønsværn 1/10-15 af AG 0,11% 0,14 AH. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 0,50% 0,63 AI. Gnstløngaranti pr. 1/ , Centrale puljer af AE 0,40% 0,50

21 AJ. Gnstløngaranti pr. 1/ ,64 Side Generel lønstigning af AE 1,00% 1,26 AK. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reg.ordn./Privatlønsværn 1/10-16 af AK (skøn ved forlig) 0,00% 0,00 AL. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 1,20% 1,51 AM. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 0,80% 1,01 AN. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reg.ordn./Privatlønsværn 1/10-17 af AN (skøn ved forlig) 0,32% 0,42 AO. Gnstløngaranti pr. 1/ ,84 Gennemsnitslønsgaranti 1/ , Der afrundes ikke i beregningen af gennemsnitsløngarantiudviklingen

22 Side 22 Bilag 1D. Gennemsnitsløngarantiordningen OK15 forudsat lokale midler (1,25%) i 2007 og (0,70%) i 2010 Dato Tekst Reg i % Indeks A. Udgangspunkt november , Trin projekt tillæg til A 1,52% 1,52 B. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning tillæg af A 0,69% 0,69 C. Gnstløngaranti pr. 1/ , Provenu af ny regordning af C 0,70% 0,72 D. Gnstløngaranti pr. 1/ , Centrale puljer omkls m.v, eksempel, tillæg til A 1,94% 1,94 E. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn af E 1,00% 1,04 F. Gnstløngaranti pr. 1/ , Lokale lønmidler (= 72% af 1,25%) af A 0,90% 0,90 G. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af A 0,80% 0,80 H. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn af H 0,41% 0,45 I. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af I 4,09% 4,41 J. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn af J 1,47% 1,66 K. Gnstløngaranti pr. 1/ ,13

23 Generel Lønstigning 0,20% 0,21 L. Gnstløngaranti pr. 1/ ,34 Side Organisationspuljer,ex af I 3,29% 3,56 M. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af I 0,68% 0,73 N. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn af N 0,48% 0,57 O. Gnstløngaranti pr. 1/ , / Organisationspulje, ex af I 0,55% 0, P. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af I 0,50% 0,54 Q. Gnstløngaranti pr. 1/ , højelse af SFG af I 0,40% 0,43 R. Gnstløngaranti pr. 1/ , Lokale lønmidler (=72% af 0,70%) af I 0,50% 0,54 S. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordning af S -0,32% - 0,38 T. Gnstløngranti pr. 1/ , Reguleringsordn 31/3-11 af S -1,23% - 1,49 U. Gnstløngaranti pr. 31/ , Generel lønstigning af U, så uændret ift. april ,49 V. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/1-12 af V -0,08% -0,10 W. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af U 1,71% 2,04 X. Gnstløngaranti pr. 1/ , Centrale puljer af U 0,30% 0,36

24 Y. Gnstløngaranti pr. 1/ ,23 Side Generel lønstigning af U 0,20% 0,24 Z. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/10-12 af Z -0,05% -0,06 Æ. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Æ 0,50% 0,62 Ø. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Æ 0,60% 0,74 Å. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/10-13 af Å -0,48% -0,60 AA. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Æ 0,50% 0,62 AB. Gnstløngaranti pr. 1/ , Centrale puljer af Æ 0,25% 0,31 AC. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af Æ 0,37% 0,46 AD. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reguleringsordn 1/10-14 af AD 0,26% 0,33 AE. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 0,96% 1,21 AF. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 0,35% 0,44 AG. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reg.ordn./Privatlønsværn 1/10-15 af AG 0,11% 0,14 AH. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 0,50% 0,63

25 AI. Gnstløngaranti pr. 1/ ,31 Side Centrale puljer af AE 0,40% 0,50 AJ. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 1,00% 1,26 AK. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reg.ordn./Privatlønsværn 1/10-16 af AK (skøn ved forlig) 0,00% 0,00 AL. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 1,20% 1,51 AM. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af AE 0,80% 1,01 AN. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reg.ordn./Privatlønsværn 1/10-17 af AN (skøn ved forlig) 0,32% 0,42 AO. Gnstløngaranti pr. 1/ ,01 Gennemsnitslønsgaranti 1/ , Der afrundes ikke i beregningen af gennemsnitsløngarantiudviklingen

26 Side 26 Bilag 1E Gennemsnitsløngarantiordningen OK15 for Sundhedskartellet Gennemsnitsløngaranti 1/11-14 = A 126,07 Dato Tekst Reg i % Indeks Generel lønstigning af A 0,96% 1,21 B. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af A 0,35% 0,44 C. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reg.ordn./Privatlønsværn 1/10-15 af C 0,11% 0,14 D. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af A 0,50% 0,63 E. Gnstløngaranti pr. 1/ , Centrale puljer af A 0,40% 0,50 F. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af A 1,00% 1,26 G. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reg.ordn./Privatlønsværn 1/10-14 af G (skøn ved forlig) 0,00% 0,00 H. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af A 1,20% 1,51 I. Gnstløngaranti pr. 1/ , Generel lønstigning af A 0,80% 1,01 J. Gnstløngaranti pr. 1/ , Reg.ordn./Privatlønsværn 1/10-17 af J (skøn ved forlig) 0,32% 0,42 K. Gnstløngaranti pr. 1/ ,19

27 Side 27 Gennemsnitslønsgaranti 1/ , Der afrundes ikke i beregningen af gennemsnitsløngarantiudviklingen

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

09.21 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti

09.21 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien... 3 Regulering af gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

09.21 O.13 34/2014 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti

09.21 O.13 34/2014 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien... 3 Regulering af gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONER I KTO 11.20.5 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

09.31 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område

09.31 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.31 Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Aftale om Gennemsni tsløngatarrti

Aftale om Gennemsni tsløngatarrti x /2010 Side 1 Aftale om Gennemsni tsløngatarrti KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side 09.21, * /2010 Side 2 Gennemsnitsløngatantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsiøngarantien......3

Læs mere

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse Herved fastsættes forretningsorden for de 8 paritetiske nævn (Nævn) i henhold til bestemmelserne om interessetvister

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse 07.20 Side 2 Side Kapitel 1 Område, definition

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.20.5 Side 1 ORGANISATIONER I KTO ORGANISATIONER I AKADEMIKERNE FOA FAG og ARBEJDE AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL 1533.7 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Område...

Læs mere

Lønsummer fordelt på organisationer

Lønsummer fordelt på organisationer Frederiksberg OAO-K 13 5.221 0 0 963 93 60 6.337 469.691 Dansk Funktionærforbund 48 11.794 8 496 186 190 1.120 13.803 289.868 FOA - Fag og Arbejde 2.363 540.903 33.264 6.172 15.243 9.326 47.518 652.918

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT**

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte

Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte (bortset fra Københavns og Frederiksberg kommuner) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 03.01 Side 1 1. Løn... 3 2. Særlige tillæg...

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen KL Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen OPUS sagsnr. 220733 Tid: Den 24. februar 2011 kl. 19.20 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af Overenskomst for bygningskonstruktører inden for Teknisk

Læs mere

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang Procedureaftale for lønforhandlinger Procedureaftale Denne aftale er indgået mellem Viborg kommune og de underskrivende faglige organisationer. Aftalen er indgået med henblik på at fremme afviklingen af

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.30 O.13 32/2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Hvem er

Læs mere

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Sundhedskartellet Tid 13-06-2008 Sted Emne Deltagere Regionernes Hus Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONER I KTO AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde O.13 38/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde O.13 38/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde KL Sundhedskartellet 07.30 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 1. Område... 3 Kapitel

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH.

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH. UDKAST AF 17. juni 2005 Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 6: AC, chefer 7: SL, FOA, LC, 3F, LH 8: Resten er indgået med enkelte organisationer Ad 2006: I kolonnen for 2006 optræder 2 former for markering:

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE... 5 1. OMRÅDE...

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

05.45 O.15 XX/2015 Side 1. Aftale om Tryghedspuljen

05.45 O.15 XX/2015 Side 1. Aftale om Tryghedspuljen Side 1 Aftale om Tryghedspuljen KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og baggrund... 3 2. Puljemidler... 3 3. Finansiering... 3 4. Midlernes anvendelsesområde... 4 5. Ansøgning

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne Side 1 Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

INDSTILLING. 20. Orientering om status på forhandlingsproces vedr. lokalaftaler

INDSTILLING. 20. Orientering om status på forhandlingsproces vedr. lokalaftaler INDSTILLING 20. Orientering om status på forhandlingsproces vedr. lokalaftaler Bestyrelsen skal hermed orienteres om status medio december på forhandlingsprocessen vedrørende lokalaftalerne mm. som skal

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE FOA AC AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE 2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE...

Læs mere

FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013

FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013 FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013 Beregning af puljen Puljen til lokal løn opgøres som: Årligt beløb (31.3.12-niveau) pr. årsværk Puljen opgøres altså

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1.

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. APRIL 2015 Side

Læs mere

Fremsat den 25. april 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 25. april 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til L 215 Fremsat den 25. april 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Copyright

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og. aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og. aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Underbilag 2.1 Bilag 3 Bilag 4 Underbilag 4.1 Oversigt over overenskomster og aftaler Ændringer i overenskomster og aftaler på det kommunale område Arbejdstidsregler

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2017 *** 5. september 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 28. juni 2011 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 Danmarks Statistik 1 opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 2 for både den statslige, den

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Pris- og lønudviklingen 2005-2007 Sidste budgetvejledning blev udsendt i juni 2005. Denne budgetvejledning fra juni 2006 forholder sig til den

Læs mere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere