Effekt af ændret revisionspligt for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekt af ændret revisionspligt for"

Transkript

1 Effekt af ændret revisionspligt for mindre FSR Danske Revisorer (Udarbejdet med støtte fra FSR s Studie- og Understøttelsesfond) 13 november

2 Forfatter(e): Sigurd Næss-Schmidt, Partner Johanne Jørgensen, Analyst 1

3 Introduktion Regeringen arbejder i øjeblikket med at undersøge mulighederne for at lempe på revisionspligten for op til 95 % af alle danske. Lempelsen var indeholdt i regeringens udspil fra maj 2014 og bekræftet i aftalen med Venstre og senere Dansk Folkeparti. Lempelsen er en del af en større pakke af tiltag rettet mod at lette de administrative byrder og samtidig forbedre adgang til regnskabsinformation, der kan reducere omkostninger ved at få effektiv kreditinformation om mindre danske. Spørgsmålet er, om denne lempelse reelt indebærer reducerede omkostninger for de berørte, og om der er andre samfundsmæssige effekter, som skal inddrages i analysen som modvægt til de umiddelbare gevinster ved et lavere antal revisortimer. Derfor er det relevant at se på, hvilke økonomiske effekter en lempelse af revisionspligten for mindre danske må forventes at indebære samlet set. For at besvare spørgsmålet ser vi både på, hvor meget de enkelte kan spare i revisionshonorar, samt hvilke ekstra omkostninger for virksomheden og samfundet forslaget medfører. En lempelse af revisionspligten må forventes at pålægge ekstra omkostninger i form af: 1) Dårligere intern kontrol, som svækker management og dermed optimal allokering af ressourcer. 2) Stigning i de eksterne finansieringsomkostninger som konsekvens af bankers og kreditinstitutters øgede omkostninger til at verificere de regnskabsoplysninger, der tilgår dem, 3) Kortere leverandørkreditter. Derudover risikerer en lempelse af revisionspligten at medføre øgede omkostninger for samfundet som følge af mindre kontrol af ne og deraf bedre mulighed for skatte- og momsunddragelse. 2

4 Indholdsfortegnelse Introduktion 1 Sammenfatning 4 1 Effekter for den enkelte virksomhed Status om revisionspligt Sparede udgifter til lovpligtig revision Ekstra eksterne omkostninger for virksomheden 10 2 Revision og skatteindtægter Præventiv effekt af revision Opgørelse af skatte- og momsgabet Skattetabet for der har fravalgt revision 18 A Bilag A 20 Litteraturliste 32 3

5 Sammenfatning Regeringen overvejer at lempe yderligere for revisionspligten for mindre med det sigte at reducere de administrative byrder for disse. Med nogen usikkerhed kan det anslås, at omkostningerne ved en revisionspåtegning for sådanne kan udgøre omkring kr. om året. Det er baseret på en såkaldt AMVAB beregning, hvor man vurderer, hvor mange timer der direkte er forbundet med udarbejdelse af en revisionspåtegning. I det videre arbejde med at vurdere de samfundsøkonomiske konsekvenser af et sådant forslag bør der foretages en mere samlet cost-benefit analyse. I første række skal der ses på de samlede virkninger for virksomheden selv. Det reelle alternativ til revision er typisk en anden og billigere revisorydelse som f.eks. assistance eller udvidet gennemgang, hvor graden af sikkerhed til gengæld er lavere end ved revision. Så nettobesparelsen på revisortimer er måske kun 20 til 50 procent af de kr. Hertil kommer, at de timer, som revisor ikke bruger på opgaven, måske (helst) skal erstattes af øget intern og ressourcekrævende kontrol i virksomheden. Fravalg af revision betyder også højere udgifter for virksomheden: højere renter på banklån, kortere og dyrere leverandørkreditter og generelt sværere adgang til ekstern finansiering. Årsagen er meget simpel: en revisor kan hjælpe kreditor til at vurdere kreditrisiko. Der er en række analyser fra Danmark og andre lande, der dokumenterer, at omkostninger til finansiering stiger, når der fravælges revisor. Et britisk studie viser, at en virksomheds kreditvurdering forringes, når revision fravælges. Et finsk studie påviser, at renteudgifterne stiger med basispoint, hvis en virksomhed fravælger revision. Anvendt på danske forhold betyder det, at hvis en virksomheds gæld overstiger et niveau på 1 til 3 mio. kr., vil øgede renteudgifter fuldt modveje besparelsen på revisorregningen. Konklusion nummer et er således, at det for mange kan være en underskudsforretning at fravælge revision, selv om det er muligt. Pointen kan så være, at ne selv må vurdere fordele og ulemper ved eventuelt fravalg i samarbejde med deres finansielle rådgivere, herunder deres bank. Hertil kommer imidlertid et bredere perspektiv for samfundet i forhold til effektiv opkrævning af skatter. Mindre er en udfordring i forhold til opkrævning af skatter: langt hovedparten af de opgjorte tab af skatteindtægter som følge af manglende indbetalinger af skyldig moms, selskabsskatter mv. knytter sig med mindre end 12 ansatte med betydelig vægt på manglende skat fra selvstændige. Her har revisionspåtegningen en central rolle, fordi revisor har en pligt til at påpege uregelmæssigheder i forhold til indberetning af skyldig skat. Virksomheder, der fravælger revision, har således flere fejl og lovovertrædelser i årsrapporter. En særlig undersøgelse, som er lavet i denne rapport baseret på virksomhedsdata i perioden , viser også, at

6 uden revisionspåtegning kontrolleret for branche og virksomhedstørrelse betaler mindre i skat end med påtegning. De afledte konsekvenser for en effektiv skatteopkrævning må således indgå i en samlet cost-benefit analyse. Resultaterne i denne rapport peger på, at mange ikke netto vil spare ved at fravælge en revisionspåtegning. Samtidig er der risiko for øgede tab vedrørende skat. En sådan øget risiko vil kunne imødegås af kortere kreditperioder for skattebetaling og forøgelse af skattemyndighedernes kontrolbesøg: begge disse muligheder indebærer imidlertid også omkostninger for og det offentlige. 5

7 Kapitel 1 Effekter for den enkelte virksomhed 1.1 Status om revisionspligt Små er allerede i dag undtaget lovpligtig revision og kan dermed selv fraog tilvælge revisors ydelser. For at være undtaget lovpligtig revision må virksomheden ikke overskride 2 af 3 følgende kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår: Balancesum på 4 mio. kr. Nettoomsætning på 8 mio. kr. 12 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret Virksomheder, der opfylder disse kriterier, har kunnet fravælge revision siden 1. januar % af alle danske havde således fravalgt revision af årsregnskabet i regnskabsåret 2012 ifølge en opgørelse fra Experian. Muligheden for at fravælge revision indtrådte første gang i dansk lovgivning i Dengang kunne fravælge revision, hvis de ikke overskred 2 af 3 følgende kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår: balancesum på 1,5 mio. kr., nettoomsætning på 3 mio. kr. og 12 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret. Der har således over en årrække været en bevægelse mod at lade færre og færre danske være omfattet af lovpligtig revision. Denne tendens har været gældende i flere europæiske lande, hvor f.eks. Storbritannien siden 1994 flere gange har lempet revisionspligten for mindre 1. De fleste europæiske lande har fritaget små for revisionspligt i større eller mindre omfang. Denne tendens forstærkes af lovgivning vedtaget i EU, der gør det muligt for medlemslandene at fritage for revisionspligt med en omsætning helt op til 72 mio. kr. Hvis dette implementeres i Danmark, betyder det, at 95% af danske ikke længere ville være omfattet af revisionspligt 2. Samtidig er årsrapporter den vigtigste enkeltstående informationskilde for banker, kreditinstitutter og andre interessenter, når de forsøger at danne sig et overblik over en virksomheds økonomi. Særligt de revisorpåtegnede årsrapporter vurderes at være en troværdig informationskilde af høj kvalitet 3. 1 Hyytinen og Väänänen (2004). 2 FSR (2014) 3 FSR (2012). 6

8 1.2 Sparede udgifter til lovpligtig revision Lempelsen af lovpligtig revision medfører en umiddelbar omkostningsbesparelse for ne. Lovpligtig revision er en omkostning for den enkelte virksomhed både i form af honoraret til revisoren, samt potentielt set også den tid og de ressourcer der er brugt internt i virksomheden for at bistå revisoren med de nødvendige oplysninger, revision forudsætter. En yderligere lempelse af revisionspligten kan komme til at omfatte alle regnskabsklasse B. Klasse B, der er omfattet af revisionspligt er defineret ved, at de har ml ansatte, balance på ml mio. kr. og nettoomsætning på ml mio. kr. De små i regnskabsklasse B er allerede undtagne fra revisionspligt i dag, og det kunne derfor politisk opfattes som naturligt at fritage hele regnskabsklasse B og lave ens revisionskrav for alle klasse B. Desuden gør EU-lovgivning det muligt at fritage med en nettoomsætning op til 72 mio. kr. for lovpligtig revision. Det er derfor relevant at se på, hvor stor en omkostningsbesparelse en typisk klasse B virksomhed kan forvente i det tilfælde, hvor virksomheden ikke længere er omfattet af lovpligtig revision. Det første skridt er at estimere, hvor store udgifter en klasse B virksomhed har til lovpligtig revision. De samlede omkostninger til lovpligtig revision kan estimeres til omkring kr. årligt i gennemsnit for en klasse B virksomhed, jf. tabel 1. Beregningen er foretaget af Copenhagen Economics baseret på en tidligere undersøgelse fra Erhvervs-og Selskabsstyrelsen fra Denne omkostning består dels af vederlaget til revisoren på kr. årligt i gennemsnit, samt indirekte omkostninger på kr. årligt, estimeret ved AMVAB 4 metoden. De indirekte omkostninger dækker den tid og de ressourcer, der er brugt internt i virksomheden på indhentning af oplysninger til revisoren. Tabel 1 Årlig revisor omkostning for klasse B Omkostninger i forbindelse med lovpligtig revision Kroner. Revisions vederlag Interne omkostninger til indhentning af information til revisoren Omkostningen af lovpligtig revision i alt Note: Kilde: Tallene er en gennemsnitbetragtning for en klasse B virksomhed i 2004, inflationsfremskrevet samt justeret for en 30% stigning i udgifter til revision grundet nye revisionsstandarder. Omkostningen dækker kun udgiften til revision og inkluderer ikke den eventuelle revisorbistand, virksomheden i øvrigt måtte have. Tallene er baseret på en AMVAB måling, der er en metode til at måle de administrative byrder for virksomheden. Beregningen er dermed ikke baseret på markedspriser for en revisor, men fastsat til 800 kr. i timeløn baseret på interviews med revisorer i Copenhagen Economics beregninger baseret på Erhvervs-og Selskabsstyrelsen (2004), AMVAB - Basismåling på årsregnskabsloven, Statistikbanken, tabel: PRIS9: Forbrugerprisindeks, gennemsnitlig årlig inflation (1900=100). 4 AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder. Ved AMVAB metoden spørges ne ind til, hvor lang tid de bruger på de enkelte opgaver, hvorefter tidsforbruget omregnes til kr. baseret på lønniveauet for den typiske personalekategori, der udfører opgaven. 7

9 Den direkte besparelse for en gennemsnitlig virksomhed betyder mindre i praksis. Dette skyldes, at virksomheden i betydelig omfang må forvente selv at udføre størstedelen af det arbejde, revisoren tidligere lavede. Virksomheder har pligt til at udarbejde et årsregnskab. Hvis virksomheden ikke har en revisor, der udfører dette arbejde, skal virksomheden selv stå for det. Dette arbejde må forventes at være mindre produktivt, da det ikke længere varetages af en professionel. Den tid og de ressourcer, virksomheden bruger internt på regnskabet, kan dermed ende med at blive en dyrere løsning, end vederlaget til revisoren var. Andelen af mindre med fuld revision er faldet fra 97% i 2008 til kun 78% i 2013, jf. Figur 1. I takt med, at flere er blevet lempet for revisionspligt, har et stigende antal benyttet sig af fravalgsmuligheden. Denne udvikling er tiltaget, siden revisionspligten blev yderligere lempet i % af de mindre havde fuld revision i 2010, jf. Figur 1. Figur 1 Beregnet andel af med fuld revision i % 97% 97% 93% 90% 86% 80% 78% 60% 40% 20% 0% Note: Kilde: Opgørelsen er baseret på regnskabstal fra Experian for i , der har en gennemsnitlig balance på under 8 mio. kr. Grænsen for revisionspligt fra 2011 er, at to af tre grænser ikke må overskrides: en balance, der ikke overstiger 4 mio. kr., en nettoomsætning, der ikke må overstige 8 mio. kr. og et antal ansatte, der ikke må overstige 12 i to på hinanden følgende regnskabsår. En virksomhed kan således godt have en balance over 4 mio. kr. i et regnskabsår, uden at blive omfattet af revisionspligt. Ved at se på gruppen af, der har en balance under 8 mio. kr., tages der højde for, at med stor variation i balancen ikke nødvendigvis er opfattet af revisionspligt. En virksomhed kan således godt have en balance over 4 mio. kr. og ikke være omfattet af revisionspligt. Dette er tilfældet, hvis antallet af ansatte ikke overstiger 12, samt at nettoomsætningen ikke overstiger 8 mio. kr. Copenhagen Economics beregninger på baggrund af Experian data. I vurdering af besparelsen skal også indgå, at alternativet til en revisionspåtegning typisk er anden revisorbistand, ikke fravær af revisorhjælp. Dette mønster tegner sig helt tydeligt i udviklingen, siden muligheden for at droppe revision blev udvidet med virkning fra 8

10 Faktisk er andelen af i målgruppen uden nogen form for revisorbistand ret konstant lav på 7% i 2012 og Derimod har der været en del skift fra revision til andre ydelser som assistance, review og fra 2013 udvidet gennemgang, jf. Figur 2. Figur 2 Udvikling i revisionstyper i % 90% 86% 78% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 12% 7% 3% 4% 7% 10% 1% 2% 0% Andel af med revision Udvidet gennengang Review Assistance Ingen revisor bistand Note: Kilde: Opgørelsen er baseret på regnskabstal fra Experian for i , der har en gennemsnitlig balance på under 8 mio. kr. Copenhagen Economics beregninger på baggrund af Experian data. Det betyder modsat også, at, der dropper revision 6, ikke sparer hele regningen, men får en rabat. Hvis rabatten svarer til f.eks. 20%, kan spare omkring kr. for vores betragtede gennemsnitlige virksomhed i målgruppen. Skiftet væk fra revision til andre ydelser synes nok så meget at være drevet af de stærkt øgede dokumentationskrav ved revision, som vejer tungt for de mindre, samt den juridiske mulighed for at droppe erklæringen. En survey blandt revisorer peger således på, at flere revisorer selv ønsker at droppe den ydelse, som revision indebærer, og skifte til nogle af de andre ydelser. Tilgangen er, at risikoen for bøder mv. ved manglende opfyldelse af de stadig mere detaljerede dokumentationskrav samt de omkostninger, der følger af at skulle undgå formelle fejl, ikke står mål med den kvalitet, kunden får via revisionspåtegningen, og kundens villighed til at betale regningen 7. Vi vender tilbage til implikationerne af dette i slutningen af vores notat. 5 Talgrundlag fremgår af vores tekniske Bilag A 6 Det antages at disse enten vælger udvidet gennemgang, review eller assistance i stedet for. 7 Riise Johansen og Kiertzner(2014). 9

11 1.3 Ekstra eksterne omkostninger for virksomheden Årsrapporter er den vigtigste enkeltstående informationskilde for banker, kreditinstitutter og andre interessenter, når de forsøger at danne sig et overblik over en virksomheds økonomi. Særligt de revisorpåtegnede årsrapporter vurderes at være en troværdig informationskilde af høj kvalitet 8. Når en virksomhed fravælger revision, kan det forventes at påvirke både grundigheden og troværdigheden af de regnskabsoplysninger, der tilgår deres brugere. At fravælge revision medfører øgede eksterne finansieringsomkostninger for. Uden en revisorerklæring bliver verifikationen af nes regnskabsoplysninger væsentligt dyrere for kreditorer og investorer. De højere omkostninger må forventes at blive pålagt ne selv. Dette får så de eksterne finansieringsomkostninger til at stige. Dette kan også gælde for med revisionspåtegning i tilfælde, hvor de har debitorer, underliggende datterselskaber eller associerede selskaber uden revision. Der er primært 3 typer af interessenter, som kan forventes at øge nes finansieringsomkostninger: Banker og kreditinstitutter Leverandører Investorer En af årsagerne til de øgede finansieringsomkostninger skal findes i en dårligere kreditvurdering for, som ikke får revideret regnskabet. Kreditvurderingen vil falde grundet mindre transparens i regnskabet, og det bliver derfor sværere for långiver at gennemskue regnskabet og kreditværdigheden for den pågældende virksomhed. Banker og kreditinstitutioner må derfor forventes at kræve en højere rente som følge af den øgede risiko. Leverandørkreditter må forventes at blive kortere, når et selskab fravælger revision. Dette skyldes, at leverandører alt andet lige vil være mindre villige til at give en lang kredittid, når de har mindre pålidelig information om virksomhedens økonomi. Dette vil medføre en ekstraomkostning for virksomheden, da en kortere kredittid skal finansieres ved træk på kassekredit, reduktion af indestående på bankkonti mv., som øger nettoudgifter til renter. Investorer vil også være mere påpasselige med at investere penge i et firma, hvor regnskabet ikke revideres af en ekstern revisor. Dette skyldes usikkerheden om virksomhedens sande økonomi og den deraf tilhørende risiko. For virksomheden betyder det blandt andet, at finansiering med egenkapital bliver vanskeligere. 8 FSR (2012). 10

12 En række analyser fra både Storbritannien, Danmark, Finland samt et flerlande studie af 68 lande påviser, at revision reducerer finansieringsomkostningerne 9. Flerlande studiet påviser, at finansiel gennemsigtighed i form af revision reducerer de finansielle barrierer. Resultatet er robust over for virksomhedsspecifikke forhold, industri samt lande forskelle. Studiet omfatter private firmaer fordelt på 68 forskellige lande i Et studie fra Storbritannien påviser, at, der fravælger revision, får en credit score, som er 23% lavere end sammenlignelige med revision (71 vs 58 i credit score) 11. Studiet i Storbritannien omfatter mindre, hvoraf 28% (1.354) af ne fravælger revision som følge af en lovændring i Studiet kontrollerede for strukturelle forskelle mellem ne i form af størrelse, alder, rentabilitet, likviditet samt den materielle karakter af aktiver for at kunne isolere effekten af revision. I Danmark kan en virksomheds kreditvurdering ikke siges at falde automatisk, når revision fravælges. Revision er ikke en selvstændig faktor i de statistiske modeller, der ligger til grund for kreditvurderingen. Kreditvurderingsbureauet Experian kan dog konstatere, at der er en klar sammenhæng mellem fravalg af revision og credit score 12. jf. Figur 3. 9 Dedman og Kausar (2012), Hope, Thomas & Vyas (2009), Hyytinen og Väänänen (2004). 10 Hope, Thomas & Vyas (2009). 11 Dedman og Kausar (2012), skalaen går fra hvor 0 betyder 100% sandsynlighed for konkurs inden for de næste 12 mdr., hvorimod 100 betyder 0,01% sandsynlighed for konkurs. 12 Frank Papsø (2014). 11

13 Figur 3 Andel af med kreditvurderingen lav risiko 13 80% 60% 40% 20% 0% Revideret regnskab uden anmærkninger fra revisor Revideret regnskab med anmærkninger fra revisor Ikke revideret regnskab Note: Baseret på regnskaber i regnskabsåret Kilde: Experian 14. Et interessant finsk studie har mere direkte påvist, at revision sænker de eksterne låneomkostninger med basis procentpoint 15. Studiet omfatter knap firmaer i Overføres denne effekt på danske selskaber, fås et skøn for, hvor stor effekten af revision er på de eksterne finansieringsomkostninger. Vi tager igen udgangspunkt i en klasse B virksomhed for at illustrere, hvor meget de eksterne finansieringsomkostninger kan forventes at stige, hvis en virksomhed fravælger revision. Størrelsen af effekten afhænger af virksomhedens samlede gæld; desto større gæld, desto større stigning i låneomkostningerne. Virksomheder i klasse B har en gæld på mio. kr. baseret på regnskabsdata fra Experian i Den gennemsnitlige gældsstørrelse er på 4,9 mio. kr. Jo større gæld, en virksomhed har, desto dyrere bliver gælden at finansiere, når låneomkostningen øges med et basispoint. Dette er illustreret i Figur Her fremgår den store betydning af revisors anmærkninger ved, at med en sådan anmærkning opnår den gennemsnitligt absolut laveste score (og altså også lavere end gruppen, hvor revision er fravalgt). 14 Experian genererer et firmas credit scorer på baggrund af 3 typer information: 1) Stamdata antal ansatte, firmaets alder og branche 2) Regnskabsdata primært nøgletal, likvide midler, gæld og udviklingen i egenkapitalen 3) Betalingserfaringer herunder hvor hurtigt betales fakturaer samt RKI oplysninger Fravalget af revision påvirker primært regnskabsdata samt betalingserfaringer, da stamdata er mere statiske. Antal ansatte, alder og branche påvirkes ikke af revision. 15 Hyytinen og Väänänen (2004). 12

14 Figur 4 Sammenhængen mellem gældsstørrelse, låneomkostningen og en stigning i basispoint Stigning i låneomkostningen ved 110 basispoint Stigning i låneomkostningen ved 360 basispoint Gæld, kr Note: Figuren viser stigningen i låneomkostningen ved en stigning på hhv. 110 og 360 basispoint. Kilde: Copenhagen Economics beregninger baseret på Hyytinen og Väänänen (2004). En meget mekanisk brug af det finske studie ville således tilsige, at lovpligtig revision kun er en omkostningsbesparelse for med en gæld under 3 mio. kr. 16 Virksomheder i klasse B bruger kr. årligt i lovpligtig revision jf. tabel 1, men dette beløb er tjent ind igen i form af lavere låneomkostninger, hvis virksomheden har en gæld på over 3 mio. kr. Dette regnestykke kan være svært for den enkelte virksomhed selv at se, da de ikke har fuld information om tilsvarende s låneomkostninger. Den reelle omkostningseffekt ved at fravælge revision kan hermed være negativ, alt efter hvor stor en gæld den pågældende virksomhed har. For at finde den reelle omkostningsbesparelse ved at fravælge revision bør man fratrække de øgede eksterne finansieringsomkostninger fra besparelsen. Effekten af investorers tilbageholdenhed med at indskyde egenkapital i en virksomhed samt dårligere kreditvurdering er vanskelige at kvantificere. Sammenhængen mellem stigende låneomkostninger som funktion af gældens størrelse og konsekvens af stigende basispoint er derimod målbar. Denne stigende omkostning kan derfor fratrækkes besparelsen ved at fravælge revision, hvilket er illustreret i Figur 5. Ud over denne effekt skal der henvises til den tidligere reference til, at en del af de umiddelbart sparede omkostninger ved fravalg af revision erstattes af interne øgede omkostninger i virksomheden mio. kr. * 0,011 = kr., hvilket er større end revionsomkostningen på kr. jf. tabel 1. 13

15 Ved at sammenholde resultaterne fra det finske studie med udgiften til revision er det muligt at få et estimat for, om virksomheden reelt har en besparelse ved at fravælge revision. For med en gæld over 3 mio. kr. vil stigningen i låneomkostningen overstige den sparede revisionsudgift. Dette fås ved at anvende det optimistiske scenarie, hvor låneomkostningen kun stiger med 110 basispoint. I det mindre optimistiske scenarie, stiger låneomkostningen med 360 basispoint. I dette tilfælde vil stigningen i låneomkostningerne overstige revisionsudgiften for med en gæld over 1 mio. kr., jf. Figur 5. Figur 5 Sparede revisionsudgifter fratrukket stigende låneomkostninger som konsekvens af højere basis point Stigning i låneomkostningen ved 110 basispoint Besparelse, kr Stigning i låneomkostningen ved 360 basispoint mio.kr. 3 mio.kr. Gæld, kr Kilde: Copenhagen Economics beregninger baseret på Hyytinen og Väänänen (2004). 14

16 Kapitel 2 Revision og skatteindtægter 2.1 Præventiv effekt af revision Lovpligtig revision har en præventiv effekt mod skatteunddragelse. Lovpligtig revision medfører, at samfundet har nem adgang til information om ne, samt at det er sværere for ne at skjule eventuelle misforhold. Samtidig bidrager lovpligtig revision til at oparbejde gode regnskabsrutiner og modvirke, at en virksomhed kommer i økonomisk uføre. En lempelse af den lovpligtige revision medfører, at det bliver vanskeligere for myndighederne at få indblik i, hvad der foregår i de enkelte. Det bliver derfor sværere for myndighederne at gribe ind i tide og undgå, at økonomisk uføre eller manglende styr på skattegæld udvikler sig til egentlig tab af skat. For den enkelte virksomhed betyder fraværet af revision en svækket intern kontrol og dermed risiko for ukloge beslutninger, der kan lede til konkurs i sidste ende. Man kan også vende det om og sige, at adgang til en virksomhedsform som A/S og ApS uden personlig hæftelse og de facto adgang til betydelige udestående skattegæld har sit modstykke i, at skattemyndigheder har god indsigt i og tillid til regnskabsførelse mv. Reduceres denne, vil skattemyndighederne dels have en tilskyndelse til at bruge flere kontrolressourcer og/eller begrænse adgang til lange kredittider for betaling af moms, A-skat, selskabsskat mv. Der er heller ingen tvivl om, at de mindre selskaber er en udfordring i forhold til skatteopkrævning. Det skyldes ikke mindst, at ejer, direktør og måske bogholder findes inden for familien, og det kan give problemer på flere fronter som nævnt ovenfor i forhold til løbende at få lavet retvisende regnskaber. 2.2 Opgørelse af skatte- og momsgabet I 2010 blev skattegabet for af de danske skattemyndigheder anslået til omkring 10 mia. kr. jf. tabel 2. Skattegabet er forskellen mellem det, ne rent faktisk betaler i skat, og det, de burde have betalt, hvis de havde fulgt reglerne korrekt 17. Det er fordelt på 8,3 mia. kr. på indkomstskatter og 2.7 mia. kr på moms. Dette skattegab udvides i 2012 og frem efter SKATs skøn med manglende skat tilknyttet ulovlige lån på 4 mia. kr. 17 SKAT (2013). 15

17 Tabel 2 Skatte- og momsgab for indkomståret 2010, mio. kr. Skattegab fordelt på skattetyper Selskaber Selvstændige I alt Udbytte skat Indkomstskat Andre skattetyper Skattegab i alt Momsgab i alt Ulovlige Lån i alt I alt Note: Kilde: Momsgabet fordelt mellem selskaber og selvstændige var opgivet til 1,1 og 1,6 mia. kr. Copenhagen Economics beregninger baseret på Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne, SKAT 2010, samt Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven, j.nr Revision sikrer især, at udbytteskat, indkomstskat og moms bliver opgjort og indberettet korrekt, da en revisor har pligt til at påpege det i sin revisionspåtegning, hvis revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser på netop disse områder. En revisor har desuden pligt til at påpege, om hovedaktionær har optaget ulovlige lån. Revisorer fandt over ulovlige lån i årsregnskaberne i 2012 svarende til et skattegrundlag på de 4 mia. kr. 18 i tabel 2. Et ulovligt lån er, når kapitalejere optager lån i deres egen virksomhed. Skattegrundlaget fra udbytteskat, indkomstskat og ulovlige lån til hovedaktionærer samt moms er dermed særligt udsatte, hvis revisionspligten lempes yderligere. En yderligere lempelse af revisionspligten risikerer at øge udbredelsen af de ulovlige lån. Hvis fravælger revision eller vælger en assistanceerklæring, opdages lånet kun, hvis virksomheden opfylder sin pligt til at indberette det. Revisorer finder allerede i dag et stort antal ulovlige lån, og disse lån ville højst sandsynligt ikke blive opdaget, hvis ikke regnskabet revideres. Virksomheder, der har optaget et ulovligt lån, har principielt set ikke lov til at fravælge revision. Erhvervsstyrelsen kan pålægge disse en bøde, hvis ikke de bringer forholdene i orden. Virksomheder, der har accepteret et bødeforlæg, kan ikke fravælge revision i op til 3 år. I realiteten er det imidlertid meget få, der er blevet påtvunget revision pga. lovovertrædelser 19. Skattegabet er særligt markant for mindre, Langt størstedelen af skattegabet kom fra med 12 eller færre ansatte i 2010, svarende til 89% af det samlede skattegab, jf. tabel 3. Der er således en klar negativ sammenhæng mellem størrelsen på virksomheden og skattegabet, både absolut og relativt. Enkeltmands har det største skattegab. En undersøgelse fra SKAT af nes regelefterlevelse i forhold til at selvangive viste et samlet skattegab på 8,3 mia. kr. i indkomståret Undersøgelsen viste endvidere, at de 5,3 mia. kr. alene kom fra enkeltmands, herunder hovedaktionærselskaber, hvilket er 64% af det samlede skattegab, jf. tabel 3. Koncentrering af tab blandt de mindre er en vigtig pointe i forhold til en yderligere lempelse af revisionspligten. De, som blev fritaget for lovpligtig 18 FSR (2014). 19 Erhvervsstyrelsen (2014). 16

18 revision i 2006, er med under 12 ansatte. Netop med 12 eller færre ansatte udgjorde langt størstedelen af skattegabet i Det tyder hermed på, at fritagelse fra lovpligtig revision medfører en øget risiko for tabt skatteprovenu. Tabel 3 Skatte- og momsgab for indkomståret 2010, mio. kr. Antal ansatte Mia. kr. Akkumuleret procent 0 ansatte 5,3 64% 1-12 ansatte 2,1 89% ,3 93% ,2 95% ,3 100% I alt 8,3 100% Note: Kilde: Skattegabet er her opgjort samlet og dækker både selvstændige erhvervsdrivende og selskaber. Copenhagen Economics beregninger baseret på Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne, SKAT En yderligere lempelse af den lovpligtige revision må forventes at øge antallet af modspillere 20 alt andet lige. Desto mindre kontrol, der er med ne, desto nemmere bliver det at skjule økonomisk kriminalitet og sort arbejde. Revision er årsag til, at et stort antal af ulovlige lån bliver opdaget. Disse lån ville formentlig ikke blive opdaget, hvis der ikke var revision. Erhvervsstyrelsen har selv påpeget i deres evaluering af effekten af lempelsen af revisionspligten i 2011, at andelen af fejl og lovovertrædelser er størst for, der har fravalgt revision 21, jf. tabel Firmaer der bevidst unddrager sig skattebetaling uagtet, om de har forstået reglerne eller ej, SKAT (2010) 21 Erhvervsstyrelsen (2014) 17

19 Tabel 4 Andelen af fejl og andre lovovertrædelser i årsrapporterne i 2011 Revisionsstatus Procent Virksomheder der har fravalgt revision 43% Virksomheder der revideres frivilligt 35% Virksomheder der er påtvunget revision 28% Note: Kilde: Baseret på en stikprøve af årsrapporter foretaget af Erhvervsstyrelsen. Det skal bemærkes, at Erhvervsstyrelsen har valgt at korrigere fejlprocenten for de, der har fravalgt revision så formelle fejl vedr. oplysningskrav om fravalg er ekskluderet. Det reducerer fejlprocenten fra 62% til 43%. Endvidere skal det bemærkes, at Erhvervsstyrelsen ikke har korrigeret for tilsvarende typer af fejl for de, der revideres frivilligt. Erhvervsstyrelsen. Antallet af årsrapporter med en højere fejlprocent må forventes at stige, og det vil kræve en yderligere kontrolindsats fra myndighederne at opdage lovovertrædelserne, hvis revisionspligten lempes yderligere. Revisorer giver en eller flere anmærkninger i 12% af årsregnskaberne i 2012 om forhold, virksomheden har pligt til at rette op på 22. Denne kontrolfunktion og den præventive effekt heraf forsvinder, når en virksomhed fravælger revision eller vælger en assistanceerklæring. Skattetabet må derfor forventes at stige yderligere, hvis revisionspligten lempes. 2.3 Skattetabet for der har fravalgt revision For at give en indikation af, at fravær af revisionspligt rent faktisk kan påvirke de faktiske skattebetalinger, er der lavet en særlig analyse heraf. Metoden bag disse skøn er dokumenteret i Bilag A. Kernen i analysen er, at vi har taget målgruppen af, som er omfattet af den eksisterende mulighed for at fravælge revision. Her har vi så sammenlignet: Selskaber med revisorerklæring over for uden nogen form for revisorbistand over hele perioden 2009 til 2013 Analysen bekræfter, at der er et skattetab forbundet med at lempe revisionspligten for mindre. De, der har fravalgt revision i hele perioden , betaler hver især mellem kr. mindre i skat end tilsvarende, der revideres. Skattetabet stiger med omsætningens størrelse. For en virksomhed med en omsætning under 1 mio. kr. er skattebetalingen i gennemsnit kr. lavere sammenlignet med en tilsvarende virksomhed, der har revision. For en virksomhed med en omsætning mellem 1-2 mio. kr. er skattetabet kr. om året i gennemsnit. Tilsvarende er skattetabet kr. i gennemsnit for en virksomhed med en omsætning mellem 2-3 mio. kr., jf. Figur Copenhagen Economics beregninger på baggrund af regnskabsdata fra Experian. 18

20 Figur 6 Beregnet skattetab for, der har fravalgt revision i opdelt efter omsætning Skattetab, kr Virksomheder med en omsætning på 0-1 mio. kr. Virksomheder med en omsætning på ml. 1-2 mio. kr. Virksomheder med en omsætning på 2-3 mio. kr. Note: Kilde: Resultaterne i tabellen er baseret på en model for balancen. For de hvor vi har både omsætning og balancetal er omsætningen i gennemsnit 1,09 gange større end balancen. Ud fra det forhold kan resultaterne konverteres fra balancen til omsætningen, se i øvrigt Bilag A. Copenhagen Economics beregninger baseret på Experian data. Det formodes at det reelle skattetab for, der har fravalgt revision, er større, end hvad der fremgår af denne analyse. Dette skyldes primært 2 grunde; at skattetabet er undervurderet, hvis virksomheden har haft en omsætning, der er større, end hvad der fremgår af regnskabet, eller hvis virksomheden har medtaget omkostninger, der ikke vedrører virksomheden. I begge tilfælde vil skattegrundlaget være mindsket og den opgivne skat lavere, end hvad virksomheden faktisk burde have betalt. 19

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE BISNODES RATING Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 8. sal, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com Generelt om

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 12. juni 2014 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 1. Resumé ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Folketinget vedtog ved

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

MÅLING AF SKATTEEFTERRETTELIGHED I DANMARK

MÅLING AF SKATTEEFTERRETTELIGHED I DANMARK MÅLING AF SKATTEEFTERRETTELIGHED I DANMARK Indlæg ved SAS Institute seminar Claus Thustrup Kreiner Københavns Universitet & De Økonomiske Råd April 2013 Baggrund SKATs complianceprojekt Unikt samarbejde

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Rapport Genveje på mit virk. Genveje på mit virk

Rapport Genveje på mit virk. Genveje på mit virk Genveje på mit virk 1 Indhold Baggrund... 3 Problemstilling... 5 Eksperiment... 8 Resultater... 11 Konklusion... 14 Anbefaling... 14 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et eksperiment

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere