Effekt af ændret revisionspligt for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekt af ændret revisionspligt for"

Transkript

1 Effekt af ændret revisionspligt for mindre FSR Danske Revisorer (Udarbejdet med støtte fra FSR s Studie- og Understøttelsesfond) 13 november

2 Forfatter(e): Sigurd Næss-Schmidt, Partner Johanne Jørgensen, Analyst 1

3 Introduktion Regeringen arbejder i øjeblikket med at undersøge mulighederne for at lempe på revisionspligten for op til 95 % af alle danske. Lempelsen var indeholdt i regeringens udspil fra maj 2014 og bekræftet i aftalen med Venstre og senere Dansk Folkeparti. Lempelsen er en del af en større pakke af tiltag rettet mod at lette de administrative byrder og samtidig forbedre adgang til regnskabsinformation, der kan reducere omkostninger ved at få effektiv kreditinformation om mindre danske. Spørgsmålet er, om denne lempelse reelt indebærer reducerede omkostninger for de berørte, og om der er andre samfundsmæssige effekter, som skal inddrages i analysen som modvægt til de umiddelbare gevinster ved et lavere antal revisortimer. Derfor er det relevant at se på, hvilke økonomiske effekter en lempelse af revisionspligten for mindre danske må forventes at indebære samlet set. For at besvare spørgsmålet ser vi både på, hvor meget de enkelte kan spare i revisionshonorar, samt hvilke ekstra omkostninger for virksomheden og samfundet forslaget medfører. En lempelse af revisionspligten må forventes at pålægge ekstra omkostninger i form af: 1) Dårligere intern kontrol, som svækker management og dermed optimal allokering af ressourcer. 2) Stigning i de eksterne finansieringsomkostninger som konsekvens af bankers og kreditinstitutters øgede omkostninger til at verificere de regnskabsoplysninger, der tilgår dem, 3) Kortere leverandørkreditter. Derudover risikerer en lempelse af revisionspligten at medføre øgede omkostninger for samfundet som følge af mindre kontrol af ne og deraf bedre mulighed for skatte- og momsunddragelse. 2

4 Indholdsfortegnelse Introduktion 1 Sammenfatning 4 1 Effekter for den enkelte virksomhed Status om revisionspligt Sparede udgifter til lovpligtig revision Ekstra eksterne omkostninger for virksomheden 10 2 Revision og skatteindtægter Præventiv effekt af revision Opgørelse af skatte- og momsgabet Skattetabet for der har fravalgt revision 18 A Bilag A 20 Litteraturliste 32 3

5 Sammenfatning Regeringen overvejer at lempe yderligere for revisionspligten for mindre med det sigte at reducere de administrative byrder for disse. Med nogen usikkerhed kan det anslås, at omkostningerne ved en revisionspåtegning for sådanne kan udgøre omkring kr. om året. Det er baseret på en såkaldt AMVAB beregning, hvor man vurderer, hvor mange timer der direkte er forbundet med udarbejdelse af en revisionspåtegning. I det videre arbejde med at vurdere de samfundsøkonomiske konsekvenser af et sådant forslag bør der foretages en mere samlet cost-benefit analyse. I første række skal der ses på de samlede virkninger for virksomheden selv. Det reelle alternativ til revision er typisk en anden og billigere revisorydelse som f.eks. assistance eller udvidet gennemgang, hvor graden af sikkerhed til gengæld er lavere end ved revision. Så nettobesparelsen på revisortimer er måske kun 20 til 50 procent af de kr. Hertil kommer, at de timer, som revisor ikke bruger på opgaven, måske (helst) skal erstattes af øget intern og ressourcekrævende kontrol i virksomheden. Fravalg af revision betyder også højere udgifter for virksomheden: højere renter på banklån, kortere og dyrere leverandørkreditter og generelt sværere adgang til ekstern finansiering. Årsagen er meget simpel: en revisor kan hjælpe kreditor til at vurdere kreditrisiko. Der er en række analyser fra Danmark og andre lande, der dokumenterer, at omkostninger til finansiering stiger, når der fravælges revisor. Et britisk studie viser, at en virksomheds kreditvurdering forringes, når revision fravælges. Et finsk studie påviser, at renteudgifterne stiger med basispoint, hvis en virksomhed fravælger revision. Anvendt på danske forhold betyder det, at hvis en virksomheds gæld overstiger et niveau på 1 til 3 mio. kr., vil øgede renteudgifter fuldt modveje besparelsen på revisorregningen. Konklusion nummer et er således, at det for mange kan være en underskudsforretning at fravælge revision, selv om det er muligt. Pointen kan så være, at ne selv må vurdere fordele og ulemper ved eventuelt fravalg i samarbejde med deres finansielle rådgivere, herunder deres bank. Hertil kommer imidlertid et bredere perspektiv for samfundet i forhold til effektiv opkrævning af skatter. Mindre er en udfordring i forhold til opkrævning af skatter: langt hovedparten af de opgjorte tab af skatteindtægter som følge af manglende indbetalinger af skyldig moms, selskabsskatter mv. knytter sig med mindre end 12 ansatte med betydelig vægt på manglende skat fra selvstændige. Her har revisionspåtegningen en central rolle, fordi revisor har en pligt til at påpege uregelmæssigheder i forhold til indberetning af skyldig skat. Virksomheder, der fravælger revision, har således flere fejl og lovovertrædelser i årsrapporter. En særlig undersøgelse, som er lavet i denne rapport baseret på virksomhedsdata i perioden , viser også, at

6 uden revisionspåtegning kontrolleret for branche og virksomhedstørrelse betaler mindre i skat end med påtegning. De afledte konsekvenser for en effektiv skatteopkrævning må således indgå i en samlet cost-benefit analyse. Resultaterne i denne rapport peger på, at mange ikke netto vil spare ved at fravælge en revisionspåtegning. Samtidig er der risiko for øgede tab vedrørende skat. En sådan øget risiko vil kunne imødegås af kortere kreditperioder for skattebetaling og forøgelse af skattemyndighedernes kontrolbesøg: begge disse muligheder indebærer imidlertid også omkostninger for og det offentlige. 5

7 Kapitel 1 Effekter for den enkelte virksomhed 1.1 Status om revisionspligt Små er allerede i dag undtaget lovpligtig revision og kan dermed selv fraog tilvælge revisors ydelser. For at være undtaget lovpligtig revision må virksomheden ikke overskride 2 af 3 følgende kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår: Balancesum på 4 mio. kr. Nettoomsætning på 8 mio. kr. 12 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret Virksomheder, der opfylder disse kriterier, har kunnet fravælge revision siden 1. januar % af alle danske havde således fravalgt revision af årsregnskabet i regnskabsåret 2012 ifølge en opgørelse fra Experian. Muligheden for at fravælge revision indtrådte første gang i dansk lovgivning i Dengang kunne fravælge revision, hvis de ikke overskred 2 af 3 følgende kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår: balancesum på 1,5 mio. kr., nettoomsætning på 3 mio. kr. og 12 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret. Der har således over en årrække været en bevægelse mod at lade færre og færre danske være omfattet af lovpligtig revision. Denne tendens har været gældende i flere europæiske lande, hvor f.eks. Storbritannien siden 1994 flere gange har lempet revisionspligten for mindre 1. De fleste europæiske lande har fritaget små for revisionspligt i større eller mindre omfang. Denne tendens forstærkes af lovgivning vedtaget i EU, der gør det muligt for medlemslandene at fritage for revisionspligt med en omsætning helt op til 72 mio. kr. Hvis dette implementeres i Danmark, betyder det, at 95% af danske ikke længere ville være omfattet af revisionspligt 2. Samtidig er årsrapporter den vigtigste enkeltstående informationskilde for banker, kreditinstitutter og andre interessenter, når de forsøger at danne sig et overblik over en virksomheds økonomi. Særligt de revisorpåtegnede årsrapporter vurderes at være en troværdig informationskilde af høj kvalitet 3. 1 Hyytinen og Väänänen (2004). 2 FSR (2014) 3 FSR (2012). 6

8 1.2 Sparede udgifter til lovpligtig revision Lempelsen af lovpligtig revision medfører en umiddelbar omkostningsbesparelse for ne. Lovpligtig revision er en omkostning for den enkelte virksomhed både i form af honoraret til revisoren, samt potentielt set også den tid og de ressourcer der er brugt internt i virksomheden for at bistå revisoren med de nødvendige oplysninger, revision forudsætter. En yderligere lempelse af revisionspligten kan komme til at omfatte alle regnskabsklasse B. Klasse B, der er omfattet af revisionspligt er defineret ved, at de har ml ansatte, balance på ml mio. kr. og nettoomsætning på ml mio. kr. De små i regnskabsklasse B er allerede undtagne fra revisionspligt i dag, og det kunne derfor politisk opfattes som naturligt at fritage hele regnskabsklasse B og lave ens revisionskrav for alle klasse B. Desuden gør EU-lovgivning det muligt at fritage med en nettoomsætning op til 72 mio. kr. for lovpligtig revision. Det er derfor relevant at se på, hvor stor en omkostningsbesparelse en typisk klasse B virksomhed kan forvente i det tilfælde, hvor virksomheden ikke længere er omfattet af lovpligtig revision. Det første skridt er at estimere, hvor store udgifter en klasse B virksomhed har til lovpligtig revision. De samlede omkostninger til lovpligtig revision kan estimeres til omkring kr. årligt i gennemsnit for en klasse B virksomhed, jf. tabel 1. Beregningen er foretaget af Copenhagen Economics baseret på en tidligere undersøgelse fra Erhvervs-og Selskabsstyrelsen fra Denne omkostning består dels af vederlaget til revisoren på kr. årligt i gennemsnit, samt indirekte omkostninger på kr. årligt, estimeret ved AMVAB 4 metoden. De indirekte omkostninger dækker den tid og de ressourcer, der er brugt internt i virksomheden på indhentning af oplysninger til revisoren. Tabel 1 Årlig revisor omkostning for klasse B Omkostninger i forbindelse med lovpligtig revision Kroner. Revisions vederlag Interne omkostninger til indhentning af information til revisoren Omkostningen af lovpligtig revision i alt Note: Kilde: Tallene er en gennemsnitbetragtning for en klasse B virksomhed i 2004, inflationsfremskrevet samt justeret for en 30% stigning i udgifter til revision grundet nye revisionsstandarder. Omkostningen dækker kun udgiften til revision og inkluderer ikke den eventuelle revisorbistand, virksomheden i øvrigt måtte have. Tallene er baseret på en AMVAB måling, der er en metode til at måle de administrative byrder for virksomheden. Beregningen er dermed ikke baseret på markedspriser for en revisor, men fastsat til 800 kr. i timeløn baseret på interviews med revisorer i Copenhagen Economics beregninger baseret på Erhvervs-og Selskabsstyrelsen (2004), AMVAB - Basismåling på årsregnskabsloven, Statistikbanken, tabel: PRIS9: Forbrugerprisindeks, gennemsnitlig årlig inflation (1900=100). 4 AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder. Ved AMVAB metoden spørges ne ind til, hvor lang tid de bruger på de enkelte opgaver, hvorefter tidsforbruget omregnes til kr. baseret på lønniveauet for den typiske personalekategori, der udfører opgaven. 7

9 Den direkte besparelse for en gennemsnitlig virksomhed betyder mindre i praksis. Dette skyldes, at virksomheden i betydelig omfang må forvente selv at udføre størstedelen af det arbejde, revisoren tidligere lavede. Virksomheder har pligt til at udarbejde et årsregnskab. Hvis virksomheden ikke har en revisor, der udfører dette arbejde, skal virksomheden selv stå for det. Dette arbejde må forventes at være mindre produktivt, da det ikke længere varetages af en professionel. Den tid og de ressourcer, virksomheden bruger internt på regnskabet, kan dermed ende med at blive en dyrere løsning, end vederlaget til revisoren var. Andelen af mindre med fuld revision er faldet fra 97% i 2008 til kun 78% i 2013, jf. Figur 1. I takt med, at flere er blevet lempet for revisionspligt, har et stigende antal benyttet sig af fravalgsmuligheden. Denne udvikling er tiltaget, siden revisionspligten blev yderligere lempet i % af de mindre havde fuld revision i 2010, jf. Figur 1. Figur 1 Beregnet andel af med fuld revision i % 97% 97% 93% 90% 86% 80% 78% 60% 40% 20% 0% Note: Kilde: Opgørelsen er baseret på regnskabstal fra Experian for i , der har en gennemsnitlig balance på under 8 mio. kr. Grænsen for revisionspligt fra 2011 er, at to af tre grænser ikke må overskrides: en balance, der ikke overstiger 4 mio. kr., en nettoomsætning, der ikke må overstige 8 mio. kr. og et antal ansatte, der ikke må overstige 12 i to på hinanden følgende regnskabsår. En virksomhed kan således godt have en balance over 4 mio. kr. i et regnskabsår, uden at blive omfattet af revisionspligt. Ved at se på gruppen af, der har en balance under 8 mio. kr., tages der højde for, at med stor variation i balancen ikke nødvendigvis er opfattet af revisionspligt. En virksomhed kan således godt have en balance over 4 mio. kr. og ikke være omfattet af revisionspligt. Dette er tilfældet, hvis antallet af ansatte ikke overstiger 12, samt at nettoomsætningen ikke overstiger 8 mio. kr. Copenhagen Economics beregninger på baggrund af Experian data. I vurdering af besparelsen skal også indgå, at alternativet til en revisionspåtegning typisk er anden revisorbistand, ikke fravær af revisorhjælp. Dette mønster tegner sig helt tydeligt i udviklingen, siden muligheden for at droppe revision blev udvidet med virkning fra 8

10 Faktisk er andelen af i målgruppen uden nogen form for revisorbistand ret konstant lav på 7% i 2012 og Derimod har der været en del skift fra revision til andre ydelser som assistance, review og fra 2013 udvidet gennemgang, jf. Figur 2. Figur 2 Udvikling i revisionstyper i % 90% 86% 78% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 12% 7% 3% 4% 7% 10% 1% 2% 0% Andel af med revision Udvidet gennengang Review Assistance Ingen revisor bistand Note: Kilde: Opgørelsen er baseret på regnskabstal fra Experian for i , der har en gennemsnitlig balance på under 8 mio. kr. Copenhagen Economics beregninger på baggrund af Experian data. Det betyder modsat også, at, der dropper revision 6, ikke sparer hele regningen, men får en rabat. Hvis rabatten svarer til f.eks. 20%, kan spare omkring kr. for vores betragtede gennemsnitlige virksomhed i målgruppen. Skiftet væk fra revision til andre ydelser synes nok så meget at være drevet af de stærkt øgede dokumentationskrav ved revision, som vejer tungt for de mindre, samt den juridiske mulighed for at droppe erklæringen. En survey blandt revisorer peger således på, at flere revisorer selv ønsker at droppe den ydelse, som revision indebærer, og skifte til nogle af de andre ydelser. Tilgangen er, at risikoen for bøder mv. ved manglende opfyldelse af de stadig mere detaljerede dokumentationskrav samt de omkostninger, der følger af at skulle undgå formelle fejl, ikke står mål med den kvalitet, kunden får via revisionspåtegningen, og kundens villighed til at betale regningen 7. Vi vender tilbage til implikationerne af dette i slutningen af vores notat. 5 Talgrundlag fremgår af vores tekniske Bilag A 6 Det antages at disse enten vælger udvidet gennemgang, review eller assistance i stedet for. 7 Riise Johansen og Kiertzner(2014). 9

11 1.3 Ekstra eksterne omkostninger for virksomheden Årsrapporter er den vigtigste enkeltstående informationskilde for banker, kreditinstitutter og andre interessenter, når de forsøger at danne sig et overblik over en virksomheds økonomi. Særligt de revisorpåtegnede årsrapporter vurderes at være en troværdig informationskilde af høj kvalitet 8. Når en virksomhed fravælger revision, kan det forventes at påvirke både grundigheden og troværdigheden af de regnskabsoplysninger, der tilgår deres brugere. At fravælge revision medfører øgede eksterne finansieringsomkostninger for. Uden en revisorerklæring bliver verifikationen af nes regnskabsoplysninger væsentligt dyrere for kreditorer og investorer. De højere omkostninger må forventes at blive pålagt ne selv. Dette får så de eksterne finansieringsomkostninger til at stige. Dette kan også gælde for med revisionspåtegning i tilfælde, hvor de har debitorer, underliggende datterselskaber eller associerede selskaber uden revision. Der er primært 3 typer af interessenter, som kan forventes at øge nes finansieringsomkostninger: Banker og kreditinstitutter Leverandører Investorer En af årsagerne til de øgede finansieringsomkostninger skal findes i en dårligere kreditvurdering for, som ikke får revideret regnskabet. Kreditvurderingen vil falde grundet mindre transparens i regnskabet, og det bliver derfor sværere for långiver at gennemskue regnskabet og kreditværdigheden for den pågældende virksomhed. Banker og kreditinstitutioner må derfor forventes at kræve en højere rente som følge af den øgede risiko. Leverandørkreditter må forventes at blive kortere, når et selskab fravælger revision. Dette skyldes, at leverandører alt andet lige vil være mindre villige til at give en lang kredittid, når de har mindre pålidelig information om virksomhedens økonomi. Dette vil medføre en ekstraomkostning for virksomheden, da en kortere kredittid skal finansieres ved træk på kassekredit, reduktion af indestående på bankkonti mv., som øger nettoudgifter til renter. Investorer vil også være mere påpasselige med at investere penge i et firma, hvor regnskabet ikke revideres af en ekstern revisor. Dette skyldes usikkerheden om virksomhedens sande økonomi og den deraf tilhørende risiko. For virksomheden betyder det blandt andet, at finansiering med egenkapital bliver vanskeligere. 8 FSR (2012). 10

12 En række analyser fra både Storbritannien, Danmark, Finland samt et flerlande studie af 68 lande påviser, at revision reducerer finansieringsomkostningerne 9. Flerlande studiet påviser, at finansiel gennemsigtighed i form af revision reducerer de finansielle barrierer. Resultatet er robust over for virksomhedsspecifikke forhold, industri samt lande forskelle. Studiet omfatter private firmaer fordelt på 68 forskellige lande i Et studie fra Storbritannien påviser, at, der fravælger revision, får en credit score, som er 23% lavere end sammenlignelige med revision (71 vs 58 i credit score) 11. Studiet i Storbritannien omfatter mindre, hvoraf 28% (1.354) af ne fravælger revision som følge af en lovændring i Studiet kontrollerede for strukturelle forskelle mellem ne i form af størrelse, alder, rentabilitet, likviditet samt den materielle karakter af aktiver for at kunne isolere effekten af revision. I Danmark kan en virksomheds kreditvurdering ikke siges at falde automatisk, når revision fravælges. Revision er ikke en selvstændig faktor i de statistiske modeller, der ligger til grund for kreditvurderingen. Kreditvurderingsbureauet Experian kan dog konstatere, at der er en klar sammenhæng mellem fravalg af revision og credit score 12. jf. Figur 3. 9 Dedman og Kausar (2012), Hope, Thomas & Vyas (2009), Hyytinen og Väänänen (2004). 10 Hope, Thomas & Vyas (2009). 11 Dedman og Kausar (2012), skalaen går fra hvor 0 betyder 100% sandsynlighed for konkurs inden for de næste 12 mdr., hvorimod 100 betyder 0,01% sandsynlighed for konkurs. 12 Frank Papsø (2014). 11

13 Figur 3 Andel af med kreditvurderingen lav risiko 13 80% 60% 40% 20% 0% Revideret regnskab uden anmærkninger fra revisor Revideret regnskab med anmærkninger fra revisor Ikke revideret regnskab Note: Baseret på regnskaber i regnskabsåret Kilde: Experian 14. Et interessant finsk studie har mere direkte påvist, at revision sænker de eksterne låneomkostninger med basis procentpoint 15. Studiet omfatter knap firmaer i Overføres denne effekt på danske selskaber, fås et skøn for, hvor stor effekten af revision er på de eksterne finansieringsomkostninger. Vi tager igen udgangspunkt i en klasse B virksomhed for at illustrere, hvor meget de eksterne finansieringsomkostninger kan forventes at stige, hvis en virksomhed fravælger revision. Størrelsen af effekten afhænger af virksomhedens samlede gæld; desto større gæld, desto større stigning i låneomkostningerne. Virksomheder i klasse B har en gæld på mio. kr. baseret på regnskabsdata fra Experian i Den gennemsnitlige gældsstørrelse er på 4,9 mio. kr. Jo større gæld, en virksomhed har, desto dyrere bliver gælden at finansiere, når låneomkostningen øges med et basispoint. Dette er illustreret i Figur Her fremgår den store betydning af revisors anmærkninger ved, at med en sådan anmærkning opnår den gennemsnitligt absolut laveste score (og altså også lavere end gruppen, hvor revision er fravalgt). 14 Experian genererer et firmas credit scorer på baggrund af 3 typer information: 1) Stamdata antal ansatte, firmaets alder og branche 2) Regnskabsdata primært nøgletal, likvide midler, gæld og udviklingen i egenkapitalen 3) Betalingserfaringer herunder hvor hurtigt betales fakturaer samt RKI oplysninger Fravalget af revision påvirker primært regnskabsdata samt betalingserfaringer, da stamdata er mere statiske. Antal ansatte, alder og branche påvirkes ikke af revision. 15 Hyytinen og Väänänen (2004). 12

14 Figur 4 Sammenhængen mellem gældsstørrelse, låneomkostningen og en stigning i basispoint Stigning i låneomkostningen ved 110 basispoint Stigning i låneomkostningen ved 360 basispoint Gæld, kr Note: Figuren viser stigningen i låneomkostningen ved en stigning på hhv. 110 og 360 basispoint. Kilde: Copenhagen Economics beregninger baseret på Hyytinen og Väänänen (2004). En meget mekanisk brug af det finske studie ville således tilsige, at lovpligtig revision kun er en omkostningsbesparelse for med en gæld under 3 mio. kr. 16 Virksomheder i klasse B bruger kr. årligt i lovpligtig revision jf. tabel 1, men dette beløb er tjent ind igen i form af lavere låneomkostninger, hvis virksomheden har en gæld på over 3 mio. kr. Dette regnestykke kan være svært for den enkelte virksomhed selv at se, da de ikke har fuld information om tilsvarende s låneomkostninger. Den reelle omkostningseffekt ved at fravælge revision kan hermed være negativ, alt efter hvor stor en gæld den pågældende virksomhed har. For at finde den reelle omkostningsbesparelse ved at fravælge revision bør man fratrække de øgede eksterne finansieringsomkostninger fra besparelsen. Effekten af investorers tilbageholdenhed med at indskyde egenkapital i en virksomhed samt dårligere kreditvurdering er vanskelige at kvantificere. Sammenhængen mellem stigende låneomkostninger som funktion af gældens størrelse og konsekvens af stigende basispoint er derimod målbar. Denne stigende omkostning kan derfor fratrækkes besparelsen ved at fravælge revision, hvilket er illustreret i Figur 5. Ud over denne effekt skal der henvises til den tidligere reference til, at en del af de umiddelbart sparede omkostninger ved fravalg af revision erstattes af interne øgede omkostninger i virksomheden mio. kr. * 0,011 = kr., hvilket er større end revionsomkostningen på kr. jf. tabel 1. 13

15 Ved at sammenholde resultaterne fra det finske studie med udgiften til revision er det muligt at få et estimat for, om virksomheden reelt har en besparelse ved at fravælge revision. For med en gæld over 3 mio. kr. vil stigningen i låneomkostningen overstige den sparede revisionsudgift. Dette fås ved at anvende det optimistiske scenarie, hvor låneomkostningen kun stiger med 110 basispoint. I det mindre optimistiske scenarie, stiger låneomkostningen med 360 basispoint. I dette tilfælde vil stigningen i låneomkostningerne overstige revisionsudgiften for med en gæld over 1 mio. kr., jf. Figur 5. Figur 5 Sparede revisionsudgifter fratrukket stigende låneomkostninger som konsekvens af højere basis point Stigning i låneomkostningen ved 110 basispoint Besparelse, kr Stigning i låneomkostningen ved 360 basispoint mio.kr. 3 mio.kr. Gæld, kr Kilde: Copenhagen Economics beregninger baseret på Hyytinen og Väänänen (2004). 14

16 Kapitel 2 Revision og skatteindtægter 2.1 Præventiv effekt af revision Lovpligtig revision har en præventiv effekt mod skatteunddragelse. Lovpligtig revision medfører, at samfundet har nem adgang til information om ne, samt at det er sværere for ne at skjule eventuelle misforhold. Samtidig bidrager lovpligtig revision til at oparbejde gode regnskabsrutiner og modvirke, at en virksomhed kommer i økonomisk uføre. En lempelse af den lovpligtige revision medfører, at det bliver vanskeligere for myndighederne at få indblik i, hvad der foregår i de enkelte. Det bliver derfor sværere for myndighederne at gribe ind i tide og undgå, at økonomisk uføre eller manglende styr på skattegæld udvikler sig til egentlig tab af skat. For den enkelte virksomhed betyder fraværet af revision en svækket intern kontrol og dermed risiko for ukloge beslutninger, der kan lede til konkurs i sidste ende. Man kan også vende det om og sige, at adgang til en virksomhedsform som A/S og ApS uden personlig hæftelse og de facto adgang til betydelige udestående skattegæld har sit modstykke i, at skattemyndigheder har god indsigt i og tillid til regnskabsførelse mv. Reduceres denne, vil skattemyndighederne dels have en tilskyndelse til at bruge flere kontrolressourcer og/eller begrænse adgang til lange kredittider for betaling af moms, A-skat, selskabsskat mv. Der er heller ingen tvivl om, at de mindre selskaber er en udfordring i forhold til skatteopkrævning. Det skyldes ikke mindst, at ejer, direktør og måske bogholder findes inden for familien, og det kan give problemer på flere fronter som nævnt ovenfor i forhold til løbende at få lavet retvisende regnskaber. 2.2 Opgørelse af skatte- og momsgabet I 2010 blev skattegabet for af de danske skattemyndigheder anslået til omkring 10 mia. kr. jf. tabel 2. Skattegabet er forskellen mellem det, ne rent faktisk betaler i skat, og det, de burde have betalt, hvis de havde fulgt reglerne korrekt 17. Det er fordelt på 8,3 mia. kr. på indkomstskatter og 2.7 mia. kr på moms. Dette skattegab udvides i 2012 og frem efter SKATs skøn med manglende skat tilknyttet ulovlige lån på 4 mia. kr. 17 SKAT (2013). 15

17 Tabel 2 Skatte- og momsgab for indkomståret 2010, mio. kr. Skattegab fordelt på skattetyper Selskaber Selvstændige I alt Udbytte skat Indkomstskat Andre skattetyper Skattegab i alt Momsgab i alt Ulovlige Lån i alt I alt Note: Kilde: Momsgabet fordelt mellem selskaber og selvstændige var opgivet til 1,1 og 1,6 mia. kr. Copenhagen Economics beregninger baseret på Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne, SKAT 2010, samt Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven, j.nr Revision sikrer især, at udbytteskat, indkomstskat og moms bliver opgjort og indberettet korrekt, da en revisor har pligt til at påpege det i sin revisionspåtegning, hvis revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser på netop disse områder. En revisor har desuden pligt til at påpege, om hovedaktionær har optaget ulovlige lån. Revisorer fandt over ulovlige lån i årsregnskaberne i 2012 svarende til et skattegrundlag på de 4 mia. kr. 18 i tabel 2. Et ulovligt lån er, når kapitalejere optager lån i deres egen virksomhed. Skattegrundlaget fra udbytteskat, indkomstskat og ulovlige lån til hovedaktionærer samt moms er dermed særligt udsatte, hvis revisionspligten lempes yderligere. En yderligere lempelse af revisionspligten risikerer at øge udbredelsen af de ulovlige lån. Hvis fravælger revision eller vælger en assistanceerklæring, opdages lånet kun, hvis virksomheden opfylder sin pligt til at indberette det. Revisorer finder allerede i dag et stort antal ulovlige lån, og disse lån ville højst sandsynligt ikke blive opdaget, hvis ikke regnskabet revideres. Virksomheder, der har optaget et ulovligt lån, har principielt set ikke lov til at fravælge revision. Erhvervsstyrelsen kan pålægge disse en bøde, hvis ikke de bringer forholdene i orden. Virksomheder, der har accepteret et bødeforlæg, kan ikke fravælge revision i op til 3 år. I realiteten er det imidlertid meget få, der er blevet påtvunget revision pga. lovovertrædelser 19. Skattegabet er særligt markant for mindre, Langt størstedelen af skattegabet kom fra med 12 eller færre ansatte i 2010, svarende til 89% af det samlede skattegab, jf. tabel 3. Der er således en klar negativ sammenhæng mellem størrelsen på virksomheden og skattegabet, både absolut og relativt. Enkeltmands har det største skattegab. En undersøgelse fra SKAT af nes regelefterlevelse i forhold til at selvangive viste et samlet skattegab på 8,3 mia. kr. i indkomståret Undersøgelsen viste endvidere, at de 5,3 mia. kr. alene kom fra enkeltmands, herunder hovedaktionærselskaber, hvilket er 64% af det samlede skattegab, jf. tabel 3. Koncentrering af tab blandt de mindre er en vigtig pointe i forhold til en yderligere lempelse af revisionspligten. De, som blev fritaget for lovpligtig 18 FSR (2014). 19 Erhvervsstyrelsen (2014). 16

18 revision i 2006, er med under 12 ansatte. Netop med 12 eller færre ansatte udgjorde langt størstedelen af skattegabet i Det tyder hermed på, at fritagelse fra lovpligtig revision medfører en øget risiko for tabt skatteprovenu. Tabel 3 Skatte- og momsgab for indkomståret 2010, mio. kr. Antal ansatte Mia. kr. Akkumuleret procent 0 ansatte 5,3 64% 1-12 ansatte 2,1 89% ,3 93% ,2 95% ,3 100% I alt 8,3 100% Note: Kilde: Skattegabet er her opgjort samlet og dækker både selvstændige erhvervsdrivende og selskaber. Copenhagen Economics beregninger baseret på Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne, SKAT En yderligere lempelse af den lovpligtige revision må forventes at øge antallet af modspillere 20 alt andet lige. Desto mindre kontrol, der er med ne, desto nemmere bliver det at skjule økonomisk kriminalitet og sort arbejde. Revision er årsag til, at et stort antal af ulovlige lån bliver opdaget. Disse lån ville formentlig ikke blive opdaget, hvis der ikke var revision. Erhvervsstyrelsen har selv påpeget i deres evaluering af effekten af lempelsen af revisionspligten i 2011, at andelen af fejl og lovovertrædelser er størst for, der har fravalgt revision 21, jf. tabel Firmaer der bevidst unddrager sig skattebetaling uagtet, om de har forstået reglerne eller ej, SKAT (2010) 21 Erhvervsstyrelsen (2014) 17

19 Tabel 4 Andelen af fejl og andre lovovertrædelser i årsrapporterne i 2011 Revisionsstatus Procent Virksomheder der har fravalgt revision 43% Virksomheder der revideres frivilligt 35% Virksomheder der er påtvunget revision 28% Note: Kilde: Baseret på en stikprøve af årsrapporter foretaget af Erhvervsstyrelsen. Det skal bemærkes, at Erhvervsstyrelsen har valgt at korrigere fejlprocenten for de, der har fravalgt revision så formelle fejl vedr. oplysningskrav om fravalg er ekskluderet. Det reducerer fejlprocenten fra 62% til 43%. Endvidere skal det bemærkes, at Erhvervsstyrelsen ikke har korrigeret for tilsvarende typer af fejl for de, der revideres frivilligt. Erhvervsstyrelsen. Antallet af årsrapporter med en højere fejlprocent må forventes at stige, og det vil kræve en yderligere kontrolindsats fra myndighederne at opdage lovovertrædelserne, hvis revisionspligten lempes yderligere. Revisorer giver en eller flere anmærkninger i 12% af årsregnskaberne i 2012 om forhold, virksomheden har pligt til at rette op på 22. Denne kontrolfunktion og den præventive effekt heraf forsvinder, når en virksomhed fravælger revision eller vælger en assistanceerklæring. Skattetabet må derfor forventes at stige yderligere, hvis revisionspligten lempes. 2.3 Skattetabet for der har fravalgt revision For at give en indikation af, at fravær af revisionspligt rent faktisk kan påvirke de faktiske skattebetalinger, er der lavet en særlig analyse heraf. Metoden bag disse skøn er dokumenteret i Bilag A. Kernen i analysen er, at vi har taget målgruppen af, som er omfattet af den eksisterende mulighed for at fravælge revision. Her har vi så sammenlignet: Selskaber med revisorerklæring over for uden nogen form for revisorbistand over hele perioden 2009 til 2013 Analysen bekræfter, at der er et skattetab forbundet med at lempe revisionspligten for mindre. De, der har fravalgt revision i hele perioden , betaler hver især mellem kr. mindre i skat end tilsvarende, der revideres. Skattetabet stiger med omsætningens størrelse. For en virksomhed med en omsætning under 1 mio. kr. er skattebetalingen i gennemsnit kr. lavere sammenlignet med en tilsvarende virksomhed, der har revision. For en virksomhed med en omsætning mellem 1-2 mio. kr. er skattetabet kr. om året i gennemsnit. Tilsvarende er skattetabet kr. i gennemsnit for en virksomhed med en omsætning mellem 2-3 mio. kr., jf. Figur Copenhagen Economics beregninger på baggrund af regnskabsdata fra Experian. 18

20 Figur 6 Beregnet skattetab for, der har fravalgt revision i opdelt efter omsætning Skattetab, kr Virksomheder med en omsætning på 0-1 mio. kr. Virksomheder med en omsætning på ml. 1-2 mio. kr. Virksomheder med en omsætning på 2-3 mio. kr. Note: Kilde: Resultaterne i tabellen er baseret på en model for balancen. For de hvor vi har både omsætning og balancetal er omsætningen i gennemsnit 1,09 gange større end balancen. Ud fra det forhold kan resultaterne konverteres fra balancen til omsætningen, se i øvrigt Bilag A. Copenhagen Economics beregninger baseret på Experian data. Det formodes at det reelle skattetab for, der har fravalgt revision, er større, end hvad der fremgår af denne analyse. Dette skyldes primært 2 grunde; at skattetabet er undervurderet, hvis virksomheden har haft en omsætning, der er større, end hvad der fremgår af regnskabet, eller hvis virksomheden har medtaget omkostninger, der ikke vedrører virksomheden. I begge tilfælde vil skattegrundlaget være mindsket og den opgivne skat lavere, end hvad virksomheden faktisk burde have betalt. 19

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 528 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0688376 Indsats Samrådsspørgsmål AJ og AK - Tale til besvarelse af spørgsmål AJ og AK den 14. juni 2016

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Medlemsundersøgelse Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Regeringen planlægger som en del af afbureaukratiseringsplanen at lave yderligere lempelser i revisionspligten for knap 70.000

Læs mere

Påtegninger og erklæringer

Påtegninger og erklæringer Påtegninger og erklæringer Cases Dilemma 1 Valg af erklæring Din bedste ven ønsker, at du skal udarbejde dennes personlige regnskab. Det personlige regnskab skal fremsendes til pengeinstituttet, hvor det

Læs mere

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Att.

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation

Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation Virksomhedsregnskaber har stor værdi for erhvervslivet En ny medlemsundersøgelse gennemført blandt 537 medlemmer af Dansk Erhverv

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE BISNODES RATING Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 8. sal, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com Generelt om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015 TRIOLIFE ApS Gurrevej 439 3490 Kvistgård Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 De Hua Dirigent (Urevideret)

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

PER Ø ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015

PER Ø ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015 PER Ø ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015 Per Østerberg Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2014

REVISOR- BRANCHEN 2014 REVISOR- BRANCHEN 2014 Nøgletal www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer 1 i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. Revisorbranchen

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

Når virksomheder afleverer årsregnskabet

Når virksomheder afleverer årsregnskabet FSR ANALYSE / JULI 2016 Når virksomheder afleverer årsregnskabet for sent har de typisk et dårligere resultat og dårligere kreditrating Undersøgelse af for sent afleverede regnskaber Danske selskaber skal

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Forbehold og supplerende oplysninger

Forbehold og supplerende oplysninger Forbehold og supplerende oplysninger -Analyse af 2012-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode Fokus på Forsyning I notatet gennemgås datagrundlaget for brancheanalysen af forsyningssektoren sammen med variable, regressionsmodellen og tilhørende tests. Slutteligt sammenfattes analysens resultater

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SEE

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 12. juni 2014 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 1. Resumé ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Folketinget vedtog ved

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS Årsrapport 5. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Simon Bak Jepsen Dirigent Side

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere