UDSATTE BØRN OG UNGE LOVREGLER OG VIRKELIGHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSATTE BØRN OG UNGE LOVREGLER OG VIRKELIGHED"

Transkript

1 UDSATTE BØRN OG UNGE LOVREGLER OG VIRKELIGHED Af Frank Ebsen, Docent, Fil.dr og Idamarie Leth Svendsen, Institut for social arbejde, Professionshøjskolen Metropol Indledning Udsatte børn og unge er omfattet af love og regler, som forvaltes af kommunerne. I det følgende ser vi på disse regler, som vi ser som præget af processuel regulering og retlig kompleksitet. Denne kompleksitet afspejler ambitiøse krav og giver anledning til vanskelige vurderinger, som bl.a. håndteres gennem nye organisatoriske opdelinger. Spørgsmålet er imidlertid, om regelsættet på denne måde kan være forbundet med problematiske konsekvenser og blinde vinkler af betydning for de udsatte børn og unge. Lovreglers natur Lovregler udgør en central del af reguleringen af moderne vestlige samfund. Lovgivning er verdslige, demokratiske regler, som under bestemte former sætter rammer for, hvordan borgere og myndigheder skal og bør omgås hinanden. Som sådan har lovgivning fortrængt tidligere sædvaner og religiøse riter. Traditionelle autoriteters fortolkninger har måttet vige for andre styrings- og reguleringsmetoder. Lovgivning har forskellige udspring og formål, og de enkelte regler har forskellig karakter. Man kan se reglerne på et spektrum, hvor det ene yderpunkt er eksplicitering af regler, som anses for rimelige og allerede er udbredte. Ved at nedskrive reglerne er det sigtet, at de kan gennemføres også overfor de (få), som ikke vil eller kan overholde dem. Det andet yderpunkt udgøres af generel adfærdsregulering, hvor reglerne sigter på at få befolkningen til at bevæge sig i en bestemt retning, og derfor regulerer, hvordan alle bør opføre sig, vel vidende at kun et fåtal aktuelt opfører sig, som reglerne siger. I begge tilfælde er loven en normativ retningslinje for adfærd, om end det aktivt normerende element er mest udpræget i sidstnævnte tilfælde. Efter lovens vedtagelse og offentliggørelse følger håndhævelsen eller retsanvendelsen hvor hensigterne (måske) bliver realiseret. Det kan være gennem den offentlige forvaltnings beslutninger (underlagt forvaltningsretten), eller gennem private former for beslutningstagning, rådgivning mv. I nogle tilfælde er det relevant 33

2 at få reglernes nærmere indhold fastlagt gennem flere instanser, private som fx voldgift, eller offentlige som nævn, råd, tilsyns- og klagemyndigheder. I sidste ende udlægges reglerne af domstolene, underlagt retsplejens former. De forskellige instanser har til opgave at fortolke lovgivningen i forhold til specifikke situationer ud fra ikke bare lovens tekst men et bredt spektrum af retskilder og konkrete afvejninger. Det vil sige, at de i deres virksomhed supplerer lovgivningens normative retningslinjer. Lovgivningen og udsatte børn/unge En helt central lov er serviceloven, som sigter på at forebygge sociale problemer gennem regler om dels almene serviceydelser, dels mere specifikke ydelser. Ved anvendelsen af loven skal der ske en konkret og individuel (helheds)vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger ud fra de betingelser og kriterier, som følger af de enkelte bestemmelser, overordnede hensyn, principper og gældende praksis. I dag er det skrevet ind i loven, at en afgørelse skal træffes på baggrund af både faglige og økonomiske hensyn. I forhold til udsatte børn og unge defineres i loven særlige samfundsmæssige forpligtelser i form af generelle regler om tilsyn, børnepolitikker, tværsektorielt samarbejde, herunder udveksling af oplysninger, underretningspligt, vurdering og registrering af underretninger, rådgivning og forebyggelse, ydelser til kompensation af handicap og regler om foranstaltninger ved særlige behov for støtte. Kommunen kan blive opmærksom på et behov for støtte igennem den almindelige virksomhed, en konkret henvendelse eller en underretning. Når kommunen modtager en underretning, skal den indenfor 6 hverdage bekræfte modtagelsen, orientere underretteren om at der iværksættes foranstaltninger og evt. i givet fald hvilke, foretage en central registrering og inden 24 timer vurdere, om der skal iværksættes en akut indsats, herunder evt. afholde børnesamtale med eller uden forældremyndighedsindehaverens vidende og samtykke, og ved gen-underretning skal sagen revurderes af en anden end den aktuelle sagsbehandler. Hvis det må antages, at der kan være behov for støtte, skal den konkrete, individuelle vurdering af behovet ske ud fra en særlig form for undersøgelse en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50 - som kommunen skal træffe afgørelse om at iværksætte. At der er tale om en afgørelse, indebærer, at der skal partshøres og gives klagevejledning og begrundelse mv. efter forvaltningsloven. Undersøgelsen udføres så vidt muligt i samarbejde med forældrene og den unge, der er fyldt 15 år, og indebærer indhentning af oplysninger fra relevante fagpersoner, jf. også bestemmelserne i retssikkerhedsloven og persondataloven. I undersøgelsen indgår en række temaer som fx sundhed, familieforhold og skolegang, og undersøgelsen skal være så skånsom som muligt og ikke mere omfattende end nødvendigt. Der skal tages højde for de særlige forhold for unge, og det skal undersøges, om der er søskende med behov i familien. Kommunen skal i forbindelse med undersøgelsen som udgangspunkt afholde en børnesamtale, evt. uden forældremyndighedsindehaverens vidende og samtykke. Undersøgelsen skal indenfor 4 måneder afsluttes med en begrundet stillingtagen til, om 34

3 UDSATTE BØRN OG UNGE LOVREGLER OG VIRKELIGHED barnet har behov for foranstaltninger og i givet fald hvilke, herunder barnets holdning hertil. Disse regler har primært en processuel karakter. De bestemmer, hvilke oplysninger der skal indhentes og hvordan, hvornår der skal gives samtykke, af hvem og hvordan, hvad der skal registreres og vejledes om, samt indeholder tidsfrister for, hvornår hvad skal ske. Tilbage står vurderingen af informationerne og beslutningen om, hvorvidt et barn er berettiget til at modtage hjælp og i givet fald hvilken hjælp, det har ret til. Her opereres med en bred vifte af muligheder, og der er ikke fastsat særlige kriterier for, hvornår de forskellige former for foranstaltninger skal tilbydes til hvem. Beslutningen skal efter loven udmøntes i en afgørelse herom, knyttet til en handleplan og en række (processuelle) krav om opfølgning og tilsyn. Fra sagsbehandlerskøn til kommuneskøn Det er sagsbehandleren, der møder børn og forældre, og det er hende, der indsamler de nødvendige informationer om barn og familie, men det er ikke nødvendigvis hende, der har kompetence til at træffe beslutning om særlig støtte. For 25 år siden havde sagsbehandlere generelt en større kompetence, ikke bare til at indsamle oplysninger men også til at træffe beslutning om og iværksætte støtte. Udviklingen er således gået i retning af stadig større specialisering, og det afspejles både i reglernes udvikling og i arbejdets organisering. For det første er der sket en ændring i omfanget af lovregler, administrative forskrifter og praksisudmeldinger fra statslige myndigheder om kommunernes retsanvendelse. For så vidt angår lovgivningen, er antallet af love og bestemmelser steget betragteligt over årene fra reglerne i bistandsloven, som indtil begyndelsen af 90érne bestod af fem paragraffer, som angav en ramme for den kommunale forvaltning af området, til den aktuelle servicelov med 30 ganske fyldige og detaljerede enkeltparagraffer, kommet til drypvist i større reformer og mindre lovændringer 1 og suppleret af velvoksne love og relevante bestemmelser på tilgrænsende områder, og også den inter- og overnationale regulering er øget i omfang, betydning og tempo. Hvad angår forskrifter fra ministerier, styrelser mv. udsendes omfattende mængder af vejledninger, håndbøger, pjecer, guides, køreplaner,»kogebøger«mv., herunder en vejledning om særlig støtte på 287 sider, som udkommer med stadig kortere mellemrum, en håndbog om Barnets Reform på 310 sider, en anbringelseshåndbog på 214 sider, en håndbog om forældrestøtte, anbringelsesguide, pjecer om udveksling af oplysninger mellem myndigheder 1 Fx Lov nr. 576 af 10. juni 2014 om ændring af lov om social service og lov om forpligtende kommunale samarbejder (En tidlig forebyggende indsats m.v.) Lov nr. 496 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb) Lov nr. 596 af 18. juni 2012 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Inddragelse af faglige og økonomiske hensyn, fastsættelse af serviceniveauer, refusion for særlig dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn m.v. ) Lov nr 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) og Lov nr af 22. december 2004 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Anbringelsesreform). 35

4 mv. 2 Hvad angår praksisudmeldinger, monitorering og kontrol, har især Ankestyrelsen og Folketingets Ombudsmand indtaget en stadig mere overvågende rolle i forhold til kommunernes retsanvendelse. Udmeldinger fra inter- og overnationale organer som fx FN s Børnekomité, Menneskerettighedsdomstolen og EU-institutionerne er ligeledes kommet til at fylde mere i det retlige landskab. Også bidrag fra NGO er, interesseorganisationer og fra forsknings,- revisions- og konsulentrapporter om kommunernes retsanvendelse har fået stadig større plads. 3 Regler og udmeldinger er ikke nødvendigvis koordinerede med hinanden og afspejler ikke nødvendigvis ensartede normer, selvom de generelt sigter på at understøtte en kvalificeret sagsbehandling og hensigtsmæssige, effektive løsninger for børn og familier. Men alle reglerne forudsættes kendt og anvendt korrekt af kommunerne, dvs. deres politikere, ledere og sagsbehandlere. Det forudsættes ofte implicit -, at kommunerne har tilstrækkelig juridisk indsigt til at forbinde og forstå dette kompleks af love og regler, så de bringes i korrekt anvendelse overfor udsatte børn og unge. For det andet er beslutningerne i mange kommuner blevet organiseret i forskellige former for strukturer, hvor ledere, faglige konsulenter og samarbejdsparter fra skoler, dagtilbud, lokale døgninstitutioner mv. deltager i forskelligt omfang. Derved er det sigtet at understøtte de bedst mulige faglige vurderinger og løsninger for børn og familier, men samtidig understreges også hensynet til kommunens økonomi. Det er her, barnets situation på baggrund af sagsbehandleres informationer vurderes i forhold til, om udsathed og behov berettiger til hjælp. Det er her, det besluttes, hvilken hjælp der kan og skal ydes. Beslutningerne er udtryk for løsninger, der forhandles og diskuteres, og hvor forskellige interesser kommer i spil i sidste ende uden 2 Fx Socialministeriet (2014) Vejledning nr af 7. januar (nr. 3 til serviceloven) om særlig støtte til børn og unge og deres familier, Socialstyrelsen (2012) Håndbog om Forældresamarbejde, Socialstyrelsen (2013) Vejledning til udarbejdelse af kommunalt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, Undervisningsministeriet (2013) Vejledning om den professionelle bekymring, Ankestyrelsen (2013) Vejledningspjece om udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse, SISO (2012) Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse af skriftligt kommunalt beredskab, Servicestyrelsen (2011) Vejledning om dialog om tidlig indsats, Socialministeriet. (2011) Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser, Servicestyrelsen (2011) Håndbog om Barnets Reform. 3 Fx Ankestyrelsen, Underretninger om børn og unge kommunernes gode erfaringer, Ankestyrelsen, Praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger, Ankestyrelsen, Udfordringer i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge, Ankestyrelsen, 2009, Sagsbehandling på området for udsatte børn og unge, Ankestyrelsen, Børnepolitikker og standarder i kommunerne, Ankestyrelsen, Bisidderordningen for børn og unge, Ankestyrelsen, Sagsbehandling på området for udsatte børn og unge, Ankestyrelsen, Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge, BDO Revision for Socialstyrelsen, Delrapport: Evaluering af serviceloven 49 a om udveksling af oplysninger uden forældresamtykke og 153 om den skærpede underretningspligt, Christensen, E. & Egelund, T., Børnesager. Evaluering af den forebyggende indsats, Socialforskningsinstituttet. Deloitte, Revisionsrapport om Rebild-sagen, Deloitte, Socialfaglig gennemgang af bevillingssager på det specialiserede børne- og ungeområde i Hjørring Kommune, København: Deloitte. Ebsen, F., Børn og unge med behov for særlig støtte? Fra : Danmarks Pædagogiske Universitet, HPA-serie No 1, Arbejdspapir 5A., Ejler, N., Nielsen, S.B. & Petersen, C.E., Undersøgelse af retssikkerhedslovens.4 Socialministeriet. Ekspertpanelet, Rapport fra socialministerens ekspertpanel om overgreb mod børn. Familiestyrelsen, Evaluering af forældreansvarsloven. Hestbæk, A.-D. et al., Nye regler - ny praksis, Socialforskningsinstituttet. Mehlbye, J. & Jensen, B., Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud. Teori og praksis i landets kommuner, AKF. Rambøl Management, Analyse af ankesystemets praksis. Afrapportering, Rambøl Management, Evaluering af forældrepålæg (SEL 57a), Servicestyrelsen, Kommunernes beredskaber om seksuelle overgreb mod børn, Social og Integrationsministeriet, Opfølgning på implementering af Barnets Reform, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, Task force rapport - Hjørring Kommune. 36

5 UDSATTE BØRN OG UNGE LOVREGLER OG VIRKELIGHED deltagelse af de berørte parter. I en kommune indgik kun sagsbehandleres skriftlige redegørelse i den endelige beslutning, som de efterfølgende fik til opgave at bekendtgøre overfor barn og forældre (Nørrelykke, Zeeberg, & Ebsen, 2011). Lov og praksisevaluering forsimpling af virkeligheden og et nyt præsteskab? De seneste ti års udvikling har begrænset sagsbehandleres handlerum. Det øgede antal (proces)regler øger antallet af informationer, som skal vurderes og sammenholdes. Det øger også forventningspresset på sagsbehandlere og socialforvaltningen, som skal vurdere ikke kun, hvad de finder, er alvorlige sager. De skal også vurdere, hvad skolelærere, pædagoger, sundhedsplejersker, læger, m.m. mener, er alvorlige forhold. Dertil kommer den centraliserede beslutningsproces, efterprøvelse og tilsyn, som betyder, at sagsbehandlerne i højere grad kontrolleres direkte, og sikrer inddragelse af fx økonomiske hensyn. Forandringerne kan ses i det stigende antal børn som får hjælp, medens de bor hjemme. Der sker en øget inddragelse af andre professionelle, der sammen med en centralisering af beslutninger kan føre til en bedre juridisk, faglig og økonomisk kvalitet i beslutningen Det ved vi dog ikke, da der kun udføres få uafhængige undersøgelser, og der gives forskellige bud. Når love ændres, henvises normalt til politiske intentioner, som generelt anses for anerkendelsesværdige. Der er mange, som kerer sig om udsatte børns tarv, og indignationen ligger lige for, når der berettes om dårlig sagsbehandling og overgreb mod børn og unge. Det er imidlertid et spørgsmål, om nye regler og organiseringer fører til de ønskede resultater, og om de kan have andre virkninger end de intenderede. Undersøgelser af reglernes virkning er ofte skåret til i forhold til de procedurer, teorier og programmer, der ligger bag regelændringerne, dvs. med et fokus på implementering af disse. Det kan være vanskeligt at få et mere samlet blik på regelsættet og dets praktisering, herunder hvordan de komplekse regler håndteres i praksis. Eksempler på undersøgelser af reglers virkning er fx Ankestyrelsens undersøgelse om Underretninger om børn og unge kommunernes gode erfaringer (Ankestyrelsen, 2013) og BDO Revisions evaluering af servicelovens 49a om udveksling af oplysninger uden forældresamtykke og 153 om den skærpede underretningspligt (BDO Revision, 2013). Heri beskrives det, bl.a. hvordan mange kommuner har organiseret arbejdet i en underretningsfunktion og en undersøgelsesfunktion, der flere steder følges af en indsatsfunktion. I hver funktion sidder specialiserede medarbejderne, der på hver deres område bliver særligt dygtige. Fx bliver nogle gode til at vurdere underretninger og til at samarbejde med lærere, pædagoger og politi om umiddelbare løsninger. Det er en specialisering, der placerer sagsbehandlere i hver deres enhed med hver deres opgave og behov for viden om og fra børn og forældre. Men reglerne giver flere konsekvenser. En konsekvens er, at sagsbehandlere bruger mere tid på at overlevere sager til hinanden. De risikerer i forbindelse med henholdsvis underretning og undersøgelse at skulle kontakte de samme parter, og derved bede 37

6 dem om at gentage deres forklaringer. En anden konsekvens er, at de mest udsatte børn og unge (undtaget i tilfælde af akut fare) skal møde de fleste professionelle, og derved dels bruge mere tid på at forklare sig overfor de forskellige aktører, dels mister overblikket over, hvem der gør hvad i kommunen. Den gode intention om at hjælpe flere børn gennem nye og flere lovregler og nye organisationsstrukturer kan således resultere i flere møder og samtaler om det samme, hvilket retligt kan fremstå uproportionalt og uhensigtsmæssigt. Der anvendes omfattende ressourcer - hos Ankestyrelsen, Folketingets Ombudsmand, de kommunale tilsyn, de sociale tilsyn, revisions- og konsulentfirmaer mv. - til at sikre, at reglerne overholdes, dvs. til at kontrollere, hvad sagsbehandlere og andre professionelle gør. Fokuseringen på bestemte lovkravs overholdelse kan imidlertid risikere at skygge for overvejelser om, hvordan lovreglerne virker. I et cost-benefit perspektiv rejser den øgede regelproduktion og antallet af monitoreringsinstanser i sig selv spørgsmål om proportionalitet og hensigtsmæssighed. Dvs. det er et spørgsmål, om fordelene ved den omfattende og komplekse regulering og monitorering hvis de i øvrigt kan dokumenteres opvejer ulemperne. I et styringsperspektiv er spørgsmålet, hvordan det kan undgås, at velmenende lovgivere ikke får taget højde for de praktiske konsekvenser af reglerne, før de gennemføres, og yderligere sikrer, at undersøgelser af reglernes implementering får de blinde vinkler med. Det er således ikke altid i fokus, om reglerne indbyrdes er i overensstemmelse med hinanden, og det er ikke sikkert, at reglerne i praksis stemmer med børn og unges behov. Det anfægtes ikke, at mange regelsæt gør det uoverskueligt for udsatte børn og unge forstå, hvad der sker. Tillad os at pege på, at love, regler og organiseringer i større omfang skulle tage udgangspunkt i, hvordan beslutninger træffes i praksis, og hvordan medarbejdere kvalificeres i at håndtere samspillet mellem regler og udsatte børn og unge til gavn for sidstnævnte. Det kræver en større forsigtighed eller ydmyghed ved skabelsen af love, regler og en respekt for praksis, så de talrige kontrolinstanser opfattes som produktive og nyttige og ikke alene som fjerne autoriteter. Kilder LOVE OG VEJLEDNINGER MV.: Lov nr. 576 af 10. juni 2014 om ændring af lov om social service og lov om forpligtende kommunale samarbejder (En tidlig forebyggende indsats m.v.) Lov nr. 496 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb) Lov nr. 596 af 18. juni 2012 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Inddragelse af faglige og økonomiske hensyn, fastsættelse af serviceniveauer, refusion for særlig dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn m.v. ) Lov nr 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) Lov nr af 22. december 2004 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Anbringelsesreform) Socialministeriet (2014) Vejledning nr af 7. januar (nr. 3 til serviceloven) om særlig støtte til børn og unge og deres familier 38

7 UDSATTE BØRN OG UNGE LOVREGLER OG VIRKELIGHED Socialstyrelsen (2012) Håndbog om Forældresamarbejde Socialstyrelsen (2013) Vejledning til udarbejdelse af kommunalt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Undervisningsministeriet (2013) Vejledning om den professionelle bekymring Ankestyrelsen (2013) Vejledningspjece om udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse SISO (2012) Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse af skriftligt kommunalt beredskab Servicestyrelsen (2011) Vejledning om dialog om tidlig indsats Socialministeriet. (2011) Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser Servicestyrelsen (2011) Håndbog om Barnets Reform EVALUERINGSRAPPORTER MV: Ankestyrelsen, Underretninger om børn og unge kommunernes gode erfaringer Ankestyrelsen, Prakisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsen, Udfordringer i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge Ankestyrelsen, Sagsbehandling på området for udsatte børn og unge Ankestyrelsen, Børnepolitikker og standarder i kommunerne Ankestyrelsen, Bisidderordningen for børn og unge Ankestyrelsen, Sagsbehandling på området for udsatte børn og unge Ankestyrelsen, Kommunernes reaktioner ved underretninger m. v. om børn og unge, BDO Revision for Socialstyrelsen, Delrapport: Evaluering af serviceloven 49 a om udveksling af oplysninger uden forældresamtykke og 153 om den skærpede underretningspligt Christensen, E. & Egelund, T., Børnesager. Evaluering af den forebyggende indsats, Socialforskningsinstituttet. Deloitte, Revisionsrapport om Rebild-sagen Deloitte, Socialfaglig gennemgang af bevillingssager på det specialiserede børne- og ungeområde i Hjørring Kommune, København: Deloitte. Ebsen, F., Børn og unge med behov for særlig støtte? Fra : Danmarks Pædagogiske Universitet, HPA-serie No 1, Arbejdspapir 5A. Ejler, N., Nielsen, S.B. & Petersen, C.E., Undersøgelse af retssikkerhedslovens.4 Socialministeriet. Ekspertpanelet, Rapport fra socialministerens ekspertpanel om overgreb mod børn. Familiestyrelsen, Evaluering af forældreansvarsloven,. Hestbæk, A.-D. et al., Nye regler - ny praksis, Socialforskningsinstituttet. Mehlbye, J. & Jensen, B., Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud. Teori og praksis i landets kommuner, AKF. Rambøl Management, Analyse af ankesystemets praksis. Afrapportering, Rambøl Management, Evaluering af forældrepålæg (SEL 57a), Servicestyrelsen, Kommunernes beredskaber om seksuelle overgreb mod børn Social og Integrationsministeriet, Opfølgning på implementering af Barnets Reform Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, Task force rapport - Hjørring Kommune 39

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

HVAD KAN MAN MED EN BØRNEPOLITIK?

HVAD KAN MAN MED EN BØRNEPOLITIK? HVAD KAN MAN MED EN BØRNEPOLITIK? Seminar for Børn og Læring 4. Februar 2016 Lars Lennart Jensen Frank Croyd Ebsen, docent på institut for socialt arbejde ved professionshøjskolen Metropol (sagt i forbindelse

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer

Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer Den såkaldte Overgrebspakke ( Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb ) blev

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Ankestyrelsens seneste undersøgelser v/ ankechef Henrik Horster 2 Definition på begrebet retssikkerhed Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

FORSA årsmøde 2015. Lovgivningen er god nok eller? Idamarie Leth Svendsen Professionshøjskolen Metropol, InsFtut for Socialt Arbejde

FORSA årsmøde 2015. Lovgivningen er god nok eller? Idamarie Leth Svendsen Professionshøjskolen Metropol, InsFtut for Socialt Arbejde FORSA årsmøde 2015 Lovgivningen er god nok eller? Idamarie Leth Svendsen Professionshøjskolen Metropol, InsFtut for Socialt Arbejde Lovgivningen er god nok generelt PET: Lovgivningen er god nok Informa5on

Læs mere

Christian Breinholt og Jørgen Christiansen. Retssikkerhedsloven. Socialreformen II. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Christian Breinholt og Jørgen Christiansen. Retssikkerhedsloven. Socialreformen II. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialreformen II Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 13. udgave Socialreformen FORORD Serviceloven, og Dagtilbudsloven Socialreformen

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

Socialforvaltningens screening af sager om samvær og sager om anbringelser af udsatte børn og unge

Socialforvaltningens screening af sager om samvær og sager om anbringelser af udsatte børn og unge Socialforvaltningen Adm. direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V 15. august 2016 Sagsnr. 2016-0226514 Dokumentnr. 2016-0226514-25 Socialforvaltningens screening af sager om samvær

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet København den 15. maj 2012 12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet I det følgende beskrives 12 opmærksomhedspunkter som kommunalbestyrelsen skal være

Læs mere

Dagtilbudsloven Socialreformen III

Dagtilbudsloven Socialreformen III Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialreformen III Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge 3. udgave Socialreformen FORORD Serviceloven, Retssikkerhedsloven og Socialreformen

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen

Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen Herunder findes en vejledning til de elementer, der kan indgå i udarbejdelsen af retningslinjer for sagsbehandlingen. 1. Indhold i retningslinjer

Læs mere

Til Folketingets Ombudsmand

Til Folketingets Ombudsmand Til Folketingets Ombudsmand I henhold til 17, stk. 1 i ombudsmandsloven anmoder vi Folketingets Ombudsmand om at iværksætte en undersøgelse af den spareplan på området for udsatte børn og unge, som et

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i Indhold INDLEDNING... 1 MÅLGRUPPEN OG VISITERINGEN AF SAGER TIL DET SÆRLIGE SPOR... 2 KOMPETENCER OG SAGSOPLYSNING... 2 Et fælles mål barnets bedste... 2 Opsummering af en del af statsforvaltningens kompetencer...

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014 Informationsmøde om Netværkssamråd Oktober 2014 Program Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.10 Den nye lovgivning om netværkssamråd baggrund og intentioner. Kl. 10.40 Socialstyrelsens rådgivning i forbindelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Helhedssyn i sociale sager

Helhedssyn i sociale sager Helhedssyn i sociale sager En kæmpe ambition - og kan det overhovedet lade sig gøre? DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Hvad er sociale sager? Det er fx sager om: Social rådgivning og vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

5. Konklusion. Baggrund og formål

5. Konklusion. Baggrund og formål 5. Konklusion Baggrund og formål Aalborg Kommune rettede i februar 2009 henvendelse til BDO Kommunernes Revision A/S med henblik på samarbejde om vurdering og anbefalinger på børne- og familieområdet og

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Notat Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Socialpolitik: Forebyggelse Dansk Socialrådgiverforening er meget optaget

Læs mere

Kvalitetsstandard Myndighedsafdelingens sagsbehandling indenfor børn- og ungeområdet

Kvalitetsstandard Myndighedsafdelingens sagsbehandling indenfor børn- og ungeområdet Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Myndighedsafdelingens sagsbehandling indenfor børn- og ungeområdet Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 10.12.13 Acadre 13/18509 Indledning

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Tid og sted Besvarelse af:

Læs mere

Evaluering af Overgrebspakken

Evaluering af Overgrebspakken Ankestyrelsens undersøgelse af Evaluering af Overgrebspakken December 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedkonklusioner 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger 4 2

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Ankestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver på børneområdet: Vi træffer afgørelse i klagesager fra landets

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Barnets Reform Dan Holmgreen, Kontoret for Børn, Socialministeriet INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 1

Barnets Reform Dan Holmgreen, Kontoret for Børn, Socialministeriet INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 1 Barnets Reform Dan Holmgreen, Kontoret for Børn, Socialministeriet INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 1 INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 2 Mit oplæg: Baggrunden for Barnets Reform Formål

Læs mere

Standarder for sagsbehandling

Standarder for sagsbehandling Standarder for sagsbehandling Frederikshavn Kommune Gældende fra 1. januar 2007 Standarder for sagsbehandlingen i Frederikshavn kommune Anbringelsesreformen stiller krav om udarbejdelse af standarder for

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 93-13 4300174-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - valg af anbringelsessted - ændring

Læs mere

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/6 2006. Formålet med standarden er et politisk ønske i Nordfyns Kommune om at leve op til bekendtgørelsens 2. Lovhjemmel

Læs mere

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup. Misbrugskonferencen 4. oktober 2012 Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.com Peter Sindal Lundsberg 2012 1 Relevant lovgivning Se evt. Unges Misbrugs

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere