Skatte & afgiftsstrafferet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatte & afgiftsstrafferet"

Transkript

1 Jan Pedersen Skatte & afgiftsstrafferet Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Skatte & afgiftsstrafferet

3

4 Jan Pedersen Skatte & afgiftsstrafferet 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009

5 Skatte & afgiftsstrafferet 3. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damm s Forlagsbogbinderi, Randers Printed in Denmark 2009 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

6 Forord Bogen indeholder en fremstilling af reglerne om strafansvar ved overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Skatte- og afgiftsstrafferetten anvendes som fællesbetegnelse for reglerne om strafansvaret ved overtrædelse af indkomstskattelovgivningen, kildeskattelovgivningen, momslovgivningen, toldlovgivningen, opkrævningslovgivningen og en række forbrugs- og energiafgiftslove m.v. Skatte- og afgiftsstrafferetten henhører i systematisk henseende til specialstrafferetten og omfatter som sådan de klassiske strafferetlige problemer. Disciplinen er imidlertid tæt knyttet til den materielle skatte- og afgiftslovgivning, idet strafansvaret som oftest forudsætter en forudgående skatte- og afgiftsretlig vurdering. Skatte- og afgiftsstrafferetten må derfor opfattes som en tværfaglig juridisk disciplin, der fordrer sin egen retsvidenskabelige beskrivelse. Bogen indeholder foruden et indledende hovedafsnit et afsnit om skatteog afgiftsstrafferettens almindelige del, hvori der gives en generel beskrivelse af strafansvarets almindelige problemer om forsæt, uagtsomhed, medvirken, selskabsansvar, ansvarsplacering m.v. Disse klassiske strafferetlige problemer behandles med særlig henblik på skatte- og afgiftsstrafferetten. Det er hensigten, at denne beskrivelse har gyldighed for samtlige strafbare overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen. Bogens andet hovedafsnit omfatter skatte- og afgiftsstrafferettens specielle del. Afsnittet indeholder en beskrivelse af mere specielle problemer ved udvalgte straffebestemmelser, nemlig straffebestemmelserne i Skattekontrolloven, Kildeskatteloven, Arbejdsmarkedsbidragsloven, Opkrævningsloven, Momsloven og forbrugsafgiftslovgivningen. Det har desværre ikke været muligt at medtage samtlige skatte- og afgiftsretlige straffebestemmelser. Det er håbet, at spørgsmål vedrørende disse bestemmelser kan løses på grundlag af den almindelige beskrivelse. Bogen har et dobbelt sigte. Den anvendes i undervisningen på overbygningsfaget»skatteproces skattekontrol skattestrafferet«ved den juridiske kandidatuddannelse på Aarhus Universitet og tilstræbes at kunne anvendes i undervisningen i skatte- og afgiftsstrafferet på andre højere læreanstalter. Samtidig er det håbet, at bogen kan anvendes som håndbog i det praktiske retsliv. 5

7 Forord Manuskriptet er med vanlig dygtighed renskrevet af Bente Schandorff Hansen, som jeg takker for et godt og kvalificeret samarbejde. Hans Peter Pedersen har ydet værdifuld hjælp ved korrekturlæsning m.v. Første udgave af bogen udkom i Nærværende 3. udgave er ajourført til 1. januar Århus, januar 2009 Jan Pedersen Forord 6

8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 5 Afsnit I. Skatte- og afgiftsstrafferetten og den almindelige strafferet Kapitel 1. Skatte- og afgiftsstrafferettens systematiske placering Skatte- og afgiftsstrafferet som tværfaglig retsdisciplin Karakteren af den skatte- og afgiftsstrafferetlige lovgivning Kapitel 2. Skatte- og afgiftskriminalitet»sort arbejde«og anden undergrundsøkonomi Nogle statistiske oplysninger Skatte- og afgiftskriminalitet i kriminologisk belysning Årsager til skatte- og afgiftskriminalitet Bekæmpelsen af skatte- og afgiftskriminalitet Kapitel 3. Skatte- og afgiftskriminalitet som forbrydelsesform Kapitel 4. Skatte- og afgiftsstrafferettens afgrænsning til andre straffebestemmelser Strafferetlig konkurrence Forholdet til Opkrævningslovens straffebestemmelser Forholdet til Straffelovens erklæringsforbrydelser, Strl Forholdet til Straffelovens forbrydelser vedrørende bevismidler, Strl Forholdet til Straffelovens formueforbrydelser, Strl Afsnit II. Skatte- og afgiftsstrafferettens almindelige del Kapitel 1. Straffelovens almindelige del

9 Kapitel 2. Strafansvarets grundbetingelser Strafferettens beviskrav»in dubio pro reo« Strafferettens legalitetskrav Strafbar tilregnelse Forsæt Uagtsomhed Simpel uagtsomhed hændelighed Tilregnelse og motiv Vildfarelser Kapitel 3. Forsøg og selvanmeldelse Strafbart forsøg Tilbagetræden fra forsøg Selvanmeldelse Kapitel 4. Medvirken Det almindelige medvirkensansvar Medvirken til skatte- og afgiftskriminalitet »Skatte- og afgiftshæleri« Kapitel 5. Ansvar i erhvervsvirksomheder Ansvarspådragelse og ansvarsplacering Ansvarspådragelse i personligt ejede virksomheder Ansvar for ejere og ledere Ansvar for underordnede ansatte Ansvarsfordeling mellem indehaver, ledelse og personale i personligt ejede virksomheder Ansvarsfordeling blandt flere medejere »Stråmandsvirksomhed« Kapitel 6. Virksomhedsansvar for juridiske personer m.v Virksomhedsansvar og strafferetlig tilregnelse Ansvarssubjekter Koncerners strafansvar Nystiftede selskaber Opløsning og omstrukturering af selskaber Tilregnelseskravet ved selskabsansvar Kollektivt ansvar i enkeltmandsvirksomheder, Strl. 26, stk Kredsen af enkeltmandsvirksomheder omfattet af kollektivt ansvar

10 6.4 Ansvarsplacering i selskaber Ansvar for bestyrelsesmedlemmer m.v Kapitel 7. Rådgiveransvaret Professionsansvaret ansvarsformer Rådgiveransvaret på skatte- og afgiftsområdet Strafansvaret Hovedformer for strafansvar Strafansvaret for regnskabsførelse, påtegninger m.v Strafansvaret for rådgivning m.v Rådgiveransvaret for overtrædelse af Kildeskatteloven og Momsloven Ansvarsfordeling mellem rådgiver og klient Kapitel 8. Sanktioner Den skatte- og afgiftsstrafferetlige sanktionslære Minimumsgrænser Advarsel og henstilling Normalbødesystemet Multiplumbøder Ordensbøder Skærpende og formildende omstændigheder Forsøg og medvirken Uvidenhed eller vildfarelse Gamle forhold lang verseringstid Selvanmeldelse Enkeltstående unddragelser Engangsindtægter Øvrige formildende omstændigheder Skærpende omstændigheder Frihedsstraf Betingede domme samfundstjeneste Tillægsbøde Konfiskation Kapitel 9. Andre retsfølger af den strafbare handling Rettighedsfrakendelse Frakendelse af retten til at drive autoriseret eller godkendt virksomhed Frakendelse af retten til at drive erhvervsvirksomhed i øvrigt Almindelig erhvervsmæssig virksomhed

11 Selskabsvirksomhed m.v Strl. 131 Ansvar for fortsat udøvelse af virksomhed, hvortil retten er frakendt Frakendelse af næringsbrev til fødevarebutik og restaurant og hotel m.v Solidarisk medhæftelse for unddragne skatter og afgifter Kapitel 10. Forældelse Forældelse som strafophørsgrund Forældelsesfristens påbegyndelse Forældelsesfristens afbrydelse Fortsat forbrydelse Skatteretlig kontra strafferetlig forældelse Kapitel 11. Skatte- og afgiftskontrol Skatteunddragelse og skattesvig Skattemyndighedernes kontrolbeføjelser Skattekontrollovens formål og retlige grundlag Skattekontrollovens kontrolbestemmelser Dansk og udenlandsk skattekontrol Automatiske kontroloplysninger Indhentede kontroloplysninger Indhentelse af elektroniske oplysninger Eftersyn i forretningslokaler SKL 6, stk Kontrolbeføjelser i moms- og afgiftslovgivningen Gennemførelse af kontrolforanstaltninger Klage Sanktioner Retssikkerhedsloven og skatte- og afgiftskontrol Retssikkerhedsloven som overordnet ramme om forvaltningens kontrolbeføjelse Retssikkerhedslovens almene principper for gennemførelse af tvangsindgreb Retssikkerhedslovens 9, stk. 1 Forvaltningskontrol og strafferetlig efterforskning Retssikkerhedslovens 9, stk. 2 Kontroloplysninger til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf RSL 9, stk. 4 Samtykke til fortsættelse af kontrolforanstaltning

12 Retssikkerhedslovens 10 Selvinkriminering Retten til ikke at inkriminere sig selv, RSL 10, stk Retten til ikke at inkriminere andre, RSL 10, stk Selvinkrimineringsforbuddet og strafferetlig konkurrence Vejledning og samtykke Retsvirkningen af den manglende iagttagelse af Retssikkerhedslovens bestemmelser Kapitel 12. Skatte- og afgiftsstraffeproces Kompetenceforholdene i skatte- og afgiftsstrafferetten Sigtedes retsstilling Retten til tavshed Straffeprocessuelle efterforskningsskridt Forsvarerbeskikkelse Sagens afgørelse ved advarsel, henstilling, administrativ bøde eller straffedom Advarsel og henstilling Administrativ bøde Afgørelse ved dom Anklageskrift, tiltale og dom Fastlæggelse af det underliggende skatte- og afgiftskrav Særskilt fastlæggelse af skatte- og afgiftskravet Fastlæggelse af skattekravet ved dom Erstatning og adhæsion Afsnit III. Skatte- og afgiftsstrafferettens specielle del Kapitel 1. Indkomstskattestrafferet Oversigt Kapitel 2. SKL 13 Skattesvig Objektive gerningsbetingelser Kravet om afgivelse af oplysninger Kravet om skatteunddragelse Udeholdte indtægter eller urigtige fradrag

13 Forskydningsdifferencer Periodeforskydning Udeholdelse af ugyldige, ulovlige og strafbare indkomsterhvervelser Udeholdelsen modsvares af yderligere fradrag Udeholdelse og omgørelse Navnlig om unddragelser i selskaber Den selskabsskatteretlige dobbeltbeskatning Bestemmelse og opgørelse af udeholdte beløb Kravet om urigtige eller vildledende oplysninger Navnlig om vildledende oplysninger»fiktionsteorien« Skatteunddragelse og skattesvig Kravet om, at oplysninger skal angå skattepligt, skatteansættelse eller skatteberegning Emigration Ukorrekt tilmelding til folkeregistret Subjektive betingelser Forsætsbedømmelsen Urigtige oplysninger Vildledende oplysninger Bedømmelse af den grove uagtsomhed Simpel uagtsomhed Sanktionsfastsættelse ved overtrædelse af SKL Unddragelser Forskydningsdifference Bødeafrunding strafnedsættelsesgrunde m.v Kapitel 3. Passiv skattesvig SKL Passiv skattesvig ved indtræden af skattepligt Passiv skattesvig ved fraflytning Passiv skattesvig uden ændring af skattepligtsforholdene Kapitel 4. SKL 16 Skattesvig uden indgivelse af selvangivelse Objektive betingelser Skatteansættelse uden indgivelse af selvangivelse Skatteansættelse ved taksation Skatteansættelse ved automatisk årsopgørelse Kravet om modtagelse af skatteansættelse Fuldbyrdelse

14 4.2 Subjektive betingelser Forsæt og grov uagtsomhed SKL 16, stk. 2 Grov uagtsomhed, Forsæt Taksation Automatisk årsopgørelse SKL 16, stk. 3 Forsæt til unddragelse Sanktionering Kapitel 5. Økonomisk medvirken til skattesvig Udvidelsen af medvirkensansvaret Strafansvar for virksomheders udstedelse af urigtige fakturaer og lignende dokumentation SKL 13 B Strafansvar for virksomheders aftagelse af»sorte varer«eller»ydelser«, SKL 13 C Kapitel 6. Tilsidesættelse af kontroloplysnings- og valutaoplysningspligter SKL 13 A og Skattekontrollovens kontroloplysningspligter Skattekontrollovens afsnit II SKL 14, stk. 1 Afgivelse af urigtige eller vildledende kontroloplysninger Manglende afgivelse af kontroloplysninger SKL 14, stk Særligt om indberetning af udenlandske virksomheders udførelse af bygge- og anlægsarbejder i Danmark SKL 14, stk Navnlig vedr. afgivelse af ukorrekte eller vildledende oplysninger i forbindelse med transfer pricing SKL 14, stk Tilsidesættelse af pligter til afgivelse af valutaoplysninger SKL 13 A Kapitel 7. Overtrædelse af bogførings- og regnskabspligter SKL Kapitel 8. Ansvaret for skattesvig i selskaber og hos virksomhedsejere SKL Ansvarsplacering Kapitel 9. Tillægsskat Kapitel 10. Strl. 289 Skattesvig af særlig grov karakter

15 Kapitel 11. Arbejdsmarkedsbidragsstrafferet Arbejdsmarkedsbidrag Opgørelse, indeholdelse og indbetaling af AM-bidrag og SP-bidrag Straffebestemmelser Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger, AML 18, stk. 1, litra a AM-bidragspligt Urigtige oplysninger vedrørende AMbidragspligtige lønudbetalinger Undladt indeholdelse af AM-bidrag AML 18, stk. 1, litra b Forsæt til unddragelse skærpede omstændigheder Virksomhedsansvar, AML 18, stk Kapitel 12. Kildeskattestrafferet Kildeskattelovens pligter Indeholdelsespligt A-skat og A-indkomst Udbytter m.v Indeholdelsestidspunkt Indbetalingstidspunkt Inddragelse af registrering ved manglende angivelse Manglende betaling Registrerings- og indberetningspligter m.v Pligtsubjekt og ansvarssubjekt Kildeskattekontrol Strafansvaret for den indeholdelsespligtige KSL KSL 74, stk. 1, nr. 1 Manglende indeholdelse Gerningsindhold Sanktioner KSL 74, stk. 1, nr. 2 Manglende redegørelse om udbetaling af udbytter og royalty KSL 74, stk. 1, nr. 3 Urigtig eller vildledende redegørelse KSL 74, stk. 1, nr. 4 Misbrug af elektroniske skattekort KSL 74, stk. 2 Forsæt til unddragelse eller andre skærpende omstændigheder

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven og forskellige andre love

Læs mere

International skatteunddragelse - navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar

International skatteunddragelse - navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar Danmarks Skatteadvokater - Hotel Koldingfjord den 17. maj 2013 kl. 9.00 10.30. - International skatteunddragelse - navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar Emnets aktualitet og relevans(1) A)

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Kommenteret straffelov Speciel del

Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Speciel del 10. omarbejdede

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1066 - København 1986 isbn 87-503-6000-0 Ju 00-179-bet. Eloni Tryk. København INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jan Pedersen Transfer Pricing - i international skatteretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Transfer Pricing i international skatteretlig belysning omhandler den skatteretlige regulering

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525 Betænkning om konkurskarantæne Betænkning nr. 1525 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

27. august 2007 EM 2007/51. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser FØRSTE DEL ALMINDELIGE BESTEMMELSER KAPITEL 1 LOVENS ANVENDELSESOMRÅDE

27. august 2007 EM 2007/51. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser FØRSTE DEL ALMINDELIGE BESTEMMELSER KAPITEL 1 LOVENS ANVENDELSESOMRÅDE 27. august 2007 EM 2007/51 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser FØRSTE DEL ALMINDELIGE BESTEMMELSER KAPITEL 1 LOVENS ANVENDELSESOMRÅDE Hjemmelskravet Særlovgivningen Gyldighed i tid Til

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Den Militære Retsplejeordning

Den Militære Retsplejeordning Den Militære Retsplejeordning Indholdsfortegnelse Den militære anklagemyndigheds opgaver og organisering...5 Den militære straffe- og retsplejeordning...7 Militær straffeproces...9 Militære myndigheders

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats

SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats Page 1 of 16 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 00 Ændringer til love og forskrifter > SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats mod sort arbejde Skattemeddelelse

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Rapport 6. november 2014 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Indhold 2 Indhold

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere