BILAG 2A. Ved forebyggende vedligehold gælder for alle anlæg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 2A. Ved forebyggende vedligehold gælder for alle anlæg:"

Transkript

1 BILAG 2A 4. september 2016 Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) Disse Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) er gældende for de ydelser, som leverandøren skal levere i henhold til kontrakten. SAB en indeholder ydelser indenfor mange fag, og hver enkelt leverandør og den samlede kontrakt skal ikke levere alle ydelserne i SAB en. Strukturen i beskrivelsen Strukturen i beskrivelsen bygger på SFB-systemet til klassificering og kodning af bygningsdele, fx 50 Terræn. Forskellige ydelsesniveauer har undernumre, fx 50.1 Brønde. For hver ydelse er beskrevet hvilket niveau, de skal udføres på. Beskrivelserne er generelle. De specifikke tekniske installationer er i et vist omfang opbygget forskelligt, og de enkelte vedligeholdspunkter, som er nævnt i hver af beskrivelserne, gælder kun hvor det er relevant i forhold til det konkrete anlæg. Ved forebyggende vedligehold gælder for alle anlæg: At alle alarmer til CTS-anlægget skal afprøves. Dette kan fx være frosttermostater på ventilationsanlæg eller niveaualarmer i pumpebrønde, ventilationsanlæg eller niveaualarmer i pumpebrønde. At vedligeholdsopgaven skal tilpasses frekvens og omfang, når der er indlysende grunde hertil, uanset ydelsen ikke er nævnt i denne SAB. Se bilag 2 Opgavematrix for oplysninger om service-intervaller og antal anlæg i de enkelte ejendomme.

2 Indhold 1. Fagområde (5) VVS beskrivelse... 5 Afsnit 50. Terræn Brønde Pumpebrønde, udvendige Drænledninger Udskillere, olie Tap-steder i terræn inkl. udvendige bygninger Springvand, udvendige Ventiler i terræn Brandhydrant Brandhydrant, interne... 8 Afsnit 51. Affald... 8 Afsnit 52. Afløb & Sanitet Afløbssystemer Spildevandsledninger og afløb: Gulv- og afløbstilslutning for sanitet Tagrender og nedløb... 9 Afsnit 53. Vand Distributionsanlæg Brugsvand / Hovedforsyninger og afregningsmålere Stikledninger inkl. stophaner Pumpebrønde, indvendige Trykforøgeranlæg Stigrør Rør og ventiler (varmt og koldt) Brugsvand / Varmtvandsbeholdere Brugsvand / Varmt vand med cirkulation med ventiler Brugsvand / alle armaturer Sanitet Vandbehandlingsanlæg Springvand indvendige Sprinkleranlæg og central Sprinkleranlæg og central, ugentlige Sprinkleranlæg og central, kvartalsmæssige Sprinkleranlæg og central, halvårlige Sprinkleranlæg og central, årlige: Sprinklerreservoirer og tanke, hvert 3. år Sprinklerreservoirer og tanke, hvert 15. år Slangevindere Afsnit 54. Luftarter Gasradiatorer Gas i laboratorier Afsnit 55. Køling Distributionsanlæg Køl Side 2 af 55

3 55.2. Kølemaskiner Tørkøler Aggregater indblæsning- og udsugning Filtre Frostrum Kølerum Veksleranlæg Blandesløjfer Kølebafler, units og fancoils Kølekompressoranlæg Havvandskøling Afsnit 56. Varme Distributionsanlæg, varme Stikledninger fjernvarme: Kedel, oliefyr Kedel, gasfyr Tank for olie og/eller gas Varmepumpe Blandesløjfer Rør og ventilanlæg Armaturer Radiatorer og konvektorer Gulvvarme Varmlufttæppe Afsnit 57. Ventilation Ventilationsanlæg Ventilationsanlæg, stort eftersyn Ventilationsanlæg, lille eftersyn Ud- og indblæsningsanlæg Filtre Ventilatorer Varme- og køleflader Ventilationsarmaturer samt kølebafler Emhætter Lufttæppe / varmeventilatorer Genvindingsanlæg Damp- og blødgøringsanlæg Befugtningsanlæg Affugter Stinkskabe Punktsug Afsnit 58. Øvrige VVS-anlæg Udskiller, fedt Udskiller, fedt, månedligt Udskiller, fedt, årligt Afsnit 59. Øvrige Side 3 af 55

4 2. Fagområde (6) El- og mekaniske anlæg beskrivelse Afsnit 60. Terræn Vej og pladsbelysning Vej og pladsbelysning, lyskildeskift Elforsyning til pumpebrønde og stationer Elinstallationer til lysinstallationer Elinstallation til kraftinstallationer Afsnit 61. Forsyningsanlæg, specielle Generatoranlæg Nødforsyningsanlæg UPS-anlæg Afsnit 62. Højspænding Afsnit 63. Lavspænding Hovedfordelingsanlæg Fasekompenseringsanlæg Underfordelingsanlæg Harmoniske filtre Termografering Hoved- og stikledninger Lys-installationer Belysningsanlæg generelt Belysningsanlæg, lyskildeudskiftning Sikkerhedsbelysning (nød- og panikbelysning) Kraft-installationer El-tracing, el-varme samt elektriske håndtørrer Fremvisningsanlæg, inkl. biograf og styring for lærred Solcelleinstallationer samt anlæg Automatisk udvendig solafskærmning Afsnit 64. Elektronik & svagstrøm Sprinkleranlæg og central Afsnit 65. Specielle beskyttelsesanlæg Udligningsforbindelser Jordings- og lynbeskyttelsesanlæg Afsnit 66. Transportanlæg Person- samt vareelevatorer Person- samt vareelevatorer udvidet eftersyn Handicaplifte Elektriske døre og porte Afsnit 67. Øvrige mekaniske anlæg Afsnit 68 Øvrige elektriske anlæg Eftersyn på el -værktøj Afsnit 69. Attester El-Sikkerhedsattest Side 4 af 55

5 1. Fagområde (5) VVS beskrivelse Afsnit 50. Terræn Brønde Brønde, herunder sandfangs-, regnvands-, vej- og gennemløbsbrønd tilses og renses for evt. nedfaldne blade, grene mv. Hvor det er nødvendigt med tømning af brønd, rekvirerer entreprenøren en slamsuger. Specielt regnvandsbrønde tilses minimum 1 gang årligt og renses Pumpebrønde, udvendige Pumper, herunder kloakpumper, dræn og sø- og regnvandspumper, i brønde efterses og funktionstestes årligt efter fabrikantens anvisning. Tilhørende automatik kontrolleres og afprøves, herunder CTS signaler og funktionerne heraf, fx alarmoverførsler mv. Hvor der forefindes snavsfilter på pumpen skal disse renses og skylles i rent vand. Skydeventiler / stophaner motioneres og smøres, så de ikke sætter sig fast. Desuden omfatter eftersynet kontrol af pakninger/lejer samt akseltætning på pumpen. Elektriske tilslutninger kontrolleres og efterspændes samt overgangtestes. Mekanisk fastgørelse af pumpen fx guiderør, sikkerhedskæder, anordninger o.lign. kontrolleres ligeledes for fastgørelse tæring samt adgangsforhold herunder, stiger, luger, dæksler, etageadskillelse o.lign samt smøring af disse efter behov. Endvidere kvalitetskontrol af olie. Se ligeledes yderligere omfang under afsnit: og Drænledninger Side 5 af 55

6 Ved den løbende vedligeholdelse i/ved bygningerne observeres eventuelle fugtoptræk i bygningsværk eller ved ikke normale vandophobninger. Hvis dette registreres, kontrolleres drænledningers stand og gennemløb med håndværksmæssige kendte metoder. Kontrollen baseres ikke på tv-inspektion, men kan - hvis det findes nødvendigt - blive rekvireret. Ved stoppelse foretages der en gennemskylning af drænledningen Udskillere, olie Vedligeholdes og tømmes regelmæssigt og ved maks. 75 % af opsamlingskapaciteten. Der skal udføres inspektion, hvor følgende efterses og noteres i en driftsjournal: Driftsjournalen skal indeholde: Dato for resultat af pejling af olieudskiller Dato for tømning Dato for bundtømning og inspektion af olieudskiller Dato for tømning af sandfang. Inspektions-kontrol: Bundtømning. Stand af anlægget. Kontrol af flydelukke anordning. Kontrol og test af alarmsystem. Kontrol af rensning. Da der kan forekomme ekstra rekvirering af tømning ønskes delpris for dette oplyst. Side 6 af 55

7 50.5. Tap-steder i terræn inkl. udvendige bygninger Der foretages vinterforanstaltning i form af lukning af tapstedet ved vintersæsonens start (senest 01.nov.), samt tømning af rør. Derudover funktionsafprøves tap-steder 1 gang årligt, når åbning af vandtilførsel udføres ved start af forårssæsonen (tidligst 15. april) Springvand, udvendige Følgende ydelser skal være indeholdt: Påfyld vand og klargør bassin og anlæg til opstart (forår). Rengør overflader jævnligt. Analysemåling af vandkvalitet. Tilsæt ved behov vandkonditioneringsmiddel og lignende (så vandet holdes klart). Fjern blade og/eller snavs samt rens bladfang og filtre med mere. Tilse vandmængde og påfyld ekstra vand, hvis vandstanden er faldet (ved varme-perioder). Tøm bassin før vintersæson. Tøm rørsystem for vand og foretag vinterklaring. (Bemærk: Vandbehandlingsanlæg ligger under afsnit 53.11) Ventiler i terræn Der skal udføres funktionsprøve af stophaner samt brandventiler samt en årlig motionering af ventiler og smøring efter behov, så de ikke sætter sig fast. Side 7 af 55

8 50.8. Brandhydrant Hovedstadens Beredskab står for tilsyn, vedligehold og servicering af brandhydranter, hvorfor entreprenøren ikke skal medtage nogen form for ydelser omkring disse. Reparationsarbejder foretages af HOFOR, når det gælder Københavns Kommune. Disse vedligeholdes jævnfør leverandørens anvisninger samt efter gældende lovkrav Brandhydrant, interne Der forefindes interne brandhydranter på visse lokationer. Disse skal vedligeholdes jævnfør leverandørens anvisninger samt efter gældende lovkrav, hvilket b.la. indeholder følgende kontroller: Funktionskontrol af brandventiler. Afsnit 51. Affald Der findes ingen ydelser under nærværende punkt. Afsnit 52. Afløb & Sanitet Afløbssystemer Side 8 af 55

9 Der findes ingen ydelser under nærværende punkt Spildevandsledninger og afløb: Rensning af systemet og udbedring af tilstopning skal foretages ved behov Gulv- og afløbstilslutning for sanitet Der foretages vedligehold efter behov på følgende afløbs-installationer for sanitets-komponenter. Her kontrolleres gennemløb samt rensning af vandlåse på følgende komponenter: Håndvaske. Brusekabiner. Fritstående toiletter. Hængetoiletter. Fritstående afløb (til hårde hvidevarer) Tagrender og nedløb Tagrender kontrolleres visuelt sen efterår, for nedfaldne blade og renses efter behov. Derudover kontrolles nedløb for fri gennemstrømning. Visuel kontrol af tagrender og nedløb for stand, herunder notering af utætheder eller skader. Side 9 af 55

10 Afsnit 53. Vand Distributionsanlæg Der er tilknyttet distributionsanlæg fra vandværksanlæg samt fra kommunale vandforsyningsanlæg. Forsyningen fremføres til såvel målerbrønd på enkelte lokationer samt til boile- teknikrum. Analysemåling af vandkvalitet i henhold til gældende krav er inkluderet Brugsvand / Hovedforsyninger og afregningsmålere Hvor hovedforsyningsledninger kommer ind i bygningen, er der monteret vandmåler, som benyttes til forbrugsfastlæggelse. Måler aflæses (flere steder dog signaloverførsel) og aflæsningstal tilføjes på driftsjournal. Der vurderes i forhold til historik, om forbruget er stigende eller faldene. Ved ualmindelig høj stigning gøres driftsafdelingen bekendt med disse forhold Stikledninger inkl. stophaner Stikledninger tilses samt stophane funktionsafprøves årligt. Ved samlinger kontrolleres for utætheder og korrosionsforhold Pumpebrønde, indvendige Side 10 af 55

11 Pumper, herunder kloakpumper, dræn og sø- og regnvandspumper, i brønde efterses og funktionstestes årligt efter fabrikantens anvisning. Tilhørende automatik kontrolleres og afprøves, herunder CTS signaler og funktionerne heraf, fx alarmoverførsler mv. Hvor der forefindes snavsfilter på pumpen skal disse renses og skylles i rent vand. Skydeventiler / stophaner motioneres og smøres, så de ikke sætter sig fast. Desuden omfatter eftersynet kontrol af pakninger/lejer samt akseltætning på pumpen. Elektriske tilslutninger kontrolleres og efterspændes samt overgangtestes. Mekanisk fastgørelse af pumpen fx guiderør, sikkerhedskæder, anordninger o. lign. kontrolleres ligeledes for fastgørelse tæring samt adgangsforhold herunder, stiger, luger, dæksler, etageadskillelse o.lign samt smøring af disse efter behov. Endvidere kvalitetskontrol af olie. Se ligeledes yderligere omfang under afsnit: 50.2 og Trykforøgeranlæg Der forefindes forskellige fabrikater af trykforøgeranlæg samt varierende funktioner på disse. Fælles for anlæggene er, at vedligeholdelse udføres i henhold til leverandørens/producentens vedligeholdelsesanvisninger samt gældende regler. Endvidere kontrolleres følgende: Start/stop kontrolleres. Hydroforbeholder kontrolleres for korrekt funktion herunder defekt membran. Den automatiske udlufter. Manometer. Tørløbssikringen. Afspærringsventiler på pumpe sikres at være aflåst i åben stilling. Side 11 af 55

12 53.6. Stigrør Stigrørsinstallationen efterses og vedligeholdes således, at den er funktionsdygtig. Forefindes fejl udbedres disse med det samme. Eftersynet skal følge den gældende lovgivning. Derudover kontrolleres: Indikation ved brandmandspanel om alle ventiler er lukkede. Trykprøvning efter gældende regler. Ventiler åbnes / lukkes og stortz-kobling kontrolleres for defekthed. Eftersyn af tæring og fastgørelse Rør og ventiler (varmt og koldt) Der foretages visuel kontrol af utætheder, bæringer samt motionering af ventiler og smøring efter behov, så ventiler ikke sætter sig fast. Derudover testes påførte udlufter, sikkerhedsaggregater, kontraventiler, samt rensning af snavssamlere - herunder snavssamler, kontraventiler indbygget i målere. Eftersynet foretages en gang årligt på følgende steder: Hovedledninger. Ved vandmålere. Ved indførelse i bygninger. Ved afgreninger fra hovedledninger. Kontrol af teknisk isolering. Side 12 af 55

13 53.8. Brugsvand / Varmtvandsbeholdere Kontrol af varmtvandsbeholdere for lækager og brugsvandstemperaturer samt kedelvandstemperaturer. Bemærk udslamning foretages af driftsafdelinger. Eftersynet skal indeholde følgende: Funktionsafprøvning af afspærrings- og evt. cirkulationsventiler, ventiler og smøring efter behov, så ventiler ikke sætter sig fast. Funktionsafprøvning af automatisk luftudlader. Funktionsprøve af kontraventiler og/eller sikkerhedsventil. Funktionsafprøvning af termostat. Udskiftning af anoder i beholder uden elektrolyse. Ved beholder med elektrolyse anlæg skal elektrolyse anlæg serviceres efter fabrikantens anvisning og justeres efter drift forhold. Udskiftnings af anoder i beholder. Rensning og udsyring af beholder årligt samt affald skal fjernes. Kontrol af varmelegemer. Kontrol af el-patroner samt rensning af disse Brugsvand / Varmt vand med cirkulation med ventiler Cirkulationsventiler forekommer i forskellige fabrikater og gældende for dem alle er, at de skal: Motioneres årligt - lukkes helt op og i samt smøres efter behov, så de ikke sætter sig fast. Funktionsafprøvning efter behov. Side 13 af 55

14 Brugsvand / alle armaturer Vedligeholdelsesarbejdet indeholder afkalkninger, udskiftninger af pakninger, perlatorer efter behov samt afprøvning/motionering af afspærringsventil til armaturer. Eftersynet og vedligeholdelsen skal foretages en gang årligt. Der forefindes komponenter ved følgende sanitetsgenstande: Håndvask - herunder spulehaner. Køkkenvask - herunder haner til opvaskermaskine m.m.. Udslagsvask. Brusebatterier herunder brusehoveder Sanitet Der foretages eftersyn og kontroller indenfor følgende sanitetskomponenter: Håndvaske. Udslagsvaske. Badekar. Brusekabiner. Fritstående toiletter. Hængetoiletter. Kontrollerne indbefatter følgende: Toiletter gennemgås ved at afprøve udskylning. Cisterne-komponenter udskiftes ved vandspild og toiletsæder fastspændes. Ballofix-ventiler og øvrige stophaner, motioneres på vandtilslutning årligt, så funktion opretholdes. Kontrol af vandforbrug og skyllefunktion mv. Alle komponenter kontrolleres for fastgørelse og efterspændes / fastgøres efter behov. Alle komponenter kontrolleres for revner og afslag. Side 14 af 55

15 Vandbehandlingsanlæg Vandbehandlingsanlæg herunder blødgøringsanlæg og omvendt osmoseanlæg serviceres og vedligeholdes efter producentens anvisning herunder: Kontrol af vandkvalitet. Kontrol af vandbehandlingsproces. Opfyldelse af kontrolpunkter, iht. pligtige anvisninger. Kontrol af bevægelige dele Evt. præventiv udskiftning af sliddele, for at undgå driftsstop Springvand indvendige Der er ingen ydelse under dette punkt Sprinkleranlæg og central Der foretages lovpligtige eftersyn og tilsyn samt vedligehold iht. gældende forskrifter, vejledninger og gældende retningslinjer/regler. Kontrollerne og afprøvninger indeholder dermed ligeledes følgende delkomponenter: Afprøvning af sprinklerfødepumper. Afprøvning af klokker. Afprøvning af alarm samt test af alarmoverførsel. Ud af huset (beredskabet ved alarm). Smøring af pumpe og motor. Kontrol af rigtig akseltætning og tilspænding. Kontrol af vandstand i sprinkler vandtårn/beholder. Vandpåfyldning. Trykkontrol jf. log af trykluft. Side 15 af 55

16 Se endvidere også ydelses-afsnit nr.: der ligeledes indgår i denne leverance Sprinkleranlæg og central, ugentlige Ugentlige inspektioner og kontroller foretages af SLKS s eget driftspersonale. Disse kontroller omfatter: Alle manometre for luft og vand på anlægget, hovedforsyningsledninger og tryktanke. Vandniveauet. Korrekt stilling af alle afspærringsventiler. Prøvninger der foretages er: Prøvning af vanddrevne alarmklokker. Prøvning af automatiske pumpestart. Prøvning af genstart af dieselmotor. Batterier. Forbindelse til redningsmandskabet og ekstern bemandet central. Varmebændler og lokale opvarmningssystemer Sprinkleranlæg og central, kvartalsmæssige De kvartalsmæssige rutine-eftersyn, der foretages af entreprenøren, er følgende: Granskning af risiko. Sprinklere, gruppeudløsere og dyser. Rørnet og rørbæringer. Vandforsyning og tilhørende alarmer. Afspærringsventiler. Vandstrømskontakter. Reservedele. Side 16 af 55

17 Sprinkleranlæg og central, halvårlige De halvårlige eftersyn, der foretages af leverandøren, er følgende: Tørre alarmventiler. Alarm overførsel til redningsberedskabet og ekstern bemandet central Sprinkleranlæg og central, årlige: De årlige rutine-eftersyn, der foretages af leverandøren, er følgende: Prøvning af pumpeydelse. Prøvning af manglende start af dieselmotorer. Flydeventiler på reservoirer. Sugebrønde og filtre Sprinklerreservoirer og tanke, hvert 3. år Kontrol og eftersyn iht. gældende love og regler, herunder b.la. følgende: Reservoirer og tryktanke. Afspærringsventiler, alarm og kontraventiler på vandforsyning. Side 17 af 55

18 Sprinklerreservoirer og tanke, hvert 15. år Kontrol og eftersyn iht. gældende love og regler, herunder b.la. følgende: Reservoirer tømmes, rengøres og undersøges indvendigt Slangevindere Kontrollerne skal ske efter gældende regler som bl.a. omfatter: Kontrol af vandfyldte slangevindere. Trykprøvning. Journal udarbejdelse (eftersynsmærke). Afsnit 54. Luftarter Gasradiatorer Der forefindes gasradiatorer på enkelte lokationer. Disse skal vedligeholdes i henhold til gældende forskrifter. Side 18 af 55

19 54.2. Gas i laboratorier Der forefindes gas i laboratorier på enkelte lokationer. Disse skal vedligeholdes i henhold til gældende forskrifter. Kontrollerne vedrører forsyningsinstallationer til specielle anlæg og enheder, indenfor følgende hovedgrupper: Gashaner samt tilhørende installationer. Afsnit 55. Køling Distributionsanlæg Køl Anlæggenes almene tilstand undersøges med henblik på skader. Derudover kontrolleres følgende: Fjernkølingsforsyning, herunder visuel tæthedskontrol. Vibrationsniveau samt eftersyn af vibrationsdæmpere. Fastspænding. Varmeisoleringstilstanden. Afregningsmålere Kølemaskiner Der udføres funktionsafprøvning over CTS-anlæg og/eller overvågningsanlæg. Der foretages ligeledes en visuel kontrol af kølemaskinernes tæthed og funk- Side 19 af 55

20 tion, kontrollen foretages af faguddannet kølesagkyndig person, der ligeledes kontrollerer vand- og væskeniveauer på maskiner og blandeanlæg. Funkionsnedsættelse og irrationelle funktionsparametre der åbenlyst forringer sikker og energirigtig drift noteres i servicerapport. Foruden ovenstående, foretages der også følgende kontroller, indenfor særskilte områder: Sikkerhedsautomatikken kontrolleres indenfor følgende områder: Højtryksafbryder. Lavtryksafbryder. Frosttermostat. Flow switch kontrolleres. Driftsautomatikken kontrolleres indenfor følgende områder: Driftstermostat. Kontrolrelæ. Automatikken tjekkes ved tvangsstyring. Indenfor følgende komponent-anlæg udføres følgende kontroller: Motor og kompressor: Oliestand kontrolleres. Tilslutninger til termobeskyttelser undersøges. Kapacitetsregulering kontrolleres. Kompressormotorens elektriske tilslutninger og ampereforbrug kontrolleres. Kompressorens fastspænding kontrolleres. Varmelegemerne på kompressor kontrolleres. Kølemediekredsløb: Systemet testes for lækager. Magnetventiler kontrolleres. Væskeledningsfilter kontrolleres. Ekspansionsventiler kontrolleres. Alle tryk under drift kontrolleres. Sikkerhedsventil kontrolleres. Opbøjning af rør kontrolleres. Det kontrolleres, ar rørrene ikke gnider mod hinanden. Fugtighedsindikator kontrolleres. Kontrolpanel: Kompressorens overbelastningsbeskyttelse kontrolleres. Kompressormotorens kontaktorer kontrolleres. Alle elektriske tilslutninger kontrolleres. Driftstermostat kontrolleres. Buffertank: Udslamning inkl. visuel kontrol. Side 20 af 55

21 Glykol- og kølevandsanalyse: Årligt udføres analyser udføres af akkrediteret firma, som rekvireres af entreprenøren Glykol: Udtages mellem kompressor og tørkøler samt veksler og tørkøler. Kølevand: Udtages mellem kompressor og manifold. Analyse for Kimtal Tørkøler Årligt udføres der funktionsafprøvning over CTS-anlæg og / eller overvågningsanlæg af alle anlæggets tilkoblede funktioner samt en visuel kontrol af tæthed på tørkøler. Derudover foretages følgende: Anlæggets bestanddele der bl.a. består af vandventil, kondensatorflade, blæsere, rør, stativer fastgørelser m.v. kontrolleres for tegn på korrosion eller rust og tæring samt tegn på funkionsnedsættelse og irrationelle funktionsparametre, der åbenlyst forringer sikker og energirigtig drift. Rengøring af kondensatorflade der udføres med trykluft og mekanisk rengøring, der ikke skader lamellerne unødigt. Hvis trykluftrensning ikke er tilstrækkeligt til at sikre rene og frie overflader, suppleres rengøringen med vandspuling (højtryksspuling om nødvendigt) Aggregater indblæsning- og udsugning Kontrol indbefatter følgende: Aggregater: Rengøring Kontrol af tætninger og lukkebeslag. Spjæld: Side 21 af 55

22 Kontrol og ved behov, justering af spjældanordning. Indtag og afkast: Kontrol og ved behov rensning af indtagsrist og afkast Filtre Der udskiftes filtre efter fabrikantens anvisninger. Udtaget filtre som kan tilgå leverandøren med fradrag noteres med numre. Nye filter skal have en kvalitetsmæssigt høj standard, så udskiftningen ikke skal foretages hyppigere og luftkvaliteten ikke forringes i forhold til tidligere anvendte filtre Frostrum Lovpligtigt eftersyn skal udføres. En opdeling af disse vil være: Motor og kompressor: Kontrol af oliestand og evt. efterfyldning. Kontrol af kompressors fastspænding. Kontrol og evt. rensning af køleflader (Chiller). Kølemediekreds: Kontrol af kølemiddellækage ved tæthedsprøve. Kontrol og evt. udskiftning af væskeledningsfilter. Kontrol af ekspansionsventil. Funktionsprøve af magnetventil. Kontrol af fugtigheds-indikator. Kontrol af tryk under drift. Kontrol og rensning af køleflade. Rensning af luftfilter. Side 22 af 55

23 Rensning af afløb fra drypbakke Analyse af brine for glykolmængde og ph-værdi Kølerum Lovpligtigt eftersyn skal udføres. En opdeling af disse vil være: Motor og kompressor: Kontrol af oliestand og evt. efterfyldning. Kontrol af kompressors fastspænding. Kontrol og evt. rensning af køleflader (Chiller). Kølemediekredsløb: Kontrol af kølemiddellækage ved tæthedsprøve. Kontrol og evt. udskiftning af væskeledningsfilter. Kontrol af ekspansionsventil. Funktionsprøve af magnetventil. Kontrol af fugtigheds-indikator. Kontrol af tryk under drift. Kontrol og rensning af køleflade. Rensning af luftfilter. Rensning af afløb fra drypbakke Analyse af brine for glykolmængde og ph-værdi Udvidet test for eventuel udskiftning af væske Veksleranlæg Følgende kontroller er indeholdt (havvandskøl, fjernkøl): Kontrol af tilsmudsning. Rengøring af snavssamler. Kontrol og rengøring af bernoulli-filter. Side 23 af 55

24 Funktionskontrol af ventiler Blandesløjfer Blandesløjfer køl indbefatter bl.a. frostrum, kølerum og køleflader. Følgende kontroller udføres: Kontrol og ved behov rengøring af flader. Udluftning. Kontrol af pumper. Kontrol af ventiler Kølebafler, units og fancoils Kontroller udføres indenfor: Rengøring af flader, kondensatorer m.m. Snavsfilter Kontrol og eventuelt rensning af afløb for at sikre frit gennemløb Automatik Kølekompressoranlæg Følgende kontroller skal mindst foretages: Side 24 af 55

25 Oliestand kontrolleres. Tilslutninger til termobeskyttelse undersøges. Kapacitetsregulering kontrolleres. Kompressormotorens elektriske tilslutninger og ampereforbrug kontrolleres. Kompressorens fastspænding kontrolleres. Varmelegemerne på kompressor kontrolleres Havvandskøling Kontrol af aflejringer samt fjernelse af biomaterialer og muslinger, efter behov. Derudover ligeledes rensning af rør samt veksler med dertil egnede produkter iht. leverandøranvisninger og overfladematerialer. Kontrol og evt. udskiftninger af pakninger efter behov. Afsluttende tæthedsprøve- samt funktionsprøve. Afsnit 56. Varme Distributionsanlæg, varme Der foretages funktionsafprøvning af samtlige ventiler samt kontroller af termo- og manometre samt af utætheder. Derudover foretages der smøring af evt. fedtsmurte ventiler, ligesom snavsfilter adskilles og renses. Derudover visuel kontrol af de elektriske tilslutninger. Følgende anlægstyper indgår: Gasanlæg. Oliefyrsanlæg. Fjernvarme. Del-komponenter i sammenhæng med disse anlæg, som skal modtage vedligeholdelse er: Afspærringsventiler. Side 25 af 55

26 Snavssamlere. Indreguleringsventil. Radiatorventiler. Cirkulationspumper. Energimålere Stikledninger fjernvarme: Der foretages en visuel kontrol af stikledninger på fjernvarme-forsyning. Evt. lækage-alarm funktionstestes ligesom isolering kontrolleres for fugtoptag Kedel, oliefyr Det er ikke længere lovpligtigt med et årligt eftersyn af oliefyr. Vi ønsker dog alligevel at modtage et eftersyn på oliefyr hvert 2. år. Eftersynet skal omfatte rensning af dyser, filtre samt kontrol af indregulering. Endvidere kontrol af trykekspansionsbeholder samt vand på anlægget Kedel, gasfyr Gasreglementet afsnit A er gældende. Det betyder, at der på flere typer gasfyr er et lovpligtigt krav om service og eftersyn hvert andet år. Det gælder bl.a. Side 26 af 55

27 gennemstrømningsvandvarmere med åbent forbrændingskammer og gaskedler med atmosfæriske brændere. Helt generelt anbefaler Sikkerhedsstyrelsen eftersyn af alle typer gasfyr hvert 2. eller 3. år. Eftersynet skal omfatte tæthedsprøve samt rensning af kedel. Desuden også en funktionsprøve samt justering af brænder og kontrol af ekspansionsbeholder samt evt. påfyldning. Endvidere funktionsprøve, justering samt rensning af hovedgasmagnetventil, trykregulator, gasmængdesikring, overtrykssikkerhedssikring, tæthedskontrol, piezo-tænder med vågeflamme. Samtidig rensning (evt. udskiftning) af hoveddyser samt kontrol af aftræk samt friskluftåbninger og lyddæmpere. Udover de nævnte eftersyn skal de lovpligtige eftersyn overholdes med de deraf evt. krævede merydelser på anlæg under og over 135 KW Tank for olie og/eller gas Tanke efterses for slag, buler og utætheder. Derudover noteres certifikat-nr. på driftsjournal samt type, størrelse og alder. Ved evt. udskiftninger er det entreprenøren, der skal indsende myndighedserklæringer omkring korrekt afpropning eller opskæring og miljømæssig bortskaffelse. Ved udskiftning af gasbeholdere (tank) skal entreprenøren sørge for at kontakte evt. leverandør, der har leveret beholderen (tanken) ind på stedet samt sørge for evt. udligning af forpligtigelser, der måtte være imellem leverandøren og SLKS driftsorganisation på stedet Varmepumpe Der foretages eftersyn efter leverandøren/producentens anvisninger. Filtre udtages og renses/vaskes og varmepumpen funktionsafprøves. Side 27 af 55

28 56.7. Blandesløjfer Der foretages funktionsafprøvning af samtlige ventiler samt termo- og manometre. Derudover foretages der smøring af evt. fedtsmurte ventiler, ligesom snavsfilter adskilles og renses Rør og ventilanlæg Der efterses vandmængde på anlæg, ligesom ventiler funktionsafprøves. Manometer og andre driftsparametre noteres i driftsjournal Armaturer Visuel tæthedskontrol samt funktionsafprøvning. Side 28 af 55

29 Radiatorer og konvektorer Visuel tæthedskontrol samt funktionsafprøvning. Derudover foretages der rengøring efter behov Gulvvarme Der kontrolleres trykket på gulvvarmekredsen. Cirkulationspumpe efterses for drift og driftsparametre noteres i driftsjournalen Varmlufttæppe Varmlufttæpper efterses og kontrolleres efter producentens anvisninger. Side 29 af 55

30 Afsnit 57. Ventilation Ventilationsanlæg Der foretages en visuel kontrol omkring anlæggenes funktionsniveau. Der indlægges 2 slags eftersyn, der kan tilvælges på lokationerne. Disse er et stort eftersyn og et mindre visuelt eftersyn og indgår som særskilte punkter Ventilationsanlæg, stort eftersyn Stort eftersyn indbefatter følgende kontroller: Åbning af anlæg. Kontrol og behovssmøring af lejer i ventilator. Kontrol af ventilators omdrejningsretning. Kontrol af svingningsdæmpere. Kontrol af ventilatorer og ved behov rengøring af disse. Kontrol af ventilators mekaniske stand. Kontrol af filterpressorstat herunder tæthed samt efterfyldning med væske. Brand termostater. Brandspjæld kontrol af mekanisk korrekt funktion. Frost termostater. Støvsugning af anlægget excl. kanaler. Rengøring af varme- og køleflader Øvrige sikkerhedsfunktioner. Motorventilers lukkefunktioner. Udskiftning af kilerem efter behov ved slid og revnedannelser. Spjældmotorers vandring. Indikatorer. Lampetest. Recirkulationsspjæld funktion kontrolleres. Vibrationsdæmpere efterses for skader. Kontrol og alarmudlæsning på frekvens omformere og evt. sletning af alarmlog. Rensning af kondensbakke, afløb og vandlås. Lyddæmper kontrol af tilsmudsning. Kontrol af remskive. Derudover er der følgende tillægsydelser indenfor nedenstående underafsnit: Roterende varmeveksler: Kontrol af rotorens tilsmudsning samt at den løber let. Kontrol af tætningsbørster. Kontrol af drivsystemets funktion. Kontrol og stramning af rem samt udskiftning efter behov ved synlig slitage og revner. Side 30 af 55

31 Krydsvarmeveksler: Kontrol af varmeveksler. Kontrol af tæthed på by-pass spjæld. Smøring af evt. stangtræk til spjældmotor. Væskekoblede varmevekslere: Kontrol af tilsmudsning. Udluftning af vand- og brinebatterier. Rensning af kondensbakke, afløb og vandlås (fraluft). Kontrol af kondensafslag (fraluft). Pumpe. Kontrol af trykekspansionsbeholder. Kontrol af teknisk isolering og rørinstallation Ventilationsanlæg, lille eftersyn Lille eftersyn indbefatter: Visuel inspektion af komponentenhederne der serviceres under stort eftersyn. Visuel inspektion af anlæggets almene tilstand. Smøring af komponentenheder. Det lille eftersyn, kan tilkøbes på lokationer hvor driftsparametre er kritiske og derfor kræver øget tilsyn Ud- og indblæsningsanlæg På stand-alone og reverserende anlæg skal følgende kontroller og udførsel foretages: Kontrol og behovs smøring af lejer i ventilator. Kontrol af ventilators omdrejningsretning samt auditiv kontrol. Endvidere kontrolleres og efterspændes/justeres eller udskiftes efter behov: Remskive. Udskiftning af kilerem efter behov ved slid og revnedannelser. Brandspjæld, kontrol af mekanisk korrekt funktion. Side 31 af 55

32 Dette foretages ikke på mindre anlæg, såsom badeværelsesventilatorer o. lign. hvor størrelsen ikke fordrer teknisk kontrol/eftersyn Filtre Der udskiftes filtre efter fabrikantens anvisninger. Udtagede filtre som kan tilgå leverandøren med fradrag, noteres med numre. Nye filter skal have en kvalitetsmæssigt høj standard, så udskiftningen ikke skal foretages hyppigere og luftkvaliteten ikke forringes i forhold til tidligere anvendte filtre. Filtre: Kontrol og udskiftning af filtre 1. gang årligt for anlæg under AT krav. Filtre for indblæsning og udsug. Kulfiltre ved behov. Kontrol af filterpressorstat herunder tæthed samt efterfyldning med væske Ventilatorer Følgende kontroller og vedligehold skal foretages: Kontrol og behovs smøring af lejer i ventilator. Kontrol af ventilators omdrejningsretning. Kontrol af svingningsdæmpere. Kontrol af ventilatorer og ved behov rengøring af disse. Kontrol af ventilators mekaniske stand. Side 32 af 55

33 57.5. Varme- og køleflader Følgende kontroller og vedligehold, skal foretages: Kontrol af flader og ved behov rengøring af disse. Udskiftning af vandbatteri. Kontrol af sikkerhedstermostater. Rensning af kondensbakke, afløb og vandlås. Kontrol af kondensafslag Ventilationsarmaturer samt kølebafler Inspektion for indblæsningsarmatur for tilsmudsning samt rengøring ved behov Røgventilation: Røgventilation funktionstestes og kontrolleres efter gældende lovgivning. Side 33 af 55

34 57.8. Emhætter Emhætter vedligeholdes efter producentens anvisninger herunder rensning af filter 1 gang årligt. Opgaven omfatter ikke de af SLKS boliger, hvor mindre emhætter er opsat Lufttæppe / varmeventilatorer Rengøring efter behov samt funktionsafprøvning. Omskifter og termostater kontrolleres for driftsparametre Genvindingsanlæg Filtre efterses og udskiftes efter behov. Afløb kontrolleres for gennemløb. Diverse følere og termostater funktionsafprøves, ligesom der foretages en rengøring efter behov. Side 34 af 55

35 Damp- og blødgøringsanlæg Dette punkt indeholder følgende anlæg og komponenter: Dampbefugter. Dampspyd. Blødgøringsanlæg. Osmoseanlæg. Følgende kontroller skal foretages: Vedligeholdelse omfatter udtagning af vandprøve med durognost-sæt samt kontrol af øvrige driftsparametre. Ved ikke acceptable afvigelser klarlægges årsag. Derudover kontrol og evt. efterfyldning af salttank samt rengøring af salttank ved nødvendighed, ligesom membraner på anlægget efterses og skiftes ved behov. Driftsjournal oprettes og ajourføres med alle data og aktiviteter. Der foretages derudover eftersyn efter producentens anvisninger herunder følgende parametre: Engangscylindre. Permanent cylinder/varmeelementer. Kontrol af varmeelementernes skruetilslutninger er tætte. Dampfordeler og dampslanger. Påfyldningskop. Filterventil. Slanger. Aftapningsventil. Aftapningsrør og evt. vandlås. Elektriske tilslutninger. Udløbsventil/udløbskanal. Automatisk systemtest. Indløbsventil. Funktionsprøvning af dampspyd og afspærringsventil. Funktionsprøvning af dampreguleringsventil. Side 35 af 55

36 Befugtningsanlæg Filtre efterses og udskiftes efter behov. Kontrollerne skal leve op til leverandørens anvisninger, deriblandt diverse følere og termostater der skal funktionsafprøves, ligesom at der foretages en rengøring efter behov Affugter Kontrol og udskiftning af filtre samt kapacitetsmåling. Pakninger efterses og udskiftes ved behov. Derudover funktionsafprøvning af drivmotorer og ventilatorer samt varmelegemer. Kontrol og evt. absorbent. Hygroelement renses evt. vaskes og tørres, hvorefter hygrostaten justeres ved hjælp af et præcisions-hygrometer. Yderligere særskilte og specifikke ydelser i forhold til produktets type og leverandørens krav til garantiforpligtigelse udføres Stinkskabe Kontrol og funktionsafprøvning af såvel automatik som mekaniske dele. Kontrollerne omfatter følgende: Fællesalarmer. Aktuelt flow. Alarmgrænse, lavt flow. Alarmgrænse, højt flow. Side 36 af 55

37 Spjældpositioner. Tvangsluk af udsugningsspjæld. Flowføler på spjæld. On/off funktion inkl. ventilspjæld. Overvågning og betjeningspanel. Funktionsafprøvning af åbne/lukke anordninger på stinkskab mv Punktsug Kontrol og funktionsafprøvning af såvel automatik som mekaniske dele. Kontrollerne omfatter følgende: Fællesalarmer. Aktuelt flow. Alarmgrænse, lavt flow. Alarmgrænse, højt flow. Spjældpositioner. Tvangsluk af udsugningsspjæld. Flowføler på spjæld. On/off funktion inkl. ventilspjæld Overvågning og betjeningspanel Funktionsafprøvning af arm og bøjninger mv. Afsnit 58. Øvrige VVS-anlæg Udskiller, fedt Jævnlig inspektion er nødvendig for at sikre problemfri drift og for at bevare anlæggenes værdi. Evt. nødvendige vedligeholdelsesarbejder kan dermed iværksættes rettidigt og anlæggenes levetid forlænges og investeringen bliver rentabelt. Side 37 af 55

38 Derudover skal følgende opretholdes: Driftsjournal: Der skal føres driftsjournal for at registrere gennemførte arbejder og kontroller. Indfør altid bortskaffelsen i driftsjournalen og opbevar bortskaffelsesbilag. Driftsjournalen skal opbevares og på forlangende forevises eller fremsendes til lokale tilsynsmyndigheder. Tilsyn: Ved ny-installation eller ved større ændringer i driftsbetingelserne bør der foretages målinger af fedtlag og slamniveau ugentligt. Disse skal danne grundlag for at vurdere og fastsætte det nødvendige tømningsinterval. Målingerne kan foretages med en pejlestok. Den relevante norm skal opfyldes vedr. tømning, rengøring og genfyldning etc. Eftersyns-intervaller fremgår herunder Udskiller, fedt, månedligt Månedligt: Fedtudskilleren skal tømmes efter behov dog med opfyldelse af minimuminterval. Derudover kontrolleres: Evt. tømning. Rengøres. Genfyldes med vand. Da ydelsen kan ske flere gange efter behov, ønskes der en delpris pr. mertømning oplyst. Side 38 af 55

39 Udskiller, fedt, årligt Årligt: Herudover skal et årligt eftersyn omfatte: Anlægget tømmes og rengøres grundigt jf. producentens vejledning. Indvendig belægning og indbyggede dele kontrolleres og efterses for skader og evt. nødvendige reparationer eller udskiftninger foretages. Udskilleren genfyldes med vand. Funktionskontrol af alarm hvis en sådan er installeret. Kontrol (visuel inspektion) af prøvetagningsbrønd. Afsnit 59. Øvrige 2. Fagområde (6) El- og mekaniske anlæg beskrivelse Afsnit 60. Terræn Vej og pladsbelysning Under nærværende punkt skal leverandøren udbedre defekt vej- og pladsbelysning samt udskifte indsatser. I ydelsen indgår en årlig kontrol og funktionsafprøvning af anlæggene. Kontrollerne indeholder følgende: Fejlsøgning. Udbedring af fejlkilder. Erstatte defekte indsatser. Udskiftning af sikringer Vej og pladsbelysning, lyskildeskift Side 39 af 55

40 Under nærværende punkt skal leverandøren udskifte defekte vej- og pladsbelysning. Opgaven kan såvel indeholde enkeltudskiftninger ligesom serieudskiftning og som pris- og omfangsaftales forinden start - af såvel defekte som stadigvæk funktionsduelige lyskilder. Arbejdet rekvireres af driftschefen og er ekstraydelse som ikke økonomiseres af leverandøren under tilbudsfasen. Lyskilder afregnes separat efter forbrug og fabrikat samt type. Der kan forekomme bygherre-produktleverance efter forudgående aftale. Opgaven består af: Udskifte defekte lyskilder til energirigtige produkter Elforsyning til pumpebrønde og stationer Forsyning til pumpebrønde og stationer efterses og funktionsafprøves årligt. Tærede stik, forgreningssamlinger samt tilslutninger kontrolleres og udskiftes ved behov. Følgende kontroller skal derudover udføres: Funktionsafprøvning af start/stop. Funktionsafprøvning af automatik inkl. flydere, niveauvippere og øvrige sensorer. Isolationstest af tilhørende grupper i pumpestationen. Modstandsmåling på pumpe-vikling. Visuel kontrol af kabler og ledninger samt fastgørelse-anordninger af disse. Se ligeledes yderligere omfang under afsnit: 50.2 og Elinstallationer til lysinstallationer Følgende kontroller og udførsel indgår under nærværende afsnit én gang årligt: Fejlsøgning og udbedring af fejlkilder på lys-installationer. Udskiftning af defekte afbrydere og stikkontakter. Side 40 af 55

41 Udskiftning af automatik såsom sensorer, kontaktorer og skumringsrelæ mv. Udbedring af manglende fastgørelse. Udbedring af defekte og/eller manglende afdækninger, låg m.v. Udbedring af beskadigede kabler og ledninger Elinstallation til kraftinstallationer Følgende kontroller og udførsel indgår under nærværende afsnit én gang årligt: Fejlsøgning og udbedring af fejlkilder på kraft-installationer. Udskiftning af defekte afbrydere og stikkontakter. Udbedring af manglende fastgørelse. Udbedring af defekte og/eller manglende afdækninger, låg m.v. Udbedring af beskadigede kabler og ledninger. Afsnit 61. Forsyningsanlæg, specielle Generatoranlæg Kontroller og udførsel i nærværende afsnit, udføres i henhold til fabrikantens anvisninger, herunder: Belastningstest ved % kvartalsvis. Automatik start/stop samt synkronisering. Visuel kontrol af oliestand. Kølevandskontrol mv. Stilstandsvarme. Efterprøvning af overgangsmodstanden til jord. Forbindelser. Årligt service iht. fabrikanten anvisninger. Side 41 af 55

42 61.2. Nødforsyningsanlæg Der er ingen ydelser under dette afsnit, da disse er underlagt tavleforsyningsanlægget UPS-anlæg Kontroller og udførsel i nærværende afsnit udføres i henhold til fabrikantens anvisninger herunder: Årligt service. Kondensatorbatterier udskiftes i takt med fabrikantens anvisninger (hvert 5. år minimum). Udskiftning af styrekort, til udgangstrin. Udskiftning af blæsere, udskiftes i takt med fabrikantens anvisninger (hvert 5. år minimum). Funktionsafprøvning samt målinger af batteri-kapaciteter. Batteribank udskiftes i takt med fabrikantens anvisninger (hvert 5. år minimum). Afsnit 62. Højspænding Afsnit 63. Lavspænding Hovedfordelingsanlæg Følgende kontroller og udførsel indgår under nærværende afsnit: Afdækninger. Vedligehold af maksimalafbrydere iht. fabrikantens specifikationer og anvisninger fx smøring af bryder samt kontrol af udkoblingsmodul, herunder indstillinger. Side 42 af 55

43 Årligt motionering af bryder. Tilslutninger, klemrækker samt skinnesamlinger mv.. Årligt test af Hfi, Hpfi samt pfi-relæer udløsertest med tilhørende målinger og dokumentation for relevante oplysninger af udløserstrøm samt Ikmax og Ik-min samt herunder en generel logning af data. Kontrol af korrekt dokumentation omkring forsyningssted samt evt. opdateret opmærkning Fasekompenseringsanlæg Følgende kontroller og udførelse indgår årligt under nærværende afsnit: KVAr-måling. Ved 90 % af kapacitet udskiftes kondensatorer og evt. styrekort efter behov. Sikringer- kontrol og/eller udskiftning Underfordelingsanlæg Følgende kontroller og udførsel indgår under nærværende afsnit: Afdækninger. Vedligehold af maksimalafbrydere iht. fabrikantens specifikationer og anvisninger fx smøring af bryder samt kontrol af udkoblingsmodul herunder indstillinger. Sikringer. Årlig motionering af bryder. Tilslutninger, klemrækker samt skinnesamlinger mv. Årlig test af Hfi, Hpfi samt pfi-relæer udløsertest med tilhørende målinger og dokumentation for relevante oplysninger af udløserstrøm samt Ik-max og Ik-min samt herunder en generel logning af data. Side 43 af 55

44 Kontrol af korrekt dokumentation omkring forsyningssted samt evt. opdateret opmærkning Harmoniske filtre Følgende kontroller og udførelse indgår årligt under nærværende afsnit disse forefindes såvel i hovedfordelingstavler samt i enkelte undertavler: KVAr-måling. Ved 90 % af kapacitet udskiftes kondensatorer og evt. styrekort efter behov. Sikringer- kontrol og/eller udskiftning Termografering Alle fordelingstavler, hovedtavler, etagetavler, krafttavler for ventilations- og varmeanlæg samt automatiktavler skal termograferes af certificeret DBItermografør. Endvidere skal tavlesektioner ligeledes termograferes, hvor det er muligt. Ligeledes påtænkes termografering af varmecentraler og større motorer indkøbt som optionspris. Der må ikke ske strømafbrydelse i en bygning indenfor publikumsåbningstid, hvorfor arbejdet skal foretages udenfor normal arbejdstid eller i perioder, hvor det ikke generer publikum. Side 44 af 55

45 63.6. Hoved- og stikledninger Følgende udførelse indgår under nærværende afsnit: Fejlfinding på forsyningsnet. Rekvirering af forsyningsselskab. Udbedring af evt. skader på kabel Lys-installationer Følgende kontroller og udførelse indgår under nærværende afsnit hver 4. år: Fejlsøgning og udbedring af fejlkilder på lys-installationer. Fejlsøgning og udbedring af fejlkilder på samlingssteder. Udskiftning af defekte afbrydere og stikkontakter, hvis disse er defekte. Udbedring af manglende fastgørelse Belysningsanlæg generelt Følgende kontroller og udførelse indgår under nærværende afsnit: Fejlsøgning og udbedring af fejlkilder på belysningsanlæg herunder glimtændere, pir og sensorer mv.. Fastgørelse af belysningsarmaturer. Udskiftning af defekte lyskilder. Udskiftning af defekte spoler, glimtændere samt drivere mv.. Side 45 af 55

46 Udskiftning af defekte pir og sensorer mv.. Udskiftning af defekte glas, gitre samt afdækninger Belysningsanlæg, lyskildeudskiftning Under nærværende punkt skal leverandøren udskifte defekte lyskilder. Opgaven kan såvel indeholde enkeltudskiftninger ligesom serieudskiftning og som pris- og omfangsaftales forinden start - af såvel defekte som stadigvæk funktionsduelige lyskilder. Arbejdet rekvireres af driftschefen og er ekstraydelse som ikke økonomiseres af entreprenøren under tilbudsfasen. Lyskilder afregnes separat efter forbrug og fabrikat samt type. Der kan forekomme bygherreproduktleverance efter forudgående aftale. Opgaven består af: Udskifte defekte lyskilder til energirigtige produkter Sikkerhedsbelysning (nød- og panikbelysning) Følgende kontroller og udførelse indgår under nærværende afsnit og udføres efter gældende regler- og lovkrav: Decentrale Batterier. Centrale batterier. Lyskilder. Udskifte defekte armaturer herunder reservedele mv. Side 46 af 55

47 Kraft-installationer Følgende kontroller og udførelse indgår under nærværende afsnit: Diverse afdækninger. Reparation af stik og udtag samt tilslutninger El-tracing, el-varme samt elektriske håndtørrer Følgende kontroller og udførelse indgår under nærværende afsnit: Funktionsafprøvning. Udskiftning af defekte reservedele, fx termostater mv Fremvisningsanlæg, inkl. biograf og styring for lærred Følgende kontroller og udførelse indgår under nærværende afsnit: Funktionsafprøvning af belysningsanlæg. Funktionsafprøvning af lærred. Udskiftning af defekte reservedele mv Solcelleinstallationer samt anlæg Følgende kontroller og udførelse indgår under nærværende afsnit: Funktionsafprøvning af automatik. Side 47 af 55

48 Effektkontrol af solcellernes kapacitet iht. fabrikantens anvisninger (min 1 gang årligt). Afvaskning af celler. Transientbeskyttelse. Foransiddende sikringer. Udligningsforbindelse Automatisk udvendig solafskærmning Følgende kontroller og udførelse indgår under nærværende afsnit: Funktionsafprøvning af automatik. Smøring af rullearme og andre tilhørende mekaniske dele. Automatik samt kabler og afbrydere kontrolleres for synlige skader. Afsnit 64. Elektronik & svagstrøm Sprinkleranlæg og central Der foretages en kontrol af årlig kontrol af elforsyningen, til sprinkleranlæggets central-tavle samt til de undertavler der er på anlægget, eksempelvis slave-komponenter mv. Følgende kontroller og udførelse indgår under nærværende afsnit: Kontrol af tilledninger på sprinklerpumper. Kontrol af sikringer. Side 48 af 55

49 Afsnit 65. Specielle beskyttelsesanlæg Udligningsforbindelser Reparation af følgende forbindelser udføres efter forudgående aftale på: Kabelbakker. Hovedudligningsskinner. Hovedudligningspotentialskinne. Potentialudligningsforbindelser Jordings- og lynbeskyttelsesanlæg Kontroleftersyn og kontrolmåling udføres med baggrund i gældende regler og lovkrav: Visuel kontrol af det på tagene synlige anlæg, herunder ledere, fittings, samlinger og udligningsforbindelse på forskellige anordninger på bl.a. tage samt øvrige enkeltdele. Elektriske målinger på følgende målepunkter: Jordingsanlæggets overgangsmodstand fra hver nedleder til jord. Modstandsmålinger mellem de afsatte målepunkter, over indfangningsanlæg <2 Ω. Kontrol af sikkerhedsafstande til anlæggets dele er overholdt samt udførelse af målrapport omhandlende sløjfemålinger udført over terræn. Side 49 af 55

50 Afsnit 66. Transportanlæg Person- samt vareelevatorer Omfanget af serviceeftersynet skal som minimum overholde Arbejdstilsynets lovpligtige eftersyn samt opfyldelse af den anførte responstid. Kontrollen indbefatter bl.a. Lovpligtigt eftersyn. Faldprøver. Lysforhold foran og i elevator Person- samt vareelevatorer udvidet eftersyn Omfanget af udvidet lovpligtigt serviceeftersyn, hvor følgende minimum kontrolleres: (Listen er vejledende og skal til enhver tid følge anvisningerne under punkt D.2. Forskrifter for udvidet lovpligtigt serviceeftersyn ) Rensning: Maskiner Motorer og motorgeneratorer Bremser Styring (relæpaneler og etageapparat) Elevatorudstyr og konsoller Grubeudstyr Toparrangement med ledeskiver og lejer Spilrumsgulv Kontravægt Ståldøre og maskineri Smøring: Side 50 af 55

Udbud på Teknisk vedligehold på Kulturejendommene Orienteringsmøde Mandag d. 26. september. placeres her.

Udbud på Teknisk vedligehold på Kulturejendommene Orienteringsmøde Mandag d. 26. september. placeres her. Udbud på Teknisk vedligehold på Kulturejendommene Orienteringsmøde Mandag d. 26. september placeres her. 1 Dagsorden: Velkommen Udbuddets opbygning Hvad skal tilbuddet indeholde v. Henrik Skov Johansen

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE) for installation i jord, præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 LIPUMAX-P LIPUMAX-PD www.aco.dk - Tel. +45 5766

Læs mere

Ordrupgaard Restaurant Wilhelm

Ordrupgaard Restaurant Wilhelm Ordrupgaard Restaurant Wilhelm 51 Charlottenborg Billedkunstskoler 11.232m² / 1677 / 2007-8 / 2016 + 7.998m² 52 Charlottenborg Billedkunstskoler & Kunstakademiet Pumpebrønde udv. Pumpebrønde indv. Tagrender

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Indholdsfortegnelse Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Service Service på ventilationsaggregater I Deres ventilationsanlæg er monteret et nyt Danvent ventilationsaggregat, som vil være medvirkende

Læs mere

Vandinstallation Brugervejledning

Vandinstallation Brugervejledning Lilleskole Vandinstallation Brugervejledning Denne Vand installation er dimensioneret og projekteret så den kan forsyne de enkelte tap steder med henholdsvis koldt og varmt vand.. Energiøkonomi God energi

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Service aftale (indgået med ovenstående)

Service aftale (indgået med ovenstående) Navn Adresse By og post nummer Service aftale (indgået med ovenstående) Følgende er gældende for en serviceaftale indgået mellem Aladdin Naturgas & VVS og private kunder. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 56 Varme Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 56.1 Varmecentraler/forsyningsanlæg... 3 56.1.1 Indledning... 3 56.1.2 Generelle principper... 3 56.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT

DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT 20039-10.qxd 23-03-01 10:06 Side 2 Hvad er katolyse Katolyse er en proces, som er udviklet på basis af de kendte principper for elektrolytisk korrosionsbeskyttelse.

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713. Købmagergade 52. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713. Købmagergade 52. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713 Købmagergade 52 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Købmagergade 52, 1150

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

Ribe Kammersluse. Drifts- og eftersynsmanual. Revision : Udkast Dato : xx.xx.2013 Udarbejdet : Andrew Godshaw Kontrolleret : Godkendt :

Ribe Kammersluse. Drifts- og eftersynsmanual. Revision : Udkast Dato : xx.xx.2013 Udarbejdet : Andrew Godshaw Kontrolleret : Godkendt : Drifts- og eftersynsmanual Dokument nr : Kammerslusen DriftEftersyn udkast.docx Revision : Dato : xx.xx.2013 Udarbejdet : Andrew Godshaw Kontrolleret : Godkendt : Drifts- og eftersynsmanual side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2015-01-31 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling...3 55.1.1 Indledning...3 55.1.2 Generelle principper...3

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Rolighedsvej 23,

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips Spor 1, sal C, kl.13.20 13.50 Håndtering af bygningsdele - bygningsinstallationer BIPS konference Mandag 16. September 2013 Nyborg Strand Præsentation Henrik Schledermann Alectia. Civ. Ingeniør med speciale

Læs mere

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Anvendelse...3 Identifikation...3 Montering...5 Indstilling...6 Vedligeholdelse...6 Reservedele...8 Fejlfinding...9 2 RZ4DA201 DKRCC.PF.D00.A1.01

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Vedligeholdelse og reparation. Januar 2016

Vedligeholdelse og reparation. Januar 2016 Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 7 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) Januar 2016 1. Generelt om vedligeholdelse 2. GEMINOX gasfyr og den øvrige del af varmesystemet

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

VENT-Basis Vejledning

VENT-Basis Vejledning VENT-Basis Vejledning Januar 2017 Gregersensvej 2630 Taastrup telefon 7220 2555 www.vent.dk e-mail: vent@teknologisk.dk - side 1 af 9 - Indhold VENT-eftersyn udføres efter nedenstående regler:...2 Egenkontrol:...2

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Teknisk paradigma køling/frost Sfb nr. 55 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma køling/frost Sfb nr. 55 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma køling/frost Sfb nr. 55 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Sydvestjysk Sygehus - Teknisk Afdeling Finsensgade 35-6700 Esbjerg Tlf. 7918 2550

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision:

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2017.06.01 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.1.1 Indledning... 3 55.1.2 Generelle principper...

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-E. CHECHSKEMA FOR SMEDE

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-E. CHECHSKEMA FOR SMEDE Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-E-Tjekskemaer_for_smede SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-E. CHECHSKEMA FOR SMEDE Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-E-TjekskemaSmede Checkskema nr.: 6.64.1 (1 af 2) Anlæg: Døre

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.)

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.) Vedligeholdelsesplan for ejerforeningen Isefjord (oprettet juli 2007) Revision 2 januar 2014 af SKC Se altid i "drift og vedligeholdelsesmapperne" og tegninger på bestyrelses kontoret ENERGIRAPPORT Emne

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Servicerapport. Dato: Kunde : Deichmann Brønderselv Dato : Init. : Kontaktperson : Erik Iversen. Tlf.: Placering: Tag ABA. Butik VE 01.

Servicerapport. Dato: Kunde : Deichmann Brønderselv Dato : Init. : Kontaktperson : Erik Iversen. Tlf.: Placering: Tag ABA. Butik VE 01. Servicerapport Kunde : Ordre nr : Kontaktperson : Erik Iversen Tlf.: Betjeningsområde: Komponenter: Indtags-/Afkastriste Filter Varmeflade Køleflade Ventilator Motor Svingningsdæmpere Remtræk Lejer Luftbefugter

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Vedligeholdelse og reparation. November 2013

Vedligeholdelse og reparation. November 2013 Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) November 2013 1. Generelt om vedligeholdelse 2. Baxi gasfyr og den øvrige del af varmesystemet

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 705 Fiolstr.10,St.K.18 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 10 /

Læs mere

A-7 Afprøvning og ibrugtagning

A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7: Afprøvning og ibrugtagning 7. AFPRØVNING OG IBRUGTAGNING 7.1. Generelle bestemmelser 7.1.1. Efter udførelse, herunder ændring, af enhver gasinstallation skal VVSinstallatøren

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og Definitioner m.v.... Installationer, drift og vedligeholdelse af anlæg... Tilslutning og autorisation... Varmt brugsvand...

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy Østervangskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

Bang & Beenfeldt A/S Drift og vedligehold 7/1 Sag nr. 10273 E/F Sankt Annæ Plads 9

Bang & Beenfeldt A/S Drift og vedligehold 7/1 Sag nr. 10273 E/F Sankt Annæ Plads 9 Bang & Beenfeldt A/S Drift og vedligehold 7/1 Afløb & Sanitet Indhold 52.01 Faldstammer 52.02 WC inkl. afløb 52.03 Håndvaske inkl. afløb 52.04 Køkkenvaske inkl. afløb 52.05 Gulvafløb 52.01 - Afløb & Sanitet

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com BIN-X System BIN-X System et overblik Ultrafiltrering Mekanisk rensning af koldt og varmt brugsvand Fjerner alle bakterier, herunder Legionella bakterier, partikler og næsten alle vira Membran med porestørrelse

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning domekt rego / recu P DK Installations- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerheds foranstaltninger...3 Transport...4 Anvendelse...5 Installation...7 Vedligeholdelse...8 Teknisk information...9

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere