Udbud af befordring af skoleelever til og fra specialskolen Skolen ved Stadion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af befordring af skoleelever til og fra specialskolen Skolen ved Stadion"

Transkript

1 Intern Service, Indkøbskontoret Haderslev Kommune Udbud af befordring af skoleelever til og fra specialskolen Skolen ved Stadion Marts 2007 Side 1 af 60

2 Skolen ved Stadion Elever på Skolen ved Stadion er henvist til undervisning her, fordi de har behov for særlig hensyntagen og støtte. Børnene deles i grupper, der hver repræsenterer en bred vifte af problemer og årsager hertil. Der er børn med massive indlæringsvanskeligheder, børn med autisme og børn med andre gennemgribende adfærdsforstyrrelser. Gruppen af børn med massive indlæringsvanskeligheder spænder vidt. De er fælles om at have et forstandshandicap, men graden og årsagerne hertil er meget forskellige. Denne gruppe spænder fra børn der er selvhjulpne, med et potentiale til at kunne indlære en del til børn, der skal have hjælp til stort set alt, uden verbalt sprog og med meget begrænsede muligheder for indlæring. Elever med adfærdsforstyrrelser f. eks autisme, AKT, TKF og ADHD er intellektuelt bedre fungerende. De befinder sig indenfor normalområdet, oftest i den nederste ende. Denne gruppe kan have brug for hjælp til at overholde spilleregler også under befordring. Eleverne har en række fælles træk, som betyder at de har brug for et pædagogik og miljø, der er kendetegnet ved en høj grad af forudsigelighed, fast struktur og tydelige voksne. Side 2 af 60

3 EU-UDBUD efter Europa-parlamentets og Rådets Direktiv nr. 2004/18/F af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter og bekendtgørelse nr. 937 af 16/09/2004. Levering af befordring af skoleelever til og fra specialskolen Skolen ved Stadion Side 3 af 60

4 Indholdsfortegnelse for udbudsmaterialet Udbudsmateriale 1. Generelle udbudsbetingelser... side 6 2. Specifikke udbudsbetingelser... side Udbudsform og kontraktperiode... side Tilbudsaflevering og frist... side Tilbudsbehandling... side Tilbudsvilkår... side Tilbudsmodel og pris... side 9 3. Udvælgelse og tildeling... side Udvælgelseskriterier... side Tildelingskriterier... side Kravspecifikation... side Kørslen... side Samarbejde med underentreprenører... side Administration... side Samarbejde... side Kontraktudkast... side 21 Side 4 af 60

5 Indholdsfortegnelse for bilagsmaterialet Bilagsmateriale Bilag 1 - Tidsplan for udbuddets gennemførelse... side 27 Bilag 2 - Erklæring om ubetalt forfalden gæld... side 28 Bilag 3 - Beskrivelse af vognpark... side 29 Bilag 4 - Tilbudsspecifikation... side 33 Bilag 5 - Liste over elever og undervisningstid... side 36 Bilag 6 - Opfyldelses- og forbeholdsliste... side 55 Bilag 7 - Ferieplan... side 56 Bilag 8 - Supplerende bestemmelser om tavshedspligt... side 57 Bilag 9 - Information om relevante forpligtelser... side 59 Side 5 af 60

6 1. Generelle udbudsbetingelser 1.1 Ordregivende myndighed. Haderslev Kommune Gåskærgade Haderslev Martin Larsen, Konsulent for Indkøb & Udbud / tlf.nr CVR NR Haderslev Kommune Haderslev Kommune udbyder levering af skolebuskørsel med ca. 140 elever til og fra Skolen ved Stadion, Louisevej 8, 6100 Haderslev. Side 6 af 60

7 2. Specifikke udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform og kontraktperiode Det offentlige udbud vedrører indkøb af skolebuskørsel til Haderslev Kommune, og gennemføres i henhold til Europa-parlamentets og Rådets Direktiv nr. 2004/18/F af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelses-kontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter og bekendtgørelse nr. 937 af 16/09/2004. Aftaleperioden vil være for 3 skoleår + evt. forlængelse. Således fra 1. august 2007 til 31. juli 2010 med mulighed for forlængelse i 2 x 1 optionsår (1. august 2010 til 31. juli 2011 og 1. august 2011 til 31. juli 2012). Hertil skal lægges implementerings- og planlægningsperioden forud for egentlig drifts- og kontraktstart. Der gives ikke yderligere opsigelsesvarsel. Haderslev Kommune afgør suverænt om forlængelse tilbydes. Hvis forlængelse tilbydes, skal der foretages forhandlinger herom - senest ved udgangen af januar i det år, hvor kontrakten udløber. Haderslev Kommune tager initiativ til en sådan forhandling. Forlængelsen tilbydes på de kontraktvilkår der er gældende for den ordinære 3 årige kontraktperiode. Der ønskes indgået én kontrakt med én leverandør. Eventuelt samarbejde med underleverandører mellem tilbudsgiver og tredjepart er Haderslev Kommune uvedkommendedog skal et sådant samarbejde om eventuelle leverancer fra underleverandører beskrives i tilbuddet. Således kan dele af kontrakten eventuelt leveres af underleverandører. 2.2 Tilbudsaflevering og frist Tilbud skal være Haderslev Kommune i hænde senest mandag den 23. april 2007 kl. 12:00 Tilbud der fremkommer senere end denne frist vil blive afvist. Åbning af tilbud vil ikke ske offentligt. Tilbud med tilhørende dokumentation og bilag fremsendes i 6 eksemplarer til: Haderslev Kommune Indkøbskontoret Att. Martin Larsen Gåskærgade Haderslev På kuverten anføres: Fortroligt - Tilbud på skolebuskørsel, idet samtlige tilbud først bliver åbnet af kommunen efter tidsfristens udløb. Bekræftelse af modtagne tilbud vil på foranledning blive tilsendt tilbudsgiver. Eet af de 6 eksemplarer skal være underskrevet og forestå som originaleksemplaret. Side 7 af 60

8 Tilbuddene skal som supplement sendes elektronisk i PDF format til Indkøbskontoret - Martin Larsen I emnelinien angives: Fortroligt - Tilbud på skolebuskørsel. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for at tilbuddet når rettidig frem. Tilbuddet skal være på dansk og alle relevante oplysninger skal fremgå af tilbuddet. Alle spørgsmål til udbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt pr. til Indkøbskontoret - Martin Larsen I emnelinien angives: Spørgsmål vedr. EU Udbud af skolebuskørsel. Se tidsfristen i tidsplan for udbuddet i Bilag 1. Svar på alle stillede spørgsmål vil tilgå samtlige tilbudsgivere, ligesom spørgsmål og svar desuden vil være at finde på se job & erhverv / Indkøb & Udbud / aktuelle udbud. Henvendelserne vil være anonymiserede. 2.3 Tilbudsbehandling Tilbud vil blive behandlet med diskretion og vil ikke blive returneret. Indkomne tilbud vil blive åbnet samtidig, og der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud. Tilbudsgivers eventuelle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbud og medfølgende dokumentation er Haderslev Kommune uvedkommende. Nærværende udbudsmateriale er Haderslev Kommunes ejendom og skal behandles fortroligt. Materialet må ikke kopieres og/eller bruges i andre sammenhænge uden tilladelse fra Haderslev Kommune. Alle tilbudsgivere vil samtidig modtage skriftlige underretning om det afgivne tilbuds antagelse eller forkastelse hurtigst muligt efter at Haderslev Kommune har truffet beslutning herom. Der vil således jf. gældende stand still klausul blive fremsendt en betinget accept, der betyder at tilbuddet accepteres og der indgås kontrakt, såfremt der ikke indenfor 10 dage er gjort indsigelser fra de tilbudsgivere, der har fået et afslag. Haderslev Kommune forbeholder sig ret til at indhente yderligere afklarende oplysninger hos den enkelte tilbudsgiver og at inddrage disse oplysninger i behandlingen af tilbudene. Haderslev Kommune anser ikke valg af leverandør for afsluttet, førend der er indgået endelig kontrakt med tilbudsgiver. 2.4 Tilbudsvilkår Tilbuddet skal være gældende 120 dage fra frist for aflevering af tilbud. Er der krav i udbudsmaterialet, der ikke kan opfyldes (forbehold), skal dette tydeligt angives i Bilag 6. Forbehold, der er nævnt andre steder i tilbuddet, vil ikke kunne gøres gældende. Forbehold skal kunne kapitaliseres for at kunne indgå i den samlede vurdering af det afgivne tilbud. Der kan ikke gives del-bud. Såfremt der samarbejdes med underleverandører, skal et sådant samarbejde beskrives i tilbuddet. Side 8 af 60

9 Der kan afgives alternative bud, men kun som supplement, idet der skal afgives tilbud på det udbudte. Såfremt der afgives alternative bud, skal det nøje beskrives hvori det alternative består. Det fremgår af afsnit 3.1 udvælgelseskriterier og bilag 4 - tilbudsspecifikation, hvilke bilag der skal udfyldes og returneres sammen med tilbuddet. Haderslev Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud, uden at tilbudsgiver kan kræve vederlag. De afleverede tilbud betragtes som Haderslev Kommunes ejendom og vil ikke blive returneret. Tilbud skal udformes således at alle relevante oplysninger fremgår af selve tilbuddet. Tilbud der ikke opfylder udvælgelseskriterierne, opfattes som ikke konditionsmæssige, og vil ikke blive taget i betragtning. 2.5 Tilbudsmodel og pris Priser skal være i danske kr. ex. moms. Tilbud gives i 2007-priser. Første vederlagsregulering kan tidligst ske i januar 2009, gældende for efterfølgende skoleår. Regulering af prisen skal ske i henhold til udviklingen i Kommunernes Landsforenings senest udmeldte løn- og prisindeks for Øvrige tjenesteydelser m.v. (art.4.9) for det pågældende år. Prisregulering kan herefter højst ske 1 gang årligt på baggrund af den senest oplyste fremskrivningsprocent for det pågældende budgetår. Se tillige kontrakt-udkastets 7. Fejl i tilbud kan under ingen omstændigheder give grundlag for forhøjelse af tilbudsprisen. Tilbudsspecifikationen i Bilag 4 skal udfyldes og returneres. Side 9 af 60

10 3. Udvælgelse og tildeling 3.1 Udvælgelseskriterier, vurdering af tilbudsgivers egnethed Tilbuddet skal vedlægges dokumentation for tilbudsgivers egnethed og andre forhold i henhold til afsnit 3.1.1, og Dokumentations- og mindstekrav er listet op her, og beskrevet/uddybet nedenfor: Tilbudsgiverens personlige forhold Dokumentationskrav (vedlægges tilbuddet) Tilknyttet mindstekrav Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen max 6 måneder gammel fra 9. marts Kan bestilles på Bemærk, der kan være et par ugers leveringstid. Underskrevet Tro og love Erklæring om forfalden ubetalt gæld til offentlige myndigheder, jf. bilag 2. Max kr Tilbudsgivers økonomisk og finansiel formåen Dokumentationskrav (vedlægges tilbuddet) Tilknyttet mindstekrav De seneste to regnskabsårs totale omsætning, samt omsætning indenfor det aktivitetsområde, der er omfattet af det udbudte område (befordring af skolelever). Endvidere skal der oplyses om tilbudsgivers egenkapital i seneste regnskabsår. Oplysningerne skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Side 10 af 60

11 Bankerklæringen til dokumentation af tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet. Bankerklæringen skal være fra indeværende år Bankerklæringen skal være anmærkningsfri. Bevis for relevante attesterede erhvervsansvarsforsikringer (fx i form af kopi af police) Tilbudsgivers teknisk og/eller faglig formåen Dokumentationskrav (vedlægges tilbuddet) Tilknyttet mindstekrav Aktuel referenceliste over relevante kundeforhold med angivelse af kontaktperson, kontraktens varighed og opgavetype (befordring af elever, rutekørsel, handikapkørsel mv.). En beskrivelse af leverandørens tekniske udstyr og de metoder, der anvendes til sikring af kvaliteten. Det bemærkes, at tilbud der ikke opfylder samtlige dokumentationskrav og samtidig opfylder mindstekravene ikke vil være konditionsmæssige. De vil således ikke kunne indgå i den egentlige tilbudsvurdering. 3.2 Tildelingskriterier ved valg af tilbud Ordren vil blive tildelt den tilbudsgiver, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Side 11 af 60

12 Udbuddets tildelingskriterier Valg af leverandør vil ske på baggrund af det økonomiske mest fordelagtige tilbud ud fra følgende, i rækkefølge prioriterede og vægtede tildelingskriterier. Følgende tildelingskriterier vil blive vurderet ud fra besvarelserne i indkomne tilbud Pris 45% Leveringssikkerhed 40% Kompetence 15% Pris opgøres som prisen for løsning af den udbudte kørselsopgave pr. år opgjort ud fra den af tilbudsgiveren afgivet pris pr. kilometer multipliceret med den af tilbudsgiveren forventede antal anvendte kilometer (anslået ud fra udbudsmaterialet oplysninger om kørselsbehov). Leveringssikkerhed vurderes ud fra følgende: Oplysning om antal ansatte, fordelt på chauffører og administrativt personale Redegørelse for hvordan driftsledelse, overvågning og vedligeholdelse vil blive varetaget, herunder beredskab i forbindelse med sygdom eller nedbrud af køretøj Oplysninger om vognparkens kvalitet og stand samt vognparkens reservekapacitet Kompetence vurderes ud fra følgende: Redegørelse for de påtænkt anvendte chaufførers erfaring med kørsel med børn og handicappede, herunder sygetransport, samt en beskrivelse af dette personale. Redegørelse for tilbudsgiverens sociale, etiske og miljømæssige retningslinjer Tilbudsgiver kan evt. vedlægge en beskrivelse af firmaets politik eller retningslinier vedr. miljø, ansættelse af minoritetsgrupper, eller andet der kunne være relevant. Side 12 af 60

13 4. Kravspecifikation 4.1 Kørslen Opgaven omfatter kørsel med ca. 140 elever til Skolen ved Stadion, Louisevej 8, 6100 Haderslev. Eleverne bor primært i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Kolding og Vejen Kommuner. Der skal køres i ca. 225 dage pr år. Heraf på 200 skoledage. Der skal køres til fritidsordning i uge 7 og uge 42 samt i skolens sommerferie på nær uge 28, 29, 30 og 31. Der skal køres til fritidsordningen i ugen op til påske. På de skolefri dage skal der køres elever. De fleste skal køres til fritidsordning på samme tid, som de normalt køres i skole. De elever, der har morgenpasning, skal også køres tidligt ind på de skolefri dage. 1 gang årligt er der kørsel om lørdagen, hvor der efterfølgende mandag kun er kørsel til fritidsordning. Der er ingen kørsel mellem jul og nytår samt fredag efter Kristi Himmelfart. Der køres første gang til fritidsordningen mandag den 6. august 2007 og første gang til skolen mandag den 13. august Ændringer i kørselsbehov Udbudsmaterialet er udtryk for et øjebliksbillede, i det der over tid kan ske væsentlige ændringer i såvel opad som nedadgående retning. Ændringer kan være forårsaget at politiske ændringer eller ændringer i elevernes eller familiernes situation. Næste skoleårs kørselsbehov er ikke fuldt ud kendt ved kontraktens indgåelse. Det vurderes pt. at antallet af elever vil være ca Se tillige Bilag 5 om sammensætning af elever. Haderslev Kommune v/ Skolen ved stadion vil varsle entreprenør hurtigst muligt. Ved et mindsket kørselsbehov må entreprenør være indstillet på at tilpasse sig ændringer uden kompensation. Ved stigning i kørselsbehov skal udbyder påtage sig at løse den ekstraopgave. Ekstrakørsel vil blive honoreret som øvrige kørte km. Skolens aktivitetskalender kan forårsage ændringer i kørselstilrettelæggelsen. Hvis turomlægninger medfører væsentlige og eller permanente medudgifter for entreprenøren, er Haderslev Kommune indstillet på at forhandle honorering af sådanne udgifter. Side 13 af 60

14 Hvis en elev indlægges på sygehus eller andet der forårsager at eleven ikke skal transporteres i en periode skal Skolen ved Stadion / Haderslev Kommune give entreprenøren besked med mindst 3 dages varsel, for at betalingen vil blive reduceret. Haderslev Kommune forbeholder sig ret til i enkelte tilfælde at koble befordringen af andre elever med særlig behov med befordring af elever på Skolen ved Stadion. F. eks en elev, der i en periode skal køres fra en specialklasse i Haderslev By til en adresse i oplandet på et tidspunkt under forudsætning af: At der i forvejen køres til et sted i nærheden med elever fra Skolen ved Stadion. At kørslen af ekstraelev kan passes ind i den tilrettelagte kørsel. uden at der skal ændres på køreplaner At der er plads i bilen. Entreprenøren er ikke forpligtet til at sætte andet materiel ind for at befordre ekstraelever. Befordringen af sådanne ekstraelever vil blive på samme vilkår som befordring af elever til og fra Skolen ved Stadion Optimering af kørsel Haderslev Kommune stiller som krav, at entreprenøren af egen drift hele tiden optimerer den samlede kørsel, således at de betalende kommuner til enhver tid får lavest mulige antal kørte kilometer og dermed lavest mulige udgifter til kørslen Køreplan Starttidspunkt på skolen et pt. kl Skolen skal hvert år senest 15. maj have sendt entreprenøren det nødvendige grundlag for kørselsplanlægning i næstfølgende skoleår. Entreprenør skal herefter beskrive, ad hvilken ruter kørsel vil finde sted. Hvis omstigning finder sted, skal det angives hvor på ruten dette sker. Kørselsplanlægningsmateriale skal være skolen i hænde senest 15. juni. Der udarbejdes hensigtsmæssige køreplaner i forhold til elevernes bopæl. Køreplanen og ruter kan ændres ved ændring i elevsammensætning/bopæl. Eleverne til skolen ankommer ca. 10 min inden skolestart. Samlet transporttid bliver max 60 min. (I de tilfælde hvor elevens bopæl geografisk er så langt fra skolen at transporttid på 60 min ikke kan overholdes, skal der i hvert tilfælde laves en speciel aftale om transporttid). Der laves en alternativ køreplan til skolefri dage. Entreprenør skal respektere og kunne planlægge med, at der i løbet af ugen kan være skiftende afhentnings og afleveringssteder for den enkelte elev. Hjemtransport fra skolen skal afgå ca. 10 min efter undervisningsophør. Afhentnings og afsætningstidspunkter på ruten skal angives med en tolerance på +/- 10 minutter. Side 14 af 60

15 Ved skoletids ophør køres eleverne dels til hjemadressen dels til fritidsordning eller til aflastningsadresse. Kørsel til aflastning eller anden fritidsordning er inkluderet direkte i kørselsentreprisen. En del af de elever, der køres til en anden end hjemadressen vil senere på dagen skulle køres til hjemadressen. Denne kørsel er ikke omfattet af herværende udbudsmateriale. Hvis samme entreprenør har kørsel fra aflastning til hjem, må samkørsel kun forekomme, hvis det kan være uden gene for de elever, der køres hjem fra skole eller fritidsordning. Det er en klar betingelse at kørslen skal ligge på ruten. Ved kørsel fra skole eller fritidsordning til aflastningsadresse, der ligger væsentligt udenfor de etablerede ruter, forhandles en særpris på den enkelte kørsel. Ved påkrævet solokørsel med en elev til og fra ydreområder i forhold til skolens naturlige opland aftales der en særpris Vejrlig Byder skal være indstillet på at vejrligsproblemer kan ændre kørselsmønstre. Ved stærkt snefald eller lign. skal der være mulighed for, at eleverne bliver kørt hjem udenfor sædvanlig hjemtransporttid. Hovedentreprenør kan aflyse kørsel, når det findes uforsvarligt at køre grundet vejrlig. Skolelederen skal i sådanne situationer omgående varsles Sikkerhedsudstyr En del af eleverne kræver særlige fastspændingsordninger, seler, barnestole, specialsæder og lignende. Haderslev Kommune forudsætter, at nødvendigt hjælpe- og sikkerhedsudstyr forefindes eller anskaffes i det omfang, der er behov for det. Sådant udstyr er inkluderet i budprisen. Udbyder vil ikke blive særskilt honoreret for dette. Enkelte elever vil skulle transporteres i kørestol. Det er transportørens ansvar, at disse elever transporteres sikkert. Transportøren afgør om elever i kørestole skal entre bussen ved hjælp af lift eller rampe. Sådant udstyr er inkluderet i udbudsprisen. Der vil ikke blive honoreret særskilt for dette. Side 15 af 60

16 4.2 Samarbejde med underentreprenører Der indgås kontrakt med én leverandør, idet Haderslev Kommune ønsker én hovedentreprenør på den samlede kørsel. Såfremt der forventes anvendt underentreprenører, skal det fremgå af tilbuddet, hvem der entreres med. Hvis der anvendes underentreprenører, er det hovedentreprenøren, der i et og alt er ansvarlig for eventuelle underentreprenører. Det er alene hovedentreprenørens ansvar i forhold til Haderslev Kommune og Skolen ved stadion at samarbejde med og mellem eventuelle underleverandører foregår uden problemer. Hovedentreprenøren er pligtig til at være helt orienteret om praktiske aftaler, som eventuelle underentreprenører har lavet med forældre eller skole. Hovedentreprenøren er i alle sammenhænge ansvarlig for, at evt. underentreprenører kan opfylde de krav, der er stillet i dette udbudsmateriale herunder også stillede lovkrav. Haderslev Kommune / Skolen ved Stadion vil i alle sammenhænge og ved tvistligheder alene henvende sig til hovedentreprenøren, som er den ansvarlige forhandlingspart for sådannes løsning. Haderslev Kommune / Skolen ved Stadion forbeholder sig ret til at kunne afvise en underentreprenør, såfremt der er betimelig årsag hertil Hvis entreprenørens virksomhed i kontraktperioden overdrages til anden side, er den kontraktindgående entreprenør pligtig til at bistå en ny leverandør og Haderslev Kommune, så overgangen glider lettes muligt og uden gener for skolens elever. Arbejdets udførelse vil efter en eventuel overdragelse skulle ske på de gældende kontraktvilkår. Side 16 af 60

17 4.3 Administration Fakturering Fakturering skal ske efter modellen i Bilag 4 Faktura skal splittes op til hver enkelt kommune Haderslev Kommune oplyser til den valgte entreprenør EAN nr. og kontaktpersoner for de kommuner, der skal have tilsendt faktura. Haderslev Kommune kan forlange, at samtlige anvendte vogne er udstyret således, at entreprenøren kan tilbyde en printudskrift af kørslen som grundlag for fakturering. Der skal af fakturaen fremgå udgifter til hver enkelt elev. Der ydes betaling efter faktura månedsvis bagud. Haderslev Kommunes betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage. Se tillige 5 i kontraktudkast om elektronisk fakturering, der er lovpligtig. Hovedentreprenøren forestår alle forhold omkring fakturering Statistik Entreprenør forpligtes til på Haderslev Kommunes anmodning at levere statistikmateriale 2 gange årligt eller på forlangende. Statistik skal sendes elektronisk i regneark eller efter anden aftale. Der skal være oplysninger om køretid på hver elev. Der skal af materialet kunne aflæses antal kørte km på hver elev. På kommunes forespørgsel skal der kunne udleveres rutebeskrivelse samt oversigt over, hvilke elever der transporteres sammen på enkelte ruter, samt beregningsgrundlaget for den valgte kørselsrute Forsikring Hovedentreprenøren er ansvarlig for, at eleverne er forsikrede under transporten. Herunder også for den skade, eleverne måtte volde på materiel eller på chauffør. Side 17 af 60

18 4.4 Samarbejde Kommunikation Skolen laver et skriftligt materiale til forældre, der gennemgår aftalerne i den indgåede kontrakt, hvad angår tolerance på afhentningstidspunkter, regler i bussen, kontaktmuligheder og andet, der er relevant for forældrene - for at forventninger til samarbejdet er afstemt. Forældrene skal sørge for at elever er klar i god tid inden afhentningstidspunktet. Forældre skal senest kl. 10 samme dag give besked til entreprenør, når de selv afhenter deres børn. I dagligdagen kan evt. underentreprenør aftale praktiske ting direkte med skolen eller forældre. Kommunikation mellem hjemmene og entreprenør er samlet hos få personer i firmaet. Disse skal være lette at komme i kontakt med og mestre kommunikationen. Det skal være muligt at kontakte firmaet telefonisk i tidsrummet 5.00 ca (indtil sidste elev er kørt hjem) Der skal kunne sendes s til firmaet som forventes læst og kvitteret for daglig inden kl og inden kl Chaufføren skal have mobiltelefon med i alle biler. Mundtlige aftale mellem forældre og chauffør bør noteres ned og videregives til firmaet. Skolen sender oplysninger til entreprenør om elevernes behov for transport 1 gang årligt. Forældre giver mindst hver 3. måned besked til entreprenør om aflastning. Entreprenør sørger for at have aftalt aflevering af elev i tilfælde af at der ikke er nogen hjemme evt. indhente underskrift på at eleven må sættes af. Hvis der ikke ligger en underskrevet tilladelse til at barnet må sættes af tages eleven med i bilen igen. Chauffører kontakter skolen eller fritidsordningen. Hvis afleveringstidspunktet ligger efter fritidsordningens lukketid kontaktes skoleleder eller leder af fritidsordningen. Disse vil derefter tage stilling til, hvad der skal ske med eleven Entreprenør informerer eftermiddagschauffører i de tilfælde, hvor en elev ikke er med i skole om morgenen. Hjemmene informeres om afhentning / hjemkomst. Alle ændringer meddeles straks til hjemmene. Der aftales pladser i bussen med forældre og lærere. Skolen afleverer lister til entreprenøren over afhentningstidspunkter fra fritidsordning. Der gives besked til skolen hhv. hjemmet eller på aflastningsadresse, hvis der under transporten har været problemer med en elev. Der gives straks besked til modtager af eleven ved forsinkelser ud over de tilladte 10 min Regler i busserne Der udfærdiges i samarbejde mellem skole og entreprenør regelsæt for adfærd i bussen. Reglerne skal være ens for alle busser/elever /chauffører. Reglerne håndhæves af chaufføren. Side 18 af 60

19 Reglerne skal bl.a. omfatte Busserne er røgfri. Der skal være en god tone omkring børnene. Bussen må ikke forlades, når der er elever i den - ud over hjælp til af og påstigning af andre elever. Eleverne må medbringe og bruge MP3 og game-boy eller lign. (eleverne medbringer evt. personlige ejendele på eget ansvar) Der gives ikke slik eller lign. til eleverne i bussen. Eleverne skal have faste pladser Samarbejde Entreprenør skal være indstillet på at samarbejde med skole og forældre. Der skal være faste chauffører på de enkelte busser på de enkelte ruter. Kun i særlige tilfælde kan der fraviges fra dette. Om muligt samme chauffører morgen og aften ugen igennem. Chaufføren bør udvise konduite og fleksibilitet. Aftalte opsamlingssteder og udmeldte afhentningstidspunktet overholdes og chaufføren er klar til at tage imod eleven Faglig/personlige kompetence Chaufføren skal udstråle positiv holdning til eleverne og udvise accept af børnenes handicaps og væremåder. Chaufførerne skal deltage i introduktionskursus i at omgås skolens elever. Chaufføren skal tilstræbe konkret/præcis kommunikation med eleverne. Chaufføren skal være bevidst om at være rollemodel. Der ligger en politisk beslutning om at alle, der har professionel berøring med børn under 15 år, skal have en ren børneattest. Vognmanden kan rekvirere attesterne efter indhentet samtykke fra chaufføren. Det nærmere kan aftales med Børne- og Familieservice. Skolen ved Stadion afholder gratis kursus af nogle timers varighed for chauffører, der skal køre med skolens elever. Kurset giver en generel introduktion af eleverne på Skolen ved Stadion. Tidspunkt for kursus aftales mellem entreprenør og Skolen Opstart Leverandøren skal senest 15. juni 2007 (med udgangspunkt i Bilag 5 om eleverne) sende kørselsruter som beskrevet i afsnit til skolen. Endvidere skal leverandøren Side 19 af 60

20 udarbejde en præsentation af virksomheden og de anvendte chauffører til brug for orientering til forældrene. Senest den 15. juni 2007 skriver Skolen ved Stadion et grundbrev til forældrene, hvori den valgte entreprenør kort introduceres. Brevet vedlægges den info-folder som er omtalt i Brevet underskrives af skoleleder. Nederst på siden - eller på bagsiden fortrykkes en plads, hvor entreprenør udfylder med tidspunkter for afhentning og hjemkomst m.m. samt opgiver navn på den faste chauffør på ruten. Det fortrykte brev sendes til vognmanden, der udfylder sin del og sender det ud til familierne. Således at brevet er fra både skole og entreprenør på en gang. Side 20 af 60

21 5. Kontraktudkast Kontrakt vedr. levering af skolebuskørsel 1 Parterne Imellem Haderslev Kommune (i det følgende kaldet udbyder) og Firma, Adresse, Postnr., By (i det følgende kaldet kontrakthaver) er indgået nærværende kontrakt. 2 Kontraktgrundlag kontrakttype Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler, jf. Parlamentets og Rådets direktiv nr.2004/18/ef af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Kontrakten beskriver udbyders og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder således, at kontrakten samt det af udbyder udarbejdede udbudsmateriale med bilag og kontrakthavers tilbud af x.x samt rettelsesbrev i forbindelse med spørgsmål/svar runden, i prioriteret rækkefølge udgør det samlede kontraktmateriale. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i denne kontrakt. 3 Kontraktens omfang Udbud af befordring af skoleelever til og fra specialskolen Skolen ved Stadion 4 Kontraktperiode Aftaleperioden vil være for 3 skoleår + evt. forlængelse. Således fra 1. august 2007 til 31. juli 2010 med mulighed for forlængelse i 2 x 1 optionsår (1. august 2010 til 31. juli 2011 og 1. august 2011 til 31. juli 2012). 5 Fakturering Side 21 af 60

22 Faktura skal fremsendes elektronisk, jf. Lov nr af 27/ om offentlige betalinger, på baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer og skal indeholde følgende oplysninger: Rekvirent (navn og adresse) EAN nr. Varebetegnelse og kvantum Fakturabeløb 6 Priser Jf. de i kontrakthavers tilbud af den x. x. 200X angivne enhedspriser (ekskl. moms) som er gældende indtil X. XXX 200X. Priserne kan herefter reguleres en gang årligt i henhold til 7. Prisfald skal uden ophold komme udbyder til gode. Haderslev Kommune stiller som krav, at entreprenøren af egen drift hele tiden optimerer den samlede kørsel, således at de betalende kommuner til enhver tid får lavest mulige antal kørte kilometer og dermed lavest mulige udgifter til kørslen. 7 Prisregulering Tilbud gives i 2007-priser. Første vederlagsregulering kan tidligst ske i januar 2009, gældende for efterfølgende skoleår. Regulering af prisen skal ske i henhold til udviklingen i Kommunernes Landsforenings senest udmeldte løn- og prisindeks for Øvrige tjenesteydelser m.v. (art.4.9) for det pågældende år. Prisregulering kan herefter højst ske 1 gang årligt på baggrund af den senest oplyste fremskrivningsprocent for det pågældende budgetår. Supplerende produkter og ydelser indenfor denne kontrakt følger samme prisregulering, medmindre andet er særskilt aftalt. 8 Betaling Betalingsbetingelsen er løbende måned + 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura. 9 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i kontraktperioden. Overtrædelser af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 10 Kontakt mellem parterne Side 22 af 60

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Offentligt udbud. Udbringning af varm & kold mad

Offentligt udbud. Udbringning af varm & kold mad Offentligt udbud Udbringning af varm & kold mad UDBUDSMATERIALE December 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. GENERELLE UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Odregivende myndigheder... 4 1.2 Udbudsform... 4 1.2.1 Kørsel

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r)

Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r) Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r) mellem [Leverandør] [CVR-nr.] [Adresse] [Telefon] [Telefax] (herefter benævnt Leverandør) og Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune.

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. 02102012 Annoncering Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Opgavens art og omfang... 4

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsmateriale. vedrørende. Skolemad til Kerteminde Kommune

Udbudsmateriale. vedrørende. Skolemad til Kerteminde Kommune Udbudsmateriale vedrørende Skolemad til Kerteminde Kommune Juli 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbudets omfang... 3 4. Kontraktperiode... 3 5. Tidsplan... 3 5. Kravspecifikation...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på

Tilbudsforespørgsel på Tilbudsforespørgsel på Levering af frokostretter til Tønder Kommunes Rådhus 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 1.3 Kontraktperiode og optioner...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud På levering af Tandproteser og tilhørende ydelser til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbyders

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler [1] Bilag 2 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere