Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat."

Transkript

1 1 Formandens beretning 2010, Kloaksektionen. Velkommen var et barsk år for branchen. Her ved indgangen til 10 erne ser vi nogle spæde positive tegn, men de er usikre, og konjunkturerne vender sandsynligvis først for alvor i Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat. Sidste år var organisationens aktive indsats medvirkende til etablering af renoveringspuljen, som gav en øget aktivitet i midten af det forgangne år. Organisationens aktive indsats var også med til at sikre, at de offentlige investeringer blev fremrykket midt i Og organisationens aktive indsats bidrog videre til, at finansloven for 2010 indeholdt en række nye aktiviteter - herunder investeringer for 5 mia. kr. i perioden frem til Der er blandt andet tale om en forstærket vedligeholdelse af statens veje, fremrykket vedligeholdelse af sygehuse og energirenoveringer i statens bygninger. Strategi- og handlingsplan Dansk Byggeris nye Strategi- og Handlingsplan blev vedtaget på sidste års Repræsentantskabsmøde. Formålet er at fremtidssikre Dansk Byggeri, så der også i fremtiden er en stærk organisation, der taler bygge- og anlægsbranchens sag. En stærk organisation, der formår at sætte de nødvendige aftryk på den erhvervspolitiske debat. En stærk organisation, der prioriterer nærhed og identitet i forholdet til medlemsvirksomhederne. Et af elementerne i denne strategi er, at vi også i sektionerne arbejder i den retning. Derfor skal vores aktiviteter medvirke til at nå målet om øget erhvervspolitisk indflydelse, synlighed samt nærhed og identitet i forhold til vores virksomheder. Vores arbejde skal være med til at styrke den faglige og branchemæssige profil i forhold til virksomhederne, fx via netværk, nyhedsbreve, kurser og møder, så virksomhederne oplever nærhed og identitet. Og vores arbejde skal koordineres med Dansk Byggeris generelle erhvervspolitiske aktiviteter. Som de fleste nok ved, er der også blevet mulighed for at etablere branchefællesskaber på tværs af sektionerne. Første skud på stammen er Anlægsentreprenørerne, som har til formål at sikre området for anlæg og infrastruktur får større synlighed og gennemslagskraft. Det vil der være mere om senere, hvor vores ordstyrer Niels Nielsen vil fortælle om, hvad der sket på området.

2 2 Kommunernes erhvervsvenlighed Op til kommunalvalget 17. november satte Dansk Byggeri fokus på kommunernes serviceniveau, erhvervsvenlighed og økonomi, der er under stort pres. Det er vigtigt at finde løsninger på, hvordan vi fremadrettet får kommuner til at levere en både effektiv, fair og kvalitetssikker service for færrest mulig penge. Et af de områder, der har været særlig meget under luppen, er kommunernes behandling af byggesager. Formålet har været at få lettet sagsbehandlingstiderne og gjort det mere enkelt og gennemskueligt, når virksomhederne skal have en byggetilladelse. Dansk Byggeri deltog i forhandlinger med Erhvervs- og Byggestyrelsen om den ændring af byggeloven, der trådte i kraft 1. januar 2009, og som blandt andet sikrer større gennemsigtighed - og tillige skal sikre, at gebyrerne i højere grad afspejler kommunernes reelle omkostninger. Der er oprettet en portal på Dansk Byggeris hjemmeside, hvor man løbende kan følge med i analyser og kommentarer på området. Klima og energi Klima og energi fyldte rigtig meget sidste år. Og uanset resultatet af Klimatopmødet, er der ingen tvivl om, at emnet også fremover vil komme til at optræde hyppigt også på byggeriets dagsordener. Et af elementerne i Finansloven for 2010 er som tidligere nævnt en pulje til energirenovering af statens bygninger. Det er positivt, at regeringen har lyttet til de mange opfordringer til, at staten påtager sig en mere aktiv rolle på dette område, og selv går i gang med at omsætte ord til handling. Men det kniber stadig med at få gang i markedet for energirenovering af den bestående bygningsmasse. Derfor presser Dansk Byggeri hele tiden på for at få konkrete krav ind i bygningsreglementet og for at få politikerne til at gøre brug af økonomiske gulerødder, sådan som det fx var tilfældet med renoveringspuljen. Derfor er vi godt tilfredse med, at regeringens strategiplan for energieffektivisering af bygninger rummer en plan, der rækker helt frem til Men strategiplanen gør det ikke alene. Der skal arbejdes med initiativer på mange fronter, og det vil Dansk Byggeri blive ved med at minde politikerne om. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet stod også i 2009 højt på dagsordenen i Dansk Byggeri. For hvis vi ikke er i stand til at passe på vores medarbejdere, så kan vi heller ikke tiltrække den nødvendige arbejdskraft i fremtiden.

3 3 Det er ingen tvivl om, at politikerne på Christiansborg har deres øjne rettet mod vores branche. De kan simpelthen ikke forstå, at der ikke sker forbedringer i branchen. Og de vil ikke acceptere det. Det betyder, at Arbejdstilsynet i år vil foretage flere besøg på byggepladser og anlægsarbejder end sidste år. Samtidigt har Arbejdstilsynet fået besked på at give påbud ved alle overtrædelser og bliver altså mere myndighed end vejledere. Dansk Byggeri arbejder målrettet på at få gjort bygherrer, rådgivere og projekterende bevidst om deres ansvar på området. Og samtidig arbejder vi på at få Arbejdstilsynet til at have større fokus på de samme grupper, sådan at vi kan løse arbejdsmiljøproblemerne ved nældens rod - frem for på byggepladserne. Arbejdsmarked Sikring af arbejdskraft er og bliver en vigtig dagsorden for Dansk Byggeri. Selv om der for tiden kommer færre ordrer ind, så skal vi stadig arbejde for, at der også vil være rig adgang til arbejdskraft, når det næste opsving kommer. Så herfra skal der lyde en opfordring til at ansætte struktørlærlinge, og selvom det ikke i sig selv skal være incitamentet, er det dog ikke uden betydning, at der ligger et tilskud på kr., som følger med lærekontrakten. Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft er kommet for at blive, men det skal være under ordnede forhold. Spillereglerne på det danske arbejdsmarked skal følges og loven respekteres. Derfor er Dansk Byggeri tilfreds med det forlig om RUT-registret, der blev indgået sidst i Det er godt, at myndighederne nu får lettere adgang til at sikre, at de udenlandske virksomheder konkurrerer på lige vilkår. Kontrolfunktionerne i forhold til overholdelse af regler om skat, moms og arbejdsmiljø bliver strammet, og det kan danske virksomheder kun være tilfredse med. Det er også en rigtig løsning at gøre de mange udenlandske enkeltmandsvirksomheder anmeldepligtige til RUT. Ikke mindst disse enkeltmandsvirksomhederne har vist sig at udgøre et betændt problem i forhold til overholdelse af reglerne på eksempelvis arbejdsmiljø og det autoriserede kloakområde. Alt i alt er der taget fat på en række af de problemer, Dansk Byggeri har rejst. Nu er opgaven at sikre, at de nye regler kommer til at virke i praksis. Uddannelse Nedgangen i beskæftigelsen har også betydet et lavere antal uddannelsesaftaler. Vi har inden for det sidste års tid oplevet et fald på omkring 40 procent i indgåede aftaler. Der skal fra Dansk Byggeri lyde en opfordring om at fortsætte med at tage lærlinge. Det er vigtigt at prioritere uddannelse af nye folk til branchen også selv om opgaverne bliver færre. Vi skal sikre, at der er velkvalificeret faglært arbejdskraft klar den dag, hvor konjunkturen vender. Dansk Byggeri har derfor sat aktiviteter i gang for at sikre, at også de virksomheder, der i dag ikke

4 4 tager lærlinge, bliver opmærksomme på muligheden. Skal vi sikre flere lærepladser i en krisetid, så må alle give en hånd med. Dansk Byggeri foreslog tidligere på året en genåbning af muligheden for, at unge, som ikke har fundet en praktikplads i en virksomhed, kan komme i skolepraktik. Man har nu fra politisk side valgt at udvide skolepraktikken, hvilket vi selvfølgelig er tilfredse med. I 2010 vil der være mulighed for skolepraktik på murer-, maler-, tømrer-, snedker- og struktøruddannelserne i en begrænset kvote. Ungepakken indebærer også, at erhvervsuddannelserne over de næste tre år får 400 millioner kr. mere til kvalitetsforbedringer i uddannelserne. Det er også godt, at der er sat fokus på, at alle unge ikke nødvendigvis er klar til at påbegynde en erhvervsuddannelse. Fremover er det en forudsætning for at starte på en erhvervsuddannelse, at den enkelte unge af vejlederne er vurderet uddannelsesparat. Det er et skridt i den rigtige retning. Efteruddannelse Dansk Byggeris nye Kursus og udviklingsafdeling har stor succes med Byggeriets Lederuddannelse. Som noget nyt udbydes uddannelsen nu også som turboforløb på fire intensive uger, fordelt over syv måneder. Det første turboforløb skydes i gang den 26. april 2010 på Toppen af Ebeltoft det nye navn for Entreprenørskolen. Når det gælder efteruddannelsen af de faglærte og ufaglærte medarbejdere i virksomhederne, så har aktiviteten på AMU-kurserne været meget høj det første halve år af Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond løb tør og måtte stoppe sine udbetalinger mellem juni og oktober sidste år. Nu giver den 35 kr. i timen i tilskud til AMU-kurser, og hver medarbejder kan max. få til 15 dage pr. år. Penge fra fonden kan søges på hjemmesiden AB-Forbruger Ved årsskiftet trådte den nye AB, en AB-Forbruger, i kraft. Det er et frivilligt aftalegrundlag udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet, Dansk Byggeri, Tekniq og Forbrugerrådet. Fuldstændig ligesom det gælder med AB 92, skal AB-Forbrugere være aftalt mellem parterne for at være gældende. AB-Forbruger kan findes på Dansk Byggeris hjemmeside. Der er også en standardaftaleformular, der kan bruges ved indgåelse af aftaler med forbrugere. Multimedieskat Det er oplagt at komme ind på en af de ting, der vakte stor opstandelse sidste år og som stadig præger medierne nemlig multimedieskatten. Dansk Byggeri har været meget synlig i denne debat og har blandt andet pointeret, at vi i branchen er afhængig af at kunne kommunikere effektivt og godt. Det foregår ofte via mobiltelefonen og den bærbare pc, der efterhånden er en naturlig del af værktøjskassen. Udviklingen i forhold til bedre

5 5 kommunikation og samarbejde mellem alle aktører kræver, at disse værktøjer er til rådighed. Multimedieskatten bremser denne udvikling. Dansk Byggeris aktive indsats var medvirkende til at det oprindelige udspil blev ændret, så alle telefonregninger ikke skal tjekkes men kun 20 procent. Selvom multimedieskatten er trådt i kraft her ved nytår, arbejder vi fortsat for at få den ændret, så den ikke modarbejder den teknologiske udvikling, men det er vanskeligt, for den bidrager med over 500 mio. kr. i skatteindtægter. Byggeriets Ankenævn I 2009 indkom der i alt 606 klagesager til Byggeriets Ankenævn. Det svarer til et fald på 20 procent i forhold til året før. Sagerne er indkommet jævnt over hele året, dog med en svag stigning mod slutningen af året. Klagerne fordeler sig inden for de forskellige fag som tidligere år, og der er heller ikke afvigelser med hensyn til, hvordan afgørelserne er faldet ud i forhold til tidligere år. Overenskomster 2010 Dette forår er i høj grad præget af overenskomstforhandlingerne. Dansk Byggeri har 15 overenskomster, som skal fornys. Dansk Byggeris bestyrelse har for arbejdsgiversiden det overordnede ansvar for at gennemføre forhandlingerne. Men i praksis gennemføres forhandlingerne i tæt samarbejde med de respektive fagområder. Ud over løn, må vi dog regne med, at følgende hovedtemaer er til forhandling: Indførelse af kontrolforanstaltninger som skal sikre, at udenlandske virksomheder overholder overenskomsterne En forhøjelse af "de bløde pakker", for eksempel sygdom, barns første sygedag, barsel Pension Efteruddannelse Fleksibilitet med hensyn til arbejdstid, køn, mobilitet og faglighed Alle overenskomster på DA/LO-området skal fornyes på samme tidspunkt nemlig 1. marts. Det betyder, at forhandlingerne inden for hele DA gennemføres samtidig, ligesom det betyder, at hvis der ikke opnås forlig, bliver der storkonflikt. Kloaksektionen Der er i årets løb blevet afholdt 5 bestyrelsesmøder, 10 møder om opstart af sammenslutningen Kloakmestrenes TV-Inspektion, 4 møder om branchefællesskabet Danske Anlægsentreprenører, og der udover et stort antal møder i teknik og - miljø, autorisation, uddannelse, og kommunikations udvalgene. Vi har ikke siddet på vores hænder, der har været mange spændende opgaver at tage sig af, og det er dejligt, når man ser projekter blive til realiteter og at opleve at vi bliver hørt og vores meninger og krav begynder at vise sig i love og betænkninger, det giver arbejdsglæde. Et af mine

6 6 erklærede mål var ved min indtrædelse i denne bestyrelse at få bragt autorisationsloven ud over hækken, så det ikke kun var de private arealer, der var underlagt miljøbeskyttelse og autorisationsloven, men at der var de samme regler i det offentlige område. Denne mulighed har vi opnået ved, at kommunerne danner produktions- og forsyningsselskaber, der bliver registreret som normale aktieselskaber og ikke længere er beskyttet af den kommunale undtagelse i autorisationsloven. Vi fik denne mulighed for indsigelse ved sidste revision af autorisationsloven i forbindelse med samordning af autorisationsfagene. Sammen med Sikkerhedsstyrelsens autorisationsudvalg har vi bragt dette forhold på banen, og det ser ud til, at man har fundet det rimeligt, at de nye kommunale selskaber skal opfylde de samme krav om uddannelse, tekniske ansvarlige, samt kvalitetsstyring og -sikring som vi andre arbejder med. Loven er ikke underskrevet endnu, men vi har en stor forhåbning om, at ændringen kommer med. Kloakmestrenes TV-Inspektion er nu en realitet!!!! Det tog lidt længere tid at få organisationen op at stå, end vi havde regnet med. Men nu er den her. Vi har sammen med Danske Kloakmestre og Danske Maskinstationer og Entreprenører og ikke mindst Byggeriets Kvalitetskontrol og vores utrættelige sekretær fået styr på kontrolskemaer, tekniske specifikationer, undervisningsplaner, organisationsplan, og ikke mindst en rimelig samarbejdsform, hvorunder jeg er overbevist om, at organisationen kan komme videre og ligeledes kan videreudvikle sig. Første kursusforløb er i denne uge og startet i Horsens på VIA, og vi forventer at det første certificerings hold skal i ilden inden påske, Vi kan nævne, at der er omkring 80 firmaer, der har meldt sig til kurser. Vi får i april måned kurser i gang i Ålborg og senere i Slagelse og Glostrup. Så det er vores mål, at de 80 tilmeldte skal kunne gennemgå forløbet i indeværende år. Det er vigtigt for os at vise omverdenen, at vi mener dette seriøst, og at de certificerede firmaer ligeledes er seriøse, for der er mange øjne der hviler på os. Mange! Og her tænker jeg blandt andet på forsikringsselskaberne, der har vist os en positiv forhåndsinteresse, og som kan blive en væsentlig kundekreds, ligesom den medieomtale vi har fået i forbindelse med vores kampagne for at få tv-inspektion ind i tilstandsrapporten i forbindelse med hushandel. Her vil Kloakmestrenes TV- Inspektion være født til opgaven. Med de mange øjne tænker jeg også på personkredsen omkring DTVK, der ikke har de største interesser og vel blot lunkne følelser tilovers for ordningen. Her vil det også glæde mig at vise, at ordningen har sin berettigelse. Det vi har sat i gang skal tages seriøst, og det skal behandles seriøst, da dette er et yderlig kvalitetsløft af det autoriserede kloakfag. Ligesom ved indførelse af kvalitetssikringen, er det med til at højne standarden og kvaliteten af vores daglige arbejde, og det vil vise sig, at brodne kar og andre plattenslagere må opgive at følge med.

7 7 Vi vil på den lange bane sørge for, at der ikke længere vil blive stillet spørgsmålstegn ved, om autorisationen af kloakarbejde er nødvendigt for miljøet og samfundet, men at vi bliver en selvfølgelighed, når der tales om specialister og specialiserede fag. Vi står os godt ved at blive bemærket for det gode arbejde, og kan på den måde hæve os over den ringe agtede, men den for vores miljø så nødvendig opgave, at slippe af med lortet. Det er bestyrelsens og mit store ønske, at denne ordning må få den fortjente succes, og blive en troværdig medspiller hos hushandlende, forsikringsselskaber, boligselskaber og projekterende virksomheder. Lidt senere vil vores dirigent Niels Nielsen fortælle lidt om status og udsigter for Danske Anlægsentreprenørene`s arbejde og virke, og hvorfor det også for os er godt at være med i denne sammenslutning. Vi må i år desværre tage afsked med Thorkild, der var initiativtager og har været en katalysator for denne sektions virke i de forløbne snart 6 år. Thorkild har valgt at forlade skuden, hvor den sejler bedst, og hvor den har markeret sin plads i feltet. Vi har meget at takke dig for og vi har fået en udfordring i at fortsætte dit gode arbejde. Vi har også sagt farvel til Peter Tang Lystbæk, arbejdet med Kloakmestrenes TV-Inspektion faldt ikke i tråd med dele af firmaets opfattelse, og man valgte at udtræde af sektionen. Efterfølgende har firmaet heldigvis øjensynligt ændret mening, og vi forventer, at Firmaet Per Aarsleff A/S er på vej tilbage til sektionen, og de er meget velkommen. Det har alt i alt været et meget travlt år, men også et meget spændene år. Det har for mig personligt været dejligt at være en del af sammenslutninger, hvor ildsjæle sammen får bygget en forening eller en interessegruppe op, og mærke hvad det betyder, når noget man har brændt for bliver en del af den offentlige debat og bliver en del af en virkelighed, der får betydning for en masse firmaer og mennesker og på deres dagligdag, og hvad det betyder at stå sammen i det hele taget. Jeg vil afslutte denne beretning med en tak til bestyrelsen, tekniske og mindre tekniske konsulenter for et godt teamwork og ikke mindst et hyggeligt samvær, som alt andet lige har en stor betydning, når man tilbringer så mange timer sammen. Hermed overgiver jeg min beretning til generalforsamlingen.

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Formandens Beretning v/ Dansk Byggeri s kloaksektions generalforsamling, Entreprenørskolen 07.03.08

Formandens Beretning v/ Dansk Byggeri s kloaksektions generalforsamling, Entreprenørskolen 07.03.08 Efter et af de bedste år i branchen overhovedet, må vi erkende at toppen er nået, og der er udsigt til faldende aktivitet i bygge- og anlægssektoren i de kommende år, og tilbagegangen er bredt funderet.

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kontrolordninger sikrer kvalitet og giver videndeling Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først og fremmest handler det om at

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. store virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. store virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri store virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 5 Politisk indflydelse 6 Overenskomstdækning 7 Rådgivning 8 Netværk 9 Uddannelse

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen tirsdag den 18. marts 2014 på Byggecentrum Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Jørn Berner Pedersen 3. Indkomne

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Afrapportering Projekt 2011-3

Afrapportering Projekt 2011-3 Opsummering 259 SMV virksomheder er besøgt og det har resulteret i afvikling af ca. 350 kursusdage, og en efterfølgende efterspørgsel efter kursus i efteråret. Kurserne afholdes enten på skolerne eller

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. onsdag den 18. marts 2015. på Frederiksdal Hotel, Lyngby

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. onsdag den 18. marts 2015. på Frederiksdal Hotel, Lyngby Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen onsdag den 18. marts 2015 på Frederiksdal Hotel, Lyngby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Lars E. Andersen 3. Indkomne

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. små virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. små virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri små virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Rådgivning 5 Markedsføring med Byg Garanti 6 Rabataftaler 7 Netværk 8 Overenskomstdækning

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Årsberetning 2009/2010

Årsberetning 2009/2010 Årsberetning 2009/2010 Indhold 2 Indledning 3 Økonomi og politk 5 Arbejdsmarked og arbejdsmiljø 6 Rammer for byggeri og anlæg 8 Dansk Byggeri 9 Dansk Byggeris bestyrelse Indledning 2009 var året, hvor

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2006 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse 2012-2013 Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen er mindste krav for at kunne udføre kloakarbejde. den Den samlede rørlæggeruddannelse er

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Den 27. marts 2009, på Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 1. Valg af dirigent. Helle Thomas blev valgt. 2.

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Undersøgelse af behovet for ledelseselementer og hvilke typer i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere