Udbudsmateriale Prisaftale tandprotesearbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale Prisaftale tandprotesearbejde"

Transkript

1 Social- og sundhedsområdet SOCIALSUND Udbudsmateriale Pris aftale protesearbejde og tandbehandling Udbudsmateriale Prisaftale tandprotesearbejde

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af tilbudsindhentningen Opgavens omfang Ordregivende myndighed Kontraktperiode Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Alternative bud Konsortier Tilbudsgivers forbehold Procedure for behandling af tilbud Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier Kravspecifikation Omfang Prisskema og priser Undersøgelses- og leveringstid Garanti Tilbudsdisposition Aftalegrundlag Tavshedspligt Aktindsigt Side 2 af 21

3 Udkast til prisaftale om levering af protesearbejde til pensionister i Struer Kommune...11 Bilag 1 Erklæring om gæld til det offentlige Bilag 2 Skat, miljøbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen Bilag 3 Tidsplan Bilag 4 Tilbudsliste Bilag 5 Beskrivelser af indhold af ydelser ved protesearbejde Side 3 af 21

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af tilbudsindhentningen Pensionslovens regler om helbredstillæg betyder, at pensionister, efter ansøgning kan bevilges udvidet helbredstillæg til dækning af tandprotesearbejde. Struer Kommunes nuværende aftale om betaling for levering af tandprotetisk arbejde, til ovenstående pensionister, udløber den Struer Kommune ønsker derfor at indgå en ny prisaftale. 1.2 Opgavens omfang Kommunens tilskud til tandprotesearbejde udgør ca kr. årligt. Pensionisten har frit valg med hensyn til valg af leverandør. Der kan derfor ikke garanteres nogen omsætning indenfor aftalen. Struer Kommune vil dog oplyse pensionisterne om prisaftalen, både hvad angår pris og leverandør. Leverandøren forpligter sig til at levere det i aftalen omfattet arbejde til de honorarer, som der er indgået aftale om. Der kan ikke mellem leverandøren og patienten indgås aftale om yderligere betaling for ydelser der er omfattet af denne aftale. 1.3 Ordregivende myndighed Ordregivende myndighed er: Struer Kommune Østergade Struer Internetadresse: 1.4 Kontraktperiode Prisaftalen skal være gældende fra 1. januar 2012 til 31.december 2014 med en option på 1x 12 måneders forlængelse. 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Opgaven er omfattet af udbudsdirektivets bilag II b, og dermed ikke at betragte som et EU-udbud. Udbuddet følger derfor Tilbudslovens 15a- 15b, samt reglerne i udbudsdirektivets artikel 23 om brug af tekniske standarder, samt 35, stk. 4, vedrørende kontraktindgåelse. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket betyder, at alle interesserede såvel private som offentlige leverandører kan afgive tilbud på opgaven. Side 4 af 21

5 Udbuddet annonceres på Struer Kommunens hjemmeside, og i lokale aviser til potentielle leverandører i Struer, da det ifølge Socialministeriets vejledning bør indgås prisaftale med leverandører, der er placeret i geografisk nærhed af de pensionister, der er berettiget til ydelsen. Andre leverandører er velkomne til at give tilbud. Tilbuddet vil blive taget i betragtning, hvis leverandøren beskriver, hvordan nærhedsprincippet vil blive efterlevet. 2.2 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes i 3 eksemplar pr. post. Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen i afsnit 4 følges. Det er vigtigt, at tilbudsgiver besvarer alle punkter i tilbudsdispositionen, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om supplerende oplysninger. Vedlagte tilbudsliste, bilag 4, skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Alle forhold i materialet skal være indregnet i tilbuddet. 2.3 Sprog Tilbud, samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende tilbudsindhentningen skal være skriftlige og rettes til Marianne Lisbjerg, pr. med emnet: "Spørgsmål - Tilbudsindhentning 2011 Prisaftale tandprotesearbejde Struer Kommune senest den 19. december 2012 kl Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret. Spørgsmål stillet efter tidsfristen vil ikke blive besvaret. 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være udbyder i hænde senest den 3. januar 2012 kl på følgende adresse: Struer Kommune Økonomiafdelingen Østergade Side 5 af 21

6 7600 Struer Att.: Marianne Lisbjerg Tilbuddet skal være mærket: Tilbud 2011 Prisaftale tandprotesearbejde Struer Kommune og Må kun åbnes af Økonomiafdelingen. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbud der ikke er fremme rettidigt, vil ikke blive taget i betragtning. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 90 dage fra fristen for modtagelse af tilbud. 2.9 Aftalegrundlag Aftale om levering af det af tilbudsindhentningen omfattede produkt indgås på grundlag af vedlagte udkast til kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Konsortier Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under materialets afsnit Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet Tilbudsgivers forbehold Der kan ikke tages forbehold for minimumskrav. Eventuelle forbehold vil betyde, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt og derfor vil blive afvist. Minimumskrav, se afsnit Procedure for behandling af tilbud De indkomne tilbud vil blive behandlet efter følgende procedure: 1. Udvælgelseskriterier: I første omgang udvælges de egnede tilbudsgivere ud fra en vurdering af de oplysninger der er krævet under materialets afsnit 2.14 Udvælgelseskriterier. 2. Mindstekrav: I anden omgang vurderes tilbuddenes konditionsmæssighed i forhold til overholdelse af de opstillede mindstekrav. Side 6 af 21

7 Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikkekonditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. 3. Tildeling af kontrakt: I tredje omgang vurderes de udvalgte tilbudsgiveres tilbud i forhold til materialets afsnit 2.15 Tildelingskriterie, og på denne baggrund træffes beslutning om tildeling af kontrakt Udvælgelseskriterier Forud for vurderingen af det afgivne tilbud vil der, jf. materialets afsnit 2.13 ske en vurdering af virksomhedens egnethed i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier på baggrund af den efterspurgte dokumentation, som skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, anses tilbuddet for ikke-konditionsmæssigt. Virksomhedsprofil Generelle oplysninger om tilbudsgiver, herunder ejerforhold. En beskrivelse af hvilke personaleressourcer og faciliteter tilbudsgiver råder over til udførelse af opgaven. Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring. Fortrykt formular findes som bilag 1 Dokumentation for at tilbudsgiver overholder forpligtelserne i henhold til gældende bestemmelser vedr. miljøbeskyttelse, samt med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt. Fortrykt formular findes som bilag 2. Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring f.eks. i form af kopi af police. Forsikringssum skal fremgå. Beskrivelse af hvordan virksomheden vil honorere krav om geografisk nærhed, såfremt virksomheden er beliggende udenfor Struer Kommune. Beskrivelse af klinikkens fysiske tilgængelighed for borgeren Tildelingskriterier Struer Kommune tildeler kontrakten til den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, baseret på følgende prioriterede og vægtede delkriterier: Delkriterier Vægtning Økonomi 60 % Garanti 20 % Ventetid og levering 20 % I alt 100 % Økonomi vil blive vurderet på baggrund af priser (70%), fastprisperiode (20%) og prisregulering (10%). Garanti vil blive vurderet på baggrund af garantiperioden Side 7 af 21

8 Ventetid og levering vil blive vurderet på baggrund af den tilbudte ventetid i forbindelse med 1. undersøgelse (50%) og samlet tid fra bevilling til levering (50)%. Priserne skal tilbydes i danske kroner inkl. moms og være gældende ved kontraktstart. Samtlige omkostninger skal være inkluderet i prisen. Tilbud skal afgives ved udfyldning af tilbudslisten Bilag Kravspecifikation 3.1 Omfang Tilbudsindhentningen omfatter protesearbejde til pensionister i Struer Kommune. Se ydelsesbeskrivelsen bilag 5. Nedenstående mindstekrav skal være opfyldte. 3.2 Prisskema og priser Der er til udbuddet udarbejdet en tilbudsliste. Bilag 4. Tilbudsgiver skal for at kunne blive taget i betragtning udfylde hele tilbudslisten og oplyse priserne inkl. moms. Priserne skal være de pr. 1. januar 2012 gældende, og det skal oplyses i hvor lang tid de tilbudte priser er faste. Både priserne og fastprisperioden indgår i tildelingskriteriet. 3.3 Undersøgelses- og leveringstid Tilbudsgiver skal være i besiddelse af tilstrækkelig kapacitet og kunne levere ydelsen indenfor Struer Kommunes grænser, således at borgeren har en reel mulighed for at modtage den pågældende ydelse til den aftalte pris uden ekstraordinær ventetid. Tilbudsgiver skal derfor oplyse, om der er ventetid i forbindelse med 1. (for)undersøgelse. Ventetiden skal oplyses som antal hverdage. Hvis der ingen ventetid er, så kan der skrives nul. Det skal endvidere oplyses hvor mange hverdage der går fra der er bestilt en protese på baggrund af en bevilling til den er udleveret til borgeren. For leverandører der ikke har klinik i Struer Kommune skal leverandøren endvidere beskrive hvordan nærhedsprincippet vil blive efterlevet. Både ventetid og leveringstid indgår i tildelingskriteriet. 3.4 Garanti Som en beskrivelse af kvaliteten af det fremstillede arbejde ønsker Struer Kommune at anvende garantiperioden. Side 8 af 21

9 Tilbudsgiver skal derfor oplyse garantiperioden på de udførte arbejde som en samlet garanti. Hvis der er forskel på garantiperioden fra ydelse til ydelse, kan det oplyses i tilbudslisten. Garanti indgår i tildelingskriteriet. 4. Tilbudsdisposition Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud. Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen følges. Således skal alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. Dispositionen modsvarer de i materialets afsnit 2.14 opstillede udvælgelseskriterier og det i materialets afsnit 2.15 anførte tildelingskriterier. Afsnit Indhold 1 Indledning: Herunder angivelse af tilbudsgiverens navn, adresse, CVRnummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Det skal fremgå, at tilbuddet vedstås i 90 dage fra fristen for modtagelse af tilbud. 2 Udvælgelseskriterier, jf. afsnit Tildelingskriterier: Tilbudsliste bilag 4 samt beskrivelse af l 5. Aftalegrundlag Endelig prisaftale om levering af protesearbejde indgås på grundlag af vedlagte udkast til kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten. 6. Tavshedspligt Tilbudsgiver og dennes ansatte er forpligtet til at iagttage tavshed over for tredjemand om nærværende kontrakts indhold. Tilbudsgiver og dennes ansatte er undergivet samme tavshedspligt som ordregivers personale om alle forhold, som de ansatte måtte blive bekendt med i forbindelse med bestilling og levering af kontraktens produkter. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Side 9 af 21

10 7. Aktindsigt Ordregiver er underlagt de generelle regler om offentlighed i forvaltningen, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til aktindsigt. Med forbehold for ovenstående offentliggøres der ikke oplysninger, som tilbudsgiveren har fremsendt, og som tilbudsgiveren har betegnet som fortrolige. Side 10 af 21

11 Udkast til prisaftale om levering af tandprotesearbejde til pensionister i Struer Kommune 1. Kontraktbetingelser Prisaftalen vedrører levering af tandprotesearbejde til pensionister i Struer Kommune. Parterne Struer Kommune Østergade Struer Kontaktperson: Indkøbskoordinator Marianne Lisbjerg Tlf , (i det følgende kaldet ordregiver). og Firma Adresse Postnr. By. (i det følgende kaldet kontrakthaver). 2. Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter gennemførelsen af en tilbudsindhentning vedr. levering af tandprotesearbejde til pensionister i Struer Kommune. På baggrund af de indkomne tilbud har Struer Kommune valgt kontrakthavers tilbud, da denne har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kontrakten beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtelser og rettigheder således, at kontrakten samt det af ordregiver udarbejdede udbudsmateriale med bilag og kontrakthavers tilbud af DATO i prioriteret rækkefølge udgør det samlede kontraktmateriale. 3. Kontraktens omfang Leverancens omfang bestemmes af de borgere, der vælger kontrakthaver til levering af protesearbejde. 4. Kontakt mellem parterne Parterne udpeger umiddelbart efter kontraktens underskrift hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. 5. Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra 1. januar 2012 til og med 31. december Ved udløbet af kontraktperioden ophører kontrakten uden yderligere varsel. Side 11 af 21

12 6. Priser og prisregulering Priserne skal være de pr. 1. januar 2012 gældende. Prisstigninger skal meddeles udbyder, og kan alene ske fremadrettet. Prisregulering kan ske første gang pr. DATO, med udgangspunkt i xx 8. Overdragelse af kontrakt Kontrakthavers rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan ikke overdrages til tredjemand uden forudgående skriftlig aftale med ordregiver. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse, jf. punkt Generel garanti Tjenesteyder garanterer, at de specificerede ydelser opfylder alle de i udbudsmaterialet og kontrakten stillede krav, herunder at tjenesteyder overholder god skik for faget og branchen. 10. Lovgivningsmæssige ændringer Såfremt der som følge af lovgivningsmæssige ændringer m.v. foretages korrektioner/ændringer i omfanget af eller krav til ydelsen er tjenesteyder pligtig til omgående at informere kommunen herom samt omgående at ændre på ydelsen, hvor dette følger af lovgivningen og/eller myndighedskrav. 11. Misligholdelse Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtelser er misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten uden varsel. 12. Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og ydelser. Kontrakthaver er i kontraktperioden forpligtet til at have tegnet en produktansvarsforsikring, der dækker med en samlet årlig forsikringssum på 5 mio. kr. Kontrakthavers eventuelle selvrisiko må ikke overstige kr. pr. skade. Kontrakthavers erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Kontrakthaver er forpligtet til ikke at indskrænke omfanget af produktansvarsforsikringen i kontraktperioden. En kopi af kontrakthavers produktansvarsforsikring beror hos ordregiver. Side 12 af 21

13 Der kan ikke kræves erstatning for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. 13. Tvist Eventuel tvivl om forståelse af eller tvistigheder i forbindelse med kontrakten søges afgjort ved forhandling. Fører forhandling ikke til enighed mellem parterne, indbringes sagen for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er ordregivers værneting. 14. Kontraktændringer Nærværende kontrakt samt bilag til denne, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem ordregiver og kontrakthaver. 15. Offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan kun offentliggøres, såfremt parterne skriftligt har aftalt, hvad der skal offentliggøres. Ordregiver gør kun kontrakten tilgængelig for ordregivers medarbejdere i det omfang, det er nødvendigt for medarbejdernes anvendelse af kontrakten. 16. Aktindsigt Ordregiver er underlagt de generelle regler om offentlighed i forvaltningen, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til aktindsigt. Med forbehold for ovenstående offentliggøres ikke oplysninger, som tilbudsgiveren har fremsendt, og som tilbudsgiveren har betegnet som fortrolige. Evt. levering og fakturering Dato: Ordregiver Dato: Kontrakthaver Side 13 af 21

14 Bilag 1 Erklæring om gæld til det offentlige ERKLÆRING om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Virksomhedens navn og adresse: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Dato og underskrift Side 14 af 21

15 Bilag 2 Skat, miljøbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen. Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter Told- og Skattestyrelsen Adresse: Østbanegade 123 By: København Ø Kontaktperson(er): Att.: Internetadresse (URL): Postnummer: 2100 Telefon: Fax: Land: Danmark Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om miljøbeskyttelse Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29 By: København K Kontaktperson(er): Att.: Internetadresse (URL): Postnummer: 1401 Telefon: Fax: Land: Danmark Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Arbejdstilsynet Adresse: Landskronagade 33 By: København Ø Kontaktperson(er): Att.: Internetadresse (URL): Postnummer: 2100 Telefon: Fax: Land: Danmark Side 15 af 21

16 Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: Det tilkendegives hermed, at der er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Dato og virksomhedens underskrift Side 16 af 21

17 Bilag 3 Tidsplan Offentliggørelse Den 14 / Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål Den 19/12-11 kl Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål Den 21/12-11 Offentliggørelse af spørgsmål og svar på Den 21/12-11 Sidste frist for modtagelse af tilbud Den 3/1-12 kl Forventet tilbudsvurdering/beslutning om leverandørvalg uge 1-2. Aftalens ikrafttræden Den 16/1-12 Side 17 af 21

18 Bilag 4 Tilbudsliste De angivne priser er inkl. moms og alle leverandørens omkostninger. FORBEHANDLINGER Klinisk undersøgelse Rensning / oppolering af tandprotese Bidkorektion efter indstøbning i articulator Tilretning af tandprotese (ikke egne patienter) Aftryk incl. model NYE TANDPROTESER Over- eller underproteser (helsæt) uden bøjle Over- eller underproteser (delprotese) uden bøjle Stålunitor minteret (excl. evt. guldarbejde) REBASERING Over- og underprotese, herunder delprotese REPARATION Tand fæstnet For hver yderligere tand +Tillæg pr. leveret tand Mere omfattende reparation (eks. ganeplade) Udvidelse efter aftryk for påsætning af tand (excl. tand) Tillæg ved udvidelse af stålunitor (excl. tand/bøjle) DIVERSE Immediatillæg pr. protesedele Blødt blivende basis pr. protesedel Enkelt bøjle bukket i stål stålforstærkning T-bøjle Ankerbøhle i stål Aftaget, afrenset, pudset og poleret guldemne fra gl. protese Afbrudt ikke leveret arbejde, beregnes efter timeløn Behandling udenfor konsulationstiden Fiber eller stål forstærkning UDEBESØG Tillæg pr. besøg Kilometerpenge pr. kørte kilometer Aflevering af reparationer Pris kr. Firma: Fastprisperiode: Prisregulering: Garanti: Ventetids- og leveringsbeskrivelse: Side 18 af 21

19 Bilag 5 Beskrivelser af indhold af ydelser ved protesearbejde. Tandteknikerens kliniske undersøgelse Undersøgelsen omfatter optagelse af anamnese, specielt vedrørende kæbeledssymptomer. Funktion af eventuelle eksisterende aftagelige proteser, oplysning om eventuelt brug af medicin og betydning for sekretion og slimhindernes tilstand, samt oplysning om eventuel tidligere behandling med aftagelig protetik. Endvidere en supplerende objektiv undersøgelse med registreringer af ansigtets symmetri og defigurationer, furer, radialrynker og rhagader. Prolabiets udstrækning og læbeprofilen vurderes. Bidhøjde og kæberelationer vurderes ligeledes, ligesom der foretages en initial undersøgelse af kæbeled og tyggemuskulatur med henblik på eventuel henvisning til tandlæge for nærmere undersøgelse. Evt. efterfølgende undersøgelse/behandling ved tandlæge indgår ikke i prisen for protesearbejdet. Proteseunderlagets udstrækning, konsistens og sundhed undersøges, herunder undersøges om nødvendig for svampeinfektion, salviens mængde og viskositet vurderes. Eventuelle eksisterende proteser vurderes med hensyn til okklusion, artikulation, retention, stabilitet og ikstension samt kosmetiske forhold. Endelige foretages en vurdering af behandlingsbehov og prognose. Der udfærdiges en behandlingsplan. Der journaliseres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer desangående. Tandlægens protetiske undersøgelse Ydelsen omfatter speciel anamnese, herunder oplysninger om eventuelle tidligere behandlinger med aftagelig protese samt funktionen heraf. Eventuelle eksisterende proteser vurderes med hensyn til retention, stabilitet og ekstension samt kosmetiske forhold. Ydelsen omfatter en supplerende objektiv undersøgelse med registrering af ansigtets asymmetri og defigurationer, furer, radialrynker og rhagader. Prolabiets udstrækning og læbeprofilen samt kæberelationer, herunder bidhøjde vurderes. Proteseunderlagets udstrækning, konsistens og sundhed undersøges, ligesom salivens mængde og konsistens vurderes. Et eventuelt resttandsæt undersøges med henblik på mulighed for retention, støtte og indskuds-retning for en aftagelig protese, ligesom okklusions- og artikulationsforhold undersøges med henblik på nødvendige korrektioner. Der foretages en vurdering af det protetiske behandlingsbehov, prognose herfor, ligesom der udarbejdes en behandlingsplan. Fremstilling af ny protese Ved protetisk behandling forudsættes nedennævnte retningslinjer fulgt: Ved delproteser forudsættes forudgående behandling af resttandsæt med udslibninger til støtter etc. Denne behandling foretages jf. gældende lovgivning hos en tandlæge. Honorar herfor er indeholdt i nærværende aftale Side 19 af 21

20 Aftryk Ved hel- og delproteser ophængt på resttandsættet forudsættes anvendt primær- og sekundæraftryk. Ved delproteser, mukosalt understøttede, anvendes alene primæraftryk. Registrering Der forudsættes sammenbidsregistrering og tandopstilling i middelværdiartikulator eller okkludator. Ved enkeltproteser kan fortandsopstilling foretages under sammenbidsregistreringen, mens der ved behandlinger med helsæt forudsættes egentlig tandopstillingsprøve. Materialer Der anvendes, hvor dette er muligt, materialer med NIOM eller CEN godkendelse. Anvendelse af guld til bøjler eller støbte stel er ikke omfattet af denne overenskomst. Protesetænder er inkluderet i de anførte honorarer. Der anvendes en godkendt tand af god kvalitet. Efterbehandling Nødvendige korrektioner er inkluderet i den anførte priser. Ved de protetiske behandlinger forudsættes følgende konsultationer: Helproteser: Primært aftryk. Sekundært aftryk, Registrering (evt. tandopstilling). Tandopstilling (kontrol). Aflevering, De for behandlingsresultatet nødvendige korrektioner Delproteser med støbt stel (unitorer): Primært aftryk, Sekundært aftryk. Stelprøve. Registrering evt. i forbindelse med stelprøve, evt. tandopstilling. Tandopstilling (kontrol), Aflevering. De for behandlingsresultatet nødvendige korrektioner Delproteser, mukosalt understøttede: Aftryk. Registrering. Aflevering. De for behandlingsresultatet nødvendige korrektioner Rebasering og duplikering. Ved en rebasering forstås en mindre korrektion af protesebasis udført med laboratorieteknisk medvirken. Ved den duplikering forstås en permanent udskiftning af hele protesebasis med laboratorieteknisk medvirken. Protesebasis udføres i hård akryl. Eventuelle ændringer af bidhøjden er inkluderet i prisen for duplikering. Duplikering med permanent blødtblivende materiale udløser ekstrahonorar, jf. overenskomstens takster. Som blødtblivende materiale kan anvendes Molloplast B, Coe Super Soft, eller materiale af tilsvarende kvalitet. Rebasering/duplikering forudsætter følgende konsultationer: Aftryk. Aflevering, De for behandlingsresultatet nødvendige korrektioner Side 20 af 21

21 Blødtblivende basis Ydelsen er en tillægsydelse til nyfremstilling af en protese eller rebasering/duplikering af en eksisterende protese. Ydelsen omfatter pålægning af et permanent blødtblivende materiale (eksempelvis Molloplast B) på protesebasis. Ydelsen kan anvendes til helproteser i underkæben. Kontrolundersøgelse: Ydelsen kontrolundersøgelse kan ikke anvendes i forbindelse med nyfremstilling, reparation/udvidelse, rebasering eller duplikering af proteser. Ydelsen kan anvendes maksimalt 1 gang årligt og kontrolundersøgelse normalt foretages mindst hvert tredje år. Ved kontrolundersøgelsen foretages en vurdering af protesens (ernes) funktion samt tilstanden af proteseunderlag, tyggemuskler og kæbeled, jf. ydelsesbeskrivelsen for klinisk undersøgelse. Tillæg ved patplogiske forandringer m.v. Til alle former for helprotesebehandling kan der ydes et tillæg, hvor behandlingen anses liggende uden for normalområdet. Der kan således udløses et tillæg, hvor protesebehandlingen er vanskeliggjort på grund af psykiske/somatiske lidelser hos patienten som fx orale dyskinesier, facialisparese, senilitet eller psykisk handicap. Der kan endvidere udløses et tillæg pr. protese, hvor anatomiske/fysiologiske eller funktionelle forhold vanskeliggør behandlingen som fx stærk resorption eller fibrøs degeneration af proteseunderlaget, vanskelige sagittale/transversale relationer, makroglossi etc. Det er en forudsætning for sidstnævnte tillæg, at behandlingen eksempelvis kræver særlig udformet aftryksskeer eller behandling med anvendelse af aftryksmetoder, der tidsmæssig er mere krævende end standardproteser. Til den enkelte helprotese kan således maksimalt udløses 2 tillæg. Til et helsæt kan maksimalt udløses 3 tillæg. Tandlægens vurdering af Indikationsområde og afgrænsning Den protetiske undersøgelse foretages før behandling med aftagelig protese. Den protetiske undersøgelse er et supplement til en klinisk undersøgelse eller en diagnostisk og forebyggende grundydelse, som er beskrevet i sygesikringsoverenskomsten. Immediattillæg. Immediattillæg kan anvendes, når der i umiddelbar relation til indsættelse af en protese foretages ekstraktion af en eller flere af de tænder, som erstattes ved protesebehandlingen. Ydelsen indbefatter de korrektioner af protesen, der er nødvendige i den første tid efter protesens indsættelse, eksempelvis rebasering af sadler med blødtblivende materiale svarende til ekstraktionsområderne. Ydelsen omfatter derimod ikke den duplikering/rebasering, der sædvanligvis skal foretages 3-9 måneder efter protesen indsættelse. Side 21 af 21

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v.

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. Marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsbetingelser...3 1.1 Udbudsform og omfang...3 1.2 Tilbudsfrist...3 1.3

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune Udbud af Prisaftale om helbredstillæg på briller i henhold til lov om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser til borgere ved Vejen Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Udbud indkøb af gummihjulslæsser

Udbud indkøb af gummihjulslæsser Udbud indkøb af gummihjulslæsser Esbjerg Kommune udbyder i offentligt nationalt udbud i henhold til tilbudsloven, indkøb af gummihjulslæsser. Udbuddet er offentligt annonceret. 1. Opgaven: Opgaven består

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af indkøbsordning i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven),

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013

Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013 NOTAT JC - Fællesadministrationen 30-05-2011 Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 2499358/11

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Ledelsesudvikling Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.

Læs mere