Udbudsmateriale Prisaftale tandprotesearbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale Prisaftale tandprotesearbejde"

Transkript

1 Social- og sundhedsområdet SOCIALSUND Udbudsmateriale Pris aftale protesearbejde og tandbehandling Udbudsmateriale Prisaftale tandprotesearbejde

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af tilbudsindhentningen Opgavens omfang Ordregivende myndighed Kontraktperiode Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Alternative bud Konsortier Tilbudsgivers forbehold Procedure for behandling af tilbud Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier Kravspecifikation Omfang Prisskema og priser Undersøgelses- og leveringstid Garanti Tilbudsdisposition Aftalegrundlag Tavshedspligt Aktindsigt Side 2 af 21

3 Udkast til prisaftale om levering af protesearbejde til pensionister i Struer Kommune...11 Bilag 1 Erklæring om gæld til det offentlige Bilag 2 Skat, miljøbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen Bilag 3 Tidsplan Bilag 4 Tilbudsliste Bilag 5 Beskrivelser af indhold af ydelser ved protesearbejde Side 3 af 21

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af tilbudsindhentningen Pensionslovens regler om helbredstillæg betyder, at pensionister, efter ansøgning kan bevilges udvidet helbredstillæg til dækning af tandprotesearbejde. Struer Kommunes nuværende aftale om betaling for levering af tandprotetisk arbejde, til ovenstående pensionister, udløber den Struer Kommune ønsker derfor at indgå en ny prisaftale. 1.2 Opgavens omfang Kommunens tilskud til tandprotesearbejde udgør ca kr. årligt. Pensionisten har frit valg med hensyn til valg af leverandør. Der kan derfor ikke garanteres nogen omsætning indenfor aftalen. Struer Kommune vil dog oplyse pensionisterne om prisaftalen, både hvad angår pris og leverandør. Leverandøren forpligter sig til at levere det i aftalen omfattet arbejde til de honorarer, som der er indgået aftale om. Der kan ikke mellem leverandøren og patienten indgås aftale om yderligere betaling for ydelser der er omfattet af denne aftale. 1.3 Ordregivende myndighed Ordregivende myndighed er: Struer Kommune Østergade Struer Internetadresse: 1.4 Kontraktperiode Prisaftalen skal være gældende fra 1. januar 2012 til 31.december 2014 med en option på 1x 12 måneders forlængelse. 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Opgaven er omfattet af udbudsdirektivets bilag II b, og dermed ikke at betragte som et EU-udbud. Udbuddet følger derfor Tilbudslovens 15a- 15b, samt reglerne i udbudsdirektivets artikel 23 om brug af tekniske standarder, samt 35, stk. 4, vedrørende kontraktindgåelse. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket betyder, at alle interesserede såvel private som offentlige leverandører kan afgive tilbud på opgaven. Side 4 af 21

5 Udbuddet annonceres på Struer Kommunens hjemmeside, og i lokale aviser til potentielle leverandører i Struer, da det ifølge Socialministeriets vejledning bør indgås prisaftale med leverandører, der er placeret i geografisk nærhed af de pensionister, der er berettiget til ydelsen. Andre leverandører er velkomne til at give tilbud. Tilbuddet vil blive taget i betragtning, hvis leverandøren beskriver, hvordan nærhedsprincippet vil blive efterlevet. 2.2 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes i 3 eksemplar pr. post. Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen i afsnit 4 følges. Det er vigtigt, at tilbudsgiver besvarer alle punkter i tilbudsdispositionen, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om supplerende oplysninger. Vedlagte tilbudsliste, bilag 4, skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Alle forhold i materialet skal være indregnet i tilbuddet. 2.3 Sprog Tilbud, samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende tilbudsindhentningen skal være skriftlige og rettes til Marianne Lisbjerg, pr. med emnet: "Spørgsmål - Tilbudsindhentning 2011 Prisaftale tandprotesearbejde Struer Kommune senest den 19. december 2012 kl Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret. Spørgsmål stillet efter tidsfristen vil ikke blive besvaret. 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være udbyder i hænde senest den 3. januar 2012 kl på følgende adresse: Struer Kommune Økonomiafdelingen Østergade Side 5 af 21

6 7600 Struer Att.: Marianne Lisbjerg Tilbuddet skal være mærket: Tilbud 2011 Prisaftale tandprotesearbejde Struer Kommune og Må kun åbnes af Økonomiafdelingen. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbud der ikke er fremme rettidigt, vil ikke blive taget i betragtning. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 90 dage fra fristen for modtagelse af tilbud. 2.9 Aftalegrundlag Aftale om levering af det af tilbudsindhentningen omfattede produkt indgås på grundlag af vedlagte udkast til kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Konsortier Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under materialets afsnit Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet Tilbudsgivers forbehold Der kan ikke tages forbehold for minimumskrav. Eventuelle forbehold vil betyde, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt og derfor vil blive afvist. Minimumskrav, se afsnit Procedure for behandling af tilbud De indkomne tilbud vil blive behandlet efter følgende procedure: 1. Udvælgelseskriterier: I første omgang udvælges de egnede tilbudsgivere ud fra en vurdering af de oplysninger der er krævet under materialets afsnit 2.14 Udvælgelseskriterier. 2. Mindstekrav: I anden omgang vurderes tilbuddenes konditionsmæssighed i forhold til overholdelse af de opstillede mindstekrav. Side 6 af 21

7 Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikkekonditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. 3. Tildeling af kontrakt: I tredje omgang vurderes de udvalgte tilbudsgiveres tilbud i forhold til materialets afsnit 2.15 Tildelingskriterie, og på denne baggrund træffes beslutning om tildeling af kontrakt Udvælgelseskriterier Forud for vurderingen af det afgivne tilbud vil der, jf. materialets afsnit 2.13 ske en vurdering af virksomhedens egnethed i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier på baggrund af den efterspurgte dokumentation, som skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, anses tilbuddet for ikke-konditionsmæssigt. Virksomhedsprofil Generelle oplysninger om tilbudsgiver, herunder ejerforhold. En beskrivelse af hvilke personaleressourcer og faciliteter tilbudsgiver råder over til udførelse af opgaven. Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring. Fortrykt formular findes som bilag 1 Dokumentation for at tilbudsgiver overholder forpligtelserne i henhold til gældende bestemmelser vedr. miljøbeskyttelse, samt med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt. Fortrykt formular findes som bilag 2. Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring f.eks. i form af kopi af police. Forsikringssum skal fremgå. Beskrivelse af hvordan virksomheden vil honorere krav om geografisk nærhed, såfremt virksomheden er beliggende udenfor Struer Kommune. Beskrivelse af klinikkens fysiske tilgængelighed for borgeren Tildelingskriterier Struer Kommune tildeler kontrakten til den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, baseret på følgende prioriterede og vægtede delkriterier: Delkriterier Vægtning Økonomi 60 % Garanti 20 % Ventetid og levering 20 % I alt 100 % Økonomi vil blive vurderet på baggrund af priser (70%), fastprisperiode (20%) og prisregulering (10%). Garanti vil blive vurderet på baggrund af garantiperioden Side 7 af 21

8 Ventetid og levering vil blive vurderet på baggrund af den tilbudte ventetid i forbindelse med 1. undersøgelse (50%) og samlet tid fra bevilling til levering (50)%. Priserne skal tilbydes i danske kroner inkl. moms og være gældende ved kontraktstart. Samtlige omkostninger skal være inkluderet i prisen. Tilbud skal afgives ved udfyldning af tilbudslisten Bilag Kravspecifikation 3.1 Omfang Tilbudsindhentningen omfatter protesearbejde til pensionister i Struer Kommune. Se ydelsesbeskrivelsen bilag 5. Nedenstående mindstekrav skal være opfyldte. 3.2 Prisskema og priser Der er til udbuddet udarbejdet en tilbudsliste. Bilag 4. Tilbudsgiver skal for at kunne blive taget i betragtning udfylde hele tilbudslisten og oplyse priserne inkl. moms. Priserne skal være de pr. 1. januar 2012 gældende, og det skal oplyses i hvor lang tid de tilbudte priser er faste. Både priserne og fastprisperioden indgår i tildelingskriteriet. 3.3 Undersøgelses- og leveringstid Tilbudsgiver skal være i besiddelse af tilstrækkelig kapacitet og kunne levere ydelsen indenfor Struer Kommunes grænser, således at borgeren har en reel mulighed for at modtage den pågældende ydelse til den aftalte pris uden ekstraordinær ventetid. Tilbudsgiver skal derfor oplyse, om der er ventetid i forbindelse med 1. (for)undersøgelse. Ventetiden skal oplyses som antal hverdage. Hvis der ingen ventetid er, så kan der skrives nul. Det skal endvidere oplyses hvor mange hverdage der går fra der er bestilt en protese på baggrund af en bevilling til den er udleveret til borgeren. For leverandører der ikke har klinik i Struer Kommune skal leverandøren endvidere beskrive hvordan nærhedsprincippet vil blive efterlevet. Både ventetid og leveringstid indgår i tildelingskriteriet. 3.4 Garanti Som en beskrivelse af kvaliteten af det fremstillede arbejde ønsker Struer Kommune at anvende garantiperioden. Side 8 af 21

9 Tilbudsgiver skal derfor oplyse garantiperioden på de udførte arbejde som en samlet garanti. Hvis der er forskel på garantiperioden fra ydelse til ydelse, kan det oplyses i tilbudslisten. Garanti indgår i tildelingskriteriet. 4. Tilbudsdisposition Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud. Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen følges. Således skal alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. Dispositionen modsvarer de i materialets afsnit 2.14 opstillede udvælgelseskriterier og det i materialets afsnit 2.15 anførte tildelingskriterier. Afsnit Indhold 1 Indledning: Herunder angivelse af tilbudsgiverens navn, adresse, CVRnummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Det skal fremgå, at tilbuddet vedstås i 90 dage fra fristen for modtagelse af tilbud. 2 Udvælgelseskriterier, jf. afsnit Tildelingskriterier: Tilbudsliste bilag 4 samt beskrivelse af l 5. Aftalegrundlag Endelig prisaftale om levering af protesearbejde indgås på grundlag af vedlagte udkast til kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten. 6. Tavshedspligt Tilbudsgiver og dennes ansatte er forpligtet til at iagttage tavshed over for tredjemand om nærværende kontrakts indhold. Tilbudsgiver og dennes ansatte er undergivet samme tavshedspligt som ordregivers personale om alle forhold, som de ansatte måtte blive bekendt med i forbindelse med bestilling og levering af kontraktens produkter. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Side 9 af 21

10 7. Aktindsigt Ordregiver er underlagt de generelle regler om offentlighed i forvaltningen, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til aktindsigt. Med forbehold for ovenstående offentliggøres der ikke oplysninger, som tilbudsgiveren har fremsendt, og som tilbudsgiveren har betegnet som fortrolige. Side 10 af 21

11 Udkast til prisaftale om levering af tandprotesearbejde til pensionister i Struer Kommune 1. Kontraktbetingelser Prisaftalen vedrører levering af tandprotesearbejde til pensionister i Struer Kommune. Parterne Struer Kommune Østergade Struer Kontaktperson: Indkøbskoordinator Marianne Lisbjerg Tlf , (i det følgende kaldet ordregiver). og Firma Adresse Postnr. By. (i det følgende kaldet kontrakthaver). 2. Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter gennemførelsen af en tilbudsindhentning vedr. levering af tandprotesearbejde til pensionister i Struer Kommune. På baggrund af de indkomne tilbud har Struer Kommune valgt kontrakthavers tilbud, da denne har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kontrakten beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtelser og rettigheder således, at kontrakten samt det af ordregiver udarbejdede udbudsmateriale med bilag og kontrakthavers tilbud af DATO i prioriteret rækkefølge udgør det samlede kontraktmateriale. 3. Kontraktens omfang Leverancens omfang bestemmes af de borgere, der vælger kontrakthaver til levering af protesearbejde. 4. Kontakt mellem parterne Parterne udpeger umiddelbart efter kontraktens underskrift hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. 5. Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra 1. januar 2012 til og med 31. december Ved udløbet af kontraktperioden ophører kontrakten uden yderligere varsel. Side 11 af 21

12 6. Priser og prisregulering Priserne skal være de pr. 1. januar 2012 gældende. Prisstigninger skal meddeles udbyder, og kan alene ske fremadrettet. Prisregulering kan ske første gang pr. DATO, med udgangspunkt i xx 8. Overdragelse af kontrakt Kontrakthavers rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan ikke overdrages til tredjemand uden forudgående skriftlig aftale med ordregiver. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse, jf. punkt Generel garanti Tjenesteyder garanterer, at de specificerede ydelser opfylder alle de i udbudsmaterialet og kontrakten stillede krav, herunder at tjenesteyder overholder god skik for faget og branchen. 10. Lovgivningsmæssige ændringer Såfremt der som følge af lovgivningsmæssige ændringer m.v. foretages korrektioner/ændringer i omfanget af eller krav til ydelsen er tjenesteyder pligtig til omgående at informere kommunen herom samt omgående at ændre på ydelsen, hvor dette følger af lovgivningen og/eller myndighedskrav. 11. Misligholdelse Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtelser er misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten uden varsel. 12. Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og ydelser. Kontrakthaver er i kontraktperioden forpligtet til at have tegnet en produktansvarsforsikring, der dækker med en samlet årlig forsikringssum på 5 mio. kr. Kontrakthavers eventuelle selvrisiko må ikke overstige kr. pr. skade. Kontrakthavers erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Kontrakthaver er forpligtet til ikke at indskrænke omfanget af produktansvarsforsikringen i kontraktperioden. En kopi af kontrakthavers produktansvarsforsikring beror hos ordregiver. Side 12 af 21

13 Der kan ikke kræves erstatning for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. 13. Tvist Eventuel tvivl om forståelse af eller tvistigheder i forbindelse med kontrakten søges afgjort ved forhandling. Fører forhandling ikke til enighed mellem parterne, indbringes sagen for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er ordregivers værneting. 14. Kontraktændringer Nærværende kontrakt samt bilag til denne, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem ordregiver og kontrakthaver. 15. Offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan kun offentliggøres, såfremt parterne skriftligt har aftalt, hvad der skal offentliggøres. Ordregiver gør kun kontrakten tilgængelig for ordregivers medarbejdere i det omfang, det er nødvendigt for medarbejdernes anvendelse af kontrakten. 16. Aktindsigt Ordregiver er underlagt de generelle regler om offentlighed i forvaltningen, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til aktindsigt. Med forbehold for ovenstående offentliggøres ikke oplysninger, som tilbudsgiveren har fremsendt, og som tilbudsgiveren har betegnet som fortrolige. Evt. levering og fakturering Dato: Ordregiver Dato: Kontrakthaver Side 13 af 21

14 Bilag 1 Erklæring om gæld til det offentlige ERKLÆRING om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Virksomhedens navn og adresse: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Dato og underskrift Side 14 af 21

15 Bilag 2 Skat, miljøbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen. Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter Told- og Skattestyrelsen Adresse: Østbanegade 123 By: København Ø Kontaktperson(er): Att.: Internetadresse (URL): Postnummer: 2100 Telefon: Fax: Land: Danmark Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om miljøbeskyttelse Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29 By: København K Kontaktperson(er): Att.: Internetadresse (URL): Postnummer: 1401 Telefon: Fax: Land: Danmark Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Arbejdstilsynet Adresse: Landskronagade 33 By: København Ø Kontaktperson(er): Att.: Internetadresse (URL): Postnummer: 2100 Telefon: Fax: Land: Danmark Side 15 af 21

16 Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: Det tilkendegives hermed, at der er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Dato og virksomhedens underskrift Side 16 af 21

17 Bilag 3 Tidsplan Offentliggørelse Den 14 / Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål Den 19/12-11 kl Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål Den 21/12-11 Offentliggørelse af spørgsmål og svar på Den 21/12-11 Sidste frist for modtagelse af tilbud Den 3/1-12 kl Forventet tilbudsvurdering/beslutning om leverandørvalg uge 1-2. Aftalens ikrafttræden Den 16/1-12 Side 17 af 21

18 Bilag 4 Tilbudsliste De angivne priser er inkl. moms og alle leverandørens omkostninger. FORBEHANDLINGER Klinisk undersøgelse Rensning / oppolering af tandprotese Bidkorektion efter indstøbning i articulator Tilretning af tandprotese (ikke egne patienter) Aftryk incl. model NYE TANDPROTESER Over- eller underproteser (helsæt) uden bøjle Over- eller underproteser (delprotese) uden bøjle Stålunitor minteret (excl. evt. guldarbejde) REBASERING Over- og underprotese, herunder delprotese REPARATION Tand fæstnet For hver yderligere tand +Tillæg pr. leveret tand Mere omfattende reparation (eks. ganeplade) Udvidelse efter aftryk for påsætning af tand (excl. tand) Tillæg ved udvidelse af stålunitor (excl. tand/bøjle) DIVERSE Immediatillæg pr. protesedele Blødt blivende basis pr. protesedel Enkelt bøjle bukket i stål stålforstærkning T-bøjle Ankerbøhle i stål Aftaget, afrenset, pudset og poleret guldemne fra gl. protese Afbrudt ikke leveret arbejde, beregnes efter timeløn Behandling udenfor konsulationstiden Fiber eller stål forstærkning UDEBESØG Tillæg pr. besøg Kilometerpenge pr. kørte kilometer Aflevering af reparationer Pris kr. Firma: Fastprisperiode: Prisregulering: Garanti: Ventetids- og leveringsbeskrivelse: Side 18 af 21

19 Bilag 5 Beskrivelser af indhold af ydelser ved protesearbejde. Tandteknikerens kliniske undersøgelse Undersøgelsen omfatter optagelse af anamnese, specielt vedrørende kæbeledssymptomer. Funktion af eventuelle eksisterende aftagelige proteser, oplysning om eventuelt brug af medicin og betydning for sekretion og slimhindernes tilstand, samt oplysning om eventuel tidligere behandling med aftagelig protetik. Endvidere en supplerende objektiv undersøgelse med registreringer af ansigtets symmetri og defigurationer, furer, radialrynker og rhagader. Prolabiets udstrækning og læbeprofilen vurderes. Bidhøjde og kæberelationer vurderes ligeledes, ligesom der foretages en initial undersøgelse af kæbeled og tyggemuskulatur med henblik på eventuel henvisning til tandlæge for nærmere undersøgelse. Evt. efterfølgende undersøgelse/behandling ved tandlæge indgår ikke i prisen for protesearbejdet. Proteseunderlagets udstrækning, konsistens og sundhed undersøges, herunder undersøges om nødvendig for svampeinfektion, salviens mængde og viskositet vurderes. Eventuelle eksisterende proteser vurderes med hensyn til okklusion, artikulation, retention, stabilitet og ikstension samt kosmetiske forhold. Endelige foretages en vurdering af behandlingsbehov og prognose. Der udfærdiges en behandlingsplan. Der journaliseres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer desangående. Tandlægens protetiske undersøgelse Ydelsen omfatter speciel anamnese, herunder oplysninger om eventuelle tidligere behandlinger med aftagelig protese samt funktionen heraf. Eventuelle eksisterende proteser vurderes med hensyn til retention, stabilitet og ekstension samt kosmetiske forhold. Ydelsen omfatter en supplerende objektiv undersøgelse med registrering af ansigtets asymmetri og defigurationer, furer, radialrynker og rhagader. Prolabiets udstrækning og læbeprofilen samt kæberelationer, herunder bidhøjde vurderes. Proteseunderlagets udstrækning, konsistens og sundhed undersøges, ligesom salivens mængde og konsistens vurderes. Et eventuelt resttandsæt undersøges med henblik på mulighed for retention, støtte og indskuds-retning for en aftagelig protese, ligesom okklusions- og artikulationsforhold undersøges med henblik på nødvendige korrektioner. Der foretages en vurdering af det protetiske behandlingsbehov, prognose herfor, ligesom der udarbejdes en behandlingsplan. Fremstilling af ny protese Ved protetisk behandling forudsættes nedennævnte retningslinjer fulgt: Ved delproteser forudsættes forudgående behandling af resttandsæt med udslibninger til støtter etc. Denne behandling foretages jf. gældende lovgivning hos en tandlæge. Honorar herfor er indeholdt i nærværende aftale Side 19 af 21

20 Aftryk Ved hel- og delproteser ophængt på resttandsættet forudsættes anvendt primær- og sekundæraftryk. Ved delproteser, mukosalt understøttede, anvendes alene primæraftryk. Registrering Der forudsættes sammenbidsregistrering og tandopstilling i middelværdiartikulator eller okkludator. Ved enkeltproteser kan fortandsopstilling foretages under sammenbidsregistreringen, mens der ved behandlinger med helsæt forudsættes egentlig tandopstillingsprøve. Materialer Der anvendes, hvor dette er muligt, materialer med NIOM eller CEN godkendelse. Anvendelse af guld til bøjler eller støbte stel er ikke omfattet af denne overenskomst. Protesetænder er inkluderet i de anførte honorarer. Der anvendes en godkendt tand af god kvalitet. Efterbehandling Nødvendige korrektioner er inkluderet i den anførte priser. Ved de protetiske behandlinger forudsættes følgende konsultationer: Helproteser: Primært aftryk. Sekundært aftryk, Registrering (evt. tandopstilling). Tandopstilling (kontrol). Aflevering, De for behandlingsresultatet nødvendige korrektioner Delproteser med støbt stel (unitorer): Primært aftryk, Sekundært aftryk. Stelprøve. Registrering evt. i forbindelse med stelprøve, evt. tandopstilling. Tandopstilling (kontrol), Aflevering. De for behandlingsresultatet nødvendige korrektioner Delproteser, mukosalt understøttede: Aftryk. Registrering. Aflevering. De for behandlingsresultatet nødvendige korrektioner Rebasering og duplikering. Ved en rebasering forstås en mindre korrektion af protesebasis udført med laboratorieteknisk medvirken. Ved den duplikering forstås en permanent udskiftning af hele protesebasis med laboratorieteknisk medvirken. Protesebasis udføres i hård akryl. Eventuelle ændringer af bidhøjden er inkluderet i prisen for duplikering. Duplikering med permanent blødtblivende materiale udløser ekstrahonorar, jf. overenskomstens takster. Som blødtblivende materiale kan anvendes Molloplast B, Coe Super Soft, eller materiale af tilsvarende kvalitet. Rebasering/duplikering forudsætter følgende konsultationer: Aftryk. Aflevering, De for behandlingsresultatet nødvendige korrektioner Side 20 af 21

21 Blødtblivende basis Ydelsen er en tillægsydelse til nyfremstilling af en protese eller rebasering/duplikering af en eksisterende protese. Ydelsen omfatter pålægning af et permanent blødtblivende materiale (eksempelvis Molloplast B) på protesebasis. Ydelsen kan anvendes til helproteser i underkæben. Kontrolundersøgelse: Ydelsen kontrolundersøgelse kan ikke anvendes i forbindelse med nyfremstilling, reparation/udvidelse, rebasering eller duplikering af proteser. Ydelsen kan anvendes maksimalt 1 gang årligt og kontrolundersøgelse normalt foretages mindst hvert tredje år. Ved kontrolundersøgelsen foretages en vurdering af protesens (ernes) funktion samt tilstanden af proteseunderlag, tyggemuskler og kæbeled, jf. ydelsesbeskrivelsen for klinisk undersøgelse. Tillæg ved patplogiske forandringer m.v. Til alle former for helprotesebehandling kan der ydes et tillæg, hvor behandlingen anses liggende uden for normalområdet. Der kan således udløses et tillæg, hvor protesebehandlingen er vanskeliggjort på grund af psykiske/somatiske lidelser hos patienten som fx orale dyskinesier, facialisparese, senilitet eller psykisk handicap. Der kan endvidere udløses et tillæg pr. protese, hvor anatomiske/fysiologiske eller funktionelle forhold vanskeliggør behandlingen som fx stærk resorption eller fibrøs degeneration af proteseunderlaget, vanskelige sagittale/transversale relationer, makroglossi etc. Det er en forudsætning for sidstnævnte tillæg, at behandlingen eksempelvis kræver særlig udformet aftryksskeer eller behandling med anvendelse af aftryksmetoder, der tidsmæssig er mere krævende end standardproteser. Til den enkelte helprotese kan således maksimalt udløses 2 tillæg. Til et helsæt kan maksimalt udløses 3 tillæg. Tandlægens vurdering af Indikationsområde og afgrænsning Den protetiske undersøgelse foretages før behandling med aftagelig protese. Den protetiske undersøgelse er et supplement til en klinisk undersøgelse eller en diagnostisk og forebyggende grundydelse, som er beskrevet i sygesikringsoverenskomsten. Immediattillæg. Immediattillæg kan anvendes, når der i umiddelbar relation til indsættelse af en protese foretages ekstraktion af en eller flere af de tænder, som erstattes ved protesebehandlingen. Ydelsen indbefatter de korrektioner af protesen, der er nødvendige i den første tid efter protesens indsættelse, eksempelvis rebasering af sadler med blødtblivende materiale svarende til ekstraktionsområderne. Ydelsen omfatter derimod ikke den duplikering/rebasering, der sædvanligvis skal foretages 3-9 måneder efter protesen indsættelse. Side 21 af 21

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 / 5.286 33.414

Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 / 5.286 33.414 Annoncering af genoptræning efter Sundhedslovens 140 Sag nr.: 11 / 5.286 33.414 Silkeborg Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 8 1.2 Kommunikation...

Læs mere

Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013

Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013 NOTAT JC - Fællesadministrationen 30-05-2011 Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 2499358/11

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER BEGRÆNSET EU-UDBUD TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 ODENSE KOMMUNE JANUAR 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD. Offentligt udbud

EU-UDBUD. Offentligt udbud EU-UDBUD Offentligt udbud levering af sejl til personløftere til Jysk Fællesindkøb Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Kommunikation... 3 1.3 Ordregivers

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Vask og leje af beklædning til personalet i Plejen til Fredericia kommune Offentlig annoncering December 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.:

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb, etablering og servicering af parkeringsautomater til Fredericia Kommune Offentligt annoncering August 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune:

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere