Kommercielle kontrakter uden omsvøb. MEA Midtjysk Erhvervsservice Akademi 4. juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommercielle kontrakter uden omsvøb. MEA Midtjysk Erhvervsservice Akademi 4. juni 2009"

Transkript

1 Kommercielle kontrakter uden omsvøb MEA Midtjysk Erhvervsservice Akademi 4. juni 2009

2 Indledning

3 Indledning Emneafgrænsning Kommercielle kontrakter: Kontrakter (aftaler) mellem erhvervsdrivende Uden omsvøb: Med fokus på det, der er relevant for praktikere Dansk ret

4 Hvilke retsregler gælder der? Indledning Aftaleloven om aftalers indgåelse, ugyldighed, fuldmagt Andre love fx aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven (stiftelsesdokument), kreditaftaleloven (forbrugerkreditaftaler), ansættelsesbevisloven (ansættelsesbeviser) Ulovreguleret aftaleret fx kutymer i erhvervslivet (handelsbrug, sædvane)

5 Indledning Hvad er en kontrakt? Aftalelovens model Har mindst to parter Forudsætter udveksling af tilbud + accept af tilbuddet meeting of the minds Er bindende for parterne og kan gennemtvinges ved domstolene I praksis En kontrakt bliver ofte til ved parternes underskrift af dokument efter (langvarig) forhandling

6 Indledning Hvad er en kontrakt? Eksempel Trin 1: Trin 2: Trin 3: A har brug for en ny lastbil og tager hen til lastbilforhandleren B. Der er især én lastbil, som A er interesseret i, og han beder B om at sende ham et tilbud med pris, leveringstid og andre vilkår B sender et tilbud til A, som beskriver de vilkår, B kan købe lastbilen på To dage senere modtager B et brev fra A, hvori han skriver, at han accepterer B s tilbud. A og B har nu indgået en bindende kontrakt

7 Før indgåelse

8 Før indgåelse Hvem er min kontraktpartner? Virksomhedsform Enkeltmandsvirksomhed og interessentskab: Ejerne hæfter personligt for virksomhedens gæld med hele deres formue fx privat bil, hus, båd Aktieselskaber og anpartsselskaber: Ejerne hæfter ikke personligt for selskabets gæld, medmindre konkrete forhold medfører andet fx kaution, pantsætning, erstatningsansvar Check din kontraktpartners virksomhedsform hos Det Centrale Virksomhedsregister - se

9 Før indgåelse Hvem er min kontraktpartner? Ejerforhold, økonomi, forretning m.v. Det Centrale Virksomhedsregister: Oplysninger om alle virksomhedsformer fx årsrapport, vedtægter, tegningsregel, ledelse, status - se Nasdaq OMX Nordic: Oplysninger om noterede selskaber fx kvartalsrapport, opkøb, frasalg, lancering af nye produkter, samarbejdsaftaler - se Kreditoplysningsbureauer: Oplysninger om alle virksomhedsformer fx kreditværdighed, insolvensrisiko, ejerforhold, økonomi Referencer fra tidligere samarbejdspartnere fx kvalitet af produkter og ydelser, håndtering af problemer, overholdelse af leveringstider, forretningsmoral Din kontraktpartners hjemmeside

10 Før indgåelse Kan min kontraktpartner levere varen? Analyse Specificer dine behov: Hvad er det for en vare eller ydelse, du har brug for? Fx en maskine, der bukker jern til bestemt specifikation, fremstiller vis minimumsmængde pr. tidsenhed, opfylder arbejdsmiljøreglerne o.s.v. ELLER en licens til en patenteret teknologi, der gør det muligt at fremstille og sælge et bestemt produkt i Danmark Vurder din kontraktpartners vare eller ydelse: Opfylder den dine behov? Fx Opfylder bukkemaskinen de krav, du har specificeret? ELLER Er din kontraktpartner ejer af patentet? Er patentet udstedt i Danmark? Er patentet i kraft? Er patentet gyldigt? Har du brug for licens også til andre patenter for at kunne lave dit produkt? Og husk andre kritiske faktorer: Hvad har du brug for ud over selve varen eller ydelsen? Fx levering til bestemt tid, uddannelse i brugen af maskine, knowhow til udvikling af produkt

11 Før indgåelse Kan jeg selv levere varen? Analyse Specificer din leverance: Hvad skal du selv levere, for at din kontraktpartners vare eller ydelse kan opfylde dine behov? Fx gulv, der kan bære bukkemaskine, og computer og software, der kan snakke med maskinen Vurder din leverance: Kan du levere varen? Fx Er det muligt at lave et gulv med den fornødne bæreevne på din fabrik, og hvor meget vil det koste? Kan din computer og software snakke med maskinen, eller skal der indkøbes nyt? Og husk andre kritiske faktorer: Hvad skal du i øvrigt præstere? Fx købesum, maskinoperatører, råmaterialer ELLER royalty, produktudviklere og salgskanaler for produktet

12 Før indgåelse Hvordan ser kontraktprocessen ud? De forskellige trin Trin 1: Indledende møde(r): Udveksling af oplysninger og sondering af terræn. Der underskrives eventuelt fortrolighedsaftale Trin 2: 1. forhandlingsmøde: Forhandling af kontraktens vilkår. Der underskrives eventuelt hensigtserklæring eller eksklusivitetsaftale Trin 3: 2. -? forhandlingsmøde: Forhandling af kontraktens vilkår. Der underskrives eventuelt referat eller delaftale efter et forhandlingsmøde Trin 4: Trin 5: Kontraktudarbejdelse: Nedfældning af aftalte vilkår på skrift Kontraktindgåelse: Underskrivelse af kontrakt. Parternes repræsentanter fremlægger fuldmagt eller tegningsudskrift

13 Før indgåelse Hvordan håndterer jeg kontraktprocessen? Praktiske råd 1. Forhandlingsplan - forhandlingsemner, -mål, -strategi og -taktik 2. Forhandlingsteknik og -tricks - kompromis, logik, følelser, kold skulder, godt nyt o.s.v. 3. Mødested - hos dig, hos din kontraktpartner, på neutralt sted, distancemøde 4. Forhandlingsteam - hvor mange, hvem, hvornår, rollefordeling 5. Intern koordinator - hvem, rolle 6. Rådgivere - hvem, hvornår 7. Kontraktkoncipist - meld dig frivilligt!

14 Før indgåelse Hvordan skriver jeg kontrakten? Praktiske råd 1. Brug kun standardkontrakter som inspiration 2. Få alle væsentlige vilkår med NB: Udfyldning 3. Skriv hvad du vil og skriv det klart og utvetydigt NB: Uklarhedsreglen, fortolkning 4. Undgå begreber i metermål fx inden rimelig tid, ikke uvæsentligt beløb, efter bedste evne 5. Definer begreber, der kan have flere betydninger eller bruges ofte fx bukkemaskinen, fortrolige oplysninger, licensprodukt 6. Marker ændringer fra version til version fx track changes 7. Vurder kontraktvilkårene i sammenhæng

15 Indhold

16 Indhold Må man aftale hvad man vil? Hovedregel Kontraktfrihed: Man må indgå aftaler, med hvem man vil, og man må aftale, hvad man vil laissez faire Modifikation Lovgivning: Kan begrænse kontraktfriheden fx funktionærloven (ufravigelige regler om opsigelsesvarsler, konkurrenceklausuler, erstatning for usaglig afskedigelse m.v.) og konkurrenceloven (forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler)

17 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Generelle vilkår Parternes registrerede navn, adresse og CVR-nummer - se Kontraktens baggrund fx hvem er parterne, hvad er deres ekspertise, hvorfor indgår de kontrakten Parternes ydelser fx varen, tjenesteydelsen, omkostninger til produktionsværktøj, betalingen Ansvar og ansvarsbegrænsning fx indirekte tab, beløbsbegrænsning, force majeure Fortrolighed Ikrafttræden og ophør fx tidsbegrænsning, opsigelse, ophævelse, erstatning, konventionalbod Betingelser for ikrafttræden fx bestyrelsens godkendelse, tilskud fra det offentlige Lovvalg og konfliktløsning fx dansk ret, mægling, danske domstole, voldgift

18 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Særlige vilkår Udviklingskontrakter fx licens til udviklers eksisterende IP, ejendomsret til IP udviklet under kontrakten, konkurrenceklausul Leveringskontrakter fx mindstekøbsforpligtelser, eksklusiv leveringsforpligtelse, omkostninger til produktionsværktøj Forhandlerkontrakter fx eneforhandlerstatus, områdebeskyttelse, konkurrenceklausul Patentlicenskontrakter fx eksklusivitet, royalty, patentomkostninger IT-kontrakter fx oppetider, svartider, opgradering Konsulentkontrakter fx ejerskab til arbejdsresultater, konkurrenceklausul, interessekonflikt

19 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Standardvilkår Problemet: Fx Tilbud henviser til købers almindelige leveringsbetingelser. Accepten henviser til købers almindelige indkøbsbetingelser. Hvis standardvilkår gælder? Battle of forms Mulige løsninger: Last shot, first shot eller udfyldning/rimelighedsbetragtinger?

20 Hvad skal kontrakten indeholde? Standardvilkår Indhold Eksempel (ØLD af 28. april 2000, sag nr. B ) Den 22. marts 1995 afgav B indkøbsordre til A på 6000 stk. printplader, og af ordren fremgik det, at Vi bestiller på de alm. indkøbsbetingelser (se bagsiden). Af indkøbsbetingelserne fremgik det blandt andet, at A ved accept af ordren erklærede sig indforstået med indkøbsbetingelserne, og at A s standardvilkår kun var gældende for B, hvis B udtrykkeligt godkendte dem. Den 24. marts 1995 afsendte B ordrebekræftelse til A, og af ordrebekræftelsen fremgik det, at man henviste til A s generelle salgs- og leveringsbetingelser. Standardvilkårene var vedlagt på et særskilt stykke papir og indeholdt en ansvarsbegrænsning, der udelukkede erstatningsansvar. B gjorde ikke indsigelse mod standardvilkårene. I november 1995 reklamerede B over mangler ved printpladerne og fremsatte erstatningskrav. A afviste erstatningskravet med henvisning til ansvarsbegrænsningen i sine standardvilkår. A og B havde forud for aftalen i 1995 handlet med hinanden flere gange, og B vidste, at A indgik aftaler i henhold til sine egne standardvilkår. Hvis standardvilkår gælder?

21 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Standardvilkår Praktiske råd: 1. Læs din kontraktpartners standardvilkår igennem 2. Hvis du ikke ønsker at acceptere standardvilkårene, så gør omgående din kontraktpartner skriftligt opmærksom på det 3. Tag en forhandling med din kontraktpartner om, hvilke vilkår der skal gælde - dine, kontraktpartnerens eller nogle helt tredje 4. Sørg altid for, at du og din kontraktpartner skriver under på, hvilke vilkår der skal gælde (og ikke skal gælde)

22 Indhold Hvad gælder, hvis kontrakten er tavs? Fortolkning Bruges ved usikkerhed om, hvordan kontrakten skal forstås. Kontraktens indhold og retsvirkninger bestemmes ud fra de kontraktdokumenter, der foreligger, og andre tilkendegivelser fra parterne hvad er parternes fælles opfattelse, hvad ville de have aftalt, hvad er hensigtsmæssig og rimeligt. Fx omfatter ordet bygning i en kontrakt om køb af fast ejendom udendørs belysning? Udfyldning Bruges, hvis kontrakten er tavs om et spørgsmål. Kontraktens indhold og retsvirkninger bestemmes ved at supplere med fravigelige lovregler, sædvaner og forretningsbrug. Fx købelovens 5 (købesum) og 12 (leveringstid)

23 Indhold Hvad gælder, hvis kontrakten er tavs? Fortolkningsregler Individuelle vilkår går forud for standardvilkår. I praksis fremgår prioritetsorden ofte af kontrakten Ved tvivl pålægges part den mindst vidtgående forpligtelse - minimumsreglen Uklare kontraktvilkår fortolkes imod den, der har affattet vilkårene - uklarhedsreglen Ord antages i almindelighed at have den betydning, som må anses sædvanlig fx tekniske termer tillægges den betydning, som er almindelig i branchen

24 Indhold Hvad gælder, hvis kontrakten er tavs? Fortolkning og udfyldning Eksempel (UfR H) En konsulent inden for hotelvirksomhed K ydede fra november 1989 til december 1990 konsulentarbejde for to anpartsselskaber, uden at der blev indgået aftale om størrelsen af vederlaget herfor. Gennem hele perioden opkrævede K et månedligt acontohonorar på kr. (plus moms), der blev betalt, indtil der i januar 1991 opstod uenighed mellem parterne. Da selskaberne ikke ville betale yderligere beløb, krævede K godt 1 mio. kr. i efterbetaling. Acontobetalingerne kunne ikke anses for endelig betaling, og i mangel af oplysning om, hvad der kunne anses for sædvanlig betaling for K's ydelser, måtte vederlaget fastsættes skønsmæssigt til et rimeligt beløb. K fik tilkendt kr. (med tillæg af moms), der sammen med de modtagne acontobeløb utvivlsomt ikke oversteg et rimeligt vederlag.

25 Indgåelse

26 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Ved udveksling af tilbud og accept AFTL 1: Tilbud og svar på tilbud (accept) er bindende for afgiveren Tilbud: Løfte, der binder afgiveren. Tilbudsgiver ikke bundet ud over acceptfristen, hvis tilbuddet afslås, hvis det accepteres for sent, eller hvis accepten er uoverstemmende med tilbuddet. Accept: Antagende svar på et tilbud. Indeholder tilbudsmodtagerens påbud til tilbudsgiveren om, at denne (fortsat) skal være bundet af sit løfte, og et løfte om at præstere egen ydelse over for tilbudsgiveren. Fx tilbudsgiver skal sælge og tilbudsmodtager skal købe lastbil på de aftalte vilkår Krav til tilbud og accept: Klarhed og bestemthed. Et løfte skal være klart og bestemt for at være bindende. Fx tilbud om at ville købe lastbil ikke klart, hvis vilkårene for købet ikke er drøftet

27 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Ved udveksling af tilbud og accept Eksempel (UfR H) Bilka havde ved avertering i et husstandsomdelt blad og ved skiltning i butikken meddelt, at Marabou chokolade solgtes for 12,95 kr. pr. stk., men da direktøren for nogle chokoladebutikker ønskede at købe lageret på stk., nægtede Bilka at sælge. Er Bilka bundet af sit tilbud?

28 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Acceptfristen AFTL 2: Har tilbudsgiver fastsæt en acceptfrist, må overensstemmende accept være kommet frem til ham inden fristens udløb. Kommet frem = kommet så langt, at tilbudsgiveren under normale omstændigheder vil have haft lejlighed til at gøre sig bekendt med acceptens indhold fx når afleveret personligt til tilbudsgiver, lagt i hans brevkasse inden for normal kontortid, når klar til afhentning på server hos internetudbyder AFTL 3: Har tilbudsgiver ikke fastsat acceptfrist, må overensstemmende accept være kommet frem til ham inden udløbet af det tidsrum, som må påregnes at ville medgå ved mundtlige tilbud dog straks. Tilbudsmodtager har ret til rimelig betænkningstid

29 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Forsinket accept AFTL 4: Hvis accept kommer for sent frem, anses den som et nyt tilbud, medmindre afsenderen går ud fra, at accepten er kommet frem i rette tid, og tilbudsgiveren må indse det. I så fald skal tilbudsgiveren, hvis han ikke vil godkende accepten, uden ugrundet ophold meddele det til afsenderen. Ellers anses aftale for indgået. Fx vil acceptens datering eller brevets poststempling være afgørende for, hvad tilbudsgiveren må indse

30 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Uoverensstemmende accept AFTL 6: Accept, som ikke stemmer overens med tilbuddet, anses som afslag i forbindelse med nyt tilbud, medmindre afsenderen går ud fra, at accepten er overensstemmende, og tilbudsgiveren må indse det. I så fald skal tilbudsgiveren, hvis han ikke vil godkende accepten, uden ugrundet ophold meddele det til afsenderen. Ellers anses aftale for indgået. Fx materielle afvigelser i form af tillæg, indskrænkninger, forbehold vedrørende pris, mængde, art, kvalitet m.v.

31 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Uoverensstemmende accept Eksempel (UfR H) Et partrederi P opfordrede nogle skibsværfter m.fl., herunder E, om at afgive tilbud på ombygning af en fiskekutter i henhold til en vedlagt specifikation. E afgav et detaljeret tilbud, som ikke fulgte udbudsmaterialet. Efter forskellige drøftelser accepterede P E's tilbud, men således at det samtidig blev tilkendegivet, at arbejdet skulle udføres i overensstemmelse med udbudsmaterialet. Har P og E indgået en aftale?

32 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Passiv accept Begrebet: En persons passive optræden (undladte reklamation) forpligter fx kutymer i erhvervslivet (handelsbrug, sædvane) eller lovregler såsom AFTL 4 og 6 Stiltiende accept Begrebet: En persons adfærd giver et (næsten) ligeså sikkert udtryk for hans vilje som en erklæring i ord og forpligter derfor fx løsning af busbillet eller parkeringsbillet

33 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Passiv accept Eksempel (UfR H) Den 10. marts 1972 ringede K, der forhandlede olie, til S for at høre, om han ville sælge gasolie billigt. Under telefonsamtalen drøftedes de nærmere vilkår for K s køb af l gasolie. Samme dag sendte S en ordrebekræftelse til K, hvor han bekræftede at have solgt l gasolie til K på de vilkår, som var blevet drøftet under telefonsamtalen. K afhentede ikke gasolien og reagerede ikke på ordrebekræftelsen. Den 17. marts ringede S til K, og under en telefonsamtale mellem K og S nogle dage senere benægtede K, at der var indgået en aftale. K og S havde tidligere handlet med hinanden. Er der indgået en aftale mellem K og S?

34 Indgåelse Skal en kontrakt indgås skriftligt? Hovedregel Mundtlige og elektroniske aftaler er ligeså gyldige som skriftlige men mundtlige aftaler kan være sværere at bevise Modifikation Lovregler kan kræve skriftlighed fx stiftelsesdokument for aktie- og anpartsselskaber, ansættelseskontrakter, forbrugerkreditaftaler

35 Indgåelse Er hensigtserklæringer bindende? Hovedregel Begrebet: Er udtryk for parternes intentioner om at ville forhandle eller forhandle videre og er ikke bindende Modifikation Hensigtserklæringens indhold kan medføre, at den er bindende fx hvis det fremgår af hensigtserklæringens ordlyd, at der er indgået en klar og ubetinget aftale

36 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Enkeltmandsvirksomheder Identifikation: Ejeren er identisk med virksomheden og kan forpligte virksomheden ved aftale Interessentskaber Tegningsret: Hver enkelt interessent kan forpligte virksomheden ved aftale. Dog ikke bundet, hvis interessenten overskrider sin bemyndigelse (jf. interessentskabskontrakt), og tredjepart i ond tro Stillingsfuldmagt: Ansatte i et interessentskab kan handle på virksomhedens vegne i overensstemmelse med reglerne om stillingsfuldmagt (AFTL 10, stk. 2) Prokura: Person kan gives prokura til at handle på virksomhedens vegne. En prokurist er bemyndiget til at handle for virksomheden i alle forhold, der hører til driften, og til at forpligte virksomheden. Medfører videregående bemyndigelse end stillingsfuldmagt (LEV 7)

37 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Aktie- og anpartsselskaber Tegningsret: Et selskab forpligtes ved aftale, som indgås af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen eller af en registreret direktør. Dog ikke, hvis de tegningsberettigede har handlet i strid med de lovbestemte begrænsninger i deres beføjelser, eller aftalen falder uden for selskabets formål, og tredjemand vidste det eller ikke kunne være ubekendt med det Begrænsning af tegningsret: Den tegningsret, der tilkommer det enkelte medlem af bestyrelse og direktion, kan begrænses i vedtægterne sådan, at tegningsretten kun kan udøves af flere medlemmer i forening eller af et eller flere bestemte medlemmer hver for sig eller i forening fx den administrerende direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening, bestyrelsesformanden i forening med en direktør, Agnes Jensen og Peter Fly i forening

38 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Aktie- og anpartsselskaber Stillingsfuldmagt: Ansatte i et selskab kan handle på virksomhedens vegne i overensstemmelse med reglerne om stillingsfuldmagt (AFTL 10, stk. 2) Prokura: Person prokura kan gives prokura til at handle på virksomhedens vegne. En prokurist er bemyndiget til at handle for virksomheden i alle forhold, der hører til driften, og til at forpligte virksomheden. Medfører videregående bemyndigelse end stillingsfuldmagt (AL 54, stk. 4)

39 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Fuldmagt Begrebet: Fuldmagtgiveren bliver umiddelbart berettiget og forpligtet over for tredjemand ved aftaler, som fuldmægtigen indgår i fuldmagtgiverens navn og for dennes regning og inden for fuldmagtens grænser. Fuldmagt: Udtrykker de ydre rammer for, hvor langt fuldmægtigen må gå (signalet til tredjemand). Fx fuldmagt til at købe en kontorbygning Bemyndigelse: Udtrykker de indre rammer for, hvor langt fuldmægtigen må gå (aftalen mellem fuldmagtgiveren og fuldmægtigen). Fx bemyndigelse til at købe en kontorbygning op til maksimalpris på 5 mio. kr.

40 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Fuldmagt med særlig tilværelse Erklæringsfuldmagt: Fuldmagtgiveren har erklæret fuldmagten over for tredjepart enten mundtligt eller skriftligt ved fx annoncering, brev, telefonsamtale Stillingsfuldmagt: Den ansattes beføjelse til at forpligte arbejdsgiveren følger automatisk af den stilling, han indtager. Omfanget af beføjelsen bestemmes af lov eller sædvane Adfærdsfuldmagt: Fuldmagtgiveren har ved sin adfærd givet tredjepart grund til at tro, at fuldmægtigen var bemyndiget til at indgå aftaler på hans vegne fx ved passivitet, stiltiende accept

41 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Fuldmagt uden særlig tilværelse AFTL 18 fuldmagt: Fuldmagten baserer sig på en erklæring fra fuldmagtgiveren til fuldmægtigen. Tredjemand har kun fuldmægtigens oplysninger om fuldmagten at holde sig til

42 Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Forholdet mellem fuldmagtgiver og tredjepart Fuldmagt med særlig tilværelse Indgåelse Fuldmægtig holder sig inden for sin fuldmagt og inden for sin bemyndigelse: Fuldmagtgiver bundet Fuldmægtig holder sig inden for sin fuldmagt, men går ud over sin bemyndigelse: Fuldmagtgiver ikke bundet, hvis tredjepart i ond tro Fuldmægtigen går ud over sin fuldmagt: Fuldmagtgiver ikke bundet

43 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Forholdet mellem fuldmagtgiver og tredjepart Fuldmagt uden særlig tilværelse Fuldmagt og bemyndigelse er sammenfaldende Fuldmægtig holder sig inden for sin fuldmagt/bemyndigelse: Fuldmagtgiver bundet Fuldmægtig går ud over sin fuldmagt/bemyndigelse: Fuldmagtgiver ikke bundet

44 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Forholdet mellem fuldmægtig og tredjepart Hovedregel: Fuldmægtigen er ikke aftalepart og hæfter ikke for aftalens opfyldelse Modifikation: En fuldmægtig indestår for, at han har fornøden fuldmagt. Hvis aftale ikke kan gøres gældende over for fuldmagtgiver, skal fuldmægtigen erstatte den skade, tredjepart lider ved det, medmindre tredjepart i ond tro

45 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Stillingsfuldmagt Eksempel (UfR H) Et aktieselskab K havde tidligere hos S købt elektromotorer til en maskine, som A fremstillede og solgte. K modtog en ordrebekræftelse af 19. december 1966 på motorer fra S, men gav først den 30. januar på grund af uorden i postmodtagelsen hos A S meddelelse om, at der ikke forelå en ordre. Meget tydede på, at A's salgsdirektør mundtligt havde afgivet en ordre. Havde salgsdirektøren fuldmagt til at afgive ordren?

46 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Stillingsfuldmagt Eksempel (UfR H) A, der var ansat på kontoret i elektronikvirksomheden E med ansvar for økonomifunktionen, indgik i perioden 22. juni 1995 til 25. juni risikobetonede optionshandler med investeringsselskabet I for et samlet beløb på knap 10 mio. kr. Handlerne blev indgået i E's navn, og præmierne til I blev i de fleste tilfælde betalt med checks, som A udstedte i E's navn, eller ved bank- eller girooverførsel. I foretog sig intet for at sikre sig, at A havde den fornødne fuldmagt. Da E's ledelse i juni 1996 blev bekendt med A's dispositioner, meddelte den I, at virksomheden ikke anså sig for bundet af de indgåede handler med I. Efterfølgende gik I konkurs, og A blev dømt for mandatsvig m.v. I under konkurs anlagde sag mod E og E s bank med påstand om betaling af ca. 6,2 mio. kr. Havde A fuldmagt til at indgå optionshandlerne?

47 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Og husk: Check altid, at den, der skriver under for din kontraktpartner, er beføjet til det Start aldrig med at opfylde en aftale, før der er underskrevet en endelig kontrakt

48 Efter indgåelse

49 Efter indgåelse Hvordan sikrer jeg, at kontrakten opfyldes? Praktiske råd 1. Lav oversigt over kontraktpartners såvel som egne forpligtelser 2. Før kontrol med, om kontraktpartneren overholder sine forpligtelser fx kvalitet, mængde, leveringstid 3. Før kontrol med, om du selv overholder dine forpligtelser fx købesum, betalingsbetingelser 4. Følg med i kontraktens gennemførelse og få mulighed for at reagere på forkant i stedet for på bagkant 5. Reager på manglende opfyldelse omgående

50 Efter indgåelse Hvad gør jeg, hvis kontrakten ikke opfyldes? Praktiske råd 1. Undersøg, hvori den manglende opfyldelse består 2. Undersøg, hvad kontrakten eller dansk ret siger om misligholdelse af den omhandlede art, og hvad dine rettigheder er 3. Gør straks din kontraktpartner skriftligt opmærksom på, at han har misligholdt kontrakten, og giv ham en frist til at afhjælpe 4. Hvis afhjælpning ikke sker inden fristen udløb, så beslut dig for, om du vil gøre brug af dine misligholdelsesbeføjelser 5. Hvis du vil gøre brug af misligholdelsesbeføjelser, så meddel det straks skriftligt til din kontraktpartner

51 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Naturalopfyldelse Begrebet: Din kontraktpartner skal opfylde kontrakten som aftalt. Hvis han ikke gør det frivilligt, kan du gennemtvinge opfyldelse med domstolenes hjælp

52 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Positiv opfyldelsesinteresse Begrebet: Surrogat for den ydelse, din kontraktpartner har forsømt at præstere Erstatningsopgørelse: Dit tab opgøres med udgangspunkt i den økonomiske situation, du ville have været i, hvis din kontraktpartner havde præsteret som aftalt. Fx det beløb, som du må betale ekstra til en anden leverandør for et produkt, fordi din kontraktpartner ikke har leveret Ansvarsgrundlag: Der skal foreligge et ansvarsgrundlag, for at du kan kræve positiv opfyldelsesinteresse

53 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Negativ kontraktinteresse Begrebet: Du stilles, som om du og din kontraktpartner aldrig havde indgået kontrakten Erstatningsopgørelse: Dit tab opgøres til de faktiske udgifter, du har haft ved at stole på, at din kontraktpartner ville præstere sin ydelse. Fx ved at indkøbe den vare, du skulle levere til din kontraktpartner, og som nu er usælgelig Ansvarsgrundlag: Der skal foreligge et ansvarsgrundlag, for at du kan kræve negativ kontraktinteresse

54 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Forholdsmæssigt afslag Begrebet: Du får kompensation for, at den ydelse, din kontraktpartner har leveret, har en mangel og har dermed ikke den forudsatte værdi Afslagets størrelse: Fastsættes som en andel af købesummen (bagatelgrænse). Fx Maskine købes til kr. Har en mangel, som reducerer dens værdi med 25 %. Køber ret til forholdsmæssigt afslag på kr. Ansvarsgrundlag: Der skal ikke foreligge ansvarsgrundlag, for at du kan kræve forholdsmæssigt afslag

55 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Ophævelse Kendetegn: Kan kun komme på tale, hvis misligholdelsen er væsentlig, eller der er udtrykkelig hjemmel i lov eller aftale Konsekvenser: Transaktionen føres tilbage til udgangspunktet, d.v.s. hver part tilbageleverer hvad han har fået, og parternes pligt til at præstere det aftalte bortfalder

56 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Ophævelse og positiv opfyldelsesinteresse Eksempel (UfR H): Et champignongartneri, C, fik fra et firma, L, leveret mineraluldspaneler med tilbehør, herunder fugemasse, til opførelse af væksthuse. Efter leveringen opstod der problemer med fugerne og overfladeløsning på mineraluldspanelerne. Årsagen til de konstaterede skader på væksthusene var, at materialerne ikke kunne tåle de særlige produktionsforhold i væksthusene. L havde vidst, hvad materialerne skulle anvendes til, kendte produktionsforholdene i væksthusene og havde anbefalet materialerne til formålet. C havde haft altså føje til at tro, at materialerne var egnede til brug i væksthusene. Materialerne var derfor behæftet med væsentlige mangler, og købet kunne hæves for ikke anvendte materialer. L skulle erstatte udbedringsomkostningerne for så vidt angik de anvendte materialer.

57 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Og husk: Hvis du misligholder, har din kontraktpartner nøjagtigt de samme misligholdelsesbeføjelser over for dig

58 Hvordan ophører kontrakten? Efter indgåelse Opfyldelse Når alle ydelser og forpligtelser er præsteret, anses aftalen for opfyldt og dermed ophørt (bortset fra fx fortrolighedsforpligtelser, konkurrenceklausuler) Opsigelse Kendetegn: En meddelelse til en kontraktpart om, at kontrakten ønskes bragt til ophør med virkning fra et bestemt tidspunkt Hjemmel: Kontrakt kan som udgangspunkt kun opsiges, hvis der er hjemmel til det i aftalen eller lovgivningen fx funktionærloven, lejeloven, handelsagentloven Forudsat opsigelse: I vedvarende kontraktforhold mellem ligeværdige parter, kan en part opsige kontrakten uden særlig hjemmel med rimeligt varsel fx leverandørs opsigelse af eneforhandleraftale

59 Efter indgåelse Hvordan ophører kontrakten? Ophævelse Se foran om misligholdelsesbeføjelser Ugyldighed Begrebet: Aftalen har ikke evne til at fremkalde retsvirkning efter sit indhold Lovgrundlag: AFTL om tilblivelsesmangler, habilitetsmangler, indholdsmangler fx vold, tvang, udnyttelse AFTL 36: Aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt at gøre den gældende. Anvendes kun i begrænset omfang i erhvervsforhold fx urimeligt store konventionalbøder, urimelige ansvarsfraskrivelser, urimelige konkurrenceklausuler

60 Efter indgåelse Hvordan ophører kontrakten? Ugyldighed AFTL 36 Eksempel (UfR Ø) To vognmænd, A og B, havde ved kontrakt indlejet sig hos vognmand C, der foretog kørsler for handicappede. Ved kontrakten havde de forpligtet sig til ikke at udføre nogen kørsel for de kunder, C havde anvist, i en periode på 12 måneder efter aftalens ophør og til i tilfælde af overtrædelse af forpligtelsen hver især at betale en bod på kr. Kontrakten var i øvrigt meget ensidig i C s favør. Samarbejdet blev få måneder senere bragt til øjeblikkeligt ophør af C, uden at der forelå omstændigheder, der gav C rimelig anledning til det. A og B startede sammen med to andre vognmænd selvstændig virksomhed med kørsel for svagføre som speciale, og tilbød herunder en af C's store kunder, D, at udføre kørsel. D, der ikke reagerede på dette tilbud, opsagde det hidtidige samarbejde med C. Skal A og B betale konventionalbod til C?

61 Efter indgåelse Hvordan løses uenighed? Ved mediation Begrebet: Uenighed løses af dig og din kontraktpartner ved hjælp af en mediator uden at involvere domstole eller voldgift. Voldgiftsinstituttet: Fast mediationinstitution i Danmark se Mediatorens rolle: Træffer ikke afgørelse i parternes konflikt og fremkommer ikke med forligsforslag. Er en neutral og upartisk leder af mediationen og hjælper parterne til at finde en løsning på konflikten, som de synes er tilfredsstillende. Rådgiver eller repræsenterer ikke nogen af parterne. Giver ikke juridisk eller teknisk rådgivning eller vejledning

62 Efter indgåelse Hvordan løses uenighed? Ved domstolene Begrebet: Institution, som har til formål at medvirke til at fastslå og gennemføre bestående rettigheder og forpligtelser Almindelige domstole: Byret, landsret, højesteret. En sag kan kun appelleres til en højere instans én gang, medmindre Procesbevillingsnævnet tillader behandling for tredje instans Andre domstole: Sø- og Handelsretten, Arbejdsretten, Boligretten Lovgrundlag: Retsplejeloven

63 Efter indgåelse Hvordan løses uenighed? Ved voldgift Begrebet: Privat domstol, som kun kan bruges, hvis det fremgår af kontrakten, eller parterne i øvrigt er enige om det. Voldgiftsinstituttet: Fast voldgiftsinstitution i Danmark se Fordele: Dommere med særlig fagkundskab, lukkede døre, ingen retsafgift, hurtig sagsbehandling Ulemper: Ingen appelmulighed til højere instans, relativt dyrt specielt i mindre sager Lovgrundlag: Voldgiftsloven

64 Case

65 Konsulentkontrakter

66 Indledning

67 Indledning Hvad er en konsulent? Definition Generelt: Person, der yder professionel rådgivning - en ekspert Her: Konsulenter, der er selvstændige erhvervsdrivende Skatteretligt: Driver for egen regning og risiko virksomhed af økonomisk karakter. NB: Hvis selvstændig konsulent behandles som en ansat, vil skattemyndighederne anse forholdet for at være et ansættelsesforhold

68 Indledning Hvad er en konsulent? Definition Eksempel (UfR H) Nogle restaurationer, R, udbetalte vederlag til discjockeyer, D. Der var ikke indgået skriftlige ansættelsesaftaler med D. D fik timeløn, og vederlaget blev udbetalt som engangsvederlag beregnet pr. aften. Der blev ikke betalt feriepenge eller løn under sygdom, og der var ikke tegnet arbejdsgiverforsikring. Vederlagene blev udbetalt som B-indkomst. Nogle af D lod sig momsregistrere og fik udbetalt vederlag med tillæg af moms. Højesteret fandt, at vederlagene til D måtte anses som ydet for personligt arbejde i tjenesteforhold, hvorfor R skulle have indeholdt A-skat. Der lagdes herved særlig vægt på, at D løbende skulle præstere deres arbejdsydelser som en integreret del af R's differentierede ydelsesudbud, og at de således indgik i virksomhedernes ordinære struktur med fast mødetid, vagtplan m.v. R blev derfor dømt til at betale erstatning til skattemyndighederne for manglende A-skat

69 Før indgåelse

70 Før indgåelse Er en konsulent det rigtige valg? Fordele Omkostningsbesparelser fx løn under ferie, ferietillæg, løn under sygdom, ATP-bidrag, lovpligtig arbejdsskadeforsikring, personalegoder, arbejdsredskaber Mindre administration fx færre mellemledere, færre forpligtelse over for det offentlige, ingen medarbejderrepræsentation i bestyrelse Uden for ansættelseslovgivningens stramme lænker fx ansættelsesbevisloven, ligelønsloven, funktionærloven Fleksibilitet Fokus på kernekompetencer

71 Før indgåelse Er en konsulent det rigtige valg? Ulemper Tab af kontrol fx ikke ret til at tilrettelægge og lede arbejdet Tab af kontinuitet fx ingen opbygning af knowhow internt Tab af rettigheder fx tekniske opfindelser, ophavsretligt beskyttede værker Lavere grad af loyalitet Høje honorarer

72 Før indgåelse Andre overvejelser, jeg bør gøre? Analyse Definer den opgave, der skal løses. Ellers: Opgave løses skævt, honorar bliver højere end nødvendigt Definer, hvad du selv skal levere. Ellers: Opgaven kan ikke løses, opgaveløsning tager længere tid, honorar bliver højere end forventet Definer, hvilke kompetencer der er brug for. Ellers: Konsulent hyres unødigt, konsulent med forkerte kompetencer hyres Overvej, hvordan konsulenten skal udvælges. Ellers: Konsulent med forkerte personlige egenskaber hyres Overvej, hvad vilkårene for samarbejdet skal være. Ellers: Ingen sikkerhed for resultatet af konsulentarbejdet

73 Indhold

74 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Vilkår Parternes registrerede navn, adresse og CVR-nummer se Kontraktens baggrund Definitioner Konsulentens status af selvstændig erhvervsdrivende Opgaven, herunder beskrivelse, tidsplan, kvalitetsstandard Vederlag, herunder fast honorar eller honorar efter tidsforbrug, refusion af udgifter, betalingsbetingelser Immaterielle rettigheder, herunder ejendomsret, licens, krænkelse Fortrolighed

75 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Vilkår Interessekonflikt Konkurrenceklausul Kundeklausul Medarbejderklausul Ansvar og forsikring Ikrafttræden og ophør Overdragelse Lovvalg og konfliktløsning

76 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Vilkår - konkurrenceklausul Eksempel (UfR /2 H) A og B, der i fællesskab havde drevet handel med reproduktioner og originalgrafik, ophævede i 1958 samarbejdet og delte markedet, sådan at A fik Danmark og B Sverige og Norge. De forpligtede sig begge til ikke at sælge i den andens område, og der aftaltes en konventionalbod på kr. for overtrædelse. Højesteret antog, at overenskomsten, der ikke var tidsbegrænset og stadig måtte anses gældende, omfattede såvel detail- som engrossalg, og at der ikke var grundlag for at begrænse konkurrenceklausulen i medfør af aftalelovens 38. En detailforretning, som B etablerede i København i 1970, var herefter i strid med overenskomsten. B dømtes endvidere til at betale konventionalboden i sin helhed, jf. aftalelovens 36.

77 Efter indgåelse

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 27. februar 2015 J. nr. 044-01101 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 27. februar 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 24. april 2015 J. nr. 044-01065 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 24.april 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider JURIDISK NyhedsbreV Nr. 04/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: SALG af virksomheder

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum)

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) DOM Afsagt den 15. juli 2013. H-95-10 Oticon A/S (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) Indledning Sagen er anlagt den 15. december 2010 og handler

Læs mere

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

KONTRAKT- FORHANDLINGENS ABC

KONTRAKT- FORHANDLINGENS ABC FORRETNINGSVÆRKTØJER KONTRAKT- FORHANDLINGENS ABC En praktisk guide om, hvordan du griber forhandlinger om erhvervskontrakter an og kommer fra nej til ja Britta K. Thomsen JurisConsult Kontraktforhandlingens

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere