Kommercielle kontrakter uden omsvøb. MEA Midtjysk Erhvervsservice Akademi 4. juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommercielle kontrakter uden omsvøb. MEA Midtjysk Erhvervsservice Akademi 4. juni 2009"

Transkript

1 Kommercielle kontrakter uden omsvøb MEA Midtjysk Erhvervsservice Akademi 4. juni 2009

2 Indledning

3 Indledning Emneafgrænsning Kommercielle kontrakter: Kontrakter (aftaler) mellem erhvervsdrivende Uden omsvøb: Med fokus på det, der er relevant for praktikere Dansk ret

4 Hvilke retsregler gælder der? Indledning Aftaleloven om aftalers indgåelse, ugyldighed, fuldmagt Andre love fx aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven (stiftelsesdokument), kreditaftaleloven (forbrugerkreditaftaler), ansættelsesbevisloven (ansættelsesbeviser) Ulovreguleret aftaleret fx kutymer i erhvervslivet (handelsbrug, sædvane)

5 Indledning Hvad er en kontrakt? Aftalelovens model Har mindst to parter Forudsætter udveksling af tilbud + accept af tilbuddet meeting of the minds Er bindende for parterne og kan gennemtvinges ved domstolene I praksis En kontrakt bliver ofte til ved parternes underskrift af dokument efter (langvarig) forhandling

6 Indledning Hvad er en kontrakt? Eksempel Trin 1: Trin 2: Trin 3: A har brug for en ny lastbil og tager hen til lastbilforhandleren B. Der er især én lastbil, som A er interesseret i, og han beder B om at sende ham et tilbud med pris, leveringstid og andre vilkår B sender et tilbud til A, som beskriver de vilkår, B kan købe lastbilen på To dage senere modtager B et brev fra A, hvori han skriver, at han accepterer B s tilbud. A og B har nu indgået en bindende kontrakt

7 Før indgåelse

8 Før indgåelse Hvem er min kontraktpartner? Virksomhedsform Enkeltmandsvirksomhed og interessentskab: Ejerne hæfter personligt for virksomhedens gæld med hele deres formue fx privat bil, hus, båd Aktieselskaber og anpartsselskaber: Ejerne hæfter ikke personligt for selskabets gæld, medmindre konkrete forhold medfører andet fx kaution, pantsætning, erstatningsansvar Check din kontraktpartners virksomhedsform hos Det Centrale Virksomhedsregister - se

9 Før indgåelse Hvem er min kontraktpartner? Ejerforhold, økonomi, forretning m.v. Det Centrale Virksomhedsregister: Oplysninger om alle virksomhedsformer fx årsrapport, vedtægter, tegningsregel, ledelse, status - se Nasdaq OMX Nordic: Oplysninger om noterede selskaber fx kvartalsrapport, opkøb, frasalg, lancering af nye produkter, samarbejdsaftaler - se Kreditoplysningsbureauer: Oplysninger om alle virksomhedsformer fx kreditværdighed, insolvensrisiko, ejerforhold, økonomi Referencer fra tidligere samarbejdspartnere fx kvalitet af produkter og ydelser, håndtering af problemer, overholdelse af leveringstider, forretningsmoral Din kontraktpartners hjemmeside

10 Før indgåelse Kan min kontraktpartner levere varen? Analyse Specificer dine behov: Hvad er det for en vare eller ydelse, du har brug for? Fx en maskine, der bukker jern til bestemt specifikation, fremstiller vis minimumsmængde pr. tidsenhed, opfylder arbejdsmiljøreglerne o.s.v. ELLER en licens til en patenteret teknologi, der gør det muligt at fremstille og sælge et bestemt produkt i Danmark Vurder din kontraktpartners vare eller ydelse: Opfylder den dine behov? Fx Opfylder bukkemaskinen de krav, du har specificeret? ELLER Er din kontraktpartner ejer af patentet? Er patentet udstedt i Danmark? Er patentet i kraft? Er patentet gyldigt? Har du brug for licens også til andre patenter for at kunne lave dit produkt? Og husk andre kritiske faktorer: Hvad har du brug for ud over selve varen eller ydelsen? Fx levering til bestemt tid, uddannelse i brugen af maskine, knowhow til udvikling af produkt

11 Før indgåelse Kan jeg selv levere varen? Analyse Specificer din leverance: Hvad skal du selv levere, for at din kontraktpartners vare eller ydelse kan opfylde dine behov? Fx gulv, der kan bære bukkemaskine, og computer og software, der kan snakke med maskinen Vurder din leverance: Kan du levere varen? Fx Er det muligt at lave et gulv med den fornødne bæreevne på din fabrik, og hvor meget vil det koste? Kan din computer og software snakke med maskinen, eller skal der indkøbes nyt? Og husk andre kritiske faktorer: Hvad skal du i øvrigt præstere? Fx købesum, maskinoperatører, råmaterialer ELLER royalty, produktudviklere og salgskanaler for produktet

12 Før indgåelse Hvordan ser kontraktprocessen ud? De forskellige trin Trin 1: Indledende møde(r): Udveksling af oplysninger og sondering af terræn. Der underskrives eventuelt fortrolighedsaftale Trin 2: 1. forhandlingsmøde: Forhandling af kontraktens vilkår. Der underskrives eventuelt hensigtserklæring eller eksklusivitetsaftale Trin 3: 2. -? forhandlingsmøde: Forhandling af kontraktens vilkår. Der underskrives eventuelt referat eller delaftale efter et forhandlingsmøde Trin 4: Trin 5: Kontraktudarbejdelse: Nedfældning af aftalte vilkår på skrift Kontraktindgåelse: Underskrivelse af kontrakt. Parternes repræsentanter fremlægger fuldmagt eller tegningsudskrift

13 Før indgåelse Hvordan håndterer jeg kontraktprocessen? Praktiske råd 1. Forhandlingsplan - forhandlingsemner, -mål, -strategi og -taktik 2. Forhandlingsteknik og -tricks - kompromis, logik, følelser, kold skulder, godt nyt o.s.v. 3. Mødested - hos dig, hos din kontraktpartner, på neutralt sted, distancemøde 4. Forhandlingsteam - hvor mange, hvem, hvornår, rollefordeling 5. Intern koordinator - hvem, rolle 6. Rådgivere - hvem, hvornår 7. Kontraktkoncipist - meld dig frivilligt!

14 Før indgåelse Hvordan skriver jeg kontrakten? Praktiske råd 1. Brug kun standardkontrakter som inspiration 2. Få alle væsentlige vilkår med NB: Udfyldning 3. Skriv hvad du vil og skriv det klart og utvetydigt NB: Uklarhedsreglen, fortolkning 4. Undgå begreber i metermål fx inden rimelig tid, ikke uvæsentligt beløb, efter bedste evne 5. Definer begreber, der kan have flere betydninger eller bruges ofte fx bukkemaskinen, fortrolige oplysninger, licensprodukt 6. Marker ændringer fra version til version fx track changes 7. Vurder kontraktvilkårene i sammenhæng

15 Indhold

16 Indhold Må man aftale hvad man vil? Hovedregel Kontraktfrihed: Man må indgå aftaler, med hvem man vil, og man må aftale, hvad man vil laissez faire Modifikation Lovgivning: Kan begrænse kontraktfriheden fx funktionærloven (ufravigelige regler om opsigelsesvarsler, konkurrenceklausuler, erstatning for usaglig afskedigelse m.v.) og konkurrenceloven (forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler)

17 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Generelle vilkår Parternes registrerede navn, adresse og CVR-nummer - se Kontraktens baggrund fx hvem er parterne, hvad er deres ekspertise, hvorfor indgår de kontrakten Parternes ydelser fx varen, tjenesteydelsen, omkostninger til produktionsværktøj, betalingen Ansvar og ansvarsbegrænsning fx indirekte tab, beløbsbegrænsning, force majeure Fortrolighed Ikrafttræden og ophør fx tidsbegrænsning, opsigelse, ophævelse, erstatning, konventionalbod Betingelser for ikrafttræden fx bestyrelsens godkendelse, tilskud fra det offentlige Lovvalg og konfliktløsning fx dansk ret, mægling, danske domstole, voldgift

18 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Særlige vilkår Udviklingskontrakter fx licens til udviklers eksisterende IP, ejendomsret til IP udviklet under kontrakten, konkurrenceklausul Leveringskontrakter fx mindstekøbsforpligtelser, eksklusiv leveringsforpligtelse, omkostninger til produktionsværktøj Forhandlerkontrakter fx eneforhandlerstatus, områdebeskyttelse, konkurrenceklausul Patentlicenskontrakter fx eksklusivitet, royalty, patentomkostninger IT-kontrakter fx oppetider, svartider, opgradering Konsulentkontrakter fx ejerskab til arbejdsresultater, konkurrenceklausul, interessekonflikt

19 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Standardvilkår Problemet: Fx Tilbud henviser til købers almindelige leveringsbetingelser. Accepten henviser til købers almindelige indkøbsbetingelser. Hvis standardvilkår gælder? Battle of forms Mulige løsninger: Last shot, first shot eller udfyldning/rimelighedsbetragtinger?

20 Hvad skal kontrakten indeholde? Standardvilkår Indhold Eksempel (ØLD af 28. april 2000, sag nr. B ) Den 22. marts 1995 afgav B indkøbsordre til A på 6000 stk. printplader, og af ordren fremgik det, at Vi bestiller på de alm. indkøbsbetingelser (se bagsiden). Af indkøbsbetingelserne fremgik det blandt andet, at A ved accept af ordren erklærede sig indforstået med indkøbsbetingelserne, og at A s standardvilkår kun var gældende for B, hvis B udtrykkeligt godkendte dem. Den 24. marts 1995 afsendte B ordrebekræftelse til A, og af ordrebekræftelsen fremgik det, at man henviste til A s generelle salgs- og leveringsbetingelser. Standardvilkårene var vedlagt på et særskilt stykke papir og indeholdt en ansvarsbegrænsning, der udelukkede erstatningsansvar. B gjorde ikke indsigelse mod standardvilkårene. I november 1995 reklamerede B over mangler ved printpladerne og fremsatte erstatningskrav. A afviste erstatningskravet med henvisning til ansvarsbegrænsningen i sine standardvilkår. A og B havde forud for aftalen i 1995 handlet med hinanden flere gange, og B vidste, at A indgik aftaler i henhold til sine egne standardvilkår. Hvis standardvilkår gælder?

21 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Standardvilkår Praktiske råd: 1. Læs din kontraktpartners standardvilkår igennem 2. Hvis du ikke ønsker at acceptere standardvilkårene, så gør omgående din kontraktpartner skriftligt opmærksom på det 3. Tag en forhandling med din kontraktpartner om, hvilke vilkår der skal gælde - dine, kontraktpartnerens eller nogle helt tredje 4. Sørg altid for, at du og din kontraktpartner skriver under på, hvilke vilkår der skal gælde (og ikke skal gælde)

22 Indhold Hvad gælder, hvis kontrakten er tavs? Fortolkning Bruges ved usikkerhed om, hvordan kontrakten skal forstås. Kontraktens indhold og retsvirkninger bestemmes ud fra de kontraktdokumenter, der foreligger, og andre tilkendegivelser fra parterne hvad er parternes fælles opfattelse, hvad ville de have aftalt, hvad er hensigtsmæssig og rimeligt. Fx omfatter ordet bygning i en kontrakt om køb af fast ejendom udendørs belysning? Udfyldning Bruges, hvis kontrakten er tavs om et spørgsmål. Kontraktens indhold og retsvirkninger bestemmes ved at supplere med fravigelige lovregler, sædvaner og forretningsbrug. Fx købelovens 5 (købesum) og 12 (leveringstid)

23 Indhold Hvad gælder, hvis kontrakten er tavs? Fortolkningsregler Individuelle vilkår går forud for standardvilkår. I praksis fremgår prioritetsorden ofte af kontrakten Ved tvivl pålægges part den mindst vidtgående forpligtelse - minimumsreglen Uklare kontraktvilkår fortolkes imod den, der har affattet vilkårene - uklarhedsreglen Ord antages i almindelighed at have den betydning, som må anses sædvanlig fx tekniske termer tillægges den betydning, som er almindelig i branchen

24 Indhold Hvad gælder, hvis kontrakten er tavs? Fortolkning og udfyldning Eksempel (UfR H) En konsulent inden for hotelvirksomhed K ydede fra november 1989 til december 1990 konsulentarbejde for to anpartsselskaber, uden at der blev indgået aftale om størrelsen af vederlaget herfor. Gennem hele perioden opkrævede K et månedligt acontohonorar på kr. (plus moms), der blev betalt, indtil der i januar 1991 opstod uenighed mellem parterne. Da selskaberne ikke ville betale yderligere beløb, krævede K godt 1 mio. kr. i efterbetaling. Acontobetalingerne kunne ikke anses for endelig betaling, og i mangel af oplysning om, hvad der kunne anses for sædvanlig betaling for K's ydelser, måtte vederlaget fastsættes skønsmæssigt til et rimeligt beløb. K fik tilkendt kr. (med tillæg af moms), der sammen med de modtagne acontobeløb utvivlsomt ikke oversteg et rimeligt vederlag.

25 Indgåelse

26 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Ved udveksling af tilbud og accept AFTL 1: Tilbud og svar på tilbud (accept) er bindende for afgiveren Tilbud: Løfte, der binder afgiveren. Tilbudsgiver ikke bundet ud over acceptfristen, hvis tilbuddet afslås, hvis det accepteres for sent, eller hvis accepten er uoverstemmende med tilbuddet. Accept: Antagende svar på et tilbud. Indeholder tilbudsmodtagerens påbud til tilbudsgiveren om, at denne (fortsat) skal være bundet af sit løfte, og et løfte om at præstere egen ydelse over for tilbudsgiveren. Fx tilbudsgiver skal sælge og tilbudsmodtager skal købe lastbil på de aftalte vilkår Krav til tilbud og accept: Klarhed og bestemthed. Et løfte skal være klart og bestemt for at være bindende. Fx tilbud om at ville købe lastbil ikke klart, hvis vilkårene for købet ikke er drøftet

27 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Ved udveksling af tilbud og accept Eksempel (UfR H) Bilka havde ved avertering i et husstandsomdelt blad og ved skiltning i butikken meddelt, at Marabou chokolade solgtes for 12,95 kr. pr. stk., men da direktøren for nogle chokoladebutikker ønskede at købe lageret på stk., nægtede Bilka at sælge. Er Bilka bundet af sit tilbud?

28 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Acceptfristen AFTL 2: Har tilbudsgiver fastsæt en acceptfrist, må overensstemmende accept være kommet frem til ham inden fristens udløb. Kommet frem = kommet så langt, at tilbudsgiveren under normale omstændigheder vil have haft lejlighed til at gøre sig bekendt med acceptens indhold fx når afleveret personligt til tilbudsgiver, lagt i hans brevkasse inden for normal kontortid, når klar til afhentning på server hos internetudbyder AFTL 3: Har tilbudsgiver ikke fastsat acceptfrist, må overensstemmende accept være kommet frem til ham inden udløbet af det tidsrum, som må påregnes at ville medgå ved mundtlige tilbud dog straks. Tilbudsmodtager har ret til rimelig betænkningstid

29 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Forsinket accept AFTL 4: Hvis accept kommer for sent frem, anses den som et nyt tilbud, medmindre afsenderen går ud fra, at accepten er kommet frem i rette tid, og tilbudsgiveren må indse det. I så fald skal tilbudsgiveren, hvis han ikke vil godkende accepten, uden ugrundet ophold meddele det til afsenderen. Ellers anses aftale for indgået. Fx vil acceptens datering eller brevets poststempling være afgørende for, hvad tilbudsgiveren må indse

30 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Uoverensstemmende accept AFTL 6: Accept, som ikke stemmer overens med tilbuddet, anses som afslag i forbindelse med nyt tilbud, medmindre afsenderen går ud fra, at accepten er overensstemmende, og tilbudsgiveren må indse det. I så fald skal tilbudsgiveren, hvis han ikke vil godkende accepten, uden ugrundet ophold meddele det til afsenderen. Ellers anses aftale for indgået. Fx materielle afvigelser i form af tillæg, indskrænkninger, forbehold vedrørende pris, mængde, art, kvalitet m.v.

31 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Uoverensstemmende accept Eksempel (UfR H) Et partrederi P opfordrede nogle skibsværfter m.fl., herunder E, om at afgive tilbud på ombygning af en fiskekutter i henhold til en vedlagt specifikation. E afgav et detaljeret tilbud, som ikke fulgte udbudsmaterialet. Efter forskellige drøftelser accepterede P E's tilbud, men således at det samtidig blev tilkendegivet, at arbejdet skulle udføres i overensstemmelse med udbudsmaterialet. Har P og E indgået en aftale?

32 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Passiv accept Begrebet: En persons passive optræden (undladte reklamation) forpligter fx kutymer i erhvervslivet (handelsbrug, sædvane) eller lovregler såsom AFTL 4 og 6 Stiltiende accept Begrebet: En persons adfærd giver et (næsten) ligeså sikkert udtryk for hans vilje som en erklæring i ord og forpligter derfor fx løsning af busbillet eller parkeringsbillet

33 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Passiv accept Eksempel (UfR H) Den 10. marts 1972 ringede K, der forhandlede olie, til S for at høre, om han ville sælge gasolie billigt. Under telefonsamtalen drøftedes de nærmere vilkår for K s køb af l gasolie. Samme dag sendte S en ordrebekræftelse til K, hvor han bekræftede at have solgt l gasolie til K på de vilkår, som var blevet drøftet under telefonsamtalen. K afhentede ikke gasolien og reagerede ikke på ordrebekræftelsen. Den 17. marts ringede S til K, og under en telefonsamtale mellem K og S nogle dage senere benægtede K, at der var indgået en aftale. K og S havde tidligere handlet med hinanden. Er der indgået en aftale mellem K og S?

34 Indgåelse Skal en kontrakt indgås skriftligt? Hovedregel Mundtlige og elektroniske aftaler er ligeså gyldige som skriftlige men mundtlige aftaler kan være sværere at bevise Modifikation Lovregler kan kræve skriftlighed fx stiftelsesdokument for aktie- og anpartsselskaber, ansættelseskontrakter, forbrugerkreditaftaler

35 Indgåelse Er hensigtserklæringer bindende? Hovedregel Begrebet: Er udtryk for parternes intentioner om at ville forhandle eller forhandle videre og er ikke bindende Modifikation Hensigtserklæringens indhold kan medføre, at den er bindende fx hvis det fremgår af hensigtserklæringens ordlyd, at der er indgået en klar og ubetinget aftale

36 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Enkeltmandsvirksomheder Identifikation: Ejeren er identisk med virksomheden og kan forpligte virksomheden ved aftale Interessentskaber Tegningsret: Hver enkelt interessent kan forpligte virksomheden ved aftale. Dog ikke bundet, hvis interessenten overskrider sin bemyndigelse (jf. interessentskabskontrakt), og tredjepart i ond tro Stillingsfuldmagt: Ansatte i et interessentskab kan handle på virksomhedens vegne i overensstemmelse med reglerne om stillingsfuldmagt (AFTL 10, stk. 2) Prokura: Person kan gives prokura til at handle på virksomhedens vegne. En prokurist er bemyndiget til at handle for virksomheden i alle forhold, der hører til driften, og til at forpligte virksomheden. Medfører videregående bemyndigelse end stillingsfuldmagt (LEV 7)

37 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Aktie- og anpartsselskaber Tegningsret: Et selskab forpligtes ved aftale, som indgås af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen eller af en registreret direktør. Dog ikke, hvis de tegningsberettigede har handlet i strid med de lovbestemte begrænsninger i deres beføjelser, eller aftalen falder uden for selskabets formål, og tredjemand vidste det eller ikke kunne være ubekendt med det Begrænsning af tegningsret: Den tegningsret, der tilkommer det enkelte medlem af bestyrelse og direktion, kan begrænses i vedtægterne sådan, at tegningsretten kun kan udøves af flere medlemmer i forening eller af et eller flere bestemte medlemmer hver for sig eller i forening fx den administrerende direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening, bestyrelsesformanden i forening med en direktør, Agnes Jensen og Peter Fly i forening

38 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Aktie- og anpartsselskaber Stillingsfuldmagt: Ansatte i et selskab kan handle på virksomhedens vegne i overensstemmelse med reglerne om stillingsfuldmagt (AFTL 10, stk. 2) Prokura: Person prokura kan gives prokura til at handle på virksomhedens vegne. En prokurist er bemyndiget til at handle for virksomheden i alle forhold, der hører til driften, og til at forpligte virksomheden. Medfører videregående bemyndigelse end stillingsfuldmagt (AL 54, stk. 4)

39 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Fuldmagt Begrebet: Fuldmagtgiveren bliver umiddelbart berettiget og forpligtet over for tredjemand ved aftaler, som fuldmægtigen indgår i fuldmagtgiverens navn og for dennes regning og inden for fuldmagtens grænser. Fuldmagt: Udtrykker de ydre rammer for, hvor langt fuldmægtigen må gå (signalet til tredjemand). Fx fuldmagt til at købe en kontorbygning Bemyndigelse: Udtrykker de indre rammer for, hvor langt fuldmægtigen må gå (aftalen mellem fuldmagtgiveren og fuldmægtigen). Fx bemyndigelse til at købe en kontorbygning op til maksimalpris på 5 mio. kr.

40 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Fuldmagt med særlig tilværelse Erklæringsfuldmagt: Fuldmagtgiveren har erklæret fuldmagten over for tredjepart enten mundtligt eller skriftligt ved fx annoncering, brev, telefonsamtale Stillingsfuldmagt: Den ansattes beføjelse til at forpligte arbejdsgiveren følger automatisk af den stilling, han indtager. Omfanget af beføjelsen bestemmes af lov eller sædvane Adfærdsfuldmagt: Fuldmagtgiveren har ved sin adfærd givet tredjepart grund til at tro, at fuldmægtigen var bemyndiget til at indgå aftaler på hans vegne fx ved passivitet, stiltiende accept

41 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Fuldmagt uden særlig tilværelse AFTL 18 fuldmagt: Fuldmagten baserer sig på en erklæring fra fuldmagtgiveren til fuldmægtigen. Tredjemand har kun fuldmægtigens oplysninger om fuldmagten at holde sig til

42 Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Forholdet mellem fuldmagtgiver og tredjepart Fuldmagt med særlig tilværelse Indgåelse Fuldmægtig holder sig inden for sin fuldmagt og inden for sin bemyndigelse: Fuldmagtgiver bundet Fuldmægtig holder sig inden for sin fuldmagt, men går ud over sin bemyndigelse: Fuldmagtgiver ikke bundet, hvis tredjepart i ond tro Fuldmægtigen går ud over sin fuldmagt: Fuldmagtgiver ikke bundet

43 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Forholdet mellem fuldmagtgiver og tredjepart Fuldmagt uden særlig tilværelse Fuldmagt og bemyndigelse er sammenfaldende Fuldmægtig holder sig inden for sin fuldmagt/bemyndigelse: Fuldmagtgiver bundet Fuldmægtig går ud over sin fuldmagt/bemyndigelse: Fuldmagtgiver ikke bundet

44 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Forholdet mellem fuldmægtig og tredjepart Hovedregel: Fuldmægtigen er ikke aftalepart og hæfter ikke for aftalens opfyldelse Modifikation: En fuldmægtig indestår for, at han har fornøden fuldmagt. Hvis aftale ikke kan gøres gældende over for fuldmagtgiver, skal fuldmægtigen erstatte den skade, tredjepart lider ved det, medmindre tredjepart i ond tro

45 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Stillingsfuldmagt Eksempel (UfR H) Et aktieselskab K havde tidligere hos S købt elektromotorer til en maskine, som A fremstillede og solgte. K modtog en ordrebekræftelse af 19. december 1966 på motorer fra S, men gav først den 30. januar på grund af uorden i postmodtagelsen hos A S meddelelse om, at der ikke forelå en ordre. Meget tydede på, at A's salgsdirektør mundtligt havde afgivet en ordre. Havde salgsdirektøren fuldmagt til at afgive ordren?

46 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Stillingsfuldmagt Eksempel (UfR H) A, der var ansat på kontoret i elektronikvirksomheden E med ansvar for økonomifunktionen, indgik i perioden 22. juni 1995 til 25. juni risikobetonede optionshandler med investeringsselskabet I for et samlet beløb på knap 10 mio. kr. Handlerne blev indgået i E's navn, og præmierne til I blev i de fleste tilfælde betalt med checks, som A udstedte i E's navn, eller ved bank- eller girooverførsel. I foretog sig intet for at sikre sig, at A havde den fornødne fuldmagt. Da E's ledelse i juni 1996 blev bekendt med A's dispositioner, meddelte den I, at virksomheden ikke anså sig for bundet af de indgåede handler med I. Efterfølgende gik I konkurs, og A blev dømt for mandatsvig m.v. I under konkurs anlagde sag mod E og E s bank med påstand om betaling af ca. 6,2 mio. kr. Havde A fuldmagt til at indgå optionshandlerne?

47 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Og husk: Check altid, at den, der skriver under for din kontraktpartner, er beføjet til det Start aldrig med at opfylde en aftale, før der er underskrevet en endelig kontrakt

48 Efter indgåelse

49 Efter indgåelse Hvordan sikrer jeg, at kontrakten opfyldes? Praktiske råd 1. Lav oversigt over kontraktpartners såvel som egne forpligtelser 2. Før kontrol med, om kontraktpartneren overholder sine forpligtelser fx kvalitet, mængde, leveringstid 3. Før kontrol med, om du selv overholder dine forpligtelser fx købesum, betalingsbetingelser 4. Følg med i kontraktens gennemførelse og få mulighed for at reagere på forkant i stedet for på bagkant 5. Reager på manglende opfyldelse omgående

50 Efter indgåelse Hvad gør jeg, hvis kontrakten ikke opfyldes? Praktiske råd 1. Undersøg, hvori den manglende opfyldelse består 2. Undersøg, hvad kontrakten eller dansk ret siger om misligholdelse af den omhandlede art, og hvad dine rettigheder er 3. Gør straks din kontraktpartner skriftligt opmærksom på, at han har misligholdt kontrakten, og giv ham en frist til at afhjælpe 4. Hvis afhjælpning ikke sker inden fristen udløb, så beslut dig for, om du vil gøre brug af dine misligholdelsesbeføjelser 5. Hvis du vil gøre brug af misligholdelsesbeføjelser, så meddel det straks skriftligt til din kontraktpartner

51 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Naturalopfyldelse Begrebet: Din kontraktpartner skal opfylde kontrakten som aftalt. Hvis han ikke gør det frivilligt, kan du gennemtvinge opfyldelse med domstolenes hjælp

52 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Positiv opfyldelsesinteresse Begrebet: Surrogat for den ydelse, din kontraktpartner har forsømt at præstere Erstatningsopgørelse: Dit tab opgøres med udgangspunkt i den økonomiske situation, du ville have været i, hvis din kontraktpartner havde præsteret som aftalt. Fx det beløb, som du må betale ekstra til en anden leverandør for et produkt, fordi din kontraktpartner ikke har leveret Ansvarsgrundlag: Der skal foreligge et ansvarsgrundlag, for at du kan kræve positiv opfyldelsesinteresse

53 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Negativ kontraktinteresse Begrebet: Du stilles, som om du og din kontraktpartner aldrig havde indgået kontrakten Erstatningsopgørelse: Dit tab opgøres til de faktiske udgifter, du har haft ved at stole på, at din kontraktpartner ville præstere sin ydelse. Fx ved at indkøbe den vare, du skulle levere til din kontraktpartner, og som nu er usælgelig Ansvarsgrundlag: Der skal foreligge et ansvarsgrundlag, for at du kan kræve negativ kontraktinteresse

54 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Forholdsmæssigt afslag Begrebet: Du får kompensation for, at den ydelse, din kontraktpartner har leveret, har en mangel og har dermed ikke den forudsatte værdi Afslagets størrelse: Fastsættes som en andel af købesummen (bagatelgrænse). Fx Maskine købes til kr. Har en mangel, som reducerer dens værdi med 25 %. Køber ret til forholdsmæssigt afslag på kr. Ansvarsgrundlag: Der skal ikke foreligge ansvarsgrundlag, for at du kan kræve forholdsmæssigt afslag

55 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Ophævelse Kendetegn: Kan kun komme på tale, hvis misligholdelsen er væsentlig, eller der er udtrykkelig hjemmel i lov eller aftale Konsekvenser: Transaktionen føres tilbage til udgangspunktet, d.v.s. hver part tilbageleverer hvad han har fået, og parternes pligt til at præstere det aftalte bortfalder

56 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Ophævelse og positiv opfyldelsesinteresse Eksempel (UfR H): Et champignongartneri, C, fik fra et firma, L, leveret mineraluldspaneler med tilbehør, herunder fugemasse, til opførelse af væksthuse. Efter leveringen opstod der problemer med fugerne og overfladeløsning på mineraluldspanelerne. Årsagen til de konstaterede skader på væksthusene var, at materialerne ikke kunne tåle de særlige produktionsforhold i væksthusene. L havde vidst, hvad materialerne skulle anvendes til, kendte produktionsforholdene i væksthusene og havde anbefalet materialerne til formålet. C havde haft altså føje til at tro, at materialerne var egnede til brug i væksthusene. Materialerne var derfor behæftet med væsentlige mangler, og købet kunne hæves for ikke anvendte materialer. L skulle erstatte udbedringsomkostningerne for så vidt angik de anvendte materialer.

57 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Og husk: Hvis du misligholder, har din kontraktpartner nøjagtigt de samme misligholdelsesbeføjelser over for dig

58 Hvordan ophører kontrakten? Efter indgåelse Opfyldelse Når alle ydelser og forpligtelser er præsteret, anses aftalen for opfyldt og dermed ophørt (bortset fra fx fortrolighedsforpligtelser, konkurrenceklausuler) Opsigelse Kendetegn: En meddelelse til en kontraktpart om, at kontrakten ønskes bragt til ophør med virkning fra et bestemt tidspunkt Hjemmel: Kontrakt kan som udgangspunkt kun opsiges, hvis der er hjemmel til det i aftalen eller lovgivningen fx funktionærloven, lejeloven, handelsagentloven Forudsat opsigelse: I vedvarende kontraktforhold mellem ligeværdige parter, kan en part opsige kontrakten uden særlig hjemmel med rimeligt varsel fx leverandørs opsigelse af eneforhandleraftale

59 Efter indgåelse Hvordan ophører kontrakten? Ophævelse Se foran om misligholdelsesbeføjelser Ugyldighed Begrebet: Aftalen har ikke evne til at fremkalde retsvirkning efter sit indhold Lovgrundlag: AFTL om tilblivelsesmangler, habilitetsmangler, indholdsmangler fx vold, tvang, udnyttelse AFTL 36: Aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt at gøre den gældende. Anvendes kun i begrænset omfang i erhvervsforhold fx urimeligt store konventionalbøder, urimelige ansvarsfraskrivelser, urimelige konkurrenceklausuler

60 Efter indgåelse Hvordan ophører kontrakten? Ugyldighed AFTL 36 Eksempel (UfR Ø) To vognmænd, A og B, havde ved kontrakt indlejet sig hos vognmand C, der foretog kørsler for handicappede. Ved kontrakten havde de forpligtet sig til ikke at udføre nogen kørsel for de kunder, C havde anvist, i en periode på 12 måneder efter aftalens ophør og til i tilfælde af overtrædelse af forpligtelsen hver især at betale en bod på kr. Kontrakten var i øvrigt meget ensidig i C s favør. Samarbejdet blev få måneder senere bragt til øjeblikkeligt ophør af C, uden at der forelå omstændigheder, der gav C rimelig anledning til det. A og B startede sammen med to andre vognmænd selvstændig virksomhed med kørsel for svagføre som speciale, og tilbød herunder en af C's store kunder, D, at udføre kørsel. D, der ikke reagerede på dette tilbud, opsagde det hidtidige samarbejde med C. Skal A og B betale konventionalbod til C?

61 Efter indgåelse Hvordan løses uenighed? Ved mediation Begrebet: Uenighed løses af dig og din kontraktpartner ved hjælp af en mediator uden at involvere domstole eller voldgift. Voldgiftsinstituttet: Fast mediationinstitution i Danmark se Mediatorens rolle: Træffer ikke afgørelse i parternes konflikt og fremkommer ikke med forligsforslag. Er en neutral og upartisk leder af mediationen og hjælper parterne til at finde en løsning på konflikten, som de synes er tilfredsstillende. Rådgiver eller repræsenterer ikke nogen af parterne. Giver ikke juridisk eller teknisk rådgivning eller vejledning

62 Efter indgåelse Hvordan løses uenighed? Ved domstolene Begrebet: Institution, som har til formål at medvirke til at fastslå og gennemføre bestående rettigheder og forpligtelser Almindelige domstole: Byret, landsret, højesteret. En sag kan kun appelleres til en højere instans én gang, medmindre Procesbevillingsnævnet tillader behandling for tredje instans Andre domstole: Sø- og Handelsretten, Arbejdsretten, Boligretten Lovgrundlag: Retsplejeloven

63 Efter indgåelse Hvordan løses uenighed? Ved voldgift Begrebet: Privat domstol, som kun kan bruges, hvis det fremgår af kontrakten, eller parterne i øvrigt er enige om det. Voldgiftsinstituttet: Fast voldgiftsinstitution i Danmark se Fordele: Dommere med særlig fagkundskab, lukkede døre, ingen retsafgift, hurtig sagsbehandling Ulemper: Ingen appelmulighed til højere instans, relativt dyrt specielt i mindre sager Lovgrundlag: Voldgiftsloven

64 Case

65 Konsulentkontrakter

66 Indledning

67 Indledning Hvad er en konsulent? Definition Generelt: Person, der yder professionel rådgivning - en ekspert Her: Konsulenter, der er selvstændige erhvervsdrivende Skatteretligt: Driver for egen regning og risiko virksomhed af økonomisk karakter. NB: Hvis selvstændig konsulent behandles som en ansat, vil skattemyndighederne anse forholdet for at være et ansættelsesforhold

68 Indledning Hvad er en konsulent? Definition Eksempel (UfR H) Nogle restaurationer, R, udbetalte vederlag til discjockeyer, D. Der var ikke indgået skriftlige ansættelsesaftaler med D. D fik timeløn, og vederlaget blev udbetalt som engangsvederlag beregnet pr. aften. Der blev ikke betalt feriepenge eller løn under sygdom, og der var ikke tegnet arbejdsgiverforsikring. Vederlagene blev udbetalt som B-indkomst. Nogle af D lod sig momsregistrere og fik udbetalt vederlag med tillæg af moms. Højesteret fandt, at vederlagene til D måtte anses som ydet for personligt arbejde i tjenesteforhold, hvorfor R skulle have indeholdt A-skat. Der lagdes herved særlig vægt på, at D løbende skulle præstere deres arbejdsydelser som en integreret del af R's differentierede ydelsesudbud, og at de således indgik i virksomhedernes ordinære struktur med fast mødetid, vagtplan m.v. R blev derfor dømt til at betale erstatning til skattemyndighederne for manglende A-skat

69 Før indgåelse

70 Før indgåelse Er en konsulent det rigtige valg? Fordele Omkostningsbesparelser fx løn under ferie, ferietillæg, løn under sygdom, ATP-bidrag, lovpligtig arbejdsskadeforsikring, personalegoder, arbejdsredskaber Mindre administration fx færre mellemledere, færre forpligtelse over for det offentlige, ingen medarbejderrepræsentation i bestyrelse Uden for ansættelseslovgivningens stramme lænker fx ansættelsesbevisloven, ligelønsloven, funktionærloven Fleksibilitet Fokus på kernekompetencer

71 Før indgåelse Er en konsulent det rigtige valg? Ulemper Tab af kontrol fx ikke ret til at tilrettelægge og lede arbejdet Tab af kontinuitet fx ingen opbygning af knowhow internt Tab af rettigheder fx tekniske opfindelser, ophavsretligt beskyttede værker Lavere grad af loyalitet Høje honorarer

72 Før indgåelse Andre overvejelser, jeg bør gøre? Analyse Definer den opgave, der skal løses. Ellers: Opgave løses skævt, honorar bliver højere end nødvendigt Definer, hvad du selv skal levere. Ellers: Opgaven kan ikke løses, opgaveløsning tager længere tid, honorar bliver højere end forventet Definer, hvilke kompetencer der er brug for. Ellers: Konsulent hyres unødigt, konsulent med forkerte kompetencer hyres Overvej, hvordan konsulenten skal udvælges. Ellers: Konsulent med forkerte personlige egenskaber hyres Overvej, hvad vilkårene for samarbejdet skal være. Ellers: Ingen sikkerhed for resultatet af konsulentarbejdet

73 Indhold

74 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Vilkår Parternes registrerede navn, adresse og CVR-nummer se Kontraktens baggrund Definitioner Konsulentens status af selvstændig erhvervsdrivende Opgaven, herunder beskrivelse, tidsplan, kvalitetsstandard Vederlag, herunder fast honorar eller honorar efter tidsforbrug, refusion af udgifter, betalingsbetingelser Immaterielle rettigheder, herunder ejendomsret, licens, krænkelse Fortrolighed

75 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Vilkår Interessekonflikt Konkurrenceklausul Kundeklausul Medarbejderklausul Ansvar og forsikring Ikrafttræden og ophør Overdragelse Lovvalg og konfliktløsning

76 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Vilkår - konkurrenceklausul Eksempel (UfR /2 H) A og B, der i fællesskab havde drevet handel med reproduktioner og originalgrafik, ophævede i 1958 samarbejdet og delte markedet, sådan at A fik Danmark og B Sverige og Norge. De forpligtede sig begge til ikke at sælge i den andens område, og der aftaltes en konventionalbod på kr. for overtrædelse. Højesteret antog, at overenskomsten, der ikke var tidsbegrænset og stadig måtte anses gældende, omfattede såvel detail- som engrossalg, og at der ikke var grundlag for at begrænse konkurrenceklausulen i medfør af aftalelovens 38. En detailforretning, som B etablerede i København i 1970, var herefter i strid med overenskomsten. B dømtes endvidere til at betale konventionalboden i sin helhed, jf. aftalelovens 36.

77 Efter indgåelse

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold

Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold 1. Hvordan indgår man en gyldig aftale? Efter aftaleloven er såvel mundtlige som skriftlige aftaler bindende, så længe der er afgivet en med

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2.

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2. Konsulentaftale Indgået mellem konsulentfirmaet MersilConsult.dk/Mersil aps Tlf.: 93 10 15 93 E-mail: info@mersilconsult.dk I det følgende betegnet Konsulenten Og Selskabet xxxxx I det følgende kaldet

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere