Kommercielle kontrakter uden omsvøb. MEA Midtjysk Erhvervsservice Akademi 4. juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommercielle kontrakter uden omsvøb. MEA Midtjysk Erhvervsservice Akademi 4. juni 2009"

Transkript

1 Kommercielle kontrakter uden omsvøb MEA Midtjysk Erhvervsservice Akademi 4. juni 2009

2 Indledning

3 Indledning Emneafgrænsning Kommercielle kontrakter: Kontrakter (aftaler) mellem erhvervsdrivende Uden omsvøb: Med fokus på det, der er relevant for praktikere Dansk ret

4 Hvilke retsregler gælder der? Indledning Aftaleloven om aftalers indgåelse, ugyldighed, fuldmagt Andre love fx aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven (stiftelsesdokument), kreditaftaleloven (forbrugerkreditaftaler), ansættelsesbevisloven (ansættelsesbeviser) Ulovreguleret aftaleret fx kutymer i erhvervslivet (handelsbrug, sædvane)

5 Indledning Hvad er en kontrakt? Aftalelovens model Har mindst to parter Forudsætter udveksling af tilbud + accept af tilbuddet meeting of the minds Er bindende for parterne og kan gennemtvinges ved domstolene I praksis En kontrakt bliver ofte til ved parternes underskrift af dokument efter (langvarig) forhandling

6 Indledning Hvad er en kontrakt? Eksempel Trin 1: Trin 2: Trin 3: A har brug for en ny lastbil og tager hen til lastbilforhandleren B. Der er især én lastbil, som A er interesseret i, og han beder B om at sende ham et tilbud med pris, leveringstid og andre vilkår B sender et tilbud til A, som beskriver de vilkår, B kan købe lastbilen på To dage senere modtager B et brev fra A, hvori han skriver, at han accepterer B s tilbud. A og B har nu indgået en bindende kontrakt

7 Før indgåelse

8 Før indgåelse Hvem er min kontraktpartner? Virksomhedsform Enkeltmandsvirksomhed og interessentskab: Ejerne hæfter personligt for virksomhedens gæld med hele deres formue fx privat bil, hus, båd Aktieselskaber og anpartsselskaber: Ejerne hæfter ikke personligt for selskabets gæld, medmindre konkrete forhold medfører andet fx kaution, pantsætning, erstatningsansvar Check din kontraktpartners virksomhedsform hos Det Centrale Virksomhedsregister - se

9 Før indgåelse Hvem er min kontraktpartner? Ejerforhold, økonomi, forretning m.v. Det Centrale Virksomhedsregister: Oplysninger om alle virksomhedsformer fx årsrapport, vedtægter, tegningsregel, ledelse, status - se Nasdaq OMX Nordic: Oplysninger om noterede selskaber fx kvartalsrapport, opkøb, frasalg, lancering af nye produkter, samarbejdsaftaler - se Kreditoplysningsbureauer: Oplysninger om alle virksomhedsformer fx kreditværdighed, insolvensrisiko, ejerforhold, økonomi Referencer fra tidligere samarbejdspartnere fx kvalitet af produkter og ydelser, håndtering af problemer, overholdelse af leveringstider, forretningsmoral Din kontraktpartners hjemmeside

10 Før indgåelse Kan min kontraktpartner levere varen? Analyse Specificer dine behov: Hvad er det for en vare eller ydelse, du har brug for? Fx en maskine, der bukker jern til bestemt specifikation, fremstiller vis minimumsmængde pr. tidsenhed, opfylder arbejdsmiljøreglerne o.s.v. ELLER en licens til en patenteret teknologi, der gør det muligt at fremstille og sælge et bestemt produkt i Danmark Vurder din kontraktpartners vare eller ydelse: Opfylder den dine behov? Fx Opfylder bukkemaskinen de krav, du har specificeret? ELLER Er din kontraktpartner ejer af patentet? Er patentet udstedt i Danmark? Er patentet i kraft? Er patentet gyldigt? Har du brug for licens også til andre patenter for at kunne lave dit produkt? Og husk andre kritiske faktorer: Hvad har du brug for ud over selve varen eller ydelsen? Fx levering til bestemt tid, uddannelse i brugen af maskine, knowhow til udvikling af produkt

11 Før indgåelse Kan jeg selv levere varen? Analyse Specificer din leverance: Hvad skal du selv levere, for at din kontraktpartners vare eller ydelse kan opfylde dine behov? Fx gulv, der kan bære bukkemaskine, og computer og software, der kan snakke med maskinen Vurder din leverance: Kan du levere varen? Fx Er det muligt at lave et gulv med den fornødne bæreevne på din fabrik, og hvor meget vil det koste? Kan din computer og software snakke med maskinen, eller skal der indkøbes nyt? Og husk andre kritiske faktorer: Hvad skal du i øvrigt præstere? Fx købesum, maskinoperatører, råmaterialer ELLER royalty, produktudviklere og salgskanaler for produktet

12 Før indgåelse Hvordan ser kontraktprocessen ud? De forskellige trin Trin 1: Indledende møde(r): Udveksling af oplysninger og sondering af terræn. Der underskrives eventuelt fortrolighedsaftale Trin 2: 1. forhandlingsmøde: Forhandling af kontraktens vilkår. Der underskrives eventuelt hensigtserklæring eller eksklusivitetsaftale Trin 3: 2. -? forhandlingsmøde: Forhandling af kontraktens vilkår. Der underskrives eventuelt referat eller delaftale efter et forhandlingsmøde Trin 4: Trin 5: Kontraktudarbejdelse: Nedfældning af aftalte vilkår på skrift Kontraktindgåelse: Underskrivelse af kontrakt. Parternes repræsentanter fremlægger fuldmagt eller tegningsudskrift

13 Før indgåelse Hvordan håndterer jeg kontraktprocessen? Praktiske råd 1. Forhandlingsplan - forhandlingsemner, -mål, -strategi og -taktik 2. Forhandlingsteknik og -tricks - kompromis, logik, følelser, kold skulder, godt nyt o.s.v. 3. Mødested - hos dig, hos din kontraktpartner, på neutralt sted, distancemøde 4. Forhandlingsteam - hvor mange, hvem, hvornår, rollefordeling 5. Intern koordinator - hvem, rolle 6. Rådgivere - hvem, hvornår 7. Kontraktkoncipist - meld dig frivilligt!

14 Før indgåelse Hvordan skriver jeg kontrakten? Praktiske råd 1. Brug kun standardkontrakter som inspiration 2. Få alle væsentlige vilkår med NB: Udfyldning 3. Skriv hvad du vil og skriv det klart og utvetydigt NB: Uklarhedsreglen, fortolkning 4. Undgå begreber i metermål fx inden rimelig tid, ikke uvæsentligt beløb, efter bedste evne 5. Definer begreber, der kan have flere betydninger eller bruges ofte fx bukkemaskinen, fortrolige oplysninger, licensprodukt 6. Marker ændringer fra version til version fx track changes 7. Vurder kontraktvilkårene i sammenhæng

15 Indhold

16 Indhold Må man aftale hvad man vil? Hovedregel Kontraktfrihed: Man må indgå aftaler, med hvem man vil, og man må aftale, hvad man vil laissez faire Modifikation Lovgivning: Kan begrænse kontraktfriheden fx funktionærloven (ufravigelige regler om opsigelsesvarsler, konkurrenceklausuler, erstatning for usaglig afskedigelse m.v.) og konkurrenceloven (forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler)

17 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Generelle vilkår Parternes registrerede navn, adresse og CVR-nummer - se Kontraktens baggrund fx hvem er parterne, hvad er deres ekspertise, hvorfor indgår de kontrakten Parternes ydelser fx varen, tjenesteydelsen, omkostninger til produktionsværktøj, betalingen Ansvar og ansvarsbegrænsning fx indirekte tab, beløbsbegrænsning, force majeure Fortrolighed Ikrafttræden og ophør fx tidsbegrænsning, opsigelse, ophævelse, erstatning, konventionalbod Betingelser for ikrafttræden fx bestyrelsens godkendelse, tilskud fra det offentlige Lovvalg og konfliktløsning fx dansk ret, mægling, danske domstole, voldgift

18 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Særlige vilkår Udviklingskontrakter fx licens til udviklers eksisterende IP, ejendomsret til IP udviklet under kontrakten, konkurrenceklausul Leveringskontrakter fx mindstekøbsforpligtelser, eksklusiv leveringsforpligtelse, omkostninger til produktionsværktøj Forhandlerkontrakter fx eneforhandlerstatus, områdebeskyttelse, konkurrenceklausul Patentlicenskontrakter fx eksklusivitet, royalty, patentomkostninger IT-kontrakter fx oppetider, svartider, opgradering Konsulentkontrakter fx ejerskab til arbejdsresultater, konkurrenceklausul, interessekonflikt

19 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Standardvilkår Problemet: Fx Tilbud henviser til købers almindelige leveringsbetingelser. Accepten henviser til købers almindelige indkøbsbetingelser. Hvis standardvilkår gælder? Battle of forms Mulige løsninger: Last shot, first shot eller udfyldning/rimelighedsbetragtinger?

20 Hvad skal kontrakten indeholde? Standardvilkår Indhold Eksempel (ØLD af 28. april 2000, sag nr. B ) Den 22. marts 1995 afgav B indkøbsordre til A på 6000 stk. printplader, og af ordren fremgik det, at Vi bestiller på de alm. indkøbsbetingelser (se bagsiden). Af indkøbsbetingelserne fremgik det blandt andet, at A ved accept af ordren erklærede sig indforstået med indkøbsbetingelserne, og at A s standardvilkår kun var gældende for B, hvis B udtrykkeligt godkendte dem. Den 24. marts 1995 afsendte B ordrebekræftelse til A, og af ordrebekræftelsen fremgik det, at man henviste til A s generelle salgs- og leveringsbetingelser. Standardvilkårene var vedlagt på et særskilt stykke papir og indeholdt en ansvarsbegrænsning, der udelukkede erstatningsansvar. B gjorde ikke indsigelse mod standardvilkårene. I november 1995 reklamerede B over mangler ved printpladerne og fremsatte erstatningskrav. A afviste erstatningskravet med henvisning til ansvarsbegrænsningen i sine standardvilkår. A og B havde forud for aftalen i 1995 handlet med hinanden flere gange, og B vidste, at A indgik aftaler i henhold til sine egne standardvilkår. Hvis standardvilkår gælder?

21 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Standardvilkår Praktiske råd: 1. Læs din kontraktpartners standardvilkår igennem 2. Hvis du ikke ønsker at acceptere standardvilkårene, så gør omgående din kontraktpartner skriftligt opmærksom på det 3. Tag en forhandling med din kontraktpartner om, hvilke vilkår der skal gælde - dine, kontraktpartnerens eller nogle helt tredje 4. Sørg altid for, at du og din kontraktpartner skriver under på, hvilke vilkår der skal gælde (og ikke skal gælde)

22 Indhold Hvad gælder, hvis kontrakten er tavs? Fortolkning Bruges ved usikkerhed om, hvordan kontrakten skal forstås. Kontraktens indhold og retsvirkninger bestemmes ud fra de kontraktdokumenter, der foreligger, og andre tilkendegivelser fra parterne hvad er parternes fælles opfattelse, hvad ville de have aftalt, hvad er hensigtsmæssig og rimeligt. Fx omfatter ordet bygning i en kontrakt om køb af fast ejendom udendørs belysning? Udfyldning Bruges, hvis kontrakten er tavs om et spørgsmål. Kontraktens indhold og retsvirkninger bestemmes ved at supplere med fravigelige lovregler, sædvaner og forretningsbrug. Fx købelovens 5 (købesum) og 12 (leveringstid)

23 Indhold Hvad gælder, hvis kontrakten er tavs? Fortolkningsregler Individuelle vilkår går forud for standardvilkår. I praksis fremgår prioritetsorden ofte af kontrakten Ved tvivl pålægges part den mindst vidtgående forpligtelse - minimumsreglen Uklare kontraktvilkår fortolkes imod den, der har affattet vilkårene - uklarhedsreglen Ord antages i almindelighed at have den betydning, som må anses sædvanlig fx tekniske termer tillægges den betydning, som er almindelig i branchen

24 Indhold Hvad gælder, hvis kontrakten er tavs? Fortolkning og udfyldning Eksempel (UfR H) En konsulent inden for hotelvirksomhed K ydede fra november 1989 til december 1990 konsulentarbejde for to anpartsselskaber, uden at der blev indgået aftale om størrelsen af vederlaget herfor. Gennem hele perioden opkrævede K et månedligt acontohonorar på kr. (plus moms), der blev betalt, indtil der i januar 1991 opstod uenighed mellem parterne. Da selskaberne ikke ville betale yderligere beløb, krævede K godt 1 mio. kr. i efterbetaling. Acontobetalingerne kunne ikke anses for endelig betaling, og i mangel af oplysning om, hvad der kunne anses for sædvanlig betaling for K's ydelser, måtte vederlaget fastsættes skønsmæssigt til et rimeligt beløb. K fik tilkendt kr. (med tillæg af moms), der sammen med de modtagne acontobeløb utvivlsomt ikke oversteg et rimeligt vederlag.

25 Indgåelse

26 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Ved udveksling af tilbud og accept AFTL 1: Tilbud og svar på tilbud (accept) er bindende for afgiveren Tilbud: Løfte, der binder afgiveren. Tilbudsgiver ikke bundet ud over acceptfristen, hvis tilbuddet afslås, hvis det accepteres for sent, eller hvis accepten er uoverstemmende med tilbuddet. Accept: Antagende svar på et tilbud. Indeholder tilbudsmodtagerens påbud til tilbudsgiveren om, at denne (fortsat) skal være bundet af sit løfte, og et løfte om at præstere egen ydelse over for tilbudsgiveren. Fx tilbudsgiver skal sælge og tilbudsmodtager skal købe lastbil på de aftalte vilkår Krav til tilbud og accept: Klarhed og bestemthed. Et løfte skal være klart og bestemt for at være bindende. Fx tilbud om at ville købe lastbil ikke klart, hvis vilkårene for købet ikke er drøftet

27 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Ved udveksling af tilbud og accept Eksempel (UfR H) Bilka havde ved avertering i et husstandsomdelt blad og ved skiltning i butikken meddelt, at Marabou chokolade solgtes for 12,95 kr. pr. stk., men da direktøren for nogle chokoladebutikker ønskede at købe lageret på stk., nægtede Bilka at sælge. Er Bilka bundet af sit tilbud?

28 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Acceptfristen AFTL 2: Har tilbudsgiver fastsæt en acceptfrist, må overensstemmende accept være kommet frem til ham inden fristens udløb. Kommet frem = kommet så langt, at tilbudsgiveren under normale omstændigheder vil have haft lejlighed til at gøre sig bekendt med acceptens indhold fx når afleveret personligt til tilbudsgiver, lagt i hans brevkasse inden for normal kontortid, når klar til afhentning på server hos internetudbyder AFTL 3: Har tilbudsgiver ikke fastsat acceptfrist, må overensstemmende accept være kommet frem til ham inden udløbet af det tidsrum, som må påregnes at ville medgå ved mundtlige tilbud dog straks. Tilbudsmodtager har ret til rimelig betænkningstid

29 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Forsinket accept AFTL 4: Hvis accept kommer for sent frem, anses den som et nyt tilbud, medmindre afsenderen går ud fra, at accepten er kommet frem i rette tid, og tilbudsgiveren må indse det. I så fald skal tilbudsgiveren, hvis han ikke vil godkende accepten, uden ugrundet ophold meddele det til afsenderen. Ellers anses aftale for indgået. Fx vil acceptens datering eller brevets poststempling være afgørende for, hvad tilbudsgiveren må indse

30 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Uoverensstemmende accept AFTL 6: Accept, som ikke stemmer overens med tilbuddet, anses som afslag i forbindelse med nyt tilbud, medmindre afsenderen går ud fra, at accepten er overensstemmende, og tilbudsgiveren må indse det. I så fald skal tilbudsgiveren, hvis han ikke vil godkende accepten, uden ugrundet ophold meddele det til afsenderen. Ellers anses aftale for indgået. Fx materielle afvigelser i form af tillæg, indskrænkninger, forbehold vedrørende pris, mængde, art, kvalitet m.v.

31 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Uoverensstemmende accept Eksempel (UfR H) Et partrederi P opfordrede nogle skibsværfter m.fl., herunder E, om at afgive tilbud på ombygning af en fiskekutter i henhold til en vedlagt specifikation. E afgav et detaljeret tilbud, som ikke fulgte udbudsmaterialet. Efter forskellige drøftelser accepterede P E's tilbud, men således at det samtidig blev tilkendegivet, at arbejdet skulle udføres i overensstemmelse med udbudsmaterialet. Har P og E indgået en aftale?

32 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Passiv accept Begrebet: En persons passive optræden (undladte reklamation) forpligter fx kutymer i erhvervslivet (handelsbrug, sædvane) eller lovregler såsom AFTL 4 og 6 Stiltiende accept Begrebet: En persons adfærd giver et (næsten) ligeså sikkert udtryk for hans vilje som en erklæring i ord og forpligter derfor fx løsning af busbillet eller parkeringsbillet

33 Indgåelse Hvordan indgås en kontrakt? Passiv accept Eksempel (UfR H) Den 10. marts 1972 ringede K, der forhandlede olie, til S for at høre, om han ville sælge gasolie billigt. Under telefonsamtalen drøftedes de nærmere vilkår for K s køb af l gasolie. Samme dag sendte S en ordrebekræftelse til K, hvor han bekræftede at have solgt l gasolie til K på de vilkår, som var blevet drøftet under telefonsamtalen. K afhentede ikke gasolien og reagerede ikke på ordrebekræftelsen. Den 17. marts ringede S til K, og under en telefonsamtale mellem K og S nogle dage senere benægtede K, at der var indgået en aftale. K og S havde tidligere handlet med hinanden. Er der indgået en aftale mellem K og S?

34 Indgåelse Skal en kontrakt indgås skriftligt? Hovedregel Mundtlige og elektroniske aftaler er ligeså gyldige som skriftlige men mundtlige aftaler kan være sværere at bevise Modifikation Lovregler kan kræve skriftlighed fx stiftelsesdokument for aktie- og anpartsselskaber, ansættelseskontrakter, forbrugerkreditaftaler

35 Indgåelse Er hensigtserklæringer bindende? Hovedregel Begrebet: Er udtryk for parternes intentioner om at ville forhandle eller forhandle videre og er ikke bindende Modifikation Hensigtserklæringens indhold kan medføre, at den er bindende fx hvis det fremgår af hensigtserklæringens ordlyd, at der er indgået en klar og ubetinget aftale

36 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Enkeltmandsvirksomheder Identifikation: Ejeren er identisk med virksomheden og kan forpligte virksomheden ved aftale Interessentskaber Tegningsret: Hver enkelt interessent kan forpligte virksomheden ved aftale. Dog ikke bundet, hvis interessenten overskrider sin bemyndigelse (jf. interessentskabskontrakt), og tredjepart i ond tro Stillingsfuldmagt: Ansatte i et interessentskab kan handle på virksomhedens vegne i overensstemmelse med reglerne om stillingsfuldmagt (AFTL 10, stk. 2) Prokura: Person kan gives prokura til at handle på virksomhedens vegne. En prokurist er bemyndiget til at handle for virksomheden i alle forhold, der hører til driften, og til at forpligte virksomheden. Medfører videregående bemyndigelse end stillingsfuldmagt (LEV 7)

37 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Aktie- og anpartsselskaber Tegningsret: Et selskab forpligtes ved aftale, som indgås af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen eller af en registreret direktør. Dog ikke, hvis de tegningsberettigede har handlet i strid med de lovbestemte begrænsninger i deres beføjelser, eller aftalen falder uden for selskabets formål, og tredjemand vidste det eller ikke kunne være ubekendt med det Begrænsning af tegningsret: Den tegningsret, der tilkommer det enkelte medlem af bestyrelse og direktion, kan begrænses i vedtægterne sådan, at tegningsretten kun kan udøves af flere medlemmer i forening eller af et eller flere bestemte medlemmer hver for sig eller i forening fx den administrerende direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening, bestyrelsesformanden i forening med en direktør, Agnes Jensen og Peter Fly i forening

38 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Aktie- og anpartsselskaber Stillingsfuldmagt: Ansatte i et selskab kan handle på virksomhedens vegne i overensstemmelse med reglerne om stillingsfuldmagt (AFTL 10, stk. 2) Prokura: Person prokura kan gives prokura til at handle på virksomhedens vegne. En prokurist er bemyndiget til at handle for virksomheden i alle forhold, der hører til driften, og til at forpligte virksomheden. Medfører videregående bemyndigelse end stillingsfuldmagt (AL 54, stk. 4)

39 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Fuldmagt Begrebet: Fuldmagtgiveren bliver umiddelbart berettiget og forpligtet over for tredjemand ved aftaler, som fuldmægtigen indgår i fuldmagtgiverens navn og for dennes regning og inden for fuldmagtens grænser. Fuldmagt: Udtrykker de ydre rammer for, hvor langt fuldmægtigen må gå (signalet til tredjemand). Fx fuldmagt til at købe en kontorbygning Bemyndigelse: Udtrykker de indre rammer for, hvor langt fuldmægtigen må gå (aftalen mellem fuldmagtgiveren og fuldmægtigen). Fx bemyndigelse til at købe en kontorbygning op til maksimalpris på 5 mio. kr.

40 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Fuldmagt med særlig tilværelse Erklæringsfuldmagt: Fuldmagtgiveren har erklæret fuldmagten over for tredjepart enten mundtligt eller skriftligt ved fx annoncering, brev, telefonsamtale Stillingsfuldmagt: Den ansattes beføjelse til at forpligte arbejdsgiveren følger automatisk af den stilling, han indtager. Omfanget af beføjelsen bestemmes af lov eller sædvane Adfærdsfuldmagt: Fuldmagtgiveren har ved sin adfærd givet tredjepart grund til at tro, at fuldmægtigen var bemyndiget til at indgå aftaler på hans vegne fx ved passivitet, stiltiende accept

41 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Fuldmagt uden særlig tilværelse AFTL 18 fuldmagt: Fuldmagten baserer sig på en erklæring fra fuldmagtgiveren til fuldmægtigen. Tredjemand har kun fuldmægtigens oplysninger om fuldmagten at holde sig til

42 Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Forholdet mellem fuldmagtgiver og tredjepart Fuldmagt med særlig tilværelse Indgåelse Fuldmægtig holder sig inden for sin fuldmagt og inden for sin bemyndigelse: Fuldmagtgiver bundet Fuldmægtig holder sig inden for sin fuldmagt, men går ud over sin bemyndigelse: Fuldmagtgiver ikke bundet, hvis tredjepart i ond tro Fuldmægtigen går ud over sin fuldmagt: Fuldmagtgiver ikke bundet

43 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Forholdet mellem fuldmagtgiver og tredjepart Fuldmagt uden særlig tilværelse Fuldmagt og bemyndigelse er sammenfaldende Fuldmægtig holder sig inden for sin fuldmagt/bemyndigelse: Fuldmagtgiver bundet Fuldmægtig går ud over sin fuldmagt/bemyndigelse: Fuldmagtgiver ikke bundet

44 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Forholdet mellem fuldmægtig og tredjepart Hovedregel: Fuldmægtigen er ikke aftalepart og hæfter ikke for aftalens opfyldelse Modifikation: En fuldmægtig indestår for, at han har fornøden fuldmagt. Hvis aftale ikke kan gøres gældende over for fuldmagtgiver, skal fuldmægtigen erstatte den skade, tredjepart lider ved det, medmindre tredjepart i ond tro

45 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Stillingsfuldmagt Eksempel (UfR H) Et aktieselskab K havde tidligere hos S købt elektromotorer til en maskine, som A fremstillede og solgte. K modtog en ordrebekræftelse af 19. december 1966 på motorer fra S, men gav først den 30. januar på grund af uorden i postmodtagelsen hos A S meddelelse om, at der ikke forelå en ordre. Meget tydede på, at A's salgsdirektør mundtligt havde afgivet en ordre. Havde salgsdirektøren fuldmagt til at afgive ordren?

46 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Stillingsfuldmagt Eksempel (UfR H) A, der var ansat på kontoret i elektronikvirksomheden E med ansvar for økonomifunktionen, indgik i perioden 22. juni 1995 til 25. juni risikobetonede optionshandler med investeringsselskabet I for et samlet beløb på knap 10 mio. kr. Handlerne blev indgået i E's navn, og præmierne til I blev i de fleste tilfælde betalt med checks, som A udstedte i E's navn, eller ved bank- eller girooverførsel. I foretog sig intet for at sikre sig, at A havde den fornødne fuldmagt. Da E's ledelse i juni 1996 blev bekendt med A's dispositioner, meddelte den I, at virksomheden ikke anså sig for bundet af de indgåede handler med I. Efterfølgende gik I konkurs, og A blev dømt for mandatsvig m.v. I under konkurs anlagde sag mod E og E s bank med påstand om betaling af ca. 6,2 mio. kr. Havde A fuldmagt til at indgå optionshandlerne?

47 Indgåelse Hvem kan indgå aftaler for en virksomhed? Og husk: Check altid, at den, der skriver under for din kontraktpartner, er beføjet til det Start aldrig med at opfylde en aftale, før der er underskrevet en endelig kontrakt

48 Efter indgåelse

49 Efter indgåelse Hvordan sikrer jeg, at kontrakten opfyldes? Praktiske råd 1. Lav oversigt over kontraktpartners såvel som egne forpligtelser 2. Før kontrol med, om kontraktpartneren overholder sine forpligtelser fx kvalitet, mængde, leveringstid 3. Før kontrol med, om du selv overholder dine forpligtelser fx købesum, betalingsbetingelser 4. Følg med i kontraktens gennemførelse og få mulighed for at reagere på forkant i stedet for på bagkant 5. Reager på manglende opfyldelse omgående

50 Efter indgåelse Hvad gør jeg, hvis kontrakten ikke opfyldes? Praktiske råd 1. Undersøg, hvori den manglende opfyldelse består 2. Undersøg, hvad kontrakten eller dansk ret siger om misligholdelse af den omhandlede art, og hvad dine rettigheder er 3. Gør straks din kontraktpartner skriftligt opmærksom på, at han har misligholdt kontrakten, og giv ham en frist til at afhjælpe 4. Hvis afhjælpning ikke sker inden fristen udløb, så beslut dig for, om du vil gøre brug af dine misligholdelsesbeføjelser 5. Hvis du vil gøre brug af misligholdelsesbeføjelser, så meddel det straks skriftligt til din kontraktpartner

51 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Naturalopfyldelse Begrebet: Din kontraktpartner skal opfylde kontrakten som aftalt. Hvis han ikke gør det frivilligt, kan du gennemtvinge opfyldelse med domstolenes hjælp

52 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Positiv opfyldelsesinteresse Begrebet: Surrogat for den ydelse, din kontraktpartner har forsømt at præstere Erstatningsopgørelse: Dit tab opgøres med udgangspunkt i den økonomiske situation, du ville have været i, hvis din kontraktpartner havde præsteret som aftalt. Fx det beløb, som du må betale ekstra til en anden leverandør for et produkt, fordi din kontraktpartner ikke har leveret Ansvarsgrundlag: Der skal foreligge et ansvarsgrundlag, for at du kan kræve positiv opfyldelsesinteresse

53 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Negativ kontraktinteresse Begrebet: Du stilles, som om du og din kontraktpartner aldrig havde indgået kontrakten Erstatningsopgørelse: Dit tab opgøres til de faktiske udgifter, du har haft ved at stole på, at din kontraktpartner ville præstere sin ydelse. Fx ved at indkøbe den vare, du skulle levere til din kontraktpartner, og som nu er usælgelig Ansvarsgrundlag: Der skal foreligge et ansvarsgrundlag, for at du kan kræve negativ kontraktinteresse

54 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Forholdsmæssigt afslag Begrebet: Du får kompensation for, at den ydelse, din kontraktpartner har leveret, har en mangel og har dermed ikke den forudsatte værdi Afslagets størrelse: Fastsættes som en andel af købesummen (bagatelgrænse). Fx Maskine købes til kr. Har en mangel, som reducerer dens værdi med 25 %. Køber ret til forholdsmæssigt afslag på kr. Ansvarsgrundlag: Der skal ikke foreligge ansvarsgrundlag, for at du kan kræve forholdsmæssigt afslag

55 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Ophævelse Kendetegn: Kan kun komme på tale, hvis misligholdelsen er væsentlig, eller der er udtrykkelig hjemmel i lov eller aftale Konsekvenser: Transaktionen føres tilbage til udgangspunktet, d.v.s. hver part tilbageleverer hvad han har fået, og parternes pligt til at præstere det aftalte bortfalder

56 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Ophævelse og positiv opfyldelsesinteresse Eksempel (UfR H): Et champignongartneri, C, fik fra et firma, L, leveret mineraluldspaneler med tilbehør, herunder fugemasse, til opførelse af væksthuse. Efter leveringen opstod der problemer med fugerne og overfladeløsning på mineraluldspanelerne. Årsagen til de konstaterede skader på væksthusene var, at materialerne ikke kunne tåle de særlige produktionsforhold i væksthusene. L havde vidst, hvad materialerne skulle anvendes til, kendte produktionsforholdene i væksthusene og havde anbefalet materialerne til formålet. C havde haft altså føje til at tro, at materialerne var egnede til brug i væksthusene. Materialerne var derfor behæftet med væsentlige mangler, og købet kunne hæves for ikke anvendte materialer. L skulle erstatte udbedringsomkostningerne for så vidt angik de anvendte materialer.

57 Efter indgåelse Hvilke misligholdelsesbeføjelser har jeg? Og husk: Hvis du misligholder, har din kontraktpartner nøjagtigt de samme misligholdelsesbeføjelser over for dig

58 Hvordan ophører kontrakten? Efter indgåelse Opfyldelse Når alle ydelser og forpligtelser er præsteret, anses aftalen for opfyldt og dermed ophørt (bortset fra fx fortrolighedsforpligtelser, konkurrenceklausuler) Opsigelse Kendetegn: En meddelelse til en kontraktpart om, at kontrakten ønskes bragt til ophør med virkning fra et bestemt tidspunkt Hjemmel: Kontrakt kan som udgangspunkt kun opsiges, hvis der er hjemmel til det i aftalen eller lovgivningen fx funktionærloven, lejeloven, handelsagentloven Forudsat opsigelse: I vedvarende kontraktforhold mellem ligeværdige parter, kan en part opsige kontrakten uden særlig hjemmel med rimeligt varsel fx leverandørs opsigelse af eneforhandleraftale

59 Efter indgåelse Hvordan ophører kontrakten? Ophævelse Se foran om misligholdelsesbeføjelser Ugyldighed Begrebet: Aftalen har ikke evne til at fremkalde retsvirkning efter sit indhold Lovgrundlag: AFTL om tilblivelsesmangler, habilitetsmangler, indholdsmangler fx vold, tvang, udnyttelse AFTL 36: Aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt at gøre den gældende. Anvendes kun i begrænset omfang i erhvervsforhold fx urimeligt store konventionalbøder, urimelige ansvarsfraskrivelser, urimelige konkurrenceklausuler

60 Efter indgåelse Hvordan ophører kontrakten? Ugyldighed AFTL 36 Eksempel (UfR Ø) To vognmænd, A og B, havde ved kontrakt indlejet sig hos vognmand C, der foretog kørsler for handicappede. Ved kontrakten havde de forpligtet sig til ikke at udføre nogen kørsel for de kunder, C havde anvist, i en periode på 12 måneder efter aftalens ophør og til i tilfælde af overtrædelse af forpligtelsen hver især at betale en bod på kr. Kontrakten var i øvrigt meget ensidig i C s favør. Samarbejdet blev få måneder senere bragt til øjeblikkeligt ophør af C, uden at der forelå omstændigheder, der gav C rimelig anledning til det. A og B startede sammen med to andre vognmænd selvstændig virksomhed med kørsel for svagføre som speciale, og tilbød herunder en af C's store kunder, D, at udføre kørsel. D, der ikke reagerede på dette tilbud, opsagde det hidtidige samarbejde med C. Skal A og B betale konventionalbod til C?

61 Efter indgåelse Hvordan løses uenighed? Ved mediation Begrebet: Uenighed løses af dig og din kontraktpartner ved hjælp af en mediator uden at involvere domstole eller voldgift. Voldgiftsinstituttet: Fast mediationinstitution i Danmark se Mediatorens rolle: Træffer ikke afgørelse i parternes konflikt og fremkommer ikke med forligsforslag. Er en neutral og upartisk leder af mediationen og hjælper parterne til at finde en løsning på konflikten, som de synes er tilfredsstillende. Rådgiver eller repræsenterer ikke nogen af parterne. Giver ikke juridisk eller teknisk rådgivning eller vejledning

62 Efter indgåelse Hvordan løses uenighed? Ved domstolene Begrebet: Institution, som har til formål at medvirke til at fastslå og gennemføre bestående rettigheder og forpligtelser Almindelige domstole: Byret, landsret, højesteret. En sag kan kun appelleres til en højere instans én gang, medmindre Procesbevillingsnævnet tillader behandling for tredje instans Andre domstole: Sø- og Handelsretten, Arbejdsretten, Boligretten Lovgrundlag: Retsplejeloven

63 Efter indgåelse Hvordan løses uenighed? Ved voldgift Begrebet: Privat domstol, som kun kan bruges, hvis det fremgår af kontrakten, eller parterne i øvrigt er enige om det. Voldgiftsinstituttet: Fast voldgiftsinstitution i Danmark se Fordele: Dommere med særlig fagkundskab, lukkede døre, ingen retsafgift, hurtig sagsbehandling Ulemper: Ingen appelmulighed til højere instans, relativt dyrt specielt i mindre sager Lovgrundlag: Voldgiftsloven

64 Case

65 Konsulentkontrakter

66 Indledning

67 Indledning Hvad er en konsulent? Definition Generelt: Person, der yder professionel rådgivning - en ekspert Her: Konsulenter, der er selvstændige erhvervsdrivende Skatteretligt: Driver for egen regning og risiko virksomhed af økonomisk karakter. NB: Hvis selvstændig konsulent behandles som en ansat, vil skattemyndighederne anse forholdet for at være et ansættelsesforhold

68 Indledning Hvad er en konsulent? Definition Eksempel (UfR H) Nogle restaurationer, R, udbetalte vederlag til discjockeyer, D. Der var ikke indgået skriftlige ansættelsesaftaler med D. D fik timeløn, og vederlaget blev udbetalt som engangsvederlag beregnet pr. aften. Der blev ikke betalt feriepenge eller løn under sygdom, og der var ikke tegnet arbejdsgiverforsikring. Vederlagene blev udbetalt som B-indkomst. Nogle af D lod sig momsregistrere og fik udbetalt vederlag med tillæg af moms. Højesteret fandt, at vederlagene til D måtte anses som ydet for personligt arbejde i tjenesteforhold, hvorfor R skulle have indeholdt A-skat. Der lagdes herved særlig vægt på, at D løbende skulle præstere deres arbejdsydelser som en integreret del af R's differentierede ydelsesudbud, og at de således indgik i virksomhedernes ordinære struktur med fast mødetid, vagtplan m.v. R blev derfor dømt til at betale erstatning til skattemyndighederne for manglende A-skat

69 Før indgåelse

70 Før indgåelse Er en konsulent det rigtige valg? Fordele Omkostningsbesparelser fx løn under ferie, ferietillæg, løn under sygdom, ATP-bidrag, lovpligtig arbejdsskadeforsikring, personalegoder, arbejdsredskaber Mindre administration fx færre mellemledere, færre forpligtelse over for det offentlige, ingen medarbejderrepræsentation i bestyrelse Uden for ansættelseslovgivningens stramme lænker fx ansættelsesbevisloven, ligelønsloven, funktionærloven Fleksibilitet Fokus på kernekompetencer

71 Før indgåelse Er en konsulent det rigtige valg? Ulemper Tab af kontrol fx ikke ret til at tilrettelægge og lede arbejdet Tab af kontinuitet fx ingen opbygning af knowhow internt Tab af rettigheder fx tekniske opfindelser, ophavsretligt beskyttede værker Lavere grad af loyalitet Høje honorarer

72 Før indgåelse Andre overvejelser, jeg bør gøre? Analyse Definer den opgave, der skal løses. Ellers: Opgave løses skævt, honorar bliver højere end nødvendigt Definer, hvad du selv skal levere. Ellers: Opgaven kan ikke løses, opgaveløsning tager længere tid, honorar bliver højere end forventet Definer, hvilke kompetencer der er brug for. Ellers: Konsulent hyres unødigt, konsulent med forkerte kompetencer hyres Overvej, hvordan konsulenten skal udvælges. Ellers: Konsulent med forkerte personlige egenskaber hyres Overvej, hvad vilkårene for samarbejdet skal være. Ellers: Ingen sikkerhed for resultatet af konsulentarbejdet

73 Indhold

74 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Vilkår Parternes registrerede navn, adresse og CVR-nummer se Kontraktens baggrund Definitioner Konsulentens status af selvstændig erhvervsdrivende Opgaven, herunder beskrivelse, tidsplan, kvalitetsstandard Vederlag, herunder fast honorar eller honorar efter tidsforbrug, refusion af udgifter, betalingsbetingelser Immaterielle rettigheder, herunder ejendomsret, licens, krænkelse Fortrolighed

75 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Vilkår Interessekonflikt Konkurrenceklausul Kundeklausul Medarbejderklausul Ansvar og forsikring Ikrafttræden og ophør Overdragelse Lovvalg og konfliktløsning

76 Indhold Hvad skal kontrakten indeholde? Vilkår - konkurrenceklausul Eksempel (UfR /2 H) A og B, der i fællesskab havde drevet handel med reproduktioner og originalgrafik, ophævede i 1958 samarbejdet og delte markedet, sådan at A fik Danmark og B Sverige og Norge. De forpligtede sig begge til ikke at sælge i den andens område, og der aftaltes en konventionalbod på kr. for overtrædelse. Højesteret antog, at overenskomsten, der ikke var tidsbegrænset og stadig måtte anses gældende, omfattede såvel detail- som engrossalg, og at der ikke var grundlag for at begrænse konkurrenceklausulen i medfør af aftalelovens 38. En detailforretning, som B etablerede i København i 1970, var herefter i strid med overenskomsten. B dømtes endvidere til at betale konventionalboden i sin helhed, jf. aftalelovens 36.

77 Efter indgåelse

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere