Energimærkning Offentlig vurdering Ændringer i omsætningsloven overordnet Olietankbekendtgørelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning Offentlig vurdering Ændringer i omsætningsloven overordnet Olietankbekendtgørelsen"

Transkript

1 Dagens emner Underviser Energimærkning Offentlig vurdering Ændringer i omsætningsloven overordnet Olietankbekendtgørelsen Statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger også kaldet Energimærkningsloven Ny energimærkningsordning Trådte i kraft Nogle dele dog først Er nu delvist udsat til skyldes forsinkelse med IT-løsning Hvorfor nye regler De nye regler indføres som led i gennemførelsen af EU's bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne EU har fundet Danmarks ordning om energimærkning så værdifuld, at den er indført i det øvrige EU med de nævnte mindre ændringer Den nye ordning erstatter de hidtidige energimærkningsordninger (EM og ELO) og gælder for nye såvel som eksisterende bygninger, undtagen f.eks. industri og landbrug. Gyldighed Energimærker udarbejdet før altid gyldige i 3 år ELO-mærker udarbejdet før altid gyldige i 3 år Energimærker og ELO-mærker lavet gyldige i 3 år, hvis lavet efter gamle regler gyldige i 5 år hvis lavet efter nye regler Energimærker lavet fra gyldige i 5 år Bente Naver Ejendomsrådgivning 1

2 Desuden ny kedelordning Udover den nye energimærkning gælder fra en Ny kedelordning Almindelige oliefyr skal synes hvert 2. år dog første gang når fyret er 5 år Desuden et større engangssyn, når kedlen bliver 15 år Gennemgås ikke i det efterfølgende Omfattede ejendomme Alle faste ejendomme Også fritidshuse Dog ikke fritliggende huse på under 50 m² Desuden undtaget: Bygninger til landbrug, skovbrug, gartneri stuehuse dog omfattet Bygninger til industri og håndværk El- gas eller varmeværk, forbrændingsanstalt Anden bygning til landbrug, industri mv. Blandede ejendomme Hvis mere end halvdelen anvendes til de undtagne formål, er hele ejendommen undtaget Dette gælder dog ikke ved ejerskifte for selvstændige lejligheder eller enheder, der ikke anvendes til de undtagne formål, idet der skal ske energimærkning ved ejerskifte Andre undtagelser Carporte Kolonihavehuse Fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 50 m² Kirker Bygninger der er aftalt solgt til nedrivning Bygninger hvor der ikke bruges energi til regulering af indeklimaet Hvornår udlevering af energimærke Ved salg For de nævnte ejendomme Ved udlejning gælder fra Undtagelse Udlejning for mindre end 2 måneder Udlejning af værelse i udlejers bolig Energimærkningslovens 6 stk. 1 Ved salg af en ejendom eller ejerlejlighed skal der foreligge en energimærkning for henholdsvis ejendommen eller ejerlejligheden, jf. 3, 4 og 10. Det påhviler sælger at sørge for, at køber, inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom eller ejerlejlighed. Bente Naver Ejendomsrådgivning 2

3 Energimærkningslovens 6 stk. 4 Stk. 4. En ejer af en ejerlejlighed kan til enhver tid kræve, at ejendommens ejerforening snarest muligt uden beregning stiller en gyldig energimærkning for ejerlejligheden, som indgår i ejendommens energimærkning, til rådighed, således at ejeren vil kunne opfylde sin forpligtelse om at fremlægge energimærkning inden et eventuelt salg af lejligheden. Hvis ejerforeningen ikke efter påkrav udleverer energimærkningen til ejeren af en ejerlejlighed i ejendommen, kan den pågældende ejer lade energimærkningen udføre for ejerforeningens regning eller som sælger af ejerlejligheden forlange udgifter efter stk. 2 dækket af ejerforeningen. Ejerlejligheder Ejeren af en ejerlejlighed kan kræve At ejerforeningen leverer et energimærke for ejerlejligheden og ejendommen til brug for salg af lejligheden (lovens 6 stk. 4) Skal ske uden beregning Hvis foreningen ikke leverer efter påkrav, kan ejeren lade energimærket udarbejde for ejerforeningens regning Ejerlejligheder Kun hovedejendommen og ikke de enkelte ejerlejligheder skal energimærkes. Ejendomme over m² hvert 5. år og Ejendomme under m² kun ved salg Ideelle anparter og andelsboliger Også ideelle anparter skal snart energimærkes Andelslejligheder, anpartslejligheder, aktielejligheder mv. skal energimærkes Andelsforeningen m.v. skal på lige fod med ejerforeningen uden beregning levere energimærket I begge tilfælde gælder kravet fra Væsentlige om og tilbygninger Hvis ændringer med tilbygning, ombygning mv. som i væsentligt omfang ændrer energiforbrug, skal der laves nyt energimærke ved salg, udlejning mv. Drejer sig om byggearbejder vedrørende klimaskærmen eller installationer, der Enten Berører 25% af klimaskærmen Eller 25% af seneste offentlige vurdering med fradrag af grundværdien (forskelsværdien) Energimærkning ved nybyggeri mv. For at få byggetilladelse til nybyggeri og større ombygninger Indberetning af Beregnet energibehov Dokumentation for at energirammen er opfyldt Oplysninger om evt. lavenergiklasse Kvittering for indberetningen en forudsætning for byggetilladelsen Ny energimærkning skal udarbejdes inden ibrugtagning Bente Naver Ejendomsrådgivning 3

4 Sådan ser det nye energimærke ud Sådan ser energimærke på nyt hus ud Baggrund for beregning af besparelser Relevant fastforrentet realkreditlån 20 år Ingen omkostninger til lånesagsgebyr m.v. Store ejendomme Ejendomme over m² Skal have energimærkning Mindst hver 5. år Inden det gamle energimærke udløber Ejerforeningen har pligten, når hovedejendommen er over m² Forbundet med bødestraf at undlade Sådan ser energimærke for større ejendom ud Priser fra bekendtgørelse 113/ Energikonsulenter må ved energimærkning af et enfamiliehus ikke kræve højere honorar end følgende: 1) Under 100 m2 : Maksimalt kr inkl. moms. 2) m2 : Maksimalt kr inkl. moms. 3) 200 m2 - : Maksimalt kr inkl. moms. Stk. 2. Energikonsulenter må ved energimærkning af et flerfamiliehus under 500 m2 ikke kræve højere honorar end følgende: 1) Under 100 m2 : Maksimalt kr inkl. moms. 2) m2 : Maksimalt kr inkl. moms. 3) m2 : Maksimalt kr inkl. moms. Er ejendommen over 500 m², er der fri prisdannelse /konkurrence Bente Naver Ejendomsrådgivning 4

5 Beregningsgrundlag Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte honorarer beregnes på baggrund af det samlede etageareal for ejendommen eller bygningen beregnet som summen af de samlede bolig- og erhvervsarealer for ejendommen eller bygningen i henhold til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Tillæg for alder m.m. 12. De i 11 nævnte honorarer kan forhøjes med følgende maksimale tillæg: 1) Kr inkl. moms såfremt ejendommen er opført før 1. januar ) Kr. 500 inkl. moms såfremt ejendommen energimærkes for første gang, og hvor der derfor skal foretages en fuldstændig indtastning af data til FEM-sekretariatet. Tillægget kan ikke opkræves i forbindelse med nye bygninger, hvis energikonsulenten har fået stillet en elektronisk version af energirammeberegningen til rådighed. Samtidig med tilstandsrapport 13. De i 11 nævnte honorarer skal reduceres med kr. 400 inkl. moms, såfremt energikonsulenten udarbejder energimærkningen samtidig med et huseftersyn efter bestemmelserne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Energikonsulenten skal være upartisk Her må energikonsulenten ikke lave rapporten: Hvad skal ejeren levere Ejerens oplysninger Ejeren skal afgive nogle få oplysninger om ejendom -men Bente Naver Ejendomsrådgivning 5

6 Almindelig ejendomsvurdering Offentlig vurdering Der skal kun foretages almindelig vurdering hvert andet år. Ejerboliger skal vurderes i ulige år, første gang i 2003 næste gang i 2007 Andre ejendomme skal vurderes i lige år, første gang i 2004 og næste gang i 2006 Ved de almindelige vurderinger er vurderingsterminen den 1. oktober i det år, hvori vurderingen foretages. Ejendommens tilstand og prisforholdene pr. pågældende 1. oktober lægges til grund ved ansættelsen Ekstra vurderinger Året efter den almindelige vurdering foretages der omvurdering 1) af ejendomme, fra hvilke der er afhændet eller til hvilke der er lagt et særskilt matrikuleret areal, når erhvervelsesdokumentet er blevet tinglyst som adkomst, 2) af ejendomme, ved hvilke der uden forandring af matrikelbetegnelsen er sket arealændring som følge af arealoverførsel, for så vidt ændringen har påviselig virkning på ejendomsværdien eller grundværdien, 3) af ejendomme, fra hvilke der er udskilt et areal, når dette er blevet ansat ved en vurdering i henhold til 4, stk. 1, eller når arealet i overensstemmelse med reglerne i 8, stk. 3, skal vurderes som en selvstændig ejendom, 4) af ejendomme, fra hvilke der er eksproprieret areal, eller til hvilke der er lagt eksproprieret areal, for så vidt arealændringen har påviselig indvirkning på ejendomsværdien eller grundværdien, samt af ejendomme, der er omfattet af en foreløbig kendelse i henhold til lov om jordfordeling mellem landejendomme, Ekstra vurderinger 5) af ejendomme, der har lidt væsentlig skade ved brand, storm eller lignende, eller hvis ejendomsværdi må antages at være gået væsentligt ned som følge af nedrivning af bygninger, 6) af ejendomme, der som følge af offentlige foranstaltninger er undergået værdiforringelse, og hvor der ved forlig eller kendelse af vedkommende myndighed er tillagt ejeren erstatning herfor, samt ejendomme, der overføres fra byzone eller sommerhusområde til landzone, 7) af nye ejendomme, herunder ejendomme, som er opstået ved opfyldning, ved en ejendoms opdeling i ejerlejligheder eller ved opførelse af en bygning på lejet grund, 8) af ejendomme, på hvilke der er foretaget om- eller tilbygning, 9) af nybyggede ejendomme, 10) af ejendomme, der har ændret anvendelse. Årsregulering genopstod 3a Året efter den almindelige vurdering foretages ved den centrale told- og skatteforvaltnings foranstaltning pr. 1. oktober en regulering af ansættelserne af ejendoms- og grundværdi samt fordelingerne heraf under hensyn til den ændring i prisforholdene, der er sket siden den seneste almindelige vurdering. Reguleringen sker på grundlag af statistiske oplysninger om salgsprisen for ejendomme af den pågældende art inden for det pågældende amt henholdsvis Bornholms Kommune og Københavns og Frederiksberg Kommuner.. Årsregulering genopstået Ejendomsværdier og fordelinger heraf reguleres med den konstaterede prisudvikling inden for ejendomme af den benyttelse, som ejendommen er henført til efter 33, stk. 1, jf. dog 5. pkt. Grundværdier og fordelinger heraf reguleres med den konstaterede prisudvikling af ubebyggede grunde inden for den udnyttelse, der i henhold til planlovgivningen kan ske af tilsvarende grunde i ubebygget stand, jf. dog 5. pkt. De beregnede fremskrivningssatser, jf. 3. og 4. pkt., nedrundes til en med 5 procentpoint delelig reguleringssats. Reguleringssatserne skal godkendes af Ligningsrådet Bente Naver Ejendomsrådgivning 6

7 Årsreguleringer Den første årsregulering blev foretaget pr og omfattede de ejendomme, der først blev omfattet af en almindelig vurdering i Boliger årsreguleredes første gang pr (udsendtes forår 2005) Årsreguleringen foretages af Skat. Der kan ikke klages over en årsregulering. Årsreguleringerne afskaffes Med L207 har regeringen fremsat forslag om at afskaffe årsreguleringerne. Hidtil regulering i forhold til prisudviklingen i de enkelte amter Regionerne for store og kommunerne for små som områder, hvor gennemsnittet tages Har kun betydning for ejendomsskatten og kun hvis denne ikke er reduceret Klager Vurderingsrådene er nedlagt Der skal klages til kommunen Ved klage behandles sagen først på embedsniveau Hvis ingen enighed går sagen til et vurderingsankenæv n 15 uafhængige vurderingsankenævn med i gennemsnit 5 medlemmer. et vurderingsankenævn for hvert amt og et fælles vurderingsankenævn for København og Frederiksberg kommuner Omvurdering efter 4 Man kan altid begære en ejendom omvurderet for egen regning Udgifterne ved vurderinger efter VUL 4, stk. 1, afholdes af den, der har begæret vurderingen, medmindre ejendoms- eller grundværdien bliver ansat mindst 10 pct. lavere ved omvurderingen end ved den nærmest forudgående vurdering, jf. VUL 4, stk. 5. (i så fald gratis) Gebyret udgør pt. kr. 423,72. Nye vurderingsregler fra 2003 Fra ministeriets lovresumé: Der skal ske forenkling af vurderingsforslagssystemet, således at der fremover opereres med færre parametre end i dag - der tages hensyn til ejendommens beliggenhed, areal og alder, hvorimod der ikke gives tillæg for stråtag, brændeovn eller solvarme, ligesom der ikke skal tages hensyn til ejendommens badeværelses-, toilet- eller køkkenforhold eller lignende. Dette er implementeret fra 2003 Anvendes ikke ved omvurderinger til 2001 og 2002-niveauerne Offentlige vurderinger Ejendomsværdi Både bygninger og grund Grundværdi byggeretsværdi kvadratmeterværdi fradrag for forbedringer falder væk efter 30 år Ejerboligværdi/stuehusværdi landbrugsejendomme skovbrugsejendomme blandet bolig og erhverv tofamilieejendomme Bente Naver Ejendomsrådgivning 7

8 Grundværdi villaer mv. Standardstørrelse x lokal m²-pris x ½ = byggeretsværdien Standardstørrelsen dvs. normalgrunden er ofte 800 m², men varierer se næste planche Hvis grunden er så stor, at der kan udstykkes, beregnes normalt 2 byggeretsværdier Eksempel 600 m² ved en lokalpris på 400,-/m²: 800 x ½ x 400 = x ½ x 400 = I alt = Eksempel m² 800 x ½ x 400 = x ½ x 400 = I alt = Eksempel m² 2 x byggeret = x ½ x400= I alt = Normalgrunde Område til par- Område til cel- og rækkehuse sommerhuse "Lille" normalgrund 400 m² 800 m² Normalgrund 800 m² m² "Stor" normalgrund m² m² Grundværdi - tofamiliehuse Byggeretsværdi rækkehuse mv for tofamiliehuse på en normalparcel regnes der kun én byggeret pr. husenhed ved specifikation af grundværdien. Byggeretsværdiprincippet anvendes på samme måde i en åben-lav eller tæt-lav fællesbebyggelse som i en parcelhusbebyggelse. Nedslag ved grundværdiansættelsen af fællesbebyggelser ud fra den betragtning, at der i grundværdien for en parcelhusejendom er indregnet en forholdsmæssig andel af afholdte udstykningsomkostninger. Nedsættelsen = 12½% Byggeretsværdi etageejendomme Beregnes som den ifølge planlægningen maksimalt tilladte bebyggelsesprocent x etagearealprisen (ved bebyggelsesprocent 100) x grundens faktiske areal i kvadratmeter. Etagearealprisen er det beløb, som en investor skønnes at ville betale for at kunne opføre en kvadratmeter etagebebyggelse på en grund i det pågældende område. Etagearealprisen er den samme for alle grunde i et grundværdiområde. Etagearealprisen udtrykker grundværdiniveauet. Eksempel etageejendomme En ejendom med et grundareal på m2, heraf 200 m2 vej, har en maksimalt tilladt bebyggelsesprocent på 120. Ejendommen ligger i et grundværdiområde, hvor etagearealprisen er kr. Grundværdien beregnes således: m2 x 120% x kr. = kr. 200 m2 = 0 kr. Grundværdi kr. Beregningen af grundværdien er uafhængig af den faktiske udnyttelse af ejendommen. Den anvendes også, hvis ejendommen er ubebygget, bebygget med andet end etagebebyggelse eller bebygget med etagebebyggelse, som afviger fra den maksimalt tilladte. Bente Naver Ejendomsrådgivning 8

9 Grundværdi ejerlejligheder Grundværdien beregnet efter det relevante princip fordeles normalt efter det tinglyste fordelingstal Fører fordelingstallet til en åbenbart urimelig fordeling, kan vurderingsmyndighederne udøve et selvstændigt skøn over fordelingen Ikke altid dobbelt byggeretsværdi fra B. Ved ansættelsen af grundværdien for arealer udlagt til beboelsesformål eller sommerhusformål, hvor beboelsesbygningens placering den 1. januar 2002 var og fortsat er til hinder for en udstykning til to beboelsesparceller, bortses der fra denne udstykningsmulighed Servitutter mv. Rådigheden over fast ejendom er bl. a. begrænset af myndighedernes regulering. Ved ansættelsen af grundværdien tages der hensyn til denne regulering, fx til den fysiske planlægning i medfør af planlovgivningen. Dette fremgår af VUL 13, stk. 2, hvorefter der ved ansættelsen af grundværdien skal tages hensyn til de til grunden knyttede rettigheder og byrder af offentligretlig karakter. Forurenede grunde fra vurderingsvejledningen Er der påvist forekomst af miljøskadelige stoffer i jorden, kan det påvirke værdien af det forurenede areal negativt. Også en begrundet formodning om, at der forekommer sådanne stoffer, kan nedsætte værdien af et areal. Vurderingsmyndighederne må derfor tage oplysninger om jordforurening i betragtning ved ansættelsen af grundværdien. Medfører en jordforurening, at ejendommens værdi som helhed er forringet, må der tillige tages hensyn hertil ved ansættelsen af ejendomsværdien. V2-forurening medfører normalt nedslag på 15% af grundværdien Særlige tillæg eller fradrag Eksempler på forhold der kan give tillæg/fradrag: den bygningsmæssige kvalitet, særligt den håndværksmæssige udførelse ejendommens almindelige vedligeholdelsestilstand individuelle beliggenhedsbetingede forhold, der ikke allerede er taget hensyn til ved grundværdiansættelsen, f. eks. støj- og lysforhold, jordforurening, naboforhold arrondering, terrænforhold individuel indretning (f. eks. etagearealets disponering), haveanlæg m.v. igangværende byggesager Fradrag forbedringer Eksempler fra vurderingsvejledningen: Vejanlæg betalt af ejeren Udgifter til kloakering og etablering af vand-, gas- og elektricitetsforsyning Som regel gives der kun fradrag for udgifter, der vedrører arbejder uden for grunden. Dog kan visse jordarbejder på grunden berettige til fradrag, hvis arbejderne øger den almindelige omsætningsværdi af grunden i ubebygget stand. Bente Naver Ejendomsrådgivning 9

10 Ejerboligværdi på nedlagte landbrug og vindmølleparceller Vurderingslov 33 stk. 8. For ejendomme over m 2, der helt eller delvis er beliggende i landzone, og hvor vurderingsrådet ikke skal foretage en fordeling efter stk. 4-7, foretager vurderingsrådet en fordeling af ejendomsværdien på den del, der knytter sig til ejerboligdelen, og på den øvrige del af ejendommen. Til ejerboligandelen medregnes værdien af et grundareal på m 2. Den øvrige del af grundarealet medregnes til restejendommen. Vindmølleparceller 33 Stk. 9. For ejendomme, der er samnoteret med en vindmølleparcel, jf. 8, stk. 1, og hvor vurderingsrådet ikke skal foretage en fordeling efter stk. 4-7, foretager vurderingsrådet en fordeling af ejendomsværdien på henholdsvis den del, der knytter sig til ejerboligen, og den del, der knytter sig til vindmølleparcellen Kun ejendomsværdiskat Fordelingen anvendes kun i forhold til ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskat af bolig m² Ikke påvirkning på ejendomsskatten, som beregnes af handelsværdien for hele ejendommen Vurderingsforslags-systemet Bruges til Boliger, herunder ejerlejligheder Men ikke Erhvervs- og landbrugsejendomme Arealvægtning bygninger Alle arealer tæller med Siden 2001 tæller udestuer og indbyggede garager ikke fuldt ud med Forskel på vægtning fra kommune til kommune Eksemplerne i det efterfølgende er taget fra hovedstadsområdet Bente Naver Ejendomsrådgivning 10

11 Arealvægtning parcel- og rækkehuse 100 pct. af stueetagens areal (det bebyggede areal ekskl. udestue og øvrige indbyggede arealer) + 80 pct. af udnyttet tagetage, 1. sal eller mansard-etage + 30 pct. af kælderareal + 50 pct. yderligere tillæg for kælderbeboelse + 10 pct. af fritliggende garage, carport, udhus + 20 pct. af indbygget garage, carport, udhus Arealvægtning Sommerhuse - hele landet 100 pct. af stueetagens areal (det bebyggede areal ekskl. udestue og øvrige indbyggede arealer) + 90 pct. af udnyttet tagetage, 1. sal eller mansardetage + 60 pct. af kælderareal +10 pct. af fritliggende garage, carport + 20 pct. af indbygget garage, carport + 20 pct. af overdækket terrasse, udhus (fritliggende og indbygget) + 60 pct. af udestue Arealvægtning ejerlejligheder hele landet 100% af lejlighedens samlede areal +10% af garage-, udhus-, og carportarealer Standardhuset - parcelhuse opført i 1965 ikke om- eller tilbygget 1 toilet 1 badeværelse eget køkken opvarmet med fjernvarme, centralvarme, varmepumpe eller tokammerfyr ydermur af mursten, bindingsværk, PVC, glas, asbestfri fibercement eller "andet" tag af tegl bebygget areal 80 m2-140 m2 Standardlejligheden ejerlejligheder i etageejendomme Tillæg og fradrag 2005 parcelhuset Bygningen opført i 1965 ikke om- eller tilbygget indeholder flere end 8 lejligheder ingen elevator Lejligheden 1 toilet 1 badeværelse eget køkken opvarmet med andet end fjernvarme, ovne (dog ikke elovne) eller gasradiatorer beliggenhed på 1. sal eller højere samlet areal 65 m2-100 m kr. generelt normtal for standardhuset +/- X kr. lokalkorrektion for området - 4 kr. pr. år, bygningen er opført før 1965, ned til kr. pr. år efter 1965, hvis bygningen er opført efter kr. yderligere pr. år, hvis bygningen er opført efter kr. pr. år, hvis bygningen er opført efter 1985 til reduktion af stigningstakt./2 Bente Naver Ejendomsrådgivning 11

12 Tillæg og fradrag kr. yderligere pr. år bygningen er opført efter 1995 til reduktion afstigningstakt + 26 kr. pr. år for om- eller tilbygning efter opførelsesåret, dog kun ned til kr. pr. kvm., det bebyggede areal er mindre end 80 kvm kr. pr. kvm., det bebyggede areal er større end 140 kvm., dog kun op til 230 kvm../3 Tillæg og fradrag kr. hvis opvarmningen sker ved gasradiatorer eller ovne (dog ikke el-ovne), eller hvis varmeinstallation mangler kr. hvis opvarmningen sker ved elektricitet kr. hvis ydervægsmateriale er af letbeton, eternit, træ, metal eller betonelementer./4 Tillæg og fradrag 2005 Værditillæg ejerlejligheder kr. hvis tagmateriale er cementsten kr. hvis tagmateriale er eternit, asbestfri fibercement, metalplader, PVC, glas eller " andet" kr. hvis tagmateriale er built-up tag kr. hvis tagmateriale er tagpap. For ejerlejligheder i dobbelthuse samt i to- og trefamilieshuse gives der i det meste af landet et tillæg til bygningsværdien. Tillægget udgør 15 pct. for ejerlejligheder i ét-plans dobbelthuse i Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommunerne i Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. For andre ejerlejligheder i dobbelthuse samt i to- og trefamilieshuse udgør tillægget 5 pct. I kommuner med under indbyggere i største bymæssige bebyggelse gives der intet tillæg til bygningsværdien. Fri/ikke fri ejerlejligheder Ejerlejligheder kan være "fri" eller "ikke fri" for lejelovgivningens bindinger, som bl.a. tager sigte på beskyttelse af hidtidige lejere mod opsigelse. Handelsværdien er væsentlig lavere for ejerlejligheder, som fortsat er udlejet sammenlignet med ejerlejligheder, der frit kan omsættes. For ikke fri ejerlejligheder nedsættes forslaget derfor med 50 pct. Hvor enkelte ejerlejligheder sælges og genudlejes på langtidskontrakt, vil deres status som ikke fri ligeledes forblive uændret. Genudlejes en ejerlejlighed på korttidskontrakt, ændres dens status derimod til fri. Tilbagevurdering i relation til ejendomsværdiskatten Gælder kun for ændringer der kræver byggetilladelser Bente Naver Ejendomsrådgivning 12

13 Om- og tilbygninger - behandles afhængig af, om de kræver byggetilladelse Om- og tilbygninger, der kræver byggetilladelse Om- og tilbygninger, der ikke kræver byggetilladelse Vurdering 2002 Værdiforøgelsen som følger af om- eller tilbygningen vurderes på og niveau Ingen stigninger uanset værdiforøgelsen Vurdering 2003 Eksempel ombygning i 2003 Bente Naver Ejendomsrådgivning 13

14 Omberegningen til 2001 og niveau Sker i forhold til de gamle regler dvs. under hensyntagen til Antal badeværelser Brændeovne Stråtag Osv. Ændringer i omsætningsloven Træder i kraft Men det forventes at dele heraf udskydes nogle måneder Endnu ingen bekendtgørelse Annoncering 5 Fremover kun krav om oplysning af kontantpris eller skønnet kontantpris Hvis der gives oplysning om økonomi, skal oplysningerne stadig fremstå ensartet Ikke mere krav om ejendomstype, beliggenhed, størrelse, byggeår, antal værelser og etager Valgfrit hvilke oplysninger, der gives Forudsætning, at normerne ændres Provision mv. 7 stk. 2 Der skal oplyses om provision, rabat eller andet vederlag som følge af formidling eller fremskaffelse af finansiering, forsikring, annoncering eller andre ydelser Det skal oplyses fra hvem disse modtages Skal gives skriftligt samtidig med at forbrugeren forelægges vilkår eller forhold, der har med indkomsten at gøre Rabatter er også på annoncer mv. Erhvervsudøvelse - 8 stk. 1 Virksomhed som ejendomsformidler må kun udøves af Ejendomsmæglere Advokater Hidtil Må kun drives af.. Ejendomsformidlingsvirksomhed - 8 stk. 2 Ejendomsformidlingsvirksomhed må organiseres som Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab Kommanditselskab Anpartsselskab Aktieselskab Skal ske fra selvstændigt forretningssted, medmindre alle ejere er ejendomsmæglere eller advokater Bente Naver Ejendomsrådgivning 14

15 Ejendomsformidlingsvirksomhed Alle må eje ejendomsformidlingsvirksomhed Hvis nogle af ejerne eller aktionærerne ikke er ejendomsmæglere eller advokater må der ikke samtidig drives anden form for virksomhed fra lokalerne Eksempel: Pengeinstitut eller realkreditinstitut Men gælder også mæglerforretninger, hvor der er partnere/medindehavere, der ikke er ejendomsmæglere/advokater Sikkerhedsstillelse 8 stk pkt. Også andre virksomheder, der driver ejendomsformidling, skal stille sikkerhed for Kr Og tegne forsikring for Kr Navn på virksomhed 8 stk. 4 Nu kun: Erhvervs- og selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om ejendomsformidlingsvirksomhed Dødsboers drift - 8 stk. 6 Bestemmelsen udgår Boet kan jo nu drives virksomheden, når der blot ansættes en ejendomsmægler eller advokat Det er udgået, at kun ejendomsmæglere må lægge navn og forskrifter til virksomheden Formidlingsaftalens 10 stk. 1 og 2 Der skal ske specifikation af de ydelser, der ikke er obligatoriske Prisen herfor skal specificeres Gælder f.eks. Markedsføring Fremvisning Bistand ved handlens efterfølgende berigtigelse Der kan oplyses et samlet vederlag for de obligatoriske ydelser Hvis ikke resultatafhængigt honorar, skal alle ydelser specificeres Berigtigelse Det præciseres at man skal drive virksomheden med hensyntagen til begge parters interesser Først når fortrydelsesretten er udløbet, må der indgås aftale med køber om at berigtige handlen Gælder også mundtlige aftaler Kan ikke fraviges med sælgers accept Hvis der opstår modsatrettede interesser, skal ejendomsmægleren trække sig fra berigtigelsen Bente Naver Ejendomsrådgivning 15

16 Økonomisk eller personlig interesse - 16 stk. 2 og 3 Interesse i handlen som sådan Valg af finansiering Valg af forsikring Andre ydelser Skal oplyses sælger i formidlingsaftalen Skal oplyses køber i salgsopstillingen Ejendomsmæglerens pligter 17 stk. 1 og 2 Ejendomsmægleren skal som hidtil Værdiansætte ejendommen og aftale udbudsprisen Beregne brutto/netto på baggrund af finansieringsforslag Beregne salgsprovenu Udarbejde salgsopstilling med de oplysninger som er nødvendige for beslutning Udarbejde købsaftale Ikke mere krav på bistand med handlens efterfølgende berigtigelse Oplysning om lån og finansiering - 18 Stadig krav om oplysning om indestående lån Forslag til finansiering skal fremgå af særskilt dokument Erhvervs- og selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om afgrænsning af udgifterne i stk. 1 om brutto og netto efter 6, herunder hvordan udgifterne skal beregnes og oplyses Fejl i ejerudgift - 24 stk. 2 Det præciseres, at der skal betales en rimelig godtgørelse Både Ved fejl i ejerudgift Og Ved fejl i finansieringsforslag Nye regler for licitation Endnu en lovændring undervejs DE og Forbrugerrådet kunne ikke blive enige om nye regler Lovforslaget foreslår, at ministeren kan lave regler for licititation/budrunde Selve regelsættet skal komme efterfølgende i en bekendtgørelse Bente Naver Ejendomsrådgivning 16

17 Fra forarbejderne I Norge blev der i 2002 indsat en hjemmel til, at der kan fastsættes nærmere regler om budgivning og ret til at få oplysninger om bud og budgivere. Formålet med hjemlen var, at der kan fastsættes regler, som bidrager til øget gennemsigtighed og som forebygger forsøg på svindel under en budproces. Den norske hjemmel er udnyttet ved en bekendtgørelse fra 2004, som fastsætter regler om indsyn i budjournalen. Budjournalen er en liste, som ejendomsmægleren er forpligtet til at lave over bud og budgivere. Efter reglerne kan køberen, efter at en handel er kommet i stand, kræve fuldt indsyn i budjournalen. Endvidere kan en budgiver, efter at en handel er kommet i stand, eller budgivningen er afsluttet uden at handel er kommet stand, kræve at få en kopi eller udskrift af budjournalen, dog uden oplysning om budgivernes identitet. Ikke budrunde med 1 byder Endvidere skal reglerne forhindre, at der anvendes budrunder eller at en budrunde opretholdes i tilfælde, hvor der kun er én interesseret køber, eller der kun afgives bud fra én budgiver eller køber. I disse tilfælde kan det være en løsning, at handelen overgår til et almindeligt salg med forhandling mellem parterne på baggrund af udbudsprisen Nye regler om deponering Ministeren skal kunne fastsætte nye regler om størrelsen af deponering forrentning af deponering tidspunkt for garantistillelse Forrentning af deposita For så vidt angår krav om depositum vil reglerne medføre, at der fortsat er aftalefrihed med hensyn til, om køber ved projektsalg skal stille depositum, før sælger har skrevet under på købsaftalen. Reglerne vil imidlertid betyde, at sælger/mægler ikke ved almindeligt salg må kræve depositum fra køber, før sælger har skrevet under. Både ved almindeligt salg og ved projektsalg vil køber få refunderet pengene med renter, hvis handelen ikke gennemføres. Gennemføres handelen, vil køber få pengene forrentet af sælger/mægler frem til overtagelsesdagen. Reglerne vil blive udformet under hensyntagen til, at ejendomsmæglerens råden over de deponerede midlerne skal give køberne tilstrækkelig sikkerhed. Garantistillelse For så vidt angår garantistillelse skal reglerne sikre, at sælger både ved almindeligt salg og ved projektsalg ikke må kræve garantistillelse for restkøbesummen, før sælger har skrevet under på købsaftalen Udlevering af materiale Det indføjes, at der er pligt til at udlevere visse informationsmaterialer til parterne i en ejendomshandel Der skal bl.a. indføres regler om, at en formidler er forpligtet til at afgive en»negativ erklæring«, hvor denne erklærer, at formidleren ikke har nogen personlig eller økonomisk interesse i handelen udover den sædvanlige salærinteresse. Bente Naver Ejendomsrådgivning 17

18 Standarddokumenter Ministeren skal kunne stille krav om nye standarddokumenter, som altid skal anvendes Bestilling af tilstandsrapport mv. Reglerne om, at vi ikke må bestille Tilstandsrapporter og Energimærker ddirekte o til loven og kommer dermed til at omfatte alle aktører Disciplinærnævn Disciplinærnævnet består af en formand, som skal være dommer, og mindst 6 andre medlemmer, hvoraf 2 skal være ejendomsmæglere, 2 skal være repræsentanter for forbrugerne og 2 skal være personer med særligt kendskab til ejendomshandel Ved nævnets behandling af en sag skal der foruden formanden eller næstformanden altid deltage mindst 1 ejendomsmægler, 1 repræsentant for forbrugerne og 1 sagkyndig Bøder 29 b. En ejendomsmægler, som tilsidesætter de pligter, som loven foreskriver, kan af disciplinærnævnet tildeles en advarsel eller pålægges en bøde på maksimalt kr. Bøden tilfalder statskassen. Stk. 4Hvis der påhviler den ejendomsmæglervirksomhed, som den pågældende ejendomsmægler er indehaver af eller ansat i, et selvstændigt ansvar, jf. 29 a, stk. 4, eller et medansvar for tilsidesættelsen af ejendomsmæglerens forpligtelser, jf. stk. 1, kan ejendomsmæglervirksomheden tildeles en advarsel eller pålægges en bøde, der tilfalder statskassen, på maksimalt kr. Frakendelse af registrering Hvis en ejendomsmægler har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed, og de udviste forhold giver grund til at antage, at den pågældende ikke i fremtiden vil udøve virksomheden på forsvarlig måde, kan disciplinærnævnet begrænse den pågældendes adgang til at udøve ejendomsformidling eller slette ejendomsmæglerens registrering efter 25 på tid fra 6 måneder til 5 år eller indtil videre. Kan indbringes for Landsretten Afgørelser fra nævnet kan indbringes for Landsretten Skal ske indenfor 4 uger Bente Naver Ejendomsrådgivning 18

19 Olietanke under liter Olietanke Ansvaret efter jordforureningsloven trådte i kraft Forsikring betales af oliebranchen Tegnet hos Topdanmark Kun for i-brug-værende olietanke Selvrisiko kr. Private boligejere Det ubetingede forureneransvar omfatter ikke Private boligejeres forureninger Bortset fra olietanke Olietanke skal være omfattet af en lovpligtig forsikringsordning Dækning 2 mio. kr. Det offentlige betaler resten Hvornår privat bolig Hvis 50% eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank anvendes til beboelse, anses ejendommen som bolig Hvis en bolig er udlejet Forsikringspligten påhviler ejeren af ejendommen også når denne er udlejet Påbud udstedes til ejeren Ved køb af blandet bolig/erhverv må man vurdere ud fra arealerne om der er pligt til at være omfattet af forsikring Forsikringsdækningen Iflg forarbejderne til jordforureningslov: Undtaget fra pligten til forsikringsdækning er forureninger der er forårsaget ved forsætlige handlinger fra nuværende ejer tilfælde hvor ejeren vidste eller burde vide at installationen ikke opfylder olietankbekendtgørelsen bl.a. Ajva-tanke og tanke fra før 1970 samt fra andre tanke, der skal være afblændet på det tidspunkt Bente Naver Ejendomsrådgivning 19

20 Tankattest Efter både den nye og den gamle olietanksbekendtgørelse skal man have en tankattest mange som ikke er i besiddelse heraf kan evt. fås hos kommunen Konstateringstidspunktet afgørende Iflg. 48 kan der kun gives påbud til private boligejere hvis forureningen konstateres efter Påbud kan gives til boligejere hvis olietanken har været brugt efter denne dato Ejerpligter Olietank skal miljøsikres Skal undersøge om Olietanken opfylder kravene i bekendtgørelsen Ved etablering af ny tank Meddele hvornår etablering sker Senest 4 uger før påbegyndelse Villatanke dog 14 dage før Beskrivelse Skitse Der er i løbet af årene blevet uddelt pjece til samtlige villaejere, som i dag har en olietank. Pjecens hedder Få din olietank miljøtjekket. Tankattest eftersendes Kravene Olietanke skal have enstrenget rørføring. Overjordiske olietanke skal have overfyldningsalarm. Alle nedgravede kugleformede plasttanke produceret af AJVA-PLAST A/S skal sløjfes. Nogle når de er 20 år og nogle allerede efter 12 år. Nedgravede villatanke fra før 1. april 1970 skal som hovedregel sløjfes. Pligt til at oplyse kommunen om placering af en ny olietank. Ny olietankbekendtgørelse fra Bekendtgørelsen omfatter alle tanke, rørsystemer og pipelines, der bruges eller skal bruges til olie eller olieprodukter. Der er tale om en opstramning, som bl.a. at omfatter: at der indføres aldersgrænser for små anlæg på år alt efter tanktype at der indføres skærpede krav til installation af anlæg generelt at der gives påbudsmuligheder overfor åbenlyst uforsvarlige anlæg Bente Naver Ejendomsrådgivning 20

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Sagsnummer 2012/001006 april 2014. Udbudsmateriale For. Birketinget 8 8000 Aarhus

Sagsnummer 2012/001006 april 2014. Udbudsmateriale For. Birketinget 8 8000 Aarhus Sagsnummer 2012/001006 april 2014 Udbudsmateriale For Birketinget 8 8000 Aarhus Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Villa centralt beliggende i det attraktive marselisborgkvarter

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering www.landbobanken.dk Boligbogen 4. udgave, oktober 2010 Redaktion: Lokale Pengeinstitutter v/morten Egholm Andersen og George Wenning Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 1, stk. 6, 3, stk. 3, 19, stk. 3, 29, stk. 4, 37, stk. 2 og 3, 38, stk. 4, 39, stk. 2, 40, stk. 2,

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Side 2 af 155 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K 2012 Sagsnummer 2011/004590 Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen 2 1270 København K Side 2 af 129 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere tjeneste-/lejebolig

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud.

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. home leksikon A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. Acceptfrist En frist for, hvornår svar på et tilbud skal være afgivet. Adkomst Ejendomsret.

Læs mere

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE

Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE Parcelhusreglen Hvornår kan en ejendom sælges skattefrit efter parcelhusreglen? Et spørgsmål, som forståeligt nok interesserer mange hvad enten der er tale om en villa, et sommerhus eller en lejlighed.

Læs mere