Energimærkning Offentlig vurdering Ændringer i omsætningsloven overordnet Olietankbekendtgørelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning Offentlig vurdering Ændringer i omsætningsloven overordnet Olietankbekendtgørelsen"

Transkript

1 Dagens emner Underviser Energimærkning Offentlig vurdering Ændringer i omsætningsloven overordnet Olietankbekendtgørelsen Statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger også kaldet Energimærkningsloven Ny energimærkningsordning Trådte i kraft Nogle dele dog først Er nu delvist udsat til skyldes forsinkelse med IT-løsning Hvorfor nye regler De nye regler indføres som led i gennemførelsen af EU's bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne EU har fundet Danmarks ordning om energimærkning så værdifuld, at den er indført i det øvrige EU med de nævnte mindre ændringer Den nye ordning erstatter de hidtidige energimærkningsordninger (EM og ELO) og gælder for nye såvel som eksisterende bygninger, undtagen f.eks. industri og landbrug. Gyldighed Energimærker udarbejdet før altid gyldige i 3 år ELO-mærker udarbejdet før altid gyldige i 3 år Energimærker og ELO-mærker lavet gyldige i 3 år, hvis lavet efter gamle regler gyldige i 5 år hvis lavet efter nye regler Energimærker lavet fra gyldige i 5 år Bente Naver Ejendomsrådgivning 1

2 Desuden ny kedelordning Udover den nye energimærkning gælder fra en Ny kedelordning Almindelige oliefyr skal synes hvert 2. år dog første gang når fyret er 5 år Desuden et større engangssyn, når kedlen bliver 15 år Gennemgås ikke i det efterfølgende Omfattede ejendomme Alle faste ejendomme Også fritidshuse Dog ikke fritliggende huse på under 50 m² Desuden undtaget: Bygninger til landbrug, skovbrug, gartneri stuehuse dog omfattet Bygninger til industri og håndværk El- gas eller varmeværk, forbrændingsanstalt Anden bygning til landbrug, industri mv. Blandede ejendomme Hvis mere end halvdelen anvendes til de undtagne formål, er hele ejendommen undtaget Dette gælder dog ikke ved ejerskifte for selvstændige lejligheder eller enheder, der ikke anvendes til de undtagne formål, idet der skal ske energimærkning ved ejerskifte Andre undtagelser Carporte Kolonihavehuse Fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 50 m² Kirker Bygninger der er aftalt solgt til nedrivning Bygninger hvor der ikke bruges energi til regulering af indeklimaet Hvornår udlevering af energimærke Ved salg For de nævnte ejendomme Ved udlejning gælder fra Undtagelse Udlejning for mindre end 2 måneder Udlejning af værelse i udlejers bolig Energimærkningslovens 6 stk. 1 Ved salg af en ejendom eller ejerlejlighed skal der foreligge en energimærkning for henholdsvis ejendommen eller ejerlejligheden, jf. 3, 4 og 10. Det påhviler sælger at sørge for, at køber, inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom eller ejerlejlighed. Bente Naver Ejendomsrådgivning 2

3 Energimærkningslovens 6 stk. 4 Stk. 4. En ejer af en ejerlejlighed kan til enhver tid kræve, at ejendommens ejerforening snarest muligt uden beregning stiller en gyldig energimærkning for ejerlejligheden, som indgår i ejendommens energimærkning, til rådighed, således at ejeren vil kunne opfylde sin forpligtelse om at fremlægge energimærkning inden et eventuelt salg af lejligheden. Hvis ejerforeningen ikke efter påkrav udleverer energimærkningen til ejeren af en ejerlejlighed i ejendommen, kan den pågældende ejer lade energimærkningen udføre for ejerforeningens regning eller som sælger af ejerlejligheden forlange udgifter efter stk. 2 dækket af ejerforeningen. Ejerlejligheder Ejeren af en ejerlejlighed kan kræve At ejerforeningen leverer et energimærke for ejerlejligheden og ejendommen til brug for salg af lejligheden (lovens 6 stk. 4) Skal ske uden beregning Hvis foreningen ikke leverer efter påkrav, kan ejeren lade energimærket udarbejde for ejerforeningens regning Ejerlejligheder Kun hovedejendommen og ikke de enkelte ejerlejligheder skal energimærkes. Ejendomme over m² hvert 5. år og Ejendomme under m² kun ved salg Ideelle anparter og andelsboliger Også ideelle anparter skal snart energimærkes Andelslejligheder, anpartslejligheder, aktielejligheder mv. skal energimærkes Andelsforeningen m.v. skal på lige fod med ejerforeningen uden beregning levere energimærket I begge tilfælde gælder kravet fra Væsentlige om og tilbygninger Hvis ændringer med tilbygning, ombygning mv. som i væsentligt omfang ændrer energiforbrug, skal der laves nyt energimærke ved salg, udlejning mv. Drejer sig om byggearbejder vedrørende klimaskærmen eller installationer, der Enten Berører 25% af klimaskærmen Eller 25% af seneste offentlige vurdering med fradrag af grundværdien (forskelsværdien) Energimærkning ved nybyggeri mv. For at få byggetilladelse til nybyggeri og større ombygninger Indberetning af Beregnet energibehov Dokumentation for at energirammen er opfyldt Oplysninger om evt. lavenergiklasse Kvittering for indberetningen en forudsætning for byggetilladelsen Ny energimærkning skal udarbejdes inden ibrugtagning Bente Naver Ejendomsrådgivning 3

4 Sådan ser det nye energimærke ud Sådan ser energimærke på nyt hus ud Baggrund for beregning af besparelser Relevant fastforrentet realkreditlån 20 år Ingen omkostninger til lånesagsgebyr m.v. Store ejendomme Ejendomme over m² Skal have energimærkning Mindst hver 5. år Inden det gamle energimærke udløber Ejerforeningen har pligten, når hovedejendommen er over m² Forbundet med bødestraf at undlade Sådan ser energimærke for større ejendom ud Priser fra bekendtgørelse 113/ Energikonsulenter må ved energimærkning af et enfamiliehus ikke kræve højere honorar end følgende: 1) Under 100 m2 : Maksimalt kr inkl. moms. 2) m2 : Maksimalt kr inkl. moms. 3) 200 m2 - : Maksimalt kr inkl. moms. Stk. 2. Energikonsulenter må ved energimærkning af et flerfamiliehus under 500 m2 ikke kræve højere honorar end følgende: 1) Under 100 m2 : Maksimalt kr inkl. moms. 2) m2 : Maksimalt kr inkl. moms. 3) m2 : Maksimalt kr inkl. moms. Er ejendommen over 500 m², er der fri prisdannelse /konkurrence Bente Naver Ejendomsrådgivning 4

5 Beregningsgrundlag Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte honorarer beregnes på baggrund af det samlede etageareal for ejendommen eller bygningen beregnet som summen af de samlede bolig- og erhvervsarealer for ejendommen eller bygningen i henhold til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Tillæg for alder m.m. 12. De i 11 nævnte honorarer kan forhøjes med følgende maksimale tillæg: 1) Kr inkl. moms såfremt ejendommen er opført før 1. januar ) Kr. 500 inkl. moms såfremt ejendommen energimærkes for første gang, og hvor der derfor skal foretages en fuldstændig indtastning af data til FEM-sekretariatet. Tillægget kan ikke opkræves i forbindelse med nye bygninger, hvis energikonsulenten har fået stillet en elektronisk version af energirammeberegningen til rådighed. Samtidig med tilstandsrapport 13. De i 11 nævnte honorarer skal reduceres med kr. 400 inkl. moms, såfremt energikonsulenten udarbejder energimærkningen samtidig med et huseftersyn efter bestemmelserne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Energikonsulenten skal være upartisk Her må energikonsulenten ikke lave rapporten: Hvad skal ejeren levere Ejerens oplysninger Ejeren skal afgive nogle få oplysninger om ejendom -men Bente Naver Ejendomsrådgivning 5

6 Almindelig ejendomsvurdering Offentlig vurdering Der skal kun foretages almindelig vurdering hvert andet år. Ejerboliger skal vurderes i ulige år, første gang i 2003 næste gang i 2007 Andre ejendomme skal vurderes i lige år, første gang i 2004 og næste gang i 2006 Ved de almindelige vurderinger er vurderingsterminen den 1. oktober i det år, hvori vurderingen foretages. Ejendommens tilstand og prisforholdene pr. pågældende 1. oktober lægges til grund ved ansættelsen Ekstra vurderinger Året efter den almindelige vurdering foretages der omvurdering 1) af ejendomme, fra hvilke der er afhændet eller til hvilke der er lagt et særskilt matrikuleret areal, når erhvervelsesdokumentet er blevet tinglyst som adkomst, 2) af ejendomme, ved hvilke der uden forandring af matrikelbetegnelsen er sket arealændring som følge af arealoverførsel, for så vidt ændringen har påviselig virkning på ejendomsværdien eller grundværdien, 3) af ejendomme, fra hvilke der er udskilt et areal, når dette er blevet ansat ved en vurdering i henhold til 4, stk. 1, eller når arealet i overensstemmelse med reglerne i 8, stk. 3, skal vurderes som en selvstændig ejendom, 4) af ejendomme, fra hvilke der er eksproprieret areal, eller til hvilke der er lagt eksproprieret areal, for så vidt arealændringen har påviselig indvirkning på ejendomsværdien eller grundværdien, samt af ejendomme, der er omfattet af en foreløbig kendelse i henhold til lov om jordfordeling mellem landejendomme, Ekstra vurderinger 5) af ejendomme, der har lidt væsentlig skade ved brand, storm eller lignende, eller hvis ejendomsværdi må antages at være gået væsentligt ned som følge af nedrivning af bygninger, 6) af ejendomme, der som følge af offentlige foranstaltninger er undergået værdiforringelse, og hvor der ved forlig eller kendelse af vedkommende myndighed er tillagt ejeren erstatning herfor, samt ejendomme, der overføres fra byzone eller sommerhusområde til landzone, 7) af nye ejendomme, herunder ejendomme, som er opstået ved opfyldning, ved en ejendoms opdeling i ejerlejligheder eller ved opførelse af en bygning på lejet grund, 8) af ejendomme, på hvilke der er foretaget om- eller tilbygning, 9) af nybyggede ejendomme, 10) af ejendomme, der har ændret anvendelse. Årsregulering genopstod 3a Året efter den almindelige vurdering foretages ved den centrale told- og skatteforvaltnings foranstaltning pr. 1. oktober en regulering af ansættelserne af ejendoms- og grundværdi samt fordelingerne heraf under hensyn til den ændring i prisforholdene, der er sket siden den seneste almindelige vurdering. Reguleringen sker på grundlag af statistiske oplysninger om salgsprisen for ejendomme af den pågældende art inden for det pågældende amt henholdsvis Bornholms Kommune og Københavns og Frederiksberg Kommuner.. Årsregulering genopstået Ejendomsværdier og fordelinger heraf reguleres med den konstaterede prisudvikling inden for ejendomme af den benyttelse, som ejendommen er henført til efter 33, stk. 1, jf. dog 5. pkt. Grundværdier og fordelinger heraf reguleres med den konstaterede prisudvikling af ubebyggede grunde inden for den udnyttelse, der i henhold til planlovgivningen kan ske af tilsvarende grunde i ubebygget stand, jf. dog 5. pkt. De beregnede fremskrivningssatser, jf. 3. og 4. pkt., nedrundes til en med 5 procentpoint delelig reguleringssats. Reguleringssatserne skal godkendes af Ligningsrådet Bente Naver Ejendomsrådgivning 6

7 Årsreguleringer Den første årsregulering blev foretaget pr og omfattede de ejendomme, der først blev omfattet af en almindelig vurdering i Boliger årsreguleredes første gang pr (udsendtes forår 2005) Årsreguleringen foretages af Skat. Der kan ikke klages over en årsregulering. Årsreguleringerne afskaffes Med L207 har regeringen fremsat forslag om at afskaffe årsreguleringerne. Hidtil regulering i forhold til prisudviklingen i de enkelte amter Regionerne for store og kommunerne for små som områder, hvor gennemsnittet tages Har kun betydning for ejendomsskatten og kun hvis denne ikke er reduceret Klager Vurderingsrådene er nedlagt Der skal klages til kommunen Ved klage behandles sagen først på embedsniveau Hvis ingen enighed går sagen til et vurderingsankenæv n 15 uafhængige vurderingsankenævn med i gennemsnit 5 medlemmer. et vurderingsankenævn for hvert amt og et fælles vurderingsankenævn for København og Frederiksberg kommuner Omvurdering efter 4 Man kan altid begære en ejendom omvurderet for egen regning Udgifterne ved vurderinger efter VUL 4, stk. 1, afholdes af den, der har begæret vurderingen, medmindre ejendoms- eller grundværdien bliver ansat mindst 10 pct. lavere ved omvurderingen end ved den nærmest forudgående vurdering, jf. VUL 4, stk. 5. (i så fald gratis) Gebyret udgør pt. kr. 423,72. Nye vurderingsregler fra 2003 Fra ministeriets lovresumé: Der skal ske forenkling af vurderingsforslagssystemet, således at der fremover opereres med færre parametre end i dag - der tages hensyn til ejendommens beliggenhed, areal og alder, hvorimod der ikke gives tillæg for stråtag, brændeovn eller solvarme, ligesom der ikke skal tages hensyn til ejendommens badeværelses-, toilet- eller køkkenforhold eller lignende. Dette er implementeret fra 2003 Anvendes ikke ved omvurderinger til 2001 og 2002-niveauerne Offentlige vurderinger Ejendomsværdi Både bygninger og grund Grundværdi byggeretsværdi kvadratmeterværdi fradrag for forbedringer falder væk efter 30 år Ejerboligværdi/stuehusværdi landbrugsejendomme skovbrugsejendomme blandet bolig og erhverv tofamilieejendomme Bente Naver Ejendomsrådgivning 7

8 Grundværdi villaer mv. Standardstørrelse x lokal m²-pris x ½ = byggeretsværdien Standardstørrelsen dvs. normalgrunden er ofte 800 m², men varierer se næste planche Hvis grunden er så stor, at der kan udstykkes, beregnes normalt 2 byggeretsværdier Eksempel 600 m² ved en lokalpris på 400,-/m²: 800 x ½ x 400 = x ½ x 400 = I alt = Eksempel m² 800 x ½ x 400 = x ½ x 400 = I alt = Eksempel m² 2 x byggeret = x ½ x400= I alt = Normalgrunde Område til par- Område til cel- og rækkehuse sommerhuse "Lille" normalgrund 400 m² 800 m² Normalgrund 800 m² m² "Stor" normalgrund m² m² Grundværdi - tofamiliehuse Byggeretsværdi rækkehuse mv for tofamiliehuse på en normalparcel regnes der kun én byggeret pr. husenhed ved specifikation af grundværdien. Byggeretsværdiprincippet anvendes på samme måde i en åben-lav eller tæt-lav fællesbebyggelse som i en parcelhusbebyggelse. Nedslag ved grundværdiansættelsen af fællesbebyggelser ud fra den betragtning, at der i grundværdien for en parcelhusejendom er indregnet en forholdsmæssig andel af afholdte udstykningsomkostninger. Nedsættelsen = 12½% Byggeretsværdi etageejendomme Beregnes som den ifølge planlægningen maksimalt tilladte bebyggelsesprocent x etagearealprisen (ved bebyggelsesprocent 100) x grundens faktiske areal i kvadratmeter. Etagearealprisen er det beløb, som en investor skønnes at ville betale for at kunne opføre en kvadratmeter etagebebyggelse på en grund i det pågældende område. Etagearealprisen er den samme for alle grunde i et grundværdiområde. Etagearealprisen udtrykker grundværdiniveauet. Eksempel etageejendomme En ejendom med et grundareal på m2, heraf 200 m2 vej, har en maksimalt tilladt bebyggelsesprocent på 120. Ejendommen ligger i et grundværdiområde, hvor etagearealprisen er kr. Grundværdien beregnes således: m2 x 120% x kr. = kr. 200 m2 = 0 kr. Grundværdi kr. Beregningen af grundværdien er uafhængig af den faktiske udnyttelse af ejendommen. Den anvendes også, hvis ejendommen er ubebygget, bebygget med andet end etagebebyggelse eller bebygget med etagebebyggelse, som afviger fra den maksimalt tilladte. Bente Naver Ejendomsrådgivning 8

9 Grundværdi ejerlejligheder Grundværdien beregnet efter det relevante princip fordeles normalt efter det tinglyste fordelingstal Fører fordelingstallet til en åbenbart urimelig fordeling, kan vurderingsmyndighederne udøve et selvstændigt skøn over fordelingen Ikke altid dobbelt byggeretsværdi fra B. Ved ansættelsen af grundværdien for arealer udlagt til beboelsesformål eller sommerhusformål, hvor beboelsesbygningens placering den 1. januar 2002 var og fortsat er til hinder for en udstykning til to beboelsesparceller, bortses der fra denne udstykningsmulighed Servitutter mv. Rådigheden over fast ejendom er bl. a. begrænset af myndighedernes regulering. Ved ansættelsen af grundværdien tages der hensyn til denne regulering, fx til den fysiske planlægning i medfør af planlovgivningen. Dette fremgår af VUL 13, stk. 2, hvorefter der ved ansættelsen af grundværdien skal tages hensyn til de til grunden knyttede rettigheder og byrder af offentligretlig karakter. Forurenede grunde fra vurderingsvejledningen Er der påvist forekomst af miljøskadelige stoffer i jorden, kan det påvirke værdien af det forurenede areal negativt. Også en begrundet formodning om, at der forekommer sådanne stoffer, kan nedsætte værdien af et areal. Vurderingsmyndighederne må derfor tage oplysninger om jordforurening i betragtning ved ansættelsen af grundværdien. Medfører en jordforurening, at ejendommens værdi som helhed er forringet, må der tillige tages hensyn hertil ved ansættelsen af ejendomsværdien. V2-forurening medfører normalt nedslag på 15% af grundværdien Særlige tillæg eller fradrag Eksempler på forhold der kan give tillæg/fradrag: den bygningsmæssige kvalitet, særligt den håndværksmæssige udførelse ejendommens almindelige vedligeholdelsestilstand individuelle beliggenhedsbetingede forhold, der ikke allerede er taget hensyn til ved grundværdiansættelsen, f. eks. støj- og lysforhold, jordforurening, naboforhold arrondering, terrænforhold individuel indretning (f. eks. etagearealets disponering), haveanlæg m.v. igangværende byggesager Fradrag forbedringer Eksempler fra vurderingsvejledningen: Vejanlæg betalt af ejeren Udgifter til kloakering og etablering af vand-, gas- og elektricitetsforsyning Som regel gives der kun fradrag for udgifter, der vedrører arbejder uden for grunden. Dog kan visse jordarbejder på grunden berettige til fradrag, hvis arbejderne øger den almindelige omsætningsværdi af grunden i ubebygget stand. Bente Naver Ejendomsrådgivning 9

10 Ejerboligværdi på nedlagte landbrug og vindmølleparceller Vurderingslov 33 stk. 8. For ejendomme over m 2, der helt eller delvis er beliggende i landzone, og hvor vurderingsrådet ikke skal foretage en fordeling efter stk. 4-7, foretager vurderingsrådet en fordeling af ejendomsværdien på den del, der knytter sig til ejerboligdelen, og på den øvrige del af ejendommen. Til ejerboligandelen medregnes værdien af et grundareal på m 2. Den øvrige del af grundarealet medregnes til restejendommen. Vindmølleparceller 33 Stk. 9. For ejendomme, der er samnoteret med en vindmølleparcel, jf. 8, stk. 1, og hvor vurderingsrådet ikke skal foretage en fordeling efter stk. 4-7, foretager vurderingsrådet en fordeling af ejendomsværdien på henholdsvis den del, der knytter sig til ejerboligen, og den del, der knytter sig til vindmølleparcellen Kun ejendomsværdiskat Fordelingen anvendes kun i forhold til ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskat af bolig m² Ikke påvirkning på ejendomsskatten, som beregnes af handelsværdien for hele ejendommen Vurderingsforslags-systemet Bruges til Boliger, herunder ejerlejligheder Men ikke Erhvervs- og landbrugsejendomme Arealvægtning bygninger Alle arealer tæller med Siden 2001 tæller udestuer og indbyggede garager ikke fuldt ud med Forskel på vægtning fra kommune til kommune Eksemplerne i det efterfølgende er taget fra hovedstadsområdet Bente Naver Ejendomsrådgivning 10

11 Arealvægtning parcel- og rækkehuse 100 pct. af stueetagens areal (det bebyggede areal ekskl. udestue og øvrige indbyggede arealer) + 80 pct. af udnyttet tagetage, 1. sal eller mansard-etage + 30 pct. af kælderareal + 50 pct. yderligere tillæg for kælderbeboelse + 10 pct. af fritliggende garage, carport, udhus + 20 pct. af indbygget garage, carport, udhus Arealvægtning Sommerhuse - hele landet 100 pct. af stueetagens areal (det bebyggede areal ekskl. udestue og øvrige indbyggede arealer) + 90 pct. af udnyttet tagetage, 1. sal eller mansardetage + 60 pct. af kælderareal +10 pct. af fritliggende garage, carport + 20 pct. af indbygget garage, carport + 20 pct. af overdækket terrasse, udhus (fritliggende og indbygget) + 60 pct. af udestue Arealvægtning ejerlejligheder hele landet 100% af lejlighedens samlede areal +10% af garage-, udhus-, og carportarealer Standardhuset - parcelhuse opført i 1965 ikke om- eller tilbygget 1 toilet 1 badeværelse eget køkken opvarmet med fjernvarme, centralvarme, varmepumpe eller tokammerfyr ydermur af mursten, bindingsværk, PVC, glas, asbestfri fibercement eller "andet" tag af tegl bebygget areal 80 m2-140 m2 Standardlejligheden ejerlejligheder i etageejendomme Tillæg og fradrag 2005 parcelhuset Bygningen opført i 1965 ikke om- eller tilbygget indeholder flere end 8 lejligheder ingen elevator Lejligheden 1 toilet 1 badeværelse eget køkken opvarmet med andet end fjernvarme, ovne (dog ikke elovne) eller gasradiatorer beliggenhed på 1. sal eller højere samlet areal 65 m2-100 m kr. generelt normtal for standardhuset +/- X kr. lokalkorrektion for området - 4 kr. pr. år, bygningen er opført før 1965, ned til kr. pr. år efter 1965, hvis bygningen er opført efter kr. yderligere pr. år, hvis bygningen er opført efter kr. pr. år, hvis bygningen er opført efter 1985 til reduktion af stigningstakt./2 Bente Naver Ejendomsrådgivning 11

12 Tillæg og fradrag kr. yderligere pr. år bygningen er opført efter 1995 til reduktion afstigningstakt + 26 kr. pr. år for om- eller tilbygning efter opførelsesåret, dog kun ned til kr. pr. kvm., det bebyggede areal er mindre end 80 kvm kr. pr. kvm., det bebyggede areal er større end 140 kvm., dog kun op til 230 kvm../3 Tillæg og fradrag kr. hvis opvarmningen sker ved gasradiatorer eller ovne (dog ikke el-ovne), eller hvis varmeinstallation mangler kr. hvis opvarmningen sker ved elektricitet kr. hvis ydervægsmateriale er af letbeton, eternit, træ, metal eller betonelementer./4 Tillæg og fradrag 2005 Værditillæg ejerlejligheder kr. hvis tagmateriale er cementsten kr. hvis tagmateriale er eternit, asbestfri fibercement, metalplader, PVC, glas eller " andet" kr. hvis tagmateriale er built-up tag kr. hvis tagmateriale er tagpap. For ejerlejligheder i dobbelthuse samt i to- og trefamilieshuse gives der i det meste af landet et tillæg til bygningsværdien. Tillægget udgør 15 pct. for ejerlejligheder i ét-plans dobbelthuse i Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommunerne i Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. For andre ejerlejligheder i dobbelthuse samt i to- og trefamilieshuse udgør tillægget 5 pct. I kommuner med under indbyggere i største bymæssige bebyggelse gives der intet tillæg til bygningsværdien. Fri/ikke fri ejerlejligheder Ejerlejligheder kan være "fri" eller "ikke fri" for lejelovgivningens bindinger, som bl.a. tager sigte på beskyttelse af hidtidige lejere mod opsigelse. Handelsværdien er væsentlig lavere for ejerlejligheder, som fortsat er udlejet sammenlignet med ejerlejligheder, der frit kan omsættes. For ikke fri ejerlejligheder nedsættes forslaget derfor med 50 pct. Hvor enkelte ejerlejligheder sælges og genudlejes på langtidskontrakt, vil deres status som ikke fri ligeledes forblive uændret. Genudlejes en ejerlejlighed på korttidskontrakt, ændres dens status derimod til fri. Tilbagevurdering i relation til ejendomsværdiskatten Gælder kun for ændringer der kræver byggetilladelser Bente Naver Ejendomsrådgivning 12

13 Om- og tilbygninger - behandles afhængig af, om de kræver byggetilladelse Om- og tilbygninger, der kræver byggetilladelse Om- og tilbygninger, der ikke kræver byggetilladelse Vurdering 2002 Værdiforøgelsen som følger af om- eller tilbygningen vurderes på og niveau Ingen stigninger uanset værdiforøgelsen Vurdering 2003 Eksempel ombygning i 2003 Bente Naver Ejendomsrådgivning 13

14 Omberegningen til 2001 og niveau Sker i forhold til de gamle regler dvs. under hensyntagen til Antal badeværelser Brændeovne Stråtag Osv. Ændringer i omsætningsloven Træder i kraft Men det forventes at dele heraf udskydes nogle måneder Endnu ingen bekendtgørelse Annoncering 5 Fremover kun krav om oplysning af kontantpris eller skønnet kontantpris Hvis der gives oplysning om økonomi, skal oplysningerne stadig fremstå ensartet Ikke mere krav om ejendomstype, beliggenhed, størrelse, byggeår, antal værelser og etager Valgfrit hvilke oplysninger, der gives Forudsætning, at normerne ændres Provision mv. 7 stk. 2 Der skal oplyses om provision, rabat eller andet vederlag som følge af formidling eller fremskaffelse af finansiering, forsikring, annoncering eller andre ydelser Det skal oplyses fra hvem disse modtages Skal gives skriftligt samtidig med at forbrugeren forelægges vilkår eller forhold, der har med indkomsten at gøre Rabatter er også på annoncer mv. Erhvervsudøvelse - 8 stk. 1 Virksomhed som ejendomsformidler må kun udøves af Ejendomsmæglere Advokater Hidtil Må kun drives af.. Ejendomsformidlingsvirksomhed - 8 stk. 2 Ejendomsformidlingsvirksomhed må organiseres som Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab Kommanditselskab Anpartsselskab Aktieselskab Skal ske fra selvstændigt forretningssted, medmindre alle ejere er ejendomsmæglere eller advokater Bente Naver Ejendomsrådgivning 14

15 Ejendomsformidlingsvirksomhed Alle må eje ejendomsformidlingsvirksomhed Hvis nogle af ejerne eller aktionærerne ikke er ejendomsmæglere eller advokater må der ikke samtidig drives anden form for virksomhed fra lokalerne Eksempel: Pengeinstitut eller realkreditinstitut Men gælder også mæglerforretninger, hvor der er partnere/medindehavere, der ikke er ejendomsmæglere/advokater Sikkerhedsstillelse 8 stk pkt. Også andre virksomheder, der driver ejendomsformidling, skal stille sikkerhed for Kr Og tegne forsikring for Kr Navn på virksomhed 8 stk. 4 Nu kun: Erhvervs- og selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om ejendomsformidlingsvirksomhed Dødsboers drift - 8 stk. 6 Bestemmelsen udgår Boet kan jo nu drives virksomheden, når der blot ansættes en ejendomsmægler eller advokat Det er udgået, at kun ejendomsmæglere må lægge navn og forskrifter til virksomheden Formidlingsaftalens 10 stk. 1 og 2 Der skal ske specifikation af de ydelser, der ikke er obligatoriske Prisen herfor skal specificeres Gælder f.eks. Markedsføring Fremvisning Bistand ved handlens efterfølgende berigtigelse Der kan oplyses et samlet vederlag for de obligatoriske ydelser Hvis ikke resultatafhængigt honorar, skal alle ydelser specificeres Berigtigelse Det præciseres at man skal drive virksomheden med hensyntagen til begge parters interesser Først når fortrydelsesretten er udløbet, må der indgås aftale med køber om at berigtige handlen Gælder også mundtlige aftaler Kan ikke fraviges med sælgers accept Hvis der opstår modsatrettede interesser, skal ejendomsmægleren trække sig fra berigtigelsen Bente Naver Ejendomsrådgivning 15

16 Økonomisk eller personlig interesse - 16 stk. 2 og 3 Interesse i handlen som sådan Valg af finansiering Valg af forsikring Andre ydelser Skal oplyses sælger i formidlingsaftalen Skal oplyses køber i salgsopstillingen Ejendomsmæglerens pligter 17 stk. 1 og 2 Ejendomsmægleren skal som hidtil Værdiansætte ejendommen og aftale udbudsprisen Beregne brutto/netto på baggrund af finansieringsforslag Beregne salgsprovenu Udarbejde salgsopstilling med de oplysninger som er nødvendige for beslutning Udarbejde købsaftale Ikke mere krav på bistand med handlens efterfølgende berigtigelse Oplysning om lån og finansiering - 18 Stadig krav om oplysning om indestående lån Forslag til finansiering skal fremgå af særskilt dokument Erhvervs- og selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om afgrænsning af udgifterne i stk. 1 om brutto og netto efter 6, herunder hvordan udgifterne skal beregnes og oplyses Fejl i ejerudgift - 24 stk. 2 Det præciseres, at der skal betales en rimelig godtgørelse Både Ved fejl i ejerudgift Og Ved fejl i finansieringsforslag Nye regler for licitation Endnu en lovændring undervejs DE og Forbrugerrådet kunne ikke blive enige om nye regler Lovforslaget foreslår, at ministeren kan lave regler for licititation/budrunde Selve regelsættet skal komme efterfølgende i en bekendtgørelse Bente Naver Ejendomsrådgivning 16

17 Fra forarbejderne I Norge blev der i 2002 indsat en hjemmel til, at der kan fastsættes nærmere regler om budgivning og ret til at få oplysninger om bud og budgivere. Formålet med hjemlen var, at der kan fastsættes regler, som bidrager til øget gennemsigtighed og som forebygger forsøg på svindel under en budproces. Den norske hjemmel er udnyttet ved en bekendtgørelse fra 2004, som fastsætter regler om indsyn i budjournalen. Budjournalen er en liste, som ejendomsmægleren er forpligtet til at lave over bud og budgivere. Efter reglerne kan køberen, efter at en handel er kommet i stand, kræve fuldt indsyn i budjournalen. Endvidere kan en budgiver, efter at en handel er kommet i stand, eller budgivningen er afsluttet uden at handel er kommet stand, kræve at få en kopi eller udskrift af budjournalen, dog uden oplysning om budgivernes identitet. Ikke budrunde med 1 byder Endvidere skal reglerne forhindre, at der anvendes budrunder eller at en budrunde opretholdes i tilfælde, hvor der kun er én interesseret køber, eller der kun afgives bud fra én budgiver eller køber. I disse tilfælde kan det være en løsning, at handelen overgår til et almindeligt salg med forhandling mellem parterne på baggrund af udbudsprisen Nye regler om deponering Ministeren skal kunne fastsætte nye regler om størrelsen af deponering forrentning af deponering tidspunkt for garantistillelse Forrentning af deposita For så vidt angår krav om depositum vil reglerne medføre, at der fortsat er aftalefrihed med hensyn til, om køber ved projektsalg skal stille depositum, før sælger har skrevet under på købsaftalen. Reglerne vil imidlertid betyde, at sælger/mægler ikke ved almindeligt salg må kræve depositum fra køber, før sælger har skrevet under. Både ved almindeligt salg og ved projektsalg vil køber få refunderet pengene med renter, hvis handelen ikke gennemføres. Gennemføres handelen, vil køber få pengene forrentet af sælger/mægler frem til overtagelsesdagen. Reglerne vil blive udformet under hensyntagen til, at ejendomsmæglerens råden over de deponerede midlerne skal give køberne tilstrækkelig sikkerhed. Garantistillelse For så vidt angår garantistillelse skal reglerne sikre, at sælger både ved almindeligt salg og ved projektsalg ikke må kræve garantistillelse for restkøbesummen, før sælger har skrevet under på købsaftalen Udlevering af materiale Det indføjes, at der er pligt til at udlevere visse informationsmaterialer til parterne i en ejendomshandel Der skal bl.a. indføres regler om, at en formidler er forpligtet til at afgive en»negativ erklæring«, hvor denne erklærer, at formidleren ikke har nogen personlig eller økonomisk interesse i handelen udover den sædvanlige salærinteresse. Bente Naver Ejendomsrådgivning 17

18 Standarddokumenter Ministeren skal kunne stille krav om nye standarddokumenter, som altid skal anvendes Bestilling af tilstandsrapport mv. Reglerne om, at vi ikke må bestille Tilstandsrapporter og Energimærker ddirekte o til loven og kommer dermed til at omfatte alle aktører Disciplinærnævn Disciplinærnævnet består af en formand, som skal være dommer, og mindst 6 andre medlemmer, hvoraf 2 skal være ejendomsmæglere, 2 skal være repræsentanter for forbrugerne og 2 skal være personer med særligt kendskab til ejendomshandel Ved nævnets behandling af en sag skal der foruden formanden eller næstformanden altid deltage mindst 1 ejendomsmægler, 1 repræsentant for forbrugerne og 1 sagkyndig Bøder 29 b. En ejendomsmægler, som tilsidesætter de pligter, som loven foreskriver, kan af disciplinærnævnet tildeles en advarsel eller pålægges en bøde på maksimalt kr. Bøden tilfalder statskassen. Stk. 4Hvis der påhviler den ejendomsmæglervirksomhed, som den pågældende ejendomsmægler er indehaver af eller ansat i, et selvstændigt ansvar, jf. 29 a, stk. 4, eller et medansvar for tilsidesættelsen af ejendomsmæglerens forpligtelser, jf. stk. 1, kan ejendomsmæglervirksomheden tildeles en advarsel eller pålægges en bøde, der tilfalder statskassen, på maksimalt kr. Frakendelse af registrering Hvis en ejendomsmægler har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed, og de udviste forhold giver grund til at antage, at den pågældende ikke i fremtiden vil udøve virksomheden på forsvarlig måde, kan disciplinærnævnet begrænse den pågældendes adgang til at udøve ejendomsformidling eller slette ejendomsmæglerens registrering efter 25 på tid fra 6 måneder til 5 år eller indtil videre. Kan indbringes for Landsretten Afgørelser fra nævnet kan indbringes for Landsretten Skal ske indenfor 4 uger Bente Naver Ejendomsrådgivning 18

19 Olietanke under liter Olietanke Ansvaret efter jordforureningsloven trådte i kraft Forsikring betales af oliebranchen Tegnet hos Topdanmark Kun for i-brug-værende olietanke Selvrisiko kr. Private boligejere Det ubetingede forureneransvar omfatter ikke Private boligejeres forureninger Bortset fra olietanke Olietanke skal være omfattet af en lovpligtig forsikringsordning Dækning 2 mio. kr. Det offentlige betaler resten Hvornår privat bolig Hvis 50% eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank anvendes til beboelse, anses ejendommen som bolig Hvis en bolig er udlejet Forsikringspligten påhviler ejeren af ejendommen også når denne er udlejet Påbud udstedes til ejeren Ved køb af blandet bolig/erhverv må man vurdere ud fra arealerne om der er pligt til at være omfattet af forsikring Forsikringsdækningen Iflg forarbejderne til jordforureningslov: Undtaget fra pligten til forsikringsdækning er forureninger der er forårsaget ved forsætlige handlinger fra nuværende ejer tilfælde hvor ejeren vidste eller burde vide at installationen ikke opfylder olietankbekendtgørelsen bl.a. Ajva-tanke og tanke fra før 1970 samt fra andre tanke, der skal være afblændet på det tidspunkt Bente Naver Ejendomsrådgivning 19

20 Tankattest Efter både den nye og den gamle olietanksbekendtgørelse skal man have en tankattest mange som ikke er i besiddelse heraf kan evt. fås hos kommunen Konstateringstidspunktet afgørende Iflg. 48 kan der kun gives påbud til private boligejere hvis forureningen konstateres efter Påbud kan gives til boligejere hvis olietanken har været brugt efter denne dato Ejerpligter Olietank skal miljøsikres Skal undersøge om Olietanken opfylder kravene i bekendtgørelsen Ved etablering af ny tank Meddele hvornår etablering sker Senest 4 uger før påbegyndelse Villatanke dog 14 dage før Beskrivelse Skitse Der er i løbet af årene blevet uddelt pjece til samtlige villaejere, som i dag har en olietank. Pjecens hedder Få din olietank miljøtjekket. Tankattest eftersendes Kravene Olietanke skal have enstrenget rørføring. Overjordiske olietanke skal have overfyldningsalarm. Alle nedgravede kugleformede plasttanke produceret af AJVA-PLAST A/S skal sløjfes. Nogle når de er 20 år og nogle allerede efter 12 år. Nedgravede villatanke fra før 1. april 1970 skal som hovedregel sløjfes. Pligt til at oplyse kommunen om placering af en ny olietank. Ny olietankbekendtgørelse fra Bekendtgørelsen omfatter alle tanke, rørsystemer og pipelines, der bruges eller skal bruges til olie eller olieprodukter. Der er tale om en opstramning, som bl.a. at omfatter: at der indføres aldersgrænser for små anlæg på år alt efter tanktype at der indføres skærpede krav til installation af anlæg generelt at der gives påbudsmuligheder overfor åbenlyst uforsvarlige anlæg Bente Naver Ejendomsrådgivning 20

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

Smukt beliggende ved Gudenåen

Smukt beliggende ved Gudenåen Smukt beliggende ved Gudenåen Teglgårdsparken 168, 8882 Fårvang I dette sommerhus område smukt beliggende ved Gudenåen, ved Fårvang lige nord for Silkeborg, ligger dette hyggelige sommerhus, idyllisk omgivet

Læs mere

Ejendomsmæglerfirma Svend Bille Ansvarlig indehaver Svend Bille Ved Faurgården 7 4300 Holbæk mailadr: sbille@post3.tele.dk mobiltlf.

Ejendomsmæglerfirma Svend Bille Ansvarlig indehaver Svend Bille Ved Faurgården 7 4300 Holbæk mailadr: sbille@post3.tele.dk mobiltlf. Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Ejendomsmæglerfirma Svend Bille Ansvarlig indehaver Svend Bille Ved Faurgården 7 4300 Holbæk mailadr: sbille@post3.tele.dk mobiltlf.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 Stenhuggervej 1, 6710 Esbjerg V Velbeliggende erhvervsbygning med stor opmærksomhedsværdi Pris kontant: Kr. 1.800.000 Kun kr. 3.400 pr. kvm. Areal butiksdel:

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111734 4.623

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111734 4.623 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østre Alle 71A, 3250 Gilleleje 5.950.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111734 4.623

Læs mere

LYNGE JENSEN Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Rødegårdsvej 45, 4720 Præstø Tlf. 55 99 14 44 CVR-nr. 34554854

LYNGE JENSEN Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Rødegårdsvej 45, 4720 Præstø Tlf. 55 99 14 44 CVR-nr. 34554854 Kontantpris 495.000 Udbetaling 25.000 Brutto pr. md. 3.390 Netto pr. md. 3.378 v 34,15 Beskrivelse: Velholdt ejendom opført i 1972 i letbeton med eternittag og opvarmning ved centralvarmenaturgas. Ejendommen

Læs mere

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m²

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m² Boligbeskrivelse Kontantpris Kontantpris Kontakt sælger Navn Jesper Bach Telefon - 425.000 kr. Hjejlevej 13D, 8641 Sorring Til salg gennem Nybolig Hammel Tlf.: 8696 3000 SAGSNR. H1745 Bolig på 60 kvm og

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

SPÆNDENDE OG CHARMERENDE

SPÆNDENDE OG CHARMERENDE SPÆNDENDE OG CHARMERENDE Nørre Boulevard 70, 4600 Køge EN STOR OG SPÆNDENDE VILLA MED EN SÆRDELES CENTRAL BELIGGENHED Masser af plads og masser af gammeldags charme og atmosfære! Ejendomstype..................

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbro 17-9000 Aalborg Tlf. 9810 1435 - Fax.

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Skøn beliggenhed med plads til heste

Skøn beliggenhed med plads til heste Skøn beliggenhed med plads til heste Engdraget 1, 363 Jægerspris Ejendom på landet med mulighed for udnyttelse af 1.sal. Masser af plads - 5 kvm. udhus og carport med hesteafdeling. Ejendomstype..................

Læs mere

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel Tjek din olietank 1 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111643 4.816

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111643 4.816 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Store Orebjergvej 1, Rågeleje, 3210 Vejby 8.950.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmet John Frandsen A/S Vesselbjergvej 6 E - 8370 Hadsten Tlf. 8698 3100 - Fax. 8698 0330 E-mail: hadsten@johnfrandsen.dk

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Lyngvangen6, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-007 Dato: 04-03-2015 Beskrivelse: Etplans gulstensvillai meget flot

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tophøjvej8, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-013 Dato: 13-04-2015 Beskrivelse: Dejlig etplans villa - i utrolig velholdtstand.

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111760 24.601

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111760 24.601 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Nordre Strandvej 99A, 3150 Hellebæk 12.950.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111760

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Kort & info Bolig#28722

Læs mere

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Kort & info Bolig#26803 Rækkehus Næsten ny enderækkebolig på 105 m2 i veludbygget

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

Dejligt sommerhus med fri udsigt over marker samt til Arresø

Dejligt sommerhus med fri udsigt over marker samt til Arresø Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Dejligt sommerhus med fri udsigt over marker samt til Arresø Blåfuglevej 15 3300 Frederiksværk Sags

Læs mere

Velfungerende ejendom-2 altaner

Velfungerende ejendom-2 altaner Velfungerende ejendom-2 altaner Messinavej 7 02. TV, 2300 København S RobinHus Mægleren: - Effektivt og moderne ejendomsmægler koncept. - Fast salær uanset din boligs pris - Spar på salæret, ikke på trygheden

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tingvej 11, Horne, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-017 Dato: 28-03-2015 Beskrivelse: Særdeles velbeliggende etplans

Læs mere

DEJLIG VINKELVILLA. Engrøjel 41, 2670 Greve. Dejlig gulstens vinkelvilla, i eftertragtet kvarter. Skole, daginstitution og legeplader i gåafstand.

DEJLIG VINKELVILLA. Engrøjel 41, 2670 Greve. Dejlig gulstens vinkelvilla, i eftertragtet kvarter. Skole, daginstitution og legeplader i gåafstand. DEJLIG VINKELVILLA Engrøjel 41, 2670 Greve Dejlig gulstens vinkelvilla, i eftertragtet kvarter. Skole, daginstitution og legeplader i gåafstand. Dejlig gulstens vinkelvilla på 152 kvm., 30 kvm. muret garage

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Brug for plads? Så se her!

Brug for plads? Så se her! Brug for plads? Så se her! Skovbyvej 24, 4840 Nørre Alslev Med hele 205kvm., bolig, og med en dejligt charmerende beliggenhed, er denne ejendom helt perfekt til børnefamilien der har behov for mange værelser,

Læs mere

136 kvm. dejlig familiebolig

136 kvm. dejlig familiebolig 136 kvm. dejlig familiebolig Kamstrupvej 30, 2610 Rødovre Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris............... 2.995.000........ Udbetaling................ 150.000...... Brutto...................

Læs mere

NORDKYSTBOLIG v/ Ejendomsmægler Anders Clausen, MDE Tlf. 2114 6252 - E-mail: ac@nordkystbolig.dk Rævebakken 30 A, 3120 Dronningmølle

NORDKYSTBOLIG v/ Ejendomsmægler Anders Clausen, MDE Tlf. 2114 6252 - E-mail: ac@nordkystbolig.dk Rævebakken 30 A, 3120 Dronningmølle Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling NORDKYSTBOLIG v/ Ejendomsmægler Anders Clausen, MDE Tlf. 2114 6252 - E-mail: ac@nordkystbolig.dk Rævebakken 30 A, 3120

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge.

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge. SALGSPROSPEKT Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge Sag 4396 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk Mægler: Carsten Schou Dato: 9. december 2014 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

Stuelejlighed i Centrum

Stuelejlighed i Centrum Stuelejlighed i Centrum Thorkildsgade 28, 5000 Odense C Velholdt villalejlighed (Ideel anpart af 2 familieejendom)på 63 m² beliggende i stueetagen. Med udgang til en dejlig fælles terrasse i den sydvendte

Læs mere

Klassisk stil - 4 vær. - 2 badevær.

Klassisk stil - 4 vær. - 2 badevær. Klassisk stil - 4 vær. - 2 badevær. Orionvej 17, 3100 Hornbæk Ejendomstype... Fritidshus... Kontantpris... 1.895.000... Udbetaling.... 95.000... Brutto... 10.864... Netto...... 9.735... Boligareal... 101..

Læs mere

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936 HUMLEBÆK - Bakken 6 Sagsnr. 30501936 Kontakt: Thomas Christian Jürgensen Mobil 26302233 Kontantpris 4.500.000 Ejerudgift pr. md. 7.549 Finansieret: Udbetaling 225.000 Brutto/netto ekskl. ejerudgift 20.297/16.640

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kongelundsvej 514, 2791 Dragør Sagsnr.: AB6021 Dato: 06-10-2015 Beskrivelse: Total Istandsat I Bedste Materialer

Læs mere

Ejendomsmæglerfirma Svend Bille Ansvarlig indehaver Svend Bille Ved Faurgården 7 4300 Holbæk mailadr: sbille@post3.tele.dk mobiltlf.

Ejendomsmæglerfirma Svend Bille Ansvarlig indehaver Svend Bille Ved Faurgården 7 4300 Holbæk mailadr: sbille@post3.tele.dk mobiltlf. Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Ejendomsmæglerfirma Svend Bille Ansvarlig indehaver Svend Bille Ved Faurgården 7 4300 Holbæk mailadr: sbille@post3.tele.dk mobiltlf.

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: R1183 937

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: R1183 937 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Grønbjergvej 12, 6973 Ørnhøj 675.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 04-06-2015 R1183 937 Beskrivelse:

Læs mere

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø SALGSPROSPEKT Værkstedsejendom med beboelse. Dyrlevvej 26, 4720 Præstø Sag ERH14072 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Dyrlevvej 26 4720 Præstø

Læs mere

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Salgsopstilling Adresse: Møllevej 1, Åle, 7160 Tørring Sagsnr.: 1306KS Dato: 22-09-2015 Beskrivelse: BILLIG HUSLEJE

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbrogade 5 D * 8800 Viborg Tlf. 86 61 53

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: KV4011 1.070

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: KV4011 1.070 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Bredgade 4B * 8560 Kolind Tlf. 86 39 53 00 * Fax. 86 46 64 44 E-mail: kolind@johnfrandsen.dk www.johnfrandsen.dk

Læs mere

Villa med bl.a. nye døre og vinduer

Villa med bl.a. nye døre og vinduer Villa med bl.a. nye døre og vinduer Glambækvej 7, 5550 Langeskov Dejlig energivenlig villa er på 153 m² er opført i 1971 i gule teglsten med sort eternittag, velholdt med nyerer vinduer og døre, i plastalu,

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbro 17-9000 Aalborg Tlf. 9810 1435 - Fax.

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Fasanvænget 12, 4040 Jyllinge Sagsnr.: 3503110 Dato: 24-03-2015 Beskrivelse: Helårsgrund i det hyggelige Jyllinge

Læs mere

SKIVE - Klokkedybet 7, Vinde

SKIVE - Klokkedybet 7, Vinde SKIVE - Klokkedybet 7, Vinde Nybyggeri! Flot og spændende funkisvilla Beliggende i nyudstykning i Vinde Kort afstand til midtbyen Cykelsti til skole, indkøb m.m. Leveres som færdigbyg Sagsnr. 29717800

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00763 Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Kærskovhus Tidligere skovløberbolig beliggende syd for Horsens Hovedvejen 161, 8723 Løsning 2 Tilbudsblanket

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved SALGSOPSTILLING 177 m² ejerlejlighed til erhverv - fri for lejemål. Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved Sag ERH15105 God erhvervsejerlejlighed - beliggende i hyggelig handelsgade Her god gående trafik

Læs mere

Skøn villa på strandsiden

Skøn villa på strandsiden Skøn villa på strandsiden Østre Grænsevej 35, 2680 Solrød Strand Skøn og charmerende villa meget tæt på stranden Et hus med masser af hygge og atmosfære og en utrolig dejlig beliggenhed mindre end 1 minuts

Læs mere

MASSER AF PLADS. Olsbækvænge 5, 4600 Køge FLOT OG MEGET VELHOLDT VILLA PÅ 193 M2. Superflot garage og en yderst attraktiv beliggenhed

MASSER AF PLADS. Olsbækvænge 5, 4600 Køge FLOT OG MEGET VELHOLDT VILLA PÅ 193 M2. Superflot garage og en yderst attraktiv beliggenhed MASSER AF PLADS Olsbækvænge 5, 4600 Køge FLOT OG MEGET VELHOLDT VILLA PÅ 193 M2 Superflot garage og en yderst attraktiv beliggenhed Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris............... 2.595.000........

Læs mere

Præstøvej 111, 4700 Næstved

Præstøvej 111, 4700 Næstved SALGSOPSTILLING Velholdt kontorejendom med synlig beliggenhed Præstøvej 111, 4700 Næstved Sag ERH15008 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 11. september 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Præstøvej

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 ½- SALGSPROSPEKT Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 Meget sjældent udbudt ejerlejlighed i den"bedste" gågade i Næstved. 179 m²

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Norgesgade32, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-053 Dato: 19-07-2015 Beskrivelse: Velbeliggendeutraditionelvilla med

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

GOD OG GEDIGEN VILLA. Sejerøvej 18, 4600 Køge VILLA MED DELVIS KÆLDER I EFTERTRAGTET VILLAKVARTER SYD FOR KØGE

GOD OG GEDIGEN VILLA. Sejerøvej 18, 4600 Køge VILLA MED DELVIS KÆLDER I EFTERTRAGTET VILLAKVARTER SYD FOR KØGE GOD OG GEDIGEN VILLA Sejerøvej 18, 4600 Køge VILLA MED DELVIS KÆLDER I EFTERTRAGTET VILLAKVARTER SYD FOR KØGE Fremtræder meget velholdt overalt - men køkken og bad trænger til modernisering! Ejendomstype..................

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241 Rådhustorvet 4, 4.sal., 7100 Vejle Tlf.: 75840123 hesel@hesel.dk - www.hesel.dk SALGSOPSTILLING Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle Sag 34241 Gode og stabile

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT. Pension Lindesdal. Hammersøvej 1, Sandvig, 3770 Allinge

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT. Pension Lindesdal. Hammersøvej 1, Sandvig, 3770 Allinge Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT Pension Lindesdal Hammersøvej 1, Sandvig, 3770 Allinge Sag 1312750 Velholdt

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Villa med store værelser

Villa med store værelser Villa med store værelser Birkens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre 130 kvm bolig med store værelser - mulighed for 4 soveværelser. Beliggende i roligt lukket villa-område.l Ejendomstype.................. Villa...

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Norgesgade1, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-021 Dato: 26-03-2015 Beskrivelse: Pæn og velholdtetplans gulstensvillapå

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglerringen Odense A/S v/karen Friis Skibhusvej 78 5000 OdenseC Telefon6613 2613 Email: info@66132613.dk Adresse: Særslevgårdsvej5,

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Ringparken 3, 9800 Hjørring Sagsnr.: 15-015 Dato: 01-04-2015 Beskrivelse: Velbeliggende1½ plans rødstensvillamed

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 * 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 80 08 * Fax. 86 68 50 08 E-mail:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Dr Louisesvej 5, 7800 Skive Sagsnr.: DRLO5 Dato: 25-09-2015 Beskrivelse: Spændende hus beliggende i Krabbesholm

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Sortedam Dossering 41D, st. tv, 2200 København N Sagsnr.: NB9109 Dato: 05-10-2015 Beskrivelse: Denne lejlighed

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rummelig udlejningsejendom med tre lejemål og fælles gårdhave Dampmøllegade

Læs mere

FANTASTISK FLOT VILLA

FANTASTISK FLOT VILLA FANTASTISK FLOT VILLA Eriksvej 1, 2690 Karlslunde ET HUS I MEGET FIN STAND OG MED MASSER AF MULIGHEDER Men det skal faktisk "ses" - for det er svært at yde det fuld retfærdighed uden! Kælderarealet på

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Fredensgade 13, 3. th, 2200 København N Sagsnr.: NB8614 Dato: 28-09-2015 Beskrivelse: Lejligheden er beliggende

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

SKIVE - Klokkedybet 22, Vinde

SKIVE - Klokkedybet 22, Vinde SKIVE - Klokkedybet 22, Vinde Nybyggeri! Stort nyt hus med ensidig taghældning Halvanden plan Opført i spændende funkisstil Beliggende i nyudstykning i Vinde Leveres som færdigbyg Sagsnr. 29727800 Kontakt:

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 6.000.000 kr. Bruttoleje: 340.383 kr. Byggeretter

Læs mere

Byggegrund med gåafstand til Fjorden

Byggegrund med gåafstand til Fjorden Byggegrund med gåafstand til Fjorden Åvej 4, 4040 Jyllinge Jyllinge Nordmark er et romantisk og grønt område tæt på fjorden, som oprindeligt var udlagt til sommerhusområde, men efterhånden skiftede området

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Salgsopstilling Blandet bolig/erhverv Sag 23627 Lundsager 32, 5540 Ullerslev Gode anvendelsesmuligheder Synlig beliggenhed på hjørnegrund Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 1.700.000 Etageareal

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Vestergade 26 * 8963 Auning Tlf. 86 49 64 44 * Fax. 86 49 64 77 E-mail: auning@johnfrandsen.dk

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østerlund 10, 2950 Vedbæk 6.495.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111759 4.766 Beskrivelse:

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervsbygning. Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160

SALGSPROSPEKT. Erhvervsbygning. Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160 ½- SALGSPROSPEKT Erhvervsbygning Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160 H Å N D V Æ R K E R T I L B U D Fantastisk beliggenhed direkte ud til Holbækvejen. Murermester villa i røde sten og med rødt

Læs mere

Boligbeskrivelse. Antal værelser 3 Kvm/pris 13.990 Byggeår 2011. Boligareal 100 m² Grundareal 321 m² Kælder - m². Kontantpris

Boligbeskrivelse. Antal værelser 3 Kvm/pris 13.990 Byggeår 2011. Boligareal 100 m² Grundareal 321 m² Kælder - m². Kontantpris Boligbeskrivelse Dybdalgårdvej 129, 5750 Ringe Næsten ny villa på 100 m2 med carport og redskabsrum til salg i attraktivt kvarter. Boligen er opført i 2011 og fremstår som ny. Boligen bliver nymalet inden

Læs mere