Energimærkning Offentlig vurdering Ændringer i omsætningsloven overordnet Olietankbekendtgørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning Offentlig vurdering Ændringer i omsætningsloven overordnet Olietankbekendtgørelsen"

Transkript

1 Dagens emner Underviser Energimærkning Offentlig vurdering Ændringer i omsætningsloven overordnet Olietankbekendtgørelsen Statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger også kaldet Energimærkningsloven Ny energimærkningsordning Trådte i kraft Nogle dele dog først Er nu delvist udsat til skyldes forsinkelse med IT-løsning Hvorfor nye regler De nye regler indføres som led i gennemførelsen af EU's bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne EU har fundet Danmarks ordning om energimærkning så værdifuld, at den er indført i det øvrige EU med de nævnte mindre ændringer Den nye ordning erstatter de hidtidige energimærkningsordninger (EM og ELO) og gælder for nye såvel som eksisterende bygninger, undtagen f.eks. industri og landbrug. Gyldighed Energimærker udarbejdet før altid gyldige i 3 år ELO-mærker udarbejdet før altid gyldige i 3 år Energimærker og ELO-mærker lavet gyldige i 3 år, hvis lavet efter gamle regler gyldige i 5 år hvis lavet efter nye regler Energimærker lavet fra gyldige i 5 år Bente Naver Ejendomsrådgivning 1

2 Desuden ny kedelordning Udover den nye energimærkning gælder fra en Ny kedelordning Almindelige oliefyr skal synes hvert 2. år dog første gang når fyret er 5 år Desuden et større engangssyn, når kedlen bliver 15 år Gennemgås ikke i det efterfølgende Omfattede ejendomme Alle faste ejendomme Også fritidshuse Dog ikke fritliggende huse på under 50 m² Desuden undtaget: Bygninger til landbrug, skovbrug, gartneri stuehuse dog omfattet Bygninger til industri og håndværk El- gas eller varmeværk, forbrændingsanstalt Anden bygning til landbrug, industri mv. Blandede ejendomme Hvis mere end halvdelen anvendes til de undtagne formål, er hele ejendommen undtaget Dette gælder dog ikke ved ejerskifte for selvstændige lejligheder eller enheder, der ikke anvendes til de undtagne formål, idet der skal ske energimærkning ved ejerskifte Andre undtagelser Carporte Kolonihavehuse Fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 50 m² Kirker Bygninger der er aftalt solgt til nedrivning Bygninger hvor der ikke bruges energi til regulering af indeklimaet Hvornår udlevering af energimærke Ved salg For de nævnte ejendomme Ved udlejning gælder fra Undtagelse Udlejning for mindre end 2 måneder Udlejning af værelse i udlejers bolig Energimærkningslovens 6 stk. 1 Ved salg af en ejendom eller ejerlejlighed skal der foreligge en energimærkning for henholdsvis ejendommen eller ejerlejligheden, jf. 3, 4 og 10. Det påhviler sælger at sørge for, at køber, inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom eller ejerlejlighed. Bente Naver Ejendomsrådgivning 2

3 Energimærkningslovens 6 stk. 4 Stk. 4. En ejer af en ejerlejlighed kan til enhver tid kræve, at ejendommens ejerforening snarest muligt uden beregning stiller en gyldig energimærkning for ejerlejligheden, som indgår i ejendommens energimærkning, til rådighed, således at ejeren vil kunne opfylde sin forpligtelse om at fremlægge energimærkning inden et eventuelt salg af lejligheden. Hvis ejerforeningen ikke efter påkrav udleverer energimærkningen til ejeren af en ejerlejlighed i ejendommen, kan den pågældende ejer lade energimærkningen udføre for ejerforeningens regning eller som sælger af ejerlejligheden forlange udgifter efter stk. 2 dækket af ejerforeningen. Ejerlejligheder Ejeren af en ejerlejlighed kan kræve At ejerforeningen leverer et energimærke for ejerlejligheden og ejendommen til brug for salg af lejligheden (lovens 6 stk. 4) Skal ske uden beregning Hvis foreningen ikke leverer efter påkrav, kan ejeren lade energimærket udarbejde for ejerforeningens regning Ejerlejligheder Kun hovedejendommen og ikke de enkelte ejerlejligheder skal energimærkes. Ejendomme over m² hvert 5. år og Ejendomme under m² kun ved salg Ideelle anparter og andelsboliger Også ideelle anparter skal snart energimærkes Andelslejligheder, anpartslejligheder, aktielejligheder mv. skal energimærkes Andelsforeningen m.v. skal på lige fod med ejerforeningen uden beregning levere energimærket I begge tilfælde gælder kravet fra Væsentlige om og tilbygninger Hvis ændringer med tilbygning, ombygning mv. som i væsentligt omfang ændrer energiforbrug, skal der laves nyt energimærke ved salg, udlejning mv. Drejer sig om byggearbejder vedrørende klimaskærmen eller installationer, der Enten Berører 25% af klimaskærmen Eller 25% af seneste offentlige vurdering med fradrag af grundværdien (forskelsværdien) Energimærkning ved nybyggeri mv. For at få byggetilladelse til nybyggeri og større ombygninger Indberetning af Beregnet energibehov Dokumentation for at energirammen er opfyldt Oplysninger om evt. lavenergiklasse Kvittering for indberetningen en forudsætning for byggetilladelsen Ny energimærkning skal udarbejdes inden ibrugtagning Bente Naver Ejendomsrådgivning 3

4 Sådan ser det nye energimærke ud Sådan ser energimærke på nyt hus ud Baggrund for beregning af besparelser Relevant fastforrentet realkreditlån 20 år Ingen omkostninger til lånesagsgebyr m.v. Store ejendomme Ejendomme over m² Skal have energimærkning Mindst hver 5. år Inden det gamle energimærke udløber Ejerforeningen har pligten, når hovedejendommen er over m² Forbundet med bødestraf at undlade Sådan ser energimærke for større ejendom ud Priser fra bekendtgørelse 113/ Energikonsulenter må ved energimærkning af et enfamiliehus ikke kræve højere honorar end følgende: 1) Under 100 m2 : Maksimalt kr inkl. moms. 2) m2 : Maksimalt kr inkl. moms. 3) 200 m2 - : Maksimalt kr inkl. moms. Stk. 2. Energikonsulenter må ved energimærkning af et flerfamiliehus under 500 m2 ikke kræve højere honorar end følgende: 1) Under 100 m2 : Maksimalt kr inkl. moms. 2) m2 : Maksimalt kr inkl. moms. 3) m2 : Maksimalt kr inkl. moms. Er ejendommen over 500 m², er der fri prisdannelse /konkurrence Bente Naver Ejendomsrådgivning 4

5 Beregningsgrundlag Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte honorarer beregnes på baggrund af det samlede etageareal for ejendommen eller bygningen beregnet som summen af de samlede bolig- og erhvervsarealer for ejendommen eller bygningen i henhold til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Tillæg for alder m.m. 12. De i 11 nævnte honorarer kan forhøjes med følgende maksimale tillæg: 1) Kr inkl. moms såfremt ejendommen er opført før 1. januar ) Kr. 500 inkl. moms såfremt ejendommen energimærkes for første gang, og hvor der derfor skal foretages en fuldstændig indtastning af data til FEM-sekretariatet. Tillægget kan ikke opkræves i forbindelse med nye bygninger, hvis energikonsulenten har fået stillet en elektronisk version af energirammeberegningen til rådighed. Samtidig med tilstandsrapport 13. De i 11 nævnte honorarer skal reduceres med kr. 400 inkl. moms, såfremt energikonsulenten udarbejder energimærkningen samtidig med et huseftersyn efter bestemmelserne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Energikonsulenten skal være upartisk Her må energikonsulenten ikke lave rapporten: Hvad skal ejeren levere Ejerens oplysninger Ejeren skal afgive nogle få oplysninger om ejendom -men Bente Naver Ejendomsrådgivning 5

6 Almindelig ejendomsvurdering Offentlig vurdering Der skal kun foretages almindelig vurdering hvert andet år. Ejerboliger skal vurderes i ulige år, første gang i 2003 næste gang i 2007 Andre ejendomme skal vurderes i lige år, første gang i 2004 og næste gang i 2006 Ved de almindelige vurderinger er vurderingsterminen den 1. oktober i det år, hvori vurderingen foretages. Ejendommens tilstand og prisforholdene pr. pågældende 1. oktober lægges til grund ved ansættelsen Ekstra vurderinger Året efter den almindelige vurdering foretages der omvurdering 1) af ejendomme, fra hvilke der er afhændet eller til hvilke der er lagt et særskilt matrikuleret areal, når erhvervelsesdokumentet er blevet tinglyst som adkomst, 2) af ejendomme, ved hvilke der uden forandring af matrikelbetegnelsen er sket arealændring som følge af arealoverførsel, for så vidt ændringen har påviselig virkning på ejendomsværdien eller grundværdien, 3) af ejendomme, fra hvilke der er udskilt et areal, når dette er blevet ansat ved en vurdering i henhold til 4, stk. 1, eller når arealet i overensstemmelse med reglerne i 8, stk. 3, skal vurderes som en selvstændig ejendom, 4) af ejendomme, fra hvilke der er eksproprieret areal, eller til hvilke der er lagt eksproprieret areal, for så vidt arealændringen har påviselig indvirkning på ejendomsværdien eller grundværdien, samt af ejendomme, der er omfattet af en foreløbig kendelse i henhold til lov om jordfordeling mellem landejendomme, Ekstra vurderinger 5) af ejendomme, der har lidt væsentlig skade ved brand, storm eller lignende, eller hvis ejendomsværdi må antages at være gået væsentligt ned som følge af nedrivning af bygninger, 6) af ejendomme, der som følge af offentlige foranstaltninger er undergået værdiforringelse, og hvor der ved forlig eller kendelse af vedkommende myndighed er tillagt ejeren erstatning herfor, samt ejendomme, der overføres fra byzone eller sommerhusområde til landzone, 7) af nye ejendomme, herunder ejendomme, som er opstået ved opfyldning, ved en ejendoms opdeling i ejerlejligheder eller ved opførelse af en bygning på lejet grund, 8) af ejendomme, på hvilke der er foretaget om- eller tilbygning, 9) af nybyggede ejendomme, 10) af ejendomme, der har ændret anvendelse. Årsregulering genopstod 3a Året efter den almindelige vurdering foretages ved den centrale told- og skatteforvaltnings foranstaltning pr. 1. oktober en regulering af ansættelserne af ejendoms- og grundværdi samt fordelingerne heraf under hensyn til den ændring i prisforholdene, der er sket siden den seneste almindelige vurdering. Reguleringen sker på grundlag af statistiske oplysninger om salgsprisen for ejendomme af den pågældende art inden for det pågældende amt henholdsvis Bornholms Kommune og Københavns og Frederiksberg Kommuner.. Årsregulering genopstået Ejendomsværdier og fordelinger heraf reguleres med den konstaterede prisudvikling inden for ejendomme af den benyttelse, som ejendommen er henført til efter 33, stk. 1, jf. dog 5. pkt. Grundværdier og fordelinger heraf reguleres med den konstaterede prisudvikling af ubebyggede grunde inden for den udnyttelse, der i henhold til planlovgivningen kan ske af tilsvarende grunde i ubebygget stand, jf. dog 5. pkt. De beregnede fremskrivningssatser, jf. 3. og 4. pkt., nedrundes til en med 5 procentpoint delelig reguleringssats. Reguleringssatserne skal godkendes af Ligningsrådet Bente Naver Ejendomsrådgivning 6

7 Årsreguleringer Den første årsregulering blev foretaget pr og omfattede de ejendomme, der først blev omfattet af en almindelig vurdering i Boliger årsreguleredes første gang pr (udsendtes forår 2005) Årsreguleringen foretages af Skat. Der kan ikke klages over en årsregulering. Årsreguleringerne afskaffes Med L207 har regeringen fremsat forslag om at afskaffe årsreguleringerne. Hidtil regulering i forhold til prisudviklingen i de enkelte amter Regionerne for store og kommunerne for små som områder, hvor gennemsnittet tages Har kun betydning for ejendomsskatten og kun hvis denne ikke er reduceret Klager Vurderingsrådene er nedlagt Der skal klages til kommunen Ved klage behandles sagen først på embedsniveau Hvis ingen enighed går sagen til et vurderingsankenæv n 15 uafhængige vurderingsankenævn med i gennemsnit 5 medlemmer. et vurderingsankenævn for hvert amt og et fælles vurderingsankenævn for København og Frederiksberg kommuner Omvurdering efter 4 Man kan altid begære en ejendom omvurderet for egen regning Udgifterne ved vurderinger efter VUL 4, stk. 1, afholdes af den, der har begæret vurderingen, medmindre ejendoms- eller grundværdien bliver ansat mindst 10 pct. lavere ved omvurderingen end ved den nærmest forudgående vurdering, jf. VUL 4, stk. 5. (i så fald gratis) Gebyret udgør pt. kr. 423,72. Nye vurderingsregler fra 2003 Fra ministeriets lovresumé: Der skal ske forenkling af vurderingsforslagssystemet, således at der fremover opereres med færre parametre end i dag - der tages hensyn til ejendommens beliggenhed, areal og alder, hvorimod der ikke gives tillæg for stråtag, brændeovn eller solvarme, ligesom der ikke skal tages hensyn til ejendommens badeværelses-, toilet- eller køkkenforhold eller lignende. Dette er implementeret fra 2003 Anvendes ikke ved omvurderinger til 2001 og 2002-niveauerne Offentlige vurderinger Ejendomsværdi Både bygninger og grund Grundværdi byggeretsværdi kvadratmeterværdi fradrag for forbedringer falder væk efter 30 år Ejerboligværdi/stuehusværdi landbrugsejendomme skovbrugsejendomme blandet bolig og erhverv tofamilieejendomme Bente Naver Ejendomsrådgivning 7

8 Grundværdi villaer mv. Standardstørrelse x lokal m²-pris x ½ = byggeretsværdien Standardstørrelsen dvs. normalgrunden er ofte 800 m², men varierer se næste planche Hvis grunden er så stor, at der kan udstykkes, beregnes normalt 2 byggeretsværdier Eksempel 600 m² ved en lokalpris på 400,-/m²: 800 x ½ x 400 = x ½ x 400 = I alt = Eksempel m² 800 x ½ x 400 = x ½ x 400 = I alt = Eksempel m² 2 x byggeret = x ½ x400= I alt = Normalgrunde Område til par- Område til cel- og rækkehuse sommerhuse "Lille" normalgrund 400 m² 800 m² Normalgrund 800 m² m² "Stor" normalgrund m² m² Grundværdi - tofamiliehuse Byggeretsværdi rækkehuse mv for tofamiliehuse på en normalparcel regnes der kun én byggeret pr. husenhed ved specifikation af grundværdien. Byggeretsværdiprincippet anvendes på samme måde i en åben-lav eller tæt-lav fællesbebyggelse som i en parcelhusbebyggelse. Nedslag ved grundværdiansættelsen af fællesbebyggelser ud fra den betragtning, at der i grundværdien for en parcelhusejendom er indregnet en forholdsmæssig andel af afholdte udstykningsomkostninger. Nedsættelsen = 12½% Byggeretsværdi etageejendomme Beregnes som den ifølge planlægningen maksimalt tilladte bebyggelsesprocent x etagearealprisen (ved bebyggelsesprocent 100) x grundens faktiske areal i kvadratmeter. Etagearealprisen er det beløb, som en investor skønnes at ville betale for at kunne opføre en kvadratmeter etagebebyggelse på en grund i det pågældende område. Etagearealprisen er den samme for alle grunde i et grundværdiområde. Etagearealprisen udtrykker grundværdiniveauet. Eksempel etageejendomme En ejendom med et grundareal på m2, heraf 200 m2 vej, har en maksimalt tilladt bebyggelsesprocent på 120. Ejendommen ligger i et grundværdiområde, hvor etagearealprisen er kr. Grundværdien beregnes således: m2 x 120% x kr. = kr. 200 m2 = 0 kr. Grundværdi kr. Beregningen af grundværdien er uafhængig af den faktiske udnyttelse af ejendommen. Den anvendes også, hvis ejendommen er ubebygget, bebygget med andet end etagebebyggelse eller bebygget med etagebebyggelse, som afviger fra den maksimalt tilladte. Bente Naver Ejendomsrådgivning 8

9 Grundværdi ejerlejligheder Grundværdien beregnet efter det relevante princip fordeles normalt efter det tinglyste fordelingstal Fører fordelingstallet til en åbenbart urimelig fordeling, kan vurderingsmyndighederne udøve et selvstændigt skøn over fordelingen Ikke altid dobbelt byggeretsværdi fra B. Ved ansættelsen af grundværdien for arealer udlagt til beboelsesformål eller sommerhusformål, hvor beboelsesbygningens placering den 1. januar 2002 var og fortsat er til hinder for en udstykning til to beboelsesparceller, bortses der fra denne udstykningsmulighed Servitutter mv. Rådigheden over fast ejendom er bl. a. begrænset af myndighedernes regulering. Ved ansættelsen af grundværdien tages der hensyn til denne regulering, fx til den fysiske planlægning i medfør af planlovgivningen. Dette fremgår af VUL 13, stk. 2, hvorefter der ved ansættelsen af grundværdien skal tages hensyn til de til grunden knyttede rettigheder og byrder af offentligretlig karakter. Forurenede grunde fra vurderingsvejledningen Er der påvist forekomst af miljøskadelige stoffer i jorden, kan det påvirke værdien af det forurenede areal negativt. Også en begrundet formodning om, at der forekommer sådanne stoffer, kan nedsætte værdien af et areal. Vurderingsmyndighederne må derfor tage oplysninger om jordforurening i betragtning ved ansættelsen af grundværdien. Medfører en jordforurening, at ejendommens værdi som helhed er forringet, må der tillige tages hensyn hertil ved ansættelsen af ejendomsværdien. V2-forurening medfører normalt nedslag på 15% af grundværdien Særlige tillæg eller fradrag Eksempler på forhold der kan give tillæg/fradrag: den bygningsmæssige kvalitet, særligt den håndværksmæssige udførelse ejendommens almindelige vedligeholdelsestilstand individuelle beliggenhedsbetingede forhold, der ikke allerede er taget hensyn til ved grundværdiansættelsen, f. eks. støj- og lysforhold, jordforurening, naboforhold arrondering, terrænforhold individuel indretning (f. eks. etagearealets disponering), haveanlæg m.v. igangværende byggesager Fradrag forbedringer Eksempler fra vurderingsvejledningen: Vejanlæg betalt af ejeren Udgifter til kloakering og etablering af vand-, gas- og elektricitetsforsyning Som regel gives der kun fradrag for udgifter, der vedrører arbejder uden for grunden. Dog kan visse jordarbejder på grunden berettige til fradrag, hvis arbejderne øger den almindelige omsætningsværdi af grunden i ubebygget stand. Bente Naver Ejendomsrådgivning 9

10 Ejerboligværdi på nedlagte landbrug og vindmølleparceller Vurderingslov 33 stk. 8. For ejendomme over m 2, der helt eller delvis er beliggende i landzone, og hvor vurderingsrådet ikke skal foretage en fordeling efter stk. 4-7, foretager vurderingsrådet en fordeling af ejendomsværdien på den del, der knytter sig til ejerboligdelen, og på den øvrige del af ejendommen. Til ejerboligandelen medregnes værdien af et grundareal på m 2. Den øvrige del af grundarealet medregnes til restejendommen. Vindmølleparceller 33 Stk. 9. For ejendomme, der er samnoteret med en vindmølleparcel, jf. 8, stk. 1, og hvor vurderingsrådet ikke skal foretage en fordeling efter stk. 4-7, foretager vurderingsrådet en fordeling af ejendomsværdien på henholdsvis den del, der knytter sig til ejerboligen, og den del, der knytter sig til vindmølleparcellen Kun ejendomsværdiskat Fordelingen anvendes kun i forhold til ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskat af bolig m² Ikke påvirkning på ejendomsskatten, som beregnes af handelsværdien for hele ejendommen Vurderingsforslags-systemet Bruges til Boliger, herunder ejerlejligheder Men ikke Erhvervs- og landbrugsejendomme Arealvægtning bygninger Alle arealer tæller med Siden 2001 tæller udestuer og indbyggede garager ikke fuldt ud med Forskel på vægtning fra kommune til kommune Eksemplerne i det efterfølgende er taget fra hovedstadsområdet Bente Naver Ejendomsrådgivning 10

11 Arealvægtning parcel- og rækkehuse 100 pct. af stueetagens areal (det bebyggede areal ekskl. udestue og øvrige indbyggede arealer) + 80 pct. af udnyttet tagetage, 1. sal eller mansard-etage + 30 pct. af kælderareal + 50 pct. yderligere tillæg for kælderbeboelse + 10 pct. af fritliggende garage, carport, udhus + 20 pct. af indbygget garage, carport, udhus Arealvægtning Sommerhuse - hele landet 100 pct. af stueetagens areal (det bebyggede areal ekskl. udestue og øvrige indbyggede arealer) + 90 pct. af udnyttet tagetage, 1. sal eller mansardetage + 60 pct. af kælderareal +10 pct. af fritliggende garage, carport + 20 pct. af indbygget garage, carport + 20 pct. af overdækket terrasse, udhus (fritliggende og indbygget) + 60 pct. af udestue Arealvægtning ejerlejligheder hele landet 100% af lejlighedens samlede areal +10% af garage-, udhus-, og carportarealer Standardhuset - parcelhuse opført i 1965 ikke om- eller tilbygget 1 toilet 1 badeværelse eget køkken opvarmet med fjernvarme, centralvarme, varmepumpe eller tokammerfyr ydermur af mursten, bindingsværk, PVC, glas, asbestfri fibercement eller "andet" tag af tegl bebygget areal 80 m2-140 m2 Standardlejligheden ejerlejligheder i etageejendomme Tillæg og fradrag 2005 parcelhuset Bygningen opført i 1965 ikke om- eller tilbygget indeholder flere end 8 lejligheder ingen elevator Lejligheden 1 toilet 1 badeværelse eget køkken opvarmet med andet end fjernvarme, ovne (dog ikke elovne) eller gasradiatorer beliggenhed på 1. sal eller højere samlet areal 65 m2-100 m kr. generelt normtal for standardhuset +/- X kr. lokalkorrektion for området - 4 kr. pr. år, bygningen er opført før 1965, ned til kr. pr. år efter 1965, hvis bygningen er opført efter kr. yderligere pr. år, hvis bygningen er opført efter kr. pr. år, hvis bygningen er opført efter 1985 til reduktion af stigningstakt./2 Bente Naver Ejendomsrådgivning 11

12 Tillæg og fradrag kr. yderligere pr. år bygningen er opført efter 1995 til reduktion afstigningstakt + 26 kr. pr. år for om- eller tilbygning efter opførelsesåret, dog kun ned til kr. pr. kvm., det bebyggede areal er mindre end 80 kvm kr. pr. kvm., det bebyggede areal er større end 140 kvm., dog kun op til 230 kvm../3 Tillæg og fradrag kr. hvis opvarmningen sker ved gasradiatorer eller ovne (dog ikke el-ovne), eller hvis varmeinstallation mangler kr. hvis opvarmningen sker ved elektricitet kr. hvis ydervægsmateriale er af letbeton, eternit, træ, metal eller betonelementer./4 Tillæg og fradrag 2005 Værditillæg ejerlejligheder kr. hvis tagmateriale er cementsten kr. hvis tagmateriale er eternit, asbestfri fibercement, metalplader, PVC, glas eller " andet" kr. hvis tagmateriale er built-up tag kr. hvis tagmateriale er tagpap. For ejerlejligheder i dobbelthuse samt i to- og trefamilieshuse gives der i det meste af landet et tillæg til bygningsværdien. Tillægget udgør 15 pct. for ejerlejligheder i ét-plans dobbelthuse i Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommunerne i Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. For andre ejerlejligheder i dobbelthuse samt i to- og trefamilieshuse udgør tillægget 5 pct. I kommuner med under indbyggere i største bymæssige bebyggelse gives der intet tillæg til bygningsværdien. Fri/ikke fri ejerlejligheder Ejerlejligheder kan være "fri" eller "ikke fri" for lejelovgivningens bindinger, som bl.a. tager sigte på beskyttelse af hidtidige lejere mod opsigelse. Handelsværdien er væsentlig lavere for ejerlejligheder, som fortsat er udlejet sammenlignet med ejerlejligheder, der frit kan omsættes. For ikke fri ejerlejligheder nedsættes forslaget derfor med 50 pct. Hvor enkelte ejerlejligheder sælges og genudlejes på langtidskontrakt, vil deres status som ikke fri ligeledes forblive uændret. Genudlejes en ejerlejlighed på korttidskontrakt, ændres dens status derimod til fri. Tilbagevurdering i relation til ejendomsværdiskatten Gælder kun for ændringer der kræver byggetilladelser Bente Naver Ejendomsrådgivning 12

13 Om- og tilbygninger - behandles afhængig af, om de kræver byggetilladelse Om- og tilbygninger, der kræver byggetilladelse Om- og tilbygninger, der ikke kræver byggetilladelse Vurdering 2002 Værdiforøgelsen som følger af om- eller tilbygningen vurderes på og niveau Ingen stigninger uanset værdiforøgelsen Vurdering 2003 Eksempel ombygning i 2003 Bente Naver Ejendomsrådgivning 13

14 Omberegningen til 2001 og niveau Sker i forhold til de gamle regler dvs. under hensyntagen til Antal badeværelser Brændeovne Stråtag Osv. Ændringer i omsætningsloven Træder i kraft Men det forventes at dele heraf udskydes nogle måneder Endnu ingen bekendtgørelse Annoncering 5 Fremover kun krav om oplysning af kontantpris eller skønnet kontantpris Hvis der gives oplysning om økonomi, skal oplysningerne stadig fremstå ensartet Ikke mere krav om ejendomstype, beliggenhed, størrelse, byggeår, antal værelser og etager Valgfrit hvilke oplysninger, der gives Forudsætning, at normerne ændres Provision mv. 7 stk. 2 Der skal oplyses om provision, rabat eller andet vederlag som følge af formidling eller fremskaffelse af finansiering, forsikring, annoncering eller andre ydelser Det skal oplyses fra hvem disse modtages Skal gives skriftligt samtidig med at forbrugeren forelægges vilkår eller forhold, der har med indkomsten at gøre Rabatter er også på annoncer mv. Erhvervsudøvelse - 8 stk. 1 Virksomhed som ejendomsformidler må kun udøves af Ejendomsmæglere Advokater Hidtil Må kun drives af.. Ejendomsformidlingsvirksomhed - 8 stk. 2 Ejendomsformidlingsvirksomhed må organiseres som Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab Kommanditselskab Anpartsselskab Aktieselskab Skal ske fra selvstændigt forretningssted, medmindre alle ejere er ejendomsmæglere eller advokater Bente Naver Ejendomsrådgivning 14

15 Ejendomsformidlingsvirksomhed Alle må eje ejendomsformidlingsvirksomhed Hvis nogle af ejerne eller aktionærerne ikke er ejendomsmæglere eller advokater må der ikke samtidig drives anden form for virksomhed fra lokalerne Eksempel: Pengeinstitut eller realkreditinstitut Men gælder også mæglerforretninger, hvor der er partnere/medindehavere, der ikke er ejendomsmæglere/advokater Sikkerhedsstillelse 8 stk pkt. Også andre virksomheder, der driver ejendomsformidling, skal stille sikkerhed for Kr Og tegne forsikring for Kr Navn på virksomhed 8 stk. 4 Nu kun: Erhvervs- og selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om ejendomsformidlingsvirksomhed Dødsboers drift - 8 stk. 6 Bestemmelsen udgår Boet kan jo nu drives virksomheden, når der blot ansættes en ejendomsmægler eller advokat Det er udgået, at kun ejendomsmæglere må lægge navn og forskrifter til virksomheden Formidlingsaftalens 10 stk. 1 og 2 Der skal ske specifikation af de ydelser, der ikke er obligatoriske Prisen herfor skal specificeres Gælder f.eks. Markedsføring Fremvisning Bistand ved handlens efterfølgende berigtigelse Der kan oplyses et samlet vederlag for de obligatoriske ydelser Hvis ikke resultatafhængigt honorar, skal alle ydelser specificeres Berigtigelse Det præciseres at man skal drive virksomheden med hensyntagen til begge parters interesser Først når fortrydelsesretten er udløbet, må der indgås aftale med køber om at berigtige handlen Gælder også mundtlige aftaler Kan ikke fraviges med sælgers accept Hvis der opstår modsatrettede interesser, skal ejendomsmægleren trække sig fra berigtigelsen Bente Naver Ejendomsrådgivning 15

16 Økonomisk eller personlig interesse - 16 stk. 2 og 3 Interesse i handlen som sådan Valg af finansiering Valg af forsikring Andre ydelser Skal oplyses sælger i formidlingsaftalen Skal oplyses køber i salgsopstillingen Ejendomsmæglerens pligter 17 stk. 1 og 2 Ejendomsmægleren skal som hidtil Værdiansætte ejendommen og aftale udbudsprisen Beregne brutto/netto på baggrund af finansieringsforslag Beregne salgsprovenu Udarbejde salgsopstilling med de oplysninger som er nødvendige for beslutning Udarbejde købsaftale Ikke mere krav på bistand med handlens efterfølgende berigtigelse Oplysning om lån og finansiering - 18 Stadig krav om oplysning om indestående lån Forslag til finansiering skal fremgå af særskilt dokument Erhvervs- og selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om afgrænsning af udgifterne i stk. 1 om brutto og netto efter 6, herunder hvordan udgifterne skal beregnes og oplyses Fejl i ejerudgift - 24 stk. 2 Det præciseres, at der skal betales en rimelig godtgørelse Både Ved fejl i ejerudgift Og Ved fejl i finansieringsforslag Nye regler for licitation Endnu en lovændring undervejs DE og Forbrugerrådet kunne ikke blive enige om nye regler Lovforslaget foreslår, at ministeren kan lave regler for licititation/budrunde Selve regelsættet skal komme efterfølgende i en bekendtgørelse Bente Naver Ejendomsrådgivning 16

17 Fra forarbejderne I Norge blev der i 2002 indsat en hjemmel til, at der kan fastsættes nærmere regler om budgivning og ret til at få oplysninger om bud og budgivere. Formålet med hjemlen var, at der kan fastsættes regler, som bidrager til øget gennemsigtighed og som forebygger forsøg på svindel under en budproces. Den norske hjemmel er udnyttet ved en bekendtgørelse fra 2004, som fastsætter regler om indsyn i budjournalen. Budjournalen er en liste, som ejendomsmægleren er forpligtet til at lave over bud og budgivere. Efter reglerne kan køberen, efter at en handel er kommet i stand, kræve fuldt indsyn i budjournalen. Endvidere kan en budgiver, efter at en handel er kommet i stand, eller budgivningen er afsluttet uden at handel er kommet stand, kræve at få en kopi eller udskrift af budjournalen, dog uden oplysning om budgivernes identitet. Ikke budrunde med 1 byder Endvidere skal reglerne forhindre, at der anvendes budrunder eller at en budrunde opretholdes i tilfælde, hvor der kun er én interesseret køber, eller der kun afgives bud fra én budgiver eller køber. I disse tilfælde kan det være en løsning, at handelen overgår til et almindeligt salg med forhandling mellem parterne på baggrund af udbudsprisen Nye regler om deponering Ministeren skal kunne fastsætte nye regler om størrelsen af deponering forrentning af deponering tidspunkt for garantistillelse Forrentning af deposita For så vidt angår krav om depositum vil reglerne medføre, at der fortsat er aftalefrihed med hensyn til, om køber ved projektsalg skal stille depositum, før sælger har skrevet under på købsaftalen. Reglerne vil imidlertid betyde, at sælger/mægler ikke ved almindeligt salg må kræve depositum fra køber, før sælger har skrevet under. Både ved almindeligt salg og ved projektsalg vil køber få refunderet pengene med renter, hvis handelen ikke gennemføres. Gennemføres handelen, vil køber få pengene forrentet af sælger/mægler frem til overtagelsesdagen. Reglerne vil blive udformet under hensyntagen til, at ejendomsmæglerens råden over de deponerede midlerne skal give køberne tilstrækkelig sikkerhed. Garantistillelse For så vidt angår garantistillelse skal reglerne sikre, at sælger både ved almindeligt salg og ved projektsalg ikke må kræve garantistillelse for restkøbesummen, før sælger har skrevet under på købsaftalen Udlevering af materiale Det indføjes, at der er pligt til at udlevere visse informationsmaterialer til parterne i en ejendomshandel Der skal bl.a. indføres regler om, at en formidler er forpligtet til at afgive en»negativ erklæring«, hvor denne erklærer, at formidleren ikke har nogen personlig eller økonomisk interesse i handelen udover den sædvanlige salærinteresse. Bente Naver Ejendomsrådgivning 17

18 Standarddokumenter Ministeren skal kunne stille krav om nye standarddokumenter, som altid skal anvendes Bestilling af tilstandsrapport mv. Reglerne om, at vi ikke må bestille Tilstandsrapporter og Energimærker ddirekte o til loven og kommer dermed til at omfatte alle aktører Disciplinærnævn Disciplinærnævnet består af en formand, som skal være dommer, og mindst 6 andre medlemmer, hvoraf 2 skal være ejendomsmæglere, 2 skal være repræsentanter for forbrugerne og 2 skal være personer med særligt kendskab til ejendomshandel Ved nævnets behandling af en sag skal der foruden formanden eller næstformanden altid deltage mindst 1 ejendomsmægler, 1 repræsentant for forbrugerne og 1 sagkyndig Bøder 29 b. En ejendomsmægler, som tilsidesætter de pligter, som loven foreskriver, kan af disciplinærnævnet tildeles en advarsel eller pålægges en bøde på maksimalt kr. Bøden tilfalder statskassen. Stk. 4Hvis der påhviler den ejendomsmæglervirksomhed, som den pågældende ejendomsmægler er indehaver af eller ansat i, et selvstændigt ansvar, jf. 29 a, stk. 4, eller et medansvar for tilsidesættelsen af ejendomsmæglerens forpligtelser, jf. stk. 1, kan ejendomsmæglervirksomheden tildeles en advarsel eller pålægges en bøde, der tilfalder statskassen, på maksimalt kr. Frakendelse af registrering Hvis en ejendomsmægler har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed, og de udviste forhold giver grund til at antage, at den pågældende ikke i fremtiden vil udøve virksomheden på forsvarlig måde, kan disciplinærnævnet begrænse den pågældendes adgang til at udøve ejendomsformidling eller slette ejendomsmæglerens registrering efter 25 på tid fra 6 måneder til 5 år eller indtil videre. Kan indbringes for Landsretten Afgørelser fra nævnet kan indbringes for Landsretten Skal ske indenfor 4 uger Bente Naver Ejendomsrådgivning 18

19 Olietanke under liter Olietanke Ansvaret efter jordforureningsloven trådte i kraft Forsikring betales af oliebranchen Tegnet hos Topdanmark Kun for i-brug-værende olietanke Selvrisiko kr. Private boligejere Det ubetingede forureneransvar omfatter ikke Private boligejeres forureninger Bortset fra olietanke Olietanke skal være omfattet af en lovpligtig forsikringsordning Dækning 2 mio. kr. Det offentlige betaler resten Hvornår privat bolig Hvis 50% eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank anvendes til beboelse, anses ejendommen som bolig Hvis en bolig er udlejet Forsikringspligten påhviler ejeren af ejendommen også når denne er udlejet Påbud udstedes til ejeren Ved køb af blandet bolig/erhverv må man vurdere ud fra arealerne om der er pligt til at være omfattet af forsikring Forsikringsdækningen Iflg forarbejderne til jordforureningslov: Undtaget fra pligten til forsikringsdækning er forureninger der er forårsaget ved forsætlige handlinger fra nuværende ejer tilfælde hvor ejeren vidste eller burde vide at installationen ikke opfylder olietankbekendtgørelsen bl.a. Ajva-tanke og tanke fra før 1970 samt fra andre tanke, der skal være afblændet på det tidspunkt Bente Naver Ejendomsrådgivning 19

20 Tankattest Efter både den nye og den gamle olietanksbekendtgørelse skal man have en tankattest mange som ikke er i besiddelse heraf kan evt. fås hos kommunen Konstateringstidspunktet afgørende Iflg. 48 kan der kun gives påbud til private boligejere hvis forureningen konstateres efter Påbud kan gives til boligejere hvis olietanken har været brugt efter denne dato Ejerpligter Olietank skal miljøsikres Skal undersøge om Olietanken opfylder kravene i bekendtgørelsen Ved etablering af ny tank Meddele hvornår etablering sker Senest 4 uger før påbegyndelse Villatanke dog 14 dage før Beskrivelse Skitse Der er i løbet af årene blevet uddelt pjece til samtlige villaejere, som i dag har en olietank. Pjecens hedder Få din olietank miljøtjekket. Tankattest eftersendes Kravene Olietanke skal have enstrenget rørføring. Overjordiske olietanke skal have overfyldningsalarm. Alle nedgravede kugleformede plasttanke produceret af AJVA-PLAST A/S skal sløjfes. Nogle når de er 20 år og nogle allerede efter 12 år. Nedgravede villatanke fra før 1. april 1970 skal som hovedregel sløjfes. Pligt til at oplyse kommunen om placering af en ny olietank. Ny olietankbekendtgørelse fra Bekendtgørelsen omfatter alle tanke, rørsystemer og pipelines, der bruges eller skal bruges til olie eller olieprodukter. Der er tale om en opstramning, som bl.a. at omfatter: at der indføres aldersgrænser for små anlæg på år alt efter tanktype at der indføres skærpede krav til installation af anlæg generelt at der gives påbudsmuligheder overfor åbenlyst uforsvarlige anlæg Bente Naver Ejendomsrådgivning 20

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Investeringsejendom / pt. udlejet

Investeringsejendom / pt. udlejet Investeringsejendom pt. udlejet Nørregade 49, 66 Vejen Rødstensejendom beliggende i byens centrum. Ejendommen indeh: stor lejlighed med egen indgang, 2 badeværelser, flot køkken med udgang til dejlig tagterrasse,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2015 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Bækvej 7, Jordløse Mark, 5683 Haarby Sag nr. 8668 Dato 12. december 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Der

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Sag 534649P1 TIL SALG Herning - Drejet 24 Ejendommen har tidligere været anvendt til institution Ejendommen sælges i offentligt

Læs mere

NORDKYSTBOLIG v/ Ejendomsmægler Anders Clausen, MDE Tlf. 2114 6252 - E-mail: ac@nordkystbolig.dk Rævebakken 30 A, 3120 Dronningmølle

NORDKYSTBOLIG v/ Ejendomsmægler Anders Clausen, MDE Tlf. 2114 6252 - E-mail: ac@nordkystbolig.dk Rævebakken 30 A, 3120 Dronningmølle Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling NORDKYSTBOLIG v/ Ejendomsmægler Anders Clausen, MDE Tlf. 2114 6252 - E-mail: ac@nordkystbolig.dk Rævebakken 30 A, 3120

Læs mere

Sommerhus nær stranden

Sommerhus nær stranden Sommerhus nær stranden Birkemose 144, Skovmose, 6470 Sydals For fremvisning af dette skønne sommerhus kontakt ejer Laurids på 74474368 eller 24650161. Ejendomstype.............. Fritidshus....... Kontantpris.................

Læs mere

Hyggeligt landsbyhus. Tjærebyvej 57, 4000 Roskilde. Charmerende lille landsbyhus - få minutters kørsel fra Roskilde Centrum.

Hyggeligt landsbyhus. Tjærebyvej 57, 4000 Roskilde. Charmerende lille landsbyhus - få minutters kørsel fra Roskilde Centrum. Hyggeligt landsbyhus Tjærebyvej 57, 4000 Roskilde Charmerende lille landsbyhus - få minutters kørsel fra Roskilde Centrum. Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris................. 975.000......

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Fredelig, solrig, have i Rungsted Kyst Kildevej 31, 2960 Rungsted Kyst. Villa

Fredelig, solrig, have i Rungsted Kyst Kildevej 31, 2960 Rungsted Kyst. Villa Fredelig, solrig, have i Rungsted Kyst Kildevej 31, 2960 Rungsted Kyst Villa Fredelig, solrig, have i Rungsted Kyst Kildevej 31, 2960 Rungsted Kyst Kort & info Bolig#24280 Villa I pragtfuld, fredeligt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111734 4.623

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111734 4.623 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østre Alle 71A, 3250 Gilleleje 5.950.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111734 4.623

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

Stråtækt sommerhus med havudsigt Troldbakken 11, 8400 Ebeltoft. Fritidshus

Stråtækt sommerhus med havudsigt Troldbakken 11, 8400 Ebeltoft. Fritidshus Stråtækt sommerhus med havudsigt Troldbakken 11, 8400 Ebeltoft Fritidshus Stråtækt sommerhus med havudsigt Troldbakken 11, 8400 Ebeltoft Kort & info Bolig#21667 Kontantpris Kr. 2.250.000 Fritidshus Søger

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Norsminde Ejendomsfirma Norsmindevej 197, 8340 Malling Tlf: 8693-3211. CVR-nr. 13915547 www.norsmindeejendomsfirma.dk lisaksen@post3.tele.dk Adresse: Morbærvænget 5, Ajstrup Strand, 8340

Læs mere

Indflytningsklar lejl - super flot stand

Indflytningsklar lejl - super flot stand Indflytningsklar lejl - super flot stand Frankrigshusene 4 st th, 2300 København S Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.600.000........ Udbetaling.................

Læs mere

Rummelig villa med muligheder

Rummelig villa med muligheder Rummelig villa med muligheder Ny Stenderupvej 2, 5672 Broby Ejendom beliggende i det meget naturskønne Ny Stenderup område med kun 9 km. til Faaborg by. Ejendommen: Er i to etager, opført i 1940, men til

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Sommerhus med udlejningsmulighed

Sommerhus med udlejningsmulighed Sommerhus med udlejningsmulighed Skåstrup Strand Øst 20, 5400 Bogense Sommerhus beliggende i sommerhusområdet Skåstrup strand Øst med adgang til en de dejligste badestrande på Fyns vestlige side mod Kattegat.

Læs mere

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m²

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m² Boligbeskrivelse Kontantpris Kontantpris Kontakt sælger Navn Jesper Bach Telefon - 425.000 kr. Hjejlevej 13D, 8641 Sorring Til salg gennem Nybolig Hammel Tlf.: 8696 3000 SAGSNR. H1745 Bolig på 60 kvm og

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Smukt beliggende ved Gudenåen

Smukt beliggende ved Gudenåen Smukt beliggende ved Gudenåen Teglgårdsparken 168, 8882 Fårvang I dette sommerhus område smukt beliggende ved Gudenåen, ved Fårvang lige nord for Silkeborg, ligger dette hyggelige sommerhus, idyllisk omgivet

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Lyngvangen6, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-007 Dato: 04-03-2015 Beskrivelse: Etplans gulstensvillai meget flot

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tophøjvej8, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-013 Dato: 13-04-2015 Beskrivelse: Dejlig etplans villa - i utrolig velholdtstand.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2014 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

Stuelejlighed i Centrum

Stuelejlighed i Centrum Stuelejlighed i Centrum Thorkildsgade 28, 5000 Odense C Velholdt villalejlighed (Ideel anpart af 2 familieejendom)på 63 m² beliggende i stueetagen. Med udgang til en dejlig fælles terrasse i den sydvendte

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

SPÆNDENDE OG CHARMERENDE

SPÆNDENDE OG CHARMERENDE SPÆNDENDE OG CHARMERENDE Nørre Boulevard 70, 4600 Køge EN STOR OG SPÆNDENDE VILLA MED EN SÆRDELES CENTRAL BELIGGENHED Masser af plads og masser af gammeldags charme og atmosfære! Ejendomstype..................

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 321 2015-9377 AA mod Ejendomsmægler Jens Peter Sørensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 27. juli

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00702 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Landejendom uden bopælspligt På Sydlangeland ved Bagenkop 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m².

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m². 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har angivet ejendomsskat med

Læs mere

Nedlagt landejendom. Søbyvej 37, 5700 Svendborg. Sag.. nr... JTE10400...

Nedlagt landejendom. Søbyvej 37, 5700 Svendborg. Sag.. nr... JTE10400... Nedlagt landejendom Søbyvej 37, 5700 Svendborg Dejlig nedlagt landejendom beliggende på idylliske Tåsinge nær Søby, ca. 12 km fra Svendborg centrum. Med udsigt til marker og et hav af himmel. Stråtækt

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tingvej 11, Horne, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-017 Dato: 28-03-2015 Beskrivelse: Særdeles velbeliggende etplans

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 110

SALGSPROSPEKT Sag nr. 110 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 110 Torvet 14, st.th., 6870 Ølgod Fuldt udlejet erhvervsejerlejlighed på Torvet i Ølgod Pris kontant: Kr. 250.000 Afkast 1. år, anslået: 13,1% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HØRSHOLM KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØRSHOLM KOMMUNE ÅDALSPARKVEJ 2, 2970 HØRSHOLM Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 223 14054

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN RÅDHUS ALLE 7, 2860 SØBORG Modtager:

Læs mere

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel Tjek din olietank 1 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Byggegrund med gåafstand til Fjorden

Byggegrund med gåafstand til Fjorden Byggegrund med gåafstand til Fjorden Åvej 4, 4040 Jyllinge Jyllinge Nordmark er et romantisk og grønt område tæt på fjorden, som oprindeligt var udlagt til sommerhusområde, men efterhånden skiftede området

Læs mere

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Kort & info Bolig#26803 Rækkehus Næsten ny enderækkebolig på 105 m2 i veludbygget

Læs mere

Ejendomsmæglerfirma Svend Bille Ansvarlig indehaver Svend Bille Ved Faurgården 7 4300 Holbæk mailadr: sbille@post3.tele.dk mobiltlf.

Ejendomsmæglerfirma Svend Bille Ansvarlig indehaver Svend Bille Ved Faurgården 7 4300 Holbæk mailadr: sbille@post3.tele.dk mobiltlf. Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Ejendomsmæglerfirma Svend Bille Ansvarlig indehaver Svend Bille Ved Faurgården 7 4300 Holbæk mailadr: sbille@post3.tele.dk mobiltlf.

Læs mere

Ny problemer for den offentlige vurdering

Ny problemer for den offentlige vurdering - 1 06.13.2014-06 (20140208) Off. vurd. Ny problemer for den offentlige vurdering Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den offentlige vurdering har lidt et nyt nederlag med en dom af 20/11 2013

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm Bredgade 29, 8740 Brædstrup

Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm Bredgade 29, 8740 Brædstrup Salgsopstilling Beskrivelse: Pæn villa med 2 store garager/udhuse beliggende i Østbirk med udsigt til marker og grønne områder Villaens indretning: Forgang, opholdsstue, spisestue med opgang til 1.sal,

Læs mere

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Kort & info Bolig#28722

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Ringvejen77, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-036 Dato: 24-05-2015 Beskrivelse: Pæn og velholdt vinkelbygget rødstensvilla

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Blandet bolig/erhverv Sag 25619 TIL SALG Odense NV - Rugårdsvej 260 Ledig bolig på 1. sal Synlig beliggenhed til trafikeret vej Tæt på kommende letbane Mulighed for parkering foran ejendommen Kontantpris

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Norsminde Ejendomsfirma Norsmindevej 197, 8340 Malling Tlf: 8693-3211. CVR-nr. 13915547 www.norsmindeejendomsfirma.dk lisaksen@post3.tele.dk Adresse: Hougaardsvej 4, Rude Strand, 8300 Odder

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østerlund 10, 2950 Vedbæk 6.495.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111759 4.766 Beskrivelse:

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

136 kvm. dejlig familiebolig

136 kvm. dejlig familiebolig 136 kvm. dejlig familiebolig Kamstrupvej 30, 2610 Rødovre Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris............... 2.995.000........ Udbetaling................ 150.000...... Brutto...................

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Din Boligmægler v/lisa Carlsson Bredgade 5 4653 Karise Tlf. 20 84 84 35 Salgsopstilling Email: lisa@dinboligmaegler.dk www.dinboligmaegler.dk Adresse: Skørpinge Mark 26, 4673 Rødvig Stevns Sagsnr.: 151207

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 5. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Ejendom med 3 udlejede lejligheder sælges

Ejendom med 3 udlejede lejligheder sælges Ejendom med 3 udlejede lejligheder sælges Opdelt i 2 ejerlejligheder Sag 534639PJ TIL SALG Herning - Paghs Alle 12 Lejekontrakterne er med fast årllig huslejeregulering Gode genudlejningsmuligheder Kontantpris

Læs mere

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri!

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri! Nyhedsbrev den 5. maj 2006 Energiregler i de nye tillæg hvad GÆLDER lige nu. Allerførst: Der er INGEN ændringer på U-værdier og mindstekrav. Der er udelukkende ændringer i, hvornår der skal foretages energirammeberegninger,

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Nytorv 6, 8400 Ebeltoft Tlf. 8634 4200 - Fax. 8634 4203 E-mail: ebeltoft@johnfrandsen.dk

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Nørretorv 13, st. tv. Tlf. 88 53 55 00 E-mail:

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Rummelig 1 1/2 plans villa

Rummelig 1 1/2 plans villa Rummelig 1 12 plans villa Ærøvej 32, 4060 Kirke Såby Flot stor ejendom med en velholdt have. Villa med 4 værelser fra 2001. Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris............... 2.200.000........

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Holkebjergvænget 9, 5250 Odense SV Sagsnr.: 8831 Dato: 16-01-2017 Beskrivelse: Pænt og velholdt rækkeshus i godt kvarter sælges nu. Indh.: Entre, spisekøkken med elementer, brygger

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: KV4011 1.070

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: KV4011 1.070 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Bredgade 4B * 8560 Kolind Tlf. 86 39 53 00 * Fax. 86 46 64 44 E-mail: kolind@johnfrandsen.dk www.johnfrandsen.dk

Læs mere

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken Redsted. Tlf CVR-nr

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken Redsted. Tlf CVR-nr Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 22326155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: På Remmerne 61A, 9940 Læsø Sagsnr.: 1484 Dato: 13-07-2015 Beskrivelse:

Læs mere

Flot villa med dejlig udestue

Flot villa med dejlig udestue Flot villa med dejlig udestue Daltoften 149, Agedrup, 5320 Agedrup En ejendom lige til at nyde at flytte ind i. Villaen fremstår pudset med helt ny tagdækning af sorte tagsten. De fleste vinduer er også

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge.

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge. SALGSPROSPEKT Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge Sag 4396 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk Mægler: Carsten Schou Dato: 9. december 2014 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Norgesgade32, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-053 Dato: 19-07-2015 Beskrivelse: Velbeliggendeutraditionelvilla med

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Stor erhvervsejendom med tilhørende udlejningshus og stor grund. Velbeliggende

Læs mere