Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive) mod Skive Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse af 3. november 2006 udbød Skive Kommune som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) rengøringsydelsen (II.1.2)/udførelse af rengøring og vinduespolering (II.2.1) på en række skoler og børnehaver i Skive, Sundsøre og Sallingsund kommuner. Ved udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation den 11. december 2006 havde 10 virksomheder anmodet om prækvalifikation. Den 13. december 2007 besluttede indklagede at prækvalificere 6 virksomheder, heriblandt Kongsvang Erhvervsrengøring A/S. Udbudsbetingelserne blev udsendt den 19. december 2006, og ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 29. januar 2007 havde de prækvalificerede virksomheder afgivet tilbud. Den 1. februar 2007 besluttede indklagede at indgå kontrakt med Kongsvang Erhvervsrengøring, og kontrakt blev herefter indgået den 15. februar Den 26. januar 2007 indgav klageren, Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Skive Kommune. Klagen har været behandlet på et møde den 11. maj 2007.

2 Klageren, hvis virksomhed ikke beskæftiger sig med vinduespolering, har ikke anmodet om prækvalifikation. 2. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 2 og gennemsigtighedsprincippet ved i udbudsbekendtgørelsen at fastsætte, at entreprisen ikke kan opdeles i delaftaler, og i udbudsbetingelserne at fastsætte, at der kan vælges en eller flere leverandører til rengøringsopgaven. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 2 og gennemsigtighedsprincippet ved i udbudsbekendtgørelsens del II.2.1 samt i annonce i Skive Folkeblad at fastsætte, at entreprisen vedrører såvel rengøring som vinduespolering, og i udbudsbekendtgørelsens del II.1.1. samt i udbudsbetingelserne at fastsætte, at entreprisen alene vedrører rengøring. Påstand 3 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 15. februar 2007 om at indgå kontrakt med Kongsvang Erhvervsrengøring A/S. Indklagede har vedrørende påstand 1-3 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Klagenævnet har besluttet endvidere at behandle følgende spørgsmål: Spørgsmål 4: Spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har overtrådt Udbudsdirektivets artikel 53, stk. 1, ved som underkriterier til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud at fastsætte»1. Pris 40 %, 2. Anvendte timer 50 % og 3. Eventuelle forbehold 10 %«, idet underkriteriet»eventuelle forbehold«ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Udbudsbekendtgørelsen af 3. november 2006 indeholder følgende:

3 » Del II: Kontraktens genstand. II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegneles for kontakten: Udbud af rengøringsydelsen II.1.8)Opdeling i delaftaler: Nej II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Udførelse af rengøring og vinduespolering på 22 enheder i Skive, Sundsøre og Sallingsund Kommuner. «3. Den udbudte tjenesteydelse er i udbudsbetingelserne af december 2006 beskrevet således:» Entreprisen omfatter rengøring af lokaler i Skive, Sundsøre og Sallingsund Kommuner «Der er enighed om, at udbudsbetingelserne intetsteds beskriver eller omtaler vinduespolering, hvorimod de øvrige udbudte rengøringsydelser detaljeret beskrives og omtales. I udbudsbetingelserne af er desuden bl.a. anført følgende:»der kan vælges en eller flere leverandører til rengøringsopgaven «Tildelingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud«. I udbudsbetingelserne er anført:»i forbindelse med udvælgelse af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ovennævnte tildelingskriterier blive vægtet som følger: Pris 40 % Anvendte timer 50 % Eventuelle forbehold 10 %.«I annonce i Skive Folkeblad den 6. november 2006 er anført:»skive Kommune Udbud af rengøring og vinduespolering i Skive, Sundsøre og Sallingsund Kommuner

4 4. Skive Kommune, Borgmesterkontoret, Torvegade 10, 7800 Skive, udbyder serviceydelser i form af rengøring (nærmere specifikation i udbudsbekendtgørelsen). Udbudsbekendtgørelsen kan rekvireres hos Servicemægleren A/S, Hovedgaden 54, 8220 Brabrand, tlf Det udbudte rengøringsareal er i alt ca m 2. Udbudsformen er»begrænset udbud«, hvor tilbudsgiverne udvælges ved prækvalifikation, Udbuddet afvikles i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF og overholdelse af virksomhedsoverdragelse (lov nr.111 af ). Udbudsbekendtgørelsen (ansøgningsbetingelserne) er sendt til EFtidende den 3. november Ansøgningsfrist for deltagelse i prækvalifikation er den 11. december 2008 kl «Erik Mortensen har forklaret, at han så annoncen i Skive Folkeblad, men ikke rekvirerede udbudsmaterialet, da hans virksomhed ikke beskæftiger sig med vinduespolering. Først senere blev han bekendt med, at udbudet ikke omfattede vinduespolering. Konsulent Åse Jørgensen, Skive Kommune, har forklaret, at hun var sekretær for den arbejdsgruppe, der forestod udbudet. Det er en fejl, når der i indkaldelsen til et møde i arbejdsgruppen den 1. februar 2007 er anført, at mødet vedrører»udvælgelse af det/de mest fordelagtige tilbud«. Poul Brøndum, Servicemæglerne A/S, som har bistået indklagede under udbudet, har forklaret, at der med underkriteriet»eventuelle forbehold 10 %«sigtes til såvel»positive som negative forbehold«. Der kan ikke være tale om andet end»små og uvæsentlige ting«, og derfor kan underkriteriet ikke vægte mere end 10 %. Et sådant kriterium plejer at blive anvendt i udbud, hvor Servicemæglerne A/S medvirker. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at der er modstrid mellem udbudsbekendtgørelsens bestemmelse om, at entreprisen ikke kan opdeles i delaftaler, og udbudsbetingelsernes fastsættelse af, at der kan vælges en eller flere leverandører.

5 5. Indklagede har gjort gældende, at det var arbejdsgruppens mening, at der skulle bydes på hele entreprisen og ikke på delopgaver. Det fremgår også klart af udbudsbekendtgørelsen. Uanset at det modsatte fremgår af udbudsbetingelserne, har det således ikke været hensigten at vælge flere leverandører. Uoverensstemmelsen er uden betydning. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at virksomheden ikke beskæftiger sig med vinduespolering. Derfor ansøgte man ikke om prækvalifikation. Annoncen i Skive Folkeblad har derfor været direkte vildledende. Selve udbudsbekendtgørelsen er også uklar på dette punkt, idet der er modstrid mellem punkt II.1.1 og punkt II.2.1. Indklagede har gjort gældende, at det oprindeligt var planen at udbyde både rengøring og vinduespolering, men i den arbejdsgruppe, der forestod udbudet, blev der tidligt i forløbet enighed om at udskyde vinduespoleringen til et senere separat udbud. Det er derfor en fejl, at vinduespolering nævnes i annoncen i Skive Folkeblad og i udbudsbekendtgørelsen. Udbudsbetingelserne giver imidlertid ikke anledning til tvivl. Klageren har ikke rettet henvendelse til Skive Kommune for at få opklaret eventuelle misforståelser. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at Klagenævnet på grundlag af konstaterede overtrædelser skal annullere indklagedes beslutning af 15. februar 2007 om at indgå kontrakt med Kongsvang Erhvervsrengøring A/S. Indklagede har gjort gældende, at der ikke er grundlag for at annullere beslutningen. Ad spørgsmål 4 Klageren har gjort gældende, at underkriteriet»eventuelle forbehold«ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Indklagede har gjort gældende, at tilbudsgiverne ikke skal kunne tage alle mulige forbehold, uden at det betyder noget. Udbudsmaterialet er defineret så klart, at det ikke bør kunne anledning til»større og væsentlige forbehold«. Forbehold, der tilfører værdi, er tildelt en karakter på over 3 (fx»i prisen er inkluderet leje af lift til rengøring over 4 meters højde«). Forbe-

6 hold, der giver ulemper eller meromkostninger, tildeles en karakter på under 3 (fx»de oplyste priser er afgivet under forudsætning af forudbetaling«). I øvrigt har kun en enkelt tilbudsgiver taget forbehold. Underkriteriet»Eventuelle forbehold«er derfor egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 6. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Som følge af de konstaterede uoverensstemmelser tages påstanden til følge. Ad påstand 2 Som følge af de konstaterede uoverensstemmelser tages påstanden til følge Ad spørgsmål 4 Indklagede har som underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«som det første underkriterium fastsat»pris«og og som det andet»timeforbrug«. Det tredje underkriterium,»eventuelle forbehold«, giver ikke mening. Såfremt et tilbud indeholder grundlæggende forbehold, er indklagede forpligtet til at afvise tilbudet. Såfremt et tilbud indeholder forbehold, der ikke er grundlæggede, er indklagede - i denne situation, hvor det er klart, at indklagede accepterer sådanne forbehold - forpligtet til at prissætte forbeholdet, hvilket påvirker bedømmelsen af underkriteriet»pris«. Såfremt der ikke kan ske prissætning, er indklagede forpligtet til at afvise tilbudet Underkriteriet»Eventuelle forbehold«er derfor ikke egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ad påstand 3 Som følge af de overtrædelser, der er konstateret, tager Klagenævnet klagerens påstand om annullation af indklagedes beslutning af 15. februar 2007 om at indgå kontrakt med Kongsvang Erhvervsrengøring A/S til følge.

7 7. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 2 og gennemsigtighedsprincippet ved i udbudsbekendtgørelsen at fastsætte, at entreprisen ikke kan opdeles i delaftaler, og i udbudsbetingelserne at fastsætte, at der kan vælges en eller flere leverandører til rengøringsopgaven. Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 2 og gennemsigtighedsprincippet ved i udbudsbekendtgørelsens del II.2.1 samt i annonce i Skive Folkeblad at fastsætte, at entreprisen vedrører såvel rengøring som vinduespolering, og i udbudsbekendtgørelsens del II.1.1. samt i udbudsbetingelserne at fastsætte, at entreprisen alene vedrører rengøring. Ad spørgsmål 4 Indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 53, stk. 1, ved som underkriterier til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud at fastsætte»pris 40 %, 2. Anvendte timer 50 % og 3. Eventuelle forbehold 10 %«, idet underkriteriet»eventuelle forbehold«ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Indklagedes beslutning af 15. februar 2007 om at indgå kontrakt med Kongsvang Erhvervsrengøring A/S annulleres. Indklagede, Skive Kommune, skal i sagsomkostninger til klageren, Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagetales.. Kirsten Thorup Genpartens rigtighed bekræftes.

8 Joan Bach kontorfuldmægtig 8.

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008 K E N D E L S E Trans-Lift ApS (advokat Per Dalskov, København) mod DSB (advokat Anders Birkelund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 K E N D E L S E Barslund A/S (advokat Anders Drachmann, Helsingør) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 K E N D E L S E Grontmij A/S (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-550 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 10. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-550 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 10. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-550 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 10. marts 2015 K E N D E L S E Esbjerg Maritime Service ApS (advokat Christian Schlüter, Vejen) mod Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 K E N D E L S E Adams Transport Co ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere