Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Steen Wrist Ørts (A)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Steen Wrist Ørts (A)"

Transkript

1 Miljø- og Energiudvalget, Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Christian Bro (A) Næstformand: Kenny Bruun Olsen (V) Cecilie R. Schultz (Ø) Kurt Halling (O) Steen Wrist Ørts (A) Kurt Halling Side 1

2 Miljø- og Energiudvalget, Indholdsfortegnelse 89 Godkendelse af dagsorden Møde med landbruget i Fredericia Kommune Orientering: Brugertilfredhedsundersøgelse vedrørende kommunens natur- og miljøafgørelser Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse af takster for Orientering: Salg af skovprodukter kontra indtægtskrav herom Orientering: Miljøgodkendelse af Anneberg Transport A/S, Børupvej Lukket - Orientering...17 Side 2

3 Miljø- og Energiudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Godkendt. Fraværende: Kurt Halling Side 3

4 Miljø- og Energiudvalget, Møde med landbruget i Fredericia Kommune Sagsnr.:14/11532 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Landbrugets organisationer i Fredericia Kommune har anmodet om et politisk møde med Fredericia Kommune. Det er på den baggrund aftalt, at et sådant møde afholdes i starten af Miljø- og Energiudvalgets møde den 25. november Emnerne, som landbruget ønsker drøftet, er: 1. Sagsbehandling af miljøgodkendelser og miljøtilsyn på landbrug 2. Kommunens planer vedrørende bevaring af bindingsværksejendomme i Randsområdet 3. Erhvervets betydning for opretholdelse af beskæftigelsen i hele fødevareklyngen Ad 1) Administrationen har holdt møde med de lokale landbrugskonsulenter 17. januar 2014 på foranledning af en negativ omtale af kommunens håndtering af landbrugserhvervet som følge resultatet af af Landbrug & Fødevarers landsdækkende undersøgelse af rammevilkårene for landbrugserhvervet i de enkelte kommuner. Der er aftalt nyt møde den 10. december Der henvises til vedhæftede mødenotat. Ad 2) Se vedhæftede notat om en igangsat lokalplan, hvis formål er at sikre bevaringsværdige bindingsværksgårde i Treldeområdet og Randsområdet. Følgende fra landbrugsside deltager i mødet: Thomas Hansen, formand for Kolding Herreds Landbrugsforening Nis Hjort, formand for Vejle/Fredericia Landboforening Peter Buhl, næstformand for Vejle/Fredericia Landboforening Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Natur- og Miljø indstiller, at de omtalte emner drøftes med landbrugets organisationer. Bilag: Åben - Notat om lokalplanlægning for bevaringsværdige gårde Åben - Opsamlingsnotat fra dialogmøde med landbruget 17/ Side 4

5 Miljø- og Energiudvalget, Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kurt Halling Side 5

6 Miljø- og Energiudvalget, Orientering: Brugertilfredhedsundersøgelse vedrørende kommunens natur- og miljøafgørelser Sagsnr.:14/11976 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Natur & Miljø har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder og borgere, der har modtaget en afgørelse fra Fredericia Kommune på Natur- og Miljøområdet. Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er at dokumentere borgernes/virksomhedernes tilfredshed med afgørelserne på natur- og miljøområdet med henblik på at afdække, hvor det vil være relevant at sætte ind med serviceforbedringer overfor ansøgerne. Brugertilfredshedsundersøgelsen er afviklet i perioden: 1. oktober oktober Alle virksomheder og borgere, der i denne periode har modtaget en afgørelse fra Fredericia Kommune på natur og miljøområdet, har umiddelbart efter, at de har modtaget afgørelsen, fået tilsendt et spørgeskema. Spørgeskemaet er fremsendt pr. mail eller hvis dette ikke har været muligt - pr. brev. Undersøgelsen er anonym, men deltagerne har kunnet vælge at anføre kontaktoplysninger, så de kan kontaktes for uddybende kommentarer og forklaringer. Der er som et led i undersøgelsen lavet delrapporter én gang i kvartalet. Da den første delrapport forelå, var svarprocenten omkring 40 %. For at højne svarprocenten har sagsbehandlerne opfordret borgerne og virksomhederne til at besvare undersøgelsen, og der er sendt rykkermail til dem, der endnu ikke efter 14 dage havde besvaret undersøgelsen. Derved er det lykkedes at øge svarprocenten i resten af undersøgelsesperioden. Spørgeskemaet er sendt ud til i alt 108 borgere og virksomheder i løbet af undersøgelsesperioden. Af disse har 42 besvaret hele spørgeskemaet, mens 7 delvist har besvaret skemaet. Derved ligger svarprocenten på ca. 45 %. Da antallet af besvarelser er forholdsvist lavt, er den statistiske usikkerhed forholdsvis stor. Undersøgelsen giver dog et klart indtryk af de oplevelser som de borgere/virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, har haft. Undersøgelsen spørger ind til 4 temaer: Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Dialogen under selve sagsbehandlingen Selve afgørelsen Samlet vurdering af hele sagsforløbet Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Størstedelen af deltagerne angiver, at de har søgt information hos Fredericia Kommune, inden de har indsendt deres ansøgning - 49 % ved kontakt til sagsbehandler og 16 % på Fredericia Kommunes hjemmeside. Side 6

7 Miljø- og Energiudvalget, I alt 54 % har været i kontakt med Fredericia Kommune forud for ansøgningen. De fleste angiver, at de har henvendt sig telefonisk forud for ansøgningen. Kun 17 % angiver, at de ikke har været i kontakt med kommunen forud for ansøgningen. De borgere og virksomheder, som ikke har søgt information og vejledning i forbindelse med en ansøgning, er dem, som er mindst positive ift. dialogen med Fredericia Kommune. Der er udelukkende positive tilkendegivelser vedrørende telefonbetjeningen i forhold til at komme i kontakt med en rette sagsbehandler. 89 % af deltagerne tilkendegiver, at der har været en meget god/god information og vejledning i forhold til, hvad ansøgningen skulle indeholde. 11 % angiver, at informationen og vejledningen har været mindre god eller dårlig. Dialogen under selve sagsbehandlingen Ca. 91 % har oplevet en meget god/god dialog med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen. Ca. 10 % angiver, at dialogen har været mindre god eller dårlig. Lige så mange, også 91 %, har oplevet sagsbehandlerens viden på området som god eller meget god, mens ca. 10 % har oplevet den som mindre god eller dårlig. Ca. 2/3, 68 %, angiver, at informationen om sagens fremdrift har været god eller meget god. 19 % angiver, at informationen om sagens fremdrift ikke havde været relevant pga. kort sagsbehandlingstid, og endelig angiver 14 %, at informationen om sagens fremdrift har været mindre god. 62 % har oplevet koordineringen i forhold til andre sagsområder (f.eks. byggesag, planforhold mv.) som positiv (god eller meget god), mens 7 % har oplevet den som mindre god eller dårlig. For ca. 1/3 s vedkommende, 31 %, har det ikke været relevant at inddrage andre sagsområder. I forbindelse med besvarelserne var der mulighed for at komme med kommentar og konkrete forslag til forbedringer. Kommentarerne fremgår af slutrapporten. Bl.a. er der to forbedringsforslag, der går på, at der ønskes en mere klar kommunikation om, hvad der forventes af ansøgeren. Selve afgørelsen Der er kun positive tilkendegivelser vedrørende formuleringen af afgørelsen. Samtlige deltagere tilkendegiver, at kommunens afgørelse var meget let eller let at forstå. Samlet vurdering af hele sagsforløbet Side 7

8 Miljø- og Energiudvalget, % tilkendegiver, at det samlede sagsbehandlingsforløb fra start til slut var godt eller meget godt. 12 % tilkendegiver, at forløbet var mindre godt, mens 2 % tilkendegiver, at forløbet var dårligt. 93 % af deltagerne tilkendegiver, at de finder sagsbehandlingstiden tilfredsstillende. 7 % angiver, at sagsbehandlingstiden er utilfredsstillende. Andre undersøgelser vedr. miljøsagsbehandlingen i Fredericia Kommune DI laver hvert år en Erhvervsklimaundersøgelse for alle kommuner i Danmark. I Fredericia Kommune sendte DI i 2014 spørgeskemaer ud til ca. 200 virksomheder i Fredericia. 78 virksomheder svarede, hvilket giver en svarprocent på ca. 39 %. I DI s undersøgelse er Fredericia Kommune faldet fra plads nr. 56 i 2013 til plads nr. 83 i 2014 på parameteren kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet. Dette resultat er ganske væsentligt anderledes end det resultat, som vi har fået fra vores egen brugertilfredshedsundersøgelse, jf. ovenfor. En årsag kan være, at de virksomheder, der har deltaget i DI s undersøgelse ikke nødvendigvis været i direkte kontakt med Fredericia Kommune inden for de seneste år, mens dette pr. definition gælder alle de virksomheder, der har deltaget i vores egen brugertilfredshedsundersøgelse. I marts måned 2014 har Deloitte lavet en undersøgelse for regeringen, hvor man sammenligner kommunernes sagsbehandlingstider på miljøgodkendelser. Af rapporten kan man se, at Fredericia Kommunes sagsbehandlingstider vedr. miljøgodkendelser ligger i den bedre ende blandt samtlige kommuner i landet. Landbrug & Fødevarer har i 2013 undersøgt rammevilkårene for danske landbrugsbedrifter i 77 kommuner. I undersøgelsen spørges der på miljøområdet bl.a. ind til sagsbehandlingen indenfor vandløb, sagsbehandlingstider indenfor miljøgodkendelser m.v. Undersøgelsen er lavet på baggrund af i alt 3603 respondenter. I Fredericia var der 10 respondenter, men ved flere spørgsmål have 5 svaret ved ikke. De landmænd der deltog i undersøgelsen havde ikke nødvendigvis været i kontakt med kommunen. Fredericia Kommune opnåede en samlet rang som nr. 52 ud af 77 kommuner. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Konklusion hvor skal vi sætte ind for at gøre det endnu bedre? De deltagende borgere og virksomheder har overordnet set været godt tilfredse med den sagsbehandling, som de har oplevet på natur- og Side 8

9 Miljø- og Energiudvalget, miljøområdet i Fredericia Kommune. Men der skal erindres om, at 55 % af de borgere/virksomheder, der modtog en afgørelse fra Fredericia Kommune på natur- og miljøområdet, ikke har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen peger på tre områder, hvor vi kan sætte ind for at forbedre vores kunders oplevelse: Mere klar kommunikation i forhold til, hvad vi forventer af ansøgeren (konkrete forbedringsforslag fra besvarelserne). Vi kan bl.a. overveje, om det engang i mellem bedre vil være bedre at tage telefonisk kontakt til ansøgeren frem for at skrive en mail til vedkommende. Orientering om sagens fremdrift (14 % er utilfredse). Øget fokus på små virksomheder med 0-5 ansatte. Generelt ser det ud til, at vi kan gøre det bedre i forhold til disse virksomheder, for de er gennemgående mindre tilfredse med den sagsbehandling, de har oplevet, end både de private borgere og de større virksomheder. Det drejer sig både om information om reglerne, dialogen under forløbet, sagsbehandlerens viden og sagsbehandlingstiden. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at Miljø- og Energiudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Slutrapport Brugertilfredshed Natur & Miljø 2014 Åben - Slutrapport_Brugertilfredshed Natur & Miljø 2014.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kurt Halling Side 9

10 Miljø- og Energiudvalget, Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse af takster for 2015 Sagsnr.:14/10942 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I henhold til 3 i betalingsloven skal den af et spildevandsforsyningsselskab fastsatte kubikmetertakst og bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at taksterne overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet, der er myndighed for spildevandsselskaberne, har fastsat for det pågældende spildevandsforsyningsselskab i henhold til 6 i vandsektorloven. På den baggrund har Fredericia Spildevand og Energi A/S med henblik på Fredericia Kommunes godkendelse fremsendt budgetforslag og prisliste for afgifter og gebyrer for 2015 for spildevand. Forsyningssekretariatet har den 30. september 2014 til Fredericia Spildevand og Energi A/S udmeldt et prisloft på 30,60 kr. pr. m 3 ekskl. moms for Fredericia Spildevand og Energi A/S har i budget for 2015 beregnet en basispris på 22,00 kr. pr. m 3 afledt spildevand. Trappemodellen (indført i 2014), som giver rabat til de store spildevandsforbrugere, implementeres over 5 år. Det betyder, at der i 2015 gives 8 % rabat på mængder mellem 500 og m 3 og 24 % på mængder over m 3. Gennemsnitsprisen er for 2015 beregnet til 19,40 kr. pr. m 3 afledt spildevand. Selskabet indførte i 2013 et fast bidrag i afregningen med kunderne. Det faste bidrag blev indført for at fordele selskabets administrative omkostninger mere jævnt på alle kunder. Det vurderes, at et fast bidrag på 300 kr. ekskl. moms er fornuftigt og dækker de omkostninger, som selskabet har til kundehåndtering, kontorhold mv. Fredericia Spildevand og Energi A/S prisliste for 2015 er sammensat således: 2013 Pris ekskl. moms 2014 Pris ekskl. moms 2015 Pris ekskl. moms Vandafledningsbidrag pr. m³ 18,80 kr. 20,60 kr. 22,00 kr. Fast bidrag, pr. stikledning 200,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. Tilslutningsbidrag både regn- og spildevand til afløbssystemet pr. boligenhed ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Tilslutningsbidrag ej tilsluttet tag- og overfladevand pr. boligenhed ,40 kr ,40 kr ,20 kr. Side 10

11 Miljø- og Energiudvalget, Øvrige indtægter, herunder tilslutningsbidrag, særbidrag mv. - omregnet til pr. m³ 3,24 kr. 2,59 kr. 2,61 kr. Fredericia Spildevands 22,69 kr. 22,97 kr. 23,00 kr. samlede indtægter pr. m³ Prisloft fra 27,59 kr. 25,71 30,60 Forsyningssekretariatet på Fredericia Spildevand A/S` samlede maksimale indtægter pr. m³ Overholdes prisloft Ja Ja Ja Vandafledningsbidrag pr. m³ i udvalgte andre kommuner 2014 (kr. ekskl. moms): København 16,74 Ballerup 18,54 Fredericia 22,00 Esbjerg 22,50 Ålborg 23,05 Varde 23,41 Vandcenter Syd - Odense 27,90 Vejle 28,50 Vejen 28,60 Kolding 29,80 Arwos-Åbenrå 32,25 Sønderborg 35,90 Provas-Haderslev 36,61 Århus 40,87 Side 11

12 Miljø- og Energiudvalget, Middelfart 41,22 Stevns 48,00 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På grundlag af en gennemgang af Fredericia Spildevand og Energi A/S budgetforslag for 2015 og prisliste er det Natur & Miljøs vurdering, at Fredericia Spildevand og Energi A/S overholder det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft for Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at Fredericia Spildevand og Energi A/S prisliste for 2015 godkendes. Bilag: Åben - Prisliste 2015.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kurt Halling Side 12

13 Miljø- og Energiudvalget, Orientering: Salg af skovprodukter kontra indtægtskrav herom Sagsnr.:14/11786 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Miljø- og Energiudvalget spurgte på udvalgsmødet 28. oktober 2014 til konsekvenserne af, at der på budgettet er et årligt indtægtskrav på over kr. på skovområdet, som det ikke er muligt at indfri. Natur & Miljø har på den foranledning lavet følgende redegørelse: For en del år siden blev de kommunale skove drevet mere konventionelt end nu, og der blev produceret og solgt juletræer hvert år. Dette betød, at der dengang var en god indtægt både på juletræer og på salg af øvrige skoveffekter. Dette er formentligt baggrunden for, at der i budgettet er et indtægtskrav på pt kr. på skoveffekter. Juletræsproduktionen og salget er ophørt for flere år siden. Dette skyldes, at det ikke længere er muligt at opnå en god forretning med juletræsproduktion, både pga. mangel på tilstrækkeligt store arealer til formålet, og fordi der ikke længere må sprøjtes mod lus som følge af den af Byrådet vedtagne pesticidhandlingsplan. Samtidig medfører den miljøvenlige drift, der er indført i de senere år, samt et øget fokus på rekreative hensyn og på biodiversitet (flere døde træer i skoven), at indtægtsmulighederne for salg af gavntræ er blevet reduceret meget væsentligt, samtidig med, at udgifterne til driften er steget. I perioden lå indtægterne på salg af skoveffekter fra kr. til kr. (i 2011). Gennemsnitligt set var de i omegnen af kr. om året. Konsekvensen af indtægtskravet på i gennemsnit ca. 0,5 mio. kr. pr. år over de faktiske indtægter er, at driften af skovene og naturområderne har måttet reduceres, så hullet fra de manglende indtægter kan dækkes ind. Driften er derfor på flere felter blevet reduceret til et minimum. Stier og veje plejes ekstensivt, og underføringer og grøfter renses op ad hoc. Dette medfører reelt, at vi skubber udgifterne foran os. Selve skovdriften er fokuseret på maskinskovning og selvforyngelse (bortset fra ny skovrejsning) med eksterne entreprenører med effekterne kævler og flis. Dette medfører ofte en meget stor forandring i skovbilledet frem for den dyrere og mere nænsomme manuelle hugst. De rekreative publikumsanlæg er få og efterhånden udslidte herunder skovlegepladser, borde og bænke mm. Der søges derfor løbende efter løsninger med forventeligt lavt vedligeholdelsesniveau. Der søges samtidigt konstruktive løsninger, herunder frivillige i arbejdet vedr. f.eks. løbe- og cykelruter i skovene, og hvor det er muligt løsninger via Kompetencecentret til f.eks. affaldsopsamling i skovbryn mv. Side 13

14 Miljø- og Energiudvalget, Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kurt Halling Side 14

15 Miljø- og Energiudvalget, Orientering: Miljøgodkendelse af Anneberg Transport A/S, Børupvej 84 Sagsnr.:12/8389 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Der er den 9. oktober 2014 meddelt miljøgodkendelse til parkeringsplads, omlasteplads og vaskeplads på Børupvej 84. Pladsen er endnu ikke færdigetableret. Der er tale om en kommerciel parkeringsplads, hvor udefrakommende lastbiler betaler for at parkere på pladsen. Køretøjerne vil bestå af lastbiler, trailere og tankvogne, der anvendes til transport af forskelligt gods, bl.a. farligt gods. Desuden etableres en omlasteplads samt en vaskeplads til virksomhedens eget brug. Aktiviteterne vurderes at svare til en miljøklasse 5. Området, som parkeringspladsen ligger i, er omfattet af lokalplan nr Lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål i miljøklasserne 1-5 til bl.a. transportorienterede erhverv. Parkeringspladsen placering vurderes derfor at være i overensstemmelse med de gældende planforhold. Pladsen ligger i et område med drikkevandsinteresser. Derfor er der i miljøgodkendelsen lagt stor vægt beskyttelse af jord og grundvand i form at tætte belægninger og tilstrækkelig opsamlingskapacitet i forbindelse med risiko for spild og uheld. Derudover er der i miljøgodkendelsen stillet krav til afledning af spildevand og regnvand samt vilkår i forhold til overholdelse af de vejledende grænseværdier for støj. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Bilag 1: Oversigtskort Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kurt Halling Side 15

16 Miljø- og Energiudvalget, Side 16

17 Miljø- og Energiudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.:14/145 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Orientering blev givet. Fraværende: Kurt Halling Side 17

18 Miljø- og Energiudvalget, Underskriftsside Christian Bro Kenny Bruun Olsen Steen Wrist Ørts Kurt Halling Cecilie R. Schultz

19 Bilag: Notat om lokalplanlægning for bevaringsværdige gårde Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 25. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77101/14

20 Bilagsnotat 14/11532 Bevaringsværdige bindingsværksgårde By- og Teknikudvalget besluttede den 26/8 at nedlægge et forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af ejendommen Vejlby Kirkevej 30. Det betyder, at der skal udarbejdes en lokalplan, der forhindrer det ansøgte. Lokalplanen skal være udarbejdet inden for et år, hvilket i den konkrete sag betyder, at der skal være vedtaget et forslag senest medio juli Samtidig besluttede By- og Teknikudvalget at der skal igangsættes lokalplanlægning for bindingsværksgårdene langs Rands Fjord og Vejle Fjord. Baggrunden var at ejerne af ejendommen matr.8a, Vejlby, Fredericia Jorder, beliggende Vejlby Kirkevej 30, ønsker at nedrive stuehuset for at opføre et nyt stuehus med samme beliggenhed. Ejernes begrundelse for nedrivningen er, at det eksisterende stuehus, som er opført i bindingsværk, er utidssvarende og ikke lever op til nutidens krav om isolering, ventilation, loftshøjder m.v. Stuehuset er opført i det for fredericiaegnen så karakteristiske egebindingsværk med dobbelte dokker, rødkalkede tavl og hvid opstregning langs tavlenes kanter, og indgår i en bevaringsværdig helhed med gårdens øvrige bindingsværkslænger omkring en større brolagt gårdsplads. Bygningen er optaget som bevaringsværdig i Fredericia Kommuneplan Lokalplanen skal ikke blot omfatte en enkelt ejendom, men gælde rækken af større bindingsværksgårde langs Rands Fjord og Vejle Fjord. Det er endnu ikke fastlagt præcist hvor mange af gårdene lokalplanen kommer til at omfatte. Der arbejdes på at finde frem til hvilke kriterier der skal lægges til grund for lokalplanafgrænsningen. Planen er nu at indgå i dialog med alle ejerne af de relevante gårde, for at afdække ønsker og fremtidige behov. Denne forhåndsdialog kan også udmunde i et egentligt borgermøde. Målet er, at lokalplanen også skal gøre det muligt at sikre gårdenes fremtidige udviklingsmuligheder igennem rammebeskrivelser, som udover en redegørelse for de bevaringsværdige træk, beskriver muligheder for restaurering og opførelse af ny bebyggelse. Herigennem sikres bindingsværksgårdene som funktionelle boliger og/eller landbrugsejendomme, samtidig med at områdets egnspræg og kulturarv bevares.

21 Bilag: Opsamlingsnotat fra dialogmøde med landbruget 17/ Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 25. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77098/14

22 Opsamlingsnotat Fredericia Kommune Mødelokale /1/2014 Dialogmøde den 17. januar 2014 mellem Fredericia Kommune og de lokale landbrugsforeninger Deltagere: Bent Lune (Vejle-Fredericia Landboforening), Maria Katja Jensen (LMO), Lars Schmidt (KHL), Peter Krongaard-Kruse (natur- og miljøchef i Fredericia Kommune) og Carsten Pedersen (teamleder i Team Natur & Landbrug i Fredericia Kommune) Afbud: Lisbeth Shooter (Patriotisk Selskab), Rikke Kyhn (LRS) og Holger Spansberg Kristiansen (direktør for Teknik & Miljø, Fredericia Kommune) Baggrunden for mødet var presseomtalen i december 2013 af Fredericia Kommunes placering i en undersøgelse, som Landbrug & Fødevarer har lavet blandt sine medlemmer af rammevilkårene for landbruget i de danske kommuner. Der var generelt enighed om, at resultatet af undersøgelsen for Fredericia Kommunes vedkommende skal tages med forbehold på grund af det lave svarantal. Fra landbrugskonsulenternes side blev det tilkendegivet, at det er deres opfattelse, at de 8-10 store husdyrbrug i Fredericia Kommune føler sig udfordret af kommunens sagsbehandling på husdyrområdet. Der var enighed om, at dette skal ses i lyset af, at Fredericia Kommune er af meget beskeden størrelse, hvad angår sagsantallet på husdyrområdet. Ligesom tilsvarende små landbrugskommuner har Fredericia Kommune derfor en udfordring ift. varetagelsen af/og erfaring indenfor det komplekse lovområde, der er på landbrugsområdet. Det er vanskeligt at fastlægge en fast og klar praksis som følge af det meget beskedne sagsantal pga. de meget få landbrugssager i Fredericia og tilsvarende små landbrugskommuner. Muligheden for sammenlægning på landbrugsområdet med nabokommuner blev vendt, men denne mulighed udfordres af det forhold, at kommunens myndighedssager ikke kan outsources til andre kommuner. Det blev også anført fra landbrugsforeningernes side, at nogle landmænd kan opfatte både lovgivningen og varetagelsen af tilsynstemaer som ude af proportioner. Hvad det førstnævnte angår, har kommunen imidlertid ikke den store indflydelse. Landbrugskonsulenterne pegede på, at det politiske fokus har betydning for, i hvilket omfang landbruget lokalt føler sig velkomment. De opfordrede derfor til politisk drøftelse og stillingtagen

23 til temaer, der er til reel lokalpolitisk diskussion, herunder f.eks. transport og grundvandsbeskyttelse. Der var enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere og fastholde en målrettet dialog mellem kommunen og landbruget. Derfor blev det besluttet: At kommunen indkalder til ét møde årligt mellem landbrugskonsulenter, Carsten Pedersen samt de kommunale medarbejdere på landbrugsområdet med henblik på at drøfte aktuelle temaer omkring opgaveområdet At landbrugskonsulenterne og kommunens medarbejdere i de konkrete sager er i så tæt en dialog som muligt af hensyn til afklaring af tid og faglige udfordringer At landbrugskonsulenterne for at sikre en konstruktiv proces kontakter Carsten Pedersen og omvendt, såfremt der vurderes at være udfordringer i konkrete sager At Carsten Pedersen og Peter Krongaard-Kruse informerer Fredericia Kommunes nye Miljø- og Energiudvalg om landbrugets ønske om en øget for dialog med landbruget, herunder brug af Dialogforum mv. eller politisk involvering på anden vis Landbrugskonsulenterne foreslog, at der træffes politisk beslutning om relevante afskæringskriterier (mindstekrav) i landbrugssager (nitratudvaskning, ammoniakemission mv.) Fredericia Kommune ser positivt på dette forslag. Fredericia Kommune orienterede om, at der pt. kører en brugertilfredshedsundersøgelse, der handler om tilfredsheden med kommunens afgørelser på natur- og miljøområdet. Tidligere er der blevet lavet en brugertilfredshedsundersøgelse vedrørende kommunens tilsyn, herunder med landbrug. Kommunen har planer om at lave kontinuerte undersøgelser, hvor alle, der har modtaget en afgørelse eller har haft miljøtilsyn, efter få dage får tilsendt et link til et spørgeskema med en brugertilfredshedsundersøgelse. Kommunen ser gerne, at landbrugsforeningerne bistår med at formulere de relevante spørgsmål til modtagerne, og at foreningerne bakker op om brugertilfredshedsundersøgelserne med henblik på at sikre den størst mulige svarprocent. Kommune vil tilsvarende inddrage de lokale foreninger på industriområdet mv. i arbejdet med at tilrettelægge brugertilfredshedsundersøgelserne. Kommunen har afholdt møde med KHL angående naturprojekter i bl.a. Elbodalen, og det blev aftalt at inddrage LMO heri. /Carsten Pedersen

24 Bilag: Slutrapport_Brugertilfredshed Natur & Miljø 2014.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 25. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78849/14

25 Slutrapport Brugertilfredshed Natur & Miljø Oktober 2013 Oktober

26 Indhold 1.0 Baggrund Formål Undersøgelsesdesign Frafaldsanalyse Afrapportering Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Sagsbehandlingen Selve afgørelsen Samlet vurdering af forløbet Kontakt Analyse Privatpersoner vs. virksomheder Emne-/sagsområder Information Kontakt Afgørelsens udfald (tilladelse/afslag) Samlet vurdering Bilag 1 Baggrundsdata Bilag 2 Spørgeskema

27 1.0 Baggrund 1.1 Formål Fredericia Kommune har vedtaget en kvalitetspolitik for Teknik og Miljø. Et af målene er at sikre virksomhedernes og borgerens tillid og tilfredshed med sagsbehandlingen. Vi har derfor gennemført en brugertilfredsundersøgelse blandt virksomheder og borgere, der har modtaget en afgørelse fra Fredericia Kommune på Natur- og Miljøområdet. Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er at dokumentere borgeres/virksomheders tilfredshed med afgørelserne på området. Brugertilfredshedsundersøgelsen er afviklet i perioden: 1. oktober 2013 til 1. oktober Der er udarbejdet resultatrapporter én gang i kvartalet som er sendt til Miljø og Natur. - Rapport 1 (1. oktober til 31. december 2013) - Rapport 2 (1. januar 2013 til 31. marts 2014) - Rapport 3 (1. april juni 2014) Dette er slutrapporten for brugertilfredshedsundersøgelsen, som dækker hele perioden 1. oktober oktober Undersøgelsesdesign Brugertilfredshedsundersøgelsen er tilrettelagt som en populationsundersøgelse, og er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, med udgangspunkt i et spørgeskema udarbejdet i samarbejde med Odense Kommune. Undersøgelsen består af lukkede spørgsmålskategorier suppleret med mulighed for uddybende kvalitative kommentarer (jf. evt. Bilag 2). Undersøgelsen spørger ind til 4 temaer: - Information og vejledning i forbindelse med ansøgning - Sagsbehandlingen - Selve afgørelsen - Samlet vurdering af forløbet Alle virksomheder og borgere, der har modtaget en afgørelse fra Fredericia Kommune på Natur- og Miljøområdet, har fået mulighed for at besvare enten elektronisk (via link til spørgeskemaet) eller i papirform. For at højne svarprocenten har sagsbehandlerne opfordret privatpersoner og virksomheder til at besvare undersøgelsen, og der er sendt rykkermail til dem der endnu ikke efter 14 dage havde besvaret undersøgelsen. Spørgeskemaet er udsendt til i alt 108 privatpersoner og virksomheder, hvoraf 42 har besvaret hele spørgeskemaet og 7 delvist har besvaret skemaet. Det svarer til en svarprocent på ca. 45 % (delvise besvarelser medregent). Svarprocenten har, kumulativt, ligget mellem knap 30 % til 50 % i undersøgelsesperioden (Figur 1). 3

28 Figur 1 Samlet status Da såvel populationen samt antallet af besvarelser er forholdsvist lavt er den statistiske usikkerhed forholdsvis stor. Besvarelserne kan derfor som udgangspunkt kun ses som et udtryk for holdningerne blandt de privatpersoner og virksomheder som har besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsens konklusioner kan dermed ikke generaliseres. 1.3 Frafaldsanalyse Der er potentielt en vis skævhed i besvarelsen af undersøgelsen. Mindre virksomheder (enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med 0-5 ansatte) er underrepræsenteret i undersøgelsen, mens større virksomheder er overrepræsenteret (Figur 2). Figur 2 Samlet status 1 Krydset med: Antal ansatte 1 Antallet af respondenter summerer ikke helt til 108, da der ikke er oplyst antal ansatte for alle respondenter. 4

29 2. 0 Afrapportering 2.1 Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Første tema i undersøgelsen omhandler information og vejledning i forbindelse med ansøgninger. Størstedelen angiver at de har søgt information hos Fredericia Kommune, 49 % hos sagsbehandler og 16 % på Fredericia Kommunes hjemmeside Der er også en stor andel, som angiver at de ikke har søgt information i forbindelse med ansøgningen. Svarene omhandler kun de borgere og virksomheder som har indsendt en ansøgning, og de har haft mulighed for at angive at de har søgt informationer flere steder (Tabel 1). Tabel 1 Hvor søgte du information? (Sæt gerne flere krydser) Respondenter Procent Usikkerhed På Fredericia Kommunes hjemmeside (www.fredericia.dk) 6 16,2% ±11,9 På andre hjemmesider 2 5,4% ±7,3 Hos sagsbehandler hos Fredericia Kommune 18 48,6% ±16,1 Jeg søgte ikke information 16 43,2% ±16,0 Øvrige steder 4 10,8% ±10,0 I alt ,0% Størstedelen har været i kontakt med Fredericia Kommune forud for ansøgningen, i alt 54 %. De fleste angiver at de har henvendt sig telefonisk forud for ansøgningen, 34 %, mens 20 % har henvendt sig skriftligt. Endeligt er 29 % blevet kontaktet af Fredericia Kommune, mens 17 % angiver at der ikke har været kontakt forud for ansøgningen (Tabel 2). Tabel 2 Har du forud for ansøgningen været i kontakt med Fredericia Kommune med henblik på information og vejledning? Respondenter Procent Usikkerhed Jeg har henvendt mig telefonisk 12 34,3% ±15,7 Jeg har henvendt mig skriftligt 7 20,0% ±13,3 Fredericia Kommune har kontaktet mig 10 28,6% ±15,0 Der har ikke været kontakt forud for ansøgningen 6 17,1% ±12,5 I alt ,0% 5

30 Der er udelukkende positive tilkendegivelser vedr. telefonbetjeningen i forhold til at komme i kontakt med den rette sagsbehandler. 75 % angiver at telefonbetjeningen har været meget god, og 25 % at den har været god (Tabel 3). Tabel 3 Hvordan var telefonbetjeningen i forhold til at komme i kontakt med den rette sagsbehandler? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 9 75,0% - God 3 25,0% - Mindre god 0 0,0% - Dårlig 0 0,0% - I alt ,0% Størstedelen af borgere og virksomheder tilkendegiver at der har været en god information og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skulle indeholde. I alt ca. 89 % angiver at informationen og vejledningen har været god eller meget god. Ca. 11 % angiver at informationen og vejledningen har været mindre god eller dårlig (Tabel 4). Tabel 4 Hvordan var informationen om regler på området og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skulle indeholde? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 14 50,0% ±18,5 God 11 39,3% ±18,1 Mindre god 1 3,6% ±6,9 Dårlig 2 7,1% ±9,5 I alt ,0% I forbindelse med ovenstående besvarelser er der afgivet en række kvalitative kommentarer, herunder nedenstående konkrete forslag til forbedringer af informationen og vejledningen i forbindelsen med ansøgninger: Når der ansøges om opstart af et projekt, burde kommunen nok vurdere hvilke tilladelser som er nødvendige for at udføre projektet på lovlig vis. Vi fik hjælpen, men det kunne jo være super fint hvis der fulgte en vejledning med til udfyldelse af disse dokumenter, så kan xxx måske selv lave dem og ikke belaste Kommunen med denne opgave fremadrettet. 6

31 2.2 Sagsbehandlingen Ca. 91 % har oplevet dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen som god eller meget god. Ca. 10 % angiver at dialogen har været mindre god eller dårlig (Tabel 5). Tabel 5 Hvordan var dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 22 50,0% ±14,8 God 18 40,9% ±14,5 Mindre god 2 4,5% ±6,2 Dårlig 2 4,5% ±6,2 I alt ,0% Lige så mange, også ca. 91 %, oplever sagsbehandlerens viden på området som god eller meget god, og ca. 10 % oplever den som mindre god eller dårlig (Tabel 6). Tabel 6 Hvordan var sagsbehandlerens viden på området? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 24 55,8% ±14,8 God 15 34,9% ±14,2 Mindre god 2 4,7% ±6,3 Dårlig 2 4,7% ±6,3 I alt ,0% Størstedelen, 68 %, angiver at informationen om sagens fremdrift har været god eller meget god. 19 % angiver at informationen om sagens fremdrift ikke har været relevant pga. kort sagsbehandlingstid, og endeligt angiver 14 % at informationen har været mindre god (Tabel 7). 7

32 Tabel 7 Hvordan var informationen om sagens fremdrift? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 15 34,9% ±14,2 God 14 32,6% ±14,0 Mindre god 6 14,0% ±10,4 Dårlig 0 0,0% ±0,0 Ikke relevant pga. kort sagsbehandlingstid 8 18,6% ±11,6 I alt ,0% 62 % af borgere og virksomheder oplever koordineringen i forhold til andre sagsområder som positiv (god eller meget god), mens 7 % oplever den som mindre god eller dårlig. For en stor andel, 31 %, har det ikke været relevant at inddrage andre sagsområder i kommunen (Tabel 8). Tabel 8 Hvordan var koordineringen i forhold til andre sagsområder i kommunen (f.eks. byggesag, planforhold eller andre miljøforhold)? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 16 38,1% ±14,7 God 10 23,8% ±12,9 Mindre god 1 2,4% ±4,6 Dårlig 2 4,8% ±6,4 Det var ikke relevant at inddrage andre områder 13 31,0% ±14,0 I alt ,0% I forbindelse med ovenstående besvarelser er der afgivet en række kvalitative kommentarer, herunder nedenstående bemærkninger og konkrete forslag til forbedringer af sagsbehandlingen: Der har været uklarhed gennem hele forløbet om, hvad der blev krævet af os. Det havde været ønskeligt, om kommunen havde mod til at anlægge et perspektiv der rækker ud over kommunegrænsen. Afgørelse(r) [kan have] vide konsekvenser idet problemet [kan] flyttes til andre steder ( ) uden samme beskyttelse mens den egentlige godkendelsesbehandling står på. Mere klar kommunikation om, hvad der forventes af os ( ), og hvilke materialer kommunen har brug for undervejs. Kommunen burde måske ved ansøgninger om større projekter komme ud til ansøger for at se på de virkelige forhold, det kan ikke altid være nemt at vurdere på et projekt ud fra tegninger og beskrivelser, og når de så er ude ved ansøger var det måske en ide at afholde et møde samtidig. Det ville være godt med en folder eller lign. som beskriver hvad det er for et projekt og hvad det egentlig betyder for fremtiden. 8

33 2.3 Selve afgørelsen Der er kun positive tilkendegivelser vedr. formulering af afgørelserne. 100 % tilkendegiver at afgørelserne er meget lette eller lette at forstå (Tabel 9). Tabel 9 Hvordan var afgørelsen formuleret? Respondenter Procent Usikkerhed Meget let at forstå 16 38,1% ±14,7 Let at forstå 26 61,9% ±14,7 Svær at forstå 0 0,0% ±0,0 Meget svær at forstå 0 0,0% ±0,0 I alt ,0% 2.4 Samlet vurdering af forløbet 93 % af borgere og virksomheder tilkendegiver at de finder sagsbehandlingstiden tilfredsstillende. 7 % angiver at sagsbehandlingstiden er utilfredsstillende (Tabel 10). Tabel 10 Var sagsbehandlingstiden tilfredsstillende? Respondenter Procent Usikkerhed Ja 39 92,9% ±7,8 Nej 3 7,1% ±7,8 I alt ,0% Ca. 85 % tilkendegiver at det samlede sagsbehandlingsforløb fra start til slut har været godt eller meget godt. 12 % tilkendegiver at forløbet har været mindre godt, mens 2 % tilkendegiver at forløbet har været dårligt (Tabel 11). Tabel 11 Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Respondenter Procent Usikkerhed Meget godt 14 33,3% ±14,3 Godt 22 52,4% ±15,1 Mindre godt 5 11,9% ±9,8 Dårligt 1 2,4% ±4,6 I alt ,0% 9

34 I forbindelse med ovenstående besvarelser er der afgivet en række kvalitative kommentarer, herunder nedenstående bemærkninger og konkrete forslag til forbedringer af sagsbehandlingen: Det gik lige lovlig stærkt med at gå videre med sagen. For os ville det, som før beskrevet, have været rart med noget på skrift, inden der kom en decideret byggetilladelse. 2.5 Kontakt Langt størstedelen af de borgere og virksomheder som har bevaret undersøgelsen er positivt indstillet over for at blive kontaktet med henblik på en evt. uddybning af deres besvarelse. 21 % ønsker ikke at blive kontaktet (Tabel 12). Tabel 12 Må vi kontakte dig for en uddybning af din besvarelse hvis der er noget som giver anledning til yderligere spørgsmål? Respondenter Procent Ja 33 78,6% Nej 9 21,4% I alt ,0% 3.0 Analyse Det er muligt analysere besvarelserne ved at opdele dem på forskellige baggrundsvariable og svar på bestemte spørgsmål. Nedenfor er besvarelserne forsøgt opdelt på henholdsvis: - Privatpersoner vs. virksomheder - Emne-/sagsområder - Information - Kontakt - Afgørelsens udfald - Samlet vurdering Det skal understreges, at der i nedenstående alene er tale om opdeling af besvarelserne på forskellige variable, og at det ikke er et tilstrækkeligt grundlag til at etablere egentlige årsagssammenhænge/kausalitet. Det er som udgangspunkt kun forskelle (og altså ikke lighederne) som er medtaget i nedenstående analyser. Da såvel populationen samt antallet af besvarelser er forholdsvist lavt er den statistiske usikkerhed forholdsvis stor. Evt. forskelle kan derfor kun, som udgangspunkt, ses som et udtryk for holdningerne blandt de respondenter som har besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsens konklusioner kan dermed ikke generaliseres. 10

35 I nedenstående figurer er opdelingsvariablene, f.eks. antal ansatte, nævnt sidst i figuroverskriften, og vil fremgå i højre side af figuren. 3.1 Privatpersoner vs. virksomheder I undersøgelsen indgår henholdsvis privatpersoner og virksomheder (af forskellige størrelser). Der er områder hvor der ikke er nævneværdige forskelle de to grupper i mellem. F.eks. er den måde som de har været i kontakt med Fredericia Kommune på forud for en ansøgning nogenlunde ens (Figur 3). Figur 3 Har du forud for ansøgningen været i kontakt med Fredericia Kommune med henblik på information og vejledning? Krydset med: Antal ansatte Der er dog andre områder, hvor de mindre virksomheder (0-5 ansatte) skiller sig ud. De er i mindre grad end privatpersoner og de større virksomheder positive ift. informationen om regler på området og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skal indeholde (Figur 4). 11

36 Figur 4 Hvordan var informationen om regler på området og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skulle indeholde? Krydset med: Antal ansatte De mindre virksomheder er også mindre positive ift. dialogen under sagsbehandlingen, sagsbehandlerens viden på området, og det samlede sagsbehandlingsforløb fra start til slut (Figur 5-7). Figur 5 Hvordan var dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen? Krydset med: Antal ansatte 12

37 Figur 6 Hvordan var sagsbehandlerens viden på området? Krydset med: Antal ansatte Figur 7 Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Krydset med: Antal ansatte Det er udelukkende virksomheder som giver udtryk for at de har oplevet sagsbehandlingstiden som utilfredsstillende (det er i alt 3 virksomheder) (Figur 8). 13

38 Figur 8 Var sagsbehandlingstiden tilfredsstillende? Krydset med: Antal ansatte 3.2 Emne-/sagsområder Besvarelserne er fordelt på forholdsvis mange emneområder, med forholdsvis få besvarelser på hvert af områderne (fra 0-8 besvarelser). Det er derfor svært at uddrage noget kvalificeret om forskellene områderne i mellem (jf. evt. Bilag 1). 3.3 Information De borgere og virksomheder som ikke har søgt information og vejledning i forbindelse med ansøgningen, er også den gruppe som er mindst positive ift. dialogen med Fredericia Kommune, og som i mindst omfang oplever sagsbehandlerens viden på området som god (Figur 9-10). Figur 9 Hvordan var dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen? Krydset med: Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Hvor søgte du information? (Sæt gerne flere krydser) 14

39 Figur 10 Hvordan var sagsbehandlerens viden på området? Krydset med: Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Hvor søgte du information? (Sæt gerne flere krydser) 3.4 Kontakt De borgere og virksomheder, som har været i skriftlig kontakt med Fredericia Kommune forud for ansøgningen, er også den gruppe som angiver at de er mindst positive ift. information om regler på området og vejleding i forbindelse med hvad ansøgningen skulle indeholde. De vurderer også i højere grad det samlede sagsforløb for start til slut som mindre godt (Figur 11-12). Figur 11 Hvordan var informationen om regler på området og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skulle indeholde? Krydset med: Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Har du forud for ansøgningen været i kontakt med Fredericia Kommune med henblik på information og vejledning? 15

40 Figur 12 Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Krydset med: Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Har du forud for ansøgningen været i kontakt med Fredericia Kommune med henblik på information og vejledning? 3.5 Afgørelsens udfald (tilladelse/afslag) Der er kun i alt tre privatpersoner og virksomheder som er meddelt afslag på en ansøgning, og kun én af disse har delvist besvaret skemaet mens de øvrige to har undladt at svare. Det er derfor ikke muligt at uddrage noget kvalificeret om forskellene mellem dem som henholdsvis er meddelt tilladelse/afslag (jf. evt. Bilag 1). 3.6 Samlet vurdering De privatpersoner og virksomheder som har vurderet det samlede forløb som meget godt, er generelt også mest positive på en lang række af spørgsmålene i undersøgelsen, bl.a. informationer om regler på området og vejledning ift. hvad sagen skulle indeholde, dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen, sagsbehandlerens viden på området, informationen om sagens fremdrift, koordinering ift. andre sagsområder og formulering af afgørelsen. Dem som har vurderet det samlede sagsforløb fra start til slut mindre godt, er i de fleste tilfælde også den gruppe som er mindst positive på hovedparten af undersøgelsens spørgsmål (Figur 13-18). 16

41 Figur 13 Hvordan var informationen om regler på området og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skulle indeholde? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Figur 14 Hvordan var dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? 17

42 Figur 15 Hvordan var sagsbehandlerens viden på området? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Figur 16 Hvordan var informationen om sagens fremdrift? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Figur 17 Hvordan var koordineringen i forhold til andre sagsområder i kommunen (f.eks. byggesag, planforhold eller andre miljøforhold)? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? 18

43 Figur 18 Hvordan var afgørelsen formuleret? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? 19

44 Bilag 1 Baggrundsdata Samlet status Samlet status Krydset med: Vedr. de sager, hvor der er indsendt en ansøgning Samlet status Krydset med: Hvilket spørgeskema skal bruges 20

45 Samlet status Krydset med: Antal ansatte 21

46 Samlet status Krydset med: Afgørelsen vedrørte 22

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 30. oktober 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 18:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Økonomiudvalget, 01-10-2013 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere