Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Steen Wrist Ørts (A)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Steen Wrist Ørts (A)"

Transkript

1 Miljø- og Energiudvalget, Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Christian Bro (A) Næstformand: Kenny Bruun Olsen (V) Cecilie R. Schultz (Ø) Kurt Halling (O) Steen Wrist Ørts (A) Kurt Halling Side 1

2 Miljø- og Energiudvalget, Indholdsfortegnelse 89 Godkendelse af dagsorden Møde med landbruget i Fredericia Kommune Orientering: Brugertilfredhedsundersøgelse vedrørende kommunens natur- og miljøafgørelser Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse af takster for Orientering: Salg af skovprodukter kontra indtægtskrav herom Orientering: Miljøgodkendelse af Anneberg Transport A/S, Børupvej Lukket - Orientering...17 Side 2

3 Miljø- og Energiudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Godkendt. Fraværende: Kurt Halling Side 3

4 Miljø- og Energiudvalget, Møde med landbruget i Fredericia Kommune Sagsnr.:14/11532 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Landbrugets organisationer i Fredericia Kommune har anmodet om et politisk møde med Fredericia Kommune. Det er på den baggrund aftalt, at et sådant møde afholdes i starten af Miljø- og Energiudvalgets møde den 25. november Emnerne, som landbruget ønsker drøftet, er: 1. Sagsbehandling af miljøgodkendelser og miljøtilsyn på landbrug 2. Kommunens planer vedrørende bevaring af bindingsværksejendomme i Randsområdet 3. Erhvervets betydning for opretholdelse af beskæftigelsen i hele fødevareklyngen Ad 1) Administrationen har holdt møde med de lokale landbrugskonsulenter 17. januar 2014 på foranledning af en negativ omtale af kommunens håndtering af landbrugserhvervet som følge resultatet af af Landbrug & Fødevarers landsdækkende undersøgelse af rammevilkårene for landbrugserhvervet i de enkelte kommuner. Der er aftalt nyt møde den 10. december Der henvises til vedhæftede mødenotat. Ad 2) Se vedhæftede notat om en igangsat lokalplan, hvis formål er at sikre bevaringsværdige bindingsværksgårde i Treldeområdet og Randsområdet. Følgende fra landbrugsside deltager i mødet: Thomas Hansen, formand for Kolding Herreds Landbrugsforening Nis Hjort, formand for Vejle/Fredericia Landboforening Peter Buhl, næstformand for Vejle/Fredericia Landboforening Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Natur- og Miljø indstiller, at de omtalte emner drøftes med landbrugets organisationer. Bilag: Åben - Notat om lokalplanlægning for bevaringsværdige gårde Åben - Opsamlingsnotat fra dialogmøde med landbruget 17/ Side 4

5 Miljø- og Energiudvalget, Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kurt Halling Side 5

6 Miljø- og Energiudvalget, Orientering: Brugertilfredhedsundersøgelse vedrørende kommunens natur- og miljøafgørelser Sagsnr.:14/11976 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Natur & Miljø har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder og borgere, der har modtaget en afgørelse fra Fredericia Kommune på Natur- og Miljøområdet. Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er at dokumentere borgernes/virksomhedernes tilfredshed med afgørelserne på natur- og miljøområdet med henblik på at afdække, hvor det vil være relevant at sætte ind med serviceforbedringer overfor ansøgerne. Brugertilfredshedsundersøgelsen er afviklet i perioden: 1. oktober oktober Alle virksomheder og borgere, der i denne periode har modtaget en afgørelse fra Fredericia Kommune på natur og miljøområdet, har umiddelbart efter, at de har modtaget afgørelsen, fået tilsendt et spørgeskema. Spørgeskemaet er fremsendt pr. mail eller hvis dette ikke har været muligt - pr. brev. Undersøgelsen er anonym, men deltagerne har kunnet vælge at anføre kontaktoplysninger, så de kan kontaktes for uddybende kommentarer og forklaringer. Der er som et led i undersøgelsen lavet delrapporter én gang i kvartalet. Da den første delrapport forelå, var svarprocenten omkring 40 %. For at højne svarprocenten har sagsbehandlerne opfordret borgerne og virksomhederne til at besvare undersøgelsen, og der er sendt rykkermail til dem, der endnu ikke efter 14 dage havde besvaret undersøgelsen. Derved er det lykkedes at øge svarprocenten i resten af undersøgelsesperioden. Spørgeskemaet er sendt ud til i alt 108 borgere og virksomheder i løbet af undersøgelsesperioden. Af disse har 42 besvaret hele spørgeskemaet, mens 7 delvist har besvaret skemaet. Derved ligger svarprocenten på ca. 45 %. Da antallet af besvarelser er forholdsvist lavt, er den statistiske usikkerhed forholdsvis stor. Undersøgelsen giver dog et klart indtryk af de oplevelser som de borgere/virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, har haft. Undersøgelsen spørger ind til 4 temaer: Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Dialogen under selve sagsbehandlingen Selve afgørelsen Samlet vurdering af hele sagsforløbet Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Størstedelen af deltagerne angiver, at de har søgt information hos Fredericia Kommune, inden de har indsendt deres ansøgning - 49 % ved kontakt til sagsbehandler og 16 % på Fredericia Kommunes hjemmeside. Side 6

7 Miljø- og Energiudvalget, I alt 54 % har været i kontakt med Fredericia Kommune forud for ansøgningen. De fleste angiver, at de har henvendt sig telefonisk forud for ansøgningen. Kun 17 % angiver, at de ikke har været i kontakt med kommunen forud for ansøgningen. De borgere og virksomheder, som ikke har søgt information og vejledning i forbindelse med en ansøgning, er dem, som er mindst positive ift. dialogen med Fredericia Kommune. Der er udelukkende positive tilkendegivelser vedrørende telefonbetjeningen i forhold til at komme i kontakt med en rette sagsbehandler. 89 % af deltagerne tilkendegiver, at der har været en meget god/god information og vejledning i forhold til, hvad ansøgningen skulle indeholde. 11 % angiver, at informationen og vejledningen har været mindre god eller dårlig. Dialogen under selve sagsbehandlingen Ca. 91 % har oplevet en meget god/god dialog med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen. Ca. 10 % angiver, at dialogen har været mindre god eller dårlig. Lige så mange, også 91 %, har oplevet sagsbehandlerens viden på området som god eller meget god, mens ca. 10 % har oplevet den som mindre god eller dårlig. Ca. 2/3, 68 %, angiver, at informationen om sagens fremdrift har været god eller meget god. 19 % angiver, at informationen om sagens fremdrift ikke havde været relevant pga. kort sagsbehandlingstid, og endelig angiver 14 %, at informationen om sagens fremdrift har været mindre god. 62 % har oplevet koordineringen i forhold til andre sagsområder (f.eks. byggesag, planforhold mv.) som positiv (god eller meget god), mens 7 % har oplevet den som mindre god eller dårlig. For ca. 1/3 s vedkommende, 31 %, har det ikke været relevant at inddrage andre sagsområder. I forbindelse med besvarelserne var der mulighed for at komme med kommentar og konkrete forslag til forbedringer. Kommentarerne fremgår af slutrapporten. Bl.a. er der to forbedringsforslag, der går på, at der ønskes en mere klar kommunikation om, hvad der forventes af ansøgeren. Selve afgørelsen Der er kun positive tilkendegivelser vedrørende formuleringen af afgørelsen. Samtlige deltagere tilkendegiver, at kommunens afgørelse var meget let eller let at forstå. Samlet vurdering af hele sagsforløbet Side 7

8 Miljø- og Energiudvalget, % tilkendegiver, at det samlede sagsbehandlingsforløb fra start til slut var godt eller meget godt. 12 % tilkendegiver, at forløbet var mindre godt, mens 2 % tilkendegiver, at forløbet var dårligt. 93 % af deltagerne tilkendegiver, at de finder sagsbehandlingstiden tilfredsstillende. 7 % angiver, at sagsbehandlingstiden er utilfredsstillende. Andre undersøgelser vedr. miljøsagsbehandlingen i Fredericia Kommune DI laver hvert år en Erhvervsklimaundersøgelse for alle kommuner i Danmark. I Fredericia Kommune sendte DI i 2014 spørgeskemaer ud til ca. 200 virksomheder i Fredericia. 78 virksomheder svarede, hvilket giver en svarprocent på ca. 39 %. I DI s undersøgelse er Fredericia Kommune faldet fra plads nr. 56 i 2013 til plads nr. 83 i 2014 på parameteren kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet. Dette resultat er ganske væsentligt anderledes end det resultat, som vi har fået fra vores egen brugertilfredshedsundersøgelse, jf. ovenfor. En årsag kan være, at de virksomheder, der har deltaget i DI s undersøgelse ikke nødvendigvis været i direkte kontakt med Fredericia Kommune inden for de seneste år, mens dette pr. definition gælder alle de virksomheder, der har deltaget i vores egen brugertilfredshedsundersøgelse. I marts måned 2014 har Deloitte lavet en undersøgelse for regeringen, hvor man sammenligner kommunernes sagsbehandlingstider på miljøgodkendelser. Af rapporten kan man se, at Fredericia Kommunes sagsbehandlingstider vedr. miljøgodkendelser ligger i den bedre ende blandt samtlige kommuner i landet. Landbrug & Fødevarer har i 2013 undersøgt rammevilkårene for danske landbrugsbedrifter i 77 kommuner. I undersøgelsen spørges der på miljøområdet bl.a. ind til sagsbehandlingen indenfor vandløb, sagsbehandlingstider indenfor miljøgodkendelser m.v. Undersøgelsen er lavet på baggrund af i alt 3603 respondenter. I Fredericia var der 10 respondenter, men ved flere spørgsmål have 5 svaret ved ikke. De landmænd der deltog i undersøgelsen havde ikke nødvendigvis været i kontakt med kommunen. Fredericia Kommune opnåede en samlet rang som nr. 52 ud af 77 kommuner. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Konklusion hvor skal vi sætte ind for at gøre det endnu bedre? De deltagende borgere og virksomheder har overordnet set været godt tilfredse med den sagsbehandling, som de har oplevet på natur- og Side 8

9 Miljø- og Energiudvalget, miljøområdet i Fredericia Kommune. Men der skal erindres om, at 55 % af de borgere/virksomheder, der modtog en afgørelse fra Fredericia Kommune på natur- og miljøområdet, ikke har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen peger på tre områder, hvor vi kan sætte ind for at forbedre vores kunders oplevelse: Mere klar kommunikation i forhold til, hvad vi forventer af ansøgeren (konkrete forbedringsforslag fra besvarelserne). Vi kan bl.a. overveje, om det engang i mellem bedre vil være bedre at tage telefonisk kontakt til ansøgeren frem for at skrive en mail til vedkommende. Orientering om sagens fremdrift (14 % er utilfredse). Øget fokus på små virksomheder med 0-5 ansatte. Generelt ser det ud til, at vi kan gøre det bedre i forhold til disse virksomheder, for de er gennemgående mindre tilfredse med den sagsbehandling, de har oplevet, end både de private borgere og de større virksomheder. Det drejer sig både om information om reglerne, dialogen under forløbet, sagsbehandlerens viden og sagsbehandlingstiden. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at Miljø- og Energiudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Slutrapport Brugertilfredshed Natur & Miljø 2014 Åben - Slutrapport_Brugertilfredshed Natur & Miljø 2014.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kurt Halling Side 9

10 Miljø- og Energiudvalget, Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse af takster for 2015 Sagsnr.:14/10942 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I henhold til 3 i betalingsloven skal den af et spildevandsforsyningsselskab fastsatte kubikmetertakst og bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at taksterne overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet, der er myndighed for spildevandsselskaberne, har fastsat for det pågældende spildevandsforsyningsselskab i henhold til 6 i vandsektorloven. På den baggrund har Fredericia Spildevand og Energi A/S med henblik på Fredericia Kommunes godkendelse fremsendt budgetforslag og prisliste for afgifter og gebyrer for 2015 for spildevand. Forsyningssekretariatet har den 30. september 2014 til Fredericia Spildevand og Energi A/S udmeldt et prisloft på 30,60 kr. pr. m 3 ekskl. moms for Fredericia Spildevand og Energi A/S har i budget for 2015 beregnet en basispris på 22,00 kr. pr. m 3 afledt spildevand. Trappemodellen (indført i 2014), som giver rabat til de store spildevandsforbrugere, implementeres over 5 år. Det betyder, at der i 2015 gives 8 % rabat på mængder mellem 500 og m 3 og 24 % på mængder over m 3. Gennemsnitsprisen er for 2015 beregnet til 19,40 kr. pr. m 3 afledt spildevand. Selskabet indførte i 2013 et fast bidrag i afregningen med kunderne. Det faste bidrag blev indført for at fordele selskabets administrative omkostninger mere jævnt på alle kunder. Det vurderes, at et fast bidrag på 300 kr. ekskl. moms er fornuftigt og dækker de omkostninger, som selskabet har til kundehåndtering, kontorhold mv. Fredericia Spildevand og Energi A/S prisliste for 2015 er sammensat således: 2013 Pris ekskl. moms 2014 Pris ekskl. moms 2015 Pris ekskl. moms Vandafledningsbidrag pr. m³ 18,80 kr. 20,60 kr. 22,00 kr. Fast bidrag, pr. stikledning 200,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. Tilslutningsbidrag både regn- og spildevand til afløbssystemet pr. boligenhed ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Tilslutningsbidrag ej tilsluttet tag- og overfladevand pr. boligenhed ,40 kr ,40 kr ,20 kr. Side 10

11 Miljø- og Energiudvalget, Øvrige indtægter, herunder tilslutningsbidrag, særbidrag mv. - omregnet til pr. m³ 3,24 kr. 2,59 kr. 2,61 kr. Fredericia Spildevands 22,69 kr. 22,97 kr. 23,00 kr. samlede indtægter pr. m³ Prisloft fra 27,59 kr. 25,71 30,60 Forsyningssekretariatet på Fredericia Spildevand A/S` samlede maksimale indtægter pr. m³ Overholdes prisloft Ja Ja Ja Vandafledningsbidrag pr. m³ i udvalgte andre kommuner 2014 (kr. ekskl. moms): København 16,74 Ballerup 18,54 Fredericia 22,00 Esbjerg 22,50 Ålborg 23,05 Varde 23,41 Vandcenter Syd - Odense 27,90 Vejle 28,50 Vejen 28,60 Kolding 29,80 Arwos-Åbenrå 32,25 Sønderborg 35,90 Provas-Haderslev 36,61 Århus 40,87 Side 11

12 Miljø- og Energiudvalget, Middelfart 41,22 Stevns 48,00 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På grundlag af en gennemgang af Fredericia Spildevand og Energi A/S budgetforslag for 2015 og prisliste er det Natur & Miljøs vurdering, at Fredericia Spildevand og Energi A/S overholder det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft for Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at Fredericia Spildevand og Energi A/S prisliste for 2015 godkendes. Bilag: Åben - Prisliste 2015.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kurt Halling Side 12

13 Miljø- og Energiudvalget, Orientering: Salg af skovprodukter kontra indtægtskrav herom Sagsnr.:14/11786 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Miljø- og Energiudvalget spurgte på udvalgsmødet 28. oktober 2014 til konsekvenserne af, at der på budgettet er et årligt indtægtskrav på over kr. på skovområdet, som det ikke er muligt at indfri. Natur & Miljø har på den foranledning lavet følgende redegørelse: For en del år siden blev de kommunale skove drevet mere konventionelt end nu, og der blev produceret og solgt juletræer hvert år. Dette betød, at der dengang var en god indtægt både på juletræer og på salg af øvrige skoveffekter. Dette er formentligt baggrunden for, at der i budgettet er et indtægtskrav på pt kr. på skoveffekter. Juletræsproduktionen og salget er ophørt for flere år siden. Dette skyldes, at det ikke længere er muligt at opnå en god forretning med juletræsproduktion, både pga. mangel på tilstrækkeligt store arealer til formålet, og fordi der ikke længere må sprøjtes mod lus som følge af den af Byrådet vedtagne pesticidhandlingsplan. Samtidig medfører den miljøvenlige drift, der er indført i de senere år, samt et øget fokus på rekreative hensyn og på biodiversitet (flere døde træer i skoven), at indtægtsmulighederne for salg af gavntræ er blevet reduceret meget væsentligt, samtidig med, at udgifterne til driften er steget. I perioden lå indtægterne på salg af skoveffekter fra kr. til kr. (i 2011). Gennemsnitligt set var de i omegnen af kr. om året. Konsekvensen af indtægtskravet på i gennemsnit ca. 0,5 mio. kr. pr. år over de faktiske indtægter er, at driften af skovene og naturområderne har måttet reduceres, så hullet fra de manglende indtægter kan dækkes ind. Driften er derfor på flere felter blevet reduceret til et minimum. Stier og veje plejes ekstensivt, og underføringer og grøfter renses op ad hoc. Dette medfører reelt, at vi skubber udgifterne foran os. Selve skovdriften er fokuseret på maskinskovning og selvforyngelse (bortset fra ny skovrejsning) med eksterne entreprenører med effekterne kævler og flis. Dette medfører ofte en meget stor forandring i skovbilledet frem for den dyrere og mere nænsomme manuelle hugst. De rekreative publikumsanlæg er få og efterhånden udslidte herunder skovlegepladser, borde og bænke mm. Der søges derfor løbende efter løsninger med forventeligt lavt vedligeholdelsesniveau. Der søges samtidigt konstruktive løsninger, herunder frivillige i arbejdet vedr. f.eks. løbe- og cykelruter i skovene, og hvor det er muligt løsninger via Kompetencecentret til f.eks. affaldsopsamling i skovbryn mv. Side 13

14 Miljø- og Energiudvalget, Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kurt Halling Side 14

15 Miljø- og Energiudvalget, Orientering: Miljøgodkendelse af Anneberg Transport A/S, Børupvej 84 Sagsnr.:12/8389 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Der er den 9. oktober 2014 meddelt miljøgodkendelse til parkeringsplads, omlasteplads og vaskeplads på Børupvej 84. Pladsen er endnu ikke færdigetableret. Der er tale om en kommerciel parkeringsplads, hvor udefrakommende lastbiler betaler for at parkere på pladsen. Køretøjerne vil bestå af lastbiler, trailere og tankvogne, der anvendes til transport af forskelligt gods, bl.a. farligt gods. Desuden etableres en omlasteplads samt en vaskeplads til virksomhedens eget brug. Aktiviteterne vurderes at svare til en miljøklasse 5. Området, som parkeringspladsen ligger i, er omfattet af lokalplan nr Lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål i miljøklasserne 1-5 til bl.a. transportorienterede erhverv. Parkeringspladsen placering vurderes derfor at være i overensstemmelse med de gældende planforhold. Pladsen ligger i et område med drikkevandsinteresser. Derfor er der i miljøgodkendelsen lagt stor vægt beskyttelse af jord og grundvand i form at tætte belægninger og tilstrækkelig opsamlingskapacitet i forbindelse med risiko for spild og uheld. Derudover er der i miljøgodkendelsen stillet krav til afledning af spildevand og regnvand samt vilkår i forhold til overholdelse af de vejledende grænseværdier for støj. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Bilag 1: Oversigtskort Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kurt Halling Side 15

16 Miljø- og Energiudvalget, Side 16

17 Miljø- og Energiudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.:14/145 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Orientering blev givet. Fraværende: Kurt Halling Side 17

18 Miljø- og Energiudvalget, Underskriftsside Christian Bro Kenny Bruun Olsen Steen Wrist Ørts Kurt Halling Cecilie R. Schultz

19 Bilag: Notat om lokalplanlægning for bevaringsværdige gårde Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 25. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77101/14

20 Bilagsnotat 14/11532 Bevaringsværdige bindingsværksgårde By- og Teknikudvalget besluttede den 26/8 at nedlægge et forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af ejendommen Vejlby Kirkevej 30. Det betyder, at der skal udarbejdes en lokalplan, der forhindrer det ansøgte. Lokalplanen skal være udarbejdet inden for et år, hvilket i den konkrete sag betyder, at der skal være vedtaget et forslag senest medio juli Samtidig besluttede By- og Teknikudvalget at der skal igangsættes lokalplanlægning for bindingsværksgårdene langs Rands Fjord og Vejle Fjord. Baggrunden var at ejerne af ejendommen matr.8a, Vejlby, Fredericia Jorder, beliggende Vejlby Kirkevej 30, ønsker at nedrive stuehuset for at opføre et nyt stuehus med samme beliggenhed. Ejernes begrundelse for nedrivningen er, at det eksisterende stuehus, som er opført i bindingsværk, er utidssvarende og ikke lever op til nutidens krav om isolering, ventilation, loftshøjder m.v. Stuehuset er opført i det for fredericiaegnen så karakteristiske egebindingsværk med dobbelte dokker, rødkalkede tavl og hvid opstregning langs tavlenes kanter, og indgår i en bevaringsværdig helhed med gårdens øvrige bindingsværkslænger omkring en større brolagt gårdsplads. Bygningen er optaget som bevaringsværdig i Fredericia Kommuneplan Lokalplanen skal ikke blot omfatte en enkelt ejendom, men gælde rækken af større bindingsværksgårde langs Rands Fjord og Vejle Fjord. Det er endnu ikke fastlagt præcist hvor mange af gårdene lokalplanen kommer til at omfatte. Der arbejdes på at finde frem til hvilke kriterier der skal lægges til grund for lokalplanafgrænsningen. Planen er nu at indgå i dialog med alle ejerne af de relevante gårde, for at afdække ønsker og fremtidige behov. Denne forhåndsdialog kan også udmunde i et egentligt borgermøde. Målet er, at lokalplanen også skal gøre det muligt at sikre gårdenes fremtidige udviklingsmuligheder igennem rammebeskrivelser, som udover en redegørelse for de bevaringsværdige træk, beskriver muligheder for restaurering og opførelse af ny bebyggelse. Herigennem sikres bindingsværksgårdene som funktionelle boliger og/eller landbrugsejendomme, samtidig med at områdets egnspræg og kulturarv bevares.

21 Bilag: Opsamlingsnotat fra dialogmøde med landbruget 17/ Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 25. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77098/14

22 Opsamlingsnotat Fredericia Kommune Mødelokale /1/2014 Dialogmøde den 17. januar 2014 mellem Fredericia Kommune og de lokale landbrugsforeninger Deltagere: Bent Lune (Vejle-Fredericia Landboforening), Maria Katja Jensen (LMO), Lars Schmidt (KHL), Peter Krongaard-Kruse (natur- og miljøchef i Fredericia Kommune) og Carsten Pedersen (teamleder i Team Natur & Landbrug i Fredericia Kommune) Afbud: Lisbeth Shooter (Patriotisk Selskab), Rikke Kyhn (LRS) og Holger Spansberg Kristiansen (direktør for Teknik & Miljø, Fredericia Kommune) Baggrunden for mødet var presseomtalen i december 2013 af Fredericia Kommunes placering i en undersøgelse, som Landbrug & Fødevarer har lavet blandt sine medlemmer af rammevilkårene for landbruget i de danske kommuner. Der var generelt enighed om, at resultatet af undersøgelsen for Fredericia Kommunes vedkommende skal tages med forbehold på grund af det lave svarantal. Fra landbrugskonsulenternes side blev det tilkendegivet, at det er deres opfattelse, at de 8-10 store husdyrbrug i Fredericia Kommune føler sig udfordret af kommunens sagsbehandling på husdyrområdet. Der var enighed om, at dette skal ses i lyset af, at Fredericia Kommune er af meget beskeden størrelse, hvad angår sagsantallet på husdyrområdet. Ligesom tilsvarende små landbrugskommuner har Fredericia Kommune derfor en udfordring ift. varetagelsen af/og erfaring indenfor det komplekse lovområde, der er på landbrugsområdet. Det er vanskeligt at fastlægge en fast og klar praksis som følge af det meget beskedne sagsantal pga. de meget få landbrugssager i Fredericia og tilsvarende små landbrugskommuner. Muligheden for sammenlægning på landbrugsområdet med nabokommuner blev vendt, men denne mulighed udfordres af det forhold, at kommunens myndighedssager ikke kan outsources til andre kommuner. Det blev også anført fra landbrugsforeningernes side, at nogle landmænd kan opfatte både lovgivningen og varetagelsen af tilsynstemaer som ude af proportioner. Hvad det førstnævnte angår, har kommunen imidlertid ikke den store indflydelse. Landbrugskonsulenterne pegede på, at det politiske fokus har betydning for, i hvilket omfang landbruget lokalt føler sig velkomment. De opfordrede derfor til politisk drøftelse og stillingtagen

23 til temaer, der er til reel lokalpolitisk diskussion, herunder f.eks. transport og grundvandsbeskyttelse. Der var enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere og fastholde en målrettet dialog mellem kommunen og landbruget. Derfor blev det besluttet: At kommunen indkalder til ét møde årligt mellem landbrugskonsulenter, Carsten Pedersen samt de kommunale medarbejdere på landbrugsområdet med henblik på at drøfte aktuelle temaer omkring opgaveområdet At landbrugskonsulenterne og kommunens medarbejdere i de konkrete sager er i så tæt en dialog som muligt af hensyn til afklaring af tid og faglige udfordringer At landbrugskonsulenterne for at sikre en konstruktiv proces kontakter Carsten Pedersen og omvendt, såfremt der vurderes at være udfordringer i konkrete sager At Carsten Pedersen og Peter Krongaard-Kruse informerer Fredericia Kommunes nye Miljø- og Energiudvalg om landbrugets ønske om en øget for dialog med landbruget, herunder brug af Dialogforum mv. eller politisk involvering på anden vis Landbrugskonsulenterne foreslog, at der træffes politisk beslutning om relevante afskæringskriterier (mindstekrav) i landbrugssager (nitratudvaskning, ammoniakemission mv.) Fredericia Kommune ser positivt på dette forslag. Fredericia Kommune orienterede om, at der pt. kører en brugertilfredshedsundersøgelse, der handler om tilfredsheden med kommunens afgørelser på natur- og miljøområdet. Tidligere er der blevet lavet en brugertilfredshedsundersøgelse vedrørende kommunens tilsyn, herunder med landbrug. Kommunen har planer om at lave kontinuerte undersøgelser, hvor alle, der har modtaget en afgørelse eller har haft miljøtilsyn, efter få dage får tilsendt et link til et spørgeskema med en brugertilfredshedsundersøgelse. Kommunen ser gerne, at landbrugsforeningerne bistår med at formulere de relevante spørgsmål til modtagerne, og at foreningerne bakker op om brugertilfredshedsundersøgelserne med henblik på at sikre den størst mulige svarprocent. Kommune vil tilsvarende inddrage de lokale foreninger på industriområdet mv. i arbejdet med at tilrettelægge brugertilfredshedsundersøgelserne. Kommunen har afholdt møde med KHL angående naturprojekter i bl.a. Elbodalen, og det blev aftalt at inddrage LMO heri. /Carsten Pedersen

24 Bilag: Slutrapport_Brugertilfredshed Natur & Miljø 2014.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 25. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78849/14

25 Slutrapport Brugertilfredshed Natur & Miljø Oktober 2013 Oktober

26 Indhold 1.0 Baggrund Formål Undersøgelsesdesign Frafaldsanalyse Afrapportering Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Sagsbehandlingen Selve afgørelsen Samlet vurdering af forløbet Kontakt Analyse Privatpersoner vs. virksomheder Emne-/sagsområder Information Kontakt Afgørelsens udfald (tilladelse/afslag) Samlet vurdering Bilag 1 Baggrundsdata Bilag 2 Spørgeskema

27 1.0 Baggrund 1.1 Formål Fredericia Kommune har vedtaget en kvalitetspolitik for Teknik og Miljø. Et af målene er at sikre virksomhedernes og borgerens tillid og tilfredshed med sagsbehandlingen. Vi har derfor gennemført en brugertilfredsundersøgelse blandt virksomheder og borgere, der har modtaget en afgørelse fra Fredericia Kommune på Natur- og Miljøområdet. Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er at dokumentere borgeres/virksomheders tilfredshed med afgørelserne på området. Brugertilfredshedsundersøgelsen er afviklet i perioden: 1. oktober 2013 til 1. oktober Der er udarbejdet resultatrapporter én gang i kvartalet som er sendt til Miljø og Natur. - Rapport 1 (1. oktober til 31. december 2013) - Rapport 2 (1. januar 2013 til 31. marts 2014) - Rapport 3 (1. april juni 2014) Dette er slutrapporten for brugertilfredshedsundersøgelsen, som dækker hele perioden 1. oktober oktober Undersøgelsesdesign Brugertilfredshedsundersøgelsen er tilrettelagt som en populationsundersøgelse, og er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, med udgangspunkt i et spørgeskema udarbejdet i samarbejde med Odense Kommune. Undersøgelsen består af lukkede spørgsmålskategorier suppleret med mulighed for uddybende kvalitative kommentarer (jf. evt. Bilag 2). Undersøgelsen spørger ind til 4 temaer: - Information og vejledning i forbindelse med ansøgning - Sagsbehandlingen - Selve afgørelsen - Samlet vurdering af forløbet Alle virksomheder og borgere, der har modtaget en afgørelse fra Fredericia Kommune på Natur- og Miljøområdet, har fået mulighed for at besvare enten elektronisk (via link til spørgeskemaet) eller i papirform. For at højne svarprocenten har sagsbehandlerne opfordret privatpersoner og virksomheder til at besvare undersøgelsen, og der er sendt rykkermail til dem der endnu ikke efter 14 dage havde besvaret undersøgelsen. Spørgeskemaet er udsendt til i alt 108 privatpersoner og virksomheder, hvoraf 42 har besvaret hele spørgeskemaet og 7 delvist har besvaret skemaet. Det svarer til en svarprocent på ca. 45 % (delvise besvarelser medregent). Svarprocenten har, kumulativt, ligget mellem knap 30 % til 50 % i undersøgelsesperioden (Figur 1). 3

28 Figur 1 Samlet status Da såvel populationen samt antallet af besvarelser er forholdsvist lavt er den statistiske usikkerhed forholdsvis stor. Besvarelserne kan derfor som udgangspunkt kun ses som et udtryk for holdningerne blandt de privatpersoner og virksomheder som har besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsens konklusioner kan dermed ikke generaliseres. 1.3 Frafaldsanalyse Der er potentielt en vis skævhed i besvarelsen af undersøgelsen. Mindre virksomheder (enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med 0-5 ansatte) er underrepræsenteret i undersøgelsen, mens større virksomheder er overrepræsenteret (Figur 2). Figur 2 Samlet status 1 Krydset med: Antal ansatte 1 Antallet af respondenter summerer ikke helt til 108, da der ikke er oplyst antal ansatte for alle respondenter. 4

29 2. 0 Afrapportering 2.1 Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Første tema i undersøgelsen omhandler information og vejledning i forbindelse med ansøgninger. Størstedelen angiver at de har søgt information hos Fredericia Kommune, 49 % hos sagsbehandler og 16 % på Fredericia Kommunes hjemmeside Der er også en stor andel, som angiver at de ikke har søgt information i forbindelse med ansøgningen. Svarene omhandler kun de borgere og virksomheder som har indsendt en ansøgning, og de har haft mulighed for at angive at de har søgt informationer flere steder (Tabel 1). Tabel 1 Hvor søgte du information? (Sæt gerne flere krydser) Respondenter Procent Usikkerhed På Fredericia Kommunes hjemmeside (www.fredericia.dk) 6 16,2% ±11,9 På andre hjemmesider 2 5,4% ±7,3 Hos sagsbehandler hos Fredericia Kommune 18 48,6% ±16,1 Jeg søgte ikke information 16 43,2% ±16,0 Øvrige steder 4 10,8% ±10,0 I alt ,0% Størstedelen har været i kontakt med Fredericia Kommune forud for ansøgningen, i alt 54 %. De fleste angiver at de har henvendt sig telefonisk forud for ansøgningen, 34 %, mens 20 % har henvendt sig skriftligt. Endeligt er 29 % blevet kontaktet af Fredericia Kommune, mens 17 % angiver at der ikke har været kontakt forud for ansøgningen (Tabel 2). Tabel 2 Har du forud for ansøgningen været i kontakt med Fredericia Kommune med henblik på information og vejledning? Respondenter Procent Usikkerhed Jeg har henvendt mig telefonisk 12 34,3% ±15,7 Jeg har henvendt mig skriftligt 7 20,0% ±13,3 Fredericia Kommune har kontaktet mig 10 28,6% ±15,0 Der har ikke været kontakt forud for ansøgningen 6 17,1% ±12,5 I alt ,0% 5

30 Der er udelukkende positive tilkendegivelser vedr. telefonbetjeningen i forhold til at komme i kontakt med den rette sagsbehandler. 75 % angiver at telefonbetjeningen har været meget god, og 25 % at den har været god (Tabel 3). Tabel 3 Hvordan var telefonbetjeningen i forhold til at komme i kontakt med den rette sagsbehandler? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 9 75,0% - God 3 25,0% - Mindre god 0 0,0% - Dårlig 0 0,0% - I alt ,0% Størstedelen af borgere og virksomheder tilkendegiver at der har været en god information og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skulle indeholde. I alt ca. 89 % angiver at informationen og vejledningen har været god eller meget god. Ca. 11 % angiver at informationen og vejledningen har været mindre god eller dårlig (Tabel 4). Tabel 4 Hvordan var informationen om regler på området og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skulle indeholde? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 14 50,0% ±18,5 God 11 39,3% ±18,1 Mindre god 1 3,6% ±6,9 Dårlig 2 7,1% ±9,5 I alt ,0% I forbindelse med ovenstående besvarelser er der afgivet en række kvalitative kommentarer, herunder nedenstående konkrete forslag til forbedringer af informationen og vejledningen i forbindelsen med ansøgninger: Når der ansøges om opstart af et projekt, burde kommunen nok vurdere hvilke tilladelser som er nødvendige for at udføre projektet på lovlig vis. Vi fik hjælpen, men det kunne jo være super fint hvis der fulgte en vejledning med til udfyldelse af disse dokumenter, så kan xxx måske selv lave dem og ikke belaste Kommunen med denne opgave fremadrettet. 6

31 2.2 Sagsbehandlingen Ca. 91 % har oplevet dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen som god eller meget god. Ca. 10 % angiver at dialogen har været mindre god eller dårlig (Tabel 5). Tabel 5 Hvordan var dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 22 50,0% ±14,8 God 18 40,9% ±14,5 Mindre god 2 4,5% ±6,2 Dårlig 2 4,5% ±6,2 I alt ,0% Lige så mange, også ca. 91 %, oplever sagsbehandlerens viden på området som god eller meget god, og ca. 10 % oplever den som mindre god eller dårlig (Tabel 6). Tabel 6 Hvordan var sagsbehandlerens viden på området? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 24 55,8% ±14,8 God 15 34,9% ±14,2 Mindre god 2 4,7% ±6,3 Dårlig 2 4,7% ±6,3 I alt ,0% Størstedelen, 68 %, angiver at informationen om sagens fremdrift har været god eller meget god. 19 % angiver at informationen om sagens fremdrift ikke har været relevant pga. kort sagsbehandlingstid, og endeligt angiver 14 % at informationen har været mindre god (Tabel 7). 7

32 Tabel 7 Hvordan var informationen om sagens fremdrift? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 15 34,9% ±14,2 God 14 32,6% ±14,0 Mindre god 6 14,0% ±10,4 Dårlig 0 0,0% ±0,0 Ikke relevant pga. kort sagsbehandlingstid 8 18,6% ±11,6 I alt ,0% 62 % af borgere og virksomheder oplever koordineringen i forhold til andre sagsområder som positiv (god eller meget god), mens 7 % oplever den som mindre god eller dårlig. For en stor andel, 31 %, har det ikke været relevant at inddrage andre sagsområder i kommunen (Tabel 8). Tabel 8 Hvordan var koordineringen i forhold til andre sagsområder i kommunen (f.eks. byggesag, planforhold eller andre miljøforhold)? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 16 38,1% ±14,7 God 10 23,8% ±12,9 Mindre god 1 2,4% ±4,6 Dårlig 2 4,8% ±6,4 Det var ikke relevant at inddrage andre områder 13 31,0% ±14,0 I alt ,0% I forbindelse med ovenstående besvarelser er der afgivet en række kvalitative kommentarer, herunder nedenstående bemærkninger og konkrete forslag til forbedringer af sagsbehandlingen: Der har været uklarhed gennem hele forløbet om, hvad der blev krævet af os. Det havde været ønskeligt, om kommunen havde mod til at anlægge et perspektiv der rækker ud over kommunegrænsen. Afgørelse(r) [kan have] vide konsekvenser idet problemet [kan] flyttes til andre steder ( ) uden samme beskyttelse mens den egentlige godkendelsesbehandling står på. Mere klar kommunikation om, hvad der forventes af os ( ), og hvilke materialer kommunen har brug for undervejs. Kommunen burde måske ved ansøgninger om større projekter komme ud til ansøger for at se på de virkelige forhold, det kan ikke altid være nemt at vurdere på et projekt ud fra tegninger og beskrivelser, og når de så er ude ved ansøger var det måske en ide at afholde et møde samtidig. Det ville være godt med en folder eller lign. som beskriver hvad det er for et projekt og hvad det egentlig betyder for fremtiden. 8

33 2.3 Selve afgørelsen Der er kun positive tilkendegivelser vedr. formulering af afgørelserne. 100 % tilkendegiver at afgørelserne er meget lette eller lette at forstå (Tabel 9). Tabel 9 Hvordan var afgørelsen formuleret? Respondenter Procent Usikkerhed Meget let at forstå 16 38,1% ±14,7 Let at forstå 26 61,9% ±14,7 Svær at forstå 0 0,0% ±0,0 Meget svær at forstå 0 0,0% ±0,0 I alt ,0% 2.4 Samlet vurdering af forløbet 93 % af borgere og virksomheder tilkendegiver at de finder sagsbehandlingstiden tilfredsstillende. 7 % angiver at sagsbehandlingstiden er utilfredsstillende (Tabel 10). Tabel 10 Var sagsbehandlingstiden tilfredsstillende? Respondenter Procent Usikkerhed Ja 39 92,9% ±7,8 Nej 3 7,1% ±7,8 I alt ,0% Ca. 85 % tilkendegiver at det samlede sagsbehandlingsforløb fra start til slut har været godt eller meget godt. 12 % tilkendegiver at forløbet har været mindre godt, mens 2 % tilkendegiver at forløbet har været dårligt (Tabel 11). Tabel 11 Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Respondenter Procent Usikkerhed Meget godt 14 33,3% ±14,3 Godt 22 52,4% ±15,1 Mindre godt 5 11,9% ±9,8 Dårligt 1 2,4% ±4,6 I alt ,0% 9

34 I forbindelse med ovenstående besvarelser er der afgivet en række kvalitative kommentarer, herunder nedenstående bemærkninger og konkrete forslag til forbedringer af sagsbehandlingen: Det gik lige lovlig stærkt med at gå videre med sagen. For os ville det, som før beskrevet, have været rart med noget på skrift, inden der kom en decideret byggetilladelse. 2.5 Kontakt Langt størstedelen af de borgere og virksomheder som har bevaret undersøgelsen er positivt indstillet over for at blive kontaktet med henblik på en evt. uddybning af deres besvarelse. 21 % ønsker ikke at blive kontaktet (Tabel 12). Tabel 12 Må vi kontakte dig for en uddybning af din besvarelse hvis der er noget som giver anledning til yderligere spørgsmål? Respondenter Procent Ja 33 78,6% Nej 9 21,4% I alt ,0% 3.0 Analyse Det er muligt analysere besvarelserne ved at opdele dem på forskellige baggrundsvariable og svar på bestemte spørgsmål. Nedenfor er besvarelserne forsøgt opdelt på henholdsvis: - Privatpersoner vs. virksomheder - Emne-/sagsområder - Information - Kontakt - Afgørelsens udfald - Samlet vurdering Det skal understreges, at der i nedenstående alene er tale om opdeling af besvarelserne på forskellige variable, og at det ikke er et tilstrækkeligt grundlag til at etablere egentlige årsagssammenhænge/kausalitet. Det er som udgangspunkt kun forskelle (og altså ikke lighederne) som er medtaget i nedenstående analyser. Da såvel populationen samt antallet af besvarelser er forholdsvist lavt er den statistiske usikkerhed forholdsvis stor. Evt. forskelle kan derfor kun, som udgangspunkt, ses som et udtryk for holdningerne blandt de respondenter som har besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsens konklusioner kan dermed ikke generaliseres. 10

35 I nedenstående figurer er opdelingsvariablene, f.eks. antal ansatte, nævnt sidst i figuroverskriften, og vil fremgå i højre side af figuren. 3.1 Privatpersoner vs. virksomheder I undersøgelsen indgår henholdsvis privatpersoner og virksomheder (af forskellige størrelser). Der er områder hvor der ikke er nævneværdige forskelle de to grupper i mellem. F.eks. er den måde som de har været i kontakt med Fredericia Kommune på forud for en ansøgning nogenlunde ens (Figur 3). Figur 3 Har du forud for ansøgningen været i kontakt med Fredericia Kommune med henblik på information og vejledning? Krydset med: Antal ansatte Der er dog andre områder, hvor de mindre virksomheder (0-5 ansatte) skiller sig ud. De er i mindre grad end privatpersoner og de større virksomheder positive ift. informationen om regler på området og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skal indeholde (Figur 4). 11

36 Figur 4 Hvordan var informationen om regler på området og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skulle indeholde? Krydset med: Antal ansatte De mindre virksomheder er også mindre positive ift. dialogen under sagsbehandlingen, sagsbehandlerens viden på området, og det samlede sagsbehandlingsforløb fra start til slut (Figur 5-7). Figur 5 Hvordan var dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen? Krydset med: Antal ansatte 12

37 Figur 6 Hvordan var sagsbehandlerens viden på området? Krydset med: Antal ansatte Figur 7 Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Krydset med: Antal ansatte Det er udelukkende virksomheder som giver udtryk for at de har oplevet sagsbehandlingstiden som utilfredsstillende (det er i alt 3 virksomheder) (Figur 8). 13

38 Figur 8 Var sagsbehandlingstiden tilfredsstillende? Krydset med: Antal ansatte 3.2 Emne-/sagsområder Besvarelserne er fordelt på forholdsvis mange emneområder, med forholdsvis få besvarelser på hvert af områderne (fra 0-8 besvarelser). Det er derfor svært at uddrage noget kvalificeret om forskellene områderne i mellem (jf. evt. Bilag 1). 3.3 Information De borgere og virksomheder som ikke har søgt information og vejledning i forbindelse med ansøgningen, er også den gruppe som er mindst positive ift. dialogen med Fredericia Kommune, og som i mindst omfang oplever sagsbehandlerens viden på området som god (Figur 9-10). Figur 9 Hvordan var dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen? Krydset med: Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Hvor søgte du information? (Sæt gerne flere krydser) 14

39 Figur 10 Hvordan var sagsbehandlerens viden på området? Krydset med: Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Hvor søgte du information? (Sæt gerne flere krydser) 3.4 Kontakt De borgere og virksomheder, som har været i skriftlig kontakt med Fredericia Kommune forud for ansøgningen, er også den gruppe som angiver at de er mindst positive ift. information om regler på området og vejleding i forbindelse med hvad ansøgningen skulle indeholde. De vurderer også i højere grad det samlede sagsforløb for start til slut som mindre godt (Figur 11-12). Figur 11 Hvordan var informationen om regler på området og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skulle indeholde? Krydset med: Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Har du forud for ansøgningen været i kontakt med Fredericia Kommune med henblik på information og vejledning? 15

40 Figur 12 Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Krydset med: Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Har du forud for ansøgningen været i kontakt med Fredericia Kommune med henblik på information og vejledning? 3.5 Afgørelsens udfald (tilladelse/afslag) Der er kun i alt tre privatpersoner og virksomheder som er meddelt afslag på en ansøgning, og kun én af disse har delvist besvaret skemaet mens de øvrige to har undladt at svare. Det er derfor ikke muligt at uddrage noget kvalificeret om forskellene mellem dem som henholdsvis er meddelt tilladelse/afslag (jf. evt. Bilag 1). 3.6 Samlet vurdering De privatpersoner og virksomheder som har vurderet det samlede forløb som meget godt, er generelt også mest positive på en lang række af spørgsmålene i undersøgelsen, bl.a. informationer om regler på området og vejledning ift. hvad sagen skulle indeholde, dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen, sagsbehandlerens viden på området, informationen om sagens fremdrift, koordinering ift. andre sagsområder og formulering af afgørelsen. Dem som har vurderet det samlede sagsforløb fra start til slut mindre godt, er i de fleste tilfælde også den gruppe som er mindst positive på hovedparten af undersøgelsens spørgsmål (Figur 13-18). 16

41 Figur 13 Hvordan var informationen om regler på området og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skulle indeholde? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Figur 14 Hvordan var dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? 17

42 Figur 15 Hvordan var sagsbehandlerens viden på området? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Figur 16 Hvordan var informationen om sagens fremdrift? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Figur 17 Hvordan var koordineringen i forhold til andre sagsområder i kommunen (f.eks. byggesag, planforhold eller andre miljøforhold)? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? 18

43 Figur 18 Hvordan var afgørelsen formuleret? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? 19

44 Bilag 1 Baggrundsdata Samlet status Samlet status Krydset med: Vedr. de sager, hvor der er indsendt en ansøgning Samlet status Krydset med: Hvilket spørgeskema skal bruges 20

45 Samlet status Krydset med: Antal ansatte 21

46 Samlet status Krydset med: Afgørelsen vedrørte 22

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 Bestyrelsen PROTOKOL 11. møde i bestyrelsen 4. november 2009, kl. 14.00-15.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 Bestyrelsen PROTOKOL 11. møde i bestyrelsen 4. november 2009, kl. 14.00-15.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 4. november 2009, kl. 14.0015.20 Sted: Tilstede: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Miljøudvalget, 30-10-2013 Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 3 Offentligt Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odense, den 21. maj 2013 Høringssvar j.nr. NST-4400-00021 Danske Slagtermestre takker for

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere