Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Steen Wrist Ørts (A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Steen Wrist Ørts (A)"

Transkript

1 Miljø- og Energiudvalget, Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Christian Bro (A) Næstformand: Kenny Bruun Olsen (V) Cecilie R. Schultz (Ø) Kurt Halling (O) Steen Wrist Ørts (A) Kurt Halling Side 1

2 Miljø- og Energiudvalget, Indholdsfortegnelse 89 Godkendelse af dagsorden Møde med landbruget i Fredericia Kommune Orientering: Brugertilfredhedsundersøgelse vedrørende kommunens natur- og miljøafgørelser Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse af takster for Orientering: Salg af skovprodukter kontra indtægtskrav herom Orientering: Miljøgodkendelse af Anneberg Transport A/S, Børupvej Lukket - Orientering...17 Side 2

3 Miljø- og Energiudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Godkendt. Fraværende: Kurt Halling Side 3

4 Miljø- og Energiudvalget, Møde med landbruget i Fredericia Kommune Sagsnr.:14/11532 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Landbrugets organisationer i Fredericia Kommune har anmodet om et politisk møde med Fredericia Kommune. Det er på den baggrund aftalt, at et sådant møde afholdes i starten af Miljø- og Energiudvalgets møde den 25. november Emnerne, som landbruget ønsker drøftet, er: 1. Sagsbehandling af miljøgodkendelser og miljøtilsyn på landbrug 2. Kommunens planer vedrørende bevaring af bindingsværksejendomme i Randsområdet 3. Erhvervets betydning for opretholdelse af beskæftigelsen i hele fødevareklyngen Ad 1) Administrationen har holdt møde med de lokale landbrugskonsulenter 17. januar 2014 på foranledning af en negativ omtale af kommunens håndtering af landbrugserhvervet som følge resultatet af af Landbrug & Fødevarers landsdækkende undersøgelse af rammevilkårene for landbrugserhvervet i de enkelte kommuner. Der er aftalt nyt møde den 10. december Der henvises til vedhæftede mødenotat. Ad 2) Se vedhæftede notat om en igangsat lokalplan, hvis formål er at sikre bevaringsværdige bindingsværksgårde i Treldeområdet og Randsområdet. Følgende fra landbrugsside deltager i mødet: Thomas Hansen, formand for Kolding Herreds Landbrugsforening Nis Hjort, formand for Vejle/Fredericia Landboforening Peter Buhl, næstformand for Vejle/Fredericia Landboforening Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Natur- og Miljø indstiller, at de omtalte emner drøftes med landbrugets organisationer. Bilag: Åben - Notat om lokalplanlægning for bevaringsværdige gårde Åben - Opsamlingsnotat fra dialogmøde med landbruget 17/ Side 4

5 Miljø- og Energiudvalget, Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kurt Halling Side 5

6 Miljø- og Energiudvalget, Orientering: Brugertilfredhedsundersøgelse vedrørende kommunens natur- og miljøafgørelser Sagsnr.:14/11976 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Natur & Miljø har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder og borgere, der har modtaget en afgørelse fra Fredericia Kommune på Natur- og Miljøområdet. Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er at dokumentere borgernes/virksomhedernes tilfredshed med afgørelserne på natur- og miljøområdet med henblik på at afdække, hvor det vil være relevant at sætte ind med serviceforbedringer overfor ansøgerne. Brugertilfredshedsundersøgelsen er afviklet i perioden: 1. oktober oktober Alle virksomheder og borgere, der i denne periode har modtaget en afgørelse fra Fredericia Kommune på natur og miljøområdet, har umiddelbart efter, at de har modtaget afgørelsen, fået tilsendt et spørgeskema. Spørgeskemaet er fremsendt pr. mail eller hvis dette ikke har været muligt - pr. brev. Undersøgelsen er anonym, men deltagerne har kunnet vælge at anføre kontaktoplysninger, så de kan kontaktes for uddybende kommentarer og forklaringer. Der er som et led i undersøgelsen lavet delrapporter én gang i kvartalet. Da den første delrapport forelå, var svarprocenten omkring 40 %. For at højne svarprocenten har sagsbehandlerne opfordret borgerne og virksomhederne til at besvare undersøgelsen, og der er sendt rykkermail til dem, der endnu ikke efter 14 dage havde besvaret undersøgelsen. Derved er det lykkedes at øge svarprocenten i resten af undersøgelsesperioden. Spørgeskemaet er sendt ud til i alt 108 borgere og virksomheder i løbet af undersøgelsesperioden. Af disse har 42 besvaret hele spørgeskemaet, mens 7 delvist har besvaret skemaet. Derved ligger svarprocenten på ca. 45 %. Da antallet af besvarelser er forholdsvist lavt, er den statistiske usikkerhed forholdsvis stor. Undersøgelsen giver dog et klart indtryk af de oplevelser som de borgere/virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, har haft. Undersøgelsen spørger ind til 4 temaer: Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Dialogen under selve sagsbehandlingen Selve afgørelsen Samlet vurdering af hele sagsforløbet Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Størstedelen af deltagerne angiver, at de har søgt information hos Fredericia Kommune, inden de har indsendt deres ansøgning - 49 % ved kontakt til sagsbehandler og 16 % på Fredericia Kommunes hjemmeside. Side 6

7 Miljø- og Energiudvalget, I alt 54 % har været i kontakt med Fredericia Kommune forud for ansøgningen. De fleste angiver, at de har henvendt sig telefonisk forud for ansøgningen. Kun 17 % angiver, at de ikke har været i kontakt med kommunen forud for ansøgningen. De borgere og virksomheder, som ikke har søgt information og vejledning i forbindelse med en ansøgning, er dem, som er mindst positive ift. dialogen med Fredericia Kommune. Der er udelukkende positive tilkendegivelser vedrørende telefonbetjeningen i forhold til at komme i kontakt med en rette sagsbehandler. 89 % af deltagerne tilkendegiver, at der har været en meget god/god information og vejledning i forhold til, hvad ansøgningen skulle indeholde. 11 % angiver, at informationen og vejledningen har været mindre god eller dårlig. Dialogen under selve sagsbehandlingen Ca. 91 % har oplevet en meget god/god dialog med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen. Ca. 10 % angiver, at dialogen har været mindre god eller dårlig. Lige så mange, også 91 %, har oplevet sagsbehandlerens viden på området som god eller meget god, mens ca. 10 % har oplevet den som mindre god eller dårlig. Ca. 2/3, 68 %, angiver, at informationen om sagens fremdrift har været god eller meget god. 19 % angiver, at informationen om sagens fremdrift ikke havde været relevant pga. kort sagsbehandlingstid, og endelig angiver 14 %, at informationen om sagens fremdrift har været mindre god. 62 % har oplevet koordineringen i forhold til andre sagsområder (f.eks. byggesag, planforhold mv.) som positiv (god eller meget god), mens 7 % har oplevet den som mindre god eller dårlig. For ca. 1/3 s vedkommende, 31 %, har det ikke været relevant at inddrage andre sagsområder. I forbindelse med besvarelserne var der mulighed for at komme med kommentar og konkrete forslag til forbedringer. Kommentarerne fremgår af slutrapporten. Bl.a. er der to forbedringsforslag, der går på, at der ønskes en mere klar kommunikation om, hvad der forventes af ansøgeren. Selve afgørelsen Der er kun positive tilkendegivelser vedrørende formuleringen af afgørelsen. Samtlige deltagere tilkendegiver, at kommunens afgørelse var meget let eller let at forstå. Samlet vurdering af hele sagsforløbet Side 7

8 Miljø- og Energiudvalget, % tilkendegiver, at det samlede sagsbehandlingsforløb fra start til slut var godt eller meget godt. 12 % tilkendegiver, at forløbet var mindre godt, mens 2 % tilkendegiver, at forløbet var dårligt. 93 % af deltagerne tilkendegiver, at de finder sagsbehandlingstiden tilfredsstillende. 7 % angiver, at sagsbehandlingstiden er utilfredsstillende. Andre undersøgelser vedr. miljøsagsbehandlingen i Fredericia Kommune DI laver hvert år en Erhvervsklimaundersøgelse for alle kommuner i Danmark. I Fredericia Kommune sendte DI i 2014 spørgeskemaer ud til ca. 200 virksomheder i Fredericia. 78 virksomheder svarede, hvilket giver en svarprocent på ca. 39 %. I DI s undersøgelse er Fredericia Kommune faldet fra plads nr. 56 i 2013 til plads nr. 83 i 2014 på parameteren kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet. Dette resultat er ganske væsentligt anderledes end det resultat, som vi har fået fra vores egen brugertilfredshedsundersøgelse, jf. ovenfor. En årsag kan være, at de virksomheder, der har deltaget i DI s undersøgelse ikke nødvendigvis været i direkte kontakt med Fredericia Kommune inden for de seneste år, mens dette pr. definition gælder alle de virksomheder, der har deltaget i vores egen brugertilfredshedsundersøgelse. I marts måned 2014 har Deloitte lavet en undersøgelse for regeringen, hvor man sammenligner kommunernes sagsbehandlingstider på miljøgodkendelser. Af rapporten kan man se, at Fredericia Kommunes sagsbehandlingstider vedr. miljøgodkendelser ligger i den bedre ende blandt samtlige kommuner i landet. Landbrug & Fødevarer har i 2013 undersøgt rammevilkårene for danske landbrugsbedrifter i 77 kommuner. I undersøgelsen spørges der på miljøområdet bl.a. ind til sagsbehandlingen indenfor vandløb, sagsbehandlingstider indenfor miljøgodkendelser m.v. Undersøgelsen er lavet på baggrund af i alt 3603 respondenter. I Fredericia var der 10 respondenter, men ved flere spørgsmål have 5 svaret ved ikke. De landmænd der deltog i undersøgelsen havde ikke nødvendigvis været i kontakt med kommunen. Fredericia Kommune opnåede en samlet rang som nr. 52 ud af 77 kommuner. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Konklusion hvor skal vi sætte ind for at gøre det endnu bedre? De deltagende borgere og virksomheder har overordnet set været godt tilfredse med den sagsbehandling, som de har oplevet på natur- og Side 8

9 Miljø- og Energiudvalget, miljøområdet i Fredericia Kommune. Men der skal erindres om, at 55 % af de borgere/virksomheder, der modtog en afgørelse fra Fredericia Kommune på natur- og miljøområdet, ikke har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen peger på tre områder, hvor vi kan sætte ind for at forbedre vores kunders oplevelse: Mere klar kommunikation i forhold til, hvad vi forventer af ansøgeren (konkrete forbedringsforslag fra besvarelserne). Vi kan bl.a. overveje, om det engang i mellem bedre vil være bedre at tage telefonisk kontakt til ansøgeren frem for at skrive en mail til vedkommende. Orientering om sagens fremdrift (14 % er utilfredse). Øget fokus på små virksomheder med 0-5 ansatte. Generelt ser det ud til, at vi kan gøre det bedre i forhold til disse virksomheder, for de er gennemgående mindre tilfredse med den sagsbehandling, de har oplevet, end både de private borgere og de større virksomheder. Det drejer sig både om information om reglerne, dialogen under forløbet, sagsbehandlerens viden og sagsbehandlingstiden. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at Miljø- og Energiudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Slutrapport Brugertilfredshed Natur & Miljø 2014 Åben - Slutrapport_Brugertilfredshed Natur & Miljø 2014.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kurt Halling Side 9

10 Miljø- og Energiudvalget, Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse af takster for 2015 Sagsnr.:14/10942 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I henhold til 3 i betalingsloven skal den af et spildevandsforsyningsselskab fastsatte kubikmetertakst og bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at taksterne overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet, der er myndighed for spildevandsselskaberne, har fastsat for det pågældende spildevandsforsyningsselskab i henhold til 6 i vandsektorloven. På den baggrund har Fredericia Spildevand og Energi A/S med henblik på Fredericia Kommunes godkendelse fremsendt budgetforslag og prisliste for afgifter og gebyrer for 2015 for spildevand. Forsyningssekretariatet har den 30. september 2014 til Fredericia Spildevand og Energi A/S udmeldt et prisloft på 30,60 kr. pr. m 3 ekskl. moms for Fredericia Spildevand og Energi A/S har i budget for 2015 beregnet en basispris på 22,00 kr. pr. m 3 afledt spildevand. Trappemodellen (indført i 2014), som giver rabat til de store spildevandsforbrugere, implementeres over 5 år. Det betyder, at der i 2015 gives 8 % rabat på mængder mellem 500 og m 3 og 24 % på mængder over m 3. Gennemsnitsprisen er for 2015 beregnet til 19,40 kr. pr. m 3 afledt spildevand. Selskabet indførte i 2013 et fast bidrag i afregningen med kunderne. Det faste bidrag blev indført for at fordele selskabets administrative omkostninger mere jævnt på alle kunder. Det vurderes, at et fast bidrag på 300 kr. ekskl. moms er fornuftigt og dækker de omkostninger, som selskabet har til kundehåndtering, kontorhold mv. Fredericia Spildevand og Energi A/S prisliste for 2015 er sammensat således: 2013 Pris ekskl. moms 2014 Pris ekskl. moms 2015 Pris ekskl. moms Vandafledningsbidrag pr. m³ 18,80 kr. 20,60 kr. 22,00 kr. Fast bidrag, pr. stikledning 200,00 kr. 300,00 kr. 300,00 kr. Tilslutningsbidrag både regn- og spildevand til afløbssystemet pr. boligenhed ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Tilslutningsbidrag ej tilsluttet tag- og overfladevand pr. boligenhed ,40 kr ,40 kr ,20 kr. Side 10

11 Miljø- og Energiudvalget, Øvrige indtægter, herunder tilslutningsbidrag, særbidrag mv. - omregnet til pr. m³ 3,24 kr. 2,59 kr. 2,61 kr. Fredericia Spildevands 22,69 kr. 22,97 kr. 23,00 kr. samlede indtægter pr. m³ Prisloft fra 27,59 kr. 25,71 30,60 Forsyningssekretariatet på Fredericia Spildevand A/S` samlede maksimale indtægter pr. m³ Overholdes prisloft Ja Ja Ja Vandafledningsbidrag pr. m³ i udvalgte andre kommuner 2014 (kr. ekskl. moms): København 16,74 Ballerup 18,54 Fredericia 22,00 Esbjerg 22,50 Ålborg 23,05 Varde 23,41 Vandcenter Syd - Odense 27,90 Vejle 28,50 Vejen 28,60 Kolding 29,80 Arwos-Åbenrå 32,25 Sønderborg 35,90 Provas-Haderslev 36,61 Århus 40,87 Side 11

12 Miljø- og Energiudvalget, Middelfart 41,22 Stevns 48,00 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På grundlag af en gennemgang af Fredericia Spildevand og Energi A/S budgetforslag for 2015 og prisliste er det Natur & Miljøs vurdering, at Fredericia Spildevand og Energi A/S overholder det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft for Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at Fredericia Spildevand og Energi A/S prisliste for 2015 godkendes. Bilag: Åben - Prisliste 2015.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kurt Halling Side 12

13 Miljø- og Energiudvalget, Orientering: Salg af skovprodukter kontra indtægtskrav herom Sagsnr.:14/11786 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Miljø- og Energiudvalget spurgte på udvalgsmødet 28. oktober 2014 til konsekvenserne af, at der på budgettet er et årligt indtægtskrav på over kr. på skovområdet, som det ikke er muligt at indfri. Natur & Miljø har på den foranledning lavet følgende redegørelse: For en del år siden blev de kommunale skove drevet mere konventionelt end nu, og der blev produceret og solgt juletræer hvert år. Dette betød, at der dengang var en god indtægt både på juletræer og på salg af øvrige skoveffekter. Dette er formentligt baggrunden for, at der i budgettet er et indtægtskrav på pt kr. på skoveffekter. Juletræsproduktionen og salget er ophørt for flere år siden. Dette skyldes, at det ikke længere er muligt at opnå en god forretning med juletræsproduktion, både pga. mangel på tilstrækkeligt store arealer til formålet, og fordi der ikke længere må sprøjtes mod lus som følge af den af Byrådet vedtagne pesticidhandlingsplan. Samtidig medfører den miljøvenlige drift, der er indført i de senere år, samt et øget fokus på rekreative hensyn og på biodiversitet (flere døde træer i skoven), at indtægtsmulighederne for salg af gavntræ er blevet reduceret meget væsentligt, samtidig med, at udgifterne til driften er steget. I perioden lå indtægterne på salg af skoveffekter fra kr. til kr. (i 2011). Gennemsnitligt set var de i omegnen af kr. om året. Konsekvensen af indtægtskravet på i gennemsnit ca. 0,5 mio. kr. pr. år over de faktiske indtægter er, at driften af skovene og naturområderne har måttet reduceres, så hullet fra de manglende indtægter kan dækkes ind. Driften er derfor på flere felter blevet reduceret til et minimum. Stier og veje plejes ekstensivt, og underføringer og grøfter renses op ad hoc. Dette medfører reelt, at vi skubber udgifterne foran os. Selve skovdriften er fokuseret på maskinskovning og selvforyngelse (bortset fra ny skovrejsning) med eksterne entreprenører med effekterne kævler og flis. Dette medfører ofte en meget stor forandring i skovbilledet frem for den dyrere og mere nænsomme manuelle hugst. De rekreative publikumsanlæg er få og efterhånden udslidte herunder skovlegepladser, borde og bænke mm. Der søges derfor løbende efter løsninger med forventeligt lavt vedligeholdelsesniveau. Der søges samtidigt konstruktive løsninger, herunder frivillige i arbejdet vedr. f.eks. løbe- og cykelruter i skovene, og hvor det er muligt løsninger via Kompetencecentret til f.eks. affaldsopsamling i skovbryn mv. Side 13

14 Miljø- og Energiudvalget, Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kurt Halling Side 14

15 Miljø- og Energiudvalget, Orientering: Miljøgodkendelse af Anneberg Transport A/S, Børupvej 84 Sagsnr.:12/8389 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Der er den 9. oktober 2014 meddelt miljøgodkendelse til parkeringsplads, omlasteplads og vaskeplads på Børupvej 84. Pladsen er endnu ikke færdigetableret. Der er tale om en kommerciel parkeringsplads, hvor udefrakommende lastbiler betaler for at parkere på pladsen. Køretøjerne vil bestå af lastbiler, trailere og tankvogne, der anvendes til transport af forskelligt gods, bl.a. farligt gods. Desuden etableres en omlasteplads samt en vaskeplads til virksomhedens eget brug. Aktiviteterne vurderes at svare til en miljøklasse 5. Området, som parkeringspladsen ligger i, er omfattet af lokalplan nr Lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål i miljøklasserne 1-5 til bl.a. transportorienterede erhverv. Parkeringspladsen placering vurderes derfor at være i overensstemmelse med de gældende planforhold. Pladsen ligger i et område med drikkevandsinteresser. Derfor er der i miljøgodkendelsen lagt stor vægt beskyttelse af jord og grundvand i form at tætte belægninger og tilstrækkelig opsamlingskapacitet i forbindelse med risiko for spild og uheld. Derudover er der i miljøgodkendelsen stillet krav til afledning af spildevand og regnvand samt vilkår i forhold til overholdelse af de vejledende grænseværdier for støj. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Bilag 1: Oversigtskort Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kurt Halling Side 15

16 Miljø- og Energiudvalget, Side 16

17 Miljø- og Energiudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.:14/145 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Orientering blev givet. Fraværende: Kurt Halling Side 17

18 Miljø- og Energiudvalget, Underskriftsside Christian Bro Kenny Bruun Olsen Steen Wrist Ørts Kurt Halling Cecilie R. Schultz

19 Bilag: Notat om lokalplanlægning for bevaringsværdige gårde Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 25. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77101/14

20 Bilagsnotat 14/11532 Bevaringsværdige bindingsværksgårde By- og Teknikudvalget besluttede den 26/8 at nedlægge et forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af ejendommen Vejlby Kirkevej 30. Det betyder, at der skal udarbejdes en lokalplan, der forhindrer det ansøgte. Lokalplanen skal være udarbejdet inden for et år, hvilket i den konkrete sag betyder, at der skal være vedtaget et forslag senest medio juli Samtidig besluttede By- og Teknikudvalget at der skal igangsættes lokalplanlægning for bindingsværksgårdene langs Rands Fjord og Vejle Fjord. Baggrunden var at ejerne af ejendommen matr.8a, Vejlby, Fredericia Jorder, beliggende Vejlby Kirkevej 30, ønsker at nedrive stuehuset for at opføre et nyt stuehus med samme beliggenhed. Ejernes begrundelse for nedrivningen er, at det eksisterende stuehus, som er opført i bindingsværk, er utidssvarende og ikke lever op til nutidens krav om isolering, ventilation, loftshøjder m.v. Stuehuset er opført i det for fredericiaegnen så karakteristiske egebindingsværk med dobbelte dokker, rødkalkede tavl og hvid opstregning langs tavlenes kanter, og indgår i en bevaringsværdig helhed med gårdens øvrige bindingsværkslænger omkring en større brolagt gårdsplads. Bygningen er optaget som bevaringsværdig i Fredericia Kommuneplan Lokalplanen skal ikke blot omfatte en enkelt ejendom, men gælde rækken af større bindingsværksgårde langs Rands Fjord og Vejle Fjord. Det er endnu ikke fastlagt præcist hvor mange af gårdene lokalplanen kommer til at omfatte. Der arbejdes på at finde frem til hvilke kriterier der skal lægges til grund for lokalplanafgrænsningen. Planen er nu at indgå i dialog med alle ejerne af de relevante gårde, for at afdække ønsker og fremtidige behov. Denne forhåndsdialog kan også udmunde i et egentligt borgermøde. Målet er, at lokalplanen også skal gøre det muligt at sikre gårdenes fremtidige udviklingsmuligheder igennem rammebeskrivelser, som udover en redegørelse for de bevaringsværdige træk, beskriver muligheder for restaurering og opførelse af ny bebyggelse. Herigennem sikres bindingsværksgårdene som funktionelle boliger og/eller landbrugsejendomme, samtidig med at områdets egnspræg og kulturarv bevares.

21 Bilag: Opsamlingsnotat fra dialogmøde med landbruget 17/ Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 25. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77098/14

22 Opsamlingsnotat Fredericia Kommune Mødelokale /1/2014 Dialogmøde den 17. januar 2014 mellem Fredericia Kommune og de lokale landbrugsforeninger Deltagere: Bent Lune (Vejle-Fredericia Landboforening), Maria Katja Jensen (LMO), Lars Schmidt (KHL), Peter Krongaard-Kruse (natur- og miljøchef i Fredericia Kommune) og Carsten Pedersen (teamleder i Team Natur & Landbrug i Fredericia Kommune) Afbud: Lisbeth Shooter (Patriotisk Selskab), Rikke Kyhn (LRS) og Holger Spansberg Kristiansen (direktør for Teknik & Miljø, Fredericia Kommune) Baggrunden for mødet var presseomtalen i december 2013 af Fredericia Kommunes placering i en undersøgelse, som Landbrug & Fødevarer har lavet blandt sine medlemmer af rammevilkårene for landbruget i de danske kommuner. Der var generelt enighed om, at resultatet af undersøgelsen for Fredericia Kommunes vedkommende skal tages med forbehold på grund af det lave svarantal. Fra landbrugskonsulenternes side blev det tilkendegivet, at det er deres opfattelse, at de 8-10 store husdyrbrug i Fredericia Kommune føler sig udfordret af kommunens sagsbehandling på husdyrområdet. Der var enighed om, at dette skal ses i lyset af, at Fredericia Kommune er af meget beskeden størrelse, hvad angår sagsantallet på husdyrområdet. Ligesom tilsvarende små landbrugskommuner har Fredericia Kommune derfor en udfordring ift. varetagelsen af/og erfaring indenfor det komplekse lovområde, der er på landbrugsområdet. Det er vanskeligt at fastlægge en fast og klar praksis som følge af det meget beskedne sagsantal pga. de meget få landbrugssager i Fredericia og tilsvarende små landbrugskommuner. Muligheden for sammenlægning på landbrugsområdet med nabokommuner blev vendt, men denne mulighed udfordres af det forhold, at kommunens myndighedssager ikke kan outsources til andre kommuner. Det blev også anført fra landbrugsforeningernes side, at nogle landmænd kan opfatte både lovgivningen og varetagelsen af tilsynstemaer som ude af proportioner. Hvad det førstnævnte angår, har kommunen imidlertid ikke den store indflydelse. Landbrugskonsulenterne pegede på, at det politiske fokus har betydning for, i hvilket omfang landbruget lokalt føler sig velkomment. De opfordrede derfor til politisk drøftelse og stillingtagen

23 til temaer, der er til reel lokalpolitisk diskussion, herunder f.eks. transport og grundvandsbeskyttelse. Der var enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere og fastholde en målrettet dialog mellem kommunen og landbruget. Derfor blev det besluttet: At kommunen indkalder til ét møde årligt mellem landbrugskonsulenter, Carsten Pedersen samt de kommunale medarbejdere på landbrugsområdet med henblik på at drøfte aktuelle temaer omkring opgaveområdet At landbrugskonsulenterne og kommunens medarbejdere i de konkrete sager er i så tæt en dialog som muligt af hensyn til afklaring af tid og faglige udfordringer At landbrugskonsulenterne for at sikre en konstruktiv proces kontakter Carsten Pedersen og omvendt, såfremt der vurderes at være udfordringer i konkrete sager At Carsten Pedersen og Peter Krongaard-Kruse informerer Fredericia Kommunes nye Miljø- og Energiudvalg om landbrugets ønske om en øget for dialog med landbruget, herunder brug af Dialogforum mv. eller politisk involvering på anden vis Landbrugskonsulenterne foreslog, at der træffes politisk beslutning om relevante afskæringskriterier (mindstekrav) i landbrugssager (nitratudvaskning, ammoniakemission mv.) Fredericia Kommune ser positivt på dette forslag. Fredericia Kommune orienterede om, at der pt. kører en brugertilfredshedsundersøgelse, der handler om tilfredsheden med kommunens afgørelser på natur- og miljøområdet. Tidligere er der blevet lavet en brugertilfredshedsundersøgelse vedrørende kommunens tilsyn, herunder med landbrug. Kommunen har planer om at lave kontinuerte undersøgelser, hvor alle, der har modtaget en afgørelse eller har haft miljøtilsyn, efter få dage får tilsendt et link til et spørgeskema med en brugertilfredshedsundersøgelse. Kommunen ser gerne, at landbrugsforeningerne bistår med at formulere de relevante spørgsmål til modtagerne, og at foreningerne bakker op om brugertilfredshedsundersøgelserne med henblik på at sikre den størst mulige svarprocent. Kommune vil tilsvarende inddrage de lokale foreninger på industriområdet mv. i arbejdet med at tilrettelægge brugertilfredshedsundersøgelserne. Kommunen har afholdt møde med KHL angående naturprojekter i bl.a. Elbodalen, og det blev aftalt at inddrage LMO heri. /Carsten Pedersen

24 Bilag: Slutrapport_Brugertilfredshed Natur & Miljø 2014.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 25. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78849/14

25 Slutrapport Brugertilfredshed Natur & Miljø Oktober 2013 Oktober

26 Indhold 1.0 Baggrund Formål Undersøgelsesdesign Frafaldsanalyse Afrapportering Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Sagsbehandlingen Selve afgørelsen Samlet vurdering af forløbet Kontakt Analyse Privatpersoner vs. virksomheder Emne-/sagsområder Information Kontakt Afgørelsens udfald (tilladelse/afslag) Samlet vurdering Bilag 1 Baggrundsdata Bilag 2 Spørgeskema

27 1.0 Baggrund 1.1 Formål Fredericia Kommune har vedtaget en kvalitetspolitik for Teknik og Miljø. Et af målene er at sikre virksomhedernes og borgerens tillid og tilfredshed med sagsbehandlingen. Vi har derfor gennemført en brugertilfredsundersøgelse blandt virksomheder og borgere, der har modtaget en afgørelse fra Fredericia Kommune på Natur- og Miljøområdet. Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er at dokumentere borgeres/virksomheders tilfredshed med afgørelserne på området. Brugertilfredshedsundersøgelsen er afviklet i perioden: 1. oktober 2013 til 1. oktober Der er udarbejdet resultatrapporter én gang i kvartalet som er sendt til Miljø og Natur. - Rapport 1 (1. oktober til 31. december 2013) - Rapport 2 (1. januar 2013 til 31. marts 2014) - Rapport 3 (1. april juni 2014) Dette er slutrapporten for brugertilfredshedsundersøgelsen, som dækker hele perioden 1. oktober oktober Undersøgelsesdesign Brugertilfredshedsundersøgelsen er tilrettelagt som en populationsundersøgelse, og er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, med udgangspunkt i et spørgeskema udarbejdet i samarbejde med Odense Kommune. Undersøgelsen består af lukkede spørgsmålskategorier suppleret med mulighed for uddybende kvalitative kommentarer (jf. evt. Bilag 2). Undersøgelsen spørger ind til 4 temaer: - Information og vejledning i forbindelse med ansøgning - Sagsbehandlingen - Selve afgørelsen - Samlet vurdering af forløbet Alle virksomheder og borgere, der har modtaget en afgørelse fra Fredericia Kommune på Natur- og Miljøområdet, har fået mulighed for at besvare enten elektronisk (via link til spørgeskemaet) eller i papirform. For at højne svarprocenten har sagsbehandlerne opfordret privatpersoner og virksomheder til at besvare undersøgelsen, og der er sendt rykkermail til dem der endnu ikke efter 14 dage havde besvaret undersøgelsen. Spørgeskemaet er udsendt til i alt 108 privatpersoner og virksomheder, hvoraf 42 har besvaret hele spørgeskemaet og 7 delvist har besvaret skemaet. Det svarer til en svarprocent på ca. 45 % (delvise besvarelser medregent). Svarprocenten har, kumulativt, ligget mellem knap 30 % til 50 % i undersøgelsesperioden (Figur 1). 3

28 Figur 1 Samlet status Da såvel populationen samt antallet af besvarelser er forholdsvist lavt er den statistiske usikkerhed forholdsvis stor. Besvarelserne kan derfor som udgangspunkt kun ses som et udtryk for holdningerne blandt de privatpersoner og virksomheder som har besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsens konklusioner kan dermed ikke generaliseres. 1.3 Frafaldsanalyse Der er potentielt en vis skævhed i besvarelsen af undersøgelsen. Mindre virksomheder (enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med 0-5 ansatte) er underrepræsenteret i undersøgelsen, mens større virksomheder er overrepræsenteret (Figur 2). Figur 2 Samlet status 1 Krydset med: Antal ansatte 1 Antallet af respondenter summerer ikke helt til 108, da der ikke er oplyst antal ansatte for alle respondenter. 4

29 2. 0 Afrapportering 2.1 Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Første tema i undersøgelsen omhandler information og vejledning i forbindelse med ansøgninger. Størstedelen angiver at de har søgt information hos Fredericia Kommune, 49 % hos sagsbehandler og 16 % på Fredericia Kommunes hjemmeside Der er også en stor andel, som angiver at de ikke har søgt information i forbindelse med ansøgningen. Svarene omhandler kun de borgere og virksomheder som har indsendt en ansøgning, og de har haft mulighed for at angive at de har søgt informationer flere steder (Tabel 1). Tabel 1 Hvor søgte du information? (Sæt gerne flere krydser) Respondenter Procent Usikkerhed På Fredericia Kommunes hjemmeside (www.fredericia.dk) 6 16,2% ±11,9 På andre hjemmesider 2 5,4% ±7,3 Hos sagsbehandler hos Fredericia Kommune 18 48,6% ±16,1 Jeg søgte ikke information 16 43,2% ±16,0 Øvrige steder 4 10,8% ±10,0 I alt ,0% Størstedelen har været i kontakt med Fredericia Kommune forud for ansøgningen, i alt 54 %. De fleste angiver at de har henvendt sig telefonisk forud for ansøgningen, 34 %, mens 20 % har henvendt sig skriftligt. Endeligt er 29 % blevet kontaktet af Fredericia Kommune, mens 17 % angiver at der ikke har været kontakt forud for ansøgningen (Tabel 2). Tabel 2 Har du forud for ansøgningen været i kontakt med Fredericia Kommune med henblik på information og vejledning? Respondenter Procent Usikkerhed Jeg har henvendt mig telefonisk 12 34,3% ±15,7 Jeg har henvendt mig skriftligt 7 20,0% ±13,3 Fredericia Kommune har kontaktet mig 10 28,6% ±15,0 Der har ikke været kontakt forud for ansøgningen 6 17,1% ±12,5 I alt ,0% 5

30 Der er udelukkende positive tilkendegivelser vedr. telefonbetjeningen i forhold til at komme i kontakt med den rette sagsbehandler. 75 % angiver at telefonbetjeningen har været meget god, og 25 % at den har været god (Tabel 3). Tabel 3 Hvordan var telefonbetjeningen i forhold til at komme i kontakt med den rette sagsbehandler? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 9 75,0% - God 3 25,0% - Mindre god 0 0,0% - Dårlig 0 0,0% - I alt ,0% Størstedelen af borgere og virksomheder tilkendegiver at der har været en god information og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skulle indeholde. I alt ca. 89 % angiver at informationen og vejledningen har været god eller meget god. Ca. 11 % angiver at informationen og vejledningen har været mindre god eller dårlig (Tabel 4). Tabel 4 Hvordan var informationen om regler på området og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skulle indeholde? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 14 50,0% ±18,5 God 11 39,3% ±18,1 Mindre god 1 3,6% ±6,9 Dårlig 2 7,1% ±9,5 I alt ,0% I forbindelse med ovenstående besvarelser er der afgivet en række kvalitative kommentarer, herunder nedenstående konkrete forslag til forbedringer af informationen og vejledningen i forbindelsen med ansøgninger: Når der ansøges om opstart af et projekt, burde kommunen nok vurdere hvilke tilladelser som er nødvendige for at udføre projektet på lovlig vis. Vi fik hjælpen, men det kunne jo være super fint hvis der fulgte en vejledning med til udfyldelse af disse dokumenter, så kan xxx måske selv lave dem og ikke belaste Kommunen med denne opgave fremadrettet. 6

31 2.2 Sagsbehandlingen Ca. 91 % har oplevet dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen som god eller meget god. Ca. 10 % angiver at dialogen har været mindre god eller dårlig (Tabel 5). Tabel 5 Hvordan var dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 22 50,0% ±14,8 God 18 40,9% ±14,5 Mindre god 2 4,5% ±6,2 Dårlig 2 4,5% ±6,2 I alt ,0% Lige så mange, også ca. 91 %, oplever sagsbehandlerens viden på området som god eller meget god, og ca. 10 % oplever den som mindre god eller dårlig (Tabel 6). Tabel 6 Hvordan var sagsbehandlerens viden på området? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 24 55,8% ±14,8 God 15 34,9% ±14,2 Mindre god 2 4,7% ±6,3 Dårlig 2 4,7% ±6,3 I alt ,0% Størstedelen, 68 %, angiver at informationen om sagens fremdrift har været god eller meget god. 19 % angiver at informationen om sagens fremdrift ikke har været relevant pga. kort sagsbehandlingstid, og endeligt angiver 14 % at informationen har været mindre god (Tabel 7). 7

32 Tabel 7 Hvordan var informationen om sagens fremdrift? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 15 34,9% ±14,2 God 14 32,6% ±14,0 Mindre god 6 14,0% ±10,4 Dårlig 0 0,0% ±0,0 Ikke relevant pga. kort sagsbehandlingstid 8 18,6% ±11,6 I alt ,0% 62 % af borgere og virksomheder oplever koordineringen i forhold til andre sagsområder som positiv (god eller meget god), mens 7 % oplever den som mindre god eller dårlig. For en stor andel, 31 %, har det ikke været relevant at inddrage andre sagsområder i kommunen (Tabel 8). Tabel 8 Hvordan var koordineringen i forhold til andre sagsområder i kommunen (f.eks. byggesag, planforhold eller andre miljøforhold)? Respondenter Procent Usikkerhed Meget god 16 38,1% ±14,7 God 10 23,8% ±12,9 Mindre god 1 2,4% ±4,6 Dårlig 2 4,8% ±6,4 Det var ikke relevant at inddrage andre områder 13 31,0% ±14,0 I alt ,0% I forbindelse med ovenstående besvarelser er der afgivet en række kvalitative kommentarer, herunder nedenstående bemærkninger og konkrete forslag til forbedringer af sagsbehandlingen: Der har været uklarhed gennem hele forløbet om, hvad der blev krævet af os. Det havde været ønskeligt, om kommunen havde mod til at anlægge et perspektiv der rækker ud over kommunegrænsen. Afgørelse(r) [kan have] vide konsekvenser idet problemet [kan] flyttes til andre steder ( ) uden samme beskyttelse mens den egentlige godkendelsesbehandling står på. Mere klar kommunikation om, hvad der forventes af os ( ), og hvilke materialer kommunen har brug for undervejs. Kommunen burde måske ved ansøgninger om større projekter komme ud til ansøger for at se på de virkelige forhold, det kan ikke altid være nemt at vurdere på et projekt ud fra tegninger og beskrivelser, og når de så er ude ved ansøger var det måske en ide at afholde et møde samtidig. Det ville være godt med en folder eller lign. som beskriver hvad det er for et projekt og hvad det egentlig betyder for fremtiden. 8

33 2.3 Selve afgørelsen Der er kun positive tilkendegivelser vedr. formulering af afgørelserne. 100 % tilkendegiver at afgørelserne er meget lette eller lette at forstå (Tabel 9). Tabel 9 Hvordan var afgørelsen formuleret? Respondenter Procent Usikkerhed Meget let at forstå 16 38,1% ±14,7 Let at forstå 26 61,9% ±14,7 Svær at forstå 0 0,0% ±0,0 Meget svær at forstå 0 0,0% ±0,0 I alt ,0% 2.4 Samlet vurdering af forløbet 93 % af borgere og virksomheder tilkendegiver at de finder sagsbehandlingstiden tilfredsstillende. 7 % angiver at sagsbehandlingstiden er utilfredsstillende (Tabel 10). Tabel 10 Var sagsbehandlingstiden tilfredsstillende? Respondenter Procent Usikkerhed Ja 39 92,9% ±7,8 Nej 3 7,1% ±7,8 I alt ,0% Ca. 85 % tilkendegiver at det samlede sagsbehandlingsforløb fra start til slut har været godt eller meget godt. 12 % tilkendegiver at forløbet har været mindre godt, mens 2 % tilkendegiver at forløbet har været dårligt (Tabel 11). Tabel 11 Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Respondenter Procent Usikkerhed Meget godt 14 33,3% ±14,3 Godt 22 52,4% ±15,1 Mindre godt 5 11,9% ±9,8 Dårligt 1 2,4% ±4,6 I alt ,0% 9

34 I forbindelse med ovenstående besvarelser er der afgivet en række kvalitative kommentarer, herunder nedenstående bemærkninger og konkrete forslag til forbedringer af sagsbehandlingen: Det gik lige lovlig stærkt med at gå videre med sagen. For os ville det, som før beskrevet, have været rart med noget på skrift, inden der kom en decideret byggetilladelse. 2.5 Kontakt Langt størstedelen af de borgere og virksomheder som har bevaret undersøgelsen er positivt indstillet over for at blive kontaktet med henblik på en evt. uddybning af deres besvarelse. 21 % ønsker ikke at blive kontaktet (Tabel 12). Tabel 12 Må vi kontakte dig for en uddybning af din besvarelse hvis der er noget som giver anledning til yderligere spørgsmål? Respondenter Procent Ja 33 78,6% Nej 9 21,4% I alt ,0% 3.0 Analyse Det er muligt analysere besvarelserne ved at opdele dem på forskellige baggrundsvariable og svar på bestemte spørgsmål. Nedenfor er besvarelserne forsøgt opdelt på henholdsvis: - Privatpersoner vs. virksomheder - Emne-/sagsområder - Information - Kontakt - Afgørelsens udfald - Samlet vurdering Det skal understreges, at der i nedenstående alene er tale om opdeling af besvarelserne på forskellige variable, og at det ikke er et tilstrækkeligt grundlag til at etablere egentlige årsagssammenhænge/kausalitet. Det er som udgangspunkt kun forskelle (og altså ikke lighederne) som er medtaget i nedenstående analyser. Da såvel populationen samt antallet af besvarelser er forholdsvist lavt er den statistiske usikkerhed forholdsvis stor. Evt. forskelle kan derfor kun, som udgangspunkt, ses som et udtryk for holdningerne blandt de respondenter som har besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsens konklusioner kan dermed ikke generaliseres. 10

35 I nedenstående figurer er opdelingsvariablene, f.eks. antal ansatte, nævnt sidst i figuroverskriften, og vil fremgå i højre side af figuren. 3.1 Privatpersoner vs. virksomheder I undersøgelsen indgår henholdsvis privatpersoner og virksomheder (af forskellige størrelser). Der er områder hvor der ikke er nævneværdige forskelle de to grupper i mellem. F.eks. er den måde som de har været i kontakt med Fredericia Kommune på forud for en ansøgning nogenlunde ens (Figur 3). Figur 3 Har du forud for ansøgningen været i kontakt med Fredericia Kommune med henblik på information og vejledning? Krydset med: Antal ansatte Der er dog andre områder, hvor de mindre virksomheder (0-5 ansatte) skiller sig ud. De er i mindre grad end privatpersoner og de større virksomheder positive ift. informationen om regler på området og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skal indeholde (Figur 4). 11

36 Figur 4 Hvordan var informationen om regler på området og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skulle indeholde? Krydset med: Antal ansatte De mindre virksomheder er også mindre positive ift. dialogen under sagsbehandlingen, sagsbehandlerens viden på området, og det samlede sagsbehandlingsforløb fra start til slut (Figur 5-7). Figur 5 Hvordan var dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen? Krydset med: Antal ansatte 12

37 Figur 6 Hvordan var sagsbehandlerens viden på området? Krydset med: Antal ansatte Figur 7 Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Krydset med: Antal ansatte Det er udelukkende virksomheder som giver udtryk for at de har oplevet sagsbehandlingstiden som utilfredsstillende (det er i alt 3 virksomheder) (Figur 8). 13

38 Figur 8 Var sagsbehandlingstiden tilfredsstillende? Krydset med: Antal ansatte 3.2 Emne-/sagsområder Besvarelserne er fordelt på forholdsvis mange emneområder, med forholdsvis få besvarelser på hvert af områderne (fra 0-8 besvarelser). Det er derfor svært at uddrage noget kvalificeret om forskellene områderne i mellem (jf. evt. Bilag 1). 3.3 Information De borgere og virksomheder som ikke har søgt information og vejledning i forbindelse med ansøgningen, er også den gruppe som er mindst positive ift. dialogen med Fredericia Kommune, og som i mindst omfang oplever sagsbehandlerens viden på området som god (Figur 9-10). Figur 9 Hvordan var dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen? Krydset med: Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Hvor søgte du information? (Sæt gerne flere krydser) 14

39 Figur 10 Hvordan var sagsbehandlerens viden på området? Krydset med: Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Hvor søgte du information? (Sæt gerne flere krydser) 3.4 Kontakt De borgere og virksomheder, som har været i skriftlig kontakt med Fredericia Kommune forud for ansøgningen, er også den gruppe som angiver at de er mindst positive ift. information om regler på området og vejleding i forbindelse med hvad ansøgningen skulle indeholde. De vurderer også i højere grad det samlede sagsforløb for start til slut som mindre godt (Figur 11-12). Figur 11 Hvordan var informationen om regler på området og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skulle indeholde? Krydset med: Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Har du forud for ansøgningen været i kontakt med Fredericia Kommune med henblik på information og vejledning? 15

40 Figur 12 Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Krydset med: Information og vejledning i forbindelse med ansøgning Har du forud for ansøgningen været i kontakt med Fredericia Kommune med henblik på information og vejledning? 3.5 Afgørelsens udfald (tilladelse/afslag) Der er kun i alt tre privatpersoner og virksomheder som er meddelt afslag på en ansøgning, og kun én af disse har delvist besvaret skemaet mens de øvrige to har undladt at svare. Det er derfor ikke muligt at uddrage noget kvalificeret om forskellene mellem dem som henholdsvis er meddelt tilladelse/afslag (jf. evt. Bilag 1). 3.6 Samlet vurdering De privatpersoner og virksomheder som har vurderet det samlede forløb som meget godt, er generelt også mest positive på en lang række af spørgsmålene i undersøgelsen, bl.a. informationer om regler på området og vejledning ift. hvad sagen skulle indeholde, dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen, sagsbehandlerens viden på området, informationen om sagens fremdrift, koordinering ift. andre sagsområder og formulering af afgørelsen. Dem som har vurderet det samlede sagsforløb fra start til slut mindre godt, er i de fleste tilfælde også den gruppe som er mindst positive på hovedparten af undersøgelsens spørgsmål (Figur 13-18). 16

41 Figur 13 Hvordan var informationen om regler på området og vejledning i forhold til hvad ansøgningen skulle indeholde? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Figur 14 Hvordan var dialogen med Fredericia Kommune under sagsbehandlingen? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? 17

42 Figur 15 Hvordan var sagsbehandlerens viden på området? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Figur 16 Hvordan var informationen om sagens fremdrift? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? Figur 17 Hvordan var koordineringen i forhold til andre sagsområder i kommunen (f.eks. byggesag, planforhold eller andre miljøforhold)? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? 18

43 Figur 18 Hvordan var afgørelsen formuleret? Krydset med: Samlet vurdering af forløbet Hvordan var det samlede sagsforløb fra start til slut? 19

44 Bilag 1 Baggrundsdata Samlet status Samlet status Krydset med: Vedr. de sager, hvor der er indsendt en ansøgning Samlet status Krydset med: Hvilket spørgeskema skal bruges 20

45 Samlet status Krydset med: Antal ansatte 21

46 Samlet status Krydset med: Afgørelsen vedrørte 22

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

Priser - vand og afløb 2017

Priser - vand og afløb 2017 Priser - vand og afløb 2017 VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen V and A/S og Vejen Spildevand A/S den xx.xx.xxxx og er godkendt af Vejen Byråd den xx.xx.xxxx. Vejen Forsyning A/S

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 17. november 2015 Mødetidspunkt: 7:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 09-02-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken.

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Takstblad 2015 Det koster vandet 52,64 kr. pr. m 3 Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Den samlede pris for vand og udledning af spildevand

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 9. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014 PRISER vand & afløb 1. januar 2014 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 26. november 2013 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2013. Vær opmærksom

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10 Takster 2018 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2.

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2. Teknisk Udvalg 25-06-2013 Jagt- og fiskeriforretning på Lundborgvej 2A-2B, Viborg Sagsnr.: 12/80454 Sagsansvarlig: Ann Hamborg SAGSFREMSTILLING Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10 Takster 2017 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg . VIBORG KOMMUNE Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg Teknik & Miljø Natur og Vand Søvej 2 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: 87761284 naturogvand@viborg.dk

Læs mere

Mødet afholdes i Allingåbro og kombineres med en besigtigelse af selskabets vandforsyningsanlæg.

Mødet afholdes i Allingåbro og kombineres med en besigtigelse af selskabets vandforsyningsanlæg. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 04/2014 Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 9.00. Mødested: Rådhuset Allingåbro m.v. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jørgen Vest Rasmussen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 13 Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby OBS:

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse TBF Ejendomme Aps v/ Thom Frank Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse 2-10-2013 Sags id.: 13/1577 Sagsbehandler: Lars Kronborg

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11 Takster 2016 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det åbne land Tilslutning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71 TAKSTBLAD 2017 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Økonomiudvalget, 10-10-2016 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 10. oktober 2016 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 16:30-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 27.10.2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m3 / år: 3,47 kr. 4,34 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag 2.2.10. Oversigt over takster og gebyrer 2015 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms.

Aarhus Vand A/S Bilag 2.2.10. Oversigt over takster og gebyrer 2015 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Oversigt over takster og gebyrer DRIKKEVAND: Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.519,00 4.519,00 Forsyningsledningsbidrag, 40 mm 5.868,00 5.868,00 Stikledningsbidrag,

Læs mere