Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse ECTS point

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point"

Transkript

1 Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35 Indhold Modulbeskrivelse Modulets tema... 2 Lektionsplaner... 2 Læringsudbytte... 3 Fordeling af ECTS point på modul Om modul 13 valgmodul (10 ECTS)... 4 Modulprøve Sygdom i forbindelse med modulprøven... 5 Om- og sygeprøve... 6 Modulbeskrivelse 13 Side 1 af 6

2 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af afspændingspædagogisk, psykomotorisk og sundhedsmæssig, herunder sundhedspædagogisk, faglig viden og praksis i forhold til grupper eller individer på nationalt eller internationalt plan. Modulet tilrettelægges, så det tilgodeser muligheder for faglig fordybelse kombineret med perspektiveringer af fagområdet i tilknytning til relaterede professioner eller internationale aspekter af professionsudøvelsen. Valgmodulet kan indeholde teoretiske, tværfaglige og tværprofessionelle forløb samt praktik, valgfagene kan tages enten på egen uddannelse, på en anden dansk eller udenlandsk sundhedsuddannelse på professionsbachelorniveau eller på anden uddannelse, der udbyder valgmoduler relateret til den psykomotoriske profession. Endelig kan et selvvalgt emne, planlagt af den studerende selv, indgå i modul 13. Modulet kan indeholde uddybning af temaer, der i forvejen indgår i psykomotorikuddannelsen eller kan være supplerende i forhold hertil. Modulet giver den studerende mulighed for fordybelse eller toning i uddannelsen. Valgmoduler beskrives af den udbydende institution. Beskrivelse og tilmeldingsprocedure er offentliggjort den fælles hjemmeside for sundhedsuddannelserne Tidspunkter for ansøgninger til og afholdelse af valgmoduler er ens for alle valgmoduler udbudt af psykomotorikuddannelsen og de øvrige sundhedsuddannelser på professionsbacheloruddannelsesniveau i Danmark. Den udbydende institution har ansvar for et valgfags tema og indhold. Den uddannelsesinstitution, hvor den studerende er indskrevet, har ansvar for at godkende modul 13 som helhed. På Psykomotorikuddannelsen sker det ved den afsluttende interne prøve af port folie typen, som beskrives nedenfor. Modul 13 har en samlet varighed på 6 uger svarende til 10 ECTS. Der udbydes valgfag af hhv. 2, 4 og 6 ugers varighed. 2 ugers valgfag udløser 3 1/3 ECTS, 4 ugers valgfag udløser 6 2/3 ECTS og 6 ugers valgfag udløser 10 ECTS. Selvvalgt emne kan erstatte valgfag af disse varigheder, således at det samlede valgmodul udgør 10 ECTS. Formålet med valgmodulet er, at den studerende opnår teoretisk viden om og praktisk færdighed i forhold til at arbejde med en selvvalgt problemstilling inden for det sundhedsfaglige område med relevans for den psykomotoriske profession. Det er endvidere formålet, at den studerende kan forholde sig kritisk analyserende og diskuterende til temaer og viden, der belyser problemstillingen, samt opnår kompetencer til at anvende disse i forhold til egen professionsudøvelse. Lektionsplaner Til valgfag udbudt på Psykomotorikuddannelsen UCC knytter sig en detaljeret lektionsplan som giver den studerende konkret information om modulets undervisningsforløb, litteratur, supplerende kilder, mv. Lektionsplaner publiceres på Studiezonen (UCC portalen) af underviserne inden modulet begynder. Modulbeskrivelse 13 Side 2 af 6

3 Læringsudbytte 1. Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder 2. Gøre brug af særlige faglige færdigheder 3. Anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden i relation til særlige problemstillinger 4. Indgå i en kritisk diskussion af en eller flere givne faglige problemstillinger eller områder med faglig relevans 5. Indgå i en kritisk diskussion af psykomotorisk professionsudøvelse i et nationalt og et internationalt perspektiv Fordeling af ECTS point på modul 13 Modulprøve 13 tager udgangspunkt i nedenstående ECTS point-fordeling: Fag ECTS Psykomotoriske fag 7 Pædagogik 1 Psykologi 2 I alt 10 Modulbeskrivelse 13 Side 3 af 6

4 Om modul 13 valgmodul (10 ECTS) Modul 13 valgfag afvikles i ugerne (efterårssemestret) eller ugerne 6-11 (forårssemestret) og afsluttes med en intern prøve. Forudsætninger for deltagelse i de enkelte valgfag, vil være anført i beskrivelsen af valgfaget. Kommende modul 13 studerende modtager et brev til deres UCC webmail med orientering om valgfagsforløb, frister, links, mv. når du som studerende aktivt skal vælge modul 13 valgfag. Som studerende skal du tilmelde dig valgfag på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker at tage valgfag. Samtidig skal du udfylde en valgfagsplan på din uddannelsesinstitution, hvor sammensætningen af dine valg fremgår. Det samlede udbud af valgfag præsenteres via sundhedsuddannelse.dk. Det er vigtigt, at du læser valgfagsbeskrivelserne grundigt inden du vælger valgfag, da valgfaget kan rette sig mod særlige sundhedsprofessioner, eller der kan være udgifter eller transport forbundet med valgfaget. Sundhedsuddannelserne i Campus Nordsjælland (Sygeplejerskeuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen) udbyder diverse valgfag. Udbud af valgfag (modul 13) annonceres i uge 11/41 på den enkelte uddannelses hjemmeside på ucc.dk. Der er åbent for tilmelding i henholdsvis uge 43 (valgfag kommende forår) og uge 13 (valgfag kommende efterår). Tilbagemelding vedrørende optag/afslag sker senest uge 16/45 og sendes til den studerende (UCC webmail). Ledige pladser på valgfag annonceres i uge 17/47 og der modtages ansøgninger i løbet af den uge. Tilbagemelding til de studerende gives i løbet af uge 19/49. Retningslinjer for selvvalgt emne Den studerende har mulighed for i særlig grad at præge sin egen uddannelse gennem et selvvalgt emne, som således indgår i stedet for et eller flere valgfag. Et selvvalgt emne kan som udgangspunkt planlægges af en varighed på 2, 4 eller 6 uger og tilrettelægges som et teoretisk eller praktisk uddannelsesforløb. Ved selvvalgt emne skal der udfyldes et særligt ansøgningsskema, og emnet skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Spørgsmål vedrørende modul 13 valgmodul kan rettes til studieadministrationen. Modulprøve 13 Modulprøve 13 er en intern, skriftlig, individuel prøve. Bedømmelse foretages af underviser ved psykomotorikuddannelsen efter gældende karakterskala og jf. modulets læringsudbytte. Indstilling til intern prøve på modul 13 sker automatisk for studerende på modulet. Prøven kan ikke afmeldes. Hvis den studerende ikke deltager i modulprøven, har han/hun dermed brugt det første prøveforsøg. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Prøvebesvarelsen skal være baseret på de gennemførte valgfag/selvvalgt emne. Den studerende vælger selv opgavens problemstilling med udgangspunkt i at imødekomme nedenstående kriterier for opgaven. Modulbeskrivelse 13 Side 4 af 6

5 Prøvebesvarelsen skal have et omfang af max. 5 normalsider (svarende til anslag eksklusiv mellemrum). Hertil kommer evt. indledning, indholdsfortegnelse, referenceliste og evt. bilag. For yderligere information om opgaveskrivning henvises til Retningslinjer for opgaveskrivning på UCC portalen. Prøvebesvarelsens struktur og indhold: 1. Redegørelse for den selvvalgte faglige problemstilling. 2. Kort redegørelse for hvorledes den selvvalgte faglige problemstilling har sammenhæng med valgfagets/valgfagenes/det selvvalgte emnes tema og indhold. 3. En diskussion af hvorledes valgfagets/valgfagenes/det selvvalgte emnes tema kan bidrage til eller understøtte at arbejde med den valgte problemstilling. Herunder skal indgå kritiske overvejelser, argumentation og diskussion med inddragelse af relevant teori. Teoriinddragelse er obligatorisk og skal også ske selvom besvarelsen har afsæt i erfaringer og personlige refleksioner. 4. En status eller konklusion på problemstillingen samt hvilke udfordringer der præger fremtidigt arbejde med problemstillingen. Som bilag i den skriftlige besvarelse vedlægges beskrivelser af læringsudbytte fra valgfaget/-fagene/selvvalgt emne, der knytter sig til den studerendes valg af problemstilling. Disse er beskrevet i præsentationsmaterialet for de(t) udbudte valgfag eller valgt af den studerende ved selvvalgt emne. Besvarelsen skal ikke indeholde et resume af valgfagets/valgfagenes/det selvvalgte emnes indhold, men perspektivere indholdet i forhold til den valgte problemstilling. Det vil sige, at indholdet skal betragtes som inspirationskilde i forhold til at arbejde med en egen definerede problemstilling. En selvdefineret problemstilling kan være noget den studerende har undret sig over undervejs, eller ser som en udfordring knyttet til valgfagenes temaer. I nogle valgfag/selvvalgte emner arbejdes oplevelsesorienteret med egne terapeutiske færdigheder. Personfaglige erfaringer fra sådanne undervisningsforløb må gerne danne afsæt for besvarelsens selvdefinerede problemstilling, men det skal understreges, at der i bedømmelsen lægges vægt på at den studerende løfter sine personlige refleksioner og erfaringer ind i en teoretisk ramme og at der stilles samme krav til argumentation og diskussion som ved alle andre besvarelser på dette trin af uddannelsen. Den skriftlige prøve afleveres via upload i WISEflow senest fredag i uge 11/40 kl. 12. Opgaveresultat formidles til den studerende senest tirsdag i uge 13/42 via UCC webmail. Sygdom i forbindelse med modulprøven Såfremt den studerende er forhindret i at deltage i modulprøve 13 grundet dokumenteret sygdom, skal den studerende meddele dette til studieadministrationen pr. telefon eller mail så tidligt som muligt forud for prøvens afholdelse og senest kl. 9 på prøvedagen. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Hvis sygemelding ikke foreligger rettidigt og med lægelig dokumentation vil den studerende have brugt et prøveforsøg. Modulbeskrivelse 13 Side 5 af 6

6 Om- og sygeprøve Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøve/sygeprøve vil blive oplyst fra studieadministrationen. Heller ikke denne prøve kan afmeldes. Der er i alt 3 prøveforsøg. Modulbeskrivelse 13 Side 6 af 6

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere