Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice"

Transkript

1 HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

2 1. Generelt for skolen Praktiske oplysninger Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Overordnet bedømmelsesplan Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Eksamensregler Indgangen Praktiske oplysninger...7 Grundforløbet uddannelsesspecialer:...7 Medarbejdere...7 Adresser Didaktiske og metodiske overvejelser...8 Uddannelsens varighed og struktur m.v...8 Voksenuddannelsen...8 Fag som indgår på den 1.årig serviceassistentuddannelsen med speciale i hospitalsservice...9 Planlægningsprincipper for undervisningen...10 Organisering af undervisningen...10 Undervisningsdifferentiering...10 Elevindflydelse...11 Lærerroller og elevstyring Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger...11 Kompetencevurdering...11 Oversigt over læringsaktiviteter...12 Elevens arbejdstid Bedømmelsesplan...12 Løbende bedømmelse...12 Bedømmelse af faglige kompetencer...13 Bedømmelse af personlige kompetencer...13 Oversigt over bedømmelsesform Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse i skolepraktik...13 Side 2 af 29

3 2.6 Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser og skolepraktik med adgangsbegrænsning Eksamensregler...14 Bedømmelse af det afsluttende projekt...14 Grundforløbsprøven...14 Samarbejde med virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis...14 Overgangsordninger Læringsaktiviteter Elevens generelle arbejdstid på 1. modul Læringsmiljø...16 Lærerrolle...16 Elevrolle...16 Sikkerhed...16 Krav til produkt og proces Evaluering...17 Faglige kompetencer:...17 Personlige kompetencer: Ressourcer og rammer Grundfag og kurser i forløbet...18 Fagfordeling på 1.modul serviceassistentuddannelsen med speciale i hospitalsservice Praktikuddannelse...22 Praktikuddannelsesplan...22 Evaluering...22 Skriftlig opgave...22 Praktikbesøg...22 Forslag til arbejdsopgaver i praktikperioden efter 1. og 2. modul...23 Evalueringsskema til vurdering af elevens kompetencemål efter 1. praktikperiode...24 Suppleringsskema til elevens individuelle uddannelsesplan...25 Arbejdsopgaver som eleven har arbejdet med i 1. praktikperiode ud over minimumskravet...25 Evalueringsskema til vurdering af elevens sociale og personlige kompetencer efter 1. praktikperiode med speciale i hospitalsservice...26 Side 3 af 29

4 Evalueringsskema til vurdering af elevens kompetence mål efter 2. praktikperiode...27 Suppleringsskema til elevens individuelle uddannelsesplan...28 Arbejdsopgaver som eleven har arbejdet med i 2. praktikperiode ud over minimumskravet...28 Evalueringsskema til vurdering af elevens sociale og personlige kompetencer efter 2. praktikperiode med speciale i hospitalservice...29 Side 4 af 29

5 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Skive Tekniske Skole. Indgang: Bygnings- og brugerservice. Fastsættelse af den lokale undervisningsplan Undervisningsplanen er fastsat af skolen den 18. juni 2008 og vil blive revideret 15.juni Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser For Skive Tekniske Skole er det vigtigt at give unge som ældre lyst til at lære. Det skal være sjovt at lære, også det som er svært og præget af udenadslære. Det er væsentligt, at man motiveres til at lære og finder glæde heri, at ens nysgerrighed hele tiden pirres. På den måde kan der skabes grobund for den livslange læring, som er og bliver et must. Med ordene lyst til at lære signaleres, at læring skal være i lige så høj grad en indre nødvendighed, som noget der påduttes personen af omgivelserne. Det betyder også, at vi holder os den enkeltes forudsætninger og styrker for øje i stedet for mangler og svagheder. De kompetencer, vi skal give, er kompetencer, som er brugbare i erhvervslivet til fortsat videreuddannelse. Derfor arbejder vi på altid at være i tæt kontakt med vore brugere og virksomheder, og vi tager vores afsæt i deres krav og behov. Skolen kvalificerer eleven til erhvervslivet gennem 37 timers ugentlig læring. Lærerne er organiseret i teams, og her løses faglige og pædagogiske udfordringer i relation til undervisningen. Undervisningens organisering tager udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og behov. Den enkelte elevs kontaktlærer sikre at dette sker ved sammen med eleven og dennes evt. praktikvirksomhed at planlægge elevens individuelle vej i uddannelsesforløbet. Undervejs i forløbet foretages evalueringer og evt. justeringer, så uddannelsesforløbet udtrykt i elevens personlige uddannelsesplan fortløbende svarer til elevens forventninger og behov. Fagligheden er højt vægtet. Det sker via et tæt samarbejde med virksomheder og erhvervslivet, så elever uddannes til fremtidens arbejdsmarked. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: Side 5 af 29

6 Klarlægge elevens viden om eget niveau. Udpege områder, som kræver forstærket indsats. Informere praktiksted og skolesystem. Inspirere eleven til yderligere læring. Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der rettes speciel opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer og på elevernes vurdering af undervisningsindhold og -metode samt på de øvrige rammer for undervisningen. På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen i det hele taget. Al evaluering skal dog udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer, da evaluering altid går tæt på den enkelte person, lærer som elev. Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på indgangsniveau eller uddannelsesniveau: Den løbende evaluering. Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer). Eksamen. 1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering. 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om sprogkundskaberne er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. 1.5 Eksamensregler Side 6 af 29

7 Link til skolens eksamensreglement er under punktet kvalitet. 2. Indgangen 2.1 Praktiske oplysninger Grundforløbet uddannelsesspecialer: Grundforløbet bygnings- og brugerservice indeholder følgende specialer, hvoraf Skive Tekniske Skole ikke gennemfører alle i henhold til nedenstående: - Serviceassistent - Her gennemføres pt. et særligt tilrettelagt meritforløb for ansatte servicemedarbejdere på sygehusene i Region Midt. - Sikkerhedsvagt Pt. henviser Skive Tekniske Skole til Aarhus Tekniske Skole eller AMU Fyn. - Ejendomsservicetekniker Her henviser Skive Tekniske Skole ligeledes til Aarhus Tekniske Skole eller AMU Fyn. Skive Tekniske Skole tilbyder pt. et meritforløb på 1 år overvejende for kompetenceafklarede serviceassistentelever med uddannelsesaftale og med mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Medarbejdere Afdelingens pædagogisk ansvarlige uddannelsesleder Niels Korsgaard Til afdelingen er knyttet kursussekretær Lis Andersen og Maibrith Nør Underviserne Anne Hartmann Grotrian og Annette Fleckner Sørensen Lærerne træffes normalt på telefonnummer x xx Studievejleder Søren Frandsen fungerer som uddannelsesvejleder på Bygnings- og brugerservice- uddannelserne. Træffes på telefonnummer alle ugens dage. Der er følgende undervisere tilknyttet afdelingen for Bygnings- og brugerservice- uddannelserne for grundforløbet: Anne Hartmann Grotrian, Bertil Nydal, Gitte Bertel, Hanne Pallesen og Annette Fleckner Sørensen Adresser Undervisningen på erhvervsuddannelsens grundforløb finder sted på Kongsvingervej 1, 7800 Skive. samt på H. C. Ørstedsvej 3, 7800 Skive. Af patientrelaterede fag som patienttransport og forflytning samarbejder vi med Social- og Sundhedsskolen i Skive, derfor vil patienttransporten foregå på Arvikavej 7, 7800 Skive Side 7 af 29

8 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Uddannelsens varighed og struktur m.v. Eksempel på model for den ordinerer 2-årige uddannelsesstruktur: Grundforløb skole 20 uger praktik skole 6 uger Hovedforløb Trin 1 Rengøringstekniker praktik skole praktik 5 uger Trin 2 Serviceassistent skole praktik 6 uger skole 6 uger For elever, der har uddannelsesaftale til specialet virksomhedsservice, kan der være behov for at kunne udføre fx faget grundtilberedning og hygiejne til første praktikperiode. Undervisningen bliver derfor tilrettelægges med en forskudt start, så eleven får undervisning i det aktuelle specialefag inden fællesundervisningen Rengøringstekniker begynder. Voksenuddannelsen Uddannelsen til serviceassistent kan gennemføres på 1 år, inkl. et suppleringskursus, der træder i stedet for grundforløbet, hvis Eleven/medarbejderen har haft mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for det valgte speciale. Der er mulighed for at tilrettelægge individuelle forløb både til rengøringstekniker og serviceassistent. Men de fleste voksenforløb til serviceassistent vil se sådan ud: Voksenuddannelsesforløb Serviceassistent, 1 år 1.modul 9 uger Praktik 2.modul 9 uger Praktik 3.modul 10 uger Evt. Praktik Modulundervisningen varer i alt 28 uger og veksler med praktikuddannelse, som vist i figuren. Skolen foretager før udannelsens påbegyndes en meritafklaring af elevernes praktiske og teoretiske kvalifikationer, så undervisningen kan tilrettelægges efter elevernes forudsætninger og behov, idet eleverne skal opnå de fastsatte mål i uddannelsen. Når skolen skal vurdere kommende elever inden optagelse til den 1-årige uddannelse, er det vigtigt, at der ikke kun vurderes på almene kvalifikationer som dansk og engelsk. Skolen anbefaler dog at eleverne før skolestart har dansk på F-niveau. Der vurderes også på de faglige kvalifikationer samt evt. deltagelse i AMU-uddannelser. Med hensyn til serviceassistentuddannelsen vurderes der særligt på elevens erhvervsmæssige erfaring indenfor rengørings- og køkkenområdet. 1. modul er svarende til grundforløb 2. modul er svarende til trin 1 på hovedforløb som rengøringstekniker 3. modul er svarende til trin2 på hovedforløb som serviceassistent med speciale i hospital. Side 8 af 29

9 Fag som indgår på den 1.årig serviceassistentuddannelsen med speciale i hospitalsservice Modul 1 Grundforløb Modul 2 Ren.teknik Modul 3 Serviceass. Timer i alt Grundfag Dansk E-niveau, 10 kl. udvidet Førstehjælp + brandbekæmpelse Læring, kommunikation og samarbejde Psykologi Iværksætteri og innovation Informationsteknologi F-niveau Sygdomslære Hygiejne Ernæringslære og madlavning Områdefag Praktisk erhvervsrengøring Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse Specielle rengøringsopgaver Kvalitetssikring Rengøringshygiejne Engelsk svarende til servicebranchen Patienttransport og forflytning # Forflytning og speciallejring Tilberedning og servering samt diæter Valgfag Valgfri Specialefag Rengøring af rene rum Rengøring af transportmidler Bundne Specialefag, i alt 3 uger Hygiejnestandard Hvad fejler den syge Arbejde med dødende og afdøde patient Valgfri specialefag, der vælges 2 uger Genoptræning i fysioterapeutisk regi, 1 Sterilarbejde på sygehuse, 2 uger Kontakt med psykisk syge, 1 uge Personer med demens, sygdom, 1 uge Portør og HSA som fast vagt, 2 uger Diæt og allergikost, 1 uge Arbejde på patienthospital, 1 uge Sårhageholder, 1 uge Timer i alt Side 9 af 29

10 Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne undervisningsplan. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, se: Retsinformation. Dog skal der nævnes at for at tilgodese den mulige fremtidige jobudvidelse for serviceassistent med speciale i hospitalsservice, har skolen planlagt af fag som patienttransport, sygdomslære skal indgå allerede på 1. modul for at eleven kan arbejde med patientrelaterede opgaver allerede i praktikperiode 1. På 1. modul består undervisningen i en vekselvirkning mellem kursusfag og projektarbejde. De første 3 uger af modulet afholdes der udelukkende kursusfag, hvorefter eleverne løbende arbejder med et selvstændigt projekt omhandlende innovation og hospital.. Herefter følger 2 uger med kursusfag, hvorefter eleverne arbejder 4 uger med et tværfagligt grundforløbsprojekt omhandlende Opstart af sengeafdeling.. Projekterne organiseres inden for uddannelsens kompetenceområder, og de almene kompetencer integreres så vidt det er muligt i projekterne. Planlægningsprincipper for undervisningen Princippet i undervisningen bygger på den idé, at eleven gives betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. Undervisningen baseres derfor på ideerne om en induktiv, funktionel eller helhedsorienteret planlægning af den relevante undervisning. Begrebet induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til selv at skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger. Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er gældende for branchens udøvere. Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de forefindes i branchen virkelighed. Organisering af undervisningen Undervisningen på bygnings- og brugerservice udøves som flere tematiserede forløb, hvor eleven arbejder med indgangens fælles og særlige kompetencer målrettet serviceassistent. Undervisningsdifferentiering Differentieringen tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov af hensyn til temaernes vilkårlige række følge. Undervisningen tilrettelægges inden for grundforløbets rammer, således at undervisningen tilpasses elevens forudsætninger. Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for belysning og vurdering af en problemstilling. En anden anvendt differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, hvorefter der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. Side 10 af 29

11 I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, for eksempel Grundforløbspakker. Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen. Opgavemængden og opgavetypen. Arbejdsmetoder og hjælpemidler. Elevindflydelse Lærerne i indgangen søger at sikre elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte elevs opgave at udforme sin egen uddannelses- og forløbsplan inden for de givne rammer og i tæt samarbejde med kontaktlæreren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, som eleven har behov for. Eleven har i de enkelte læringsaktiviteter mulighed for at vælge forskellige opgavetyper alt efter sine kompetencer. Eksempelvis kan der vælges mellem større projekter eller mere lærerstyrende opgaver. Det endelige valg tager udgangspunkt i elevens formåen og foretrukne læringsform. Lærerroller og elevstyring Læreren fungerer typisk i tre forskellige roller: Som underviser, hvor han formidler et veldefineret emne. Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan. Som faglig vejleder, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og læreren giver råd og vejledning. Der lægges mere vægt på læreprocessen frem for på undervisning i traditionel forstand, hvilket betyder, at eleven skal være aktiv. 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurdering Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af: tidligere gennemført forløb, anden uddannelse, vurdering af reelle kompetencer, særlige behov, Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis: fritagelse for eksamen og/eller for undervisning, praktikophold i virksomheder, mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag, fag på højere niveau, særlig støtte. Evt. mulighed for at ansøge om en bærbar pc er med særlige hjælpemidler. Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra grund- til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning. Der gennemføres et to ugers realkompetence vurderings modul for kompetencevurdering i forhold til to elevgrupper: Side 11 af 29

12 Elever, som alene har skolebaggrund: Eleven vurderes ved en 2 ugers realkompetence vurdering, og der gives primært godskrivning på baggrund af dokumentation for opnåede kompetencer. Behov for særlig støtte afdækkes og der udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Elever med erfaring, særligt voksne elever, hvor det efter to ugers realkompetence vurdering formodes, at de kan godskrives for dele af uddannelsen. Derefter udarbejdes en uddannelsesplan for hele forløbet, og det faglige udvalg ansøges om afkortelse af forløbet. Kompetencevurderingsforløbet er beskrevet som læringsaktivitet i Elevplan. Oversigt over læringsaktiviteter Udvalgt eksempel: Målet for undervisningen som helhed og for de enkelte moduler er beskrevet i de enkelte læringsaktiviteter i Elevplan. Læringsaktiviteter kan ses under Læringsaktiviteterne, der er beskrevet her, er opdelt i følgende moduler, som indgår i grundforløbet. Den egentlige beskrivelse af læringsaktiviteterne fremgår af Elevplan. Kompetencevurdering Kursusfag Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Hygiejnecertificat Dansk opgave Innovation, selvfungerende teams. Kursusfag Afsluttende grundforløbsprojekt Praktisk eksamen Patienttransport og sygdomslære Elevens arbejdstid Skoleundervisningen gennemføres, så elevens arbejdstid for undervisningsforløb og projekter, herunder hjemmearbejde, svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Elevens hjemmearbejde kan ud over almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver samt forberedelse til elevstyrede læringsprocesser. Eleverne har mulighed for at arbejde på skolen hver dag indtil klokken 18.00, fredag dog indtil klokken Den nærmere beskrivelse af forventet arbejdstid, herunder hjemmearbejde, er beskrevet for den enkelte læringsaktivitet. 2.4 Bedømmelsesplan Løbende bedømmelse Udvalgt eksempel: Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige og faglige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: bedømmelse af elevens faglige kompetencer bedømmelse af elevens personlige kompetencer Side 12 af 29

13 Bedømmelse af faglige kompetencer Standpunktskarakter gives efter 7-trins-skalaen. Der gives en standpunktskarakter efter hver læringsaktivitet. Den konkrete bedømmelse af de faglige kompetencer er beskrevet i den enkelte læringsaktivitet i Elevplan, hvor det fremgår, hvad der bedømmes, og hvordan bedømmelsen foregår. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse samt levnedsmiddelhygiejne bedømmes med karakteren bestået eller ikke bestået. Det er vigtigt at bemærke, at eleven på grundforløbet skal erhverve grundlæggende faglige kompetencer og færdigheder, og at bedømmelsen foretages i forhold til dette niveau. Bedømmelse af personlige kompetencer Bedømmelse af elevens personlige kompetencer bygger dels på selvevaluering dels på lærergruppens bedømmelse. Rent praktisk sker denne bedømmelse gennem en løbende vurdering af eleven i undervisningen. Lærerteamet foretager en fælles vurdering af elevernes udvikling ved et ugentligt teammøde. De personlige kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel ved en vurdering af, hvordan eleven optræder i professionsmæssig sammenhæng eksempelvis ved betjening og vejledning af kunder, samarbejde med kolleger samt ansvarlighed over for materiel og sikkerhed ved udøvelse af praktiske opgaver i virksomhed Afsluttende bedømmelse Oversigt over bedømmelsesform Fag Dansk E Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Levnedsmiddelhygiejne Informationsteknologi Læringsaktiviteter Grundforløbseksamen Bedømmelsesform Standpunktskarakter samt mundtlig eksamen Bestået/ikke beståelse Bevis udstedes Bestået/ikke beståelse Bevis udstedes Standpunktskarakter Standpunktskarakter som en del af den løbende bedømmelse Eksamenskarakter Valgfrie studierettede fag For de valgfrie, studierettede fag gælder, at der afgives standpunktskarakterer ved fagets afslutning efter reglerne i grundfagsbekendtgørelsen. 2.5 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse i skolepraktik Udvalgt eksempel: Der er ingen skolepraktik inden for indgangen. Side 13 af 29

14 2.6 Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser og skolepraktik med adgangsbegrænsning. Der er ingen adgangsbegrænsning indenfor indgangen 2.7 Eksamensregler For afholdelse af prøver til eksamen i grundfag henvises til skolens eksamensreglement. under punktet kvalitet. Bedømmelse af det afsluttende projekt I det afsluttende grundforløbsprojekt opstart af sengeafdeling udarbejder eleverne et projekt, hvori de redegør idegrundlaget for opstart af egen virksomhed. Via projektet fremgår der overvejelser omkring patienthåndtering, fagtekniske begrundelser indenfor praktisk erhvervsrengøring, fødevarehåndtering ved madservering på sengeafsnit samt patienttransport. Bedømmelsen sker på baggrund af de enkelte fag på 1. modul. Førstehjælp og levnedsmiddelhygiejne bedømmes særskilt som bestået/ikke bestået. Da grundforløbsprojektet er et tværfagligt projekt, hvor læringsaktiviteter fra de enkelte fag indgår som en helhed, vil projektet bedømmes ud fra en helhed, hvori vurderingen går på elevens faglige forståelse og ikke mindst processen. Grundforløbsprøven Prøven varer 30 minutter inkl. votering. Eksamination i projektet: 10 minutter. Praktisk forevisning af en af de praktiske faglige opgaver, (findes ved lodtrækning ), varighed 15 minutter. Votering: 5 minutter. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Ved vurderingen indgår projektet og elevens præstation ved prøven, med vægt på den mundtlige og praktiske præstation. Ved bedømmelsen lægges der vægt på, om den praktiske arbejdsopgave er udført sikkerhedsmæssigt og hygiejnisk korrekt. Nøgleordene for bedømmelsen er faglig argumentation, teknisk færdighed, innovation og præsentation. Samarbejde med virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Censor kommer fra anden teknisk skole.. Overgangsordninger Udvalgt eksempel: Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder grundforløbet efter den 1. juli Planen revideres løbende i forhold til resultater af løbende evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisionerne drøftes på møder med det lokale uddannelsesudvalg og indarbejdes i Elevplan. Side 14 af 29

15 3. Læringsaktiviteter Serviceassistenter med specialet hospital på Skive Tekniske Skole indeholder følgende aktiviteter/temaer: - Innovation og iværksætteri (normeret 0,5 uge) - Dansk (normeret til 2 uger) - Certificat i levnedsmiddelhygiejne (normeret 0,5 uger) - Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, (normeret til 0,5 uge) - Ernæringslære og madlavning (normeret til 1 uge) - Patienttransport (normeret 1 uge) - Sygdomslære (normeret 0,25 uge) - Psykologi ( normeret 0,5 uge - Praktisk erhvervsrengøring (normeret til 1 uge) - Grundforløbsprojekt, som består af projekt og forberedelse samt eksamination (normeret til 2 uger) Eleverne opnår følgende kompetencemål efter endt modulundervisningen på grundforløbet: 1. Eleven kan udføre almindelig erhvervsrengøring af forskellige lokale- og materialetyper efter en arbejdsplan og under vejledning, 2. Eleven kan udføre arbejdet hygiejnisk, rationelt, og ergonomisk korrekt med egnede metoder, rengøringsmidler, redskaber og maskiner, 3. Eleven kan genkende typiske overflader på gulve, vægge, inventar samt medvirke til en vurdering af, hvilke rengøringsmidler og metoder overfladen tåler, 4. Eleven kan medvirke til tilberedning og anretning af ernæringsrigtig mad, 5. Eleven kan anvende almindeligt forekommende køkkenmaskiner, 6. Eleven kan anvende principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, svarende til grundfaget hygiejne, 7. Eleven kan under vejledning anvende relevante IT-værktøjer til løsning af brancherelaterede opgaver fx rengøringsplanlægning, 8. Eleven kan benytte elektronisk kommunikation og søge efter brancherelevante informationer på internettet og 9. Eleven kan vurdere servicebranchens og rengøringsfagets betydning i national sammenhæng på baggrund af viden om samfundets udvikling og vilkår. 10. Eleven kan håndtere rullende materiel som linnedvogne, madvogne samt patienttransport. 11. Eleven kan omgås patienter og har kendskab til sorg og den normale krises forløb. Eleven skal bestå certificatprøven til arbejdsmarkedsuddannelsen Almen fødevarehygiejne. Eleven skal bestå grundforløbets afsluttende prøve for at kunne gå videre på 2. modul svarede til hovedforløb som rengøringsteknikker. jf. bilaget til indgangsbekendtgørelsen pkt. 3.1 Side 15 af 29

16 3.1 Elevens generelle arbejdstid på 1. modul Aktiviteterne på 1. modul er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. I arbejdet på skolen skal eleven udføre praktiske opgaver og deltage i klasseundervisning i gennemsnit mindst 30 timer om ugen. Hertil kommer der individuelt arbejde med at udføre dokumentationer, læse teori og løse opgaver, som i gennemsnit omfatter mindst 7 timer om ugen og består af: En til to dokumentationsopgaver i forbindelse med tema / læringsaktivitet der er aktuelt på 1.modul. Skriftlig opgaver i grundfaget dansk, som skal indgå til eksamen. Udarbejdelse af logbog Planlægning og klargøring af praktisk opgave, herunder datasøgning En opgave om iværksætteri og innovation, selvfungerende grupper på sengeafdeling. Mundtlig dansk eksamen Afsluttende grundforløbsprojekt. 3.2 Læringsmiljø Læringsaktiviteterne gennemføres som projektforløb tilrettelagt af lærere og eleverne, og vil være en vekselvirkning mellem praktik- og studiemiljø afvekslende med lærerstyret undervisning efter behov. Lærerrolle Din lærer vil have rollen som faglig vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge din (og din gruppes) arbejde. Læreren vil give dig oplæg til de forskellige læringselementer og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. Elevrolle Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra de givne procesplan og er ansvarlig for, at disse overholdes. Eventuelle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art). Sikkerhed For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr gennemføres i starten af forløbet gennemføre nogle kørekorttest samt instruktioner i brug af udstyr m.m.. I forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser i værkstedet og på øvelsesområdet udenfor kunne arbejde sikkerhedsmæssig forsvarligt med det udstyr, du anvender. I handling og holdning skal givne sikkerhedsregler overholdes. Krav til produkt og proces Undervejs i de forskellige læringsaktiviteter vil der være krav til aflevering af forskellige delrapporter eller opgaveløsninger. Side 16 af 29

17 Ved afslutningen af Tema/læringsaktiviteten skal du aflevere en rapport med følgende indhold: Beskrivelse af forløbet som du ser det. Kort beskrivelse af forløbets forskellige læringselementer. Kort beskrivelse af din læring og af, hvordan og hvornår du lærte mest. Alle rapport og dokumentationer gemmes i elevplan. 3.3 Evaluering Faglige kompetencer: Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under de enkelte læringsaktiviteter og læringselementer. Til bedømmelsen skal du udføre en teoretisk og en praktisk opgave. I de teoretiske opgave skal du udarbejde delrapporter og afsluttende rapporter der dokumenterer din viden på området. I de praktiske opgave skal du demonstrerer, at du kan løse forskellige øvelser og opgaver i værkstedet. I evalueringen vil der indgå: De faglige emner i de læringselementer, hvordan du anvender udstyr/værktøj, finder data og anvender disse. Hvordan du gennemfører opgaverne i forhold til sikkerhed for dig selv, andre personer og udstyret. Dine dokumentationsopgaver. Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i bedømmelsen bestået/ikke bestået. Personlige kompetencer: Dine personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til, hvordan du fungerer i de forskellige undervisningssituationer, og der vil blive evalueret i forhold til kompetencer, der er væsentlige for at kunne fungere på en arbejdsplads. I evalueringen vil indgå: Dine evner til at samarbejde, herunder kommunikative evner. Dine evner og lyst til at tage ansvar og vise initiativ til at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Dine evner til at overholde aftaler og tid. 3.4 Ressourcer og rammer Lærerkvalifikationer: Områdefagslærere varetager den faglige praktisk/teoretisk undervisning. Faglærer med grundfagskompetence varetager den naturvidenskabelige undervisning i samarbejde med områdefaglæreren. Faglærer med de relevante kompetencer varetager undervisningen indenfor førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, erhvervsrengøring, ernæringslære og madlavning, patienttransport, levnedsmiddelhygiejne, iværksætteri og innovation samt psykologi og sygdomslære. Side 17 af 29

18 3.5 Grundfag og kurser i forløbet Fagfordeling på 1.modul serviceassistentuddannelsen med speciale i hospitalsservice 1. modul Grundfag Dansk E, 24 lektioner: Under skoleopholdet arbejdes der med at eleven kan udtrykke sig klart og præcist i skrift og tale på en sådan måde, der er tilpasset situationer indenfor branchefaglighed uddannelsesmæssig og almene sammenhænge. Eleven arbejder med at kunne anvende relevant læsestrategi i forhold til skrifttyper og læseformål i forbindelse med branche, uddannelse, erhverv og hverdagsliv. Eleven træner i at anvende korrekt sprog, retstavning og tegnsætning. Eleven arbejder med at kunne anvende en skriveproces med defineret mål og indgå i en dialog om egne og andres skriftlige produkter som kan være tekster eller projekter. Eleven kan læse med sikkerhed og hurtighed og med forståelse, indlevelse og eftertanke. Eleven kan udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Eleven kan analysere og reflektere over forskellige teksttypers indhold og form, budskab og perspektiv. Eleven kan anvende son kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Eleven kan anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning. Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og korrekt i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Førstehjælp og brandbekæmpelse, 20 lektioner: Eleven er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter, efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over. Eleven opnår bevis for grundkursus i førstehjælp. Eleven ved hvordan den bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse. Eleven opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse. Side 18 af 29

19 Læring, kommunikation og samarbejde, 16 lektioner: Psykologi 20 lektioner: Eleven kan redegøre for basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i. Eleven kan beskrive perspektivere elementære psykologiske problemstillinger med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession. Eleven kan afdække kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans. Iværksætteri og innovation, 16 lektioner: Eleven får kendskab til egen innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegreb. Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheder, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. Eleven opnår indsigt i dansk erhvervskultur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold. Informationsteknologi F, 28 lektioner: Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer. Eleven kan forstå begreber og metoder, der er nødvendige for at anvende computere til tekstbehandling. Eleven skal have kendskab til elektronisk kommunikation og informationsbehandling på grundlæggende niveau. Hygiejne, 24 lektioner: Eleven kan redegøre for fysiske og psykiske behov, som kroppen har, og den personlige hygiejnes betydning for behovene. Eleven kan redegøre for de fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen og redegøre for egne og det omgivende samfunds handlemuligheder i forhold til dette. Eleven kan redegøre for og rutinemæssigt anvende metoder og forholdsregler i forbindelse med opretholdelse af god produktionshygiejne i det praktiske arbejde. Eleven kan redegøre for principperne for egenkontrol og fødevarekontrol samt udføre egenkontrol i aktuel produktion. Side 19 af 29

20 Eleven kan redegøre for relevant lovgivning om hygiejne. Ernæringslære og madlavning 28 lektioner : Eleven har kendskab til principper i sammenhæng af ernæringsrigtig kost. Eleven kan tilberede og anrette ernæringsrigtig mad. Eleven kender til almindelig forekommende køkkenmaskiner. Områdefag Praktisk erhvervsrengøring, 38 lektioner: Der arbejdes med at eleverne kan genkende og behandle virksomhedens overfalder på gulve, vægge, inventar (herunder edb-udstyr) samt sanitet. Endvidere arbejdes der med korrekt anvendelse af rengøringsmidler og forståelses for leverandørbrugsanvisningens oplysninger set i forhold til arbejdsopgave, såsom anvendelsesområde, ph-værdi, indholdsstoffer, sikkerhed og dosering mv. Vi anvender og vurderer forskellige rengøringsvogne og maskiner samt til- og afrigger småredskaber på en hensigtsmæssig, sikkerhedsmæssig og ergonomisk korrekt måde. Vi vurderer på baggrund af viden om mikrofibres egenskaber og funktioner, hvordan og på hvilke overflader mikrofibreklude og redskaber ergonomisk og metodisk anvendes korrekt, så mikrofiberteknologien anvendes optimalt. Vi vurderer på hvordan eleverne kan udføre praktisk rengøringsarbejde ved brug af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, så unødige belastningslidelser undgås. Herefter er eleven bevidst omkring hvordan der anvendes korrekte løfte- og bæreteknikker samt kender til betydningen af jobrotation for at begrænse ensidigt gentagne arbejde. Vi arbejder med forskellige daglige og grundige rengøringsopgaver som svarer til virksomhedernes erhvervsrengøring. Endvidere arbejder vi med forskellige affaldstyper og hvordan disse kan sorteres. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 16 lektioner Eleven kan foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønske, arbejdsplanen og den beregnede tid. Eleven kender principperne for opmåling i forhold til arbejdsplaner Eleven kan udføre synligt rengørings- og servicearbejde under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig optræden. Patienttransport, 28 lektioner: Eleven kan anvende løft og forflytningsteknik samt relevante hjælpemidler Eleven kan anvende de hygiejniske retningslinjer, der gælder i hospitalsmiljøet Side 20 af 29

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

lokal uddannelsesplan Industrioperatør.

lokal uddannelsesplan Industrioperatør. FORLØBIG UDGAVE AF 09.07.2010 Sussanne Løhde Mikkelsen lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Indgangen: Produktion og Udvikling Overbygning Produktion som speciale 2.1 Opstartsterminer fysiske forhold

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Grundforløb: Kosmetiker

Grundforløb: Kosmetiker Grundforløb: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 8.2.2012 kl. 10-12.00 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) Janne Uth, Region

Læs mere

Lokal undervisningsplan Grundforløb

Lokal undervisningsplan Grundforløb Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og teknologi Uddannelse Byggemontagetekniker Læringsaktivitet / Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Grundfag, Områdefag, Valgfag og bundne specialefag Lektioner Læreplansfag

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Eksempel på udfyldt skabelon til udarbejdelse af lokale undervisningsplaner for hovedforløb

Eksempel på udfyldt skabelon til udarbejdelse af lokale undervisningsplaner for hovedforløb Eksempel på udfyldt skabelon til udarbejdelse af lokale undervisningsplaner for hovedforløb Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledende skabelon til skolernes arbejde med udarbejdelse af lokale

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

International godstransport

International godstransport Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24, 4, stk.

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Lokal uddannelsesplan. Sundhedsservicesekretæruddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College Kolding og Aabenraa

Lokal uddannelsesplan. Sundhedsservicesekretæruddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College Kolding og Aabenraa Lokal uddannelsesplan Sundhedsservicesekretæruddannelsen IBC Hovedforløb International Business College Kolding og Aabenraa November 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB SUNDHEDSSERVICESEKRETÆRUDDANNELSEN

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, februar 2015 Side 1 af 17 INDHOLD 1. Uddannelses formål... 4 1.1. Generelt for skolen... 4 2. Uddannelsen... 4 3. Adgangskrav...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Lokal undervisningsplan (LUP) for merkantile erhvervsuddannelser ved

Lokal undervisningsplan (LUP) for merkantile erhvervsuddannelser ved Lokal undervisningsplan (LUP) for merkantile erhvervsuddannelser ved 2011-12 Indhold 1. Generelt for skolen... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 3 1.3

Læs mere

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse:

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse: Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere