Almen praksis analyser - kort fortalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almen praksis analyser - kort fortalt"

Transkript

1 Almen praksis analyser - kort fortalt Hvor stor er praksissektoren? Almen praksis består af ca. 3. fuldtidslæger fordelt på knap. praksisser. Der er i gennemsnit 1. tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge. Region Syddanmark har 1. patienter pr. læge og dermed færrest, mens Region Nordjylland har 1.7. Knap halvdelen af praksisserne er solopraksis med en læge, og en tredjedel er kompagniskaber med flere læger. Der er kun 1 regionsklinikker svarende til en ½ pct. Figur: Fordeling af praksistype (antal praksis) Hvor mange borgere har kontakt til almen praksis? Over ud 1 borgere er årligt i kontakt med almen praksis (alm. konsultation, telefon eller ). Og knap ud 1 borgere har en alm. konsultation, og ud af 1 har en telefonkonsultation. For ca. 1 år siden havde kun et begrænset antal borgere en e- mail konsultation. I dag har ud 1 borgere har en konsultation. Figur: Andelen af befolkningen med kontakt til almen praksis Solo Solo m. samarb. Dele Kompagniskab Regionsklinik 17 Kontakt i alt Alm. kons. Tlf. kons. 13 kons. Sygebesøg Hvem er den alment praktiserende læge? Den alment praktiserende læge er i gennemsnit 3 år. I Region Syddanmark er gennemsnitsalderen år, og i Region Nordjylland er den år. Lægerne i solopraksis er i gennemsnit år ældre end lægerne i kompagniskaber. Hvor mange borgere har kontakt på tværs af landet? Der er små geografiske forskelle i andelen af borgere med en årlig kontakt til almen praksis. I Tønder kommune har godt pct. af borgerne kontakt til almen praksis, og i Gentofte er det godt pct. af borgerne. Figur: salder fordelt på praksistype Alder Solo Solo m. samarb. Dele Kompagniskab Alder salder efter praksistype Almen praktiserende læge gennemsnitsalder pct. af lægerne er kvinder. I Region Hovedstaden udgør kvinder pct., mens de udgør 3 pct. i Region Nordjylland Anm.: Opgørelser over befolkningen med kontakt til almen praksis er køns- og aldersstandardiseret. Tallene vedr. fuldtidslæger, praksisser, praksistørrelse og lægens alder og køn er for året 1. Tallene vedr. befolkningens kontakt til almen praksis er for året 13. Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen og egne beregninger pba. lovmodellen.

2 Flere borgere behandles og mere behandling af den enkelte Honorarsystemet i almen praksis består overordnet set af et fast honorar pr. tilmeldt patient (basishonoraret) og et aktivitetsafhængigt honorar (ydelseshonoraret), hvor den praktiserende læge aflønnes for behandlinger og undersøgelser af sine patienter fx en almindelig konsultation. De aktivitetsmæssige udgifter (ydelseshonoraret) til almen praksis udgjorde i 1 ca. mia. kr. Siden er udgifterne steget med over 7 mio. kr. (1-priser), svarende til en gennemsnitlig årlig stigning på 1, pct. Omkring 3 pct. (ca. 1 mio. kr.) af udgiftsudviklingen kan henføres til behandling af flere patienter (mængdeeffekten), jf. figur 1. De resterende 7 pct. af udviklingen (ca. mio. kr.) kan henføres til, at den enkelte patient er blevet dyrere (priseffekten). Fordyrelse af behandlingen pr. patient kan tilskrives: o Flere ældre patienter ( pct.) o Øget sygelighed blandt patienterne (13 pct.) o Ændringer i forbrugsmønstret (9 pct.): Den enkelte patient har flere kontakter og/eller den enkelte kontakt er blevet dyrere Figur 1 Dekomponering af væksten i ydelseshonoraret, -1 Mio. kr. 7 9 pct. Mio. kr. 7 pct. 13 pct. 3 1 Mængdeeffekt 3 pct. Priseffekt 7 pct. Flere patienter Alderssammensætning Sygdomsbyrde Forbrugsmønster 3 1 Kilde: Egne beregninger pba. Sygesikringsregisteret og Landspatientregisteret. Befolkningens ændrede forbrugsmønster kan primært henføres til ældre borgere på år eller derover. De har flere kontakter og tillægsydelser i almen praksis end for ti år siden, og den enkelte kontakt er blevet dyrere. Det gennemsnitlige årlige ydelseshonorar er steget både for ældre borgere uden kroniske sygdomme og for ældre borgere med få eller flere kroniske sygdomme. Læs mere: Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis Side

3 Kontakter afhænger af befolkningens alder og socioøkonomiske baggrund Langt de fleste borgere er i kontakt med almen praksis i løbet af et år. Borgerens alder og køn spiller dog en væsentlig rolle for kontaktmønsteret. Der er forskelle i antallet af kontakter og andelen med kontakt til almen praksis på tværs af aldersgrupper. Andelen der har kontakt til alment praktiserende læge i løbet af et år er særlig høj for ældre over år (97 pct.), jf. figur. I gennemsnit kontakter ældre over år deres læge mere end 1 gange årligt, jf. figur 3. En relativ stor andel ( pct.) af børn under 1 år er også årligt i kontakt med lægen, med omkring årlige kontakter i gennemsnittet. En forholdsvis stor del af gruppen af unge mænd har ikke kontakt med deres læge over en periode på et år ca. 3 pct. for de -9 årige mænd. Figur Andel af befolkningen med kontakt til almen praksis fordelt efter køn og alder, 13 Figur 3 ligt antal kontakter pr. indbygger fordelt efter køn og alder, under Mænd Mænd Gns over 9 Kvinder Kvinder Gns. under Mænd Mænd Gns over 9 Kvinder Kvinder Gns. Anm.: Kontakter omfatter almindelig-, telefon- og konsultation, sygebesøg samt andet fysisk fremmøde. Kilde: Egne beregninger pba. af lovmodellen Anm.: Kontakter omfatter almindelig-, telefon- og konsultation, sygebesøg samt andet fysisk fremmøde. Kilde: Egne beregninger pba. af lovmodellen Der er endvidere forskel på, hvor ofte man kontakter lægen afhængigt af uddannelsesbaggrund, indkomst, arbejdsmarkedstilknytning mv. Læs mere: Befolkningens kontakter til almen praksis Side 3

4 Geografiske forskelle i tilrettelæggelsen af almen praksis Det er vigtigt at sikre den nødvendige kapacitet, så sektoren kan løfte nuværende og fremtidige opgaver. Det skal bl.a. ske gennem en hensigtsmæssig fordeling af læger på tværs af landet og en effektiv ressourceanvendelse. Der er geografiske forskelle i lægernes kapacitetsanvendelse og arbejdstilrettelæggelse, herunder: Der er i gennemsnit tilmeldt knap 1. patienter pr. fuldtidslæge i almen praksis. Der er imidlertid nogen variation på tværs af landet. En stor del af nordjyske kommuner havde over 1. tilmeldte patienter pr. læge. Det samme ses i en række kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens de fleste sønderjyske og sydfynske kommuner havde under 1. tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, jf. figur. I Region Nordjylland er ca. to ud af tre praksisser lukket for tilgang af nye patienter, mens det gælder ca. hver fjerde praksis i Region Syddanmark. Flere steder i Region Sjælland og Region Hovedstaden, samt en enkelt kommune i Region Syddanmark er mere end halvdelen af praksisserne i kommunen også lukket for tilgang af patienter, jf. figur. På landsplan er dette tilfældet for ca. pct. af praksisserne. Der er også geografiske forskelle i praksisstørrelsen, dvs. praksisser med færre end to fuldtidslæger tilknyttet. Generelt er praksisser mindst i Region Hovedstaden og størst i Region Syddanmark. Figur tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge fordelt efter kommuner, 1 Figur Praksis med lukket tilgang af patienter fordelt på kommuner, 1 Kilde: Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anm.: Opgørelsen er baseret på Yderregisteret primo 1. Status for lukkede praksisser kan ændre sig løbende. Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Læs mere: Beskrivelse af almen praksis Side

5 Stor variation i aktivitet på tværs af praksis Adgang til lægen og lægedækning handler ikke kun om, der er et tilstrækkeligt antal læger pr. patient inden for et geografisk område. Det er ligeledes interessant, hvor meget den enkelte læge er i stand til at behandle med den givne mængde af ressourcer til rådighed. Der er en forholdsvis stor variation i, hvor mange patientkontakter en alment praktiserende læge gennemsnitligt har ansvaret for om dagen. På tværs af lægepraksis varierer antallet fra mindre end 1 kontakter til mere end 1, jf. figur. let af fysiske kontakter, dvs. hvor lægen/klinikpersonalet og patienten befinder sig samme sted, fx ved en almindelig konsultation i praksis, varierer fra mindre end 1 til knap 7 kontakter pr. fuldtidslæge pr. dag, jf. figur 7. Der er visse faktorer, som har betydning for lægens aktivitet på tværs af praksis bl.a. antallet af tilmeldte patienter, praksistype (solo- eller flermandspraksis), lægens alder og den geografiske placering af praksis, både hvad angår yder- eller bykommuner og på tværs af regioner. Forskelle på tværs af praksis i antal kontakter pr. fuldtidslæge kan også skyldes forskelle i brugen af praksispersonale, arbejdstilrettelæggelse, brugen af itteknologi mv. Disse faktorer er dog ikke umiddelbart tilgængelige i data og indgår derfor ikke i analysen. Figur ligt antal kontakter (fysiske samt telefon- og konsultationer) pr. fuldtidslæge pr. dag på tværs af praksis, 1 Figur 7 ligt antal fysiske kontakter pr. fuldtidslæge pr. dag på tværs af praksis, Anm.: Kontakter omfatter almindelige konsultationer, sygebesøg, øvrige fysiske kontakter samt telefon- og konsultationer. Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anm.: Fysiske kontakter omfatter som almindelige konsultationer, sygebesøg samt andet fysisk fremmøde. Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Læs mere: Sammenhæng mellem karakteristika for praksis og antal kontakter i almen praksis 1 Side

6 Variation i medicinordinering på tværs af almen praksis Antibiotika skal bruges med omtanke og kun, når det er nødvendigt, da der er risiko for, at bakterier bliver modstandsdygtige (resistente). Det betyder, at infektionerne bliver sværere at behandle, og det er derfor vigtigt at begrænse unødig brug af antibiotika. I gennemsnit har ca. 1 pct. af befolkningen, svarende til over 1. mio. danskere været i behandling med antibiotika i 1. Disse andele dækker dog over en betydelig spredning på tværs af almen praksis. Andelen af patienter, der har været i behandling med antibiotika varierer mellem og pct. på tværs af praksis, jf. figur. I de praksisser med det højeste mængdemæssige forbrug er mængden af antibiotika udskrevet til patienter over 1 gange så stort som i de praksisser med det laveste forbrug, jf. figur 9. Figur Andel patienter i almen praksis, der har været i behandling med antibiotika fordelt fra laveste til højeste almen praksis, Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kilde: Egne beregninger pba. Lægemiddelstatistikregisteret, Sygesikringsregisteret og Yderegisteret Figur 9 Mængde DDD antibiotika udskrevet per patient i almen praksis fordelt fra laveste til højeste almen praksis, 1 DDD pr. patient Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. DDD pr. patient 1 Kilde: Egne beregninger pba. Lægemiddelstatistikregisteret, Sygesikringsregisteret og Yderegisteret. 1 1 I analysen ses der også på ordination af lægemidler til behandling af type -diabetes samt lægemidler til behandling af angst og søvnforstyrrelser mv. (benzodiazepiner). Læse mere: Medicinordination i almen praksis Side

7 Store forskelle i kronikeropfølgning i almen praksis Almen praksis spiller i dag en væsentlig rolle i indsatsen, behandlingen og opfølgningen af patienter med kroniske sygdomme. En mere proaktiv indsats i behandlingen af kronisk syge patienter bliver en stadig vigtigere opgave for almen praksis. Det fremgår af de faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og DSAM, at borgere med KOL eller diabetes skal tilbydes en årlig kontrol, hvor sygdommen vurderes, og sværhedsgraden afklares. Borgere med KOL skal i den forbindelse have mindst én årlig lungefunktionsmåling, mens borgere med diabetes bl.a. skal have målt langtidsblodsukker og blodtryk. Godt pct. af borgerne med KOL har fået foretaget (mindst) en lungefunktionsmåling i 1., jf. figur 1. Omkring /3 af borgerne med type- diabetes har haft en kronikeropfølgning, jf. figur 11. Disse andele dækker over en betydelig spredning på tværs af praksis. I nogle praksisser har omkring 1 pct. af borgerne med KOL fået foretaget en lungefunktionsmåling, mens det tilsvarende gælder mere end pct. i andre praksisser. Tilsvarende var der i enkelte praksis omkring pct. af borgerne med diabetes, der modtog en kronikeropfølgning, mens dette i andre praksisser gjaldt stort set alle borgere med diabetes. Der er visse variationer på tværs af karakteristika for praksis og borge. Bl.a. sker der i højere grad kronikeropfølgning i praksisser med flere læger tilknyttet samt i praksisser, der har tilknyttet læger under uddannelse. Figur 1 Andel borgere med KOL, der får mindst en lungefunktionsmåling*, fordelt på praksis, 1 Figur 11 Andel borgere med type- diabetes, der får mindst en kronikeropfølgning*, fordelt på praksis, Praksisgennemsnit Praksisgennemsnit Anm.: *Lungefunktionsmåling ved spirometri. Kilde: Sygesikringsregisteret, Yderregisteret, DRG-grupperet Landspatientregister, Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen. Anm.: *I almen praksis og/eller på sygehus. Kilde: Sygesikringsregisteret, Yderregisteret, DRG-grupperet Landspatientregister, Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen. Læs mere: Kronikeropfølgning i almen praksis fokus på borgere med KOL og type- diabetes Side 7

8 Forskelle i uhensigtsmæssige indlæggelser på tværs af almen praksis Den praktiserende læge skal så vidt muligt håndtere sygdomme, så sygehusindlæggelser undgås. Der er imidlertid forskel på forekomsten af uhensigtsmæssige indlæggelser på tværs af almen praksis selv når der tages højde for patientsammensætning (køn, alder, komorbiditet, diagnose, liggetid mv.) og tilfældige variationer i forekomsten. Genindlæggelsesfrekvensen for perioden 1-1 varierede fra under pct. til over 1 pct. på tværs af almen praksis, jf. figur 1. Andelen af ældre borgere på år eller derover med mindst én forebyggelig indlæggelse i perioden 1-1, varierede fra under 11 pct. til over 13 pct. på tværs af de enkelte praksis, jf. figur 13. Disse forskelle gælder uanset praksistype og lægekarakteristika. Figur 1 Akutte genindlæggelser blandt + årige fordelt efter almen praksis, 1-1 Figur 13 Forebyggelige indlæggelser blandt + årige fordelt efter almen praksis, pct. fraktil 9 pct. fraktil pct. fraktil 9 pct. fraktil Anm.: Analysen omfatter godt 1. almene praksisser. Frekvenser er justeret for forskelle som følge af køn, alder, komorbiditet, diagnose, liggetid ved primærindlæggelse, indlæggelseshistorik og reliabilitet. Kilde: Landspatientregisteret, reviderede algoritmer (marts 1) til brug for dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anm.: Analysen omfatter godt 1. almene praksisser. Frekvenser er justeret for forskelle som følge af køn, alder, komorbiditet, diagnose, liggetid ved primærindlæggelse, indlæggelseshistorik og reliabilitet. Kilde: Landspatientregisteret, reviderede algoritmer (marts 1) til brug for dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Læs mere: Forebyggelsesindsatsen i almen praksis med fokus på akutte genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser blandt ældre Side

9 Forskelle i henvisningspraksis til psykologbehandling Udgifterne ved tilskudsberettiget psykologbehandling er mere end fordoblet på ti år. Flere patienter henvises fra almen praksis til psykologbehandling for depression og angst. På landsplan henvises pct. af patienterne til psykologbehandling i 1. På tværs af de enkelte almen praksis varierer andelen af henviste fra, pct. til pct. af patienterne. Når der tages hensyn til forskelle til patientsammensætningen er variationen mellem ca. 1 og pct., jf. figur 1. Henvisning af patienter afhænger til en vis grad af patienternes bopæl. Patienterne med bopæl i Region Hovedstaden henvises i mindre grad til psykologbehandling end patienter i de øvrige regioner, og variationen på tværs af praksisser er generelt mindre i Region Hovedstaden, jf. figur 1. Praksisform har en vis betydning for lægernes henvisningspraksis. Således henviser læger i solopraksis relativt færre patienter til psykolog i forhold til de øvrige praksisformer, mens læger i kompagniskabspraksis tenderer til at henvise relativt flere. Figur 1 Andel patienter henvist til psykolog fordelt efter almen praksis, 1 Figur 1 Andel patienter henvist til psykolog fordelt efter almen praksis, pct. fraktil 9 pct. fraktil 1 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Anm.: Data er afgrænset til borgere i aldersgruppen 1-37 år i sikringsgruppe 1. Andele er justeret for forskelle som følge af køn, alder, arbejdsmarkedstilknytning og reliabilitet. Kilde: Sygesikringsregisteret, Yderregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen. Anm.: Data er afgrænset til borgere i aldersgruppen 1-37 år i sikringsgruppe 1. Andele er justeret for forskelle som følge af køn, alder, arbejdsmarkedstilknytning og reliabilitet. Kilde: Sygesikringsregisteret, Yderregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen. Læs mere: Henvisningspraksis i almen praksis fokus på henvisning til psykolog Side 9

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 216 Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Almen praksis er borgerens primære

Læs mere

Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis

Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet September 1 ANALYSE Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis Indledning og sammenfatning Honorarsystemet i almen praksis består af et fast honorar pr. tilmeldt

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Forebyggelsesindsatsen i almen praksis med fokus på akutte genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser blandt ældre

Forebyggelsesindsatsen i almen praksis med fokus på akutte genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser blandt ældre Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 1 Forebyggelsesindsatsen i almen praksis med fokus på akutte genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser blandt ældre Baggrund Almen

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November Alment praktiserende lægers kontakt med

Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November Alment praktiserende lægers kontakt med Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November 216 Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med KOL I denne analyse belyses variationen i alment praktiserende

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Henvisningspraksis i almen praksis med fokus på henvisning til psykolog

Henvisningspraksis i almen praksis med fokus på henvisning til psykolog Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 26 Henvisningspraksis i almen praksis med fokus på henvisning til psykolog Baggrund Denne analyse belyser forskelle i andelen af borgere,

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

ANALYSE. Medicinordination i almen praksis

ANALYSE. Medicinordination i almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet September 1 ANALYSE Medicinordination i almen praksis Indledning og sammenfatning I denne analyse ses der på ordination af udvalgte lægemidler fra almen praksis. Konkret ses

Læs mere

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar 217 Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Hovedresultater...

Læs mere

Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning

Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1. Introduktion og sammenfatning Formålet med nærværende analyse er at belyse offentligt

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper A NALYSE Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse hvor stor en del af de almen praktiserende

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, Sundhedsanalyser 23. maj 2016

Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, Sundhedsanalyser 23. maj 2016 Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, 1 Sundhedsanalyser 3. maj 1 Hovedresultater Demenssygdomme er ofte fremadskridende og uhelbredelige, og er forbundet med et behov for behandling og

Læs mere

Kronikeropfølgning i almen praksis fokus på borgere med KOL og type-2 diabetes

Kronikeropfølgning i almen praksis fokus på borgere med KOL og type-2 diabetes Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 16 Kronikeropfølgning i almen praksis fokus på borgere med KOL og type-2 diabetes Baggrund og formål Almen praksis spiller en væsentlig

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Sammenhæng mellem karakteristika for almen praksis og antal kontakter i praksis

Sammenhæng mellem karakteristika for almen praksis og antal kontakter i praksis Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 16 Sammenhæng mellem karakteristika for almen praksis og antal kontakter i praksis Sammenhæng mellem karakteristika for almen praksis

Læs mere

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. april 2017 Sagsnr. 2017-2372 PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 Aktid. 507161 Hovedbudskaber Antallet af praksishandler er faldet svagt i 2016, men ligger

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater 214 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 14. november 2017 PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter Hovedbudskaber Der er ca. 16.000 gruppe 2-sikrede patienter i Danmark. Det er 75. pct. færre

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Sammenlignet med Norge og Sverige er danskerne oftere i kontakt med almen praksis.

Sammenlignet med Norge og Sverige er danskerne oftere i kontakt med almen praksis. Sundheds- og Ældreministeriet September ANALYSE Befolkningens kontakter til almen praksis Indledning og sammenfatning Langt de fleste personer er i kontakt med almen praksis i løbet af et år. Der er dog

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER 21 SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER, 21 1 Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater, 21 Udarbejdet

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

POTPOURRI AF SUNDHEDSANALYSER FRA KL

POTPOURRI AF SUNDHEDSANALYSER FRA KL POTPOURRI AF SUNDHEDSANALYSER FRA KL POTPOURRI AF SUNDHEDSANALYSER FRA KL v/ Bodil Helbech Hansen, KL s Analyseenhed Konference om sundhedsanalyser 25. oktober 2016 POTPOURRI AF SUNDHEDSANALYSER FRA KL

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Temakapitel: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme 15.5.214 7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Flere og flere danskere har gennem de seneste år fået diagnosticeret én eller flere kroniske

Læs mere

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. juni 2013 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2013. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.590 praktiserende

Læs mere

Lægedækning i Aalborg kommune

Lægedækning i Aalborg kommune Aalborg Kommune Lægedækning i Aalborg kommune Alment praktiserende læger og behovet for lægedækning i kommunen de næste ti år Sundhed og Bæredygtig Udvikling 19-02-2010 Side 2 af 14 Indhold Resumé... 3

Læs mere

Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 I denne analyse ses på danskere med udvalgte kroniske sygdomme, som lever med flere af disse kroniske sygdomme

Læs mere

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET - Juni 2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet ISBN nr.: 978-87-7601-297-7 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Baggrund for arbejdet og arbejdsgruppens

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

3.5 Planlægningsområde Byen

3.5 Planlægningsområde Byen 3.5 Planlægningsområde Byen I planlægningsområde Byen indgår Frederiksberg Kommune og de københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By, Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt hospitalerne Bispebjerg

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

3.6 Planlægningsområde Syd

3.6 Planlægningsområde Syd 3.6 Planlægningsområde Syd I planlægningsområde Syd indgår kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk, de københavnske bydele Amager Vest, Amager

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter aaj Oktober 2008 Resume og konklusion: Formål: analysens formål er at belyse de faktiske ventetider til behandling i sygehusvæsenet for ti udvalgte

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Borgere med KOL kontaktforbrug i sundhedsvæsenet og medicinforbrug

Borgere med KOL kontaktforbrug i sundhedsvæsenet og medicinforbrug Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November 2016 Borgere med KOL kontaktforbrug i sundhedsvæsenet og medicinforbrug I denne analyse belyses e med KOL på 30+ år

Læs mere

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Charlotte Glümer, professor, overlæge 1 Hvad kommer jeg ind på? Hvorfor er det svært at forudsige sygdomsmønsteret

Læs mere

Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser

Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser Dagsorden Forbrug af sundhedsydelser hvorfor er det interessant? Region Nordjylland har gjort analyse af forbrug af sundhedsydelser

Læs mere

5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller

5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller 5. Sygdomsadfærd og brug af sundhedsvæsenet 5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller 5.2 Alternativ behandling Ola Ekholm 5.3 Brug af medicin Ulrik Hesse 5.4

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

3.4 Planlægningsområde Midt

3.4 Planlægningsområde Midt 3.4 Planlægningsområde Midt I planlægningsområde Midt indgår kommunerne Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Rødovre samt hospitalerne Gentofte og Herlev.

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Presseresumé Budgetredegørelse 2010

Presseresumé Budgetredegørelse 2010 Presseresumé Budgetredegørelse 1 Stort potentiale for frigørelse af ressourcer fra administration i kommuner og regioner Kommunerne har ikke reduceret udgifterne til administration siden 7, selv om kommunalreformen

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje

Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 13. april 1 Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje Formålet med denne analyse er dels at belyse,

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst juli 2017 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 5.december 2012 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2012. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.578 praktiserende

Læs mere

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2006 til 2016

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2006 til 2016 Juni 2017 Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2006 til 2016 Tabel 1-4 er opgørelser af aktivitet og bruttohonorar i almen praksis 2006 til 2016 i hhv. dagtid og vagttid. Tabel 5 er

Læs mere

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi?

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Forskningsleder, professor Charlotte Glümer Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2015 Sundhedsprofil 2013 Hovedbudskaber

Læs mere

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Danmark deles ikke kun af fattigdom og økonomisk ulighed. På tværs af landet er der ligeledes stor ulighed i danskernes sundhedstilstand, når

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

HENVISNINGSMØNSTERET I ALMEN PRAKSIS I DANMARK

HENVISNINGSMØNSTERET I ALMEN PRAKSIS I DANMARK HENVISNINGSMØNSTERET I ALMEN PRAKSIS I DANMARK 2 Kolofon Henvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark Udarbejdet af: Arbejdsgruppe under Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS) med repræsentanter

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger.

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. N O T A T Fakta om økonomi og aktivitet i almen praksis Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. 10-11-2012 Udgiftsvæksten i almen praksis

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud A NALYSE Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

komplekst multisyge patienter

komplekst multisyge patienter CENTER FOR SUNDHEDSØKONOMISK FORSKNING - COHERE Morten Saaby, Line Planck Kongstad, Nis Vestergaard Lydiksen, Christopher Engel-Andreasen, Kim Rose Olsen Sundhedsøkonomiske omkostninger for multisyge og

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Boligstatus for borgere med demens og kommunale pleje- og omsorgsydelser for borgere med demens i eget hjem, Sundhedsanalyser 23.

Boligstatus for borgere med demens og kommunale pleje- og omsorgsydelser for borgere med demens i eget hjem, Sundhedsanalyser 23. Boligstatus for borgere med demens og kommunale pleje- og omsorgsydelser for borgere med demens i eget hjem, 2014 Sundhedsanalyser 23. maj 2016 Hovedresultater Demenssygdomme er ofte fremadskridende og

Læs mere