SIKKERHEDSDATABLAD MICROGENICS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD MICROGENICS"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD MICROGENICS En del af Thermo Fisher Scientific DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Microgenics Corporation Kato Road Fremont, CA Hovednummer: (510) Fax: (425) Produktidentifikation Nødtelefonnummer (Chemtrec): DRI Gravity Detect Test Synonymer P/N 1194 og P/N Handelsnavne Kemisk produktområde Blanding Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og kontraindicerede anvendelser Bemærk DRI Gravity Detect Test In vitro-diagnosticeringssæt. Udstedelsesdato 29. januar 2016 DEL 2 IDENTIFIKATION AF FARER Klassificering af stoffet eller blandingen Regulativ (EF) 1272/2008 [GHS] Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Mærkatelementer CLP/GHSfarepiktogram 1-(800) (USA og Canada) 1-(703) internationale opkald (modtager betaler accepteres) 1-(202) Europa Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet med henblik på at imødekomme potentielle farer for arbejderes helbred og sikkerhed forbundet med håndteringen af det formulerede produkt. Denne blandings fysiske, kemiske, toksikologiske og økologiske egenskaber og/eller dens ingredienser er endnu ikke beskrevet fuldt ud. Dette sikkerhedsdatablad vil blive gennemgået, efterhånden som der bliver flere data tilgængelige. Ætsende (øjne) - Kategori 1. Lokalirriterende (hud) - kategori 2. Oksiderende væske - kategori 3. Blanding endnu ikke fuldt testet. C: R34, Xi: R38; O: R8. Blanding endnu ikke fuldt testet. CLP/GHS-signalord CLP/GHSfaresætninger Fare H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H315 Forårsager hudirritation. H272 Kan forstærke brand, brandnærende Side 1 af 11

2 DEL 2 IDENTIFIKATION AF FARER fortsat CLP/GHSsikkerhedssætninger EU-symbol/ fareindikation P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. P220 Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer. P221 Undgå at blande med brændbare materialer. P264 - Vask hænderne grundigt efter brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P321 Specifik behandling (se oplysninger om førstehjælp på produktmærkaten og/eller i Del 4 i sikkerhedsdatabladet). P302 + P352 Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt sæbe og vand. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P332 + P313 Hvis der forekommer hudirritation: Søg lægehjælp. P362 - Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. P370 +P378 Ved brand: Anvend vandaerosoltåger (forstøvning), skum, tørpulver eller kuldioxid til brandslukning. P501 Bortskaf indholdet/beholderen i henhold til lokale, regionale, nationale og internationale forordninger. C: Ætsende O Oksiderende Xi Lokalirriterende Risikosætninger (R) R34 Ætsningsfare. R38 Irriterer huden. R8 Brandfarligt ved kontakt med brændbare stoffer. Sikkerhedssætninger (S) S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S24/25 Undgå kontakt med hud og øjne. S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. S53 Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. Andre farer Signalord USA Fareoversigt USA Bemærk Side 2 af 11 Fare Forårsager (alvorlig) ætsning af øjnene. Forårsager hudirritation. Oxiderende: kontakt med andet materiale kan forårsage brand. Blanding endnu ikke fuldt testet. Denne blanding er klassificeret som sundhedsskadelig/farlig iht. Direktiv 1999/45/EF, Regulativ (EF) nr. 1272/2008 (EU CLP) og gældende amerikansk lovgivning. Denne blandings toksikologiske og økologiske egenskaber er ikke fuldt karakteriseret. CLP/GHS-klassificeringerne er baseret på Regulativ (EF) 1272/2008. EU-symbol/fareindikation, R-sætninger og S-sætninger er baseret på Direktiv 1999/45/EF.

3 DEL 3 OPLYSNINGER OM INGREDIENSER/SAMMENSÆTNING Ingrediens CAS-nr. EINECS-/ Mængde EU-klassificering GHS-klassificering ELINCS-nr. Perchlorsyre % C: R35; O: R8, R5; Xn: R22 SC1A: H314; EC1: H318; OL1: H271; ATO4: H302 Jern (III) perchlorat % Xi: R36/R38; O: R8 SI2: H315; EI2: H319; OS2: H272 Bemærk DEL 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Søg straks lægehjælp Øjenkontakt Hudkontakt Indånding Indtagelse Beskyttelse af personer, der yder førstehjælp De vigtigste symptomer og reaktioner, både akutte og forsinkede Indikation af behov for omgående lægekontakt og specialbehandling, om nødvendigt Den eller de ingredienser, der er angivet ovenfor, anses for at være farlige. De resterende komponenter er ikke-farlige og/eller til stede i mængder, der er under de rapporterbare grænser. Se Del 16 for at se en komplet tekst med EU- og GHS-klassificeringer. EU-klassificeringen er baseret på direktiv 67/548/EØF, og CLP/GHS-klassificeringen er baseret på Regulativ (EF) 1272/2008. Ja Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Hvis der forekommer eller bliver ved med at være irritation, skal det medicinske personale og den tilsynsførende have besked. Vask de udsatte områder med sæbe og vand, og tag kontamineret tøj og sko af. Hvis der forekommer eller bliver ved med at være irritation, skal det medicinske personale og den tilsynsførende have besked. Flyt straks den udsatte person til et sted med frisk luft. Giv kunstigt åndedræt, hvis personen ikke trækker vejret. Ved besværet vejrtrækning administreres ilt. Giv straks det medicinske personale og den tilsynsførende besked. Tilkald straks en læge ved slugning. Tving ikke personen til at kaste op, medmindre dette angives af det medicinske personale. Giv ikke personen noget at drikke, medmindre dette angives af det medicinske personale. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Giv det medicinske personale og den tilsynsførende besked. Se Del 8 for anbefalinger til eksponeringskontrol/beskyttelse af personale. Se Del 2 og 11 Medicinske tilstande, der forværres ved eksponering: Ingen kendte eller rapporterede. Behandl symptomatisk og støttende. Side 3 af 11

4 DEL 5 BRANDSLUKNINGSFORANSTALTNINGER Slukningsmidler Særlige farer ved stoffet eller blandingen Antændelighed/ eksplosive egenskaber Råd til brandpersonel Brug vandaerosoltåger (forstøvning), skum, tørpulver eller kuldioxid, som relevant for de omgivende brande og materialer. Oxiderende. Kan reagere eksplosivt med brændbare organiske eller let oxiderbare materialer, såsom: alkoholer, terpentin, trækul, organisk affald, metalpulver, hydrogensulfid, osv. Kan reagere med metaller for at frigive brændbar brintgas. Ingen oplysninger tilgængelige om eksplosive egenskaber og antændelighed for blandingen. Blandingen indeholder et oxiderende stof, og dens varmeudvikling ved reaktion med reduktionsmidler eller brændbare materialer kan forårsage antændelse (brand). I tilfælde af brand i omgivelserne: brug det relevante slukningsmiddel. Bær fuldt dækkende beskyttelsestøj og et godkendt, lukket åndedrætsværn med positivt tryk. Dekontaminér alt udstyr efter brug. DEL 6 FORANSTALTNINGER VED UFORSÆTLIGT UDSLIP Foranstaltninger, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer for personale Miljømæssige foranstaltninger Metoder og materiale til inddæmning og rengøring Reference til andre dele DEL 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING Foranstaltninger for sikker håndtering Betingelser for sikker opbevaring, inklusive eventuelle inkompatible materialer Specifikke slutformål Hvis der forekommer udslip eller spild fra produktet, skal der iværksættes korrekte foranstaltninger for at minimere eksponeringen ved hjælp af relevant personligt beskyttelsesudstyr (se Del 8). Området skal være tilstrækkeligt udluftet. Udtøm ikke i afløb. Undgå frigivelse til miljøet. MATERIALET MÅ IKKE BLIVE LUFTBÅREN. Dekontaminér spild ved brug af en 10 % natriumcarbonatopløsning. Organiske materialer (f.eks. opsamlingspuder, beskyttelsespapir, papirhåndklæder, savsmuld, etc.) må ALDRIG bruges til dekontaminering af perchlorsyrespild. Lad ikke materialet tørre ind, dvs. isoler altid som opslæmning. Ved mindre mængder spildt materiale skal materialet suges op med et absorberende materiale, f.eks. sand. Ved store mængder spildt materiale skal spildområdet spærres af, og spredningen af det spildte materiale skal minimeres. Sug materialet op med et egnet absorberende materiale, såsom sand eller kalk. Indsaml det spildte materiale, absorberende materiale og skyllevand i egnede beholdere for korrekt bortskaffelse i henhold til de gældende regler for bortskaffelse af affald (se Del 13). Dekontaminér området to gange med et opløsningsmiddel, der indeholder 10 % natriumkarbonat (se afsnit 9). Se Del 8 og 13 for at få flere oplysninger. Undgå kontakt med tøj og andre brandbare materialer. Beholderen skal holdes tæt lukket, når den ikke er i brug, og opbevares i sekundære skåle eller bakker væk fra varme, gnister og flammer. Undgå kontakt med øjne, hud og andre slimhinder. Undgå indånding af tåge/aerosoltåger. Skyl grundigt efter håndtering. Opbevar ved C i et område med god ventilation og ikke i nærheden af inkompatible materialer. Perchlorsyre er inkompatibel med eddikesyre, eddikesyreanhydrid, alkoholer, anilin, bismuth, brændbare materialer, dehydreringsmidler, saltsyre, organiske kemikalier og oksiderende midler. Sørg for, at beholderen er oprejst og tæt lukket. Side 4 af 11

5 DEL 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Kontrolparametre/ arbejdsrelaterede grænseværdier for eksponering Forbindelse Udgiver Type OEL Perchlorsyre Tjekkiet 8-timers TWA 1 mg/m 3 Polen 8-timers TWA 1 mg/m 3 Tjekkiet Øvre grænse 2 mg/m 3 Polen STEL 3 mg/m 3 Jern (III) perchlorat ACGIH TLV-TWA (8 timer) 1 mg/m 3 US OSHA NIOSH PEL-TWA (8 timer) REL-TWA (8 timer) 1 mg/m 3 1 mg/m 3 Eksponering/ tekniske kontroller Åndedrætsværn Håndbeskyttelse Hudbeskyttelse Øjen-/ansigtsbeskyttelse Miljøeksponeringskontroller Andre beskyttelsesforanstaltninger Tekniske kontroller for sikker brug af perchlorsyre anbefales, såsom udførelse af alt arbejde i et korrekt udformet og fungerende perchlorsyre-stinkskab. Valg og brug af inddæmningsudstyr og personligt beskyttelsesudstyr skal være baseret på en risikovurdering af den potentielle eksponering. Brug lokal udluftning og/eller afskærmning ved aerosol/støvgenererende punkter. Valget af åndedrætsværn skal passe til opgaven og det eksisterende niveau af tekniske kontroller. Der skal ydes ekstra beskyttelse med en godkendt og korrekt monteret luftrensningsventilator med HEPA-filtre baseret på de kendte eller formodede begrænsninger ved de eksisterende tekniske kontroller. Brug nitrilhandsker eller andre uigennemtrængelige handsker, hvis der er risiko for hudkontakt. Det bør overvejes at bruge dobbelthandsker. Når materialet er opløst eller opslæmmet i et organisk opløsningsmiddel, skal der bruges handsker, som giver beskyttelse mod opløsningsmidlet. Brug beskyttelseshandsker, laboratoriekittel eller anden beskyttelsesovertræksbeklædning, hvis der kan forekomme hudkontakt. Foretag dit valg af hudbeskyttelse på baggrund af jobaktiviteten, den potentielle hudkontakt og de opløsningsmidler og de reagenser, der bruges. Brug sikkerhedsbriller med sideafskærmninger, stænkbeskyttelsesbriller mod kemikalier eller fuld ansigtsskærm, om nødvendigt. Foretag dit valg af beskyttelse på baggrund af jobaktiviteten og den potentielle kontakt med øjne eller ansigt. Der skal være en nødenhed til øjenskylning tilgængelig. Undgå udslip i miljøet, og foretag handlingerne i lukkede systemer, hvor det er praktisk muligt. Udledning af luft og væske bør ske til relevante forureningskontrolenheder. I tilfælde af spildt materiale må der ikke foretages udledning i afløb. Implementér relevante og effektive nødhandlingsprocedurer for at forhindre udslip eller spredning af kontaminering og for at forhindre utilsigtet kontakt med personale. Vask hænderne i tilfælde af kontakt med dette produkt/denne blanding, særligt før spisning, drikke eller rygning. Der må ikke bæres beskyttelsesudstyr uden for arbejdsområdet (f.eks. i fællesområder eller udendørs). Dekontaminér alt beskyttelsesudstyr efter brug. Side 5 af 11

6 DEL 9 FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Farve Lugt Lugttærskel ph-værdi < 1 Smeltepunkt/ frysepunkt Startkogepunkt og kogeområde Flammepunkt Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Øvre/nedre grænser for antændelighed eller eksplosive egenskaber Damptryk Dampdensitet Relativ densitet Vandopløselighed Opløselighed for opløsningsmiddel Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) Selvantændelsestemperatur Nedbrydningstemperatur Viskositet Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber Andre oplysninger Molekylevægt Molekyleformel Væske Farveløs Blandbar med vand Ikke relevant (blanding) Ikke relevant (blanding) Side 6 af 11

7 DEL 10 STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Kemisk stabilitet Mulighed for farlige reaktioner Betingelser, der skal undgås Inkompatible materialer Farlige nedbrydningsprodukter Ikke forventet at forekomme. Undgå for høj varme. DEL 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Optagelsesvej Akut toksicitet Reduktionsmaterialer, svovlsyre, ethanol, eddikesyre. Kan afgive giftig klorgas, når det opvarmes til nedbrydning. Kan optages ved indånding, hudkontakt og indtagelse. Forbindelse Type Optagelse Arter Dosis Perchlorsyre LD 50 Oralt Rotte 1100 mg/kg LD 50 Oralt Hund 400 mg/kg LD 50 Subkutant Mus 250 mg/kg Jern (III) perchlorat Irritation/ætsning Sensibilisering Enkelt STOT-eksponering Gentagne STOT-eksponeringer/ toksicitet ved gentagne doser Reproduktionstoksicitet Ingen undersøgelser angivet. Ingen undersøgelser angivet. Ingen undersøgelser angivet. Orale og subkutane doser af perchlorsyre (specifikke doser, der ikke er identificerede) givet til rotter og mus viste, ud over en lokalirriterende effekt, specifikke antithyroide handlinger og inducerede anomalier i lever- og nyrefunktionen samt den kardiovaskulære og hæmatopoietiske funktion. Rotter, der fik orale doser af perchloratstoffet ammoniumperchlorat i 14 eller 90 dage i doser på op til 10 mg/kg/dag, udviste ingen effekt på sædcellernes endepunkter eller på hunnernes østrale cyklus. Skjoldbruskkirtlens vægt blev forøget hos både hanner og hunner ved 10 mg/kg/dag efter både 14 og 90 dages eksponering. Follikulær cellehypertrofi med mikro-follikeldannelse og kolloid udtømning blev observeret i skjoldbruskkirtlen. Testiklernes funktion blev undersøgt i et studie af ammoniumperchlorat i rotter ved hjælp af en høj dosis på 520 mg/kg/dag ved 80 dages eksponering af hanner; skadelige virkninger på sædmotiliteten blev observeret ved 260 og 520 mg/kg/dag. Side 7 af 11

8 DEL 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER fortsat Udviklingsmæssig toksicitet Perchloratsalte i tilstrækkelige doser har antithyroide virkninger. Der er ingen beviser for, at forurening af drikkevandet med perchloratstoffer har givet en stigning i udviklingsmæssige forstyrrelser. Genotoksicitet Karcinogenicitet Aspirationsfare Menneskelige helbredsdata Yderligere oplysninger I et 2-generations reproduktionstoksicitetsstudie af rotter, et udviklingstoksicitetsstudie af rotter og et udviklingstoksicitetsstudie af kaniner viste perchloratdoser på op til 30 mg/kg/dag og 100 mg/kg/dag, givet til henholdsvis rotter og kaniner, sig ikke at have negative virkninger på reproduktion eller udvikling. Administration af ammoniumperchlorat til rotter fra parringen til den 10. dags mælkedannelse viste ingen bivirkninger på afkommets udvikling eller neurologiske funktion ved maternelle doser på op til 10 mg/kg/dag i drikkevandet. Ingen undersøgelser angivet. Ingen undersøgelser angivet. Ingen af komponenterne i blandingen indeholder niveauer, der er højere end eller lig med 0,1 %, og er ikke anført som karcinogene af NTP, IARC, ACGIH eller OSHA. Se Del 2 Andre farer Blanding ikke fuldt testet. DEL 12 ØKOLOGISKE OPLYSNINGER Toksicitet Forbindelse Type Arter Koncentration Perchlorsyre Jern (III) perchlorat Yderligere oplysninger om toksicitet Persistens og nedbrydelighed Bioakkumulationspotentiale Mobilitet i jord Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Bemærk Denne blandings miljømæssige egenskaber er ikke fuldt ud undersøgt. Udslip i miljøet skal undgås. DEL 13 FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE Metoder til behandling af affald Et brugt produkt skal bortskaffes i henhold til de lokale, regionale og statslige bestemmelser. Alt affald, der produceres, skal være adskilt og holdes adskilt fra inkompatible materialer. Alt affald, der indeholder materialet, skal markeres korrekt. Bortskaf affald i henhold til de foreskrevne lokale og nationale retningslinjer. Rensevand fra oprydning af spild skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Side 8 af 11

9 DEL 14 TRANSPORTOPLYSNINGER Transport UN-nummer 3093 Entydigt UNforsendelsesnavn Transportfareklasser og -emballagegruppe Miljømæssige farer Særlige forholdsregler for brugere Bulktransport i henhold til Bilag II til MARPOL73/78 og IBC-reglerne Ud fra de tilgængelige data er dette produkt/denne blanding reguleret som et farligt materiale/en farlig vare iht. EU ADR/RID, US DOT, Canada TDG, IATA eller IMDG. Ætsende væske, oksiderende, ikke nærmere specificeret (indeholder perchlorsyre). Fareklasse 8, emballagegruppe I. Fareklasse 5.1 emballagegruppe III. Ud fra de tilgængelige data er dette produkt/denne blanding ikke reguleret som et miljøfarligt materiale eller skadeligt for havmiljøet. Blanding endnu ikke fuldt testet undgå eksponering. Ikke relevant. DEL 15 OPLYSNINGER OM REGULERING Sikkerhedsmæssig, sundhedsmæssig og miljømæssig regulering/ lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen Kemisk sikkerhedsvurdering OSHA-farer WHMIS-klassificering TSCA-status SARA afsnit 313 California Proposition 65 Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i retningslinjerne fra USA, EU og GHS (EU CLP Regulativ (EF) nr. 1272/2008). Kontakt de lokale eller regionale myndigheder for at få flere oplysninger. Ikke udført. Ja. Fare. Forårsager (alvorlig) ætsning af øjnene. Forårsager hudirritation. Oxiderende: kontakt med andet materiale kan forårsage brand. Blanding ikke fuldt testet. Dette produkt er klassificeret i henhold til farekriterierne i CPR (Controlled Products Regulations), og sikkerhedsdatabladet indeholder alle de oplysninger, der er påkrævet af disse regler. Alle komponenterne i blandingen findes i TSCA-registeret eller er undtaget fra dette. Ikke angivet. Ikke angivet. Side 9 af 11

10 DEL 16 ANDRE OPLYSNINGER Komplet tekst til R-sætninger og EU-klassificeringer Komplet tekst til H-sætninger, P-sætninger og GHS-klassificering Datakilder Forkortelser C Korrosivt. R34 Forårsager forbrændinger. Xi lokalirriterende. R38 Irritation af hud. O - Oksiderende. R8 Brandfarligt ved kontakt med brændbare stoffer. Xn Sundhedsskadelig. R22 Farlig ved indtagelse EC1 Ætsende for øjet kategori 1. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. SI2 Hudirritation kategori 2. H315 Forårsager hudirritation. OL1: Oksiderende væske kategori 1. OL3: Oksiderende væske kategori 3. OS2: Oksiderende fast stof kategori 2. H271 Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende. H272 Kan forstærke brand, brandnærende. ATO4 Akut toksicitet (oral) kategori 4. H302 Farlig ved indtagelse. Oplysninger fra udgivet litteratur og interne virksomhedsdata. ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisation af arbejdsmiljøprofessionelle), ADR/RID European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road/Rail (Den europæiske aftale om international transport af farligt gods ad vej/jernbane), AIHA American Industrial Hygiene Association (Amerikansk forening for arbejdsmiljø), CAS# Chemical Abstract Services Number (CASnummer), CLP Classification, Labeling, and Packaging of Substances and Mixtures (Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger), DNEL Derived No Effect Level (Beregnet non-effektniveau), DOT Department of Transportation (Det amerikanske trafikministerium), EINECS European Inventory of New and Existing Chemical Substances (Det europæiske register med nye og eksisterende kommercielle kemikalier), ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer), EU European Union (Den europæiske union), GHS Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (Det globale harmoniserede system til klassificering af kemikalier), IARC International Agency for Research on Cancer (Det internationale agentur for kræftforskning), IDLH Immediately Dangerous to Life or Health (Umiddelbart livsfarligt eller sundhedsskadeligt), IATA International Air Transport Association (Den internationale lufttransportsammenslutning), IMDG International Maritime Dangerous Goods (Det internationale kodeks for søtransport af farligt gods), LOEL Lowest Observed Effect Level (Lavest observeret påvirkningsniveau), LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level (Lavest observeret niveau for negativ påvirkning), NIOSH The National Institute for Occupational Safety and Health (Det nationale institut for arbejdssikkerhed og helbred), NOEL No Observed Effect Level (Intet observeret påvirkningsniveau), NOAEL No Observed Adverse Effect Level (Intet observeret negativt påvirkningsniveau), NTP National Toxicology Program (Det nationale toksikologi-program), OEL Occupational Exposure Limit (Erhvervsmæssigt eksponeringsniveau); OSHA Occupational Safety and Health Administration (Den amerikanske arbejdsmiljøog sundhedsstyrelse), PNEC Predicted No Effect Concentration (Forventet nuleffektkoncentration), SARA Superfund Amendments and Reauthorization Act (Den amerikanske lov om superfund tillæg og genautorisering), STEL Short Term Exposure Limit (Korttidseksponeringsgrænse), TDG Transportation of Dangerous Goods (Den canadiske lov om transport af farligt gods), TSCA Toxic Substances Control Act (Den amerikanske lov om kontrol med giftige stoffer), TWA Time Weighted Average (Tidsvægtet gennemsnit), WHMIS Workplace Hazardous Materials Information System (Informationssystem for farlige materialer på arbejdspladsen) Side 10 af 11

11 DEL 16 ANDRE OPLYSNINGER fortsat Versioner Ansvarsfraskrivelse Opdateret formatering iht. generelle krav i USA, EU og GHS (EU CLP). Ovenstående oplysninger er baseret på de data, som vi har haft adgang til, og som vi mener er korrekte. Da oplysningerne kan blive anvendt under betingelser, som vi ikke har kontrol over, og som vi evt. ikke er bekendt med, påtager vi os ikke noget ansvar for resultaterne af anvendelse af disse, og alle personer, der modtager disse, skal foretage deres egen vurdering af de virkninger, egenskaber og den beskyttelse, der gælder for deres specifikke betingelser. Der udstedes ingen erklæring eller gives ingen garanti eller reklamationsret, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, (herunder ingen garanti for egnethed eller salgbarhed til noget bestemt formål), hvad angår materialerne, nøjagtigheden af disse oplysninger, de resultater, der kan opnås ved brugen heraf, eller de farer, der er forbundet med brugen af materialet. Der skal udvises forsigtighed ved håndteringen og brugen af materialet, da det er et farmaceutisk/diagnostisk produkt. Ovenstående oplysninger stilles til rådighed i god tro og i den overbevisning, at de er nøjagtige. Med udgangspunkt i udstedelsesdatoen har vi stillet alle de relevante oplysninger for den formodede håndtering af materialet til rådighed. I tilfælde af en negativ hændelse, der er tilknyttet dette produkt, er dette sikkerhedsdatablad ikke, og ikke tiltænkt som, en erstatning for rådføring med det korrekt uddannede personale. Side 11 af 11

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec): Blanding endnu ikke fuldt testet. Blanding endnu ikke fuldt testet.

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec): Blanding endnu ikke fuldt testet. Blanding endnu ikke fuldt testet. SIKKERHEDSDATABLAD MICROGENICS En del af Thermo Fisher Scientific DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538 Hovednummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec): , QMS Tacrolimus Calibrators Tacrolimus Calibrator Set-SEK

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec): , QMS Tacrolimus Calibrators Tacrolimus Calibrator Set-SEK SIKKERHEDSDATABLAD MICROGENICS En del af Thermo Fisher Scientific DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538 Hovednummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec): Blanding endnu ikke fuldt testet. Blanding endnu ikke fuldt testet.

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec): Blanding endnu ikke fuldt testet. Blanding endnu ikke fuldt testet. SIKKERHEDSDATABLAD MICROGENICS En del af Thermo Fisher Scientific DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538 Hovednummer:

Læs mere

MICROGENICS 1-(800) (USA. Nødtelefonnummer (Chemtrec): og Canada) 1-(703) Kato Road. Hovednummer: (510)

MICROGENICS 1-(800) (USA. Nødtelefonnummer (Chemtrec): og Canada) 1-(703) Kato Road. Hovednummer: (510) SIKKERHEDSDATABLAD MICROGENICS En del af Thermo Fisher Scientific DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538 Hovednummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec):

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec): SIKKERHEDSDATABLAD MICROGENICS En del af Thermo Fisher Scientific DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538 Hovednummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec):

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec): SIKKERHEDSDATABLAD MICROGENICS En del af Thermo Fisher Scientific DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538 Hovednummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec):

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec): SIKKERHEDSDATABLAD MICROGENICS En del af Thermo Fisher Scientific DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538 Hovednummer:

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec): CEDIA Drugs of Abuse Urine Calibrators and Controls

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec): CEDIA Drugs of Abuse Urine Calibrators and Controls SIKKERHEDSDATABLAD MICROGENICS En del af Thermo Fisher Scientific DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538 Hovednummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec):

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec): SIKKERHEDSDATABLAD MICROGENICS En del af Thermo Fisher Scientific DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538 Hovednummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec):

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec): SIKKERHEDSDATABLAD MICROGENICS En del af Thermo Fisher Scientific DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538 Hovednummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec):

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec): SIKKERHEDSDATABLAD MICROGENICS En del af Thermo Fisher Scientific DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538 Hovednummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec):

SIKKERHEDSDATABLAD. Nødtelefonnummer (Chemtrec): SIKKERHEDSDATABLAD MICROGENICS En del af Thermo Fisher Scientific DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA94538 Hovednummer:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Kontaktoplysninger Generelt

DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Kontaktoplysninger Generelt SIKKERHEDSDATABLAD DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Kontaktoplysninger Generelt Telefonnummer ved uheld Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SUMA SELECT PUR-ECO A7

SUMA SELECT PUR-ECO A7 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2291295 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Kontaktoplysninger Generelt

DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Kontaktoplysninger Generelt SIKKERHEDSDATABLAD DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Kontaktoplysninger Generelt Telefonnummer ved uheld Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Kontaktoplysninger Generelt

DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Kontaktoplysninger Generelt SIKKERHEDSDATABLAD DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Kontaktoplysninger Generelt Telefonnummer ved uheld Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 3564296 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

C3844Series[LM]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf. C3844Series[Y]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf

C3844Series[LM]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf. C3844Series[Y]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf C3844Series[LM]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf C3844Series[Y]-SDS_DENMARK-Danish-02.pdf SIKKERHEDSDATAARK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) Forberedelse dato: 15-jan-2015 Revisionsdato: Revisionsnummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 16/12/2014 Revision: 04/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 2055823 Anvendelsesområde: Professionel vask af tekstiler. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside:

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Kontaktoplysninger Generelt

DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Kontaktoplysninger Generelt SIKKERHEDSDATABLAD DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Kontaktoplysninger Generelt Telefonnummer ved uheld Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MPG-VARMETRANS BS RØD/BULK Pr nr. 2310644 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Humidity Standard 0 %rh I henhold til (EC) 1907/2006 Dato: 22.03.2012 Side 1 af 8

Humidity Standard 0 %rh I henhold til (EC) 1907/2006 Dato: 22.03.2012 Side 1 af 8 Dato: 22.03.2012 Side 1 af 8 1 Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1 Identifikation af produktet PR-nr.: EA00-SCS Produkt navn: HumidityNormal 0,5% rh CAS-nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF Forberedelse dato: 24-sep-2012 Revisionsdato Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: Skalflex Silikat-Grunder PR-nr.: 920887 Relevante identificerede anvendelse

Læs mere

DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Kontaktoplysninger Generelt

DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Kontaktoplysninger Generelt SIKKERHEDSDATABLAD DEL 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET Kontaktoplysninger Generelt Telefonnummer ved uheld Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA 94538

Læs mere

OMO PROFESSIONAL SENSITIVE

OMO PROFESSIONAL SENSITIVE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2029297 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere