Den 7. stråle. Den Nye Tidsalders energi og åbenbarer. Hardy Bennis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 7. stråle. Den Nye Tidsalders energi og åbenbarer. Hardy Bennis."

Transkript

1 1

2 Den 7. stråle Den Nye Tidsalders energi og åbenbarer Hardy Bennis 2

3 Den 7. stråle Den Nye Tidsalders energi og åbenbarer Af Hardy Bennis Indtil slutningen af det 19. århundrede var kendskabet til de syv stråler meget begrænset, men med værket Den Hemmelige Lære af H.P. Blavatsky i 1888, hvor hun introducerede læren om strålerne, skete det første gennembrud i nyere tid. Men det var først i forbindelse med Alice A. Baileys samarbejde med den tibetanske mester Djwhal Khul, at esoterikere på verdensplan fik et dybere kendskab til de syv stråler. Videnskaben om de syv stråler blev skrevet i seks afhandlinger: Esoterisk Psykologi I og II, Esoterisk Astrologi, Esoterisk Healing, Strålerne og Indvielser og Kosmisk Ild i alt flere tusinde sider med den hidtil mest avancerede viden om dette fundamentale emne. Emnet er stort, og i denne artikel vil der alene blive fokuseret på betydningen og fortolkningen af den aftagende 6. stråle og den indkommende 7. stråle strålen der vil kendetegne Den Nye Tidsalders en begyndelse og en afslutning! På VisdomsNettet 1 har flere allerede givet deres bud på, hvad den 21. december 2012 vil indebære. I artiklerne beskrives hvordan fortidige civilisationer har udarbejdet kalendere, der alle har samme udløbsdato. Mayafolket var eksperter i tidsberegninger. Hopi-indianerne har også sat 2012 som udløbsdato for deres kalendere. I sin profetibog Centuries (Århundreder) gav den kendte seer og astronom Michel de Nostradamus ( ) i profetibogen Centuries (Århundreder) profetier, der ikke rakte længere end til begyndelsen af det nuværende årtusinde. 1 3

4 Disse beregninger var primært baseret på astronomiske og astrologiske data, og her kommer åndsvidenskab til hjælp, for den beskriver forskellige tidsaldres begyndelser og afslutninger. Planeten befinder sig i denne periode i slutningen af Fiskenes tidsalder og i begyndelsen af Vandbærerens tidsalder, som vil vare ca år. Når man holder det sammen med den omvæltning, der i øjeblikket finder sted på næsten alle livets områder naturkatastrofer, jordskælv, oversvømmelser, energikriser, herunder den finansielle krise, som detaljeret er beskrevet i andre artikler så er det alt sammen tegn på, at menneskeheden lige nu befinder sig i overgangen mellem to tidsaldre falder derfor godt i tråd med Den Nye Tidsalders begyndelse. Der er derfor tale om en ny begyndelse og ikke Jordens undergang, sådan som mere emotionelle og sensationslystne mennesker forestiller sig! En proces, der tager ca. 400 år 6. stråle strålen for abstrakt hengivenhed eller idealisme begyndte at tone ud fra 1625, mens 7. stråle strålen for ceremoniel orden og magi begyndte at manifestere sig fra I begge tilfælde er der tale om en langsom proces, som anslås at tage ca. 400 år. Det betyder at to store befolkningsgrupper, som hver især er udrustet med deres personlige stråleopbygninger, og som har deres rod i den ene af de to tidsaldre, står overfor hinanden med forskellige holdninger til alt, hvad der sker i verden 4

5 politisk, religiøst og økonomisk. På den ene side står majoriteten, der er præget af 6. stråle ( Fisketidsaldermennesker ). De er konservative. De ønsker at bevare det bestående. De er fundamentalistiske i deres holdninger til religion og politik. På den anden side står minoriteten der er præget af Den Nye Tidsalders 7. stråle ( Vandbærertidsaldermennesker ). De ønsker forandring. De er progressive og innovative. De er universelle i deres tankegang. Man ser det samme mønster overalt i alle nationer. Befolkningerne er delt i to næsten lige store lejre. Efterhånden som tiden går, vil 6. stråle-sjælene forsvinde ud af inkarnation, og Den Nye Tidsalders 7. stråle-sjæle vil inkarnere i stort tal, og efterhånden vil de udgøre et flertal. Relationer mellem 6. og 7. stråle 6. stråles energi resulterede i separatisme, i nationalisme og i sekterisme. Årsagen er tænkeevnens selektive natur og dens tendens til at opsplitte og adskille. 7. stråles energi vil resultere i fusion og syntese, for energiens kvalitet forener ånd og stof samt sjæl og personlighed. 6. stråles påvirkning har fremmet menneskets separatistiske instinkter, dogmatiske religioner, konservativ naturvidenskabelig nøjagtighed, ensretning og tankeretninger, der har lukket sig inde bag doktrinære barrierer og udelukket anderledes tænkende. Det har medført religiøs og politisk fanatisme, som har været årsag til utallige krige og de ufattelige lidelser, som de medførte. 5

6 6. stråle strømmer igennem og kontrollerer solar plexus centret, som er tæt forbundet med astralplanet og menneskets astrallegeme. Påvirkningen har medført, at store dele af menneskeheden i nutiden er centreret i følelserne, og i vid udstrækning handler de ud fra følelsesmæssige impulser. 7. stråle strømmer igennem sakralcentret i planetens æteriske legeme og påvirker derfor menneskets sakralcenter. Det medfører en overstimulering af det seksuelle aspekt. Derfor er der en overdrevet interesse for det seksuelle herunder forvrængninger af dette aspekt. 7. stråle baner vejen for tolerance. Den skaber en universel holdning til menneskehedens forskellige racer og deres religiøse holdninger. Den betoner enhed men udelukker ensartethed. Den vil forberede den internationalisme, der vil komme til udtryk som broderskab i handling og som fred og god vilje mellem folkeslag. 7. stråles indflydelse på det fysiske plan Når en indkommende stråle tiltager i styrke, resulterer det altid i en periode, hvor indvielsesaktiviteten intensiveres. Det er netop det, der sker i denne tid. Den vigtigste påvirkning i relation til menneskeheden er at gøre det muligt for et stort antal aspiranter at få kendskab til 1. indvielse. Tusindvis af mennesker vil blive i stand til at erfare det, der i åndsvidenskaben kaldes Kristusfødslen og opleve, at Kristuslivet, Kristusnaturen og Kristusbevidstheden er aspekter af deres egen natur. Menneskehedens nye fødselsindvielse vil symbolsk finde sted i Betlehem, for Betlehem betyder brødets hus. Det er et esoterisk udtryk, der er en betegnelse for en erfaring på det fysiske plan. 6

7 Disse indvielser sættes i gang af stråleenergierne. For 1. indvielses vedkommende er det 7. stråle, der er igangsætter. Strålens påvirkning registreres af den fysiske hjerne, og når derved frem til den indviedes vågne bevidsthed. Det er nu muligt at foretage indvielse af masserne, og det er første gang siden menneskeheden viste sig på Jorden. Det menneske, der tager 1. indvielse, er bevidst om, at der er sket store og vigtige ændringer i dets holdning til sig selv, til sine medmennesker og til måden, det fortolker begivenhederne i livet. Det er i særdeleshed denne type reaktioner, der ses efter 1. indvielse. Den indviede registrerer, at han/hun har fået en ny indstilling til livet, for den indviede tænker og føler på en anden måde. Reorientering Udviklingen af Kristusbevidstheden hos menneskemasserne vil uundgåeligt medføre en indre, gærende uro i dagliglivet for mennesker overalt. Årsagen er, at personlighedslivet, der hidtil har været rettet mod at nå materielle og rent egoistiske mål, nu vil kæmpe imod de nye indre erkendelser, der presser sig på. I de tidlige stadier efter fødslen og i Kristuslivets barndom er det symbolsk set stofaspektet, der vinder kampen. Men senere vil Kristuslivet sejre. Tvivl og skepsis vil forsvinde, og sikker subjektiv viden og forståelse vil åbenbare sig. Menneskeheden vil gennemgå denne fødselsindvielse i stor målestok, og efter år 2025 vil der være millioner, som tager denne indvielse. En af de vigtigste opgaver for de indviede vil være, at få orden i det økonomiske kaos, fordi ansvar og tjenestearbejde er grundlaget for menneskets trivsel. Hele denne reorientering og udvikling vil være resultatet af 7. stråles aktivitet og virkning på hele menneskeheden. 7

8 Seksuelle relationer 7. stråle styrer alle former for seksuelle relationer, og strålen er den bagved liggende kraft i den ægteskabelige relation. Derfor vil menneskeheden opleve fundamentale seksuelle problemer i form af prostitution, forvrængninger af den seksuelle funktion, problematiske ægteskabelige forhold samt skilsmisser. Men der sættes samtidig kræfter i gang, som efterhånden vil skabe en ny holdning til seksualitet. Den vil komme til udtryk som nye skikke, nye holdninger og nye moralske opfattelser, og i den kommende tidsalder vil de nye holdninger blive respekteret og praktiseret i forholdet mellem kønnene. 7. stråles energi rummer den kvalitet, der er nødvendig for at ændre kaos til orden og for at erstatte disharmoni og ubalancer med rytme og balance. Det er den energi, der vil skabe den nye verdensorden, som esoteriske mennesker venter på. Den vil genskabe ældgamle symboler og sindbilleder, etablere nye institutioner, og danne de nye civilisationsformer og kulturer, som kræves for at gennemføre de nødvendige fremskridt i menneskehedens evolution. 7. stråle vil ganske enkelt vitalisere menneskets nye liv og de nye bevidsthedstilstande, som den fremskredne menneskehed i stigende grad vil registrere og begynde at praktisere. Intet kan standse denne udvikling, og de processer, der er i gang i nutiden, hvor stadig flere mennesker søger nye veje, organiseret enhed og fredfyldt sikkerhed, vil blive grundfæstet af den indkommende 7. stråle for orden og ceremoniel magi. Frimureriets fornyelse Under indflydelse af 7. stråle vil frimurernes broderskab ændre og forædle gradernes ritualer og ceremonier, så logearbejdet igen får et udpræget åndeligt eller esoterisk indhold. I Den Nye Tidsalder vil frimureri igen blive organiseret og praktiseret som en regulær mysterieskole eller indvielsesskole, og Ordenen vil nærme sig sin sande funktion og dermed opfylde sin længe forudsete skæbne. 8

9 I løbet af Fisketidsalderen, hvor 6. stråle har været dominerende, har frimureriet antaget en stivnet, konservativ og sekterisk holdning på samme måde som mange andre grupper. Frimurerne gik i materialismens fælde. I århundredernes løb har frimurerne mere og mere flyttet fokus fra ritualernes og symbolernes indre åndelige betydning til den ydre forms betydning. Forfremmelser, fornem gradsbeklædning, fine men tomme titler og udpræget selskabelighed er blevet det centrale i arbejdet. Man har lagt vægt på gennemførelse af det ydre ritual og bogstavelig symbolfortolkning, fordi man har glemt eller ikke forstår det esoteriske budskab og de krav om personlig udvikling, der formidles til den indviede. Der er ingen krav om at integrere og praktisere den åndelighed, der ligger skjult i ritualer, symboler og allegorier. Opmærksomheden i en frimurerloge er desuden stærkt rettet mod stormesterens placering og funktion i Ordenens hierarki, i stedet for mod den indre åndelige betydning af arbejdet på logesalens gulv. Mikro-, dyre- og menneskeverdenen 7. stråles effekt på det mikrobiologiske plan har medført, at ældgamle mikroorganismer vækkes til aktivitet i kraft af strålens tilsynekomst. Menneskeheden har allerede oplevet denne effekt i forbindelse med, at ukendte sygdomme som AIDS, Ebola, Sars, fugleinfluenza og andre ukendte viratyper er dukket op. Inden for den genetiske videnskab er skrækscenariet, at genmanipulerede mikroorganismer slipper ud af forsøgslaboratorierne med risiko for at starte en verdensomspændende epidemi med kunstigt skabte mikroorganismer, som menneskets immunforsvar er forsvarsløst over for, og dermed skabe en trussel for hele menneskeheden. Det skal dog tilføjes, at 3. stråles chohan mesteren Rakoczy har magt til at regulere og kontrollere hele mikroverdenen. 7. stråles indflydelse vil have tre afgørende virkninger på menneske- og dyreriget: Alle dyrs fysiske legemer vil blive stadig mere forfinede. Det samme gælder mennesket, som forædles og bringes op på højere og mere specialiseret udviklingsniveau. I denne periode sker det med stor hast. Sund kost, idræt, friluftsliv og solskin påvirker 9

10 menneskeheden, og i de kommende generationer vil mennesker med forfinede legemer og en sensitiv natur begynde at inkarnere, og derfor vil sjælen have langt bedre instrumenter at arbejde igennem. Som en konsekvens af den accelererede udvikling vil der ske en hurtig udslettelse af visse typer af dyrelegemer. Meget lavtstående menneskeformer vil forsvinde på grund af en generel ændring i racetyper hen imod en højere standard. Især de store vilde dyr vil uddø, og til sidst vil de helt forsvinde. Det er årsagen til den stigende interesse for bevarelse af dyrelivet og oprettelsen af naturparker og -reservater. 7. stråle og planteriget Der kan ikke siges ret meget om den nye indkommende energi i relation til planteriget, for det er mineralriget og menneskeriget, der påvirkes stærkest. 6. stråle den blå stråle for hengivenhed bevæger sig nu over i 7. stråle den violette stråle der står for ceremoniel magi. Det betyder ganske enkelt, at Universets store komponist og musiker skifter toneart, og lader en anden tone lyde. Der skiftes til en anden frekvens, og den violette stråle tonen G kommer i manifestation. Aktive stråler får alt det, der er i harmoni med dem i alle naturrigerne til at svinge med. Med alt menes der mennesker, devaer af højere eller lavere orden, elementaler af både ønsket og uønsket natur, blomster, frugter og planteliv samt dyr og former af forskellig art. En stråles tilbagetrækning signalerer den endelige udslettelse af nogle specielle former, herunder nogle dyrearter, og det medfører også, at nogle plantearter uddør. Det skaber stor forvirring blandt nutidens naturvidenskabelige forskere. Den proces, der kendetegner en stråles indtræden, sker langsomt som alt andet i naturen og det samme gælder tilbagetrækningsprocessen. Samtidig med en ny stråles cykliske fødsel og vækst, trækkes den virksomme stråle langsomt tilbage til sin kilde. 10

11 Nu for tiden toner den blå 6. stråle bort og samtidig trækker den alle former med grundtonen blå med sig. Det samme gælder mennesker. Eksempelvis vil mennesker, der er præget af 6. stråle for hengivenhed, som med stor hengivenhed (malplaceret eller ej) fanatisk fulgte et mål, en person eller en idé gradvis blive trukket ud af inkarnation. Når 6. stråle forsvinder, forsvinder de mennesker, man betragter som fanatikere dvs. de mennesker, som med blind entusiasme arbejder hen imod et mål, de føler for og tror på. Man kan derfor vente, at den fanatisme, som fylder nyhedsmedierne, langsomt vil dø ud, og i mennesket vil energierne løfte sig fra solar plexus centret til hjertecentret og halscentret. Mange af de blomster, man glæder sig over, uddør: F.eks. klokkeblomst, hyacint og oliventræet. Safiren vil gradvis blive sjælden og turkisen vil miste sit skær. Blomster med violet farve lavendel og purpur vil blive mere og mere fremherskende. Bag alle disse forandringer ligger en dyb planetarisk hensigt. 7. stråle og devaevolutionen Hvordan vil den indkommende 7. stråle påvirke devaevolutionen i de kommende århundreder. Der vil først og fremmest blive forøget aktivitet blandt devaerne. Især de æteriske devaer vil blive stimuleret, så de med større lethed kan forme mere sensitive legemer til både mennesker og dyr. I menneskehedens næste underrace (5. rodraces 6. underrace) vil sygdomme, som man kender dem, blive væsentligt reduceret i både menneske- og dyrerige. Årsagen er, at de æteriske legemer lettere vil kunne optage prana. Det vil også skabe ændringer i det fysiske legeme, og både menneskers og dyrs fysiske legemer vil blive mindre, mere forfinede og mere modtagelige for vibrationer. 11

12 7. stråle den ceremonielle magis stråle vil have en meget dybtgående virkning på det fysiske plan. Det fysiske plans stof vil blive modtageligt for positiv kraft, for det feminine deva-aspekt er negativt, og derfor bliver det påvirkeligt over for 7. stråles positive energi. Energien finder altid vejen med mindst modstand, og derfor vil den frit kunne strømme ind i det fysiske plans stof, former og legemer. 7.-stråle kraften vil medføre, at devaevolutionen i stort omfang skal beskæftige sig med formidlingen af prana til enheder af de tre højere naturriger. Sideløbende med denne lettere prana-formidling, vil der også være en lettere formidling af åndelig eller psykisk kraft fra den 4. kosmiske æter det buddhiske plan. Resultatet vil blive sundere fysiske legemer i menneskeheden. Men der er ingen grund til at være opmærksom på dette på nuværende tidspunkt, for åndsvidenskaben oplyser, at det først bliver mærkbart om ca. 200 år, når der inkarnerer så mange 7.-stråle sjæle, at de til den tid bliver opfattet som den fremherskende mennesketype. De æteriske devaer og de fysiske legemer Den Nye Tidsalder vil være en særlig gunstig periode for de æteriske devaer, og de fysiske legemer, der bygges i den periode, vil være karakteristiske ved: 12

13 Spændstighed Enorm fysisk magnetisme Evnen til at afvise falsk magnetisme Evnen til at optage solenergi Stor styrke og modstandskraft Et forfinet udseende som endnu er ukendt. Det faste fysiske legeme (tv.) og æterlegemet (th.) Æterlegemet og æterisk syn Det æteriske plan og vil efterhånden blive mere aktivt. Efterhånden som årtierne går, vil mennesket langsomt men sikkert blive bevidst på de æteriske niveauer og opmærksom på planets beboere. Den umiddelbare virkning af denne forøgede æteriske energi vil være, at et større antal mennesker får æterisk syn og bliver i stand til normalt og naturligt at leve bevidst fokuseret på de æteriske planer. Lægevidenskaben vil fokusere på æterlegemet og opdage det fysiske legemes samspil med og afhængighed af det. Forskningen vil ændre lægestandens holdning, og magnetisk behandling og stimulering gennem vibration vil erstatte de nuværende kirurgiske og medicinske metoder. På det tidspunkt vil mennesket generelt have udviklet æterisk syn, og dermed tvinges menneskeheden til at erkende en verden, som man i nutiden kalder den usynlige eller overfysiske verden. Den tid vil komme hvor menneskets holdning til dyreriget bliver revolutioneret. Slagteri, dyremishandling af enhver art og den form for grusomhed, som går under navnet jagt og bliver betragtet som en sport, bliver afskaffet. 13

14 Udviklingen af æterisk syn og opdagelsen af devaerne vil føre til en gådefuld ændring af menneskets holdning til spørgsmålet om seksualitet, ægteskab og forplantning. Forandringen vil være baseret på erkendelsen af stoffets eller moderaspektets sande natur og Solens virkning på substans. Livets enhed vil blive et kendt og videnskabeligt bevist faktum, og liv i alt stof vil ikke længere være en teori, men en af naturvidenskabens grundsætninger. Mennesker og devaer vil samarbejde Med den indkommende 7. stråle for ceremoniel magi gives der tilladelse til, at de to evolutionsgrupper menneskeriget og devariget i nogen grad men med forsigtighed kan nærme sig hinanden. Det gælder dog ikke involutionsgruppen 2. I løbet af de næste 500 år vil deva- og menneskeevolutionerne blive stadig mere bevidste om hinanden, og derfor vil det være muligt at samarbejde mere frit. Samtidig med at bevidstheden vokser, øges nødvendigheden af at udvikle egnede kommunikationsmetoder. Når kravet om kommunikation til konstruktive formål er oprigtigt ment, vil der blive givet tilladelse til, at nogle af de gamle mantraer kan benyttes under en mesters kloge vejledning. Man håber, at begge grupper på denne måde vil få et gensidigt og godt udbytte af samarbejdet. Den menneskelige evolution burde give styrke til devaerne og devaerne burde give opmuntring til mennesket. Mennesket skal overføre den objektive erfaring til devaerne, mens devaerne til gengæld skal lade deres helbredende magnetisme strømme til menneskene. Der findes mange former for liv på de fire æteriske underplaner, men på nuværende tidspunkt er det kun muligt at beskæftige sig med deva-livet på disse underplaner, og det er vigtigt at huske, at devaevolutionen har lige så stor betydning som menneskeevolutionen. De æteriske devaer findes i stort antal involutionære såvel som evolutionære. De findes i alle grader og typer, og deres fysiske hersker er den ophøjede deva Kshiti. Kshiti er en deva med samme rang og kraft som en chohan for en stråle. Kshiti hersker over alt på det fysiske plan undtagen menneskeriget. 2 Involutionsgruppen arbejder mod større tæthed og stoflighed. 14

15 Det er gennem udviklingen af æterisk syn (det er ikke clairvoyance, men en egenskab ved menneskets fysiske øje) bliver denne gensidige sanseopfattelse mulig. Og sammen med 7. stråle vil der inkarnere mennesker, som har en medfødt evne til at se æterisk. Der vil blive født børn, der har lige så let ved at se æterisk, som nutidens mennesker har ved at se fysisk. Efterhånden som de harmoniske tilstande gradvis udvikler sig ud af det nuværende kaos i verden, vil devaer og mennesker mødes som venner. Med hensyn til andre og mere ukendte virkninger af 7. stråle, siger mestrene, at selv de ikke er i stand til at forudsige, hvordan menneskeheden vil reagere på denne nye indkomne strålekvalitet, og derfor kan det ikke afvises, at mennesker der som bekendt er meget forskellige vil reagere uforudsigeligt på denne Den Nye Tidsalders energi. Artiklen er skrevet på grundlag af uddrag fra Alice A. Baileys bøger, hvor navnlig bogen Den syvende stråle, den nye tidsalders åbenbarer er brugt. 15

16 16

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Vandbærerens tidsalder

Vandbærerens tidsalder 1 Vandbærerens tidsalder Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Vandbærerens tildalder Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion I Vandbærerens tegn vil Fisketidsalderens

Læs mere

Overgang eller Undergang?

Overgang eller Undergang? 1 2012 Overgang eller Undergang? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 2012 Overgang eller Undergang? Af Erik Ansvang Går Jorden under i 2012? Mayakalenderen udløber den 21. december 2012, og det har resulteret

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

DE SYV STRÅLER 1:3. Introduktion til den esoteriske lære 12. Hardy Bennis.

DE SYV STRÅLER 1:3. Introduktion til den esoteriske lære 12. Hardy Bennis. 1 DE SYV STRÅLER 1:3 Introduktion til den esoteriske lære 12 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 De syv stråler 1:3 Af Hardy Bennis Alt er energi I gennemgangen af den esoteriske læres mange delemner er

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Yucatanbroderskabet Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Yucatanbroderskabet Af Annie Besant Fra Talks With a Class (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) De færreste ved, at den impuls, der

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

1 VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Introduktion til DEN ESOTERISKE LÆRE 01 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Introduktion til DEN ESOTERISKE LÆRE Af Hardy Bennis Åndsvidenskabens emner I den esoteriske

Læs mere

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation 1 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

Visdommens mestre. - position og funktion i Hierarkiet. af Erik Ansvang. Udgivet af VisdomsNettet

Visdommens mestre. - position og funktion i Hierarkiet. af Erik Ansvang. Udgivet af VisdomsNettet Visdommens mestre - position og funktion i Hierarkiet af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 1 Visdommens mestre - position og funktion i Hierarkiet Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

Visdommens MESTRE. - position og funktion i Hierarkiet. Erik Ansvang.

Visdommens MESTRE. - position og funktion i Hierarkiet. Erik Ansvang. 1 Visdommens MESTRE - position og funktion i Hierarkiet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Visdommens Mestre - position og funktion i Hierarkiet Af Erik Ansvang Hvad er det? Hvad gør det? I den åndsvidenskabelige

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Horoskopets progression

Horoskopets progression Horoskopets progression Af Helge Kruse (Fra Visdomsnettet) Månen og ascendanten Gennem de første fire år er ethvert barn under indflydelse af Månen, der påvirker hjernens vækst. I denne periode vil barnet

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Geoffrey Hodson. - en tænker og en pionér. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk

Geoffrey Hodson. - en tænker og en pionér. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk 1 Geoffrey Hodson - en tænker og en pionér Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Geoffrey Hodson - en tænker og en pionér Af Hardy Bennis Der er en ting, som kendetegner alle de teosofiske og esoteriske

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey) Djwhal Khul 1 ÅNDELIG VEJLEDNING Djwhal Khul (Alice A. Bailey) www.visdomsnettet.dk 2 Åndelig vejledning Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Esoteric Psychology II 1 (Oversættelse: Erik Ansvang) Spørgsmålet

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE 1 DEN INDRE VERDENSSTYRELSE Introduktion til den esoteriske lære 2 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Den Indre Verdensstyrelse af Hardy Bennis At beskrive den esoteriske læres historie er som at beskrive

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Det er en stor fornøjelse for Center for Esoterisk Astrologi atter at kunne invitere til Esoterisk Sommerskole i Aarhus i juli 2016, hvor landets førende esoterikere,

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Gruppesjælen & Menneskesjælen

Gruppesjælen & Menneskesjælen 1 Gruppesjælen & Menneskesjælen Introduktion til den esoteriske lære 8 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Gruppesjælen & Menneskesjælen Introduktion til den esoteriske lære 8 Af Hardy Bennis Sjælsprincippet

Læs mere

Frigørelsen af. Alice A. Bailey.

Frigørelsen af. Alice A. Bailey. 1 Frigørelsen af ATOMENERGI Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Frigørelsen af ATOMENERGI Af Alice A. Bailey Fra The Externalisation of the Hierarchy (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Tavshed & Stilhed. som en teknik til vækst. Laurence Newey.

Tavshed & Stilhed. som en teknik til vækst. Laurence Newey. 1 Tavshed & Stilhed som en teknik til vækst Laurence Newey www.visdomsnettet.dk 2 Tavshed & Stilhed som en teknik til vækst Af Laurence Newey Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Indre og ydre stilhed

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Det åndelige Hierarki

Det åndelige Hierarki 1 Det åndelige Hierarki Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Det åndelige Hierarki Af Foster Bailey Fra Running God s Plan (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den guddommelige

Læs mere

Psykiske evner og deres opståen

Psykiske evner og deres opståen 1 Psykiske evner og deres opståen Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 PSYKISKE EVNER og deres opståen Af Kenneth Sørensen Fra bogen Fra Clairvoyance til Intuition I nutiden er verden vidne til en bemærkelsesværdig

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere