EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet"

Transkript

1 Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den Nov Nov Nov Nov DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 13/ Energinet.dk Dok.nr.

2 Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version Dato Gennemgående revidering i forbindelse med indførelsen af engrosmodellen. Definitioner er bl.a. revideret, bilag er skrevet ind i forskriften og EDIFACT beskrivelser er fjernet. 4.0 November 2013 Side 2 af 36

3 Indholdsfortegnelse REVISIONSOVERSIGT... 2 LÆSEVEJLEDNING TERMINOLOGI OG DEFINITIONER AKTØR AKTØRSTAMDATAREGISTER ARBEJDSDAGE DATAHUB ELEKTRONISK DATAUDVEKSLING (EDI) ELFORSYNINGSNET ELLEVERANDØR FLYTNING GLN-NR GSRN-NR KUNDE KUNDEPORTAL LEVERANDØRSKIFT MARKEDSPORTAL MÅLEOPERATØR MÅLEPUNKT NETOMRÅDE NETVIRKSOMHED OBLIGATORISK GRÆNSE SKÆRINGSDATO TIDSFRISTER TREDJEPART TESTSYSTEM /60-MÅLING /60-VÆRDI FORMÅL, ANVENDELSESOMRÅDE, FORVALTNINGSMÆSSIGE BESTEMMELSER FORSKRIFTENS FORMÅL, ANVENDELSESOMRÅDE OG HJEMMEL HJEMMEL SANKTIONER KLAGE IKRAFTTRÆDEN REGELHIERAKI MARKEDSFORSKRIFTER FORRETNINGSPROCESSER (BUSINESS REQUIREMENT SPECIFICATIONS - BRS) FORRETNINGSTRANSAKTIONER (REQUIREMENTS SPECIFICATION MAPPINGS RSM) Side 3 af 36

4 4. PRINCIPPER FOR DATAHUB DATAHUB S ROLLE I ELMARKEDET GENEREL SVARTID FOR DATAHUB ÅBNINGSTIDER FOR DATAHUB Normal driftstid Kritisk forretningstid og support FORVENTNINGER TIL OPPETID ANNONCERING AF UDE-TID SERVICEVINDUER GARANTEREDE SVARTIDSKRAV FOR EDI-MEDDELELSER OG KVITTERINGER ELEKTRONISK DATAUDVEKSLING OG WEB-BASERET ADGANG UDVEKSLINGSFORMAT AKTØRIDENTIFIKATION EDI STANDARDEN XML SYNTAKS OG STRUKTUR Generelle syntaksregler Anvendelse af tegnsæt og karakterer Referencer EDI-KOMMUNIKATION WEBSERVICES KOMMUNIKATIONSMØNSTER Asynkron kommunikation SERVICEDEFINITIONER DATATYPER STRUKTUR AF EN BESKED (MESSAGE) HÅNDTERING AF AKTØRER OG KØER Delegering af kommunikation til DataHub Kommunikation fra DataHub HÅNDTERING AF FORRETNINGSPROCES VALIDERING AF BESKEDER SIKKERHED BESKEDSTØRRELSER GENERELLE MEDDELELSESREGLER TIDS-, DATO- OG PERIODEFORMATER Normaltid / sommertid Notation og perioder Tidssynkronisering ÅBNINGSTIDER FOR AKTØRERNES EDI-SYSTEMER TIDSFRISTER OG TIDSANGIVELSER IDENTIFIKATION Global Location Number (GLN) European Identification Code (EIC) Side 4 af 36

5 7.4.3 Identifikation af målepunkter Identifikation af netområder Identifikation af prisområder i elmarkedet BRUG AF FORTEGN REGLER FOR AFRUNDING, TAL OG DECIMALER Separatorer og tal Karakterer FEJLHÅNDTERING OG KVITTERINGER GENERISK KVITTERINGSFLOW Meddelelse sendes til DataHub Meddelelse sendes fra DataHub KRAV TIL AKTØRERNES IT-SYSTEMER KRAV TIL FUNKTIONALITET AKTØRTESTEN OVERSIGTER OVER FORPLIGTELSER OG SANKTIONER Side 5 af 36

6 Læsevejledning Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedrørende EDI-kommunikation i elmarkedet. Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i de efterfølgende kapitler. Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften. Kapitlerne 3 til 10 indeholder beskrivelser af de danske regler og principper for DataHub samt regler og krav for meddelelser og it-systemer, herunder krav til system- og aktørtest. Kapitel 11 indeholder oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Forskriften kan hentes på i hovedmenu "EL" og placeret under "Forskrifter", "Markedsforskrifter Side 6 af 36

7 1. Terminologi og definitioner Definitionerne i denne forskrift er så vidt muligt enslydende med definitioner i Elforsyningsloven, og den i branchen gængse opfattelse af begreberne. 1.1 Aktør En fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil sige, netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvarlig. 1.2 Aktørstamdataregister Et register over de aktører, der har opfyldt de af Energinet.dk opstillede krav i standardaftale for adgang til DataHub. Registret er tilgængeligt i DataHub's markedsportal med diverse oplysninger pr. aktør. 1.3 Arbejdsdage Arbejdsdage som defineret forskrift D DataHub En it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub håndterer måledata, stamdata, transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 1.5 Elektronisk dataudveksling (EDI) Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 1.6 Elforsyningsnet Samlet begreb for kollektive- og direkte elforsyningsnet, som defineret i Elforsyningsloven. 1.7 Elleverandør En elhandler, der: 1) har indgået standardaftale med Energinet.dk om optagelse som elleverandør i DataHub. Og 2) enten a) sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller b) køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet. 1.8 Flytning Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning. 1.9 GLN-nr. Et 13-cifret entydigt identifikationsnummer af en netvirksomhed, elleverandør eller balanceansvarlig GSRN-nr. Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer for et målepunkt. Betegnes også som et målepunkts ID Kunde Anvendes om den (eller de), der disponerer over målepunktet, og som dermed har ret til at indgå Side 7 af 36

8 aftaler med retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift eller melde fraflytning på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk person (f.eks. en virksomhed eller andet med et CVR nr.) eller en fysisk person Kundeportal Kundeportalen er en applikation udviklet af Energinet.dk, som integreres direkte på elleverandørernes hjemmesider. Kundeportalen kan af kunden benyttes til fremvisning af forbrug og forespørgsler mv. på kundens målepunkter. Desuden har kunden mulighed for at kontakte sin elleverandør (pr. målepunkt) i forbindelse med leverandørskift mv Leverandørskift Skift af elleverandør på et målepunkt Markedsportal En web-baseret adgang til DataHub for aktører, dvs. en portal hvorfra det er muligt at udføre og følge forretningsprocesser i det danske elmarked Måleoperatør Er tredjeparter i markedet, som udfører opgaver uddelegeret af en netvirksomhed, fx at indsamle, lagre og verificere måledata for et netområde. Netvirksomhedens ansvar efter forskrifterne, kan ikke uddelegeres. Måleoperatører kan registreres i aktørstamdataregistret, uanset de ikke udgør aktører Målepunkt Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes som en funktion af flere målinger eller estimeres. De klassificeres som forbrugs-, produktions- eller udvekslingsmålepunker. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt er identificeret med et GSRN-nr Netområde Et fysisk sammenhængende elforsyningsnet, der er afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 15/60-målere og ejet af en og samme netvirksomhed, med bevilling til at drive dette elforsyningsnet. Netområde er yderligere beskrevet i forskrift D1 - Bilag Netvirksomhed Netvirksomhed, som defineret i Elforsyningsloven Obligatorisk grænse Grænse for hvornår netvirksomheden obligatorisk timeafregner målepunkter, som anført i bemærkning til Elforsyningsloven 1 og som yderligere er beskrevet i Forskrift H Skæringsdato Er en dato og et tidspunktet for den dag, hvor et skift (for eksempel et leverandørskift eller en flytning) skal finde sted. Tidspunktet er altid døgnets start, kl , den pågældende dato, jf. i Forskrift F1. 1 L 236: Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning, fremsat den 21. april 2004, bemærkning til nr. 75 ( 72). Side 8 af 36

9 1.21 Tidsfrister Tidsfrister definerer det seneste tidspunkt for fremsendelse. Som tidsfrist for fremsendelse gælder i princippet altid tidspunktet for afsenderens fremsendelse. Til statistik måles tidspunktet for netvirksomhedens fremsendelse til DataHub dog af praktiske grunde som tidspunktet for lagring i DataHub s database Tredjepart Fysiske og juridiske personer, der agerer i elmarkedet på vegne af aktører eller kunder, men som ikke selv udgør aktører eller kunder. Fx er måleoperatører, mæglere og energirådgivere tredjeparter, der ikke er aktører Testsystem Samlet begreb for system- og aktørtests stillet til rådighed af Energinet.dk. Testsystemer anvendes til test og godkendelse af aktørerne egne it-systemer mod DataHub. Testsystemerne er nærmere beskrevet i denne forskrift /60-måling Fjernaflæst måling på kvarters- eller timebasis, der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angives produktion/udveksling på kvartersbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havmølleparker startende med Rødsand 2 i /60-værdi En måleværdi, der er fremkommet ved 15/60-måling Side 9 af 36

10 2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 2.1 Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Forskriften er, jf. 7, stk. 1 og 2 samt 8, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. ("Systemansvarsbekendtgørelsen"), udarbejdet efter drøftelser med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder og har været i ekstern høring inden anmeldelse til Energitilsynet. Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til de relevante aktører på det danske elmarked vedr. EDI-kommunikation med DataHub og opsætning af it-systemer. Forskriften henvender sig primært til netvirksomheder og elleverandører. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012 med senere ændringer. 2.2 Hjemmel Forskriften er udstedt med hjemmel i 28, stk. 2, nr. 7 og nr. 11, og 31, stk. 2 i Elforsyningsloven og 7, stk. 1, nr. 3-4 samt 8, stk. 1, nr.1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 2.3 Sanktioner Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende markedsforskrift, jf. 2.1 ovenfor. Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan dette medføre, at Energinet.dk i henhold til elforsyningsloven 31, stk. 3 kan træffe afgørelse om helt eller delvis udelukkelse fra adgang til og anvendelse af DataHub. Såfremt aktørernes forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i elforsyningsloven 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud som anført i elforsyningsloven 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitilsynet i henhold til elforsyningsloven 86, stk. 1. I kapitel 9 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af elforsyningslovens regler som følge af manglende overholdelse af aktørens forpligtelser som anført i nærværende forskrift. Såfremt manglende overholdelse tillige medfører overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette naturligvis medføre øvrige sanktioner, som måtte følge af sådanne regler. 2.4 Klage Klage over forskriften kan jf. 31, stk. 4 i Elforsyningsloven og 7, stk. 3 og 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Side 10 af 36

11 Afgørelser truffet af Energinet.dk, der medfører afregistrering af en aktør, som bruger af DataHub, kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elforsyningsloven 31, stk. 5. Spørgsmål vedrørende administrationen af bestemmelserne i forskriften kan rettes til Energinet.dk. 2.5 Ikrafttræden Nærværende forskrift træder i kraft den 1. oktober 2014 og afløser forskrift F1: "EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet", marts Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for denne forskrift, som anført på Energinet.dk's hjemmeside Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens 73 a, stk. 3 og 76, stk. 3, Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer mv., Bek. nr af 20. september og 3 samt Systemansvarsbekendtgørelsens 7, stk. 2 og 8, stk. 2. Side 11 af 36

12 3. Regelhieraki De danske regler er overordnet skrevet med udgangspunkt i internationale bestemmelser. Bestemmelserne operationaliseres via en række dokumentniveauer, der adresserer forskellige områder af forretningen. I det omfang, denne forskrift ikke beskriver problemstillingen, henvises til detaildokumenterne. Markedsforskrift Markedsregler Forretningsprocesser for det danske elmarked BRS Business Requirement Specification EDI-Transaktioner RSM Requirement Specification Mapping Udover den generelle lovgivning skal aktørerne overholde alle regler beskrevet i markedsforskrifterne. Markedsforskrifterne er, til brug for kommunikationen med DataHub, blevet specificeret og illustreret i dokumentet "Forretningsprocesser for det danske elmarked"(brs-guide) som igen er operationaliseret i dokumentet Bilagsrapport 1: EDI-transaktioner for det danske elmarked (RSMguide). Ved eventuel uoverensstemmelse mellem dokumenterne er markedsforskrifterne til enhver tid de gældende dokumenter. 3.1 Markedsforskrifter Med baggrund i Elforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser har Energinet.dk udarbejdet en række markedsforskrifter. Forskrifterne regulerer aktørers rettigheder og forpligtelser på elmarkedet i Danmark. Forskrifter er nødvendige rammer, der skal sikre elmarkedets funktion. 3.2 Forretningsprocesser (Business Requirement Specifications - BRS) Dokumentet "Forretningsprocesser for det danske elmarked" beskriver ved hjælp af procesbeskrivelser, hvordan elmarkedet forretningsmæssigt fungerer. Målgruppen er aktører, der agerer i det danske elmarked. Beskrivelsen indeholder blandt andet sekvensdiagrammer, der på overordnet vis illustrerer, hvordan der udveksles data mellem de enkelte aktører. Endvidere angives der for hver proces, hvilke overordnede data der udveksles. Forretningsprocesserne skal læses i sammenhæng med markedsforskrifterne, og de kan således ikke stå alene. Det tekniske indhold af meddelelsesudvekslingerne er ikke specificeret i detaljer. Her henvises der til dokumentet "EDI transaktioner for det danske elmarked", jf. afsnit 3.3. Det betyder, at behovet for nye og ændrede forretningsprocesser nemmere kan overskues og implementeres, hvorved aktørerne vil være mindre fastlåste af tekniske specifikationer. 3.3 Forretningstransaktioner (Requirements Specification Mappings RSM) Dokumentet "EDI transaktioner for det danske elmarked " angiver forretningstransaktionerne for det danske elmarked. Forretningstransaktionerne er de tekniske beskrivelser af forretningsprocesser og beskriver de enkelte meddelelser, der indgår. Dokumentet beskriver den interaktion, der sker med de bagvedliggende applikationer ved hjælp af hændelses- og aktivitetsdiagrammer. De meddelelser, der indgår i processen, fremgår eksplicit og er dokumenteret med klassediagrammer. Side 12 af 36

13 4. Principper for DataHub Dette afsnit beskriver de overordnede principper for kommunikationen med DataHub. 4.1 DataHub s rolle i elmarkedet Enhver aktør i elmarkedet skal meddelelsesudveksle direkte med DataHub, og ingen aktør må meddelelsesudveksle direkte med andre aktører for så vidt angår meddelelser, der indgår i markedsforskrifterne for det danske elmarked(hvor andet ikke er anført). Formålet er, at DataHub skal være det centrale knudepunkt mellem aktørerne. Det for dels at kvalitetssikre kommunikationen og dels for at sikre et centralt sted, hvor data lagres til videre brug på lige vilkår for alle aktører. DataHub har dermed en central rolle i kommunikationen, da den behandler og hvor nødvendigt, videreformidler kommunikation i elmarkedet. 4.2 Generel svartid for DataHub Den generelle svartid for DataHub er 1 time fra modtagelse af EDI-besked fra aktørerne, med mindre andet er angivet i forskrifterne. 4.3 Åbningstider for DataHub Normal driftstid DataHub kan normalt anvendes fra kl til alle årets dage. Tilsvarende normal driftstid gælder for testsystemerne. Energinet.dk vil offentliggøre statistik over systemernes tilgængelighed, opgjort pr. kalendermåned Kritisk forretningstid og support Den kritiske forretningstid defineres som tidsrummet på arbejdsdage fra: - kl til kl mandag til torsdag og - kl til kl fredag Energinet.dk's support i form af telefonbetjening, it-support, forretningssupport, fejlhåndtering mv., er kun bemandet inden for den kritiske forretningstid. 4.4 Forventninger til oppetid Følgende oppetidskrav gælder for DataHub: Periode Indenfor kritisk forretningstid 99,5 % Udenfor kritisk forretningstid 98,5 % Oppetid (i forhold til normal driftstid) Oppetid i % måles som: Tilgængelig driftstid (timer) Normal driftstid (timer) * 100 Ved tilgængelig driftstid forstås, at: Side 13 af 36

14 - det er muligt at gennemføre forretningsprocesser (BRS'er) både via EDI og fra markedsportalen. - det er muligt for elleverandørerne at etablere forbindelse til kundeportalen som Energinet.dk stiller til rådighed vedrørende kundernes adgang til egne data. - DataHub kan gennemføre nødvendige beregninger og aggregeringer, så resultater kan leveres til netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige. - DataHub overholder de angivne svartidskrav. Servicevinduer, jf. afsnit 4.6, medregnes ikke i opgørelse af oppetid. Tilsvarende oppetidsmål gælder for testsystemerne. 4.5 Annoncering af ude-tid Hvis DataHub eller testsystemerne er helt eller delvist ude af drift, vil dette snarest muligt blive annonceret på markedsportalen. Er der tale om planlagt service og vedligehold på DataHub eller testsystemerne, vil dette blive annonceret med passende varsel på markedsportalen og i henhold til en rullende opdateret serviceplan. Ligeledes annonceres det, når DataHub eller testsystemerne er i drift igen. 4.6 Servicevinduer Et servicevindue er den tid, hvor DataHub eller testsystemerne vil være ude af drift i forbindelse med vedligeholdelse og opdateringer. Servicevinduer på DataHub og testsystemerne placeres udenfor den kritiske forretningstid. It-miljø Servicevindue Tidsmæssig placering DataHub 6 timer per måned I henhold til plan vist på markedsportalen Testsystemerne 8 timer per måned I henhold til plan vist på markedsportalen 4.7 Garanterede svartidskrav for EDI-meddelelser og kvitteringer EDI-meddelelser, der initierer en bestemt forretningsproces, kræver ofte et svar eller nye meddelelser (typisk inden for en time) fra DataHub, i form af en EDI-meddelelse eller indholdskvittering, jf. Forskrift H1, D1, I eller F1. For DataHub og de aktører, der kommunikerer pr. EDI med DataHub, gælder følgende: Tidskravet til indholdskvittering eller udsendelsen af en ny meddelelse, gælder kun inden for den kritiske forretningstid. Uret, som tidskravet måles i forhold til, står så at sige "stille" uden for den kritiske forretningstid, jf. følgende eksempler, hvor der skal svares inden for en time: - hvis en EDI-meddelelse er modtaget kl. 15:45 på en arbejdsdag, skal der senest svares kl. 08:45 næste arbejdsdag. - hvis en EDI-meddelelse fx er modtaget kl på en vilkårlig dag, skal der senest svares næste arbejdsdag kl Side 14 af 36

15 4.8 Elektronisk dataudveksling og web-baseret adgang Stamdata, måledata og markedsrelevante oplysninger udveksles elektronisk med DataHub ved brug af EDI-meddelelser eller ved anvendelse af markedsportalen(web-baseret). Aktører, der ønsker at kommunikere med DataHub via EDI, skal som betingelse herfor have et itsystem, som har gennemført et af Energinet.dk opsat aktørtestforløb og som efterfølgende har opnået godkendelse af Energinet.dk, se kapitel 10. Hvis aktøren ønsker at starte forretningsprocesser, hente måledata m.m. i DataHub uden brug af EDI, kan dette ske ved anvendelse af markedsportalen. Såfremt det ikke er muligt at fremsende forsendelserne elektronisk (EDI-meddelelser), henvises der ligeledes til at gennemføre processen ved anvendelse af markedsportal. Krav til aktørens håndtering af forretningsprocesser i DataHub, blandt andet vedrørende tidsfrister, er ens, uanset hvilken type kommunikation aktøren anvender. 4.9 Udvekslingsformat Det er DataHub s opgave at behandle indholdet i de EDI-meddelelser, der udveksles. Udvekslingen af meddelelserne foregår i XML-format via webservices. Udvekslingsformatet anvendes på struktureret vis til at flytte data fra en aktør til DataHub og omvendt Aktøridentifikation Reglen for aktøridentifikation er, at én aktør har ét aktør-id i form af et GLN-nummer (Global Location Nummer) eller et ENTSO-E EIC-nummer (Energy Identification Code). Denne identifikation skal anvendes, uanset hvor mange roller en aktør varetager. Reglerne for aktøridentifikationen er illustreret i nedenstående figur. I figuren anvendes nogle centrale begreber, der beskrives herunder. - Koncern En koncern er et overordnet begreb, der anvendes, hvis et selskab omfatter flere virksomheder. - Virksomhed En virksomhed har en række juridiske forpligtelser samt et særskilt CVR-nr. Virksomheden har i kraft af sin erhvervsmæssige status det juridiske ansvar for aktørens roller. - Aktør En aktør er ansvarlig for den EDI udveksling, der relaterer sig til rollen. - Rolle De roller, en aktør kan påtage sig, fx elleverandør, netvirksomhed, balanceansvarlig, måleoperatør mv. - Aktør-ID Den tekniske identifikation af en aktør i form af et GLN-nummer (Global Location Number) eller ENTSO-E EIC-nummer (Energy Identification Code), se afsnit 5.6. Side 15 af 36

16 5. EDI standarden Ved kommunikation med EDI skal anvendes de regler for syntaks og struktur, som er beskrevet i dette afsnit. Overholdes disse regler ikke, vil aktøren ikke blive godkendt til kommunikation med DataHub. 5.1 XML syntaks og struktur XML er det anvendte udvekslingsformat til transport af data mellem en aktør i elmarkedet og DataHub. Dette afsnit beskriver de gældende XML syntaks - og strukturbestemmelser for XML meddelelsesudvekslingen i elmarkedet. Afsnittet fokuserer på udvalgte syntaks- og strukturregler, der er særligt vigtige for at sikre en optimal meddelelsesudveksling med DataHub. Afsnittet er et supplement til de af organisationen W3C 2 opstillede regler og bestemmelser for XML formatet. Meddelelser og datamodel for detailmarkedet baserer sig på branchestandarden fra ebix hertil anvendes UN/CEFACT rammeværk for navngivning og design af XML meddelelser. Den danske datamodel indeholder dog et antal udvidelser i forhold til ebix s datamodel, der er specifikt til det danske elmarked. Den danske datamodel dokumenteres gennem brug af klassediagrammer, som anvender UN/CEFACT entiteter herunder ABIE 3, BBIE 4 og ASBIE 5. Den danske datamodel bruges til realisering af DataHub s XML skemaer. Relation mellem UN/CEFACT datamodel, ebix datamodel og den danske datamodel er vist i nedenstående illustration. Sammenhængen mellem de tre datamodeller fremgår af nedenstående figur. Figur: Sammenhæng mellem datamodeller Aggregate Business Information Entities 4 Basic Business Information Entities 5 Association Business Information Entities Side 16 af 36

17 UN/CEFACT er en international ebusiness standard, der omfatter en række tekniske specifikationer herunder: Modelling Methodology (UMM) Core Component Technical Specification (CCTS) XML Naming and Design Rules (NDR) UML Profil for Core Components (UPCC) Core Component Technical Specification omfatter Core Components (CC) og Business Information Entities (BIE). Core Components bruges som referencemodel til at datamodellere meddelelser til udveksling af data mellem to eller flere parter Generelle syntaksregler Alle meddelelser i elmarkedet er beskrevet ved hjælp af XML skemaer (XSD er). Et XML skema beskriver, hvorledes XML meddelelser opbygges. Navngivning og opbygning af XML meddelelser skal overholde de navngivnings- og designregler, der er beskrevet i den grundlæggende dokumentation, som angivet i afsnit En meddelelse er i praksis sammensat af flere XML skemaer, der tilsammen definerer strukturen for meddelelsen. De enkelte skemaer kan betragtes som selvstændige klodser, der sammensættes til en komplet meddelelse Anvendelse af tegnsæt og karakterer Alle meddelelser i elmarkedet skal formateres til UTF-8 tegnsættet (bagudkompatibelt med ASCIItegnsættet). UTF-8 er et 2 bytes pr. tegn-tegnsæt, der er en komprimeret version af Unicode. Encoding angives i starten af XML dokumentet på følgende måde: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> I W3C er det beskrevet, hvordan anvendelse af reserverede tegn skal foregå, samt at XML notationen er case-sensitiv (gælder ikke indholdet i selve elementet). Foranstillede eller efterstillede mellemrumstegn (eller andre usynlige white space tegn før første eller efter sidste synlige karakter i et datasæt) slettes før afsendelse Referencer Følgende dokumentation er grundlaget for EDI kommunikationen med DataHub. Det kan forekomme, at de dokumenter og informationskilder, der refereres til, er flyttet eller ændret. Derfor er den ansvarlige organisation og versionsnummer medtaget i skemaet for at lette eventuel alternativ søgning, hvis referencen er blevet uaktuel. Organisation ENTSO-E Dokument / Kommentarer Reference Version Central vidensportal for de Europæiske Transmissionssystemoperatorer. Beskæftiger sig med upstream elmarkedet. Side 17 af 36

18 ENTSO-E ENTSO-E Scheduling System Version 3 R1 ESS. id=73 Anvendes til planmelding ebix CuS & EMD projekter t.aspx?contentid=990&sele UN/CEFACT W3C (World Wide Web Consortium) UN/CEFACT navngivnings og designregler for XML. ctedmenu=3 t/xml/uncefact+xml+ndr +V3p0.pdf Beskrivelse af XML standarden ds/xml/ 2011.A version 3.0 Side 18 af 36

19 6. EDI-kommunikation Der skal ved udveksling af EDI-meddelelser anvendes webservices. Kommunikation mellem en aktør og DataHub initieres altid af aktøren. Dette gælder uanset transaktionstype. DataHub fungerer som et "kø-system", hvori meddelelser til aktøren gemmes. Aktøren - identificeret via aktørens GLN nummer eller EIC-nummer - skal derfor kontakte DataHub regelmæssigt og kontrollere, om der er nye meddelelser, der skal hentes og behandles. Kommunikationen mellem aktørerne og DataHub sker ved hjælp af elektronisk specificerede protokoller afhængigt af EDI-meddelelsen. Protokollerne beskriver, hvordan en forsendelse skal transporteres fra afsender til modtager og sikrer, at forsendelser kommer intakt frem til den ønskede modtager. Hvis der er fejl i transporten, er det specificeret i kommunikationsprotokollerne, hvordan afsender bliver orienteret (afsenders system). Det følgende afsnit beskriver de anvendte protokoller. 6.1 Webservices Energinet.dk's webservices har til formål at opsætte rammerne for udveksling af meddelelser over internettet på en sikker og pålidelig måde. De pågældende webservices retter sig mod de aktører i elmarkedet, der skal udveksle meddelelser med DataHub. Nedenstående begreber anvendes i relation til webservices: - Webservice: Åben standard for udveksling af data fra applikation til applikation over internettet. Servicen er typisk designet til at fungere med en specifik forsendelsestype. - SOAP: En protokol til udveksling af strukturerede data mod en webservice. SOAP sikrer transporten af forsendelsen over HTTP-protokollen. - WSDL: En struktureret beskrivelse af webservicen, der indbefatter datatyper, detaljer, interface, placering og protokoller, herunder information omkring hvordan man kalder den beskrevne webservice. 6.2 Kommunikationsmønster Kommunikationen mellem aktørerne og DataHub kan foregå synkront eller asynkront. Asynkron kommunikation anvendes i forbindelse med gennemførelse af forretningsprocesser (beskrevet i BRS'er), mens synkron kommunikation anvendes, når aktører foretager ad hoc forespørgsler mod DataHub (forespørgsler på gamle beskeder eller lignende) Asynkron kommunikation Ved asynkron kommunikation er der en løs kobling imellem aktøren og DataHub. Aktøren kommunikerer med DataHub gennem et kø-system, som indeholder meddelelser til aktøren. Side 19 af 36

20 Figur 1 Asynkront kommunikationsmønster i DataHub Figur 5 beskriver kaldeforløbet i en tænkt forretningsproces, hvor der udveksles data mellem 2 aktører. Processen initieres ved at Aktør 1 sender en besked til DataHub (1: SendMessage). DataHub identificerer, at Aktør 2 skal notificeres, hvorefter en besked genereres og lægges i den udgående kø, der er reserveret til Aktør 2 (2: Aflevering til kø). Aktør 2 henter beskeden fra køen (3: PeekMessage / DequeueMessage) og behandler den i henhold til den angivne forretningsproces. Et eventuelt svar fra Aktør 2, returneres til DataHub og behandles på tilsvarende vis (4: SendMessage, 5: Aflevering til kø, 6: PeekMessage / DequeueMessage). Alle aktører har deres egen besked-kø og er ansvarlig for at eventuelle beskeder hentes og fjernes fra køen. DataHub garanterer, at beskeder i køen er sorteret i korrekt rækkefølge (PeekMessage returnerer altid den ældste besked, indtil denne "fjernes" ved et kald til DequeueMessage). 6.3 Servicedefinitioner Følgende asynkrone metoder er tilgængelige via webservicen: Metode MessageId SendMessage (XmlDocument message) Beskrivelse Benyttes til indsendelse af forretningsbeskeder, som defineret i BRS. Message: Beskeden der ønskes indsendt. XmlDocument PeekMessage() void DequeueMessage(MessageID id) Retur værdi: ID på beskeden. Retur værdi: Den næste besked i køen. Hvis køen er tom, returneres Null. Fjerner den ældste besked i køen, med det oplyste ID. Følgende synkrone metoder er tilgængelige via webservicen: Metode Beskrivelse XmlDocument GetMessage(MessageId id) Henter beskeden med den givne besked ID. id: ID på den ønskede besked. Retur værdi: Den ønskede besked. Hvis der ikke findes nogen Side 20 af 36

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3.

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Februar 2011 Version 2.0 Træder i kraft den 1.3.2013 1.0 2.0 16-6-2010 24-6-2010 29-6-2010 DATE

Læs mere

FORSKRIFT F1 EDI-KOMMUNIKATION MED DATAHUB I ELMARKEDET

FORSKRIFT F1 EDI-KOMMUNIKATION MED DATAHUB I ELMARKEDET METODEANMELDT_Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet 1/43 FORSKRIFT F1 EDI-KOMMUNIKATION MED DATAHUB I ELMARKEDET Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Maj 2015 Version 4.5 Træder i kraft 1. april 2016 Maj 2015 Maj 2015 Maj 2015 DATE CCO PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 15/02670-2

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Formål Referencer... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Formål Referencer... 4 Pseudo-forskrift F: EDI kommunikation i elmarkedet Bilagsrapport 1: Syntaks og struktur i EDIFACT og XML meddelelser Marts 2011 Version 2.0 1.0 2.0 16-6-2010 24-6-2010 27-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 25-2-2011

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14.

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14. BILAG 9 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 14. oktober 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i oktober 2014. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. November 2013 Høringsudgave Version 5.3 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE PHQ USS USS HBK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. MajJuli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7 Forskrift D1: Afregningsmåling September 2014 Version 4.8 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/22729-1 Dok.

Læs mere

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv 1/69 FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr.

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012 DataHub Dialogmøde 6. august 2012 Dagsorden 1. Overordnet status 2. Aktørtest 3. Krydsende processer 4. Solceller 5. Dialog og Eventuelt DataHub planlægningsmøde 6. juni 2012 2 Status Udviklingen af DataHub

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift D1: Afregningsmåling August 2012 Rev. 3.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 DATE PHQ PHQ HBK PHQ

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

Træder i kraft den

Træder i kraft den Pseudo-forskrift H2: Skabelonafregning mv. Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan 2012 Jan 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK PHQ

Læs mere

Træder i kraft 1. april 2016

Træder i kraft 1. april 2016 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2016 Version 6.10 Træder i kraft 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Marts 2016 DATE MAC HBK SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 20. august 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i august 2014. Notatet indeholder et generelt markedsoverblik,

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw for termiske anlæg større end 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A2 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR November 2015 HBK/HLJ Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia - herefter Energinet.dk - systemansvarlig operatør i Danmark der ejer og driver

Læs mere

- for it-leverandører i det danske elmarked

- for it-leverandører i det danske elmarked Testcases til Systemtest - for it-leverandører i det danske elmarked 24. februar 2015 Version 2.01a Baselines pr. 1/7-2014 fra baseline er dokumentet underlagt versionskontrol REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec.

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec. Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) December 2013 Version 2.2 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ

Læs mere

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet Til Energitilsynet Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I 18. september 2012 HSF/GEE/HBK Indhold 1. Anmeldelse og baggrund... 1 2. Hjemmelsmæssig sanktionering

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 27. januar 2014 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME Sep. 2013

Læs mere

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3)

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) Til Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) 1. september 2014 XVJE/MAC Indledning Helt overordnet kommer datakvalitetsgruppen med en række anbefalinger, der alt andet lige bør

Læs mere

FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING

FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING METODEANMELDT_Forskrift H2: Måling og skabelonafregning 1/26 FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling Høringsversion maj 2014 Version 4.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-2

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - MÅLEOPERATØR 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-19 1/67 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 6 1.1 Versionsoversigt... 6 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet.

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet. Pseudo-forskrift I: Stamdata December 2010 Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 31436-10 Energinet.dk DOC. NO.

Læs mere

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul Aktørtest GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00 Mogens Juul 1 Datahub 2 End2End (EngrosModel) Datahub 2 End2End har været i pilot drift med IT-leverandører og pilot-kunder siden 1. november 2014. Den 1. juni

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014 Antal BILAG 8 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 2. april 214 Der fremsendes forud for hvert møde i direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Planhåndtering i det danske elmarked

Planhåndtering i det danske elmarked Forskrift F: EDI-kommunikation BS-dokument: Planhåndtering i det danske elmarked Fælles forretningsprocesser mellem balanceansvarlige aktører og Energinet.dk jævnfør forskrift C3: "Planhåndtering - daglige

Læs mere

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang Indhold Baggrund... 2 Anmeldelse af forskrifterne... 2 Sekretariatets tjeklistegennemgang... 2 1. Baggrunden

Læs mere

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart USS/SHR 13. januar 2016 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Bilagsrapport 2: Kvitteringsprincipper og -regler 31439-10. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3.

Bilagsrapport 2: Kvitteringsprincipper og -regler 31439-10. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet Bilagsrapport 2: Kvitteringsprincipper og -regler Marts 2011 Version 2.0 Træder i kraft den 1.3.2013 1.0 2.0 16-6-2010 24-6-2010 27-6-2010 DATE

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 11. december 2013 Version 0.1 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Introduktion til DataHub projekt

Introduktion til DataHub projekt Introduktion til DataHub projekt Rev. 1 6/4-2010 20/4-2010 DATE JGR MBN NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 20203-10 Energinet.dk Doc. no. DATE NAME Dok. 20203/10, Sag 10/3365 1/11

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 14.04.2015 USS/XSTJ Version 1.2. 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodel version Version 3.7.0 1. juni 2016 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2 Revideret version

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Et overblik over metode og proces Version 2.0, maj 2015 Maj 2015, dok.nr. 13-100790-2 E2E Teststrategi 1 Målet med E2E test af Engrosmodel

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Tredjepartsadgang. Til Datahub i Engrosmodellen. André Bryde Christensen & Ulrik Stougaard Kiil

Tredjepartsadgang. Til Datahub i Engrosmodellen. André Bryde Christensen & Ulrik Stougaard Kiil Tredjepartsadgang Til Datahub i Engrosmodellen André Bryde Christensen & Ulrik Stougaard Kiil 1 Agenda 1. Velkomst og baggrund 2. Status på igangværende projekter 3. Hvem kan blive tredjepart 4. Proces

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD

FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD METODEANMELDT_Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1/33 FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal 9. marts 2015 USS/MAA Dok. 13/96684-6 1/5 Indledning Denne vejledning handler om netvirksomhedens oprettelse af egne priselementer på

Læs mere