EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet"

Transkript

1 Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den Nov Nov Nov Nov DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 13/ Energinet.dk Dok.nr.

2 Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version Dato Gennemgående revidering i forbindelse med indførelsen af engrosmodellen. Definitioner er bl.a. revideret, bilag er skrevet ind i forskriften og EDIFACT beskrivelser er fjernet. 4.0 November 2013 Side 2 af 36

3 Indholdsfortegnelse REVISIONSOVERSIGT... 2 LÆSEVEJLEDNING TERMINOLOGI OG DEFINITIONER AKTØR AKTØRSTAMDATAREGISTER ARBEJDSDAGE DATAHUB ELEKTRONISK DATAUDVEKSLING (EDI) ELFORSYNINGSNET ELLEVERANDØR FLYTNING GLN-NR GSRN-NR KUNDE KUNDEPORTAL LEVERANDØRSKIFT MARKEDSPORTAL MÅLEOPERATØR MÅLEPUNKT NETOMRÅDE NETVIRKSOMHED OBLIGATORISK GRÆNSE SKÆRINGSDATO TIDSFRISTER TREDJEPART TESTSYSTEM /60-MÅLING /60-VÆRDI FORMÅL, ANVENDELSESOMRÅDE, FORVALTNINGSMÆSSIGE BESTEMMELSER FORSKRIFTENS FORMÅL, ANVENDELSESOMRÅDE OG HJEMMEL HJEMMEL SANKTIONER KLAGE IKRAFTTRÆDEN REGELHIERAKI MARKEDSFORSKRIFTER FORRETNINGSPROCESSER (BUSINESS REQUIREMENT SPECIFICATIONS - BRS) FORRETNINGSTRANSAKTIONER (REQUIREMENTS SPECIFICATION MAPPINGS RSM) Side 3 af 36

4 4. PRINCIPPER FOR DATAHUB DATAHUB S ROLLE I ELMARKEDET GENEREL SVARTID FOR DATAHUB ÅBNINGSTIDER FOR DATAHUB Normal driftstid Kritisk forretningstid og support FORVENTNINGER TIL OPPETID ANNONCERING AF UDE-TID SERVICEVINDUER GARANTEREDE SVARTIDSKRAV FOR EDI-MEDDELELSER OG KVITTERINGER ELEKTRONISK DATAUDVEKSLING OG WEB-BASERET ADGANG UDVEKSLINGSFORMAT AKTØRIDENTIFIKATION EDI STANDARDEN XML SYNTAKS OG STRUKTUR Generelle syntaksregler Anvendelse af tegnsæt og karakterer Referencer EDI-KOMMUNIKATION WEBSERVICES KOMMUNIKATIONSMØNSTER Asynkron kommunikation SERVICEDEFINITIONER DATATYPER STRUKTUR AF EN BESKED (MESSAGE) HÅNDTERING AF AKTØRER OG KØER Delegering af kommunikation til DataHub Kommunikation fra DataHub HÅNDTERING AF FORRETNINGSPROCES VALIDERING AF BESKEDER SIKKERHED BESKEDSTØRRELSER GENERELLE MEDDELELSESREGLER TIDS-, DATO- OG PERIODEFORMATER Normaltid / sommertid Notation og perioder Tidssynkronisering ÅBNINGSTIDER FOR AKTØRERNES EDI-SYSTEMER TIDSFRISTER OG TIDSANGIVELSER IDENTIFIKATION Global Location Number (GLN) European Identification Code (EIC) Side 4 af 36

5 7.4.3 Identifikation af målepunkter Identifikation af netområder Identifikation af prisområder i elmarkedet BRUG AF FORTEGN REGLER FOR AFRUNDING, TAL OG DECIMALER Separatorer og tal Karakterer FEJLHÅNDTERING OG KVITTERINGER GENERISK KVITTERINGSFLOW Meddelelse sendes til DataHub Meddelelse sendes fra DataHub KRAV TIL AKTØRERNES IT-SYSTEMER KRAV TIL FUNKTIONALITET AKTØRTESTEN OVERSIGTER OVER FORPLIGTELSER OG SANKTIONER Side 5 af 36

6 Læsevejledning Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedrørende EDI-kommunikation i elmarkedet. Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i de efterfølgende kapitler. Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften. Kapitlerne 3 til 10 indeholder beskrivelser af de danske regler og principper for DataHub samt regler og krav for meddelelser og it-systemer, herunder krav til system- og aktørtest. Kapitel 11 indeholder oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Forskriften kan hentes på i hovedmenu "EL" og placeret under "Forskrifter", "Markedsforskrifter Side 6 af 36

7 1. Terminologi og definitioner Definitionerne i denne forskrift er så vidt muligt enslydende med definitioner i Elforsyningsloven, og den i branchen gængse opfattelse af begreberne. 1.1 Aktør En fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil sige, netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvarlig. 1.2 Aktørstamdataregister Et register over de aktører, der har opfyldt de af Energinet.dk opstillede krav i standardaftale for adgang til DataHub. Registret er tilgængeligt i DataHub's markedsportal med diverse oplysninger pr. aktør. 1.3 Arbejdsdage Arbejdsdage som defineret forskrift D DataHub En it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub håndterer måledata, stamdata, transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 1.5 Elektronisk dataudveksling (EDI) Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 1.6 Elforsyningsnet Samlet begreb for kollektive- og direkte elforsyningsnet, som defineret i Elforsyningsloven. 1.7 Elleverandør En elhandler, der: 1) har indgået standardaftale med Energinet.dk om optagelse som elleverandør i DataHub. Og 2) enten a) sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller b) køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet. 1.8 Flytning Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning. 1.9 GLN-nr. Et 13-cifret entydigt identifikationsnummer af en netvirksomhed, elleverandør eller balanceansvarlig GSRN-nr. Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer for et målepunkt. Betegnes også som et målepunkts ID Kunde Anvendes om den (eller de), der disponerer over målepunktet, og som dermed har ret til at indgå Side 7 af 36

8 aftaler med retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift eller melde fraflytning på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk person (f.eks. en virksomhed eller andet med et CVR nr.) eller en fysisk person Kundeportal Kundeportalen er en applikation udviklet af Energinet.dk, som integreres direkte på elleverandørernes hjemmesider. Kundeportalen kan af kunden benyttes til fremvisning af forbrug og forespørgsler mv. på kundens målepunkter. Desuden har kunden mulighed for at kontakte sin elleverandør (pr. målepunkt) i forbindelse med leverandørskift mv Leverandørskift Skift af elleverandør på et målepunkt Markedsportal En web-baseret adgang til DataHub for aktører, dvs. en portal hvorfra det er muligt at udføre og følge forretningsprocesser i det danske elmarked Måleoperatør Er tredjeparter i markedet, som udfører opgaver uddelegeret af en netvirksomhed, fx at indsamle, lagre og verificere måledata for et netområde. Netvirksomhedens ansvar efter forskrifterne, kan ikke uddelegeres. Måleoperatører kan registreres i aktørstamdataregistret, uanset de ikke udgør aktører Målepunkt Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes som en funktion af flere målinger eller estimeres. De klassificeres som forbrugs-, produktions- eller udvekslingsmålepunker. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt er identificeret med et GSRN-nr Netområde Et fysisk sammenhængende elforsyningsnet, der er afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 15/60-målere og ejet af en og samme netvirksomhed, med bevilling til at drive dette elforsyningsnet. Netområde er yderligere beskrevet i forskrift D1 - Bilag Netvirksomhed Netvirksomhed, som defineret i Elforsyningsloven Obligatorisk grænse Grænse for hvornår netvirksomheden obligatorisk timeafregner målepunkter, som anført i bemærkning til Elforsyningsloven 1 og som yderligere er beskrevet i Forskrift H Skæringsdato Er en dato og et tidspunktet for den dag, hvor et skift (for eksempel et leverandørskift eller en flytning) skal finde sted. Tidspunktet er altid døgnets start, kl , den pågældende dato, jf. i Forskrift F1. 1 L 236: Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning, fremsat den 21. april 2004, bemærkning til nr. 75 ( 72). Side 8 af 36

9 1.21 Tidsfrister Tidsfrister definerer det seneste tidspunkt for fremsendelse. Som tidsfrist for fremsendelse gælder i princippet altid tidspunktet for afsenderens fremsendelse. Til statistik måles tidspunktet for netvirksomhedens fremsendelse til DataHub dog af praktiske grunde som tidspunktet for lagring i DataHub s database Tredjepart Fysiske og juridiske personer, der agerer i elmarkedet på vegne af aktører eller kunder, men som ikke selv udgør aktører eller kunder. Fx er måleoperatører, mæglere og energirådgivere tredjeparter, der ikke er aktører Testsystem Samlet begreb for system- og aktørtests stillet til rådighed af Energinet.dk. Testsystemer anvendes til test og godkendelse af aktørerne egne it-systemer mod DataHub. Testsystemerne er nærmere beskrevet i denne forskrift /60-måling Fjernaflæst måling på kvarters- eller timebasis, der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angives produktion/udveksling på kvartersbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havmølleparker startende med Rødsand 2 i /60-værdi En måleværdi, der er fremkommet ved 15/60-måling Side 9 af 36

10 2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 2.1 Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Forskriften er, jf. 7, stk. 1 og 2 samt 8, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. ("Systemansvarsbekendtgørelsen"), udarbejdet efter drøftelser med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder og har været i ekstern høring inden anmeldelse til Energitilsynet. Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til de relevante aktører på det danske elmarked vedr. EDI-kommunikation med DataHub og opsætning af it-systemer. Forskriften henvender sig primært til netvirksomheder og elleverandører. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012 med senere ændringer. 2.2 Hjemmel Forskriften er udstedt med hjemmel i 28, stk. 2, nr. 7 og nr. 11, og 31, stk. 2 i Elforsyningsloven og 7, stk. 1, nr. 3-4 samt 8, stk. 1, nr.1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 2.3 Sanktioner Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende markedsforskrift, jf. 2.1 ovenfor. Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan dette medføre, at Energinet.dk i henhold til elforsyningsloven 31, stk. 3 kan træffe afgørelse om helt eller delvis udelukkelse fra adgang til og anvendelse af DataHub. Såfremt aktørernes forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i elforsyningsloven 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud som anført i elforsyningsloven 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitilsynet i henhold til elforsyningsloven 86, stk. 1. I kapitel 9 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af elforsyningslovens regler som følge af manglende overholdelse af aktørens forpligtelser som anført i nærværende forskrift. Såfremt manglende overholdelse tillige medfører overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette naturligvis medføre øvrige sanktioner, som måtte følge af sådanne regler. 2.4 Klage Klage over forskriften kan jf. 31, stk. 4 i Elforsyningsloven og 7, stk. 3 og 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Side 10 af 36

11 Afgørelser truffet af Energinet.dk, der medfører afregistrering af en aktør, som bruger af DataHub, kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elforsyningsloven 31, stk. 5. Spørgsmål vedrørende administrationen af bestemmelserne i forskriften kan rettes til Energinet.dk. 2.5 Ikrafttræden Nærværende forskrift træder i kraft den 1. oktober 2014 og afløser forskrift F1: "EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet", marts Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for denne forskrift, som anført på Energinet.dk's hjemmeside Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens 73 a, stk. 3 og 76, stk. 3, Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer mv., Bek. nr af 20. september og 3 samt Systemansvarsbekendtgørelsens 7, stk. 2 og 8, stk. 2. Side 11 af 36

12 3. Regelhieraki De danske regler er overordnet skrevet med udgangspunkt i internationale bestemmelser. Bestemmelserne operationaliseres via en række dokumentniveauer, der adresserer forskellige områder af forretningen. I det omfang, denne forskrift ikke beskriver problemstillingen, henvises til detaildokumenterne. Markedsforskrift Markedsregler Forretningsprocesser for det danske elmarked BRS Business Requirement Specification EDI-Transaktioner RSM Requirement Specification Mapping Udover den generelle lovgivning skal aktørerne overholde alle regler beskrevet i markedsforskrifterne. Markedsforskrifterne er, til brug for kommunikationen med DataHub, blevet specificeret og illustreret i dokumentet "Forretningsprocesser for det danske elmarked"(brs-guide) som igen er operationaliseret i dokumentet Bilagsrapport 1: EDI-transaktioner for det danske elmarked (RSMguide). Ved eventuel uoverensstemmelse mellem dokumenterne er markedsforskrifterne til enhver tid de gældende dokumenter. 3.1 Markedsforskrifter Med baggrund i Elforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser har Energinet.dk udarbejdet en række markedsforskrifter. Forskrifterne regulerer aktørers rettigheder og forpligtelser på elmarkedet i Danmark. Forskrifter er nødvendige rammer, der skal sikre elmarkedets funktion. 3.2 Forretningsprocesser (Business Requirement Specifications - BRS) Dokumentet "Forretningsprocesser for det danske elmarked" beskriver ved hjælp af procesbeskrivelser, hvordan elmarkedet forretningsmæssigt fungerer. Målgruppen er aktører, der agerer i det danske elmarked. Beskrivelsen indeholder blandt andet sekvensdiagrammer, der på overordnet vis illustrerer, hvordan der udveksles data mellem de enkelte aktører. Endvidere angives der for hver proces, hvilke overordnede data der udveksles. Forretningsprocesserne skal læses i sammenhæng med markedsforskrifterne, og de kan således ikke stå alene. Det tekniske indhold af meddelelsesudvekslingerne er ikke specificeret i detaljer. Her henvises der til dokumentet "EDI transaktioner for det danske elmarked", jf. afsnit 3.3. Det betyder, at behovet for nye og ændrede forretningsprocesser nemmere kan overskues og implementeres, hvorved aktørerne vil være mindre fastlåste af tekniske specifikationer. 3.3 Forretningstransaktioner (Requirements Specification Mappings RSM) Dokumentet "EDI transaktioner for det danske elmarked " angiver forretningstransaktionerne for det danske elmarked. Forretningstransaktionerne er de tekniske beskrivelser af forretningsprocesser og beskriver de enkelte meddelelser, der indgår. Dokumentet beskriver den interaktion, der sker med de bagvedliggende applikationer ved hjælp af hændelses- og aktivitetsdiagrammer. De meddelelser, der indgår i processen, fremgår eksplicit og er dokumenteret med klassediagrammer. Side 12 af 36

13 4. Principper for DataHub Dette afsnit beskriver de overordnede principper for kommunikationen med DataHub. 4.1 DataHub s rolle i elmarkedet Enhver aktør i elmarkedet skal meddelelsesudveksle direkte med DataHub, og ingen aktør må meddelelsesudveksle direkte med andre aktører for så vidt angår meddelelser, der indgår i markedsforskrifterne for det danske elmarked(hvor andet ikke er anført). Formålet er, at DataHub skal være det centrale knudepunkt mellem aktørerne. Det for dels at kvalitetssikre kommunikationen og dels for at sikre et centralt sted, hvor data lagres til videre brug på lige vilkår for alle aktører. DataHub har dermed en central rolle i kommunikationen, da den behandler og hvor nødvendigt, videreformidler kommunikation i elmarkedet. 4.2 Generel svartid for DataHub Den generelle svartid for DataHub er 1 time fra modtagelse af EDI-besked fra aktørerne, med mindre andet er angivet i forskrifterne. 4.3 Åbningstider for DataHub Normal driftstid DataHub kan normalt anvendes fra kl til alle årets dage. Tilsvarende normal driftstid gælder for testsystemerne. Energinet.dk vil offentliggøre statistik over systemernes tilgængelighed, opgjort pr. kalendermåned Kritisk forretningstid og support Den kritiske forretningstid defineres som tidsrummet på arbejdsdage fra: - kl til kl mandag til torsdag og - kl til kl fredag Energinet.dk's support i form af telefonbetjening, it-support, forretningssupport, fejlhåndtering mv., er kun bemandet inden for den kritiske forretningstid. 4.4 Forventninger til oppetid Følgende oppetidskrav gælder for DataHub: Periode Indenfor kritisk forretningstid 99,5 % Udenfor kritisk forretningstid 98,5 % Oppetid (i forhold til normal driftstid) Oppetid i % måles som: Tilgængelig driftstid (timer) Normal driftstid (timer) * 100 Ved tilgængelig driftstid forstås, at: Side 13 af 36

14 - det er muligt at gennemføre forretningsprocesser (BRS'er) både via EDI og fra markedsportalen. - det er muligt for elleverandørerne at etablere forbindelse til kundeportalen som Energinet.dk stiller til rådighed vedrørende kundernes adgang til egne data. - DataHub kan gennemføre nødvendige beregninger og aggregeringer, så resultater kan leveres til netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige. - DataHub overholder de angivne svartidskrav. Servicevinduer, jf. afsnit 4.6, medregnes ikke i opgørelse af oppetid. Tilsvarende oppetidsmål gælder for testsystemerne. 4.5 Annoncering af ude-tid Hvis DataHub eller testsystemerne er helt eller delvist ude af drift, vil dette snarest muligt blive annonceret på markedsportalen. Er der tale om planlagt service og vedligehold på DataHub eller testsystemerne, vil dette blive annonceret med passende varsel på markedsportalen og i henhold til en rullende opdateret serviceplan. Ligeledes annonceres det, når DataHub eller testsystemerne er i drift igen. 4.6 Servicevinduer Et servicevindue er den tid, hvor DataHub eller testsystemerne vil være ude af drift i forbindelse med vedligeholdelse og opdateringer. Servicevinduer på DataHub og testsystemerne placeres udenfor den kritiske forretningstid. It-miljø Servicevindue Tidsmæssig placering DataHub 6 timer per måned I henhold til plan vist på markedsportalen Testsystemerne 8 timer per måned I henhold til plan vist på markedsportalen 4.7 Garanterede svartidskrav for EDI-meddelelser og kvitteringer EDI-meddelelser, der initierer en bestemt forretningsproces, kræver ofte et svar eller nye meddelelser (typisk inden for en time) fra DataHub, i form af en EDI-meddelelse eller indholdskvittering, jf. Forskrift H1, D1, I eller F1. For DataHub og de aktører, der kommunikerer pr. EDI med DataHub, gælder følgende: Tidskravet til indholdskvittering eller udsendelsen af en ny meddelelse, gælder kun inden for den kritiske forretningstid. Uret, som tidskravet måles i forhold til, står så at sige "stille" uden for den kritiske forretningstid, jf. følgende eksempler, hvor der skal svares inden for en time: - hvis en EDI-meddelelse er modtaget kl. 15:45 på en arbejdsdag, skal der senest svares kl. 08:45 næste arbejdsdag. - hvis en EDI-meddelelse fx er modtaget kl på en vilkårlig dag, skal der senest svares næste arbejdsdag kl Side 14 af 36

15 4.8 Elektronisk dataudveksling og web-baseret adgang Stamdata, måledata og markedsrelevante oplysninger udveksles elektronisk med DataHub ved brug af EDI-meddelelser eller ved anvendelse af markedsportalen(web-baseret). Aktører, der ønsker at kommunikere med DataHub via EDI, skal som betingelse herfor have et itsystem, som har gennemført et af Energinet.dk opsat aktørtestforløb og som efterfølgende har opnået godkendelse af Energinet.dk, se kapitel 10. Hvis aktøren ønsker at starte forretningsprocesser, hente måledata m.m. i DataHub uden brug af EDI, kan dette ske ved anvendelse af markedsportalen. Såfremt det ikke er muligt at fremsende forsendelserne elektronisk (EDI-meddelelser), henvises der ligeledes til at gennemføre processen ved anvendelse af markedsportal. Krav til aktørens håndtering af forretningsprocesser i DataHub, blandt andet vedrørende tidsfrister, er ens, uanset hvilken type kommunikation aktøren anvender. 4.9 Udvekslingsformat Det er DataHub s opgave at behandle indholdet i de EDI-meddelelser, der udveksles. Udvekslingen af meddelelserne foregår i XML-format via webservices. Udvekslingsformatet anvendes på struktureret vis til at flytte data fra en aktør til DataHub og omvendt Aktøridentifikation Reglen for aktøridentifikation er, at én aktør har ét aktør-id i form af et GLN-nummer (Global Location Nummer) eller et ENTSO-E EIC-nummer (Energy Identification Code). Denne identifikation skal anvendes, uanset hvor mange roller en aktør varetager. Reglerne for aktøridentifikationen er illustreret i nedenstående figur. I figuren anvendes nogle centrale begreber, der beskrives herunder. - Koncern En koncern er et overordnet begreb, der anvendes, hvis et selskab omfatter flere virksomheder. - Virksomhed En virksomhed har en række juridiske forpligtelser samt et særskilt CVR-nr. Virksomheden har i kraft af sin erhvervsmæssige status det juridiske ansvar for aktørens roller. - Aktør En aktør er ansvarlig for den EDI udveksling, der relaterer sig til rollen. - Rolle De roller, en aktør kan påtage sig, fx elleverandør, netvirksomhed, balanceansvarlig, måleoperatør mv. - Aktør-ID Den tekniske identifikation af en aktør i form af et GLN-nummer (Global Location Number) eller ENTSO-E EIC-nummer (Energy Identification Code), se afsnit 5.6. Side 15 af 36

16 5. EDI standarden Ved kommunikation med EDI skal anvendes de regler for syntaks og struktur, som er beskrevet i dette afsnit. Overholdes disse regler ikke, vil aktøren ikke blive godkendt til kommunikation med DataHub. 5.1 XML syntaks og struktur XML er det anvendte udvekslingsformat til transport af data mellem en aktør i elmarkedet og DataHub. Dette afsnit beskriver de gældende XML syntaks - og strukturbestemmelser for XML meddelelsesudvekslingen i elmarkedet. Afsnittet fokuserer på udvalgte syntaks- og strukturregler, der er særligt vigtige for at sikre en optimal meddelelsesudveksling med DataHub. Afsnittet er et supplement til de af organisationen W3C 2 opstillede regler og bestemmelser for XML formatet. Meddelelser og datamodel for detailmarkedet baserer sig på branchestandarden fra ebix hertil anvendes UN/CEFACT rammeværk for navngivning og design af XML meddelelser. Den danske datamodel indeholder dog et antal udvidelser i forhold til ebix s datamodel, der er specifikt til det danske elmarked. Den danske datamodel dokumenteres gennem brug af klassediagrammer, som anvender UN/CEFACT entiteter herunder ABIE 3, BBIE 4 og ASBIE 5. Den danske datamodel bruges til realisering af DataHub s XML skemaer. Relation mellem UN/CEFACT datamodel, ebix datamodel og den danske datamodel er vist i nedenstående illustration. Sammenhængen mellem de tre datamodeller fremgår af nedenstående figur. Figur: Sammenhæng mellem datamodeller 2 3 Aggregate Business Information Entities 4 Basic Business Information Entities 5 Association Business Information Entities Side 16 af 36

17 UN/CEFACT er en international ebusiness standard, der omfatter en række tekniske specifikationer herunder: Modelling Methodology (UMM) Core Component Technical Specification (CCTS) XML Naming and Design Rules (NDR) UML Profil for Core Components (UPCC) Core Component Technical Specification omfatter Core Components (CC) og Business Information Entities (BIE). Core Components bruges som referencemodel til at datamodellere meddelelser til udveksling af data mellem to eller flere parter Generelle syntaksregler Alle meddelelser i elmarkedet er beskrevet ved hjælp af XML skemaer (XSD er). Et XML skema beskriver, hvorledes XML meddelelser opbygges. Navngivning og opbygning af XML meddelelser skal overholde de navngivnings- og designregler, der er beskrevet i den grundlæggende dokumentation, som angivet i afsnit En meddelelse er i praksis sammensat af flere XML skemaer, der tilsammen definerer strukturen for meddelelsen. De enkelte skemaer kan betragtes som selvstændige klodser, der sammensættes til en komplet meddelelse Anvendelse af tegnsæt og karakterer Alle meddelelser i elmarkedet skal formateres til UTF-8 tegnsættet (bagudkompatibelt med ASCIItegnsættet). UTF-8 er et 2 bytes pr. tegn-tegnsæt, der er en komprimeret version af Unicode. Encoding angives i starten af XML dokumentet på følgende måde: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> I W3C er det beskrevet, hvordan anvendelse af reserverede tegn skal foregå, samt at XML notationen er case-sensitiv (gælder ikke indholdet i selve elementet). Foranstillede eller efterstillede mellemrumstegn (eller andre usynlige white space tegn før første eller efter sidste synlige karakter i et datasæt) slettes før afsendelse Referencer Følgende dokumentation er grundlaget for EDI kommunikationen med DataHub. Det kan forekomme, at de dokumenter og informationskilder, der refereres til, er flyttet eller ændret. Derfor er den ansvarlige organisation og versionsnummer medtaget i skemaet for at lette eventuel alternativ søgning, hvis referencen er blevet uaktuel. Organisation ENTSO-E Dokument / Kommentarer Reference Version Central vidensportal for de Europæiske Transmissionssystemoperatorer. Beskæftiger sig med upstream elmarkedet. Side 17 af 36

18 ENTSO-E ENTSO-E Scheduling System Version 3 R1 ESS. id=73 Anvendes til planmelding ebix CuS & EMD projekter t.aspx?contentid=990&sele UN/CEFACT W3C (World Wide Web Consortium) UN/CEFACT navngivnings og designregler for XML. ctedmenu=3 t/xml/uncefact+xml+ndr +V3p0.pdf Beskrivelse af XML standarden ds/xml/ 2011.A version 3.0 Side 18 af 36

19 6. EDI-kommunikation Der skal ved udveksling af EDI-meddelelser anvendes webservices. Kommunikation mellem en aktør og DataHub initieres altid af aktøren. Dette gælder uanset transaktionstype. DataHub fungerer som et "kø-system", hvori meddelelser til aktøren gemmes. Aktøren - identificeret via aktørens GLN nummer eller EIC-nummer - skal derfor kontakte DataHub regelmæssigt og kontrollere, om der er nye meddelelser, der skal hentes og behandles. Kommunikationen mellem aktørerne og DataHub sker ved hjælp af elektronisk specificerede protokoller afhængigt af EDI-meddelelsen. Protokollerne beskriver, hvordan en forsendelse skal transporteres fra afsender til modtager og sikrer, at forsendelser kommer intakt frem til den ønskede modtager. Hvis der er fejl i transporten, er det specificeret i kommunikationsprotokollerne, hvordan afsender bliver orienteret (afsenders system). Det følgende afsnit beskriver de anvendte protokoller. 6.1 Webservices Energinet.dk's webservices har til formål at opsætte rammerne for udveksling af meddelelser over internettet på en sikker og pålidelig måde. De pågældende webservices retter sig mod de aktører i elmarkedet, der skal udveksle meddelelser med DataHub. Nedenstående begreber anvendes i relation til webservices: - Webservice: Åben standard for udveksling af data fra applikation til applikation over internettet. Servicen er typisk designet til at fungere med en specifik forsendelsestype. - SOAP: En protokol til udveksling af strukturerede data mod en webservice. SOAP sikrer transporten af forsendelsen over HTTP-protokollen. - WSDL: En struktureret beskrivelse af webservicen, der indbefatter datatyper, detaljer, interface, placering og protokoller, herunder information omkring hvordan man kalder den beskrevne webservice. 6.2 Kommunikationsmønster Kommunikationen mellem aktørerne og DataHub kan foregå synkront eller asynkront. Asynkron kommunikation anvendes i forbindelse med gennemførelse af forretningsprocesser (beskrevet i BRS'er), mens synkron kommunikation anvendes, når aktører foretager ad hoc forespørgsler mod DataHub (forespørgsler på gamle beskeder eller lignende) Asynkron kommunikation Ved asynkron kommunikation er der en løs kobling imellem aktøren og DataHub. Aktøren kommunikerer med DataHub gennem et kø-system, som indeholder meddelelser til aktøren. Side 19 af 36

20 Figur 1 Asynkront kommunikationsmønster i DataHub Figur 5 beskriver kaldeforløbet i en tænkt forretningsproces, hvor der udveksles data mellem 2 aktører. Processen initieres ved at Aktør 1 sender en besked til DataHub (1: SendMessage). DataHub identificerer, at Aktør 2 skal notificeres, hvorefter en besked genereres og lægges i den udgående kø, der er reserveret til Aktør 2 (2: Aflevering til kø). Aktør 2 henter beskeden fra køen (3: PeekMessage / DequeueMessage) og behandler den i henhold til den angivne forretningsproces. Et eventuelt svar fra Aktør 2, returneres til DataHub og behandles på tilsvarende vis (4: SendMessage, 5: Aflevering til kø, 6: PeekMessage / DequeueMessage). Alle aktører har deres egen besked-kø og er ansvarlig for at eventuelle beskeder hentes og fjernes fra køen. DataHub garanterer, at beskeder i køen er sorteret i korrekt rækkefølge (PeekMessage returnerer altid den ældste besked, indtil denne "fjernes" ved et kald til DequeueMessage). 6.3 Servicedefinitioner Følgende asynkrone metoder er tilgængelige via webservicen: Metode MessageId SendMessage (XmlDocument message) Beskrivelse Benyttes til indsendelse af forretningsbeskeder, som defineret i BRS. Message: Beskeden der ønskes indsendt. XmlDocument PeekMessage() void DequeueMessage(MessageID id) Retur værdi: ID på beskeden. Retur værdi: Den næste besked i køen. Hvis køen er tom, returneres Null. Fjerner den ældste besked i køen, med det oplyste ID. Følgende synkrone metoder er tilgængelige via webservicen: Metode Beskrivelse XmlDocument GetMessage(MessageId id) Henter beskeden med den givne besked ID. id: ID på den ønskede besked. Retur værdi: Den ønskede besked. Hvis der ikke findes nogen Side 20 af 36

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Introduktion til DataHub projekt

Introduktion til DataHub projekt Introduktion til DataHub projekt Rev. 1 6/4-2010 20/4-2010 DATE JGR MBN NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 20203-10 Energinet.dk Doc. no. DATE NAME Dok. 20203/10, Sag 10/3365 1/11

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Syntaks og struktur i EDI-meddelelser

Syntaks og struktur i EDI-meddelelser Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 1: Syntaks og struktur i EDI-meddelelser November 2011 Rev. 2 Dok.løbenr. 79520-07_v2 1/15 Indholdsfortegnelse 1. EDIFACT-syntaks og -struktur... 3 1.1 EDIFACT-struktur

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Et overblik over metode og proces Version 2.0, maj 2015 Maj 2015, dok.nr. 13-100790-2 E2E Teststrategi 1 Målet med E2E test af Engrosmodel

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

EdiDKgas Implementeringsguide

EdiDKgas Implementeringsguide EdiDKgas Implementeringsguide til skift af gasleverandør Status: Til implementering Version: 1.4 Revision: Dato: 9. november 2006 Dokument: 365-v2-EdiDKgas_1_4_- _ARBEJDSUDKAST.DOC 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08-2012

DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08-2012 DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08- Tid 10.00-12.00 Sted LYNC møde Deltagere Henrik Hornum (Dansk Energi) Poul Berthelsen (NRGi) Niels Toftensberg (DONG Energy) Lene Erfurt (DONG Energy) Carsten Bang

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

DataHub hvad er projektets formål?

DataHub hvad er projektets formål? DataHub hvad er projektets formål? Morten Braae Nielsen Afregningschef - El, Elmarked Telefon: +45 7622 4304 Mobil: +45 2333 8509 E-mail: mbn@energinet.dk 1 Problematikker i det danske detailmarked - der

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger Notat Aspekter vedr. krav til elbil ladeinfrastruktur 29. september 2010 ABH/ LRO 1. Baggrund Det vurderes, at en god ladeinfrastruktur i det offentlige rum er værdifuldt for at understøtte en udbredelse

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

At opstille forslag til minimumskrav til opfyldelse af nedenstående målsætninger

At opstille forslag til minimumskrav til opfyldelse af nedenstående målsætninger Engrosmodellen Arbejdsgruppe vedrørende implementering af ændret fremsendelsesmønster for timedata m.m. slutrapport 15. oktober 2014 XVJE 1. Baggrund Arbejdsgruppen har afholdt i alt 4 møder, hvor problematikkerne

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Driftsudfordringer. DataHub den 21. april 2015. Markedsdrift El

Driftsudfordringer. DataHub den 21. april 2015. Markedsdrift El Driftsudfordringer den 2 april 2015 Markedsdrift El 1 Agenda Vi arbejder på nuværende tidspunkt med flere betydelige ITudfordringer: modtager meddelelser der ikke behandles/ viderefremsendes af Datahub

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 21 16. april 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status datamigrering 5. Håndtering

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Håndtering af fejlagtige leverandørskift

Håndtering af fejlagtige leverandørskift Til: Energitilsynet Håndtering af fejlagtige leverandørskift 7. januar 2013 HEP-HSF/HEP Energitilsynet behandlede den 27. november 2012 Energinet.dk s anmeldte markeds- og målerforskrifter, som ligger

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Januar 2011 Rev. 3 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP 2008008 LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME REV.

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 01-05-2010 02-07-2010 DATE MLM ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624 31785-10 NAME Doc.

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere