Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2"

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni Månedlig Budgetorientering, april Opfølgning på udmøntning af besparelsespuljen på 20. mio.kr. i Budget Efterbetaling af private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i regnskabsåret Bygningsmæssige ændringer i Sundhedscenter Vesthimmerland Anlægsregnskab sammenlægning af køkkenproduktion Anlægsregnskab - Ombygning plejehjemmet Aaglimt i Aalestrup Budgetopfølgning pr. 30. april 2010 Sundhedsudvalget Vederlagsfri fysioterapi. Analyse af omfang og art af forbrug Orientering om aflastning på plejecenter Solvang Forflytningskurser til pårørende Behandling af samlet kvalitetskontrakt Personsag- Ansøgning om ophold på Bofællesskabet Østre Boulevard 25, 9600 Aars 150 2

3 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 Sagsnr.: 10/49 Fraværende: Bilag: 72641/10Åben Visitation 2010 pr til udvalg.xls Sagsfremstilling a) Ledelsesinformation Visitation pr. maj 2010 Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 4

5 054. Månedlig Budgetorientering, april 2010 Sagsnr.: 10/8284 Fraværende: Bilag: 73414/10Åben Månedlig budgetopfølgning for Sundhedsudvalget perioden /10Åben Rapport fra OPUS-sygefravær. Ledelsesinformation, forvaltningschefniveau.pdf Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningens månedlige budgetscreening til Økonomiudvalget er vedhæftet, som supplerende oplysninger til Essentiarapporten. Der henvises til selvstændig punkt vedrørende budgetopfølgning. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager budgetorienteringen til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Tages til efterretning. 5

6 055. Opfølgning på udmøntning af besparelsespuljen på 20. mio.kr. i Budget 2010 Sagsnr.: 10/18493 Fraværende: Bilag: 72641/10 Åben Visitation 2010 pr til udvalg.xls Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningen fremsender hermed til Sundhedsudvalgets og Økonomiudvalgets orientering opfølgning på udmøntning af besparelsespuljen på 20 mio.kr. i 2010 indenfor ældreområdet. Besparelsespuljen er udmøntet på 2 ud af 3 fokusområder: 1. Ændret organisering i form af reduktion i antallet af ledere. Besparelsespuljen er 3,640 mio. kr. Opnået er en besparelse i 2010 på 3,450 mio. kr. og med fuld årsvirkning i 2011 : 4,532 mio.kr., idet engangsudgiften ifa. løn under opsigelse samt feriekort i 2010 udgør 1,081 mio.kr. 2. Effektivisering og rationalisering. Sundhedsudvalget har iværksat en proces, hvor decentrale institutioner er bedt om at fremsende forslag til effektivisering, rationalisering og arbejdskraftbesparende tiltag. Effekten heraf kendes endnu ikke. 3. Reduktion i serviceniveauet på ca. 15 mio. kr. Denne reduktion opdeles med 3,2 mio. kr. i normeringen indenfor sygeplejen. Og en reduktion varende til 11,8 mio. kr. ved ændringer i serviceniveauet på hjemmeplejen. Måltallet for visiterede timer indenfor leverandørerne af hjemmepleje bliver derefter timer pr. år. Beregningen fremgår af nedenstående tabel. 6 Budgetforudsætning 2010 : timeregnskab Den kommunale hjemmepleje Private leverandører Total Budgetoplæg Gennemførte besparelser (S 17 & S 18)

7 Rammebesparelse på ændret service (efter besparelse 3,2 mio. kr. i hjemmesygeplejen) Reduceret budget Budget 2010 : visitationsregnskab ( 16 uger) efter nyt serviceniveau Hjemmepleje Visitations -leverandører regnskab 2010 Buffer Timer pr. år Budgetforudsætning Afdelingen for Sygepleje og omsorgs service har som følge af nedsættelse af visitationsgrundlaget tilpasset organisationen jævnfør nedenstående. Budgetforudsætninger økonomi opgjort pr. 30. april 2010 excl. ledelse Den kommunale hjemmepleje Private leverandører Sygeplejen Normering Lønkroner Kr. Normering Lønkroner Budgetoplæg , , Gennemførte besparelser (S17 & S18) 7, Rammebesparelse på ændret service 33, , Reduceret budget , , Budget afsat til demografi, internt vikarkorps og ny løn 12, Korrigeret budget , , Skønnet forbrug , , Efterregulering Forbrug i alt , , Skønnet regnskabsresultat 2010 (+ = merforbrug) 9, , I ovennævnte skønnede regnskabsresultat 2010 er alt medindregnet eksempelvis løn i opsigelsesperioder og feriekort til de fratrådte medarbejdere, hvilket udgør en engangsudgift på ca. 1,5 til 2,0 mio. kr.

8 Lovgrundlag Lov om social service. Lov om kommunernes styrelse. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Se ovenstående. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager opfølgningen til efterretning, idet samtidig henvises til punktet om Budgetopfølgning pr. 30.april Beslutning i Sundhedsudvalget den Tages til efterretning, idet henvises til punkt 60 Budgetopfølgning pr. 30. april

9 056. Efterbetaling af private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i regnskabsåret 2009 Sagsnr.: 10/16756 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Iflg. Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v. fastsætter Byrådet mindst 1 gang årligt priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. Timeprisberegningen for Frit Valg følger de af Socialministeriets og KL s fastsatte regler, retningslinier og beregningsmodeller. Med baggrund i regnskab 2009 har Økonomisk Forvaltning gennemført kontrolberegningerne for Kontrolberegningerne viser at den omkostningsbaseret pris for 2009 medfører en efterbetaling til de private leverandører for På den baggrund søges en tillægsbevilling til efterbetaling for Opgørelse af efterbetalingen for 2009 Timer = visiteret timer Beløb i kr. Afregnet Faktisk Efterbetaling timepris timepris Praktisk bistand Personlig pleje - dagtimer Personlig pleje - ubekvemme timer Himmerlands hjemmeservice timer i 2009 Efterbetaling I alt 2009 pr. timer Praktisk bistand Personlig dag - Personlig ubekvem - I alt Dansk Plejeservice timer i 2009 Efterbetaling I alt 2009 pr. timer Praktisk bistand Personlig dag

10 Personlig ubekvem I alt Erhvervsrengøring og timer i 2009 Efterbetaling I alt 2009 hjemmeservice pr. timer Praktisk bistand Personlig dag - Personlig ubekvem - I alt KR: 2009 I alt praktisk I alt personlig - dag I alt personlig - ubekvem I ALT Lovgrundlag Lov om Social Service Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Efterbetaling 2009 udgør i alt kr Administrationen indstiller - at Efterreguleringen behandles i.f.m. den almindelige budgetopfølgning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendes. 10

11 057. Bygningsmæssige ændringer i Sundhedscenter Vesthimmerland Sagsnr.: 10/5548 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Byrådet besluttede den 25. marts 2010 at give en anlægsbevilling på 1,8 mill. kr. til bygningsmæssige ændringer, handicaptoiletter og etablering af elevator. Der er nu afholdt licitation over anlægsprojektet, og en optimal løsning for ombygningen vil medføre en samlet udgift på 2,15 mio. kr. Sundhedsforvaltningen anbefaler, at det ændrede projekt godkendes. Lovgrundlag Lov om kommunal selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Det ændrede projekt medfører behov for yderligere en anlægsbevilling på kr. Sundhedsforvaltningen kan anbefale, at den resterende mindre udgift til om - og tilbygning af Aaglimt anvendes til finansiering heraf. Samlede omkostninger i alt excl. Moms Anlægsbevilling den 25. marts Mindreudgift ved til- og ombygning af Aaglimt Anvendt til sammenlægning af køkkenproduktion Foreslås anvendt til dækning af merudgiften ved ombygning af Sundhedscenter Vesthimmerlands Restprovenu Administrationen indstiller - at anlægsprojektet godkendes med de ændrede vilkår - at der gives en yderligere anlægsbevilling på kr. - at der frigives et yderligere rådighedsbeløb på kr. - at den yderligere anlægsbevilling finansieres ved træk på kassen (jfr. 11

12 Mindre udgift til om - og tilbygning af plejehjemmet Aaglimt) Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 12

13 058. Anlægsregnskab sammenlægning af køkkenproduktion Sagsnr.: 09/3003 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalget besluttede på møde den 9. februar 2009 at sammenlægge køkkenerne i Aars og Aalestrup. Af beslutningen fremgik, at provenuet ved salg af køkkenejendommen i Aars først skulle anvendes til at dække sammenlægningsomkostningerne inden restprovenuet lægges i kassen. Byrådet godkendte i mødet den 27. maj 2010 at sælge ejendommen, og at restprovenuet efter fradrag af handelsomkostninger m.v. kr blev overført til kassen. Sundhedsforvaltningen kan nu opgøre de samlede omkostninger til flytning af køkkeninventar fra Aars til Aalestrup samt ombygning af køkkenet i Aalestrup til i alt ,50 excl. Moms. Der ansøges i den forbindelse om en anlægsbevilling på til formålet samt at rådighedsbeløbet frigives. Lovgrundlag Lov om kommunal selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Anlægget kan delvis finansieres ved indtægten fra salg af køkkenejendommen i Aars. Herudover kan der henvises til mindre udgiften ved til - og ombygning af plejehjemmet Aaglimt (sag er optaget på Sundhedsudvalgets møde den 8. Juni 2010). Samlede omkostninger i alt excl. Moms Salg af køkkenejendommen i Aars Mindre udgift ved til - og ombygning af Aaglimt Foreslås anvendt til sammenlægning af

14 køkkenproduktion Restprovenu Administrationen indstiller - at der gives en anlægsbevilling på kr. til dækning af udgifterne ved sammenlægning af køkkenproduktionen. - at frigives et rådighedsbeløb på at anlægsbevillingen finansieres ved træk på kassen (jfr. Provenue ved salg af køkkenejendommen i Aars samt mindreudgift ved om- og tilbygning af plejehjemmet Aaglimt). Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 14

15 059. Anlægsregnskab - Ombygning plejehjemmet Aaglimt i Aalestrup Sagsnr.: 10/8084 Fraværende: Bilag: 69786/10Åben Skema C 69779/10Åben Regnskab fra Bygherrerådgiver 69768/10Åben Anlægsregnskab - indstilling om godkendelse Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har den 26. februar modtaget anlægsregnskab fra BDO Kommunernes Revision, der af den tidligere Aalestrup Kommune har været antaget til rådgivning og bistand i.f.m. økonomiske konsekevensberegninger, udarbejdelse af skema A, B og C samt generel rådgivning vedr. ældreboliglovginingen. BDO har alene udarbejdet regnskab for opførelse af ældreboliger og servicearealer i forbindelse hermed. Jfr. BDO udgør regnskabsresultatet: 29 Boliger incl. Moms Serviceareal excl. Moms Anlægsoverslag / anlægsbevilling Byggeregnskab Merudgift Det samlede anlægsprojekt er imidlertid fordelt på flere delprojekter. Der henvises i den forbindelse til Byrådets møde den 27. marts 2008 punkt. 52. Den samlede projektøkonomi kan derfor opgøres således: Konto Tekst Bevilling Regnskab Afvigelse 5.30 Boligdelen Servicearealer Salg af Aaglimt Dækning af indskud 5.32 Genhusning (Østrup)

16 I ALT Boligdelen finansieres ved Konto Tekst Bevilling Regnskab Afvigelse Lån 91% af Lån i Kommunekredit Indskud 2% Beboere Indskud 7% Kommune I ALT Nettoprovenu til kassen ( ) = kr Nettoprovenuet fremkommer ved at udgifterne, hvor der kan hjemtages lån er højere end budgetteret medens udgifterne på de områder, hvor kommunen fuldt ud skal afholde udgiften er blevet mindre end budgetteret (udgifter til genhusning og dækning af indskud). Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Se ovenstående. Administrationen indstiller - at de enkelte anlægsregnskaber - og skema C - godkendes - at der hjemtages størst muligt lån - at nettoprovenuet overføres til kassen Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 16

17 060. Budgetopfølgning pr. 30. april 2010 Sundhedsudvalget Sagsnr.: 10/18519 Fraværende: Bilag: 73546/10Åben Budgetopfølgning Sundhedsudvalget pr. 30. april 2010.xls 73547/10Åben Status på hjemme- og sygepleje.xls Sagsfremstilling I henhold til Regulativ for Økonomistyring skal der pr. 30. april 2010 udarbejdes en budgetopfølgning for udvalgets område. Resultatet af denne opfølgning viser, at der for Sundhedsudvalget kan forventes en merudgift på 9,428 mill. kr. Sundhedsudvalget vil på baggrund af genopretningsplaner, der udleveres på temamødet forud for Sundhedsudvalgets møde, træffe endelig beslutning om genopretningsplaner svarende til merforbruget. Administrationen har udarbejdet et forslag til genopretningsplan, således at det samlede resultat forventes at gå i 0. Det skal bemærkes, at et eventuel mer- eller mindreforbrug på kommunens egne tilbud under psykiatri- og handicapafdelingen blive medtaget i takstberegningen for I budgetopfølgningen pr. 30. april er medtaget resultatet af de tidligere gennemførte temabaserede budgetopfølgninger på foranstaltninger/-anbringelser af voksne handicappede. For en nærmere specifikation henvises til vedlagte bilag, der indeholder Rapport pr. 30. april 2010 Noter pr. 30. april 2010 Lovgrundlag Lov om kommunernes selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Se ovenfor. 17

18 Administrationen indstiller - at budgetopfølgningen godkendes og indarbejdes i kommunens samlede budgetopfølgning. - at den skitserede genopretningsplan godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget indstiller at: Initiativ Mio. kr. 1. Hjemmesygeplejens forventede overskridelse i 2010 skal 1.3 holdes inden for de budgetafsatte midler for området. 2. Hjemmeplejens forventede overskridelse skal holdes 2.45 inden for de budgetafsatte midler for området. I alt 3.75 De præsenterede genopretningsplaner for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen godkendes. Initiativ Mio. kr. 3. Lukning af værestedet i Farsø Reduktion opholdsbetaling/hjemtagelse Lukning af klubtilbud på Rosengården Normering Bøgevej Tilbud brugere på Work4you Aflønning brugere, Beskyttet værksted Udvisitering/nedsættelse af arbejdstid, Beskyttet 0.5 værksted I alt 3.6 De præsenterede genopretningsplaner for psykiatri og handicap godkendes. Psykiatri og handicapområde er præget af tilvækst i sagsantallet samt takststigninger på tilbud udenfor Vesthimmerlands Kommune. Den resterende budgetubalance løses ved: Initiativ 10. Plejecenter Ulstruplund skal indenfor nuværende budget betaler tilslutningsafgiften til fjernvarme på 11. Udgiften til biler i Sundhedsforvaltningen reduceres ved en anden organisering end Lease-Plan. 12. Udgiften til vederlagsfri fysioterapi reduceres ved dialog med de privatpraktiserende fysioterapeuter om anden tilbudsform. 13. Priserne for plejepladser solgt til anden kommune revurderes med forventet merindtægt 18 Mio. kr

19 14. Udgifterne til patienttransport til lægekørsel bliver 0.3 mindre end antaget i budget 2010 I alt Initiativ Mio. kr. 15. Der forventes en DUT kompensation på det 1.0 aktivitetsbaserede område, hvorfor området forventes at balancere Genopretningsplan i alt Budget 2010 ses herefter at gå i balance. 19

20 061. Vederlagsfri fysioterapi. Analyse af omfang og art af forbrug Sagsnr.: 10/12252 Fraværende: Bilag: 56381/10Åben Ny udgave - Analyse vederlagsfri fysioterapi 56555/10Åben Kommentarer De praktiserende fysioterapeuters formand Region Nordjylland.doc Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune overtog, i lighed med alle landets kommuner, 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi fra Regionen. Vederlagsfri fysioterapi ydes til to specifikke grupper patienter : henholdsvis patienter med varigt fysisk handicap og patienter med en progressiv sygdom. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi foretages af praktiserende læge, behandlingen ydes af privatpraktiserende fysioterapeuter, og udgiften til behandlingen betales af kommunerne. Området er således kendetegnet ved, at kommunen ikke direkte har indflydelse på hvor mange patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi og hvor mange ydelser der forbruges. For Vesthimmerlands Kommune, og i øvrigt alle kommunerne i Region Nordjylland, viser det sig, at den tilhørende økonomiske kompensation for overtagelse af opgaven har vist sig utilstrækkelig. Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en analyse af vederlagsfri fysioterapi. Analysen viser, at Flere patienter modtager vederlagsfri fysioterapi end forventet Patienterne modtager forholdsvis flere terapeutiske ydelser Terapien ydes fortrinsvis individuelt frem for i hold Der er med baggrund i resultater fra rapporten afholdt dialogmøder med de praktiserende læger (der henviser) og der er planlagt tilsvarende møder med de praktiserende fysioterapeuter (der udfører). Lovgrundlag Sundhedslovens 140. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. 20

21 Økonomi Ingen oplysninger Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager analysen til efterretning - at afdelingen for Sundhedsfremme og rehabilitering udvikler et kommunalt tilbud indenfor Vederlagsfri Fysioterapi som et frit valgs tilbud for borgerne - at etableringen sker indenfor de gældende økonomiske rammer for området - at der overføres økonomiske midler til betaling af vederlagsfri fysioterapi til børn og unge under 18 år i Børne- og skoleforvaltningen svarende til forbruget i 2009 Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget beslutter, at sagen udsættes, således at de privatpraktiserende fysioterapeuter gives lejlighed til at fremkomme med kommentarer til analysen af vederlagsfri fysioterapi. Supplerende sagsfremstilling Forvaltningen genfremsender som besluttet på sidste møde i sundhedsudvalget 21

22 d sagen til fornyet behandling. Danske Fysioterapeuter har fremsendt bemærkninger til rapporten om vederlagsfri fysioterapi ved brev af 16.april Forvaltningen har med henvisning til disse bemærkninger tilrettet rapporten, som fremsendes i ny version. Forvaltningen genfremsætter sine indstillinger uændret fra mødet i Sundhedsudvalget d. 13. april Beslutning i Sundhedsudvalget den Sagen udsættes. Der afholdes møde med de privatpraktiserende fysioterapeuter. Supplerende sagsfremstilling Sundhedsudvalget genoptager drøftelserne efter at der har været afholdt møde med fysioterapeuterne. Beslutning i Sundhedsudvalget den Udsat. 22

23 062. Orientering om aflastning på plejecenter Solvang Sagsnr.: 10/18543 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalgsmedlem Inger Lynge har bedt om, at få punktet om aflastningen på Plejecenter Solvang i Års sat på Sundhedsudvalgets dagsorden. Forvaltningen har hertil udarbejdet en kort status vedrørende de 7 aflastningspladser, på Plejecenter Solvang. Generelt: Der kan være mange forskellige formål med opholdet f.eks.: Observation og vurdering. Afdække boligbehov efter indlæggelse. Træning og aktivering ofte med en genoptræningsplan fra sygehuset. Aflastning for rask ægtefælle. Afventer ledig plejebolig. Ophold på en stillestue som et alternativ til hospice. Myndighedsafdelingen sender en aftale til plejecentret, hvor årsag og formål med opholdet er beskrevet. Der kan være aftalt en fast periode eller som minimum en opfølgningsdato. Det er visitatorerne, der har ansvaret for opfølgning. Opholdenes længde varierer fra få dage til måneder, men for de fleste mere end 3 uger. Der stilles store krav til personalets faglige og personlige kompetencer, da borgerne ofte har meget komplekse behov. Det er nødvendigt med tæt tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, terapeuter, læger mfl. Borgerne kommer ofte med meget kort varsel, så det kan være vanskeligt for personalet at planlægge det gode forløb. Aflastning Solvang: På Solvang er der sammenhængende 6 aflastningsboliger og en stillestue, hvor pårørende kan tilbydes evt. overnatning. Boligerne er 14 m2 - der er bord, seng, stol, køleskab, tv på 3 stuer, loftlift på 2 stuer, nødkald. 23

24 Der er gode og godkendte toilet og badeforhold tilknyttet hver bolig. Fælles for aflastningen er et mindre køkken, hvor der kan anrettes mad. Pladsforholdende i fællesrummet er ikke optimale, da det samtidig er gennemgang mellem to afdelinger. Det virker forstyrrende for beboerne. Det er en stor fordel at aflastningspladserne er samlet på en afdeling, det betyder, at der er større og bedre mulighed for at tilbyde rehabilitering, sikre opfølgning og mulighed for at sikre et tæt samspil med øvrige samarbejdspartner. Lovgrundlag Lov om Social Service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Udsat. 24

25 063. Forflytningskurser til pårørende Sagsnr.: 10/18516 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalgs medlem Inger Lynge ønsker punktet drøftet på møde. Forvaltningen kan oplyse til sagen, at der er mulighed for at arrangere forflytningskurser målrettet pårørende, der varetager plejeopgaver af hjemmeboende familiemedlemmer. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter sagen. Beslutning i Sundhedsudvalget den Udsat. 25

26 064. Behandling af samlet kvalitetskontrakt Sagsnr.: 10/11366 Fraværende: Bilag: 73892/10Åben Kvalitetskontrakt for Vesthimmerlands Kommune Sagsfremstilling I løbet af april måned havde de enkelte fagudvalg en indledende drøftelse af kvalitetskontraktens mål indenfor eget udvalgsområde. Resultatet af de indledende drøftelser i de enkelte fagudvalg er nu sammenskrevet af administrationen til ét dokument, der som tidligere oplyst skal godkendes endeligt i de enkelte fagudvalg i juni måned. I den mellemliggende periode har administrationen således indsamlet de forskellige bidrag, bearbejdet dem så de indkomne bidrag fremstår nogenlunde ens i opbygning, form og sprog. Bilag eftersendes/vedlægges Lovgrundlag Kvalitetskontrakter er en del af regeringens kvalitetsreform som blev vedtaget ved ændring af lov om kommunernes styrelse 62, i februar måned Sagen afgøres i Den samlede kvalitetskontrakt godkendes på Byrådets møde den 24. juni. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter og godkender målene inden for eget fagområde. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. 26

27 27 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010

28 065. Personsag- Ansøgning om ophold på Bofællesskabet Østre Boulevard 25, 9600 Aars Sagsnr.: 10/17411 Fraværende: Bilag: Underskrifter Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup 28

29 29 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 155 067. Månedlig

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:15. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere