Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2"

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni Månedlig Budgetorientering, april Opfølgning på udmøntning af besparelsespuljen på 20. mio.kr. i Budget Efterbetaling af private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i regnskabsåret Bygningsmæssige ændringer i Sundhedscenter Vesthimmerland Anlægsregnskab sammenlægning af køkkenproduktion Anlægsregnskab - Ombygning plejehjemmet Aaglimt i Aalestrup Budgetopfølgning pr. 30. april 2010 Sundhedsudvalget Vederlagsfri fysioterapi. Analyse af omfang og art af forbrug Orientering om aflastning på plejecenter Solvang Forflytningskurser til pårørende Behandling af samlet kvalitetskontrakt Personsag- Ansøgning om ophold på Bofællesskabet Østre Boulevard 25, 9600 Aars 150 2

3 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 Sagsnr.: 10/49 Fraværende: Bilag: 72641/10Åben Visitation 2010 pr til udvalg.xls Sagsfremstilling a) Ledelsesinformation Visitation pr. maj 2010 Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 4

5 054. Månedlig Budgetorientering, april 2010 Sagsnr.: 10/8284 Fraværende: Bilag: 73414/10Åben Månedlig budgetopfølgning for Sundhedsudvalget perioden /10Åben Rapport fra OPUS-sygefravær. Ledelsesinformation, forvaltningschefniveau.pdf Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningens månedlige budgetscreening til Økonomiudvalget er vedhæftet, som supplerende oplysninger til Essentiarapporten. Der henvises til selvstændig punkt vedrørende budgetopfølgning. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager budgetorienteringen til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Tages til efterretning. 5

6 055. Opfølgning på udmøntning af besparelsespuljen på 20. mio.kr. i Budget 2010 Sagsnr.: 10/18493 Fraværende: Bilag: 72641/10 Åben Visitation 2010 pr til udvalg.xls Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningen fremsender hermed til Sundhedsudvalgets og Økonomiudvalgets orientering opfølgning på udmøntning af besparelsespuljen på 20 mio.kr. i 2010 indenfor ældreområdet. Besparelsespuljen er udmøntet på 2 ud af 3 fokusområder: 1. Ændret organisering i form af reduktion i antallet af ledere. Besparelsespuljen er 3,640 mio. kr. Opnået er en besparelse i 2010 på 3,450 mio. kr. og med fuld årsvirkning i 2011 : 4,532 mio.kr., idet engangsudgiften ifa. løn under opsigelse samt feriekort i 2010 udgør 1,081 mio.kr. 2. Effektivisering og rationalisering. Sundhedsudvalget har iværksat en proces, hvor decentrale institutioner er bedt om at fremsende forslag til effektivisering, rationalisering og arbejdskraftbesparende tiltag. Effekten heraf kendes endnu ikke. 3. Reduktion i serviceniveauet på ca. 15 mio. kr. Denne reduktion opdeles med 3,2 mio. kr. i normeringen indenfor sygeplejen. Og en reduktion varende til 11,8 mio. kr. ved ændringer i serviceniveauet på hjemmeplejen. Måltallet for visiterede timer indenfor leverandørerne af hjemmepleje bliver derefter timer pr. år. Beregningen fremgår af nedenstående tabel. 6 Budgetforudsætning 2010 : timeregnskab Den kommunale hjemmepleje Private leverandører Total Budgetoplæg Gennemførte besparelser (S 17 & S 18)

7 Rammebesparelse på ændret service (efter besparelse 3,2 mio. kr. i hjemmesygeplejen) Reduceret budget Budget 2010 : visitationsregnskab ( 16 uger) efter nyt serviceniveau Hjemmepleje Visitations -leverandører regnskab 2010 Buffer Timer pr. år Budgetforudsætning Afdelingen for Sygepleje og omsorgs service har som følge af nedsættelse af visitationsgrundlaget tilpasset organisationen jævnfør nedenstående. Budgetforudsætninger økonomi opgjort pr. 30. april 2010 excl. ledelse Den kommunale hjemmepleje Private leverandører Sygeplejen Normering Lønkroner Kr. Normering Lønkroner Budgetoplæg , , Gennemførte besparelser (S17 & S18) 7, Rammebesparelse på ændret service 33, , Reduceret budget , , Budget afsat til demografi, internt vikarkorps og ny løn 12, Korrigeret budget , , Skønnet forbrug , , Efterregulering Forbrug i alt , , Skønnet regnskabsresultat 2010 (+ = merforbrug) 9, , I ovennævnte skønnede regnskabsresultat 2010 er alt medindregnet eksempelvis løn i opsigelsesperioder og feriekort til de fratrådte medarbejdere, hvilket udgør en engangsudgift på ca. 1,5 til 2,0 mio. kr.

8 Lovgrundlag Lov om social service. Lov om kommunernes styrelse. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Se ovenstående. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager opfølgningen til efterretning, idet samtidig henvises til punktet om Budgetopfølgning pr. 30.april Beslutning i Sundhedsudvalget den Tages til efterretning, idet henvises til punkt 60 Budgetopfølgning pr. 30. april

9 056. Efterbetaling af private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i regnskabsåret 2009 Sagsnr.: 10/16756 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Iflg. Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v. fastsætter Byrådet mindst 1 gang årligt priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. Timeprisberegningen for Frit Valg følger de af Socialministeriets og KL s fastsatte regler, retningslinier og beregningsmodeller. Med baggrund i regnskab 2009 har Økonomisk Forvaltning gennemført kontrolberegningerne for Kontrolberegningerne viser at den omkostningsbaseret pris for 2009 medfører en efterbetaling til de private leverandører for På den baggrund søges en tillægsbevilling til efterbetaling for Opgørelse af efterbetalingen for 2009 Timer = visiteret timer Beløb i kr. Afregnet Faktisk Efterbetaling timepris timepris Praktisk bistand Personlig pleje - dagtimer Personlig pleje - ubekvemme timer Himmerlands hjemmeservice timer i 2009 Efterbetaling I alt 2009 pr. timer Praktisk bistand Personlig dag - Personlig ubekvem - I alt Dansk Plejeservice timer i 2009 Efterbetaling I alt 2009 pr. timer Praktisk bistand Personlig dag

10 Personlig ubekvem I alt Erhvervsrengøring og timer i 2009 Efterbetaling I alt 2009 hjemmeservice pr. timer Praktisk bistand Personlig dag - Personlig ubekvem - I alt KR: 2009 I alt praktisk I alt personlig - dag I alt personlig - ubekvem I ALT Lovgrundlag Lov om Social Service Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Efterbetaling 2009 udgør i alt kr Administrationen indstiller - at Efterreguleringen behandles i.f.m. den almindelige budgetopfølgning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendes. 10

11 057. Bygningsmæssige ændringer i Sundhedscenter Vesthimmerland Sagsnr.: 10/5548 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Byrådet besluttede den 25. marts 2010 at give en anlægsbevilling på 1,8 mill. kr. til bygningsmæssige ændringer, handicaptoiletter og etablering af elevator. Der er nu afholdt licitation over anlægsprojektet, og en optimal løsning for ombygningen vil medføre en samlet udgift på 2,15 mio. kr. Sundhedsforvaltningen anbefaler, at det ændrede projekt godkendes. Lovgrundlag Lov om kommunal selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Det ændrede projekt medfører behov for yderligere en anlægsbevilling på kr. Sundhedsforvaltningen kan anbefale, at den resterende mindre udgift til om - og tilbygning af Aaglimt anvendes til finansiering heraf. Samlede omkostninger i alt excl. Moms Anlægsbevilling den 25. marts Mindreudgift ved til- og ombygning af Aaglimt Anvendt til sammenlægning af køkkenproduktion Foreslås anvendt til dækning af merudgiften ved ombygning af Sundhedscenter Vesthimmerlands Restprovenu Administrationen indstiller - at anlægsprojektet godkendes med de ændrede vilkår - at der gives en yderligere anlægsbevilling på kr. - at der frigives et yderligere rådighedsbeløb på kr. - at den yderligere anlægsbevilling finansieres ved træk på kassen (jfr. 11

12 Mindre udgift til om - og tilbygning af plejehjemmet Aaglimt) Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 12

13 058. Anlægsregnskab sammenlægning af køkkenproduktion Sagsnr.: 09/3003 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalget besluttede på møde den 9. februar 2009 at sammenlægge køkkenerne i Aars og Aalestrup. Af beslutningen fremgik, at provenuet ved salg af køkkenejendommen i Aars først skulle anvendes til at dække sammenlægningsomkostningerne inden restprovenuet lægges i kassen. Byrådet godkendte i mødet den 27. maj 2010 at sælge ejendommen, og at restprovenuet efter fradrag af handelsomkostninger m.v. kr blev overført til kassen. Sundhedsforvaltningen kan nu opgøre de samlede omkostninger til flytning af køkkeninventar fra Aars til Aalestrup samt ombygning af køkkenet i Aalestrup til i alt ,50 excl. Moms. Der ansøges i den forbindelse om en anlægsbevilling på til formålet samt at rådighedsbeløbet frigives. Lovgrundlag Lov om kommunal selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Anlægget kan delvis finansieres ved indtægten fra salg af køkkenejendommen i Aars. Herudover kan der henvises til mindre udgiften ved til - og ombygning af plejehjemmet Aaglimt (sag er optaget på Sundhedsudvalgets møde den 8. Juni 2010). Samlede omkostninger i alt excl. Moms Salg af køkkenejendommen i Aars Mindre udgift ved til - og ombygning af Aaglimt Foreslås anvendt til sammenlægning af

14 køkkenproduktion Restprovenu Administrationen indstiller - at der gives en anlægsbevilling på kr. til dækning af udgifterne ved sammenlægning af køkkenproduktionen. - at frigives et rådighedsbeløb på at anlægsbevillingen finansieres ved træk på kassen (jfr. Provenue ved salg af køkkenejendommen i Aars samt mindreudgift ved om- og tilbygning af plejehjemmet Aaglimt). Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 14

15 059. Anlægsregnskab - Ombygning plejehjemmet Aaglimt i Aalestrup Sagsnr.: 10/8084 Fraværende: Bilag: 69786/10Åben Skema C 69779/10Åben Regnskab fra Bygherrerådgiver 69768/10Åben Anlægsregnskab - indstilling om godkendelse Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har den 26. februar modtaget anlægsregnskab fra BDO Kommunernes Revision, der af den tidligere Aalestrup Kommune har været antaget til rådgivning og bistand i.f.m. økonomiske konsekevensberegninger, udarbejdelse af skema A, B og C samt generel rådgivning vedr. ældreboliglovginingen. BDO har alene udarbejdet regnskab for opførelse af ældreboliger og servicearealer i forbindelse hermed. Jfr. BDO udgør regnskabsresultatet: 29 Boliger incl. Moms Serviceareal excl. Moms Anlægsoverslag / anlægsbevilling Byggeregnskab Merudgift Det samlede anlægsprojekt er imidlertid fordelt på flere delprojekter. Der henvises i den forbindelse til Byrådets møde den 27. marts 2008 punkt. 52. Den samlede projektøkonomi kan derfor opgøres således: Konto Tekst Bevilling Regnskab Afvigelse 5.30 Boligdelen Servicearealer Salg af Aaglimt Dækning af indskud 5.32 Genhusning (Østrup)

16 I ALT Boligdelen finansieres ved Konto Tekst Bevilling Regnskab Afvigelse Lån 91% af Lån i Kommunekredit Indskud 2% Beboere Indskud 7% Kommune I ALT Nettoprovenu til kassen ( ) = kr Nettoprovenuet fremkommer ved at udgifterne, hvor der kan hjemtages lån er højere end budgetteret medens udgifterne på de områder, hvor kommunen fuldt ud skal afholde udgiften er blevet mindre end budgetteret (udgifter til genhusning og dækning af indskud). Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Se ovenstående. Administrationen indstiller - at de enkelte anlægsregnskaber - og skema C - godkendes - at der hjemtages størst muligt lån - at nettoprovenuet overføres til kassen Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 16

17 060. Budgetopfølgning pr. 30. april 2010 Sundhedsudvalget Sagsnr.: 10/18519 Fraværende: Bilag: 73546/10Åben Budgetopfølgning Sundhedsudvalget pr. 30. april 2010.xls 73547/10Åben Status på hjemme- og sygepleje.xls Sagsfremstilling I henhold til Regulativ for Økonomistyring skal der pr. 30. april 2010 udarbejdes en budgetopfølgning for udvalgets område. Resultatet af denne opfølgning viser, at der for Sundhedsudvalget kan forventes en merudgift på 9,428 mill. kr. Sundhedsudvalget vil på baggrund af genopretningsplaner, der udleveres på temamødet forud for Sundhedsudvalgets møde, træffe endelig beslutning om genopretningsplaner svarende til merforbruget. Administrationen har udarbejdet et forslag til genopretningsplan, således at det samlede resultat forventes at gå i 0. Det skal bemærkes, at et eventuel mer- eller mindreforbrug på kommunens egne tilbud under psykiatri- og handicapafdelingen blive medtaget i takstberegningen for I budgetopfølgningen pr. 30. april er medtaget resultatet af de tidligere gennemførte temabaserede budgetopfølgninger på foranstaltninger/-anbringelser af voksne handicappede. For en nærmere specifikation henvises til vedlagte bilag, der indeholder Rapport pr. 30. april 2010 Noter pr. 30. april 2010 Lovgrundlag Lov om kommunernes selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Se ovenfor. 17

18 Administrationen indstiller - at budgetopfølgningen godkendes og indarbejdes i kommunens samlede budgetopfølgning. - at den skitserede genopretningsplan godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget indstiller at: Initiativ Mio. kr. 1. Hjemmesygeplejens forventede overskridelse i 2010 skal 1.3 holdes inden for de budgetafsatte midler for området. 2. Hjemmeplejens forventede overskridelse skal holdes 2.45 inden for de budgetafsatte midler for området. I alt 3.75 De præsenterede genopretningsplaner for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen godkendes. Initiativ Mio. kr. 3. Lukning af værestedet i Farsø Reduktion opholdsbetaling/hjemtagelse Lukning af klubtilbud på Rosengården Normering Bøgevej Tilbud brugere på Work4you Aflønning brugere, Beskyttet værksted Udvisitering/nedsættelse af arbejdstid, Beskyttet 0.5 værksted I alt 3.6 De præsenterede genopretningsplaner for psykiatri og handicap godkendes. Psykiatri og handicapområde er præget af tilvækst i sagsantallet samt takststigninger på tilbud udenfor Vesthimmerlands Kommune. Den resterende budgetubalance løses ved: Initiativ 10. Plejecenter Ulstruplund skal indenfor nuværende budget betaler tilslutningsafgiften til fjernvarme på 11. Udgiften til biler i Sundhedsforvaltningen reduceres ved en anden organisering end Lease-Plan. 12. Udgiften til vederlagsfri fysioterapi reduceres ved dialog med de privatpraktiserende fysioterapeuter om anden tilbudsform. 13. Priserne for plejepladser solgt til anden kommune revurderes med forventet merindtægt 18 Mio. kr

19 14. Udgifterne til patienttransport til lægekørsel bliver 0.3 mindre end antaget i budget 2010 I alt Initiativ Mio. kr. 15. Der forventes en DUT kompensation på det 1.0 aktivitetsbaserede område, hvorfor området forventes at balancere Genopretningsplan i alt Budget 2010 ses herefter at gå i balance. 19

20 061. Vederlagsfri fysioterapi. Analyse af omfang og art af forbrug Sagsnr.: 10/12252 Fraværende: Bilag: 56381/10Åben Ny udgave - Analyse vederlagsfri fysioterapi 56555/10Åben Kommentarer De praktiserende fysioterapeuters formand Region Nordjylland.doc Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune overtog, i lighed med alle landets kommuner, 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi fra Regionen. Vederlagsfri fysioterapi ydes til to specifikke grupper patienter : henholdsvis patienter med varigt fysisk handicap og patienter med en progressiv sygdom. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi foretages af praktiserende læge, behandlingen ydes af privatpraktiserende fysioterapeuter, og udgiften til behandlingen betales af kommunerne. Området er således kendetegnet ved, at kommunen ikke direkte har indflydelse på hvor mange patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi og hvor mange ydelser der forbruges. For Vesthimmerlands Kommune, og i øvrigt alle kommunerne i Region Nordjylland, viser det sig, at den tilhørende økonomiske kompensation for overtagelse af opgaven har vist sig utilstrækkelig. Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en analyse af vederlagsfri fysioterapi. Analysen viser, at Flere patienter modtager vederlagsfri fysioterapi end forventet Patienterne modtager forholdsvis flere terapeutiske ydelser Terapien ydes fortrinsvis individuelt frem for i hold Der er med baggrund i resultater fra rapporten afholdt dialogmøder med de praktiserende læger (der henviser) og der er planlagt tilsvarende møder med de praktiserende fysioterapeuter (der udfører). Lovgrundlag Sundhedslovens 140. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. 20

21 Økonomi Ingen oplysninger Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager analysen til efterretning - at afdelingen for Sundhedsfremme og rehabilitering udvikler et kommunalt tilbud indenfor Vederlagsfri Fysioterapi som et frit valgs tilbud for borgerne - at etableringen sker indenfor de gældende økonomiske rammer for området - at der overføres økonomiske midler til betaling af vederlagsfri fysioterapi til børn og unge under 18 år i Børne- og skoleforvaltningen svarende til forbruget i 2009 Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget beslutter, at sagen udsættes, således at de privatpraktiserende fysioterapeuter gives lejlighed til at fremkomme med kommentarer til analysen af vederlagsfri fysioterapi. Supplerende sagsfremstilling Forvaltningen genfremsender som besluttet på sidste møde i sundhedsudvalget 21

22 d sagen til fornyet behandling. Danske Fysioterapeuter har fremsendt bemærkninger til rapporten om vederlagsfri fysioterapi ved brev af 16.april Forvaltningen har med henvisning til disse bemærkninger tilrettet rapporten, som fremsendes i ny version. Forvaltningen genfremsætter sine indstillinger uændret fra mødet i Sundhedsudvalget d. 13. april Beslutning i Sundhedsudvalget den Sagen udsættes. Der afholdes møde med de privatpraktiserende fysioterapeuter. Supplerende sagsfremstilling Sundhedsudvalget genoptager drøftelserne efter at der har været afholdt møde med fysioterapeuterne. Beslutning i Sundhedsudvalget den Udsat. 22

23 062. Orientering om aflastning på plejecenter Solvang Sagsnr.: 10/18543 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalgsmedlem Inger Lynge har bedt om, at få punktet om aflastningen på Plejecenter Solvang i Års sat på Sundhedsudvalgets dagsorden. Forvaltningen har hertil udarbejdet en kort status vedrørende de 7 aflastningspladser, på Plejecenter Solvang. Generelt: Der kan være mange forskellige formål med opholdet f.eks.: Observation og vurdering. Afdække boligbehov efter indlæggelse. Træning og aktivering ofte med en genoptræningsplan fra sygehuset. Aflastning for rask ægtefælle. Afventer ledig plejebolig. Ophold på en stillestue som et alternativ til hospice. Myndighedsafdelingen sender en aftale til plejecentret, hvor årsag og formål med opholdet er beskrevet. Der kan være aftalt en fast periode eller som minimum en opfølgningsdato. Det er visitatorerne, der har ansvaret for opfølgning. Opholdenes længde varierer fra få dage til måneder, men for de fleste mere end 3 uger. Der stilles store krav til personalets faglige og personlige kompetencer, da borgerne ofte har meget komplekse behov. Det er nødvendigt med tæt tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, terapeuter, læger mfl. Borgerne kommer ofte med meget kort varsel, så det kan være vanskeligt for personalet at planlægge det gode forløb. Aflastning Solvang: På Solvang er der sammenhængende 6 aflastningsboliger og en stillestue, hvor pårørende kan tilbydes evt. overnatning. Boligerne er 14 m2 - der er bord, seng, stol, køleskab, tv på 3 stuer, loftlift på 2 stuer, nødkald. 23

24 Der er gode og godkendte toilet og badeforhold tilknyttet hver bolig. Fælles for aflastningen er et mindre køkken, hvor der kan anrettes mad. Pladsforholdende i fællesrummet er ikke optimale, da det samtidig er gennemgang mellem to afdelinger. Det virker forstyrrende for beboerne. Det er en stor fordel at aflastningspladserne er samlet på en afdeling, det betyder, at der er større og bedre mulighed for at tilbyde rehabilitering, sikre opfølgning og mulighed for at sikre et tæt samspil med øvrige samarbejdspartner. Lovgrundlag Lov om Social Service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Udsat. 24

25 063. Forflytningskurser til pårørende Sagsnr.: 10/18516 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalgs medlem Inger Lynge ønsker punktet drøftet på møde. Forvaltningen kan oplyse til sagen, at der er mulighed for at arrangere forflytningskurser målrettet pårørende, der varetager plejeopgaver af hjemmeboende familiemedlemmer. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter sagen. Beslutning i Sundhedsudvalget den Udsat. 25

26 064. Behandling af samlet kvalitetskontrakt Sagsnr.: 10/11366 Fraværende: Bilag: 73892/10Åben Kvalitetskontrakt for Vesthimmerlands Kommune Sagsfremstilling I løbet af april måned havde de enkelte fagudvalg en indledende drøftelse af kvalitetskontraktens mål indenfor eget udvalgsområde. Resultatet af de indledende drøftelser i de enkelte fagudvalg er nu sammenskrevet af administrationen til ét dokument, der som tidligere oplyst skal godkendes endeligt i de enkelte fagudvalg i juni måned. I den mellemliggende periode har administrationen således indsamlet de forskellige bidrag, bearbejdet dem så de indkomne bidrag fremstår nogenlunde ens i opbygning, form og sprog. Bilag eftersendes/vedlægges Lovgrundlag Kvalitetskontrakter er en del af regeringens kvalitetsreform som blev vedtaget ved ændring af lov om kommunernes styrelse 62, i februar måned Sagen afgøres i Den samlede kvalitetskontrakt godkendes på Byrådets møde den 24. juni. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter og godkender målene inden for eget fagområde. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. 26

27 27 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010

28 065. Personsag- Ansøgning om ophold på Bofællesskabet Østre Boulevard 25, 9600 Aars Sagsnr.: 10/17411 Fraværende: Bilag: Underskrifter Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup 28

29 29 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 033. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 78 034. Budgetscreening

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 054. Ændring af sagsbehandlingstider ved ansøgning om hjælpemidler 125 055.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 4. maj 2010 105 044. Vederlagsfri

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 111. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. november 2010 259

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 023. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 22. april 2010 43 024. Orientering

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 54 022. Tema

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 093. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. oktober 2012 235 094.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 090. Budget 2013 2016 for Sundhedsudvalgets område 220 091. Korttidspladser

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR 2006 KL. 16.00 MØDELOKALE 612, FARSØ RÅDHUS Indholdsfortegnelse 1. Meddelelser

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 129. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 25. november

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 Mødedato: 16-09-2003 Mødetidspunkt: 15.00-17.30 Mødested: Udvalgslokalet Fasanvej Fraværende: #326954/17-09-2003 16-09-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor.

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Tillægs-Dagsorden til mødet den kl. 13.00 på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Ole Christensen, Povl Bojer Afbud: Mødet hævet

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 26. august 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, i kantinen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 26. august 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, i kantinen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 26. august 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, i kantinen Indholdsfortegnelse 100. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 26. august 2009 286

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 29. AUGUST 2006 KL. 15.00 BESKYTTET VÆRKSTED, LØGSTØR Indholdsfortegnelse 16. Meddelelser

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 18. DECEMBER 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere