Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2"

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni Månedlig Budgetorientering, april Opfølgning på udmøntning af besparelsespuljen på 20. mio.kr. i Budget Efterbetaling af private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i regnskabsåret Bygningsmæssige ændringer i Sundhedscenter Vesthimmerland Anlægsregnskab sammenlægning af køkkenproduktion Anlægsregnskab - Ombygning plejehjemmet Aaglimt i Aalestrup Budgetopfølgning pr. 30. april 2010 Sundhedsudvalget Vederlagsfri fysioterapi. Analyse af omfang og art af forbrug Orientering om aflastning på plejecenter Solvang Forflytningskurser til pårørende Behandling af samlet kvalitetskontrakt Personsag- Ansøgning om ophold på Bofællesskabet Østre Boulevard 25, 9600 Aars 150 2

3 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 Sagsnr.: 10/49 Fraværende: Bilag: 72641/10Åben Visitation 2010 pr til udvalg.xls Sagsfremstilling a) Ledelsesinformation Visitation pr. maj 2010 Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 4

5 054. Månedlig Budgetorientering, april 2010 Sagsnr.: 10/8284 Fraværende: Bilag: 73414/10Åben Månedlig budgetopfølgning for Sundhedsudvalget perioden /10Åben Rapport fra OPUS-sygefravær. Ledelsesinformation, forvaltningschefniveau.pdf Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningens månedlige budgetscreening til Økonomiudvalget er vedhæftet, som supplerende oplysninger til Essentiarapporten. Der henvises til selvstændig punkt vedrørende budgetopfølgning. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager budgetorienteringen til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Tages til efterretning. 5

6 055. Opfølgning på udmøntning af besparelsespuljen på 20. mio.kr. i Budget 2010 Sagsnr.: 10/18493 Fraværende: Bilag: 72641/10 Åben Visitation 2010 pr til udvalg.xls Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningen fremsender hermed til Sundhedsudvalgets og Økonomiudvalgets orientering opfølgning på udmøntning af besparelsespuljen på 20 mio.kr. i 2010 indenfor ældreområdet. Besparelsespuljen er udmøntet på 2 ud af 3 fokusområder: 1. Ændret organisering i form af reduktion i antallet af ledere. Besparelsespuljen er 3,640 mio. kr. Opnået er en besparelse i 2010 på 3,450 mio. kr. og med fuld årsvirkning i 2011 : 4,532 mio.kr., idet engangsudgiften ifa. løn under opsigelse samt feriekort i 2010 udgør 1,081 mio.kr. 2. Effektivisering og rationalisering. Sundhedsudvalget har iværksat en proces, hvor decentrale institutioner er bedt om at fremsende forslag til effektivisering, rationalisering og arbejdskraftbesparende tiltag. Effekten heraf kendes endnu ikke. 3. Reduktion i serviceniveauet på ca. 15 mio. kr. Denne reduktion opdeles med 3,2 mio. kr. i normeringen indenfor sygeplejen. Og en reduktion varende til 11,8 mio. kr. ved ændringer i serviceniveauet på hjemmeplejen. Måltallet for visiterede timer indenfor leverandørerne af hjemmepleje bliver derefter timer pr. år. Beregningen fremgår af nedenstående tabel. 6 Budgetforudsætning 2010 : timeregnskab Den kommunale hjemmepleje Private leverandører Total Budgetoplæg Gennemførte besparelser (S 17 & S 18)

7 Rammebesparelse på ændret service (efter besparelse 3,2 mio. kr. i hjemmesygeplejen) Reduceret budget Budget 2010 : visitationsregnskab ( 16 uger) efter nyt serviceniveau Hjemmepleje Visitations -leverandører regnskab 2010 Buffer Timer pr. år Budgetforudsætning Afdelingen for Sygepleje og omsorgs service har som følge af nedsættelse af visitationsgrundlaget tilpasset organisationen jævnfør nedenstående. Budgetforudsætninger økonomi opgjort pr. 30. april 2010 excl. ledelse Den kommunale hjemmepleje Private leverandører Sygeplejen Normering Lønkroner Kr. Normering Lønkroner Budgetoplæg , , Gennemførte besparelser (S17 & S18) 7, Rammebesparelse på ændret service 33, , Reduceret budget , , Budget afsat til demografi, internt vikarkorps og ny løn 12, Korrigeret budget , , Skønnet forbrug , , Efterregulering Forbrug i alt , , Skønnet regnskabsresultat 2010 (+ = merforbrug) 9, , I ovennævnte skønnede regnskabsresultat 2010 er alt medindregnet eksempelvis løn i opsigelsesperioder og feriekort til de fratrådte medarbejdere, hvilket udgør en engangsudgift på ca. 1,5 til 2,0 mio. kr.

8 Lovgrundlag Lov om social service. Lov om kommunernes styrelse. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Se ovenstående. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager opfølgningen til efterretning, idet samtidig henvises til punktet om Budgetopfølgning pr. 30.april Beslutning i Sundhedsudvalget den Tages til efterretning, idet henvises til punkt 60 Budgetopfølgning pr. 30. april

9 056. Efterbetaling af private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i regnskabsåret 2009 Sagsnr.: 10/16756 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Iflg. Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v. fastsætter Byrådet mindst 1 gang årligt priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. Timeprisberegningen for Frit Valg følger de af Socialministeriets og KL s fastsatte regler, retningslinier og beregningsmodeller. Med baggrund i regnskab 2009 har Økonomisk Forvaltning gennemført kontrolberegningerne for Kontrolberegningerne viser at den omkostningsbaseret pris for 2009 medfører en efterbetaling til de private leverandører for På den baggrund søges en tillægsbevilling til efterbetaling for Opgørelse af efterbetalingen for 2009 Timer = visiteret timer Beløb i kr. Afregnet Faktisk Efterbetaling timepris timepris Praktisk bistand Personlig pleje - dagtimer Personlig pleje - ubekvemme timer Himmerlands hjemmeservice timer i 2009 Efterbetaling I alt 2009 pr. timer Praktisk bistand Personlig dag - Personlig ubekvem - I alt Dansk Plejeservice timer i 2009 Efterbetaling I alt 2009 pr. timer Praktisk bistand Personlig dag

10 Personlig ubekvem I alt Erhvervsrengøring og timer i 2009 Efterbetaling I alt 2009 hjemmeservice pr. timer Praktisk bistand Personlig dag - Personlig ubekvem - I alt KR: 2009 I alt praktisk I alt personlig - dag I alt personlig - ubekvem I ALT Lovgrundlag Lov om Social Service Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Efterbetaling 2009 udgør i alt kr Administrationen indstiller - at Efterreguleringen behandles i.f.m. den almindelige budgetopfølgning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendes. 10

11 057. Bygningsmæssige ændringer i Sundhedscenter Vesthimmerland Sagsnr.: 10/5548 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Byrådet besluttede den 25. marts 2010 at give en anlægsbevilling på 1,8 mill. kr. til bygningsmæssige ændringer, handicaptoiletter og etablering af elevator. Der er nu afholdt licitation over anlægsprojektet, og en optimal løsning for ombygningen vil medføre en samlet udgift på 2,15 mio. kr. Sundhedsforvaltningen anbefaler, at det ændrede projekt godkendes. Lovgrundlag Lov om kommunal selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Det ændrede projekt medfører behov for yderligere en anlægsbevilling på kr. Sundhedsforvaltningen kan anbefale, at den resterende mindre udgift til om - og tilbygning af Aaglimt anvendes til finansiering heraf. Samlede omkostninger i alt excl. Moms Anlægsbevilling den 25. marts Mindreudgift ved til- og ombygning af Aaglimt Anvendt til sammenlægning af køkkenproduktion Foreslås anvendt til dækning af merudgiften ved ombygning af Sundhedscenter Vesthimmerlands Restprovenu Administrationen indstiller - at anlægsprojektet godkendes med de ændrede vilkår - at der gives en yderligere anlægsbevilling på kr. - at der frigives et yderligere rådighedsbeløb på kr. - at den yderligere anlægsbevilling finansieres ved træk på kassen (jfr. 11

12 Mindre udgift til om - og tilbygning af plejehjemmet Aaglimt) Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 12

13 058. Anlægsregnskab sammenlægning af køkkenproduktion Sagsnr.: 09/3003 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalget besluttede på møde den 9. februar 2009 at sammenlægge køkkenerne i Aars og Aalestrup. Af beslutningen fremgik, at provenuet ved salg af køkkenejendommen i Aars først skulle anvendes til at dække sammenlægningsomkostningerne inden restprovenuet lægges i kassen. Byrådet godkendte i mødet den 27. maj 2010 at sælge ejendommen, og at restprovenuet efter fradrag af handelsomkostninger m.v. kr blev overført til kassen. Sundhedsforvaltningen kan nu opgøre de samlede omkostninger til flytning af køkkeninventar fra Aars til Aalestrup samt ombygning af køkkenet i Aalestrup til i alt ,50 excl. Moms. Der ansøges i den forbindelse om en anlægsbevilling på til formålet samt at rådighedsbeløbet frigives. Lovgrundlag Lov om kommunal selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Anlægget kan delvis finansieres ved indtægten fra salg af køkkenejendommen i Aars. Herudover kan der henvises til mindre udgiften ved til - og ombygning af plejehjemmet Aaglimt (sag er optaget på Sundhedsudvalgets møde den 8. Juni 2010). Samlede omkostninger i alt excl. Moms Salg af køkkenejendommen i Aars Mindre udgift ved til - og ombygning af Aaglimt Foreslås anvendt til sammenlægning af

14 køkkenproduktion Restprovenu Administrationen indstiller - at der gives en anlægsbevilling på kr. til dækning af udgifterne ved sammenlægning af køkkenproduktionen. - at frigives et rådighedsbeløb på at anlægsbevillingen finansieres ved træk på kassen (jfr. Provenue ved salg af køkkenejendommen i Aars samt mindreudgift ved om- og tilbygning af plejehjemmet Aaglimt). Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 14

15 059. Anlægsregnskab - Ombygning plejehjemmet Aaglimt i Aalestrup Sagsnr.: 10/8084 Fraværende: Bilag: 69786/10Åben Skema C 69779/10Åben Regnskab fra Bygherrerådgiver 69768/10Åben Anlægsregnskab - indstilling om godkendelse Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har den 26. februar modtaget anlægsregnskab fra BDO Kommunernes Revision, der af den tidligere Aalestrup Kommune har været antaget til rådgivning og bistand i.f.m. økonomiske konsekevensberegninger, udarbejdelse af skema A, B og C samt generel rådgivning vedr. ældreboliglovginingen. BDO har alene udarbejdet regnskab for opførelse af ældreboliger og servicearealer i forbindelse hermed. Jfr. BDO udgør regnskabsresultatet: 29 Boliger incl. Moms Serviceareal excl. Moms Anlægsoverslag / anlægsbevilling Byggeregnskab Merudgift Det samlede anlægsprojekt er imidlertid fordelt på flere delprojekter. Der henvises i den forbindelse til Byrådets møde den 27. marts 2008 punkt. 52. Den samlede projektøkonomi kan derfor opgøres således: Konto Tekst Bevilling Regnskab Afvigelse 5.30 Boligdelen Servicearealer Salg af Aaglimt Dækning af indskud 5.32 Genhusning (Østrup)

16 I ALT Boligdelen finansieres ved Konto Tekst Bevilling Regnskab Afvigelse Lån 91% af Lån i Kommunekredit Indskud 2% Beboere Indskud 7% Kommune I ALT Nettoprovenu til kassen ( ) = kr Nettoprovenuet fremkommer ved at udgifterne, hvor der kan hjemtages lån er højere end budgetteret medens udgifterne på de områder, hvor kommunen fuldt ud skal afholde udgiften er blevet mindre end budgetteret (udgifter til genhusning og dækning af indskud). Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Se ovenstående. Administrationen indstiller - at de enkelte anlægsregnskaber - og skema C - godkendes - at der hjemtages størst muligt lån - at nettoprovenuet overføres til kassen Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 16

17 060. Budgetopfølgning pr. 30. april 2010 Sundhedsudvalget Sagsnr.: 10/18519 Fraværende: Bilag: 73546/10Åben Budgetopfølgning Sundhedsudvalget pr. 30. april 2010.xls 73547/10Åben Status på hjemme- og sygepleje.xls Sagsfremstilling I henhold til Regulativ for Økonomistyring skal der pr. 30. april 2010 udarbejdes en budgetopfølgning for udvalgets område. Resultatet af denne opfølgning viser, at der for Sundhedsudvalget kan forventes en merudgift på 9,428 mill. kr. Sundhedsudvalget vil på baggrund af genopretningsplaner, der udleveres på temamødet forud for Sundhedsudvalgets møde, træffe endelig beslutning om genopretningsplaner svarende til merforbruget. Administrationen har udarbejdet et forslag til genopretningsplan, således at det samlede resultat forventes at gå i 0. Det skal bemærkes, at et eventuel mer- eller mindreforbrug på kommunens egne tilbud under psykiatri- og handicapafdelingen blive medtaget i takstberegningen for I budgetopfølgningen pr. 30. april er medtaget resultatet af de tidligere gennemførte temabaserede budgetopfølgninger på foranstaltninger/-anbringelser af voksne handicappede. For en nærmere specifikation henvises til vedlagte bilag, der indeholder Rapport pr. 30. april 2010 Noter pr. 30. april 2010 Lovgrundlag Lov om kommunernes selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Se ovenfor. 17

18 Administrationen indstiller - at budgetopfølgningen godkendes og indarbejdes i kommunens samlede budgetopfølgning. - at den skitserede genopretningsplan godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget indstiller at: Initiativ Mio. kr. 1. Hjemmesygeplejens forventede overskridelse i 2010 skal 1.3 holdes inden for de budgetafsatte midler for området. 2. Hjemmeplejens forventede overskridelse skal holdes 2.45 inden for de budgetafsatte midler for området. I alt 3.75 De præsenterede genopretningsplaner for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen godkendes. Initiativ Mio. kr. 3. Lukning af værestedet i Farsø Reduktion opholdsbetaling/hjemtagelse Lukning af klubtilbud på Rosengården Normering Bøgevej Tilbud brugere på Work4you Aflønning brugere, Beskyttet værksted Udvisitering/nedsættelse af arbejdstid, Beskyttet 0.5 værksted I alt 3.6 De præsenterede genopretningsplaner for psykiatri og handicap godkendes. Psykiatri og handicapområde er præget af tilvækst i sagsantallet samt takststigninger på tilbud udenfor Vesthimmerlands Kommune. Den resterende budgetubalance løses ved: Initiativ 10. Plejecenter Ulstruplund skal indenfor nuværende budget betaler tilslutningsafgiften til fjernvarme på 11. Udgiften til biler i Sundhedsforvaltningen reduceres ved en anden organisering end Lease-Plan. 12. Udgiften til vederlagsfri fysioterapi reduceres ved dialog med de privatpraktiserende fysioterapeuter om anden tilbudsform. 13. Priserne for plejepladser solgt til anden kommune revurderes med forventet merindtægt 18 Mio. kr

19 14. Udgifterne til patienttransport til lægekørsel bliver 0.3 mindre end antaget i budget 2010 I alt Initiativ Mio. kr. 15. Der forventes en DUT kompensation på det 1.0 aktivitetsbaserede område, hvorfor området forventes at balancere Genopretningsplan i alt Budget 2010 ses herefter at gå i balance. 19

20 061. Vederlagsfri fysioterapi. Analyse af omfang og art af forbrug Sagsnr.: 10/12252 Fraværende: Bilag: 56381/10Åben Ny udgave - Analyse vederlagsfri fysioterapi 56555/10Åben Kommentarer De praktiserende fysioterapeuters formand Region Nordjylland.doc Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune overtog, i lighed med alle landets kommuner, 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi fra Regionen. Vederlagsfri fysioterapi ydes til to specifikke grupper patienter : henholdsvis patienter med varigt fysisk handicap og patienter med en progressiv sygdom. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi foretages af praktiserende læge, behandlingen ydes af privatpraktiserende fysioterapeuter, og udgiften til behandlingen betales af kommunerne. Området er således kendetegnet ved, at kommunen ikke direkte har indflydelse på hvor mange patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi og hvor mange ydelser der forbruges. For Vesthimmerlands Kommune, og i øvrigt alle kommunerne i Region Nordjylland, viser det sig, at den tilhørende økonomiske kompensation for overtagelse af opgaven har vist sig utilstrækkelig. Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en analyse af vederlagsfri fysioterapi. Analysen viser, at Flere patienter modtager vederlagsfri fysioterapi end forventet Patienterne modtager forholdsvis flere terapeutiske ydelser Terapien ydes fortrinsvis individuelt frem for i hold Der er med baggrund i resultater fra rapporten afholdt dialogmøder med de praktiserende læger (der henviser) og der er planlagt tilsvarende møder med de praktiserende fysioterapeuter (der udfører). Lovgrundlag Sundhedslovens 140. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. 20

21 Økonomi Ingen oplysninger Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager analysen til efterretning - at afdelingen for Sundhedsfremme og rehabilitering udvikler et kommunalt tilbud indenfor Vederlagsfri Fysioterapi som et frit valgs tilbud for borgerne - at etableringen sker indenfor de gældende økonomiske rammer for området - at der overføres økonomiske midler til betaling af vederlagsfri fysioterapi til børn og unge under 18 år i Børne- og skoleforvaltningen svarende til forbruget i 2009 Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget beslutter, at sagen udsættes, således at de privatpraktiserende fysioterapeuter gives lejlighed til at fremkomme med kommentarer til analysen af vederlagsfri fysioterapi. Supplerende sagsfremstilling Forvaltningen genfremsender som besluttet på sidste møde i sundhedsudvalget 21

22 d sagen til fornyet behandling. Danske Fysioterapeuter har fremsendt bemærkninger til rapporten om vederlagsfri fysioterapi ved brev af 16.april Forvaltningen har med henvisning til disse bemærkninger tilrettet rapporten, som fremsendes i ny version. Forvaltningen genfremsætter sine indstillinger uændret fra mødet i Sundhedsudvalget d. 13. april Beslutning i Sundhedsudvalget den Sagen udsættes. Der afholdes møde med de privatpraktiserende fysioterapeuter. Supplerende sagsfremstilling Sundhedsudvalget genoptager drøftelserne efter at der har været afholdt møde med fysioterapeuterne. Beslutning i Sundhedsudvalget den Udsat. 22

23 062. Orientering om aflastning på plejecenter Solvang Sagsnr.: 10/18543 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalgsmedlem Inger Lynge har bedt om, at få punktet om aflastningen på Plejecenter Solvang i Års sat på Sundhedsudvalgets dagsorden. Forvaltningen har hertil udarbejdet en kort status vedrørende de 7 aflastningspladser, på Plejecenter Solvang. Generelt: Der kan være mange forskellige formål med opholdet f.eks.: Observation og vurdering. Afdække boligbehov efter indlæggelse. Træning og aktivering ofte med en genoptræningsplan fra sygehuset. Aflastning for rask ægtefælle. Afventer ledig plejebolig. Ophold på en stillestue som et alternativ til hospice. Myndighedsafdelingen sender en aftale til plejecentret, hvor årsag og formål med opholdet er beskrevet. Der kan være aftalt en fast periode eller som minimum en opfølgningsdato. Det er visitatorerne, der har ansvaret for opfølgning. Opholdenes længde varierer fra få dage til måneder, men for de fleste mere end 3 uger. Der stilles store krav til personalets faglige og personlige kompetencer, da borgerne ofte har meget komplekse behov. Det er nødvendigt med tæt tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, terapeuter, læger mfl. Borgerne kommer ofte med meget kort varsel, så det kan være vanskeligt for personalet at planlægge det gode forløb. Aflastning Solvang: På Solvang er der sammenhængende 6 aflastningsboliger og en stillestue, hvor pårørende kan tilbydes evt. overnatning. Boligerne er 14 m2 - der er bord, seng, stol, køleskab, tv på 3 stuer, loftlift på 2 stuer, nødkald. 23

24 Der er gode og godkendte toilet og badeforhold tilknyttet hver bolig. Fælles for aflastningen er et mindre køkken, hvor der kan anrettes mad. Pladsforholdende i fællesrummet er ikke optimale, da det samtidig er gennemgang mellem to afdelinger. Det virker forstyrrende for beboerne. Det er en stor fordel at aflastningspladserne er samlet på en afdeling, det betyder, at der er større og bedre mulighed for at tilbyde rehabilitering, sikre opfølgning og mulighed for at sikre et tæt samspil med øvrige samarbejdspartner. Lovgrundlag Lov om Social Service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Udsat. 24

25 063. Forflytningskurser til pårørende Sagsnr.: 10/18516 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalgs medlem Inger Lynge ønsker punktet drøftet på møde. Forvaltningen kan oplyse til sagen, at der er mulighed for at arrangere forflytningskurser målrettet pårørende, der varetager plejeopgaver af hjemmeboende familiemedlemmer. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter sagen. Beslutning i Sundhedsudvalget den Udsat. 25

26 064. Behandling af samlet kvalitetskontrakt Sagsnr.: 10/11366 Fraværende: Bilag: 73892/10Åben Kvalitetskontrakt for Vesthimmerlands Kommune Sagsfremstilling I løbet af april måned havde de enkelte fagudvalg en indledende drøftelse af kvalitetskontraktens mål indenfor eget udvalgsområde. Resultatet af de indledende drøftelser i de enkelte fagudvalg er nu sammenskrevet af administrationen til ét dokument, der som tidligere oplyst skal godkendes endeligt i de enkelte fagudvalg i juni måned. I den mellemliggende periode har administrationen således indsamlet de forskellige bidrag, bearbejdet dem så de indkomne bidrag fremstår nogenlunde ens i opbygning, form og sprog. Bilag eftersendes/vedlægges Lovgrundlag Kvalitetskontrakter er en del af regeringens kvalitetsreform som blev vedtaget ved ændring af lov om kommunernes styrelse 62, i februar måned Sagen afgøres i Den samlede kvalitetskontrakt godkendes på Byrådets møde den 24. juni. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter og godkender målene inden for eget fagområde. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. 26

27 27 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010

28 065. Personsag- Ansøgning om ophold på Bofællesskabet Østre Boulevard 25, 9600 Aars Sagsnr.: 10/17411 Fraværende: Bilag: Underskrifter Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup 28

29 29 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 24. juni 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 24. juni 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 24. juni 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 107. Høringsskrivelse vedr. skolestruktur 225 108. Kvalitetskontrakt for Vesthimmerlands Kommune 229 109. Varmeplan

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 155 067. Månedlig

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 17.11.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny økonomistyringsmodel for hjemmeplejen 3 Uanmeldt tilsyn med bofællesskaber

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere