Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjel Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Kj. Sygehus Funktionærboliger/Klubvær. ( Fra Til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjel Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Kj. Sygehus Funktionærboliger/Klubvær. ( Fra Til"

Transkript

1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 526 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjel Kj. Sygehus Funktionærboliger/Klubvær. ( Viborg kommune Brovej 18 Fuglemosevej 1 A-C, 3 A - C Rødevej Viborg 8620 Kjellerup 8800 Viborg Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 10 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 25

2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: Kjellerup by, Hørup BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 551,58 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 18,62 Forhøjelse i pr. m² i %: 3,49 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 25

3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Side 3 af 25

4 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 119 * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 25

5 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 25

6 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 25

7 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 4. Erhverv Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje 202 * Renter Lejeindtægter i alt Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 25

8 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 217 * 2. Bygningsrenovering m.v 207 * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 25

9 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 25

10 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Underskud HENLÆGGELSER - UNDERSKUD LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Nykredit/BRF Kredit 1. Panthaver beløb Panthaver navn Realkredit Danmark 2. Panthaver beløb 3. Panthaver navn Statslån 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn Pengeinstitutter/Hovedselskab 4. Panthaver beløb Panthaver navn Boligselskabernes Landsbyggefond 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt Beboerindskud 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen Byggefondsindestående FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 25

11 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 25

12 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Faste udgifter Variable udgifter Vandafledningsbidrag Side 12 af 25

13 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt Renovation Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærudg Servicefunktionær Rengøring, trappevask & vinduespolering Salt, rengøringsmidler, sand, benzin mm Syn af lejligheder mm. 141 Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-Anlæg (69) El-Anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr Side 13 af 25

14 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto i alt SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingenter BL Beboermøder Diverse udgifter 502 Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 20,03 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg Side 14 af 25

15 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (99) Diverse Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Side 15 af 25

16 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 202 RENTER Konto 134 i alt 430 Konto 202 i alt 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring 430 Driftssikring Konto 204 i alt KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektion vedr. tidligere år Konto 206 i alt Side 16 af 25

17 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo Renoveringsarbejder i året 19 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 25

18 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 25

19 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Fraflytninger Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Side 19 af 25

20 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 25 Side 20 af 25

21 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Andet Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse skyldige omkostninger 30 Kreditorsamlekonto Flyttegebyr til forbrugsregnskaber Momsregnskab Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Side 21 af 25

22 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 425 i alt Side 22 af 25

23 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift Viborg Dato for underskrift Underskrift (sign) Hans Erik Lund REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 23 af 25

24 By for underskrift Viborg Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Allan Søborg Olsen Kenneth Biirsdahl AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F Nej By for underskrift Viborg Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jørn Cato Nielsen Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Ja Side 24 af 25

25 By for underskrift Viborg Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Jørn Cato Nielsen Kaj Nørskov Madsen Carsten Axelsen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været Ja By for underskrift Viborg Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Jørn Cato Nielsen Kaj Nørskov Madsen Carsten Axelsen Side 25 af 25

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0597 LBF-nr.: 019 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Cimbria c/o Postboks 506 Plejehjemmet Østerbro

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården Afdeling VII Aalborg Kommune Hovvej

Læs mere

Svenstrup Boligforening Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Bakkedraget m.fl. Fra Til

Svenstrup Boligforening Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Bakkedraget m.fl. Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0480 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Svenstrup Boligforening Bakkedraget m.fl. Aalborg Kommune c/o

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Midtgaarden - Lejligheder Kolding Kommune Engstien

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 073 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 73. Vestergade, Frederiks Viborg

Læs mere

Cama-Kollegierne Svendborg Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Cama Fra Til

Cama-Kollegierne Svendborg Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Cama Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0634 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 479 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Cama-Kollegierne Svendborg Cama Svendborg kommune Tinghusgade

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0293 LBF-nr.: 035 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Fjordblink Afdeling 35, Godsbanen Aalborg Kommune

Læs mere

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0807 LBF-nr.: 068 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørresundby Boligselskab 68, Østerbro Aalborg Kommune Gl. Østergade

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Byggesagen skovstjernen Holbæk, 30 bolig Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Byggesagen skovstjernen Holbæk, 30 bolig Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 068 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Byggesagen skovstjernen Holbæk, 30 bolig

Læs mere

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0769 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Plus Bolig Gormsvej 8-10 Aalborg Kommune c/o Postboks 506 Østre

Læs mere

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling 49 Fra Til

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling 49 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0318 LBF-nr.: 049 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Fællesorganisationens Boligforening 49 Slagelse kommune c/o

Læs mere

Vojens Andels-Boligforening Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Bregnbjergparken Odinsvej - Afd. 16 Fra Til

Vojens Andels-Boligforening Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Bregnbjergparken Odinsvej - Afd. 16 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0001 LBF-nr.: 016 Kommunenr.: 510 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vojens Andels-Boligforening Bregnbjergparken Odinsvej - Afd.

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 051 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Grevehaven Greve kommune Greveager 1 Grevehaven

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 038 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SILKEBORG BOLIGSELSKAB Afd. 38 Silkeborg Kommune Vestergade

Læs mere

Jelling Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling F Til

Jelling Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling F Til Boligorganisation Afdeling synsførende kommune LBF-nr.: 0860 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Jelling Boligselskab F Vejle Kommune Vestergade 2 Fårupled 6-8

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 117 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 17 Kongsvang Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 28. Lokesvænget Viborg Kommune c/o

Læs mere

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Lundtoftegade Fra Til

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Lundtoftegade Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0255 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Lundtoftegade København Kommune

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 299 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 99, Kløvervangen (serviceareal) Aarhus Kommune

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Blæsbjerggade m.fl. Fra Til

AAB Kolding Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Blæsbjerggade m.fl. Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Blæsbjerggade m.fl. Kolding Kommune Engstien 2 A

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Æblelunden Fra Til

Boligselskabet Rosenvænget Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Æblelunden Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0437 LBF-nr.: 024 Kommunenr.: 240 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Rosenvænget 824 - Æblelunden Egedal Kommune c/o

Læs mere

Ålbæk Boligselskab Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Afdeling 1 Fra Til

Ålbæk Boligselskab Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Afdeling 1 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1007 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 813 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ålbæk Boligselskab Afdeling 1 Frederikshavn Kommune Gordbovænget

Læs mere

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0788 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet LAB Nestlegaarden Fredericia Kommune Vesterbrogade

Læs mere

Boligforeningen Ringgården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Projekt Lystrup afd boliggruppe A Fra Til

Boligforeningen Ringgården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Projekt Lystrup afd boliggruppe A Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0289 LBF-nr.: 035 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Ringgården Projekt Lystrup afd. 35 - boliggruppe

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Solrød 10306 - Domea Solrød - Trylleskov

Læs mere

BOLIGSELSKABET PRÆSTEHAVEN Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling BØRNEHUSET ROSENVÆNGET Fra Til

BOLIGSELSKABET PRÆSTEHAVEN Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling BØRNEHUSET ROSENVÆNGET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0045 LBF-nr.: 008 Kommunenr.: 746 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: BOLIGSELSKABET PRÆSTEHAVEN BØRNEHUSET ROSENVÆNGET Aarhus Kommune

Læs mere

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Tagensvej Fra Til

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Tagensvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0255 LBF-nr.: 206 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Tagensvej København Kommune c/o

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Serviceareal - Kernehuset Fra Til

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Serviceareal - Kernehuset Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6085 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup Serviceareal -

Læs mere

Liselund Ældrebolig Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Ældrebolig Fra Til

Liselund Ældrebolig Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Ældrebolig Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6022 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Liselund Ældrebolig Ældrebolig Aalborg Kommune Hüttel-Sørensens

Læs mere

Herning Boligselskab Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Afd Lindegårdsvej Fra Til

Herning Boligselskab Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Afd Lindegårdsvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0561 LBF-nr.: 016 Kommunenr.: 657 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Herning Boligselskab Afd. 16 - Lindegårdsvej Herning Kommune

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Teglgården Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Teglværksgade

Læs mere

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0090 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DOMI Bolig Rørthvej 79-117 Odder Kommune Tornøegade 12 Rørthvej

Læs mere

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0226 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: GRINDSTED BOLIGFORENING Afd. 30 Billund Kommune Nørregade 36

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 171 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 71 Damgårdstoften Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Boligselskabet NordBo Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Biersted Fra Til

Boligselskabet NordBo Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Biersted Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0913 LBF-nr.: 010 Kommunenr.: 849 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet NordBo Biersted Jammerbugt Kommune Brohusgade

Læs mere

Boligselskabet Domea København Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Gadekærvej Fra Til

Boligselskabet Domea København Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Gadekærvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0774 LBF-nr.: 025 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea København 3525 - Gadekærvej Københavns

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Riisvangen I Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Riisvangs

Læs mere

Randers Boligforening af 1940 Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Afd. 50 (Erhverv) Fra Til

Randers Boligforening af 1940 Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Afd. 50 (Erhverv) Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0334 LBF-nr.: 050 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Randers Boligforening af 1940 Afd. 50 (Erhverv) RANDERS KOMMUNE

Læs mere

ALBOA Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling Myrholmsvej Fra Til

ALBOA Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling Myrholmsvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0715 LBF-nr.: 309 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: ALBOA Afdeling 309 - Myrholmsvej Aarhus Kommune Vestergårdsvej

Læs mere

Randersegnens Boligforening Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Byggesag i Ørsted Til

Randersegnens Boligforening Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Byggesag i Ørsted Til Boligorganisation Afdeling synsførende kommune LBF-nr.: 0307 LBF-nr.: 199 Kommunenr.: 707 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Randersegnens Boligforening Byggesag i Ørsted Norddjurs Rosenørnsgade

Læs mere

OK-Fondens ældreboliger Højvanggård Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Højvanggård Fra Til

OK-Fondens ældreboliger Højvanggård Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Højvanggård Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6006 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: OK-Fondens ældreboliger Højvanggård Højvanggård Roskilde Kommune

Læs mere

Boligselskabet Præstehaven Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Skødstrup Fra Til

Boligselskabet Præstehaven Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Skødstrup Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0045 LBF-nr.: 306 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Præstehaven Skødstrup Århus Kommune Hasle Centervej

Læs mere

13/00 Tønder Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling 13/14 Tønder Boligselskab Fra Til

13/00 Tønder Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling 13/14 Tønder Boligselskab Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0859 LBF-nr.: 014 Kommunenr.: 550 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: 13/00 Tønder Boligselskab 13/14 Tønder Boligselskab Tønder Kommune

Læs mere

Seniorbofællesskabet Humlehaven Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling S/I Seniorbofællesskabet Humlehaven Fra Til

Seniorbofællesskabet Humlehaven Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling S/I Seniorbofællesskabet Humlehaven Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6033 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 270 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Seniorbofællesskabet Humlehaven S/I Seniorbofællesskabet Humlehaven

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Agervang/ Engvang Fra 01-10-2008 Til 30-09-2009

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Agervang/ Engvang Fra 01-10-2008 Til 30-09-2009 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang/ Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Bramming Boligforening Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Bofællesskab Fra Til

Bramming Boligforening Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Bofællesskab Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0034 LBF-nr.: 025 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Bramming Boligforening Bofællesskab Esbjerg Kommune c/o Postboks

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 103 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 03 Viggo Stuckenbergs Vej Aarhus Kommune

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 397 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Ullerupdalvej 96 Fredericia Kommune

Læs mere

Stenløse-Ølstykke Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Teglværksparken Fra Til

Stenløse-Ølstykke Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Teglværksparken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0064 LBF-nr.: 024 Kommunenr.: 240 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Stenløse-Ølstykke Boligforening Teglværksparken Egedal Kommune

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0061 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Børneinstitution v/stationsparken

Læs mere

116/00 Kjellerup ÆB Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling 116/01 Kjellerup ÆB Fra Til

116/00 Kjellerup ÆB Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling 116/01 Kjellerup ÆB Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0492 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: 116/00 Kjellerup ÆB 116/01 Kjellerup ÆB Silkeborg Kommune c/o

Læs mere

Boligselskabet NordBo Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Drachmannshave - Servicearealer Fra Til

Boligselskabet NordBo Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Drachmannshave - Servicearealer Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0913 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet NordBo Drachmannshave - Servicearealer Aalborg

Læs mere

Lejerbo, Helsingør Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Hornbæk Fra Til

Lejerbo, Helsingør Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Hornbæk Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0539 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 217 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Helsingør Hornbæk Helsingør Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen V - K Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Kaj W`s Gård II Fra Til

Boligselskabet Sct. Jørgen V - K Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Kaj W`s Gård II Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 084 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen V - K Kaj W`s Gård II Viborg kommune

Læs mere

S/I Ældre- og Plejeboligerne ved Hunderup Skole Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Boligerne ved Hunderup Skole Fra Til

S/I Ældre- og Plejeboligerne ved Hunderup Skole Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Boligerne ved Hunderup Skole Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6070 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: S/I Ældre- og Plejeboligerne ved Hunderup Skole Boligerne ved

Læs mere

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0551 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 376 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nykøbing F. Andelsboligforening II Guldborgsund Kommune c/o

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Agervang/ Engvang Fra 01-10-2009 Til 30-09-2010

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Agervang/ Engvang Fra 01-10-2009 Til 30-09-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang/ Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Jægerspris Boligselskab Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Møllehegnet Fra Til

Jægerspris Boligselskab Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Møllehegnet Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0295 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 250 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Jægerspris Boligselskab 2901 - Møllehegnet Frederikssund Kommune

Læs mere

Vamdrup Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling 3 Fra Til

Vamdrup Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling 3 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0265 LBF-nr.: 003 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vamdrup Boligselskab Afdeling 3 Kolding Grønvang 15 Grønvang

Læs mere

BOLIGNÆSTVED Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Herlufsholm Andelsboligforening Fra Til

BOLIGNÆSTVED Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Herlufsholm Andelsboligforening Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0390 LBF-nr.: 708 Kommunenr.: 370 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: BOLIGNÆSTVED Herlufsholm Andelsboligforening Næstved Kommune

Læs mere

Vamdrup Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afdeling 3 Fra Til

Vamdrup Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afdeling 3 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0265 LBF-nr.: 003 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vamdrup Boligselskab Afdeling 3 Kolding Grønvang 15 Grønvang

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0071 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 390 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab Fiskebækparken Vordingborg Kommune

Læs mere

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra 01-07-2011 Til 30-06-2012

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra 01-07-2011 Til 30-06-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0192 LBF-nr.: 044 Kommunenr.: 707 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: B45 Havnevej 128 B-P Norddjurs Kommune Engdalen 2 Havnevej 128

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Borup Nord 1 Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Borup Nord 1 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Borup Nord 1 Roskilde Kommune Parkvænget

Læs mere

Vejen Boligforening Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Støberigården Fra Til

Vejen Boligforening Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Støberigården Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0529 LBF-nr.: 029 Kommunenr.: 575 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vejen Boligforening Støberigården Vejen Kommune Banegårdspladsen

Læs mere

Lyngby Ældreboligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Lyngby ÆB, afd. 1, Kastaniehaven Fra Til

Lyngby Ældreboligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Lyngby ÆB, afd. 1, Kastaniehaven Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0567 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 173 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lyngby Ældreboligselskab 10001 - Lyngby ÆB, afd. 1, Kastaniehaven

Læs mere

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Olufsgade 5-7 Fra Til

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Olufsgade 5-7 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0318 LBF-nr.: 057 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Fællesorganisationens Boligforening Olufsgade 5-7 Slagelse kommune

Læs mere

Boligselskabet NORDJYLLAND Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Rebild Fra Til

Boligselskabet NORDJYLLAND Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Rebild Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0335 LBF-nr.: 085 Kommunenr.: 840 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet NORDJYLLAND Rebild Rebild Kommune Arsenalvej

Læs mere

DVB, Ølstykke Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling DVB, Ølstykke, afd. 1 Bækkegården Fra Til

DVB, Ølstykke Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling DVB, Ølstykke, afd. 1 Bækkegården Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0465 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 240 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DVB, Ølstykke DVB, Ølstykke, afd. 1 Bækkegården Egedal Kommune

Læs mere

125/00 Græsted-Gilleleje ÆB Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling 125/01 Græsted-Gilleleje ÆB Fra Til

125/00 Græsted-Gilleleje ÆB Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling 125/01 Græsted-Gilleleje ÆB Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0630 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 270 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: 125/00 Græsted-Gilleleje ÆB 125/01 Græsted-Gilleleje ÆB Gribskov

Læs mere

Tjørring Boligselskab Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Blomstertoften Fra Til

Tjørring Boligselskab Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Blomstertoften Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0056 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 657 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tjørring Boligselskab Blomstertoften Herning Kommune c/o Aaparken

Læs mere

Boligselskabet NordBo Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Drachmannshave Fra Til

Boligselskabet NordBo Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Drachmannshave Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0913 LBF-nr.: 021 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet NordBo Drachmannshave Aalborg Kommune c/o Brohusgade

Læs mere

Boligselskabet for Handicappede i Fr Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Boligselskabet for Handicappede i Fr Til

Boligselskabet for Handicappede i Fr Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Boligselskabet for Handicappede i Fr Til Boligorganisation Afdeling synsførende kommune LBF-nr.: 0963 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 147 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet for Handicappede i Fr Boligselskabet for Handicappede

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Borup - De røde blokke Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Borup - De røde blokke Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 309 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Borup - De røde blokke Roskilde Kommune

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Borup Nord 1 Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Borup Nord 1 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Borup Nord 1 Roskilde Kommune Parkvænget

Læs mere

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling I A Engsvinget Fra Til

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling I A Engsvinget Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0066 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 259 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Køge Boligforening af 1943 I A Engsvinget Køge Kommune c/o Bag

Læs mere

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1000 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: H.C. Ørsted Huset H. C. Ørsteds Huset Esbjerg Kommune v/arbejdernes

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Gersagerparken Greve Kommune Greveager 1

Læs mere

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 34 Fra Til

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 34 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0318 LBF-nr.: 034 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Fællesorganisationens Boligforening 34 Slagelse kommune Slotsalleen

Læs mere

Midtjysk Boligselskab Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Afdeling 65 - Skanderborg Fra Til

Midtjysk Boligselskab Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Afdeling 65 - Skanderborg Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0094 LBF-nr.: 008 Kommunenr.: 746 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Midtjysk Boligselskab Afdeling 65 - Skanderborg Skanderborg

Læs mere

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Løsning 9, Serviceareal Fra Til

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Løsning 9, Serviceareal Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0298 LBF-nr.: 021 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Østjysk Boligselskab af 1976 Løsning 9, Serviceareal Hedensted

Læs mere

Stenløse-Ølstykke Boligforening Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Afd. 7 Stengården I Fra Til

Stenløse-Ølstykke Boligforening Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Afd. 7 Stengården I Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0064 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 240 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Stenløse-Ølstykke Boligforening Afd. 7 Stengården I Egedal Kommune

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling De 6 Huse Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling De 6 Huse Til Boligorganisation Afdeling synsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 069 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland De 6 Huse Roskilde Kommune Parkvænget 25

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 9 Fra Til

Boligselskabet Domea Vordingborg Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 9 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0787 LBF-nr.: 009 Kommunenr.: 390 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Vordingborg c/o Postboks 251 1809 - Boligselskabet

Læs mere

Boligselskabet af 1939 Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Mosevang Fra Til

Boligselskabet af 1939 Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Mosevang Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0223 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet af 1939 Mosevang 33-35 Holbæk Kommune Parkvænget

Læs mere

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0358 LBF-nr.: 902 Kommunenr.: 223 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hrsholm almene Boligselskab ÅÅdalsparken II Hørsholm Kommune

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen V - K Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Ellekonebakken Fra Til

Boligselskabet Sct. Jørgen V - K Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Ellekonebakken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 026 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen V - K Ellekonebakken Viborg kommune

Læs mere

Cama-Kollegierne Svendborg Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Brogården Fra Til

Cama-Kollegierne Svendborg Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Brogården Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0634 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 479 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Cama-Kollegierne Svendborg Brogården Svendborg kommune Tinghusgade

Læs mere

DVB Greve Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Freyas Kvarter Fra Til

DVB Greve Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Freyas Kvarter Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0675 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DVB Greve Freyas Kvarter Greve Kommune c/o Kirkevænget 8A v/

Læs mere

Espergærde Andelsboligforening Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Afdeling 9, Grydemosen Syd Fra Til

Espergærde Andelsboligforening Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Afdeling 9, Grydemosen Syd Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0216 LBF-nr.: 009 Kommunenr.: 217 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Espergærde Andelsboligforening Afdeling 9, Grydemosen Syd Helsingør

Læs mere

Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk, afd.1 Fra Til

Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk, afd.1 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0676 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 173 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk c/o Postboks 251 c/o Postboks

Læs mere

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling AFDELING 10 Fra Til

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling AFDELING 10 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0413 LBF-nr.: 010 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN AFDELING 10 RANDERS REBERBANEVEJ 8

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen V - K Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Asmild Huse Fra Til

Boligselskabet Sct. Jørgen V - K Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Asmild Huse Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen V - K Asmild Huse Viborg kommune

Læs mere

Solrød Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Skyttemarken 2 Fra Til

Solrød Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Skyttemarken 2 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0082 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Solrød Boligselskab Skyttemarken 2 Roskilde Kommune Parkvænget

Læs mere

Boligselskabet NordBo Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Drachmannshave - Servicearealer Fra Til

Boligselskabet NordBo Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Drachmannshave - Servicearealer Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0913 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet NordBo Drachmannshave - Servicearealer Aalborg

Læs mere

DS Plejeboliginst. Ringkøbing Plejehjem Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ringkøbing Plejehjem Fra Til

DS Plejeboliginst. Ringkøbing Plejehjem Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ringkøbing Plejehjem Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6124 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 760 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DS Plejeboliginst. Ringkøbing Plejehjem Ringkøbing Plejehjem

Læs mere

Boligselskabet af 1939 Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Kløvermarksvej Fra Til

Boligselskabet af 1939 Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Kløvermarksvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0223 LBF-nr.: 050 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet af 1939 Kløvermarksvej 19-21 Holbæk kommune Parkvænget

Læs mere

Boligselskabet af 1939 Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Mejsedal Fra Til

Boligselskabet af 1939 Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Mejsedal Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0223 LBF-nr.: 023 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet af 1939 Mejsedal Roskilde Kommune Parkvænget

Læs mere

101/00 Fredensborg-Humlebæk Ældreboligse Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling 101/01 Fredensborg-Humlebæk Ældreboligse Fra Til

101/00 Fredensborg-Humlebæk Ældreboligse Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling 101/01 Fredensborg-Humlebæk Ældreboligse Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0438 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 210 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: 101/00 Fredensborg-Humlebæk Ældreboligse c/o Postboks 2138 101/01

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Helsinge Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Søfryd - bofællesskab Fra Til

Boligselskabet af 1961 i Helsinge Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Søfryd - bofællesskab Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0900 LBF-nr.: 017 Kommunenr.: 270 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet af 1961 i Helsinge 2317 - Søfryd - bofællesskab

Læs mere