for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge"

Transkript

1 for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Folketingsmedlemmer i 1800-tallet med bopæl indenfor den nuværende Lejre Kommunes grænser...4 Egholm Museum...13 Nina Sahl fortæller om sine første år på Bramsnæsvigskolen Nyvang et nutidsrelevant og levende historisk oplevelsescenter...43 Bramsnæsvigbladet har en særlig etik! Vores artikler har interesse, ofte skrevet af ældre borgere, om hvordan her var, før asfalten kom til Ejby, ind til nyere tid. Herud over meddelelser samt diverse oplysninger. Annoncematerialet må ikke overstige 50 % af bladets indhold. Vi bringer kun annoncer fra ordentlige firmaer, man i en hver henseende kan stole på. Der bringes kun én annonce pr. type i hver erhvervsgruppe. Den enkelte annoncør har eneret på at annoncere i årene fremover, så længe vedkommende ønsker at fortsætte, under forudsætning af firmaet fortsat er tillidsværdigt. 3

4 Folketingsmedlemmer i 1800-tallet med bopæl indenfor den nuværende Lejre Kommunes grænser. Af Flemming Damgaard Larsen, medlem af Folketinget og lokalhistoriker. Siden folkestyrets indførelse i 1849 har der boet en række folketingsmedlemmer indenfor den nuværende Lejre Kommunes grænser. Nogle har været valgt til Flemming Damgaard Larsen Folketinget her i området, i Lejre-kredsen, medens andre er blevet valgt i nabokredse, især Roskilde-kredsen. Der har også været enkelte medlemmer valgt til Landstinget, som har boet her. Landstinget, som var Danmarks svar på Overhuset, blev afskaffet ved den nuværende Grundlov i Men denne artikel omhandler alene de Folketingsmedlemmer, der er blevet valgt i 1800-tallet. Udover de valgte har der også været mange, her fra kommunens område, der har forsøgt, at blive valgt, men hvor det ikke er lykkedes. Flere af disse fortjener i virkeligheden også at blive omtalt, da de, på en række felter har udøvet en betydelig indsats i demokratiets tjeneste. Men det må ske en anden gang. 4 Peder Hansen Medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling 5.oktober juni 1849, valgt i Blæsenborg-kredsen. Den første, der skal nævnes har slet ikke været medlem af Folketinget, men var medlem af det organ, der var Folketingets forudsætning, nemlig Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Den Grundlovgivende Rigsforsamling bestod overvejende af demokratisk valgte medlemmer, men også af 32 kongevalgte medlemmer samt 5 medlemmer repræsenterende Island og 1 medlem repræsenterende Færøerne. Men ingen fra Grønland, der indtil 1953-Grundloven havde kolonistatus. Der var heller ingen fra Slesvig, der var et hertugdømme. Så området syd for Kongeåen, stort set en linje fra Kolding til Ribe, havde heller ikke medlemmer valgt til Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Det lokale medlem herfra, nemlig gårdmand Peder Hansen, Abbetved blev

5 valgt i det distrikt der hed Blæsenborg distrikt. Det svarede for størstedelens vedkommende til den nuværende Lejre Kommune, men havde ikke Rorup og Glim sogne med, men havde til gengæld to sogne syd for og Svogerslev sogn vest for Roskilde med. Ved valget til Den Grundlovgivende Rigsforsamling 5. oktober 1848 var der opstillet 3 kandidater i Blæsenborg Distrikt. En forpagter Carl Møller, Aastrup og en møller Rasmus Bagge, Kimmerslev samt gårdmand og sognefoged Peder Hansen, Abbetved. Peder Hansen fik 426 stemmer og de to andre henholdsvis 130 og 126 stemmer. Valghandlingen foregik ved Blæsenborg Kro, der lå mellem Gl. Lejre og Allerslev. De fremmødte stemmeberettigede stemte ved håndsoprækning, så afstemningen var dengang slet ikke hemmelig. Det lave samlede stemmetal have sin baggrund i at der var syv grupper, der ikke havde stemmeret. Det var kvinder; folk, der var i tjeneste hos andre; kriminelle; fallenter; fremmede; forrykte (psykisk udviklingshæmmede) og folk, der var blevet forsørget af fattigkassen. Det betød at kun ca % af befolkningen havde stemmeret. Det var ikke mange, men var efter datidens forhold alligevel mange. Dengang og frem til 1918 foregik valget i enkeltmandskredse. D.v.s. at den der havde fået flest stemmer var valgt og de andres stemmer var spildt. Som det foregår den dag i dag i Storbritannien. Peder Hansen var således valgt, endog med over 63 % af samtlige afgivne stemmer. Det var godt gået. Mange andre medlemmer af Den Grundlovgivende Rigsforsamling blev valgt med under 50 % af de afgivne stemme, men blev valgt alene ved at have fået flere stemmer end nogen anden kandidat. Peder Hansen var født 18.april 1798 i Kirke Såby. Han kom i væverlære efter konfirmationen men blev i 1821 gårdmand, da han fæstede en gård i Kirke Såby, som han dog 7 år efter byttede med en gård i Abbetved, som han drev til 1865, hvor han gik på aftægt. Han var sognefoged i Kirke Såby sogn i 30 år, fra Han var medlem af sogneforstanderskabet (det hed kommunalbestyrelsen dengang) i Kirke Såby-Kisserup og igen I 14 år var han medlem af Roskilde Amtsråd, nemlig fra Politisk tilhørte han Bondevennernes Selskab, der var forløberen til partiet Venstre. Han fik som det fremgår ovenfor et rigtigt godt valg til Den Grundlovgivende Rigsforsamling, men da det første valg skulle afholdes til Folketinget, 4.december 1849, ønskede han ikke at stille op og gjorde det heller ikke siden. Derfor har Peder Hansen ikke været med af Folketinget, men alene af den forsamling, der skulle forhandle og vedtage Grundloven. Han blev gift 6.december 1821 med Bodil Christiansdatter, der var født 24.au- 5

6 gust 1801 i Herslev. Hun døde 16.august 1857 i Abbetved. Parret fik mange børn, som har efterladt efterkommere, der bor den dag i dag her på egnen. Peder Hansen døde 13.juni 1878 i Abbetved. 6 Ludvig Holstein-Ledreborg Medlem af Folketinget 20.september juni 1890, valgt i Blæsenborg-/Lejrekredsen. Ludvig Holstein-Ledreborg stillede op til Folketingsvalget 20.september 1872 i Blæsenborg-kredsen, der fire år efter ændrede navn til Lejrekredsen. Han, der var godsejersøn på Ledreborg, stillede op som uafhængig Venstremand mod den siden 1854, valgte Venstremand, lærer D.E.Rugaard fra København. Holstein-Ledreborg vandt med 606 stemmer mod 406 stemmer til Rugaard. Det blev et medlemskab af Folketinget frem til 12.juni 1890 hvor han valgte at nedlægge sit mandat. Ludvig Holstein-Ledreborg var født 10.juni 1839 i Hochberg i Württemberg. Han tilhørte den protestantiske tro, men da hans mor var katolik begyndte han i ungdommen at hælde mere til katolicismen, der endte med, at han konverterede til den katolske tro. Han forfægtede denne tro med stor ildhu og det første offentligheden hørte til Holstein-Ledreborg var da også udgivelsen af et kirkeligt stridsskrift og senere yderligere et skrift med angreb på protestantismen og dens kendte folk. I Folketinget hældede han det første år lidt mod Højre, hvorefter han fra slutningen af 1873 blev stærkere tilhænger af Venstres politik. I årene derefter leverede han meget stærke angreb på Højre og kom til at stå stærkere og stærkere hos Venstre. Han var en af Folketingets bedste debattører havde virkeligt ordet i sin magt. Venstres friskoletanker tiltalte ham meget. Det skal nok ses i sammenhæng med, at han var katolik. Han blev medlem af Finansudvalget i 1876 og var det til sin udtræden i Han var i denne periode næsten uafbrudt ordfører for Finansudvalget. Venstre var også i den periode han var medlem af Folketinget delt i flere grupperinger, hvor Ludvig Holstein-Ledreborg bevægede sig noget rundt mellem disse. Han søgte at mægle i de forskellige stridsspørgsmål, men ofte var det hans polemiske natur der vandt over det saglige og selve politikken, hvilket gjorde det vanskeligt for ham at opnå resultater. Formentligt har det været en medvirkende årsag til at han frivilligt nedlagde sit mandat Fra dette og indtil sin fars død i 1895, hvor han overtog styrelsen af Grevskabet Ledreborg, opholdt han sig mest i Schweiz, hvor han studerede kirkehisto-

7 rie og religiøse forhold. Det fortælles, at hans far var så sur over at sønnen var gået over til katolicismen og Venstre at når faderen gik tur i parken på Ledreborg og så en gul mælkebøtteblomst slog han den af med sin stok og sagde: endnu en liberal katolik. Efter 1890 holdt han sig udenfor politik, men da der ved systemskiftet i 1901 skulle dannes en Venstreregering og det ikke ville tillades, at Venstres fører og formand I.C. Christensen blev konseilspræsident (statsminister) fordi han var bondefødt, blev der rettet henvendelse til Ludvig Holstein-Ledreborg om at blive regeringsleder. Men det afslog han meget bestemt ligesom han bestemt afslog at blive udenrigsminister. I 1909 var der igen bud efter Ludvig Holstein-Ledreborg om at komme ind og være konseilspræsident. Der var gået hårdknude i Venstre om at gennemføre nogle forsvarslove, derfor måtte der en mand udefra, med rene hænder, til at være regeringsleder. Kongen, Frederik den 8. forsøgte flere gange at overtale Holstein-Ledreborg, denne vægrede sig, men gav til sidst efter mod at han fik tilladelse til et katolsk kapel på Ledreborg, som han havde indrettet i slotskirken. Den væsentligste årsag til hans accept var, at han var bange for at parlamentarismen skulle lide et nederlag ved denne politiske krise. Han var således regeringsleder fra 16.august oktober På disse 2 ½ måned blev de lovforslag, der havde været problemer med, gennemført. I de Syrenvej 8, 4050 Skibby Tlf.: / /

8 sidste 10 dage af ministertiden var han også forsvarsminister. Efter forsvarslovenes vedtagelse kom Holstein-Ledreborg i en voldsom konflikt med Højres finanslovsordfører, hvorefter der blev fremsat et mistillidsvotum til regeringen, som blev vedtaget af de tre oppositionspartier og Ludvig Holstein-Ledreborg måtte træde tilbage. Han var herefter ikke mere i politik men brugte de sidste af sine leveår på sit gods Ledreborg. I 1867 var han blevet gift med Ingeborg de Løvenørn ( ). Parret fik fem børn. Det er et oldebarn, der i dag har Ledreborg. Ludvig Holstein-Ledreborg døde 1.marts 1912 på Ledreborg og er begravet i familiegravstedet på Ledreborg. Frederik Christian Rosenkrantz Scheel Medlem af Folketinget 3.januar april 1895, valgt i Roskilde-kredsen. Kammerherre, greve Frederik Christian Rosenkrantz Scheel, Ryegaard stillede op første gang ved Folketingsvalget i Han stillede op for partiet Højre, forløberen FDM Kvalitetskontrol 8

9 for Det Konservative Folkeparti, i Roskilde-kredsen mod det siddende folketingsmedlem for Venstre, gårdejer Hans Sørensen, Klovtofte. Grev Scheel fik et godt valg i forhold til den tidligere Højre-kandidat. Scheel fik 790 stemmer mod 701 stemmer til folketingsmedlem Hans Sørensen, Venstre og Scheel var dermed valgt. Grev Scheel blev genvalgt ved de følgende seks folketingsvalg bl.a. fordi det andet parti, der stillede op, Venstre, var en del splittet. Men ved valget i 1895 blev han slået af Venstres kandidat, mejeriejer Hans Jensen Rosleff, Lille Karleby. Frederik Christian Rosenkrantz Scheel var født 17.november 1833 i København, som søn af besidderen af Ryegaard og Trudsholm. Hele stamhuset, som godserne og et gods i Jylland, Barritskov, bestod af, overtog han ved faderens død i Han blev med det samme formand for sogneforstanderskabet i Rye-Sonnerup (datidens kommunalbestyrelse). Denne post besad han, også efter at det blev sogneråd, indtil Han var således borgmester i 45 år i Rye-Sonnerup. Det blev også til medlemskab af Roskilde Amtsråd, hvor han repræsenterede egnen her fra 1865 til 1901, altså i 36 år. Grev Scheel gjorde en stor indsats i en lang række sammenhænge og i mange bestyrelser. Han var således formand for Roskilde Amts Skytteforening , medlem af overbestyrelsen for De danske Skytteforeninger , formand for Københavns Amts Skytteforening , repræsentant i Nationalbanken , medlem af bestyrelsen for Brandforsikringsselskabet Danmark , næstformand i bestyrelsen for Røde Kors og mange flere. Efter han røg ud af Folketinget i 1895 blev han samme år kongevalgt medlem af Landstinget, hvor han var medlem til sin død. Grev Scheel havde stærke meninger og var i et politisk modsætningsforhold til beboerne på egnen her, der hovedsageligt var Venstrefolk, men p.g.a. grevens store venlighed og retskaffenhed var han meget afholdt, så meget, at egnens beboere og godsets folk rejste en bronzebuste af ham i Ryegaards park, efter hans død. Busten er udført af billedhuggeren Elna Borch. Frederik Christian Rosenkrantz Scheel blev 1865 udnævnt til hofjægermester, 1878 til kammerherre, 1880 ridder af Dannebrog, 1887 til Dannebrogsmand, 1894 kommandør af 2.grad og 1909 kommandør af 1.grad. Frederik Christian Rosenkrantz Scheel blev gift 4.november 1864 i Frederiksberg med Frederikke Wilhelmine Louise Zachariae ( ), der var datter-datter af kong Frederik den 6. I dag er det et tipoldebarn af parret, der ejer Ryegaard og Trudsholm Frederik Christian Rosenkrantz Scheel døde 3.marts 1912 på Ryegaard. Gravstedet findes på Rye Kirkegård. 9

10 Hans Jensen Rosleff Medlem af Folketinget 9.april juni 1904, valgt i Roskilde-kredsen. H.J. Rosleff stillede op i Roskilde-kredsen for Venstre ved valgene i 1890 og 1892 mod det siddende folketingsmedlem grev Frederik Christian Rosenkrantz Scheel, Højre uden at slå denne. Dog var det lige ved at ske i 1892, da Scheel kun fik 2 stemmer flere end Rosleff, nemlig 1353 mod 1351.Ved folketingsvalget 1895 lykkedes det for Rosleff, at blive valgt. Rosleff fik 1552 stemmer mod 1323 til Scheel. H.J. Rosleff var født i Møgeltorum i Salling 15.juli Efter at have arbejdet ved landbruget kom han på Hindholm Højskole ved Fuglebjerg Han var derefter på godserne Frisenfeldt på Falster og Lystrup ved Rønnede for at blive uddannet, som avlsforvalter. På sidstnævnte gods besluttede han sammen med mejeribestyreren at starte, i 1874, et Fællesmejeri i Assenløse lige syd for Osted. Men allerede efter to års forløb trådte han ud af kompagniskabet da han ønskede større selvstændighed og større mulighed for at realisere sine ideer. Han drog derfor igen til Falster for at få større indsigt i 10

11 mejeridrift så han allerede i efteråret 1876 oprettede mejeriet i Lille Karleby. Han var utrolig foretagsom og driftig samt arbejdsom, hvilket bevirkede at han fik en god økonomi, så han i 1890 købte en gård i Lille Karleby og i 1893 yderligere en, hvilke to gårde han lagde sammen. Fra sit ophold på de store godser var han vandt til at læse Højre-aviser, som han også gjorde i begyndelse af sin tid i Lille Karleby, men hurtigt fandt ud af at Venstre tiltalte ham mere, hvorfor han opsagde abonnementet på Højreavisen fra Roskilde og tegnede abonnement på Venstre-avisen fra Roskilde. Som nævnt ovenfor under F.C.R. Scheel opstillede H.J. Rosleff ved folketingsvalgene i 1890 og 1892 i Roskilde-kredsen, som Venstres kandidat mod Højres kandidat, men opnåede ikke valg. Men ved folketingsvalget 9.april 1895 lykkedes det. Ved de følgende folketingsvalg i 1898, 1901 og 1903 fik Rosleff et betydeligt stemmefremspring foran sine modkandidater. Venstre bestod dengang af flere grupperinger en moderat gruppering overfor Højre, en midtergruppering, der kæmpede indædt for parlamentarismen (om at regeringen aldrig må have et flertal i Folketinget imod sig) og en radikal gruppering omkring Viggo Hørup. I 1894 havde det moderate Venstre lavet et forlig med Højre om magtens udøvelse uden at kræve parlamentarismen indført. Det forbitrede de andre Venstre-grupperinger. Rosleff var, allerede inden han kom i Folketinget året efter, stærkt imod forliget med Højre. Da han blev medlem af Folketinget var han ikke meget tilbøjelig til at tilslutte sig nogen af de mange Venstre-grupperinger, men begyndte at arbejde for en egentlig sammenslutning af de forskellige grupper. Det lykkedes med dannelsen af Venstre-Reformpartiet, som Rosleff var den egentlige ophavsmand til. Som påskønnelse af dette arbejde blev han indvalgt i den første bestyrelse og blev siden genvalgt hertil. I Folketinget arbejde han især med landbrugsspørgsmål og da det snerpede til at parlamentarismen ville blive indført og Venstre-flertal kunne omsættes i regeringsdannelse så han op til at han kunne blive minister landbrugsminister. For at en kommende minister kunne bo standsmæssigt lod han det gamle stuehus på sin gård, Østergaard i Lille Karleby rive ned og et nyt stort herskabeligt stuehus bygge. Det stod færdigt i 1902, men Rosleff blev ikke minister. Det siges, at det tog så meget på ham, at han døde allerede som 56-årig i1904. Det store stuehus er det vi i dag kender, som rummende dagcenteraktiviteter for Lejre Kommunes ældre. Men Rosleff nåede dog at blive medlem af Finansudvalget i 1900 og var det frem til sin død. Lokalt havde Rosleff også mange tillidsposter. Han var i 1885 blevet medlem af bestyrelsen for Gl. Roskilde Amts Landboforening, hvor han sad i 11 år. I 1886 blev han medlem af Hyllinge-Lyndby sogneråd, hvor han blev formand 11

12 indtil I 1890 valgtes han til Roskilde Amtsråd, hvor han var medlem indtil sin død. Han var i 1894 medstifter af Roskilde Andels-Svineslagteri, som han blev den første formand for. Han var endvidere tilsynsmand for Landbohøjskolen. I begyndelsen af 1890 erne var han med i kræfter, der ville bygge et forsamlingshus i Kirke Hyllinge. Han blev da også valgt til formand for den første bestyrelse. Da det kom frem, at landmændene i og omkring Kirke Hyllinge ville etablere et andelsmejeri i Kirke Hyllinge, fik Rosleff gennemtrumfet, at forsamlingshuset ikke skulle bygges i Kirke Hyllinge, men nærmere Karleby. Derfor kom forsamlingshuset til at ligge på marken udenfor Store Karleby og fik navnet Karleby Forsamlingshus. Når landmændene i Kirke Hyllinge og omegn sådan ville konkurrere med hans privatmejeri skulle de have en lærestreg. H.J. Rosleff blev gift 14.oktober 1856 i Store Heddinge med Olivia Henriette Petersen ( ). Parret fik ingen børn. Rosleff døde 2.juni 1904 i København. Begravet på Lyndby Kirkegård, hvor gravstedet stadig findes. Ved hans begravelse var bl.a. justitsminister Alberti med. Den Alberti, der fire år efter blev afsløret som storsvindler. De lokale Venstrefolk har siden påstået, at der hvor Alberti stod under begravelsen har der ikke siden kunnet gro noget, ikke engang ukrudt. Skibby Apotek Hovedgaden Skibby Tlf Fax Jægerspris Apoteksudsalg Hovedgaden 42 A 3630 Jægerspris 12

13 En drøm gik i opfyldelse Egholm Museum en kanon oplevelse Hobbyer eller interesser berører nok de fleste mennesker. Ens hobby eller interesse, kan være mange forskellige ting. Emnet er næsten uudtømmeligt; nogle samler på frimærker, andre på kuglepenne osv. Der er faktisk ikke dét, man ikke kan samle på. Man kan f.eks. Ole Falck også samle på gode oplevelser. Nogle interesser er årstidsbestemt nogle hobbyer er dyre og andre koster ingen ting. For eget vedkommende, startede min hobby da jeg var 16 år gammel og fik et luftgevær af min far, hvortil han bad mig passe godt på det. Det har jeg gjort, for jeg har det stadig nu mere end 50 år senere. Da jeg var færdig med at lege med det, blev det sat ind i skabet. Det samme skete med de efterfølgende geværer, og det blev starten på min livslange samling af skydevåben. Skydevåben er interessante fordi der er så mange varianter. Lige fra de første skydevåben omkring tallet hvor krudt og skydevåben er opfundet, har man eksperimenteret med de mest mærkelige systemer. Det var bl.a. skydestokke og peberbøsser. Peberbøssen er en revolver med flere løb i fuldlængde og var populær. Den mest kendte type med en kort tromle og et løb, vandt senere indpas ved Colts systemet de første var single-action, enkelt- 13

14 virkende. Senere kom dobbeltaction dobbeltvirkende. Fra omkring 1900 tallet, har udviklingen koncentreret sig om forbedringer af system og materiale. Bl.a. den halvautomatiske pistol blev opfundet i Våbenhistorien fra USA, som bekendt har en helt speciel våbenkultur, gør den ikke mindre interessant. Siden forfatningen i 1776, har skydevåben været mere udbredt hos private, end i resten af verden, da landet for en stor del var utæmmet. Op til begyndelsen af vort århundrede, var det en nødvendighed, at beskytte sig mod lovløshed og landets oprindelige indbyggere; indianerne! På grund af dette, findes der et utal af usædvanlige og ejendommelige våben, som i tidens løb, blev udviklet af de mange småproducenter. Mange af disse producenter eksisterede kun i få år. Dette bevirker, at der er mange modeller, der kun er fremstillet i ganske få eksemplarer. Andre voksede og blev kendte våbenfabrikker og romantikken om det vilde vesten, blev skabt sammen med myten omkring de personer, der bar og brugte disse våben. Bedst kendt er bl.a. Remington, Winchester, Colt og Smith & Wesson. Alle førnævnte våbenproducenter, leverede også våben til det amerikanske militær samt til mange andre udenlandske hære. I denne forbindelse, kan nævnes Remington geværet til den danske hær, Smith & Wesson til Zarens Rusland, Winchester til Tyrkiet og et utal andre lande. Den dag idag, er det helt almindeligt i visse stater, at almindelige mennesker er i besiddelse af mindst ét skydevåben til at forsvare sig med. For mit vedkommende, var der ikke tale om, at skulle forsvare mig, eller skyde med våben. Nej, det er interessen for historien bag våbenet. Men våben kan også være lidt kedelige at fremvise i sig selv, så derfor begyndte jeg at samle tilbehør til våben. Det har til tider været vanskeligt, for gamle tøj og støvler m.m. - var og er - i de fleste tilfælde smidt ud eller slidt op i brug. I 1990 lykkedes det at etablere det først våbenmuseum oppe i 2. sals højde på den gamle hovedbygning på Egholm. Det blev et dejligt museum oppe mellem de gamle tagspær og man kunne røre ved tingene. Jeg kunne gå op om aftenen 14

15 og pudse lidt våben inden jeg gik i seng. Jeg har nævnt, at jeg var begyndt at samle tilbehør; jeg har nogle US militær våben fra 2. verdenskrig. Hvad ville så ikke være mere naturligt, end at sænke en fuld køreklar Willys Jeep ned gennem taget?? Men er man samler så er man samler! Og selv om man har nok, så skal der nok være den der lille dims, man slet ikke kan leve uden. På denne måde, blev loftet på 20 år, fyldt op til at være et depot. I 2010 startede en ny epoke for museet. Der blev besluttet, at bygge en bunkers inde i en gammel lade. Det tog et helt år før den stod færdig. Den ny bunkers blev godkendt af Politiet, som formentlig Danmarks største våbenskab. Herefter gik yderligere et år med at flytte alle våben og tilbehør til det nye museum. Den 12. august 2012 stod museet færdig. En drøm var gået i opfyldelse: - at kunne dele hele herligheden med offentligheden. Når man kommer indenfor, starter udstillingen med danske og tyske soldater, materiel fra den 9. april Herefter kører udstillingen med såvel engelske, russiske og amerikanske soldater. Dette tema afsluttes med en udstilling fra modstandsbevægelsen med tilhørende nedkastningsmateriel. Ja sågar er der bygget en stue fra krigens tid, hvori der er iscenesat en del arbejde fra modstandstiden. Herefter fortsætter man ind i en såkaldt western afdeling, som udover at huse Autoriseret Kloakmester 15

16 en diligence og en fuldt udstoppet bisontyr, inkluderer de antikke våben og tilbehør fra den tid. Naturligvis er der ligeledes en stor samling af jagtvåben og tilbehør. Her findes en udstilling fra et krybskytte hjem, som viser nogle forskellige krybskyttevåben. Jeg ville gerne fortælle om alle effekterne på museet, men det bliver for omfattende her. Jeg kan blot afslutningsvis nævne nogle få ting; Flaget fra Hitlers førebunkers i Berlin, Saddam Husseins revolver eller gasmasker til heste er også at finde på Egholm Museum. Vi glæder os til at vise museet frem. Se vor hjemmeside for information om åbningstider, priser mv. På: Nye tiltag: Inden for halvandet år, vil museet blive udvidet med en stor hal, som foruden at skulle fungere som spise/mødelokale, også kommer til at rumme en udstilling fra Berlin i 1945, hvor den russiske tank, T34, ruller ind over førerbunkeren, og hvor de tyske drenge forsøgte at stoppe den russiske krigsmaskine med simple våben. Ole Falck Egholm Museum Alt det du mangler... Vi byder dig velkommen til Borrevejlecenteret, hvor vi bl.a. kan tilbyde et stort udvalg af dagligvarer til, frisk brød fra bageren, blomster, benzin samt mulighed for overnatning på vores campingplads....helt lokalt! Skal du have gæster? Vi tilbyder overnatning i luksus hytter, egen campingvogn eller telt Borrevejle centeret Borrevejlecenteret - Hornsherredvej Kirke Såby - Tlf Fax borrevejlecenteret.dk 16

17 Nina Sahl fortæller om sine første år på Bramsnæsvigskolen del. Bramsnæsvigskolen blev født 2. april 1963, og dens forældre var Ejby Skole, Rye Skole og Kirke Sonnerup Skole. Derfor fik skolen navnet Rye-Sonnerup Centralskole, for den lå i daværende Rye-Sonnerup Kommune. Den ligger smukt, lige op til skoven, så tæt på, at der måtte en dispensation til. Det var en 7 klasset Nina Sahl skole, med en 8. almen klasse, mens realklasseeleverne blev sendt til Kirke Hyllinge. Daværende skoleinspektør Kristian Olsen havde været førstelærer i Ejby Skole, de andre lærere fra de gamle skoler var Christian Carstensen, Poul Gregersen, Birthe Gregersen og småbørnslærerinde Else Hansen. Derefter kom Bent Frederiksen, Inger Mølvig (senere Nordberg-Hansen), Bodil Troldborg og Birger Müller. Jeg blev Lærerne på Rye-Sonnerup Centralskole: Bent frederiksen, Poul Gregersen, Christian Carstensen, Kristian Olsen, Bodil Troldborg, Birger Müller, Else Hansen, Inger Nordberg-Hansen, Anne Bodil Hune, Birthe Gregersen, Nina Sahl 17

18 ansat 1. jan Til håndarbejde havde man faglærer Molly Ingerslev. Skolen var usædvanlig smuk og velindrettet og det var en fryd at arbejde der, da eleverne var velopdragne og forældrekredsen positiv. Forældrene kom, når skolen kaldte, men overlod ellers trygt deres børn i lærernes varetægt uden at blande sig. Jeg kom fra København og fandt stedet, fordi lærermangel fik kommunerne til at tilbyde lærerboliger. Bag skolen var der bygget 6 fine tjenesteboliger, men jeg fik tilbudt en lejebolig, som var en anelse dyrere, ca. 300 kr. om måneden. Den blev dog først færdigbygget et år senere, så vi flyttede ind i Sonnerup gamle skole. Det var noget af en forandring at flytte fra 2 værelser i Hvidovre til en hel skole fra 1915 på flere hundrede kvadratmeter med lærerbolig, en mindre lærerindebolig, 2 klasseværelser, loftsværelser og en uhyggelig kælder med et ustemt klaver, myg i tusindvis og fede skrubtudser. Fri råderet over det hele samt en enorm have med smukke, gamle træer bl.a. et overdådigt tulipantræ og en kæmpebuksbom med en ugle i. På det tidspunkt var der ingen udstykning i Sonnerup, på Ordrupvej var der 1 gult hus, det var alt. Langs Englerupvejen lå en lille stribe huse kaldet koreahusene, fordi der havde været 18

19 ufred husene imellem på samme tidspunkt som koreakrigen Vi ankom d. 20. december, og to dage senere havde jeg fundet en børnepasning til 4årige Marianne og 5 måneder gamle Eva. På Vestervang boede et par, som gerne ville passe dem, og de var vant til børn, for de havde selv 12. Jeg vil aldrig glemme den 1. skoledag. Det havde sneet og skolebussen hentede mig. Alle børn fra 1. til 4. klasse, som havde over 2 km til skole blev fragtet i skolebus, så var der andre regler, når de blev ældre. Det var Per fra Hafniaruterne, der kørte. Han sagde god morgen til hvert barn, som høfligt svarede, gjorde de det ikke, så kom de ikke med bussen. Børnene sad stille og småsnakkede, og vi kørte fra Sonnerup mod Rye. Peter fra Rødskildegård var for sent på den, han kom storkende på ski hen ad markvejen, og Per ventede, mens Peter fik skiene af, stillede dem op ad træet og med et stort smil og et Godmorgen kom ind i bussen. Solen var lige stået op, den skinnede mellem træerne i skoven og sneen glitrede og gnistrede. Pludselig stoppede Per, et rådyr krydsede vejen, alle tav og nød synet og så kørte vi videre. Jeg troede, jeg var kommet i Paradis. Da vi kom til skolen, blev jeg pænt modtaget på lærerværelset og så gik alle hen til sangsalen for at synge morgensang. Her skulle jeg præsenteres og Lærer Olsen bad mig komme op til sig. Jeg krydsede salen, og da hørte jeg en susen og mumlen og blev klar over, at jeg vist havde taget det forkerte tøj på. Jeg var københavnersmart i farvestrålende, stormønstrede buksestrømper med tilsvarende bluse og kort nederdel, det var man ikke lige vant til. Men de vænnede sig da til min tøjstil, også mine hot-pants! Jeg blev klasselærer til en vidunderlig 3. klasse, som bestyrkede mig i, at lærergerningen var mit kald og det blev det de næste 44 år. Vi diskuterede meget og her er et eks. Hans-Henning fortalte, at han havde kørt alje ud. Det hedder ajle, sagde jeg. Børnene lo, og troede ikke på mig. Jeg fortalte dem forskellen på ajle og alge, men de var ikke overbeviste. Torben sagde: Fru Sahl, hvor er det, du kommer fra? Jeg ved godt, at jeg er københavner. Det kan godt være, at I siger alje, men I skal vide, at det hedder ajle, så I kan stave det rigtigt, for hvis I bestiller en ajlebeholder, så skal sælgeren ikke grine ad jer og tænke: Igen en af de bondeknolde, som ikke kender forskel på alge og ajle Snakken gik lidt endnu, så siger Steen: Fru Sahl, skal vi så ikke kalde det for ko-pis og komme videre! I oktober 66 overtog vi Inger Nordbergs hus, da hun flyttede til præstegården, og vi fik 4 herlige år på Hyllebjerget. Siden sommerferien havde vi ung pige, Bitte, hentet fra skolen. Tænk at ansætte en ung pige på år, og forvente, at hun passede 2 børn og gjorde rent. Hun klarede det, men det ville ikke være muligt i dag. Vi havde unge 19

20 Min første 8. klasse 1966 piger til 1972, det gjorde selvfølgelig også, at jeg havde mere overskud til skolen. Kommunekontoret var i plejehjemmets bygning, og lærerne måtte hver den sidste dag i måneden hente deres løn der i kontanter, som var hentet samme dag i sparekassen. På kontoret residerede kæmner Ågesen og Peter Vang, som jeg altid kun så bred og mægtig fra ryggen. Af og til så jeg også sognerådsformand Søren Sørensen Sild, men vi talte ikke mange ord sammen. Skolen havde allerede nogle traditioner: Skolekomedie, skoleafslutning med gymnastikopvisning, lejrskole til Bornholm, sommerudflugt, luciaoptog, juleafslutning, fanesang på valdemarsdag, morgensang og sidst, men ikke mindst sanglege. Dødsstødet for ordentlig lærergerning, nemlig optælling af timer, var endnu ikke indført, så vi trak alle på samme hammel, når noget skulle laves og havde fri, når arbejdet var udført. Vi arbejdede 6 dage om ugen og kunne for det meste gå hjem før kl. 14. Så var skolen tom og blev gjort rent af lokale damer, som også var mødre til elever. De satte en ære i, at skolen var pæn og ren. Skulle der være fest, 20

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om:

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Nyt fra skolelederen Hilsen fra Bodil Nyt fra forældrebestyrelsen Skolekomedie Hold krudtet tørt Lucia 2011 Fyrværkeri råd Bagsiden

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere