THISTED BYRÅD THISTED BYRÅD. REFERAT fra møde i THISTED BYRÅD kl i byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THISTED BYRÅD THISTED BYRÅD. REFERAT fra møde i THISTED BYRÅD kl i byrådssalen"

Transkript

1 REFERAT fra møde i kl i byrådssalen Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove Olesen, Henning Holm, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Jens Vestergaard, Jørgen Østerby Pedersen, Ketty Sørensen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Mogens Kruse, Morten Bo Bertelsen, Nora Hornstrup, Ole Christensen, Ole Westergaard, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Povl Bojer, Preben Dahlgaard, Susanne Olander Mødet hævet kl Side 198

2 Indholdsfortegnelse: Åbne efterretningssager Strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland Åbne beslutningssager Dispensation fra lokalplan nr. 311 E-1 til om- og tilbygning til eksisterende virksomhed Valgsteder i Thisted Kommune Valg af stedfortræder til repræsentantskabet i Nordjyllands Trafikselskab Erhvervsudvalget. Udbetaling af kørselsgodtgørelse til medlemmerne Færdiggørelse af byggemodning - Kirsebærvænget Ledningsarbejder i forbindelse med I. P. Jacobsen centeret - Anlægsbevilling Sammenhængende børnepolitik Rolighedshallen - betaling for løsning af gulvproblemer, anlægsbevilling Bofællesskabet Højtoftevej - anlægsbevilling Bofællesskabet Fjordlystvej - anlægsbevilling Bofællesskabet Algade (Koldbyvang) - anlægsbevilling Rosen - Planteværkstedet ved Thyværkstedet - anlægsbevilling Bilagsliste...1 Side 199

3 ÅBNE EFTERRETNINGSSAGER 73. Strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland. J.nr.: A09 Sagsid: Sagsbehandler: HY Åben sag Sagsfremstilling: Ved brev af 28. februar 2007 har Region Nordjylland fremsendt udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland, bilag nr og Thisted Kommune har som høringspart udfærdiget vedlagte forslag til høringssvar, bilag nr Omsorgsdirektøren oplyser, at der er søgt om udsættelse med besvarelsen til efter fristen den 15. april Kommunaldirektøren fremsender høringssvaret til økonomiudvalgets stillingtagen. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Jens Kr. Yde Høringssvaret godkendt med visse justeringer. Endelig udgave af høringssvaret: Høringssvar vedr. strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland Region Nordjylland har den 28. februar 2007 fremsendt udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland og anmodet om et høringssvar. Overordnet finder Thisted Kommune, at planen indeholder mange gode betragtninger i forhold til modernisering og effektivisering af sygehusvæsenet i regionen. Her lægges ikke mindst vægt på, at tiltagene sigter mod at bevare og udbygge regionens muligheder for at give regionens borgere et kvalitativt godt tilbud i nærområderne. Endvidere finder Thisted Kommune, at planen tager højde for den lægefaglige og sygehusmæssige udvikling på såvel kort som på lang sigt, således at man vil kunne klare sig i konkurrence med såvel andre offentlige som private udbydere af sygehusydelser. Akutmodtagelsen: Thisted Kommune vil indledningsvis tilkendegive stor tilfredshed med, at Sygehus Thy- Mors er tiltænkt en af de tre fælles akutmodtagelser, der etableres i regionen. Thisted Kommune er enig i, at den endelige plan bør fokusere på et højt kvalificeret beredskab på sygehuse med akutmodtagelse, og det må også forventes, at dette får effekt på kvaliteten af ydelserne. Side 200

4 Thisted Kommune kan derfor støtte forslaget om at fastholde et sygehus med akutberedskab i Thy-Mors delen af Region Nordjylland bl.a. med begrundelse i de geografiske forhold. Det er Thisted Kommunes opfattelse, at de allerede eksisterende funktioner på Sygehus Thy-Mors suppleret med de i strukturplanen foreslåede ændringer vil give et beredskab, som vil være bæredygtig og med høj kvalitet i udførelsen af opgaverne. Endvidere er der enighed om, at en forudsætning for fortsat høj kvalitet i behandlingen af borgerne er, at en evt. nedlæggelse af sygehuse følges op af en opgradering af det præhospitale beredskab. Strukturplanen foreslår derfor forbedret lægebilordning, flere akutbiler, samt opkvalificering af ambulancepersonalet. Med baggrund i de geografiske forhold er det vigtigt at sikre, at alle borgere uanset bopæl - får en service, som tager højde herfor. Indsatser til at nedbringe antal akutte indlæggelser og liggetider: Thisted Kommune finder, at planen rummer en række gode initiativer, som der er behov for at bearbejde nærmere i et samarbejder mellem Region og kommuner, og vi indgår gerne i arbejdsgrupper med henblik på afklaring og udformning af de konkrete tiltag herunder en afklaring af de økonomiske aspekter. Repræsentanter for Byrådet og forvaltningen deltog i debatmødet i Thisted d. 26. marts 2007 og under mødet blev det oplyst, at kortere indlæggelsestider skulle modvirke konsekvenserne ved lukningen af 90 medicinske og 33 kirurgiske pladser. I den forbindelse blev der fra paneldeltagernes side henvist til kommunernes forpligtelse på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, hvori var en forventning om, at kommunerne kunne bidrage til den kortere indlæggelsestid ved hjemtage patienter tidligere - og således indgå i Regionens handlingsplan. Thisted Kommune skal derfor gøre opmærksom på, at kommunerne ikke økonomisk er blevet kompenseret for at løse denne type opgaver, og i fald at sådanne tilbud skal etableres i kommunalt regi, forudsætter dette økonomisk bistand andetsteds fra reelt vil dette formentlig betyde regional eller statslig medfinansiering. Afslutningsvis skal Thisted Kommune endnu engang tilkendegive, at vi er indstillet på at bidrage positivt i det videre arbejde i forbindelse med planens gennemførelse. Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Side 201

5 ÅBNE BESLUTNINGSSAGER 74. Dispensation fra lokalplan nr. 311 E-1 til om- og tilbygning til eksisterende virksomhed. J.nr.: P19 Sagsid: Sagsbehandler: HTB Åben sag Sagsfremstilling: Byrådsmedlemmerne Peter Skriver Nielsen og Mogens Kruse har bedt om at denne sag forelægges byrådet på førstkommende møde. Sagsfremstillingen fra mødet i miljø- og teknikudvalget: Forvaltningen har den 14. december 2006 modtaget revideret tegningsmateriale fra Nordvesttegnestuen v. Arkitekt Ib Larsen på vegne af Sjørring Maskinfabrik A/S, hvor der anmodes om en principiel stillingtagen til en tilbygning til den eksisterende virksomhed. Virksomheden har adresse på Sjørringvigvej 4, beliggende på matr. nr. 7z, Sjørring by, Sjørring. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 311 E-1, som indeholder bestemmelser omkring bebyggelsens omfang og placering. Forhistorien er følgende: I juli 2006 retter ansøger på vegne af Sjørring Maskinfabrik A/S henvendelse til forvaltningen om en principiel godkendelse af om- og tilbygning til virksomheden. Forvaltningen foretager en nabohøring hos to berørte naboer, hvis ejendomme er beliggende i umiddelbar nærhed til det ansøgte byggeri, herunder Søndergårdsvej 5 og Søndergårdsvej 7. Forvaltningen foretager ikke nabohøring vedr. fællesarealet, idet det pågældende areal tilhører kommunen og ikke er overtaget af grundejerforeningen på Søndergårdsvej. Tilbygningen er planlagt beliggende mod fællesarealet og en mindre ombygning ligger indenfor det eksisterende bygningskompleks. I nabohøringen fremgår, at den planlagte tilbygning angives til at være 11,75 m i højden og overskrider herved den angivne maksimale højde i lokalplanen med 3,75 m. Den foretagne nabohøring medfører protester fra de berørte naboer. Fra virksomhedens side tages der initiativ til et møde for naboerne, hvor der redegøres for fremtidige planer for virksomheden. November 2006 meddeles det fra virksomhedens side, at man ønsker at ændre på det planlagte byggeri mht. en nedsættelse af højden på byggeriet for at imødegå indsigelserne fra naboerne. Der fremsendes revideret tegningsmateriale i december 2006, hvori der ansøges om principiel godkendelse af byggeriet. Se kortbilag over området og de berørte ejendomme, eksisterende forhold, notat nr og nyt byggeri, notat nr Se vedlagte skrivelse fra Sjørring Maskinfabrik A/S, se brev nr Forvaltningen fremsender nabohøring til de to naboer, samt tegningsmateriale og det fremgår af nabohøringen, at der er tale om en dispensation fra lokalplanen i forhold til det eksisterende byggeri på i alt 0,5 m i højden og i forhold til det nye Side 202

6 byggeri er der tale om en dispensation fra lokalplanen på i alt 1,25 m. Se bemærkninger fra naboerne, brev nr og brev nr , hvoraf det ses, at der tages afstand fra dispensation til lokalplanen. Disse bemærkninger er fremsendt til virksomheden til orientering og for kommentarer hertil. Der er fra virksomhedens side fremsendt kommentarer, hvori det anføres, at ansøgningen fastholdes, idet det giver det mest effektive flow i virksomheden. Forvaltningen vurderer, at der bør dispenseres fra lokalplan nr. 311 E-1 til den ansøgte tilbygning og ombygning. Der er tale om en dispensation fra lokalplanens bestemmelser omkring højden af byggeriet og selve byggefeltet i forhold til de berørte naboer og til fællesarealet, hvad angår det nordvestlige hjørne af ejendommen. Det fremgår af lokalplanens bestemmelser: 7.1. Bebyggelsen må kun opføres i 1 etage og indenfor de byggefelter og højder, som fremgår af kortbilag Indenfor de på kortbilag 2, med følgende signaturer viste byggefelter, må bygningshøjder ikke overstige følgende højder over terræn (niveauplan). Med (stregsignatur markeret) 7,5 m. Med (stregsignatur markeret) 11 m. Med (stregsignatur markeret) 14 m. Med hensyn til 11 m og 14 m grænsen bestemmes, at højden af det fremtidige byggeri ikke må være højere end det eksisterende byggeri, som har en tagkote på ca. 29,00 m. Særlige bygningsdele, som skorstene og ventilationsanlæg og lignende kan dog tillades opført i en højde, som efter bygningsmyndighedens skøn er nødvendig til den pågældende anvendelse, og hvor det kan ske uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Kortbilag 2 er indscannet og kan ses på sagen, notat nr Forvaltningen har vurderet, at kortbilaget ikke er entydigt omkring hvad der er byggefelter og hvad der højdeafgrænsning. Der er i forvejen en stor bygningsmasse på ejendommen, og lokalplan nr. 311 E-1 giver yderligere mulighed for bebyggelse af ejendommen til erhvervsformål. Teknisk forvaltning indstiller: at der meddeles dispensation fra lokalplan nr. 311 E-1 til det ansøgte byggeri. Side 203

7 Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den : Enstemmigt godkendt som indstillet. Beslutning fra møde i den : Forslag fra Mogens Kruse, jfr. sagens bilag, forkastet med stemmerne 24-1 (Mogens Kruse). Peter Skriver Nielsen og Preben Dahlgaard undlod at stemme. Forslag fra Mogens Kruse: Byrådet tager kompetencen tilbage til fornyet behandling i sagen om dispensationsansøgning fra lokalplan nr. 311 E-1 til om- og tilbygning til eksisterende virksomhed. Side 204

8 75. Valgsteder i Thisted Kommune. J.nr.: G12 Sagsid: Sagsbehandler: ANNN Åben sag Sagsfremstilling: I de gamle Thisted, Sydthy og Hanstholm Kommuner var der i alt 26 valgsteder: Valgsted Stemmeberettiget ved sidste valg (Gl. Thisted) Thisted Harring-Stagstrup Hillerslev-Kåstrup 799 Hundborg-Jannerup 841 Vorupør 575 Nors-Tved Sennels 946 Sjørring-Thorsted Skjoldborg-Kallerup 512 Snedsted-Nørhå Sønderhå-Hørsted 331 Thisted Landsogn Vang-Tvorup 339 Ø. og V. Vandet-Skinnerup 464 Øsløs-Vesløs-Arup 964 Østerild-Hunstrup 916 Side 205

9 (Gl. Sydthy) Bedsted Hurup Koldby Vestervig Ydby (Gl. Hanstholm) Hanstholm Ræhr/Vigsø 808 Klitmøller 646 Frøstrup 874 Lild 246 Fremsendes økonomiudvalget til drøftelse for så vidt angår antallet af valgsteder Ny Thisted Kommune. Kommunaldirektøren anbefaler, at man fastsætter en grænse om antallet af stemmeberettigede vælgere for opretholdelse af et valgsted. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Henning Holm, Erik Hove Olesen Forvaltningen udarbejder oplæg. Morten Bo Bertelsen finder ikke anledning hertil. Forvaltningen fremsender forslag til fordeling af valgsteder. Farvekopi af kort vedlægges. Side 206

10 Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Jens Kr. Yde 4 medlemmer indstiller, at valgdistrikterne fra de 3 gl. kommuner fastholdes. 2 medlemmer Henning Holm og Arne Hyldahl indstiller, at der sker en indskrænkning, jf. eksempelvis eksemplet fra sagen. Beslutning fra møde i den : Økonomiudvalgets flertalsindstilling vedtaget med 22 stemmer mod 4. Henning Holm, Arne Hyldahl, Elsebeth Nielsen og Lene Kjelgaard Jensen. Ketty Sørensen undlod at stemme. Side 207

11 76. Valg af stedfortræder til repræsentantskabet i Nordjyllands Trafikselskab. J.nr.: A23 Sagsid: Sagsbehandler: ALK Åben sag Sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget valgte i sit møde den 25. april 2006 byrådsmedlem Ole Westergaard som Thisted Kommunes repræsentant i Nordjyllands Trafikselskab, eller rettelig som medlem af et underudvalg nedsat af Region Nordjyllands Forberedelsesudvalg, som skulle fungere som en forberedende bestyrelse for trafikselskabet i forberedelsesperioden. Ole Westergaard repræsenterede Thisted og Morsø Kommuner. Den 6. december 2006 er der afholdt stiftende repræsentantskabsmøde i NT, hvor vedtægten for NT blev godkendt. Ifølge vedtægten skal repræsentantskabet bestå af et medlem fra hver af de deltagende kommuner valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. På samme vis skal hver kommune udpege en suppleant for repræsentantskabsmedlemmet. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af regionsrådet, og 1 medlem udpeges af den kommune der yder det største årlige tilskud til finansieringen. De resterende 6 medlemmer udpeges af repræsentantskabet. Repræsentantskabet har nedsat en bestyrelse for NT efter vedtægtens 8. Ole Westergaard fra Thisted Kommune er indvalgt i bestyrelsen. Repræsentantskabet skal også vælge en suppleant for hvert bestyrelsesmedlem blandt repræsentantskabets øvrige medlemmer. Poul Rosen fra Morsø Kommune er valgt som bestyrelsessuppleant for Ole Westergaard. På baggrund af den nu vedtagne vedtægt har NT bedt Thisted Kommune om at vælge en suppleant til repræsentantskabet. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Jens Kr. Yde Der fremkommer forslag fra de politiske grupper til byrådets møde. Side 208

12 Beslutning fra møde i den : Jørgen Østerby enstemmigt valgt. Side 209

13 77. Erhvervsudvalget. Udbetaling af kørselsgodtgørelse til medlemmerne. J.nr.: A15 Sagsid: Sagsbehandler: LS Åben sag Sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget besluttede i sit møde den 7. februar 2006, at der i tilknytning til kommunens økonomiudvalg skulle nedsættes et 17, stk. 4- udvalg, vedrørende udvikling indenfor udvalgets områder, især med fokus på erhverv, turisme, beskæftigelse og integration. Erhvervsudvalget er trådt i funktion, og der er vedtaget en forretningsorden for udvalget. Erhvervs- og udviklingsafdelingen er siden hen blevet opmærksom på, at der bør udbetales kørselsgodtgørelse til medlemmerne af Erhvervsudvalget. Det kan oplyses, at der ikke udbetales diæter til medlemmerne af Erhvervsudvalget. Jf. 17,4 i Styrelsesloven er det byrådet der bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. Erhvervs- og udviklingsafdelingen anbefaler, at der udbetales kørselsgodtgørelse til medlemmerne af Erhvervsudvalget, gældende fra 1. januar Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Jens Kr. Yde Anbefales enstemmigt idet beslutningen foreslås gældende for alle 17 stk. 4 udvalg. Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt vedtaget. Side 210

14 78. Færdiggørelse af byggemodning - Kirsebærvænget J.nr.: P20 Sagsid: Sagsbehandler: HAP Åben sag Sagsfremstilling: På Kirsebærvænget i Koldby er der delvist byggemodnet et antal grunde, men byggemodningen er ikke færdiggjort. Der er solgt og bebygget 4 grunde i udstykningen, og derudover er der en eksisterende ejendom. P.t. er der 3 potentielle købere til grunde, og en forudsætning for køb er, at området færdiggøres. En del af vejen er endnu ikke etableret, og den øvrige del er alene etableret som grusvej. Der har været afholdt møde med de nuværende ejere og de potentielle købere med henblik på en afklaring af, om man ønskede byggemodningen færdiggjort i overensstemmelse med den på området tinglyste servitut. De nuværende ejere og eventuelle købere har efterfølgende afleveret en skriftlig henvendelse, med følgende punkter: Der skal anlægges asfalt i hesteskoen og nøglehullet. Der skal anlægges kantsten i hele området. Der skal etableres grønt område i centrum af nøglehullet Der skal opsættes gadelys i hele hesteskoen og i centrum af nøglehullet Der skal beplantes med japanske kirsebærtræer i hesteskoen og ved indkørslen til nøglehullet. etablering af sti mellem grundene 25 ao og 25 ap ønskes asfaltbelagt. Det forventes at ovennævnte er udført med GABlag i belægningen senest pr. 31/ , og at endeligt slidlag er pålagt tidligst 31/ og senest 31/ En del af de nuværende ejere har boet på Kirsebærvænget i flere år, og finder det ikke rimeligt, at Kirsebærvænget som den eneste kommunale udstykning fortsat har grusvej. Det skal samtidig bemærkes, at ovenstående ønsker er i overensstemmelse med dels den på området tinglyste servitut, dels den i forbindelse med planlægning af byggemodningen afholdte konkurrence vedr. udformning af området. Der er ikke i servitutten angivet nogen sti, men denne fremgår af konkurrencematerialet. Det fremgår ligeledes ikke af servitutten, at der skal ske beplantning med kirsebærtræer, men også dette fremgår af konkurrencematerialet, ligesom dette ele- Side 211

15 ment har foranlediget vejnavnet, ligesom grundejerne påpeger, at de netop har erhvervet grunde ud fra disse forhold. Teknisk forvaltning har opgjort udgifterne til færdiggørelse af Kirsebærvænget til kr. Teknisk forvaltning indstiller at at at at færdiggørelse af byggemodningen på Kirsebærvænget igangsættes, idet drifts- og anlægsafdelingen vurderer tidspunktet for udførelse af de forskellige arbejder der i forbindelse med færdiggørelse af de enkelte arbejder sker overdragelse til grundejerforeningen, idet ejerne af parceller skal være indstillet på at grundejerforeningen stiftes i forbindelse med færdiggørelse af de enkelte arbejder. teknisk forvaltning bemyndiges til at antage lavestbydende efter indhentning af tilbud på de enkelte arbejder der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. hertil, og at beløbet finansieres af rådighedssum til udstykninger. Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den : Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Jens Kr. Yde Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt vedtaget. Side 212

16 79. Ledningsarbejder i forbindelse med I. P. Jacobsen centeret - Anlægsbevilling J.nr.: P20 Sagsid: Sagsbehandler: EJH Åben sag Sagsfremstilling: Forsyningsafdelingen har både vand- og kloakledninger der krydser Store Torv, disse ledninger skal ligges om for at give plads til P-kælderen. Vand og kloak skal godskrives for den restlevetid rørene har og modsat skal bygherren honoreres for forlængelsen af rørenes levetid, for at finde en nem og pragmatisk aftale hvor der ikke skal sendes fakturaer mellem bygherren og Thisted Kommune er det aftalt at bygherren afholder alle graveomkostninger mod at Thisted kommune leverer rør, brøndgods og svejsearbejder. Budgetoverslagene ser således ud: Vand Rør Ventiler, fittings m.v Egne arbejder incl. svejsning Usikkerhed ~10% I alt Ud fra kendte licitationsresultater vurderes det at gravearbejder der afholdes af bygherren andrager kr Kloak Rør og brønde, tilbud fra KWH Øvrige rør og brønde i små dimensioner Tæthedsprøvning Usikkerhed ~10% I alt Grave- og sikringsarbejder i forbindelse med kloakrørene er meget vanskelige at estimere men et kvalificeret skøn er at omkostningerne er i størrelsesordenen 0,6-0,7 mio. kr. For at fremme arbejderne er det aftalt med bygherren at dennes jordentreprenør også udfører gravearbejderne i forbindelse med lægning af vand- og kloakrør på lige fod med øvrige ledningsarbejder Teknisk forvaltning indstiller: at at der meddeles anlægs bevillinger hhv for vand og for kloak, bevilling for vand financiers af Udskiftning af vandledninger restrådighedssum udgør herefter , og Side 213

17 at bevilling for kloak finansieres af Byggemodning 2007 Rådighedssum restrådighedssum udgør herefter Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den : Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Jens Kr. Yde Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt vedtaget. Side 214

18 80. Sammenhængende børnepolitik J.nr.: P22 Sagsid: Sagsbehandler: JC Åben sag Sagsfremstilling: Sagen er tidligere behandlet på børne-, familie- og kulturudvalgets møde den 6. februar En ændring i lov om social service, som trådte i kraft den 1. januar 2006 betyder, at alle kommuner skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik. Formålet er at sikre sammenhængen mellem det generelle forebyggende arbejde for alle børn og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Kravet om en sammenhængende børnepolitik indgår i en større reformpakke, som har til formål at styrke arbejdet for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børne-, unge og familiepolitik for Thisted Kommune indeholder de overordnede værdier og rammer for, hvordan der skal arbejdes forebyggende med alle børn, unge og familier. Der er i politikken lagt særligt vægt på den rolle som normaltilbuddene f.eks. dagtilbud og skoler skal spille i det forebyggende arbejde. Der er skitseret en struktur for det forebyggende og tværfaglige arbejde, som skal sikre sammenhæng i arbejdet med børn og unge og med særlig vægt på børn, unge og familiers behov for særlig støtte. Intentioner og mål i den sammenhængende børne-, unge og familiepolitik er målrettet alle børn, unge og familier, som har bopæl i kommunen. De overordnede værdier i politikken afspejles i de enkelte tilbud gennem virksomhedsplaner, pædagogiske læreplaner i dagtilbud, standarder, handleplaner, elevplaner m.v. samt den måde hvorpå der arbejdes i de enkelte distrikter, team m.v. Processen. Forløbet med dannelse af den sammenhængende børnepolitik er tilrettelagt jf. dagsordenspunkt på udvalgets møde den 6. februar 2007, således at den bliver kort og intensiv. Arbejdet og tilrettelæggelsen af politikken er påbegyndt ultimo 2006, hvor den nedsatte styregruppe består af forvaltningens chefgruppe samt medarbejdere fra pædagogisk udviklingsafdeling. Konsulentvirksomheden Pythea er tilknyttet arbejdet med udformning af den sammenhængende børnepolitik. Med henblik på at optimere processens forløb er der løbende udarbejdet et mere og mere fyldestgørende udkast til en sammenhængende børne-, unge og familiepolitik, som en bredere og bredere kreds har forholdt sig til jævnfør nedenstående figur. Side 215

19 Temamøderne undervejs er afholdt med en deltagerkreds, som er bredt sammensat af fagpersoner inden for alle grene af børne- og ungeområdet. I alt har ca. 60 ledere/nøglepersoner bidraget med input i dannelsen af udkastet, som fremlægges til politisk behandling. I forløbet er denne gruppe endvidere opfordret til at informere og debattere forløb og indhold undervejs i andre fora f.eks. på personalemøder og ledermøder. Alle ledere på børne- og ungeområdet er fra forløbets start adviseret om den planlagte høringsfase, således der kan tilrettelægges møder i brugerbestyrelser, personalegrupper m.v. I overensstemmelse med styregruppens ønske er der endvidere indlagt en længere høringsfase på i alt 5 uger, således alle aktører på børne- og ungeområdet får forbedret mulighed for at forholde sig til materialet. Forløb Inddragelse Udkast til en sammenhængende børne- unge og familiepolitik (14. januar) Tilrettet udkast (2. marts) Tilrettet udkast (11. marts) Deltagere i temamøder Tilrettet udkast (22. marts) Styregruppe Styregruppe Styregruppe Styregruppe Deltagere i temamøder Politisk niveau/udvalget Tilrettet udkast (28. marts) HØRINGSFASE 28. marts 3. maj Tilrettet udkast (15. maj) Styregruppe Deltagere i temamøder + øvrige institutioner og tilbud til aldersgruppen Borgere Politisk niveau/udvalget Endelige sammenhængende børneunge og familiepolitik Oplæg til sammenhængende børnepolitik er vedlagt som bilag. Side 216

20 Forvaltningen anbefaler, at - oplæg til sammenhængende børnepolitik sendes til høring og at høringsfasen tilrettelægges således at der sendes høringsskrivelse til samtlige bestyrelser og medarbejdergrupper på kommunale og private skoler og dagtilbud, dagplejen, ungdomsskolen, tandplejen, SSP. Herudover trykkes et antal eksemplarer til fremlæggelse på kommunens biblioteker samt kommunens hjemmeside med opfordring til borgerne om at forholde sig til børnepolitikken. Styregruppen deltager i mødet med 6 personer kl Bilag: Udkast til børnepolitik 11. marts 2007 (652185) Beslutning fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET den : Poul Erik Skov Anbefaling godkendt. Indstilling: Til orientering. Beslutning fra møde i SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET den : Nora Hornstrup, Susanne Olander Enstemmigt besluttet, at der ikke er forslag til ændringer af det udarbejdede forslag til sammenhængende børnepolitik. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Jens Kr. Yde Anbefales enstemmigt. Side 217

21 Beslutning fra møde i OMSORGSUDVALGET den : Til efterretning. Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt vedtaget. Side 218

22 81. Rolighedshallen - betaling for løsning af gulvproblemer, anlægsbevilling. J.nr.: P19 Sagsid: Sagsbehandler: BN Åben sag Sagsfremstilling: Rolighedshallen har i en årrække haft problemer med gulvbelægningen i den oprindelige hal. I brev af 23. august meddeler hallen dog at problemet nu er løst og man anmoder Thisted kommune om det opgjorte beløb med begrundelse i overtagelse af en bygning med skjulte fejl og mangler. I brevet beskrives hvorledes man i samarbejde med gulventreprenøren har arbejdet på at få løst problemet og til slut fandt årsagen via en specialist på området. I brevet skrives der således: Ingeniørens rapport fastslår fugtproblemer fra overfladevand, hvorefter rørføringen herfor TV inspiceres. Her findes årsagen til hele problemet, idet det viser sig, at rørene fra nedløbsbrøndene fører ind under hal gulvet og ender blindt i et rent kridtlag. Det er netop i dette område af hallen, at gulvet slår buler. På baggrund af ovennævnte besluttedes det at omlægge rørføringen for overfladevand rundt om hele hallen. Efterfølgende har det vist sig, at fugtproblemerne er forsvundet og gulvet er faldet til. Der mangler herefter kun udbedring af 10m2 gulv på grund af prøveudtagninger og betonboringer. Den korte version af historien er at Thisted byråd på et møde 3. februar 1987 godkendte en indstilling om opførelse af hal ved rolighedsskolen og den 25. maj 1987 godkendte en indstilling om overdragelse af hallen til den selvejende institution Rolighedshallen. Rolighedshallen har opgjort deres omkostninger i forbindelse med gulvproblemerne til kr ekskl. moms. Som nævnt indledningsvis har Rolighedshallen et ønske om at Thisted kommune godtgør beløbet. Teknisk forvaltning indstiller, at sagen drøftes. Side 219

23 Beslutning fra møde i UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ den : 4 medlemmer Anton Odgaard, Ruth Scharling, Leif Kaihøj og Vagn Nørgaard indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på beløbet finansieret af kassen. 3 medlemmer Ove Hegnhøj, Hans Korsgaard og Svend Heiselberg anbefaler, at sagen sendes til børne- og kulturudvalget til videre behandling. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Enstemmigt godkendt at oversende sagen til børne- og kulturudvalget. Beslutning fra møde i Børne-, Familie- og Kulturudvalget den : Behandles i forbindelse med budgetlægning for Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde den Bestyrelsen for den selvejende institution Rolighedshallen klager over Børne-, familie- og kulturudvalgets beslutning således: Med henvisning til brev af 28. februar 2007 fra Børne- og Kulturforvaltningen må vi med beklagelse konstatere, at Børne- familie- og kulturudvalget har besluttet at søge udgiften på kr ,00, i forbindelse med vores gulvproblemer, optaget i anlægsbudgettet for Denne afgørelse står vi meget uforstående overfor, idet vi var den opfattelse, at sagen var bevilget, jfr. beslutningerne af i Udvalget for Teknik og Miljø og i Økonomiudvalget. Bilag heraf vedlagt. Vi finder det vigtigt at oplyse, at vi har forhørt os om sagen i okt., nov. og dec. 2006, men fik her oplyst, at man ikke kunne finde sagen. Vi anmoder derfor venligst om, at sagen må blive genoptaget til fornyet behandling, idet vi finder nuværende afgørelse utilfredsstillende. Side 220

24 Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Jens Kr. Yde Enstemmigt vedtaget at indstille, at der til projektet gives et anlægstilskud på kr finansieret af kassebeholdningen. Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt vedtaget. Side 221

25 82. Bofællesskabet Højtoftevej - anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid: Sagsbehandler: BN Åben sag Sagsfremstilling: Hermed fremlægges den endelige bevillingssag for projektet bofællesskabet Højtoftevej i Thisted. Sagen er senest blevet behandlet på byrådets ordinære møde tirsdag den 23. januar 2007, hvor man meddelte en foreløbig anlægsbevilling med henblik på at kunne afholde de løbende anlægsudgifter. Efterfølgende er sagen blevet bearbejdet på fælles byggeudvalgsmøder for de 4 tidligere amts projekter og af kommunernes revisionsafdeling. På grundlag af ovenstående kan der nu opstilles et endeligt anlægsbudget, som ser således ud. Anlægsudgift jævnfør anlægsbudget af 14/ (Amtet) Almene boliger Servicearealer inkl. moms ekskl. moms Grund- og bygningsværdi Grundudgifter incl. tilslutningsafgifter Håndværkerudgifter Omkostninger m.v Anlægsudgifter i alt jævnfør anlægsbudget Værdi af eksisterende grund og bygninger jf. anlægsbevilling Anlægsudgift efter reduktion af grund- og bygningsværdi Maksimal støtteberettiget anskaffelsessum skema B (925 m2 á kr.) Anlægsbevillinger til færdiggørelse (kommunen) Forventet samlet anlægsudgift jf. bevilling Tillæg oplyst af ejendomsafdelingen jf. mail af marts 2007 Indeksregulering udover fastprisperioden (skønnet) Forventet anlægsudgift incl. tillæg og indeksreguleringer Forbrug pr. 31.december Anlægsbevilling til færdiggørelse Anlægsbevilling 23. januar 2007 Thisted kommune Justering af anlægsbe Side 222

26 villing Financiering af boligdel: Lån med ydelsesstøtte 91% Kommunal grundkapital 7% Beboerindskud 2% Kommunal nettoøkonomi: Kommunal grundkapital 7% Kommunal merudgift - overskridelse af max. støtteberettiget anskaf.sum "Salg" af egen grund Overskud (-)/Underskud (+) Etablering af servicearealer excl. grund- og bygningsværdi Nettoindtægt før tilskud Servicearealtilskud 12 boliger á kr. Samlet kommunal nettoindtægt Tallene viser at dette byggeri overskrider den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum. Overskridelsen er en ren kommunal finansiering. Når der oven i den opgørelse som foreligger fra KR på overgangen fra amts og til kommuneprojekt, ligger en udgift udregnet i teknisk forvaltnings regi, drejer det sig for dette projekts vedkommende om udgifter til: Ekstra fjernvarmetilslutning Loftlifte i 2 lejligheder Automatik på en lejligheds dør Tilslutningsudgifter til det administrative EDB net Udgifter i forbindelse med måleraflæsninger og tilslutningsudgifter Kaldeanlæg Tilslutning til tdc kabel tv Ekstra tilsynsudgifter ejerlejlighedsopdeling administrationsudgift Indkøb af løst inventar Side 223

27 Som det fremgår af opstillingen, er der tale om en reduktion i forhold til den midlertidige bevilling på servicedelen og en stor forøgelse på boligdelen, i forhold til den bevilling der blev givet den 23. januar Den store forøgelse hænger sammen med, at dette projekt er igangsat meget senere end oprindelig planlagt. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med afdækningen af de økonomiske forhold omkring projektet også har været foretaget vurderinger af den projektøkonomi som byggeledelsen har som grundlag for sit daglige arbejde. Byggeriet er på sit højeste lige nu, og der har været udgifter til blandt andet vinterforanstaltninger, men det ser ud til, at byggeriet er i en god rytme. Byggeudvalget har på sit møde den 28. marts 2007 tiltrådt ovennævnte opstilling. Teknisk forvaltning indstiller: at at der til boligdelen meddeles en anlægsbevilling på kr således, at bevillingen til boligdelen efterfølgende vil udgøre kr der til servicedelen meddeles en negativ anlægsbevilling på kr således, at bevillingen til servicedelen efterfølgende udgør kr at der meddeles en indtægtsbevilling til serviceareal tilskud på kr Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den : Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Jens Kr. Yde Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt vedtaget. Side 224

28 83. Bofællesskabet Fjordlystvej - anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid: Sagsbehandler: BN Åben sag Sagsfremstilling: Hermed fremlægges den endelige bevillingssag for projektet bofællesskabet Fjordlystvej (Bjergbo) i Thisted. Sagen er senest blevet behandlet på byrådets ordinære møde tirsdag den 23. januar 2007, hvor man meddelte en foreløbig anlægsbevilling med henblik på at kunne afholde de løbende anlægsudgifter. Efterfølgende er sagen blevet bearbejdet på fælles byggeudvalgsmøder for de 4 tidligere amts projekter og af kommunernes revisionsafdeling. På grundlag af ovenstående kan der nu opstilles et endeligt anlægsbudget, som ser således ud. Anlægsudgift jævnfør anlægsbudget af 14/ (amtet) Almene bol Servicearealer Gl. Møllehus inkl. moms ekskl. moms ekskl. moms Grund- og bygningsværdi Grundudgifter incl. tilslutningsafgifter Håndværkerudgifter Omkostninger m.v Anlægsudgifter i alt jævnfør anlægsbudget Maks støtteberettiget anskafsum skema B (1.760 m2 á kr.) Anlægsbevillinger til færdiggørelse (kommunen) Forventet samlet anlægsudgift jævnfør bevilling Tillæg oplyst af ejendomsafdelingen jf. mail af 22. marts Indeksregulering udover fastprisperioden (skønnet) Forventet anlægsudgift incl. tillæg og indeksreguleringer Forbrug pr. 31.december Anlægsbevilling til færdiggørelse Anlægsbevilling af 23. januar 2007 i Thisted kommune Justering af anlægsbevilling Side 225

29 Financiering af boligdel: Lån med ydelsesstøtte 91% Kommunal grundkapital 7% Beboerindskud 2% Kommunal nettoøkonomi: Kommunal grundkapital 7% "Salg" af egen grund og bygning Overskud (-)/Underskud (+) Etablering af servicearealer excl. grund- og bygningsværdi Etablering af Gl. Møllehus Nettoudgift før tilskud Servicearealtilskud til 22 boliger á kr. Grundkapitaltilskud til venteliste- og erstatningsboliger Satspuljetilskud - merudgifter til service og pleje Samlet kommunal nettoudgift Når der oven i den opgørelse som foreligger fra KR på overgangen fra amts og til kommuneprojekt, ligger en udgift udregnet i teknisk forvaltnings regi, drejer det sig for dette projekts vedkommende om udgifter til: Ekstra fundering på grund af blød bund (opfyld) Ekstra fjernvarmetilslutning Loftlifte i 4 lejligheder Automatik på 3 lejligheds døre Tilslutningsudgifter til det administrative EDB net Udgifter i forbindelse med måleraflæsninger og tilslutningsudgifter Kaldeanlæg Tilslutning til tdc kabel tv Ekstra tilsynsudgifter ejerlejlighedsopdeling administrationsudgift opsætning af hegn Indkøb af løst inventar Som det fremgår af opstillingen, er der tale om et tillæg til anlægsbevillingen i forhold til den midlertidige bevilling, der blev givet den 23. januar Det skal bemærkes, at der i forbindelse med afdækningen af de økonomiske forhold omkring projektet også har været foretaget vurderinger af den projektøkonomi som byggeledelsen har som grundlag for sit daglige arbejde. Side 226

30 Byggeriet er langt fremme, så det er vurderingen, at byggeriet kan føres til vejs ende inden for anlægsbevillingens rammer. Med hensyn til den kommunale nettoøkonomi er det således, at der ud over de almindelige tilskudsbeløb på kr pr. boligenhed også er opnået tilskud fra de særlige satspuljemidler og desuden tilskud til venteliste og erstatningsboliger. Det skal understreges, at der i nærværende sagsfremstilling ikke er indregnet de ændringer, der måtte blive resultatet af de drøftelser er pågår omkring Platanvej 14 (Gl. Møllehus) og Platanvej 16 (Kumlhøj). Byggeudvalget har på sit møde den 28. marts 2007 tiltrådt ovennævnte opstilling. Teknisk forvaltning indstiller: at at der til boligdelen meddeles en anlægsbevilling på kr således, at bevillingen til boligdelen efterfølgende vil udgøre kr der til servicedelen meddeles en anlægsbevilling på kr således, at bevillingen til servicedelen efterfølgende udgør kr = , at der meddeles en indtægtsbevilling til serviceareal tilskud på kr , at der meddeles en indtægtsbevilling til grundkapitaltilskud på kr , og at der meddeles en indtægtsbevilling til satspuljetilskud på kr Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den : Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Jens Kr. Yde Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt vedtaget. Side 227

31 84. Bofællesskabet Algade (Koldbyvang) - anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid: Sagsbehandler: BN Åben sag Sagsfremstilling: Hermed fremlægges den endelige bevillingssag for projektet bofællesskabet Algade i Koldby. Sagen er senest blevet behandlet på byrådets ordinære møde tirsdag den 23. januar 2007, hvor man meddelte en foreløbig anlægsbevilling med henblik på at kunne afholde de løbende anlægsudgifter. Efterfølgende er sagen blevet bearbejdet på fælles byggeudvalgsmøder for de 4 tidligere amts projekter og af kommunernes revisionsafdeling. På grundlag af ovenstående kan der nu opstilles et endeligt anlægsbudget, som ser således ud. Anlægsudgift jævnfør overslag af (Amtet) Almene boliger Servicearealer inkl. moms ekskl. moms Grund- og bygningsværdi Grundudgifter incl. tilslutningsafgifter Håndværkerudgifter Omkostninger m.v Anlægsudgifter i alt jævnfør anlægsbudget Maksimal støtteberettiget anskaffelsessum skema B (1.278 m2 á kr.) Anlægsbevillinger til færdiggørelse (kommunen) Forventet samlet anlægsudgift jævnfør bevilling Tillæg og ønsker oplyst af ejendomsafdelingen jf. mail af 22. marts Indeksregulering udover fastprisperioden (skønnet) Forventet anlægsudgift incl. tillæg og indeksreguleringer Anlægsbevilling til løst inventar i fællesarealer Samlet anlægsbevilling i alt Forbrug pr. 31.december Anlægsbevilling til færdiggørelse Anlægsbevilling af 23 januar 2007 i Thisted kommune Justering af anlægsbevilling Side 228

32 Financiering af boligdel: Lån med ydelsesstøtte 91% Kommunal grundkapital 7% Beboerindskud 2% Kommunal nettoøkonomi: Kommunal grundkapital 7% "Salg" af egen grund Overskud (-)/Underskud (+) Etablering af servicearealer incl. løst inventar Nettoudgift før tilskud Servicearealtilskud 16 boliger á kr Grundkapitaltilskud til venteliste- og erstatningsboliger jf. skema B Satspuljetilskud - merudgifter til service og pleje Samlet kommunal nettoudgift Når der oven i den opgørelse som foreligger fra KR på overgangen fra amts og til kommuneprojekt, ligger en udgift udregnet i teknisk forvaltnings regi, drejer det sig for dette projekts vedkommende om udgifter til: Tilslutningsudgifter til det administrative EDB net Udgifter i forbindelse med måleraflæsninger og tilslutningsudgifter Kaldeanlæg Tilslutning til tdc kabel tv Ekstra tilsynsudgifter ejerlejlighedsopdeling administrationsudgift skiltning, postkasser og ekstra låse Som det fremgår af opstillingen, er der tale om en reduktion i forhold til den midlertidige bevilling på boligdelen og en lille forøgelse på servicedelen i forhold til den bevilling, der blev givet den 23. januar Det skal bemærkes, at der i forbindelse med afdækningen af de økonomiske forhold omkring projektet også har været foretaget vurderinger af den projektøkonomi som byggeledelsen har som grundlag for sit daglige arbejde. Byggeriet på Algade er ved at være afsluttet, og vi påregner, at projektet kan føres frem til afslutning uden overskridelse på denne konto. Indkøb af inventar til Algade er sket i amtet. Side 229

33 Med hensyn til den kommunale nettoøkonomi er det således, at der ud over de almindelige tilskudsbeløb på kr pr. boligenhed også er opnået tilskud fra de særlige satspuljemidler og desuden tilskud til venteliste og erstatningsboliger. Huslejen forventes på grundlag af anlægsøkonomien at komme til at ligge på ca. kr. 875 kr. m2/år. Byggeudvalget har på sit møde den 28. marts 2007 tiltrådt ovennævnte opstilling. Teknisk forvaltning indstiller: at at der til boligdelen meddeles en negativ anlægsbevilling på kr således, at bevillingen til boligdelen efterfølgende vil udgøre kr der til servicedelen meddeles en anlægsbevilling på kr således, at bevillingen til servicedelen efterfølgende udgør kr at der meddeles en indtægtsbevilling til serviceareal tilskud på kr at der meddeles en indtægtsbevilling til grundkapitaltilskud på kr at der meddeles en indtægtsbevilling til satspuljetilskud på kr Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den : Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Jens Kr. Yde Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt vedtaget. Side 230

34 85. Rosen - Planteværkstedet ved Thyværkstedet - anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid: Sagsbehandler: BN Åben sag Sagsfremstilling: Hermed fremlægges den endelige bevillings sag for anlægsprojektet Rosen. Sagen er senest blevet behandlet på Byrådets ordinære møde tirsdag den 23. januar 2007, hvor man meddelte en foreløbig anlægsbevilling med henblik på at kunne afholde de løbende anlægsudgifter. Efterfølgende er sagen blevet bearbejdet på fælles byggeudvalgsmøder for de 4 tidligere amtsprojekter og af kommunernes revisionsafdeling. På grundlag af ovenstående kan der nu opstilles et endeligt anlægsbudget for projektet, som ser således ud. Anlægsbevilling givet i Viborg amt kr Tillæg i Thisted kommune regi kr Anlægsbudget i Thisted kommune regi kr Bogført udgift i Viborg Amt kr Restbudget til betaling i Thisted kommune kr Thisted kommune bevilling af 23. januar 2007 kr Reduktion af anlægsbevilling kr Når der oven i den opgørelse som foreligger fra KR på overgangen fra amts og til kommuneprojekt, ligger en udgift udregnet i teknisk forvaltnings regi, drejer det sig for dette projekts vedkommende om udgifter til: Tilslutningsudgifter til det administrative EDB net Udgifter i forbindelse med måleraflæsninger og tilslutningsudgifter administrative udgifter til blandt andet revision Som det fremgår af opstillingen, er der tale om en reduktion i forhold til den midlertidige bevilling, der blev givet den 23. januar 2007 Det skal bemærkes, at der i forbindelse med afdækningen af de økonomiske forhold omkring projektet naturligvis også har været foretaget vurderinger af den projektøkonomi som byggeledelsen har som grundlag for sit daglige arbejde. Intet tyder på at der vil komme overskridelser på denne del, og forbrug af kontoen for uforudsigelige udgifter vil ske ud fra de regler, som er fastlagt i forretningsgang for kommunale byggerier. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at byggeudvalget på sit seneste møde den 28. marts har tiltrådt, at der af beløbet til uforudsigelige udgifter afholdes et beløb til opsætning af et brugt drivhus. Oprindelig var der et større drivhusbyggeri med i projektet. Side 231

35 Teknisk forvaltning indstiller: at at der meddeles en negativ anlægsbevilling på kr ,00 således, at den samlede anlægsbevilling lyder på kr der af beløbet til uforudsigelige udgifter afholdes udgifter til opsætning af brugt drivhus. Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den : Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Jens Kr. Yde Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt vedtaget. Side 232

36 BILAGSLISTE 80. Sammenhængende børnepolitik 1. Udkast til børnepolitik Side 1

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove

Læs mere

Referat. fra mødet den 22-01-2008 kl. 19.00 i byrådssalen

Referat. fra mødet den 22-01-2008 kl. 19.00 i byrådssalen Refer fra mødet den kl. 19.00 i byrådssalen Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove Olesen, Henning Holm, Ib Poulsen,

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 4/4/2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 4/4/2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED BYRÅD REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Viggo Iversen, Arne Kaspersen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove Olesen, Henning

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 8.30 i Teknisk Forvaltning, Hurup - mødelokale 1 Medlemmer: Arne Hyldahl, Arnold Larsen, Benny B. Christensen, Bjarne Holm,, Morten Bo Bertelsen, Viggo Iversen Mødet hævet kl.:

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted.

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted. HANDICAPRÅDET Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Thisted. Medlemmer: Arnold Larsen, Bente Mathiasen, Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger,

Læs mere

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN Tillægsreferat fra mødet den kl. 15.00 i THY HALLEN Medlemmer: Anne Marie Munk, Britta Gade, Eigil Boye, Heinz Hvid, Jens Vestergaard Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Morten Bach Andersen, Steffen

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 18. DECEMBER 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor TILLÆGS Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Poul Hvass Hansen, Per Skovmose Mødet

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 14.05 Side 285 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

REFERAT fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET kl i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C.

REFERAT fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET kl i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C. THISTED BYRÅD REFERAT fra møde i kl. 16.00 i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C. Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bach, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat. fra mødet den 03-09-2009 kl. 17.00 i mødelokale C

Referat. fra mødet den 03-09-2009 kl. 17.00 i mødelokale C Referat fra mødet den kl. 17.00 i mødelokale C Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Erik Hove Olesen, Henning Holm, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Morten Bo Bertelsen Afbud: Ingen Mødet hævet kl.: Side

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Referat fra mødet den kl. 14.00 i socialdirektørens kontor Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Ida Pedersen, Jørgen Østerby Pedersen, Ole Christensen, Peter Sørensen Afbud: Mødet hævet kl.: 16.55 Side 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Referat Tillægsdagsorden

Referat Tillægsdagsorden Referat Tillægsdagsorden fra mødet den kl. 13.00 i Mødelokale H Medlemmer: Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard Afbud: Mødet hævet kl.: 18.00 Side 437 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 10. august 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Skolesag Lukket sag 2. Styrkelse af ledelseskvaliteten

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

Helhedsorienteret, koordineret og

Helhedsorienteret, koordineret og Kommissorium for udarbejdelse af integrationspolitik I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at udarbejde et nyt forslag til en integrationspolitik igangsættes en involverende proces,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere