Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 445 Offentligt Evaluering af frikommuneforsøg Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Gladsaxe Kommune Afleveret april 2016

2 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 1 Indhold 1. Sammenfatning og konklusion Beskrivelse af forsøget... 5 Indledning... 5 Baggrund... 5 Alkoholbehandling i Gladsaxe Kommune... 6 Forsøgets indsatser i Gladsaxe Kommune Programteori: Indsats og virkning Evalueringsmetode... 9 Metode og fremgangsmåde Forsøgets resultater...10 Resultater...10 Hvem søger ekstern ambulant alkoholbehandling?...10 Balancering af kommunens udgifter til ekstern ambulant alkoholbehandling...12 Indsigt i kvalitet og resultater af behandlingsforløb...13 Underretninger omkring børn under 18 år...14 Konklusion Vurdering/anbefaling

3 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 2 1. Sammenfatning og konklusion Beskrivelse af forsøget Med forsøget ønsker Gladsaxe Kommune at undersøge, hvad der sker, hvis borgere, der bruger rusmidler, ligestilles, således at bevillingsgrundlag og behandlingstilbud bliver ensartet og transparent, uanset om borgeren modtager behandling for alkohol- eller stofmisbrug. Forsøget giver kommunen mulighed for systematisk indsigt i det grundlag, den eksterne leverandør opstiller for behandlingen, samt i behandlingsplan, målsætning og resultater af behandlingen. Ligeledes ønsker kommunen ud fra et helhedsorienteret perspektiv at sikre borgeren den hjælp, borgeren har krav på, f.eks. med hensyn til job og bolig og ikke mindst, at hjemmeboende børn under 18 år sikres rettidig opmærksomhed. Grundlaget for forsøget er således, at borgere i Gladsaxe Kommune, der ønsker råd og vejledning i relation til problematisk forbrug af alkohol, fortsat skal kunne vælge at være anonyme i forhold til råd og vejledning. Medens borgere, der ønsker kommunalt finansieret ambulant alkoholbehandling, ikke kan oppebære anonymitet i forsøgsperioden. Men borgerne kan fortsat vælge mellem godkendte ambulante behandlingstilbud. Kommunens forventninger til forsøget er således: Indsigt i kvalitet og resultater af behandlingsforløb En stigning i antal underretninger omkring hjemmeboende børn. En balancering af kommunens udgifter til ekstern ambulant alkoholbehandling For at belyse om forventningerne indfries, er der gennem frikommuneperioden gennemført stikprøvekontrol i tilfældigt udvalgte sager, hvor socialfaglige anamneser, behandlingsplaner og statusnotater er blevet gennemgået. Herudover anvendes oplysninger om antal borgere i ambulant alkoholbehandling fordelt på køn, forsørgelsesgrundlag, hjemmeboende børn og evt. underretninger herom. Yderligere er der gennemført kontrol af fakturer på ambulant alkoholbehandling fremsendt til Gladsaxe Kommune. Resultater Det konkluderes i evalueringen, at borgere, der søger ekstern ambulant alkoholbehandling, adskiller sig fra gruppen af borgere, der aktuelt benytter Gladsaxe Kommunes eget alkoholbehandlingstilbud i Rusmiddelcentret. I gruppen af borgere, der søger ekstern alkoholbehandling, er der flere kvinder og flere borgere med egen virksomhed eller lønindtægt. Gladsaxe Kommune har med frikommuneforsøget opnået en større indsigt i kvalitet og resultater af de behandlingsforløb, der iværksættes hos eksterne leverandører. Det opleves yderligere, at de eksterne leverandører også selv er blevet mere fokuserede på dokumentation, behandlingsintensitet, progression og varighed af behandlingen. Forsøget har yderligere medført, at der er etableret et samarbejdsforum mellem 2

4 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 3 Rusmiddelcenteret og Lænke-ambulatorierne med det sigte at forbedre samarbejde og kvalitet af behandlingen. Det kan også konkluderes, at systematisk indhentning af betalingstilsagn, behandlingsplaner og statusnotater ligestiller borgere, der søger alkoholbehandling og stofbehandling og giver kommunen mulighed for at følge progression og kvalitet i den givne behandling. Kravene hindrer ikke borgerens mulighed for valg af leverandør, og behandlingsgarantien kan fortsat overholdes. Hvad angår målet om en øget underretning om børn under 18 år, konkluderes det, at der i frikommuneperioden ikke er sket den forventede stigning i antal underretninger. I forlængelse heraf er erfaringen fra projektet dog, at ophævelse af anonymitet giver kommunen mulighed for at følge op på leverandørens fokus på hjemmeboende børns trivsel. Lænkeambulatorierne oplyser, at der i perioden er fem gladsaxeborgere, der har fravalgt ambulant alkoholbehandling hos dem, da de ikke kunne oppebære anonymitet. Da borgerne er anonyme, kan det ikke oplyses, om der er børn under 18 år i hjemmet og om det har haft betydning for borgerens fravalg. I relation til det økonomiske aspekt af ophævelsen af retten til anonym alkoholbehandling, kan det konkluderes, at der er sket en balancering af udgifterne forbundet med ekstern ambulant alkoholbehandling i den forstand, at udgifterne har ligget rimeligt stabilt gennem frikommuneperioden med ganske små udsving mellem årene. De samlede udgifter til ekstern ambulant alkoholbehandling er faldet markant fra 2012 til 2013, hvor udgifterne reduceres med knap 1,1 mio. kr. Dette følger det markante fald i antal borgere, der modtager ekstern ambulant behandling efter påbegyndelsen af frikommuneforsøget. Det meget markante fald og ikke mindst kreditnotaer for i alt kr. i 2013 og 2014 (jf. tabel 1 i kap. 5) kan sandsynligvis tilskrives en øget opfølgning og dermed regulering fra leverandørernes side. En anden erfaring i projektperioden er, at kravet om indhentning af betalingstilsagn i forbindelse med eksterne ambulant alkoholbehandling, ikke er en hindring for borgerens valg mellem eksterne godkendte leverandører og overholdelse af behandlingsgarantien. Dog har nogle mindre eksterne leverandører behov for gentagende kontakt og forklaringer med hensyn til procedurer, som i en indkøringsfase kan opleves som en barriere for leverandøren. I nogle få tilfælde er denne proces langvarig og kan tolkes i retning af manglende interesse i at levere de ønskede oplysninger, som rækker ud over borgerens interesse i anonymitet. Gennemgang af fakturaer og enhedspriser viser, at der er store prisforskelle for ekstern ambulant alkoholbehandling, og at beskrivelserne af behandlingsydelserne ikke er transparente. Priserne for en måneds behandling varierer fra kr. til mere end kr. 3

5 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 4 Anbefaling på baggrund af forsøget Det er Gladsaxes vurdering, at der er væsentlige udfordringer og problemstillinger forbundet med anonym ambulant alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens 141. For at ligestille borgere, der søger behandling for brug af rusmidler, uanset hvilket rusmiddel, og for at sikre borgerens bredere ret til kommunale ydelser, herunder rettidig opmærksomhed for borgerens hjemmeboende børn, bør den generelle ret til anonymitet ophæves. Skal mulighed for anonymitet ikke ophæves fuldt ud, kan der med fordel søges inspiration i det seneste anonyme behandlingstilbud til stofmisbrugere i henhold til Servicelovens 101a. Her imødekommes væsentlige dele af udfordringerne, som de ses ift. sundhedslovens 141. På grund af de gode kvalitative resultater, Gladsaxe har opnået i forsøgsperioden, har Gladsaxe valgt at benytte muligheden for at forlænge forsøget frem til Forsøget vil ud over denne evaluering også indgå i den nationale evaluering af forsøg på rusmiddelområdet på tværs af frikommunerne. 4

6 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 5 2. Beskrivelse af forsøget Indledning Gladsaxe og Gentofte ansøgte i frikommuneforsøgets tredje ansøgningsrunde om lov til at kopiere Fredensborg kommunes forsøg med ophævelse af retten til anonym ambulant alkoholbehandling. Forsøget blev igangsat per 1. oktober Med forsøget ønsker Gladsaxe Kommune at ligestille borgere, der bruger rusmidler, således at bevillingsgrundlag og behandlingstilbud bliver ensartet og transparent. Forsøget giver kommunen mulighed for systematisk indsigt i det grundlag den eksterne leverandør opstiller for behandlingen samt behandlingsplan, målsætning og resultater af behandlingen. Ligeledes ønsker kommunen ud fra et helhedsorienteret perspektiv, for at sikre borgeren den hjælp, borgeren har krav på f.eks. med hensyn til job og bolig og ikke mindst for, at hjemmeboende børn under 18 år sikres rettidig opmærksomhed. Grundlaget for forsøget er således, at borgere i Gladsaxe Kommune, der ønsker råd og vejledning i relation til problematisk forbrug af alkohol, fortsat skal kunne vælge at være anonyme i forhold til råd og vejledning. Medens borgere, der ønsker kommunalt finansieret ambulant alkoholbehandling, ikke kan oppebære anonymitet i forsøgsperioden. Borgeren kan fortsat vælge mellem godkendte ambulante behandlingstilbud. Baggrund Borgere, der ønsker ambulant alkoholbehandling, kan med udgangspunkt i Sundhedsloven 141 rette henvendelse til et godkendt ambulant behandlingssted efter eget ønske, og vælge at være anonym. Hjemkommunen har således betalingsforpligtelsen, men har ikke indflydelse på borgerens valg mellem godkendte ambulante behandlingstilbud. For stofmisbrugere i Gladsaxe Kommune gælder det, med udgangspunkt i Serviceloven 101, at der foreligger en tværfaglig udredning og behandlingsplan forud for borgerens valg mellem sammenlignelige, godkendte ambulante behandlingstilbud eventuelt ved ekstern leverandør. Dermed sikres sammenhængen mellem borgerens behandlingsbehov og tilbuddet og kommunen opnår indsigt i udviklingen i behandlingen samt dens resultater. Rusmiddelcentrets erfaringer er, at % af borgerne har problemer med blandingsmisbrug, hvilket giver leverandøren mulighed for selv at prioritere, hvilken lovgivning borgeren skal tilbydes behandling i henhold til. Formålet med forsøget var således at: Ligestille borgere uanset, hvilket rusmiddel borgeren ønsker behandling for. Sikre borgere, der ønsker ambulant alkoholbehandling ensartede vilkår og bevillingsgrundlag. 5

7 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 6 Give kommunen mulighed for at følge udviklingen i og resultater af behandling. Sikre borgere med behov herfor en helhedsorienteret kommunal indsats, herunder borgerens hjemmeboende børn under 18 år. Alkoholbehandling i Gladsaxe Kommune Per 1. oktober 2013 havde Gladsaxe Kommune 104 borgere i ekstern ambulant alkoholbehandling. Gladsaxe Kommune har, når borgeren har ønsket anonymitet, ikke mulighed for at opnå indsigt i den behandling borgeren modtager, ej heller i udredninger af borgerens behandlingsbehov eller resultater af behandlingen. Langt de fleste borgere i Gladsaxe Kommune, der har benyttet det frie valg med hensyn til leverandør af ambulant alkoholbehandling, har henvendt sig til et Lænke-Ambulatorie. Gladsaxe Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Lænke-ambulatorierne i Danmark om ambulant alkoholbehandling efter 141 i sundhedsloven. Kommunen har hidtil fulgt op på de ambulante alkoholbehandlingstilbud via Tilbudsportalen og fulgt udviklingen i antal borgere og priser via tjek af fakturaer. Samlet set har borgere i Gladsaxe Kommune i 2013 søgt behandling hos 4 forskellige eksterne leverandører. Der har siden 2010, hvor Gladsaxe Kommune etablerede et kommunalt, ambulant alkohol behandlingstilbud, været et jævnt faldende antal borgere, der har foretrukket en ekstern leverandør af alkoholbehandling. Fra 173 borgere i 2010 til 116 i 2012 og 104 borgere i oktober Forsøgets indsatser i Gladsaxe Kommune Der stilles krav om indhentning af betalingstilsagn forud for iværksættelse af kommunalt finasieret ambulant alkoholbehandling. Administration og opfølgning på betalingstilsagn, behandlingsplaner og forsøget i øvrigt er placeret i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter. Betalingstilsagn skal håndteres inden for behandlingsgarantien. Rusmiddelcentret har rusmiddelfaglig og socialfaglig kompetence og er myndighed på rusmiddelområdet. For at gøre borgere i Gladsaxe Kommune opmærksomme på frikommuneforsøget og de ændrede vilkår for ambulant alkoholbehandling, gøres der via lokalpresse og på kommunens hjemmeside opmærksom på, at kommunens borgere ikke længere kan oppebære anonymitet ved deltagelse i ambulant alkoholbehandling. Alle nuværende leverandører af ekstern ambulant alkoholbehandling til borgere i Gladsaxe Kommune gøres via skriftlig henvendelse opmærksom på frikommuneforsøget og den nye procedure. Nye og eksisterende leverandører kan se beskrivelse af både forsøg og de nye procedurer på kommunens hjemmeside. Leverandørerne skal i forsøgsperioden forud for iværksættelse af ambulant alkoholbehandling anmode om betalingstilsagn og fremsende socialfaglig anamnese samt behandlingsplan. 6

8 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 7 Anmodningen skal fremsendes på en dertil udarbejdet skabelon, som downloades fra kommunens hjemmeside. Leverandører skal i forsøgsperioden fremsende status for behandlingsforløb hver 3. måned. Status skal også fremsendes ved anmodning om forlængelse af behandlingsforløb. 7

9 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 8 3. Programteori: Indsats og virkning HVAD? Hvilke aktiviteter indgår i forløbet? Ophævelse af borgerens mulighed for anonymitet ved ambulant alkohol behandling. Krav til leverandør om indhentelse af betalingstilsagn på baggrund af fremsendt udredning og behandlingsplan samt resultater af behandlingen. Løbende formaliseret samarbejde med leverandører. HVORHEN? Hvilke resultater forventes der at komme ud af aktiviteterne? Der forventes en indsigt i kvalitet og resultater af behandlingsforløb Der forventes en stigning i antal underretninger omkring hjemmeboende børn. Der forventes en balancering af kommunens udgifter til ekstern ambulant alkoholbehandling HVORFOR? Hvilken proces sandsynliggør, at man når de forventede resultater? Ophævelse af anonymitet baner vejen for et systematisk og konsekvent krav om opfølgning til leverandører, som skærper det faglige blik for udvikling i og resultater af behandlingsforløbet. Systematisk indsigt i socialfaglig anamnese og behandlingsforløb sikrer borgerens ret til øvrige kommunale ydelser herunder rettidig opmærksomhed på hjemmeboende børn under 18 år. Umiddelbart ligger der ikke noget til hinder for at andre kommuner kan gennemføre tilsvarende proces. HVILKE ANDRE FORHOLD? Er der øvrige forhold, der kan få haft indflydelse på, om indsatsen opnår de forventede resultater? Der er ikke særlige forhold der har påvirket forsøgets gennemførelse. 8

10 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 9 4. Evalueringsmetode Formålet med frikommuneforsøget var at ligestille borgere, der søger behandling for brug af rusmidler uanset, hvilket rusmiddel det drejer sig om. Desuden var formålet at sikre borgere, der søger ambulant alkoholbehandling ensartede vilkår og bevillingsgrundlag, og at kommunen opnår indsigt i forløb og resultater af behandlingen. Yderligere var formålet, at sikre borgerens ret til en helhedsorienteret kommunal indsats herunder rettidig opmærksomhed på hjemmeboende børns trivsel. Kommunen forventer som resultat af frikommuneforsøget at opnå: Indsigt i kvalitet og resultater af ambulante alkoholbehandlingsforløb En stigning i antal underretninger omkring hjemmeboende børn En balancering af kommunens udgifter til ekstern ambulant alkoholbehandling For at belyse, hvordan disse forventninger indfries, indgår følgende data i evalueringen: Data om antal borgere i ambulant alkoholbehandling køn, forsørgelsesgrundlag, hjemmeboende børn og evt. underretninger herom. Gennemgang af stikprøve - socialfaglig anamnese, behandlingsplaner og resultatbeskrivelse fra behandlingssted. (Stikprøve ved tilfældig udvælgelse af ni sager) Data fra fakturakontrol af fremsendte fakturer til Rusmiddelcentret i Gladsaxe. MÅL: Ligestilling af borgere, der søger ambulant behandling for brug af rusmidler, uanset hvilet rusmiddel borgeren søger behandling for. Delmål Indsigt i kvalitet og resultater af ambulante behandlingsforløb Målemetode Data om antal borgere i ambulant alkoholbehandling køn, forsørgelsesgrundlag og hjemmeboende børn. Stikprøvekontrol af socialfaglig anamnese, behandlingsplaner og resultatbeskrivelse fra behandlingssted. (Stikprøve af ni tilfældigt udvalgte sager) Stigning i antal underretninger vedrørende hjemmeboende børn Data om underretning af hjemmeboende børn. Balancering af kommunens udgifter til ekstern alkoholbehandling Gennemgang af data fra fakturakontrol af fremsendte fakturaer til Rusmiddelcenteret i Gladsaxe. 9

11 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 10 Metode og fremgangsmåde Gladsaxe Kommunes frikommuneforsøg om ophævelse af anonymitet i forbindelse med ambulant alkoholbehandling giver ikke mulighed for at etablere en kontrolgruppe så egentlige randomiserede effektmålinger er ikke muligt. De valgte fremgangsmåder er deskriptive på baggrund af: Data om køn, alder, forsørgelsesgrundlag og hjemmeboende børn. Indhentet via socialfaglig anamnese. Gennemgang af fakturer, antal borgere samt antal leverandører over tid. Gennemføres løbende og samles kvartalsvis Stikprøvevis (ca. 10 pr. 100 borgere) gennemgang af socialfaglig anamnese, behandlingsplaner og resultatbeskrivelser fra behandlingsstederne. Gennemgangen fokuserer på overholdelse af behandlingsgaranti og kvalitativ gennemgang af behandlingsplaner, statusnotater og resultater af behandling. Gennemføres hvert halve år. Planlagt stikprøvevis indkaldelse af borgere til fokusgruppe interview om behandlingsforløb, resultater og tilfredshed med deres behandlingsforløb. Er ikke gennemført, da det forudsætter aktivt positivt tilsagn fra borgeren, som ikke menes at være foreneligt med leverandørernes tavshedspligt. 5. Forsøgets resultater Gennemførelse af forsøget samt justeringer Frikommuneforsøgets aktiviteter er gennemført som planlagt. Der var oprindeligt planlagt stikprøvevis indkaldelse af borgere til fokusgruppe interview om behandlingsforløb, resultater og tilfredshed med deres behandlingsforløb. Dette har vist sig ikke at være muligt at gennemføre, da en sådan indkaldelse kræver at borgeren aktivt giver tilsagn til dette og det blev vurderet uforeneligt med leverandørernes tavshedspligt. Som en justering af frikommuneforsøget er der etableret et samarbejdsforum mellem Gladsaxe kommunes rusmiddelcenter og Lænkeambulatorierne i Herlev og Lyngby. Dette samarbejdsforum drøfter systematisk de løbende opgaver og udfordringer i samarbejdet både på ledelsesniveau og omkring sager. Resultater Hvem søger ekstern ambulant alkoholbehandling? 53 borgere med bopæl i Gladsaxe Kommune har pr. juni 2014 søgt ekstern ambulant alkoholbehandling. Heraf er 20 kvinder (38 %) og 33 mænd (62 %). I alt har 18 (34%) af disse, hjemmeboende børn under 18 år. Ligeledes oplyser 21 (37%) borgere, at de har lønindtægt eller selvstændig virksomhed som forsørgelsesgrundlag. Der ses, ikke overraskende, en tendens i retning af, at der er en del kvinder og borgere med hjemmeboende børn samt lønindtægt eller egen virksomhed, der søger ekstern ambulant 10

12 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 11 alkoholbehandling. Dette billede er uændret i den efterfølgende projektperiode. (Tendensen er ikke påvist videnskabeligt, men er dog bekræftet af statistik venligst udlånt af Lænke-ambulatorierne) I nedenstående tabel 1 opgøres antal borgere i ekstern ambulant alkoholbehandling fra 2010 til Gladsaxe Kommune har som følge af ophævelse af anonymitet og krav om indhentning af betalingstilsagn, modtaget krediterede beløb. Beløbene findes i kolonnerne yderst til højre i tabel 1. Tabel 1: Antal borgere i ekstern ambulant alkoholbehandling samt krediterede beløb (til okt.) Antal Antal Antal Antal 4. kvartal Kreditnota 4. kvartal 2013 Kreditnota 2014 Heraf anonyme Antal Antal Antal Kroner Kroner Alkoholcentret, København Frederiksbergcentret Blå Kors Lænken Ballerup Kommune Brydehuset 1 Sundhedsrådgivnin g 2 1 Al-efa Frederiksberg 1 Kirkens Korshær KKUC 1 Helsingør Kommune 1 Behandlingscenter Tjele 1 Nordsjællands Misbrugscenter 1 Lyngby-Tårbæk Kommune 1 Dyscon 2 I alt antal borgere i ekstern alkohol ambulant

13 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 12 Det fremgår af tabel 1, at der sker et jævnt fald i antal borgere, der ønsker ekstern ambulant behandling fra 2010 og frem til oktober Herefter sker en opbremsning i forbindelse med iværksættelse af frikommuneforsøget. Af tabellen fremgår også, at det er ca. 20 % af borgerne, der som udgangspunkt ønsker anonymitet. I forbindelse med iværksættelsen af frikommuneforsøget og kravet om betalingstilsagn forud for fortsat behandling, blev det klart, at nogle af de borgere Gladsaxe Kommune betalte for ikke var hjemmehørende i Gladsaxe Kommune. Det største ophør skete hos Alkoholcentret i København sammen med kreditering af samlet set kr. Faldet i antal borgere i Gladsaxe Kommune, der søger ekstern ambulant alkoholbehandling fra 2014 til 2015 svarer til et lignende fald i antal nye henvendelse fra borgere, der søger alkoholbehandling i Rusmiddelcentret i Gladsaxe. Der ligger således ikke nogen kendt eller umiddelbar årsag til dette fald, som altså også ses blandt borgere i Gladsaxe Kommune, der søger ambulant alkoholbehandling i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter. Faldet kan derfor ikke direkte kobles til ophævelse af muligheden for anonymitet. Gennemgang af fakturaer og ydelsespriser viser store prisforskelle for ekstern ambulant alkoholbehandling og at beskrivelserne af behandlingsydelserne ikke er transparent. Priserne for en måneds behandling varierer mellem kr. til kr. Lænke-ambulatorierne oplyser, at i forbindelse med iværksættelse af frikommuneforsøget i fjerde kvartal 2013 har fem borgere givet udtryk for, at den manglende mulighed for at være anonyme betyder, at de ikke ønsker at fortsætte i kommunalt betalt alkoholbehandling. Balancering af kommunens udgifter til ekstern ambulant alkoholbehandling Af Tabel 2 Fremgår Gladsaxe Kommunes udgifter til ekstern ambulant alkoholbehandling i perioden 2010 til Tabel 2: Udgifter til ekstern ambulant alkoholbehandling Gladsaxe Kommunes udgift til ekstern ambulant alkoholbehandling i henhold til * *Beløbet dækker de 11 første måneder i Beløbet bliver yderlige reguleret i forhold til resterende opkrævninger og leverandørernes endelige priser for året Det ses i tabel 2, at Gladsaxes samlede udgifter til eksterne ambulant alkoholbehandling er faldet markant siden Det mest markante fald i udgifter ses mellem 2012 og 2013, hvor udgifterne reduceres med knap 1,1 mio. kr. Dette følger det markante fald i antal borgere, der modtager ekstern ambulant behandling, i forlængelse af påbegyndelsen af frikommuneforsøget. Det meget markante fald og ikke mindst kreditnotaer for i alt kr. i 2013 og 2014 (jf. tabel 1) kan sandsynligvis tilskrives en øget opfølgning og dermed regulering fra leverandørernes side. 12

14 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 13 Indsigt i kvalitet og resultater af behandlingsforløb Progression og forløb i stikprøven I marts 2014 er ni tilfældigt udvalgte socialfaglige anamneser samt behandlingsplaner blevet gennemgået. Heraf har én sag været ny og behandlingsgarantien er overholdt. Gennemgangen viser mangelfulde eller ingen beskrivelser af målsætninger og resultater af behandlinger i nogle sager. Dette påpeges overfor eksterne leverandører. Kommunens største eksterne leverandør er Lænke-ambulatorierne. For at imødekomme de nævnte problemstillinger har Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter og Lænke-ambulatorierne etableret et fagligt netværk. Netværket har systematisk og løbende kontakt via faste møder mellem udvalgte medarbejdere i Rusmiddelcentret og Lænke-ambulatorierne. Derudover er der etableret et mødeforum på ledelsesniveau. Ultimo oktober 2014 blev de ni udvalgte socialfaglige anamneser igen gennemgået for at følge udviklingen i stikprøvesagerne. Ved gennemgangen ultimo oktober 2014 fremgår det, at i alt fire borgere ikke længere i behandling; En er færdigbehandlet og udskrevet, en borger får nu antabus udleveret ved egen læge, en har fået tilbagefald og for en borger, er der ikke søgt om forlængelse af behandlingsforløbet. Der er derfor suppleret med fem borgere tilfældig udtrukket 24. oktober I stikprøven indgår pr. oktober 2014 således 10 borgere. Heraf har det været muligt at få behandlingsplaner med foreløbig status på syv borgere. I juni 2015 gennemgås de 10 stikprøve-sager. Her ses det, at seks borgere fortsat er i ekstern alkoholbehandling. Én borger har nået sin målsætning og er udskrevet. For tre borgere er der ikke søgt om forlængelse. For to borgeres vedkommende kender Rusmiddelcentret ikke status ved ophør. Én af borgerne er nu i behandling på Rusmiddelcentret. Det vil sige, at i alt syv borgere fortsat er i behandling. Der er ved gennemgangen af sagerne et statusnotat i alle borgersagerne. Stikprøvekontrol og udvikling af samarbejde Ved sagsgennemgangen i juni 2014 findes der som sagt behandlingsplaner med varierende detaljeringsgrad i målsætninger og behandlingsintensiteter. Dette afstedkommer etablering af formaliserede mødefora mellem medarbejdere og ledelse i Lænke-ambulatorierne med relation til Gladsaxe Kommune. Disse mødefora benyttes til at sikre, at borgere får de kommunale tilbud, de har krav på, og at der er opmærksomhed på hjemmeboende børns trivsel. I juli 2015 er der behandlingsplaner og statusnotater for alle borgere i stikprøven i ekstern ambulant behandling. Enkelte eksterne leverandører, hovedsageligt mindre tilbud, har brug for opfølgning for at imødekomme kravet om indhentning af betalingstilsagn og kan opleve det som en udfordring i begyndelsen. Det er dog ingen hindring for borgerens frie valg af leverandør og heller ikke for overholdelse af behandlingsgarantien. Erfaringen på baggrund af stikprøvekontrollen i frikommuneperioden er, at stikprøvevis opfølgning giver relevant indblik i og mulighed for at fastholde kvalitet og progression i behandlingsforløbene. 13

15 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 14 Opmærksomheden har også generel betydning for de øvrige behandlingsforløb, som den eksterne leverandør har for Gladsaxe Kommune. Delkonklusion på stikprøvekontrollen vedrørende indsigt i kvalitet og resultater: Stikprøvevis opfølgning giver kommunen relevant indblik i og mulighed for at fokusere på kvalitet og progression i behandlingsforløbene. Systematisk indhentning af betalingstilsagn, behandlingsplaner og statusnotater ligestiller borgere, der søger alkoholbehandling og stofbehandling og giver kommunen mulighed for at følge progression og kvalitet i den givne behandling. Kravene hindrer ikke borgerens mulighed for valg af leverandør og behandlingsgarantien kan fortsat overholdes. Systematiske koordineringsmøder på ledelsesplan og mellem kolleger fra Rusmiddelcentret og Lænkeambulatorierne giver mulighed for overordnet målrettet samarbejde. Det er Rusmiddelcentrets opfattelse, at eksterne leverandører er blevet mere fokuserede på dokumentation, behandlingsintensitet, progression og varighed af behandlingen. Gladsaxe Kommune har erfaring for, at det er meget få borgere, der som udgangspunkt ønsker anonymitet, når de ønsker ambulant alkoholbehandling. Underretninger omkring børn under 18 år Blandt 14 borgere i stikprøven har fem borgere hjemmeboende eller samkvem med børn under 18 år. Rusmiddelcentret indhenter i alle tilfælde leverandørens vurdering af behov for underretning. Dette har skærpet leverandørernes opmærksom på underretninger og børns trivsel. Lænke-ambulatorierne oplyser, at de ultimo oktober 2014 har indgivet fem underretninger til Gladsaxe Kommune hidtil i projektperioden. Lænke-ambulatorierne oplyser samtidig, at man har fået et øget fokus på børnenes trivsel samt underretninger. Ved projektstart oplyser Lænke-ambulatorierne, at fem borgere adspurgt oplyser, at de ikke ønsker at fortsætte behandling, når de ikke længere kan være anonyme. Da borgerne er anonyme vides det ikke, om der er børn under 18 år i husstanden. Gladsaxe Kommunes Familieafdeling oplyser i juni 2015, at der i alt i 2014 og indtil juni 2015 er indkommet 19 unikke underretninger med relation til alkohol i familien. Heraf er 11 fra Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter, fem fra et Lænke-ambulatorie og tre andre steder fra. Konklusion på stikprøvekontrol vedrørende underretning omkring børn under 18 år: Der er ikke udsving i antallet af underretninger til Gladsaxe Kommunes Familieafdeling med relation til alkohol i familien. Der er således ikke indikation på forandringer i underretningsmønstre i projektperioden. Det er Rusmiddelcentrets opfattelse, at eksterne leverandører generelt har fokus på alkoholbehandling hos den enkelte borger og i mindre grad har fokus på eventuelle børns trivsel. 14

16 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 15 Erfaringen fra projektet er, at ophævelse af anonymitet giver kommunen mulighed for at følge op på leverandørens fokus på hjemmeboende børns trivsel samt underretninger. Lænke-ambulatorierne oplyser som nævnt, at fem gladsaxeborgere har fravalgt ambulant alkoholbehandling hos dem, da de ikke kunne oppebære anonymitet. Da borgerne er anonyme, kan det ikke oplyses, om der er børn under 18 år i hjemmet og om det har haft betydning for borgerens fravalg. Konklusion På baggrund af de gennemførte analyser kan det konkluderes, at Gladsaxe kommune med frikommuneforsøget har opnået en større indsigt i kvalitet og resultater af de behandlingsforløb, der iværksættes hos eksterne leverandører. Det opleves yderligere, at de eksterne leverandører også selv er blevet mere fokuserede på dokumentation, behandlingsintensitet, progression og varighed af behandlingen. Forsøget har yderligere medført, at der er etableret samarbejdsforum mellem Rusmiddelcenteret og Lænke-ambulatorierne med det sigte at forbedre samarbejde og kvalitet af behandlingen. Det kan også konkluderes, at en systematisk indhentning af betalingstilsagn, behandlingsplaner og statusnotater ligestiller borgere, der søger alkoholbehandling og stofbehandling og giver kommunen mulighed for at følge progression og kvalitet i den givne behandling. Kravene hindrer ikke borgerens mulighed for valg af leverandør og behandlingsgarantien kan fortsat overholdes. Vedrørende målet om en øget underretning omkring børn under 18 år, kan det konkluderes, at der i frikommuneperioden ikke er sket den forventede stigning i antal underretninger. I forlængelse heraf er erfaringen fra projektet dog også, at ophævelse af anonymitet giver kommunen mulighed for at følge op på og kvalificerer leverandørens fokus på hjemmeboende børns trivsel. I relation til det økonomiske aspekt af ophævelsen af retten til anonym alkoholbehandling, kan det konkluderes, at der er sket en balancering i udgifterne forbundet med ekstern ambulant alkoholbehandling i den forstand, at udgifterne har ligget rimeligt stabilt gennem frikommuneperioden med ganske små udsving mellem årene. De samlede udgifter til eksterne ambulant alkoholbehandling oplever et markant fald fra 2012 til 2013, hvor udgifterne reduceres med knap 1,1 mio. kr. Det meget markante fald og ikke mindst kreditnotaer for i alt kr. i 2013 og 2014 (jf. tabel 1) kan sandsynligvis tilskrives en øget opfølgning og dermed regulering fra leverandørernes side, som en direkte konsekvens af ophævelsen af borgerens ret til anonymitet og kravet om indhentning af betalingstilsagn. Gennemgang af fakturaer og enhedspriser viser store prisforskelle for ekstern ambulant alkoholbehandling og at beskrivelserne af behandlingsydelserne ikke er transparent. Priserne for en måneds behandling varierer fra kr. til mere end kr. En anden erfaring i projektperioden er, at kravet ikke er en hindring for borgerens valg mellem eksterne godkendte leverandører og overholdelse af behandlingsgarantien. Dog har nogle mindre eksterne 15

17 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 16 leverandører behov for gentagende kontakter og forklaringer med hensyn til procedurer, som i en indkøringsfase kan opleves som en barriere for leverandøren. I nogle få tilfælde er denne proces langvarig og kan tolkes i retning af manglende interesse i at levere de ønskede oplysninger, som rækker ud over borgerens interesse i anonymitet. 6. Vurdering/anbefaling På baggrund af gennemførelsen af frikommuneforsøget har Gladsaxe kommune følgende vurdering og anbefaling. Det er i forsøgsperioden blevet klart, at ønskes der ligestilling mellem borgere, uanset hvilket rusmiddel borgeren søger behandling for, er der især to centrale forhold, som gør sig gældende. Retten til at visitere dvs. afdækning af behov og vurdering af behandlingsindsats herunder behandlingsniveau. Retten til anonymitet. Retten til at visitere I Gladsaxe har vi afprøvet en model, hvor leverandøren afdækker behandlingsbehovet og udformer behandlingsplanen samt tilbyder borgeren ydelsen. Kommunen har i forsøget en mulighed for at følge op på leverandørens tilbud, og tilbyde et samarbejde, men det er leverandøren, der på baggrund af borgerens behov i samarbejde med borgeren fastlægger en ambulant indsats. Kommunen har ikke direkte indflydelse på indsats og pris, og kan ikke gøre krav på at følge op på forløbet, hvis ikke leverandøren ønsker et samarbejde. Kommunen er forpligtet til at betale for ekstern ambulant alkoholbehandling, hos godkendte leverandører og hos private leverandører, der har en samarbejdsaftale med en given kommune (jf. dom i sag om Dyscon/Københavns Kommune. Jf. Udskrift af dombogen Københavns Byret dom afsagt i sag nr.bs 33D-3626/2014.) Ønsker man, at borgere og kommuner skal have et kvalificeret og gennemskueligt grundlag for at kunne vælge mellem kvalitativt ligestillede ambulante behandlingsforløb, bør indsatserne beskrives med hensyn til indhold og intensitet samt varighed og pris. Center for Rusmiddelforskning definerer ambulant behandling således: Ambulant behandling: Ambulant behandling kan karakteriseres som et lavintensitets tilbud, hvor sigtet både kan være skadesreduktion eller afholdenhed/stoffrihed. Ydelsen ligger på 2-8 gange om måneden og kan i det enkelte tilfælde derfor variere i intensitet og i tilbud af ydelser. Centrale elementer i ambulant behandling er 16

18 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 17 rådgivning, individuelle samtaleforløb og gruppebehandling, lægekonsultation samt udredning hos en psykolog eller psykiater efter behov. Kilde: God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres? Af Birgit Thylstrup. Udgivet af KL 2009 Tilføjes der ud over dette, at ydelsen er af f.eks. to timers varighed pr. gang samt en ramme for prissætning, vil det give borgeren og kommunerne et reelt gennemskueligt, kvalificeret fagligt/økonomisk grundlag for at sammenligne tilbud, som ikke findes i dag. End ikke på Tilbudsportalen. Retten til anonymitet Med hensyn til anonymitet så er det Rusmiddelcenterets og Lænke-ambulatoriernes erfaringer, at det er få borgere, der som udgangspunkt ønsker anonymitet, når de søger kommunalt finansieret, ambulant alkoholbehandling. Erfaringer fra forsøget er, at hvis borgeren gives en faglig og korrekt information om den generelle tavshedspligt, så er det meget få, der fortsat ønsker at oppebære anonymitet. Det kan imidlertid ikke afvises, at en mindre gruppe borgere med behov for behandling undlader at gå i behandling, hvis muligheden for anonymitet ophæves. Forsøget kan desuden indikere, at nogle udbydere af ambulant alkoholbehandling kan benytte borgerens anonymitet strategisk, således at anonymiteten kommer til at række ud over at tjene borgerens interesser. Der er med forsøget skabt et samarbejde mellem Rusmiddelcentret og de eksterne leverandører, der giver et generelt større fokus på såvel behandlingsforløbet som borgerens behov i bredere forstand, herunder ikke mindst opmærksomhed på rettidig og kvalificeret vurdering af hjemmeboende børns trivsel. Denne forbedring af kvalitet, samarbejde og fokus har betydning for alle borgere i Gladsaxe Kommune, som ønsker ekstern ambulant alkoholbehandling. Denne forbedring af kvalitet i den eksterne ambulante behandling går, efter Gladsaxes kommunes vurdering, forud for sikring af borgerens adgang til anonym ambulant alkoholbehandling. Anbefaling Det er Gladsaxes Kommunes vurdering, at der er væsentlige udfordringer og problemstillinger forbundet med anonym ambulant alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens 141. For at ligestille borgere, der søger behandling for brug af rusmidler, uanset hvilket rusmiddel, og for at sikre borgerens bredere ret til kommunale ydelser, herunder rettidig opmærksomhed for borgerens hjemmeboende børn, bør den generelle ret til anonymitet ophæves. Skal mulighed for anonymitet ikke ophæves fuldt ud, kan der med fordel søges inspiration, i det seneste anonyme behandlingstilbud til en konkret gruppe af stofmisbrugere i henhold til Servicelovens 101a. Her imødekommes væsentlige dele af udfordringerne som de ses ift. sundhedslovens juni 2015 trådte Servicelovens 101a i kraft. Hermed gives borgere, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, mulighed for anonymt at ønske ambulant behandling. 17

19 Evaluering af frikommuneforsøg: Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug side 18 Anonymiteten kan opnås, hvis borgeren ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp efter Serviceloven. Og borgeren kan vælge mellem behandlingstilbud, som kommunen har indgået konkrete aftaler med. Inden for rammerne af den nye 101a i Serviceloven, er det således muligt at tilbyde en konkret gruppe borgere både valgmuligheder og anonymitet samtidig med, at ovennævnte problemstillinger bliver imødegået på en hensigtsmæssig måde. Dermed opnås ligestilling af borgere, uanset hvilket rusmiddel borgeren ønsker behandling for, og kommunen opnår indsigt i behandlingsforløb, resultater af behandlingen samt prisdannelse. Forvaltningen af tilbud efter Servicelovens 101a forudsætter, at borgeren oplyser korrekt og fyldestgørende også med hensyn til hjemmeboende børn. 18

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug

Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 445 Offentligt Evaluering af frikommuneforsøg Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Gentofte Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Vedr. journalnummer

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Vedr. journalnummer Statsforvaltningens udtalelse til en advokat 2015-18992 Dato: 18-11-2016 Vedr. journalnummer 230135 Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune ambulant alkoholbehandling Du har den 12. marts 2015 som advokat

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

EVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØG VEDRØRENDE RETTEN TIL ANONYM AMBULANT ALKOHOLBEHANDLING

EVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØG VEDRØRENDE RETTEN TIL ANONYM AMBULANT ALKOHOLBEHANDLING Til KL og Social- og Indenrigsministeriet Dokumenttype Evalueringsrapport Dato September 2016 EVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØG VEDRØRENDE RETTEN TIL ANONYM AMBULANT ALKOHOLBEHANDLING ALKOHOLBEHANDLING INDHOLD

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE 1. PARTER Mellem Frederikssund Kommune og leverandør: Russtop IVS Jernbanegade 15, 1. th 3600 Frederikssund CVR.nr36 41 02 48 2. JURIDISK

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Standardbetingelser vedr. stofmisbrugsbehandling i KABS

Standardbetingelser vedr. stofmisbrugsbehandling i KABS Standardbetingelser vedr. stofmisbrugsbehandling i KABS Kapitel 1 Omfattede kommuner og retsgrundlag 1. Disse standardbetingelser gælder for kommuner, som ikke har en samarbejdsaftale med KABS. 2. Standardbetingelserne

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Ishøj Kommune. Glostrup Kommune. vedrørende stofmisbrugsbehandling i KABS

Samarbejdsaftale mellem. Ishøj Kommune. Glostrup Kommune. vedrørende stofmisbrugsbehandling i KABS Samarbejdsaftale mellem Ishøj Kommune og Glostrup Kommune vedrørende stofmisbrugsbehandling i KABS Kapitel 1 Formål og målgruppe 1. Formålet med nærværende aftale er at regulere samarbejdet mellem Glostrup

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015 FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Opdateret d. 20 oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Kvalitetsstandarder og servicemål...3

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling...

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling... Notat Sagsnr.: 2015/0008301 Dato: 8. marts 2016 Titel: Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Katrine Skovboel og Signe Dalsgaard Thomsen Vækst og Udvikling Indhold

Læs mere

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Formålet med den sociale stofmisbrugsbehandling er, at borgeren enten opnår stoffrihed, en reduktion eller en stabilisering af stofmisbruget med henblik

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA FOKUS - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA 1 Overblik Spørgeskemaet består af 15 hovedspørgsmål. Til hvert hovedspørgsmål er der et antal underspørgsmål.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af Besk. udvalget Januar 2017 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Lænke-ambulatorierne

Lænke-ambulatorierne Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 396 Offentligt Lænke-ambulatorierne Foretræde for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedrørende den fremtidige alkoholbehandling 6. maj 2014

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere