Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual"

Transkript

1 Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme Brugervejledning Användarmanual

2 ler l bli Brugervejledning Användarmanual ert se / om y en det DK SE Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Elektrisk gulvvarme Installationsvejledning Viktig information angående ert elektriska värmegolv the s, om to Elektrisk golvvärme Installationsvägledning INFO Diagram 14 Vigtig dokumentation / Viktig dokumentation 15 11

3 Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Den gulvvarme De her har købt, er godkendt op imod seneste udgave af standarden EN Som en følge af øgede krav til information om gulvvarme installationen, skal disse instruktioner følges, samt instruktionen i den medfølgende vejledning. Hvor kravene er skærpet, er det informationen på dette ark, der er gældende. Læs den medfølgende dokumentation igennem, inden installationen af gulvvarmen begyndes: Gulvvarmen kan benyttes i fliseklæb, i cement, i selvnivellerende spartelmasse. Det indstøbte varmekabel må også placeres på træ. Gulvvarmen må ikke installeres i vægge eller lofter. Gulvvarmen skal ligge minimum 30mm fra ledende og elektriske installationer. Før gulvvarmen installeres, skal der foreligge en oversigt over ledende og elektriske genstande. Dette er f.eks. ledninger og vandrør Gulvvarmen må ikke placeres ved siden af andre varmekilder, som f.eks. skorstene, lyskilder og varmtvandsføringer. Omgivelsestemperaturen skal være mindst 5 C når gulvvarmen installeres. Hvor der er muligt, bør man sørge for god isolering under gulvvarmen. Dette begrænser unødigt energiforbrug. Gulvvarmen skal installeres på en regulær overflade. Gulvvarmen skal tilsluttes af en autoriseret el-installatør Gulvvarmen skal tilsluttes et HFI eller PHFI på maks. 30mA fejlstrømsbeskyttelse. Hvis flere gulvvarmemåtter eller varmekabler skal forbindes til den samme termostat, skal de parallelforbindes. Placeringen af gulvvarmen, skal vises på en informationstavle i forbindelse med sikringsboksen. Informationstavlen skal vise placeringen af de elførende dele. 2

4 Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Termisk modstand (gulvbelægningen + evt. tæpper og lign.) imellem varmekabler og lokalet må være maksimalt ca. 0,125 m²k/w. Typiske isoleringsværdier: Tynde gulvbelægninger af klinker eller vinyl Medium tykke gulvbelægninger af f.eks. linoleum, vinyl Træ og parketgulve Tykke gulve af træfibre og tæpper 0,035 m²k/w 0,040 m²k/w 0,125 m²k/w 0,175 m²k/w Gulvvarme lagt under trægulve, skal have en gulvsensor installeret. Gulvvarmen skal dækkes med et, til formålet brugbart, støbemateriale. Det kan være fliseklæb, cement, selvnivellerende spartelmasse eller tilsvarende. Støbemassen skal have en massefylde på min. 1500kg/m³ Støbemassen skal have en varmetransmission på min. 1W/mK. Støbemassen skal have ens egenskaber over alt. Støbemassen skal ligges i et min. 5mm tykt lag. Varmekablerne skal være fuldt omstøbt af støbemassen. Luftlommer imellem varmekablet og støbemassen er ikke tilladt. Støbemassen må ikke være isolerende, indeholde luftlommer eller andre isolerende materialer. Installering af gulvvarmen i og på trækonstruktioner skal udføres på en sådan måde, at bevægelser i konstruktionen ikke skader varmekablet. Forsigtighed er påkrævet under installationen, således at kablet ikke skades under arbejdet. Undgå f.eks. at træde på kablet, at tabe genstande på kablet, at genstande, sten, armering eller tilsvarende i støbemassen skader kablet. Undgå folder i og på varmeelementer og varmekabler. 3

5 Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Varmekabler må ikke krydse hinanden. Al varmekabel og samlinger på varmekablet, skal ligge i støbemassen, og være fuldt omstøbt. Installationen af varmekabler skal udføres iht. de gældende nationale regler. Øvrige relevante regler vedr. elektrisk gulvvarme skal overholdes. Elektriske gulvvarmesystemer skal tilsluttes en dobbeltpolet afbryder. Såfremt termostaten er enkeltpolet, skal systemet tilsluttes en dobbeltpolet relæ, som en del af den faste elinstallation. Andre termostater med tilsvarende specifikationer end de ovennævnte må benyttes. Disse er ikke omfattet af systemgodkendelsen, men vil udgøre en fuldt lovlig installation. Maksimal effekt under trægulv er 150W/m² - 230V a.c. (160W/m² - 240V a.c.) Maksimal tilladt effekt pr. kvadratmeter er 200W/m² 4

6 Elektrisk gulvarme Installationsvejledning 1. Lav en skitse over gulvet og angiv, hvordan du vil lægge gulvvarmemåtten. Skitsen vil være til hjælp, ved udlægningen af gulvvarmemåtten og samtidig være din hukommelse i fremtiden. Det er meget vigtigt, at gulvvarmemåtten passer til gulvfladen. Du må aldrig klippe varmekablet over for at gøre gulvvarmemåtten mindre. Få gulvvarmemåtten til at dække gulvfladen mest muligt. Placér aldrig varmekabler tættere på hinanden end 18 mm, og de må aldrig krydse hinanden. Kablet må ikke bøjes i en radius af mindre end 18 mm. Undgå gulvafløb, toiletter, badekar samt permanente skabe, som monteres direkte på gulvet. Undgå også områder hvor du ved, at du skal bore huller i fremtiden. Vær forsigtig ved udlægningen af gulvvarmemåtten for at undgå fejl. Brug altid sko med gummisåler når du går direkte på gulvvarmemåtten. 2. Hvis du ønsker, at tilslutningen mellem gulvvarmemåtten og termostaten skal være usynlig, er du nødt til at skære en rille i væggen, før du lægger din gulvvarmemåtte ud. 3. Rengør gulvet grundigt. Brug altid primer på gulvet før du lægger din gulvvarmemåtte ud. I vådrum skal der bruges en fugtmembran. Træk beskytelsesfolien af den dobbeltklæbende tape samtidig med at gulvvarmemåtten rulles ud. 5

7 Elektrisk gulvarme Installationsvejledning 4. Udlæg gulvvarmemåtten i overensstemmelse med din skitse. Ved udlægning bør rumtemperaturen ikke være under +5 C. har du valgt en termostat med gulvføler, skal du skære en rille, der er bred nok til 2 kabler. Gulvføleren skal placeres minimum 50 cm fra væggen og mellem 2 varmekabler. Ved væggen, skal du klippe nettet forsigtigt (se billede 1) uden at beskadige varmekablet Nu kan du vende gulvvarmemåtten som vist ovenfor (se billede 2) og vælge den retning, der er behov for. Lav et lille hul til 3. samlingen mellem varmekablet og 6. koldkablet. (se billede 3) Samlingen skal også være dækket ligesom gulvvarmemåtten. Samlingen må ikke bøjes. Hele gulvvarmemåtten (det grønne kabel) -inkl. den sorte samling skal være dækket af fliseklæben eller spartelmassen. 5. Pres tapen godt ned mod gulvet og vær sikker på, at gulvvarmemåtten ligger fladt til gulvet, før du dækker den til med fliseklæb eller spartelmasse. 6. Bed din elektriker kontrollere følgende både før og efter, at gulvvarmemåtten er dækket af fliseklæb eller spartelmasse: - Kontrollér at Ohmværdien stemmer overens med den label, der er klistret på gulvvarmemåtten. - Kontrollér jordfobindelsen. - Strømforsyningen til gulvvarmemåtten skal altid være forsynet med et fejlstrømsrelæ (HFI/HPFI). 6 8.

8 Elektrisk gulvarme Installationsvejledning 7. Når du køber spartelmasse/fliseklæb, skal du sikre dig, at det er beregnet til gulvvarme. Hvis du lægger fliser ovenpå din gulvvarmemåtte, kan du lægge fliserne direkte på fliseklæben. Du skal altid sikre dig, at gulvvarmemåtten er helt dækket af spartelmasse/fliseklæb. Følg vejledningen på sækken med spartelmasse/fliseklæb. Det er vigtigt, at gulvet er helt tørt, før der tændes for varmen. Gulvmørtel tager ca. 28 dage om at tørre helt. Har du valgt en anden gulvbelægning end fliser, f. eks. parket, gulvtæppe eller linoleum skal der mindst 5 mm spartelmasse over gulvvarmemåtten, beregn dog at anvende ialt ca. 10 mm spartelmasse. 8. Bygmesteren skal overdrage en beskrivelse af gulvvarmen (gulvopbygning, tegning af gulvvarmemåttens placering osv.)

9 Viktig information angående ert elektriska värmegolv Den golvvärme som Ni har köpt, är godkänd i enlighet med den senaste utgåvan av standarden EN Som en följd av ökande krav om information om golvvärmeinstallation, skall dessa instruktioner följas tillsammans med medföljande monteringsvägledning. Där kraven är stärkta, är det informationen på detta blad som gäller: Läs igenom denna information noga, innan installationen av golvvärmen påbörjas! Golvvärmen kan användas tillsammans med klinkerfix, cement, självavjämnande flytspackel samt på träkonstruktioner. Golvvärmen får INTE installeras i Vägg eller tak. Golvvärmen skall ligga med minimum 30 mm från ledningar och elektriska installationer. Före golvvärmen installeras, skal det finnas en översikt av ledningar och elektriska delar t ex vamvattenledningar och elledningar. Golvvärmen får INTE placeras i närheten av andra värmekällor såsom starka ljuskällor, skorsten och varmvattenledning. Omgivningstemperaturen skall vara minst 5 C när golvvärmen ska installeras. Där det är möjligt, skall man sörja för god isolering under golvvärmen. Detta för att förhindra onödig energiåtgång. Golvvärmen får endast installeras på plant underlag. Golvvärmen skall installeras av behörig elektriker. Golvvärmen skall installeras tillsammans med jordfelsbrytare på max 30 ma. Om fler golvvärmemattor/kablar skall anslutas till samma termostat, skall de parallell kopplas. Förläggningen av golvvärmen, skall visas med skiss/foto, och placeras vid säkringsboxen. Informationen skall visa de el förande delarna i installationen. 8

10 Viktig information angående ert elektriska värmegolv Termiskt motstånd mellan värmekabel och rum får vara maximalt ca. 0,125 m²k/w Typiska isolervärden: Tunna golvbeläggningar med klinker eller vinyl: Mediumtjocka golvbeläggningar av ex linoleum, vinyl: Trä & Parkettgolv: Tjocka golv av träfiber och tjocka mattor: 0,035 m²k/w 0,040 m²k/w 0,125 m²k/w 0,175 m²k/w Golvvärme lagt under trägolv, skall ha termostat med golvsensor installerat Golvvärmen skall täckas med för ändamålet avsett ingjutningsmaterial. Det kan vara klinkerfix, självavjämnande flytspackel, cement eller liknande Täckande material skall ha en densitet på minst 1500kg/m3 Täckande material skall ha en värmetransmission på minst 1W/mK. Täckande material skall ha samma egenskaper överallt. Täckande material skall ha en tjocklek på minst 5 mm. Värmekablar skall vara helt ingjutna i täckande material. Luftfickor mellan värmekabel och gjutmassa är inte tillåtet. Täckande material får inte vara isolerande, innehålla luftfickor eller innehålla andra isolerande objekt. Installation av värmekabel i och på träkonstruktioner skall utföras på ett sådant sätt att rörelser i materialet inte skadar värmekabeln. Försiktighet skall iakttagas under installationen, så att kabel inte skadas under installationen. Undvikt ex att gå på kabeln, att tappa skarpa objekt, att skarpa objekt finns på golvet samt att vara försiktig vid ingjutning. Undvik veck i och på värmeelement och värmekabel. 9

11 Viktig information angående ert elektriska värmegolv Värmekabel får EJ korsas på något sätt. All värmekabel inklusive de båda anslutningarna skall vara i golvet och vara helt ingjutna. Installation av värmekabel skall utföras enligt de nationella regler som finns. Andra relevanta regler rörande elektrisk golvvärme skall också uppfyllas. Elektriska golvvärmesystem skall anslutas till en 2 polig brytare. Om termostaten är enpolig, skall systemet anslutas till ett 2 poligt relä, som en del av den fasta installationen. Andra termostater med samma egenskaper som ovan får användas. Dessa är inte omfattade av systemgodkännelsen, men utgör en fullt laglig installation. Max effekt under trägolv är 150W/m² - 230V a.c. (160W/m² - 240V a.c.) Max tillåten effekt per kvadratmeter är 200W/m² 10

12 Elektrisk golvvärme Installationsvägledning Gör en enkel skiss av golvet. Markera hur du vill lägga in ). golvvärmemattan. Skissen hjälper dig både att installera golvvärmemattan samt att komma ihåg hur den ligger om du skulle er vilja göra några framtida ändringar i rummet. Det är viktigt att du väljer rätt storlek på din golvvärmematta. Du får inte korta mattan eller klippa i kabeln. Se till att golvvärmemattan täcker så mycket som möjligt av golvytan. Montera aldrig värmekabelslingorna tätare än 18 mm från varandra. Böj inte kabeln i en radie som understiger 18 mm. Då kan den skadas. Undvik ytor med avlopp, inbyggt badkar, toalett eller fasta skåp etc. Undvik även delar av golvet där du vet att du eventuellt måsta borra i framtiden. Var försiktig när du lägger golv- värmematta så att du inte skadar den. Ha alltid skor med gummisula när du går på golvvärmemattan. 2. Om du vill att kabeln mellan golvvärmematten och termostaten skall vara osynlig, så måste du hugga ett spår i väggen. 3. Se till at golvet är ordentligt rent. Stryk sedan primer över hela golvet. Förvissa dig om att du har valt rätt primer till golvavjämningsmassan. Fråga i din golvbutik. I våtutrymmen måste du lägga en fuktspärr ovanpå golvavjämningsmassan. Dra av skyddslagret från den dubbelhäftande tejpen samtidigt som du rullar ut golvvärmemattan. 11 6

13 Elektrisk golvvärme Installationsvägledning Montera sedan golvvärmemattan enligt din skiss. Tänk på att värmen i rummet inte får vara lägre än +5 C. När du kommer till väggen klipper du bara av nätet försiktigt utan att skada kabeln. (bilden 1) Vänd golvvärmematan i önskad riktning och forsätt att rulla ut den enligt bilden ovan. (bilden 2) 3. Hela mattan (all grön kabel) inklusive kopplingen till den svarta anslutningskabeln skal ligga i golvet under Golvavjämningsmassan. Hugg ett litet spår i golvet för att kopplingen av till den svarta anslutningskabel. (bilden 3) 5. Pressa tejpen ordentligt Var mot golvet så att golvvärmemattan på ligger plant innan du täcker den med ell golvavjämningsmassa eller fästmassa. 6. Be din behöriga elektriker kontrollera följande både före och efter du har täckt din golvvärmematta med avjämningsmassa eller fästmassa: - Kontrollera att ohmtalet stämmer med etiketten på golvvärmemattan. - Kontrollera eventuell spännings- läcka. - Anslutningssystemet till din golvvärmematta skall alltid ha en jordfelsbrytare inkopplad (RCD). 6 12

14 Elektrisk golvvärme Installationsvägledning När du väljer golvavämnings- väl massa eller fästmassa måste du kyl förvissa dig om att den är avsedd för golvvärme (flexibel genom fibrer). Skal du ha klinkers på golvet kan du täcka golvvärmemattan enbart med sättmassa. Förvissa dig bara om att kablarna är ordentligt omslutna av massan. Var noga med att följa instruktionen på förpackningen till golvavjämnings- ed eller sättmassan. Det är ytterst viktigt att golvet har torkat upp ordentligt innan du slår på golvvärmen. Det tar ca. 28. dagar. Sedan slår du på värmen successsivt. Om du har valt en annan golv- beläggning som t ex trä eller parkett, linoleummatta eller heltäcknings- matta behöver du minst 5 mm golvavjämningsmassa över kabeln. Helst 10 mm. 8. Installatören ska efterlämna en detaljerad ritning på hur värmemattan är installerad och på golvkonstruktionen. 13 6

15 ler l bli INFO Diagram ert Sikring / Försäkran se / om 18o ºC Termostat y en Gulvflade / Golvyta Samling varm - kold kabel / Samling varm - kall kabel det Gulvføler / Golvsensor the s, om to 14

16 ler l bli Placeres synligt i elskabet / Placeras synligt i elskåpet Denne dokumentation skal udfyldes af en autoriseret installatør Denna dokumentation ska fyllas i av behörig installatör ert Advarsel! - Gulvvarmeenheder er integreret i gulvet - Undlad at bore, skrue eller hamre søm i gulvet - Undlad at gøre gulvoverfladen mindre, når gulvvarmen er installeret - Undlad at udsætte gulvet for termisk blokering Varning! - Golvvärmeenheter är inbyggda i golvet - Borra, skruva eller spika inte i golvet - Minska inte storleken på golvet med installerad golvvärme - Utsätt inte golvet för termisk blockering Elektrisk gulvarme installeret / Elektrisk golvvärme installerad se / om Produkt type / Produkttyp Watt Spæning / Spänning Watt/m² y en Modstandsmåling før installation / Motståndsmätning före installation Modstandsmåling ved godkendelse / Motståndsmätning vid godkännande Isolationsmodstand før installation / Isolationsmotstånd före installation Isolationsmodstand ved godkendelse / Isolationsmotstånd vid godkännande det Hvor er gulvvarme installeret? / Var är golvvärmen installerad? the s, om to Ansvarlig installatør / Ansvarig installatör Dato for installation / Datum för installation DK Garanti Tillykke med din nye CARLSBAD el-gulvvarme måtte. I henhold til de gældende produktansvarsregler angivet i direktiv 85/374/ CEE, og den nationale lovgivning tilbyder vi femten års (15 år) garanti på varmemåtterne. Eventuelle defekter skal forelægges for Harald Nyborg til godkendelse. Hvis din garanti bliver aktuel vil vi enten reparere den fejlbehæftede enhed eller levere en ny uden beregning. Der faktureres ingen omkostninger i forbindelse med reparation af enheden. Din garanti dækker ikke følgende: Fejl opstået pga. forkert brug. Fejl påført af andre. Fejl opstået pga. forkert installation. El-tilslutningen skal foretages af en autoriseret installatør, dette skal du kunne dokumentere når du påberåber dig garanti. Der er tegnet en ansvarsforsikring, således at du altid er sikret økonomisk. Hvis betaling for CARLSBAD gulvvarmesystemet ikke har fundet sted, er garantien ikke gyldig. 15 SE Garanti Grattis till din nya CARLSBAD el-golvvärmematta. Enligt de gällande produktansvarsreglerna i direktiv 85/374/ CEE, och nationell lagstiftning, erbjuder vi femton års (15 år) garanti på värmemattor. Eventuella defekter ska lämnas till Harald Nyborg för godkännande. Om din garanti blir aktuell kommer vi antingen att reparera den defekta enheten eller leverera en ny utan kostnad. Det faktureras inga omkostnader i förbindelse med reparation av enheten. Din garanti täcker inte följande: Fel som beror på felaktig användning. Fel som orsakas av andra. Fel som beror på felaktig installation. El-anslutning får endast utföras av en behörig installatör, vilket du ska kunna dokumentera när du hävdar garanti. En ansvarsförsäkring tecknas så att du alltid är säkrad ekonomiskt. Om betalning för CARLSBAD golvvärmesystem inte fullgjorts, gäller inte garantin _1

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Før installation Tak for valget af HANDYHEAT HeatBoard gulvvarme. Før du påbegynder installationen,

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB 578 006 2610 2620 2630 2640 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com 2 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger...4-7 Installationsvejledning...8

Læs mere

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning M40601.0 DK/NO Brugs- og Installationsvejledning SE Bruks- och Installationsanvisning Multifunktionsovn POP1050SK.X Indholdsfortegnelse DK: Indholdsfortegnelse...2 Tilykke...3 Miljø information...3 Vigtig

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 3 APPARATBESKRIVELSE... 4 INSTALLATION... 6 BRUG... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 14 EGENSKAPER... 15 INSTALLATION...

Læs mere

KM070 series. instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing

KM070 series. instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing KM070 series instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing 991-412 w English 3-19 Dansk 20-37 Svenska 38-55 Norsk 56-73 Suomi 74-91 Türkçe 92-109 Česky 110-127 Magyar 128-145

Læs mere

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW Original instructions Instrucciones originales Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet Originale instruktioner Originale instruksjoner Istruzioni originali Instruções originais Ú ÈÎ Ô ËÁ Â PÛvodní

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du

PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du KÆRE KUNDE Tak fordi du købte en G-MAX, LIBRA, X-HOT scooter fra PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du håndterer og plejer den. Denne håndbog giver dig nøjagtige instrukser vedrørende

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska Driftsvejledning/Bruksanvisning ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska engineering for a better world GEA Mechanical Equipment 2014-07 Ventil

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 09 2006 5014 Indholdsfortegnelse Forord samt 10 gode råd...3 Kapitel 1 Gulvkonstruktioner Gulvvarme i beton...4 Gulvvarme i flydende

Læs mere

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 DV 45-300 DK-S-N Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 Jan.95 970004 A/S Dantherm- Jegstrupvej 4-DK 7800 Skive Tel.: +45 97 524144 Fax: +45 97 526134 0. Indholdsfortegnelse 1. Funktionsbeskrivelse

Læs mere