Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual"

Transkript

1 Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme Brugervejledning Användarmanual

2 ler l bli Brugervejledning Användarmanual ert se / om y en det DK SE Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Elektrisk gulvvarme Installationsvejledning Viktig information angående ert elektriska värmegolv the s, om to Elektrisk golvvärme Installationsvägledning INFO Diagram 14 Vigtig dokumentation / Viktig dokumentation 15 11

3 Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Den gulvvarme De her har købt, er godkendt op imod seneste udgave af standarden EN Som en følge af øgede krav til information om gulvvarme installationen, skal disse instruktioner følges, samt instruktionen i den medfølgende vejledning. Hvor kravene er skærpet, er det informationen på dette ark, der er gældende. Læs den medfølgende dokumentation igennem, inden installationen af gulvvarmen begyndes: Gulvvarmen kan benyttes i fliseklæb, i cement, i selvnivellerende spartelmasse. Det indstøbte varmekabel må også placeres på træ. Gulvvarmen må ikke installeres i vægge eller lofter. Gulvvarmen skal ligge minimum 30mm fra ledende og elektriske installationer. Før gulvvarmen installeres, skal der foreligge en oversigt over ledende og elektriske genstande. Dette er f.eks. ledninger og vandrør Gulvvarmen må ikke placeres ved siden af andre varmekilder, som f.eks. skorstene, lyskilder og varmtvandsføringer. Omgivelsestemperaturen skal være mindst 5 C når gulvvarmen installeres. Hvor der er muligt, bør man sørge for god isolering under gulvvarmen. Dette begrænser unødigt energiforbrug. Gulvvarmen skal installeres på en regulær overflade. Gulvvarmen skal tilsluttes af en autoriseret el-installatør Gulvvarmen skal tilsluttes et HFI eller PHFI på maks. 30mA fejlstrømsbeskyttelse. Hvis flere gulvvarmemåtter eller varmekabler skal forbindes til den samme termostat, skal de parallelforbindes. Placeringen af gulvvarmen, skal vises på en informationstavle i forbindelse med sikringsboksen. Informationstavlen skal vise placeringen af de elførende dele. 2

4 Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Termisk modstand (gulvbelægningen + evt. tæpper og lign.) imellem varmekabler og lokalet må være maksimalt ca. 0,125 m²k/w. Typiske isoleringsværdier: Tynde gulvbelægninger af klinker eller vinyl Medium tykke gulvbelægninger af f.eks. linoleum, vinyl Træ og parketgulve Tykke gulve af træfibre og tæpper 0,035 m²k/w 0,040 m²k/w 0,125 m²k/w 0,175 m²k/w Gulvvarme lagt under trægulve, skal have en gulvsensor installeret. Gulvvarmen skal dækkes med et, til formålet brugbart, støbemateriale. Det kan være fliseklæb, cement, selvnivellerende spartelmasse eller tilsvarende. Støbemassen skal have en massefylde på min. 1500kg/m³ Støbemassen skal have en varmetransmission på min. 1W/mK. Støbemassen skal have ens egenskaber over alt. Støbemassen skal ligges i et min. 5mm tykt lag. Varmekablerne skal være fuldt omstøbt af støbemassen. Luftlommer imellem varmekablet og støbemassen er ikke tilladt. Støbemassen må ikke være isolerende, indeholde luftlommer eller andre isolerende materialer. Installering af gulvvarmen i og på trækonstruktioner skal udføres på en sådan måde, at bevægelser i konstruktionen ikke skader varmekablet. Forsigtighed er påkrævet under installationen, således at kablet ikke skades under arbejdet. Undgå f.eks. at træde på kablet, at tabe genstande på kablet, at genstande, sten, armering eller tilsvarende i støbemassen skader kablet. Undgå folder i og på varmeelementer og varmekabler. 3

5 Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Varmekabler må ikke krydse hinanden. Al varmekabel og samlinger på varmekablet, skal ligge i støbemassen, og være fuldt omstøbt. Installationen af varmekabler skal udføres iht. de gældende nationale regler. Øvrige relevante regler vedr. elektrisk gulvvarme skal overholdes. Elektriske gulvvarmesystemer skal tilsluttes en dobbeltpolet afbryder. Såfremt termostaten er enkeltpolet, skal systemet tilsluttes en dobbeltpolet relæ, som en del af den faste elinstallation. Andre termostater med tilsvarende specifikationer end de ovennævnte må benyttes. Disse er ikke omfattet af systemgodkendelsen, men vil udgøre en fuldt lovlig installation. Maksimal effekt under trægulv er 150W/m² - 230V a.c. (160W/m² - 240V a.c.) Maksimal tilladt effekt pr. kvadratmeter er 200W/m² 4

6 Elektrisk gulvarme Installationsvejledning 1. Lav en skitse over gulvet og angiv, hvordan du vil lægge gulvvarmemåtten. Skitsen vil være til hjælp, ved udlægningen af gulvvarmemåtten og samtidig være din hukommelse i fremtiden. Det er meget vigtigt, at gulvvarmemåtten passer til gulvfladen. Du må aldrig klippe varmekablet over for at gøre gulvvarmemåtten mindre. Få gulvvarmemåtten til at dække gulvfladen mest muligt. Placér aldrig varmekabler tættere på hinanden end 18 mm, og de må aldrig krydse hinanden. Kablet må ikke bøjes i en radius af mindre end 18 mm. Undgå gulvafløb, toiletter, badekar samt permanente skabe, som monteres direkte på gulvet. Undgå også områder hvor du ved, at du skal bore huller i fremtiden. Vær forsigtig ved udlægningen af gulvvarmemåtten for at undgå fejl. Brug altid sko med gummisåler når du går direkte på gulvvarmemåtten. 2. Hvis du ønsker, at tilslutningen mellem gulvvarmemåtten og termostaten skal være usynlig, er du nødt til at skære en rille i væggen, før du lægger din gulvvarmemåtte ud. 3. Rengør gulvet grundigt. Brug altid primer på gulvet før du lægger din gulvvarmemåtte ud. I vådrum skal der bruges en fugtmembran. Træk beskytelsesfolien af den dobbeltklæbende tape samtidig med at gulvvarmemåtten rulles ud. 5

7 Elektrisk gulvarme Installationsvejledning 4. Udlæg gulvvarmemåtten i overensstemmelse med din skitse. Ved udlægning bør rumtemperaturen ikke være under +5 C. har du valgt en termostat med gulvføler, skal du skære en rille, der er bred nok til 2 kabler. Gulvføleren skal placeres minimum 50 cm fra væggen og mellem 2 varmekabler. Ved væggen, skal du klippe nettet forsigtigt (se billede 1) uden at beskadige varmekablet Nu kan du vende gulvvarmemåtten som vist ovenfor (se billede 2) og vælge den retning, der er behov for. Lav et lille hul til 3. samlingen mellem varmekablet og 6. koldkablet. (se billede 3) Samlingen skal også være dækket ligesom gulvvarmemåtten. Samlingen må ikke bøjes. Hele gulvvarmemåtten (det grønne kabel) -inkl. den sorte samling skal være dækket af fliseklæben eller spartelmassen. 5. Pres tapen godt ned mod gulvet og vær sikker på, at gulvvarmemåtten ligger fladt til gulvet, før du dækker den til med fliseklæb eller spartelmasse. 6. Bed din elektriker kontrollere følgende både før og efter, at gulvvarmemåtten er dækket af fliseklæb eller spartelmasse: - Kontrollér at Ohmværdien stemmer overens med den label, der er klistret på gulvvarmemåtten. - Kontrollér jordfobindelsen. - Strømforsyningen til gulvvarmemåtten skal altid være forsynet med et fejlstrømsrelæ (HFI/HPFI). 6 8.

8 Elektrisk gulvarme Installationsvejledning 7. Når du køber spartelmasse/fliseklæb, skal du sikre dig, at det er beregnet til gulvvarme. Hvis du lægger fliser ovenpå din gulvvarmemåtte, kan du lægge fliserne direkte på fliseklæben. Du skal altid sikre dig, at gulvvarmemåtten er helt dækket af spartelmasse/fliseklæb. Følg vejledningen på sækken med spartelmasse/fliseklæb. Det er vigtigt, at gulvet er helt tørt, før der tændes for varmen. Gulvmørtel tager ca. 28 dage om at tørre helt. Har du valgt en anden gulvbelægning end fliser, f. eks. parket, gulvtæppe eller linoleum skal der mindst 5 mm spartelmasse over gulvvarmemåtten, beregn dog at anvende ialt ca. 10 mm spartelmasse. 8. Bygmesteren skal overdrage en beskrivelse af gulvvarmen (gulvopbygning, tegning af gulvvarmemåttens placering osv.)

9 Viktig information angående ert elektriska värmegolv Den golvvärme som Ni har köpt, är godkänd i enlighet med den senaste utgåvan av standarden EN Som en följd av ökande krav om information om golvvärmeinstallation, skall dessa instruktioner följas tillsammans med medföljande monteringsvägledning. Där kraven är stärkta, är det informationen på detta blad som gäller: Läs igenom denna information noga, innan installationen av golvvärmen påbörjas! Golvvärmen kan användas tillsammans med klinkerfix, cement, självavjämnande flytspackel samt på träkonstruktioner. Golvvärmen får INTE installeras i Vägg eller tak. Golvvärmen skall ligga med minimum 30 mm från ledningar och elektriska installationer. Före golvvärmen installeras, skal det finnas en översikt av ledningar och elektriska delar t ex vamvattenledningar och elledningar. Golvvärmen får INTE placeras i närheten av andra värmekällor såsom starka ljuskällor, skorsten och varmvattenledning. Omgivningstemperaturen skall vara minst 5 C när golvvärmen ska installeras. Där det är möjligt, skall man sörja för god isolering under golvvärmen. Detta för att förhindra onödig energiåtgång. Golvvärmen får endast installeras på plant underlag. Golvvärmen skall installeras av behörig elektriker. Golvvärmen skall installeras tillsammans med jordfelsbrytare på max 30 ma. Om fler golvvärmemattor/kablar skall anslutas till samma termostat, skall de parallell kopplas. Förläggningen av golvvärmen, skall visas med skiss/foto, och placeras vid säkringsboxen. Informationen skall visa de el förande delarna i installationen. 8

10 Viktig information angående ert elektriska värmegolv Termiskt motstånd mellan värmekabel och rum får vara maximalt ca. 0,125 m²k/w Typiska isolervärden: Tunna golvbeläggningar med klinker eller vinyl: Mediumtjocka golvbeläggningar av ex linoleum, vinyl: Trä & Parkettgolv: Tjocka golv av träfiber och tjocka mattor: 0,035 m²k/w 0,040 m²k/w 0,125 m²k/w 0,175 m²k/w Golvvärme lagt under trägolv, skall ha termostat med golvsensor installerat Golvvärmen skall täckas med för ändamålet avsett ingjutningsmaterial. Det kan vara klinkerfix, självavjämnande flytspackel, cement eller liknande Täckande material skall ha en densitet på minst 1500kg/m3 Täckande material skall ha en värmetransmission på minst 1W/mK. Täckande material skall ha samma egenskaper överallt. Täckande material skall ha en tjocklek på minst 5 mm. Värmekablar skall vara helt ingjutna i täckande material. Luftfickor mellan värmekabel och gjutmassa är inte tillåtet. Täckande material får inte vara isolerande, innehålla luftfickor eller innehålla andra isolerande objekt. Installation av värmekabel i och på träkonstruktioner skall utföras på ett sådant sätt att rörelser i materialet inte skadar värmekabeln. Försiktighet skall iakttagas under installationen, så att kabel inte skadas under installationen. Undvikt ex att gå på kabeln, att tappa skarpa objekt, att skarpa objekt finns på golvet samt att vara försiktig vid ingjutning. Undvik veck i och på värmeelement och värmekabel. 9

11 Viktig information angående ert elektriska värmegolv Värmekabel får EJ korsas på något sätt. All värmekabel inklusive de båda anslutningarna skall vara i golvet och vara helt ingjutna. Installation av värmekabel skall utföras enligt de nationella regler som finns. Andra relevanta regler rörande elektrisk golvvärme skall också uppfyllas. Elektriska golvvärmesystem skall anslutas till en 2 polig brytare. Om termostaten är enpolig, skall systemet anslutas till ett 2 poligt relä, som en del av den fasta installationen. Andra termostater med samma egenskaper som ovan får användas. Dessa är inte omfattade av systemgodkännelsen, men utgör en fullt laglig installation. Max effekt under trägolv är 150W/m² - 230V a.c. (160W/m² - 240V a.c.) Max tillåten effekt per kvadratmeter är 200W/m² 10

12 Elektrisk golvvärme Installationsvägledning Gör en enkel skiss av golvet. Markera hur du vill lägga in ). golvvärmemattan. Skissen hjälper dig både att installera golvvärmemattan samt att komma ihåg hur den ligger om du skulle er vilja göra några framtida ändringar i rummet. Det är viktigt att du väljer rätt storlek på din golvvärmematta. Du får inte korta mattan eller klippa i kabeln. Se till att golvvärmemattan täcker så mycket som möjligt av golvytan. Montera aldrig värmekabelslingorna tätare än 18 mm från varandra. Böj inte kabeln i en radie som understiger 18 mm. Då kan den skadas. Undvik ytor med avlopp, inbyggt badkar, toalett eller fasta skåp etc. Undvik även delar av golvet där du vet att du eventuellt måsta borra i framtiden. Var försiktig när du lägger golv- värmematta så att du inte skadar den. Ha alltid skor med gummisula när du går på golvvärmemattan. 2. Om du vill att kabeln mellan golvvärmematten och termostaten skall vara osynlig, så måste du hugga ett spår i väggen. 3. Se till at golvet är ordentligt rent. Stryk sedan primer över hela golvet. Förvissa dig om att du har valt rätt primer till golvavjämningsmassan. Fråga i din golvbutik. I våtutrymmen måste du lägga en fuktspärr ovanpå golvavjämningsmassan. Dra av skyddslagret från den dubbelhäftande tejpen samtidigt som du rullar ut golvvärmemattan. 11 6

13 Elektrisk golvvärme Installationsvägledning Montera sedan golvvärmemattan enligt din skiss. Tänk på att värmen i rummet inte får vara lägre än +5 C. När du kommer till väggen klipper du bara av nätet försiktigt utan att skada kabeln. (bilden 1) Vänd golvvärmematan i önskad riktning och forsätt att rulla ut den enligt bilden ovan. (bilden 2) 3. Hela mattan (all grön kabel) inklusive kopplingen till den svarta anslutningskabeln skal ligga i golvet under Golvavjämningsmassan. Hugg ett litet spår i golvet för att kopplingen av till den svarta anslutningskabel. (bilden 3) 5. Pressa tejpen ordentligt Var mot golvet så att golvvärmemattan på ligger plant innan du täcker den med ell golvavjämningsmassa eller fästmassa. 6. Be din behöriga elektriker kontrollera följande både före och efter du har täckt din golvvärmematta med avjämningsmassa eller fästmassa: - Kontrollera att ohmtalet stämmer med etiketten på golvvärmemattan. - Kontrollera eventuell spännings- läcka. - Anslutningssystemet till din golvvärmematta skall alltid ha en jordfelsbrytare inkopplad (RCD). 6 12

14 Elektrisk golvvärme Installationsvägledning När du väljer golvavämnings- väl massa eller fästmassa måste du kyl förvissa dig om att den är avsedd för golvvärme (flexibel genom fibrer). Skal du ha klinkers på golvet kan du täcka golvvärmemattan enbart med sättmassa. Förvissa dig bara om att kablarna är ordentligt omslutna av massan. Var noga med att följa instruktionen på förpackningen till golvavjämnings- ed eller sättmassan. Det är ytterst viktigt att golvet har torkat upp ordentligt innan du slår på golvvärmen. Det tar ca. 28. dagar. Sedan slår du på värmen successsivt. Om du har valt en annan golv- beläggning som t ex trä eller parkett, linoleummatta eller heltäcknings- matta behöver du minst 5 mm golvavjämningsmassa över kabeln. Helst 10 mm. 8. Installatören ska efterlämna en detaljerad ritning på hur värmemattan är installerad och på golvkonstruktionen. 13 6

15 ler l bli INFO Diagram ert Sikring / Försäkran se / om 18o ºC Termostat y en Gulvflade / Golvyta Samling varm - kold kabel / Samling varm - kall kabel det Gulvføler / Golvsensor the s, om to 14

16 ler l bli Placeres synligt i elskabet / Placeras synligt i elskåpet Denne dokumentation skal udfyldes af en autoriseret installatør Denna dokumentation ska fyllas i av behörig installatör ert Advarsel! - Gulvvarmeenheder er integreret i gulvet - Undlad at bore, skrue eller hamre søm i gulvet - Undlad at gøre gulvoverfladen mindre, når gulvvarmen er installeret - Undlad at udsætte gulvet for termisk blokering Varning! - Golvvärmeenheter är inbyggda i golvet - Borra, skruva eller spika inte i golvet - Minska inte storleken på golvet med installerad golvvärme - Utsätt inte golvet för termisk blockering Elektrisk gulvarme installeret / Elektrisk golvvärme installerad se / om Produkt type / Produkttyp Watt Spæning / Spänning Watt/m² y en Modstandsmåling før installation / Motståndsmätning före installation Modstandsmåling ved godkendelse / Motståndsmätning vid godkännande Isolationsmodstand før installation / Isolationsmotstånd före installation Isolationsmodstand ved godkendelse / Isolationsmotstånd vid godkännande det Hvor er gulvvarme installeret? / Var är golvvärmen installerad? the s, om to Ansvarlig installatør / Ansvarig installatör Dato for installation / Datum för installation DK Garanti Tillykke med din nye CARLSBAD el-gulvvarme måtte. I henhold til de gældende produktansvarsregler angivet i direktiv 85/374/ CEE, og den nationale lovgivning tilbyder vi femten års (15 år) garanti på varmemåtterne. Eventuelle defekter skal forelægges for Harald Nyborg til godkendelse. Hvis din garanti bliver aktuel vil vi enten reparere den fejlbehæftede enhed eller levere en ny uden beregning. Der faktureres ingen omkostninger i forbindelse med reparation af enheden. Din garanti dækker ikke følgende: Fejl opstået pga. forkert brug. Fejl påført af andre. Fejl opstået pga. forkert installation. El-tilslutningen skal foretages af en autoriseret installatør, dette skal du kunne dokumentere når du påberåber dig garanti. Der er tegnet en ansvarsforsikring, således at du altid er sikret økonomisk. Hvis betaling for CARLSBAD gulvvarmesystemet ikke har fundet sted, er garantien ikke gyldig. 15 SE Garanti Grattis till din nya CARLSBAD el-golvvärmematta. Enligt de gällande produktansvarsreglerna i direktiv 85/374/ CEE, och nationell lagstiftning, erbjuder vi femton års (15 år) garanti på värmemattor. Eventuella defekter ska lämnas till Harald Nyborg för godkännande. Om din garanti blir aktuell kommer vi antingen att reparera den defekta enheten eller leverera en ny utan kostnad. Det faktureras inga omkostnader i förbindelse med reparation av enheten. Din garanti täcker inte följande: Fel som beror på felaktig användning. Fel som orsakas av andra. Fel som beror på felaktig installation. El-anslutning får endast utföras av en behörig installatör, vilket du ska kunna dokumentera när du hävdar garanti. En ansvarsförsäkring tecknas så att du alltid är säkrad ekonomiskt. Om betalning för CARLSBAD golvvärmesystem inte fullgjorts, gäller inte garantin _1

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Veria Quickmat 2C 100/150W/m²

Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Installation guide Installasjonsveiledning Installationsvejledning Installationshandledning Asennusopas Руководство по установке Montavimo instrukcija Manuel d installation

Læs mere

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME Heatcom Corporation AS Korsholm Allé 14, DK 5500 Middelfart Tlf.:+45 6341 7777 E-mail: info@heatcom.dk www.heatcom.dk CERTIFICERET GULVVARME MED 15 ÅRS GARANTI HVORFOR

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse DK Installationsvejledning deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse Notater deviflex DTIV-9 drikkevandskabel deviflex type

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit Klik & tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Kit Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at

Læs mere

DEVI gulvvarme til trægulve

DEVI gulvvarme til trægulve DEVI gulvvarme til trægulve imat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devi Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de kolde badeværelsgulve.

Læs mere

Velvære for hele familien

Velvære for hele familien Gulvvarme Dansk Velvære for hele familien Med elektrisk gulvvarme fra SAN kan du forkæle dig selv ved at træde ud på et dejligt varmt gulv, hver gang du har været i bad. Du kan også trygt lade datteren

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk DEVI gulvvarme for optimal komfort www.devi.dk Gulvvarme et konkurrencedygtigt alternativ Varmen stiger, temperaturen sænkes 26 22 18 Traditionelle radiatorsystemer sen 26 20 der varmen op under loftet,

Læs mere

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Varmekabler i beton Betongulve >3 cm Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion.................... 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............2

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

GULVVARME UNDER TRÆ, LAMINAT OG VINYL

GULVVARME UNDER TRÆ, LAMINAT OG VINYL GULVVARME UNDER TRÆ, LAMINAT OG VINYL THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS WWW.PENTAIRTHERMAL.DK PENTAIR THERMAL MANAGEMENT Vi har været på det danske marked i mange år......og det vil vi også være i fremtiden.

Læs mere

Devilink RS Installationsvejledning

Devilink RS Installationsvejledning Devilink RS Installationsvejledning DK Devilink RS Devilink RS (rumtermostat) har en indbygget temperaturføler der måler rumtemperaturen. Den styrer varmen efter den aktuelle rumtemperatur i det rum hvori

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Før installation Tak for valget af HANDYHEAT HeatBoard gulvvarme. Før du påbegynder installationen,

Læs mere

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr Gulvvarme Indholdsfortegnelse Devicell DRY side 4 Deviflex varmekabler side 5-6 Devimat side 7-8 Devireg termostater side 9-10 WEB HOME side 11 Tilbehør til Deviflex side 12 Skema for produktvalg side

Læs mere

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Frostsikring Tag og tagrendesystemer Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Installationsvejledning 1 Introduktion.................... 3 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............3

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning DK Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde og funktion...3 Begrænsning af gulvtemperatur...4 LED indikation (lysdiode)...5 Installationsvejledning...6 Placering

Læs mere

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009 Overensstemmelseserklæring Bilag 13.6 Overensstemmelseserklæring: Fabrikanten Venti AS Banevænget 3 8362 Hørning 03-2009 erklærer hermed, at nedenstående: VentiSlangevinde VentiBrandskabe Som er omfattet

Læs mere

Klik og tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry

Klik og tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Klik og tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at du

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Ž Notater deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE. www.devi.com Installationsvejledning DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com Indeks 1 Introduktion............................................. 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger.................................... 4 1.2 Installationsvejledning....................................

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01

Article: 08095090 Version: 01.01 Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning Tillykke med... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk DEVI gulvvarmesystem. DEVI

Læs mere

DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE

DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE Intelligent Heating Installations- vejledning DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com 0 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................ 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger......................................

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Notater Deviflex DTIP-10 varmekabler Deviflex DTIP-10 varme-kabler tilbyder en lang række

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

DEVI ELEKTRISK VARME Marts

DEVI ELEKTRISK VARME Marts DEVI ELEKTRISK VARME Frostsikring af vandrør med selvbegrænsende kabel 11.01 Frostsikring af tagrender, nedløbsrør og skotrender med selvbegrænsende kabel 11.02 DEVIreg Smart 11.03 DEVIreg Touch 11.04

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Brugsanvisning / Bruksanvisning Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Ž Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr Central/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse W (dt60) (watt) AHC6540 331200140 AKC6540 331200144 650x400 8 371 AHC00 331200150 AKC00 331200154 790x480 439

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer

Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer Installationsvejledning Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............................................. 3 1.1 Sikkerhedsinstruktioner...................................

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15.

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Börja här Start her 1 2 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Ta bort förpackningsmaterialet Fjerne emballage Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før du installerer softwaren i trin

Læs mere

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger.

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger. BEMÆRK: Inden installering påbegyndes, bør denne manual læses grundigt igennem! Skader opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, kan ikke dækkes af garantien. Dette husvandværk

Læs mere

Neotherm MiniHeat gulvvarme

Neotherm MiniHeat gulvvarme Neotherm MiniHeat gulvvarme Monteringsvejledning Side 1 DK Side 2 Om NeoTherm MiniHeat gulvvarme...4 Til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde...4 Teknisk beskrivelse...4 Montering...5

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning Art. nr. 19806416 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15 För anslutning

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

installationsvejledning

installationsvejledning DK installationsvejledning Selvbegrænsende varmekabler for temperaturvedligeholdelse af rørinstallationer - devi-hotwatt 1 2 Indholdsfortegnelse 4. 5..... Generelt om selvbegrænsende varmekabler Specifikationer

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere