Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual"

Transkript

1 Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme Brugervejledning Användarmanual

2 ler l bli Brugervejledning Användarmanual ert se / om y en det DK SE Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Elektrisk gulvvarme Installationsvejledning Viktig information angående ert elektriska värmegolv the s, om to Elektrisk golvvärme Installationsvägledning INFO Diagram 14 Vigtig dokumentation / Viktig dokumentation 15 11

3 Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Den gulvvarme De her har købt, er godkendt op imod seneste udgave af standarden EN Som en følge af øgede krav til information om gulvvarme installationen, skal disse instruktioner følges, samt instruktionen i den medfølgende vejledning. Hvor kravene er skærpet, er det informationen på dette ark, der er gældende. Læs den medfølgende dokumentation igennem, inden installationen af gulvvarmen begyndes: Gulvvarmen kan benyttes i fliseklæb, i cement, i selvnivellerende spartelmasse. Det indstøbte varmekabel må også placeres på træ. Gulvvarmen må ikke installeres i vægge eller lofter. Gulvvarmen skal ligge minimum 30mm fra ledende og elektriske installationer. Før gulvvarmen installeres, skal der foreligge en oversigt over ledende og elektriske genstande. Dette er f.eks. ledninger og vandrør Gulvvarmen må ikke placeres ved siden af andre varmekilder, som f.eks. skorstene, lyskilder og varmtvandsføringer. Omgivelsestemperaturen skal være mindst 5 C når gulvvarmen installeres. Hvor der er muligt, bør man sørge for god isolering under gulvvarmen. Dette begrænser unødigt energiforbrug. Gulvvarmen skal installeres på en regulær overflade. Gulvvarmen skal tilsluttes af en autoriseret el-installatør Gulvvarmen skal tilsluttes et HFI eller PHFI på maks. 30mA fejlstrømsbeskyttelse. Hvis flere gulvvarmemåtter eller varmekabler skal forbindes til den samme termostat, skal de parallelforbindes. Placeringen af gulvvarmen, skal vises på en informationstavle i forbindelse med sikringsboksen. Informationstavlen skal vise placeringen af de elførende dele. 2

4 Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Termisk modstand (gulvbelægningen + evt. tæpper og lign.) imellem varmekabler og lokalet må være maksimalt ca. 0,125 m²k/w. Typiske isoleringsværdier: Tynde gulvbelægninger af klinker eller vinyl Medium tykke gulvbelægninger af f.eks. linoleum, vinyl Træ og parketgulve Tykke gulve af træfibre og tæpper 0,035 m²k/w 0,040 m²k/w 0,125 m²k/w 0,175 m²k/w Gulvvarme lagt under trægulve, skal have en gulvsensor installeret. Gulvvarmen skal dækkes med et, til formålet brugbart, støbemateriale. Det kan være fliseklæb, cement, selvnivellerende spartelmasse eller tilsvarende. Støbemassen skal have en massefylde på min. 1500kg/m³ Støbemassen skal have en varmetransmission på min. 1W/mK. Støbemassen skal have ens egenskaber over alt. Støbemassen skal ligges i et min. 5mm tykt lag. Varmekablerne skal være fuldt omstøbt af støbemassen. Luftlommer imellem varmekablet og støbemassen er ikke tilladt. Støbemassen må ikke være isolerende, indeholde luftlommer eller andre isolerende materialer. Installering af gulvvarmen i og på trækonstruktioner skal udføres på en sådan måde, at bevægelser i konstruktionen ikke skader varmekablet. Forsigtighed er påkrævet under installationen, således at kablet ikke skades under arbejdet. Undgå f.eks. at træde på kablet, at tabe genstande på kablet, at genstande, sten, armering eller tilsvarende i støbemassen skader kablet. Undgå folder i og på varmeelementer og varmekabler. 3

5 Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Varmekabler må ikke krydse hinanden. Al varmekabel og samlinger på varmekablet, skal ligge i støbemassen, og være fuldt omstøbt. Installationen af varmekabler skal udføres iht. de gældende nationale regler. Øvrige relevante regler vedr. elektrisk gulvvarme skal overholdes. Elektriske gulvvarmesystemer skal tilsluttes en dobbeltpolet afbryder. Såfremt termostaten er enkeltpolet, skal systemet tilsluttes en dobbeltpolet relæ, som en del af den faste elinstallation. Andre termostater med tilsvarende specifikationer end de ovennævnte må benyttes. Disse er ikke omfattet af systemgodkendelsen, men vil udgøre en fuldt lovlig installation. Maksimal effekt under trægulv er 150W/m² - 230V a.c. (160W/m² - 240V a.c.) Maksimal tilladt effekt pr. kvadratmeter er 200W/m² 4

6 Elektrisk gulvarme Installationsvejledning 1. Lav en skitse over gulvet og angiv, hvordan du vil lægge gulvvarmemåtten. Skitsen vil være til hjælp, ved udlægningen af gulvvarmemåtten og samtidig være din hukommelse i fremtiden. Det er meget vigtigt, at gulvvarmemåtten passer til gulvfladen. Du må aldrig klippe varmekablet over for at gøre gulvvarmemåtten mindre. Få gulvvarmemåtten til at dække gulvfladen mest muligt. Placér aldrig varmekabler tættere på hinanden end 18 mm, og de må aldrig krydse hinanden. Kablet må ikke bøjes i en radius af mindre end 18 mm. Undgå gulvafløb, toiletter, badekar samt permanente skabe, som monteres direkte på gulvet. Undgå også områder hvor du ved, at du skal bore huller i fremtiden. Vær forsigtig ved udlægningen af gulvvarmemåtten for at undgå fejl. Brug altid sko med gummisåler når du går direkte på gulvvarmemåtten. 2. Hvis du ønsker, at tilslutningen mellem gulvvarmemåtten og termostaten skal være usynlig, er du nødt til at skære en rille i væggen, før du lægger din gulvvarmemåtte ud. 3. Rengør gulvet grundigt. Brug altid primer på gulvet før du lægger din gulvvarmemåtte ud. I vådrum skal der bruges en fugtmembran. Træk beskytelsesfolien af den dobbeltklæbende tape samtidig med at gulvvarmemåtten rulles ud. 5

7 Elektrisk gulvarme Installationsvejledning 4. Udlæg gulvvarmemåtten i overensstemmelse med din skitse. Ved udlægning bør rumtemperaturen ikke være under +5 C. har du valgt en termostat med gulvføler, skal du skære en rille, der er bred nok til 2 kabler. Gulvføleren skal placeres minimum 50 cm fra væggen og mellem 2 varmekabler. Ved væggen, skal du klippe nettet forsigtigt (se billede 1) uden at beskadige varmekablet Nu kan du vende gulvvarmemåtten som vist ovenfor (se billede 2) og vælge den retning, der er behov for. Lav et lille hul til 3. samlingen mellem varmekablet og 6. koldkablet. (se billede 3) Samlingen skal også være dækket ligesom gulvvarmemåtten. Samlingen må ikke bøjes. Hele gulvvarmemåtten (det grønne kabel) -inkl. den sorte samling skal være dækket af fliseklæben eller spartelmassen. 5. Pres tapen godt ned mod gulvet og vær sikker på, at gulvvarmemåtten ligger fladt til gulvet, før du dækker den til med fliseklæb eller spartelmasse. 6. Bed din elektriker kontrollere følgende både før og efter, at gulvvarmemåtten er dækket af fliseklæb eller spartelmasse: - Kontrollér at Ohmværdien stemmer overens med den label, der er klistret på gulvvarmemåtten. - Kontrollér jordfobindelsen. - Strømforsyningen til gulvvarmemåtten skal altid være forsynet med et fejlstrømsrelæ (HFI/HPFI). 6 8.

8 Elektrisk gulvarme Installationsvejledning 7. Når du køber spartelmasse/fliseklæb, skal du sikre dig, at det er beregnet til gulvvarme. Hvis du lægger fliser ovenpå din gulvvarmemåtte, kan du lægge fliserne direkte på fliseklæben. Du skal altid sikre dig, at gulvvarmemåtten er helt dækket af spartelmasse/fliseklæb. Følg vejledningen på sækken med spartelmasse/fliseklæb. Det er vigtigt, at gulvet er helt tørt, før der tændes for varmen. Gulvmørtel tager ca. 28 dage om at tørre helt. Har du valgt en anden gulvbelægning end fliser, f. eks. parket, gulvtæppe eller linoleum skal der mindst 5 mm spartelmasse over gulvvarmemåtten, beregn dog at anvende ialt ca. 10 mm spartelmasse. 8. Bygmesteren skal overdrage en beskrivelse af gulvvarmen (gulvopbygning, tegning af gulvvarmemåttens placering osv.)

9 Viktig information angående ert elektriska värmegolv Den golvvärme som Ni har köpt, är godkänd i enlighet med den senaste utgåvan av standarden EN Som en följd av ökande krav om information om golvvärmeinstallation, skall dessa instruktioner följas tillsammans med medföljande monteringsvägledning. Där kraven är stärkta, är det informationen på detta blad som gäller: Läs igenom denna information noga, innan installationen av golvvärmen påbörjas! Golvvärmen kan användas tillsammans med klinkerfix, cement, självavjämnande flytspackel samt på träkonstruktioner. Golvvärmen får INTE installeras i Vägg eller tak. Golvvärmen skall ligga med minimum 30 mm från ledningar och elektriska installationer. Före golvvärmen installeras, skal det finnas en översikt av ledningar och elektriska delar t ex vamvattenledningar och elledningar. Golvvärmen får INTE placeras i närheten av andra värmekällor såsom starka ljuskällor, skorsten och varmvattenledning. Omgivningstemperaturen skall vara minst 5 C när golvvärmen ska installeras. Där det är möjligt, skall man sörja för god isolering under golvvärmen. Detta för att förhindra onödig energiåtgång. Golvvärmen får endast installeras på plant underlag. Golvvärmen skall installeras av behörig elektriker. Golvvärmen skall installeras tillsammans med jordfelsbrytare på max 30 ma. Om fler golvvärmemattor/kablar skall anslutas till samma termostat, skall de parallell kopplas. Förläggningen av golvvärmen, skall visas med skiss/foto, och placeras vid säkringsboxen. Informationen skall visa de el förande delarna i installationen. 8

10 Viktig information angående ert elektriska värmegolv Termiskt motstånd mellan värmekabel och rum får vara maximalt ca. 0,125 m²k/w Typiska isolervärden: Tunna golvbeläggningar med klinker eller vinyl: Mediumtjocka golvbeläggningar av ex linoleum, vinyl: Trä & Parkettgolv: Tjocka golv av träfiber och tjocka mattor: 0,035 m²k/w 0,040 m²k/w 0,125 m²k/w 0,175 m²k/w Golvvärme lagt under trägolv, skall ha termostat med golvsensor installerat Golvvärmen skall täckas med för ändamålet avsett ingjutningsmaterial. Det kan vara klinkerfix, självavjämnande flytspackel, cement eller liknande Täckande material skall ha en densitet på minst 1500kg/m3 Täckande material skall ha en värmetransmission på minst 1W/mK. Täckande material skall ha samma egenskaper överallt. Täckande material skall ha en tjocklek på minst 5 mm. Värmekablar skall vara helt ingjutna i täckande material. Luftfickor mellan värmekabel och gjutmassa är inte tillåtet. Täckande material får inte vara isolerande, innehålla luftfickor eller innehålla andra isolerande objekt. Installation av värmekabel i och på träkonstruktioner skall utföras på ett sådant sätt att rörelser i materialet inte skadar värmekabeln. Försiktighet skall iakttagas under installationen, så att kabel inte skadas under installationen. Undvikt ex att gå på kabeln, att tappa skarpa objekt, att skarpa objekt finns på golvet samt att vara försiktig vid ingjutning. Undvik veck i och på värmeelement och värmekabel. 9

11 Viktig information angående ert elektriska värmegolv Värmekabel får EJ korsas på något sätt. All värmekabel inklusive de båda anslutningarna skall vara i golvet och vara helt ingjutna. Installation av värmekabel skall utföras enligt de nationella regler som finns. Andra relevanta regler rörande elektrisk golvvärme skall också uppfyllas. Elektriska golvvärmesystem skall anslutas till en 2 polig brytare. Om termostaten är enpolig, skall systemet anslutas till ett 2 poligt relä, som en del av den fasta installationen. Andra termostater med samma egenskaper som ovan får användas. Dessa är inte omfattade av systemgodkännelsen, men utgör en fullt laglig installation. Max effekt under trägolv är 150W/m² - 230V a.c. (160W/m² - 240V a.c.) Max tillåten effekt per kvadratmeter är 200W/m² 10

12 Elektrisk golvvärme Installationsvägledning Gör en enkel skiss av golvet. Markera hur du vill lägga in ). golvvärmemattan. Skissen hjälper dig både att installera golvvärmemattan samt att komma ihåg hur den ligger om du skulle er vilja göra några framtida ändringar i rummet. Det är viktigt att du väljer rätt storlek på din golvvärmematta. Du får inte korta mattan eller klippa i kabeln. Se till att golvvärmemattan täcker så mycket som möjligt av golvytan. Montera aldrig värmekabelslingorna tätare än 18 mm från varandra. Böj inte kabeln i en radie som understiger 18 mm. Då kan den skadas. Undvik ytor med avlopp, inbyggt badkar, toalett eller fasta skåp etc. Undvik även delar av golvet där du vet att du eventuellt måsta borra i framtiden. Var försiktig när du lägger golv- värmematta så att du inte skadar den. Ha alltid skor med gummisula när du går på golvvärmemattan. 2. Om du vill att kabeln mellan golvvärmematten och termostaten skall vara osynlig, så måste du hugga ett spår i väggen. 3. Se till at golvet är ordentligt rent. Stryk sedan primer över hela golvet. Förvissa dig om att du har valt rätt primer till golvavjämningsmassan. Fråga i din golvbutik. I våtutrymmen måste du lägga en fuktspärr ovanpå golvavjämningsmassan. Dra av skyddslagret från den dubbelhäftande tejpen samtidigt som du rullar ut golvvärmemattan. 11 6

13 Elektrisk golvvärme Installationsvägledning Montera sedan golvvärmemattan enligt din skiss. Tänk på att värmen i rummet inte får vara lägre än +5 C. När du kommer till väggen klipper du bara av nätet försiktigt utan att skada kabeln. (bilden 1) Vänd golvvärmematan i önskad riktning och forsätt att rulla ut den enligt bilden ovan. (bilden 2) 3. Hela mattan (all grön kabel) inklusive kopplingen till den svarta anslutningskabeln skal ligga i golvet under Golvavjämningsmassan. Hugg ett litet spår i golvet för att kopplingen av till den svarta anslutningskabel. (bilden 3) 5. Pressa tejpen ordentligt Var mot golvet så att golvvärmemattan på ligger plant innan du täcker den med ell golvavjämningsmassa eller fästmassa. 6. Be din behöriga elektriker kontrollera följande både före och efter du har täckt din golvvärmematta med avjämningsmassa eller fästmassa: - Kontrollera att ohmtalet stämmer med etiketten på golvvärmemattan. - Kontrollera eventuell spännings- läcka. - Anslutningssystemet till din golvvärmematta skall alltid ha en jordfelsbrytare inkopplad (RCD). 6 12

14 Elektrisk golvvärme Installationsvägledning När du väljer golvavämnings- väl massa eller fästmassa måste du kyl förvissa dig om att den är avsedd för golvvärme (flexibel genom fibrer). Skal du ha klinkers på golvet kan du täcka golvvärmemattan enbart med sättmassa. Förvissa dig bara om att kablarna är ordentligt omslutna av massan. Var noga med att följa instruktionen på förpackningen till golvavjämnings- ed eller sättmassan. Det är ytterst viktigt att golvet har torkat upp ordentligt innan du slår på golvvärmen. Det tar ca. 28. dagar. Sedan slår du på värmen successsivt. Om du har valt en annan golv- beläggning som t ex trä eller parkett, linoleummatta eller heltäcknings- matta behöver du minst 5 mm golvavjämningsmassa över kabeln. Helst 10 mm. 8. Installatören ska efterlämna en detaljerad ritning på hur värmemattan är installerad och på golvkonstruktionen. 13 6

15 ler l bli INFO Diagram ert Sikring / Försäkran se / om 18o ºC Termostat y en Gulvflade / Golvyta Samling varm - kold kabel / Samling varm - kall kabel det Gulvføler / Golvsensor the s, om to 14

16 ler l bli Placeres synligt i elskabet / Placeras synligt i elskåpet Denne dokumentation skal udfyldes af en autoriseret installatør Denna dokumentation ska fyllas i av behörig installatör ert Advarsel! - Gulvvarmeenheder er integreret i gulvet - Undlad at bore, skrue eller hamre søm i gulvet - Undlad at gøre gulvoverfladen mindre, når gulvvarmen er installeret - Undlad at udsætte gulvet for termisk blokering Varning! - Golvvärmeenheter är inbyggda i golvet - Borra, skruva eller spika inte i golvet - Minska inte storleken på golvet med installerad golvvärme - Utsätt inte golvet för termisk blockering Elektrisk gulvarme installeret / Elektrisk golvvärme installerad se / om Produkt type / Produkttyp Watt Spæning / Spänning Watt/m² y en Modstandsmåling før installation / Motståndsmätning före installation Modstandsmåling ved godkendelse / Motståndsmätning vid godkännande Isolationsmodstand før installation / Isolationsmotstånd före installation Isolationsmodstand ved godkendelse / Isolationsmotstånd vid godkännande det Hvor er gulvvarme installeret? / Var är golvvärmen installerad? the s, om to Ansvarlig installatør / Ansvarig installatör Dato for installation / Datum för installation DK Garanti Tillykke med din nye CARLSBAD el-gulvvarme måtte. I henhold til de gældende produktansvarsregler angivet i direktiv 85/374/ CEE, og den nationale lovgivning tilbyder vi femten års (15 år) garanti på varmemåtterne. Eventuelle defekter skal forelægges for Harald Nyborg til godkendelse. Hvis din garanti bliver aktuel vil vi enten reparere den fejlbehæftede enhed eller levere en ny uden beregning. Der faktureres ingen omkostninger i forbindelse med reparation af enheden. Din garanti dækker ikke følgende: Fejl opstået pga. forkert brug. Fejl påført af andre. Fejl opstået pga. forkert installation. El-tilslutningen skal foretages af en autoriseret installatør, dette skal du kunne dokumentere når du påberåber dig garanti. Der er tegnet en ansvarsforsikring, således at du altid er sikret økonomisk. Hvis betaling for CARLSBAD gulvvarmesystemet ikke har fundet sted, er garantien ikke gyldig. 15 SE Garanti Grattis till din nya CARLSBAD el-golvvärmematta. Enligt de gällande produktansvarsreglerna i direktiv 85/374/ CEE, och nationell lagstiftning, erbjuder vi femton års (15 år) garanti på värmemattor. Eventuella defekter ska lämnas till Harald Nyborg för godkännande. Om din garanti blir aktuell kommer vi antingen att reparera den defekta enheten eller leverera en ny utan kostnad. Det faktureras inga omkostnader i förbindelse med reparation av enheten. Din garanti täcker inte följande: Fel som beror på felaktig användning. Fel som orsakas av andra. Fel som beror på felaktig installation. El-anslutning får endast utföras av en behörig installatör, vilket du ska kunna dokumentera när du hävdar garanti. En ansvarsförsäkring tecknas så att du alltid är säkrad ekonomiskt. Om betalning för CARLSBAD golvvärmesystem inte fullgjorts, gäller inte garantin _1

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME Heatcom Corporation AS Korsholm Allé 14, DK 5500 Middelfart Tlf.:+45 6341 7777 E-mail: info@heatcom.dk www.heatcom.dk CERTIFICERET GULVVARME MED 15 ÅRS GARANTI HVORFOR

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Velvære for hele familien

Velvære for hele familien Gulvvarme Dansk Velvære for hele familien Med elektrisk gulvvarme fra SAN kan du forkæle dig selv ved at træde ud på et dejligt varmt gulv, hver gang du har været i bad. Du kan også trygt lade datteren

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Før installation Tak for valget af HANDYHEAT HeatBoard gulvvarme. Før du påbegynder installationen,

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Ž Notater deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Dansk - Svenska zense DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at styre en 230 VAC lampe, motor el. lign. Enheden kan ikke benyttes selvstændigt,

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere.

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Devidry - Click & Plug Det unikke kliksystem Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Click & Plug Systemet Click & Plug Systemet Elektrisk gulvvarme på den smarte

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning 3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde...2 Quick Guide...3 Tætning af overlapsamlinger på dampspærrefolie...4 Reparation af

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Syn af andel. Checkliste

Syn af andel. Checkliste Syn af andel Checkliste Andelsboligforeningen Kronosvej 91 175 INFO Dato: / 20 Kronosvej nr. GENERELT Nærværende punkter under Checklisten vil som minimum blive kontrolleret af bestyrelsen ved syn af andelen

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November August 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2 Dansk - Svenska zense PC-BOKS Model PLM-211OULT DK /Ver 1.2 1 - ANVENDELSE PC-boksen er en zense enhed der bruges til at programmere zense systemet med. PC-boksen benyttes samme med PC-programmet Zense

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere