Erfaringer & rumlighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer & rumlighed"

Transkript

1 Børn i Ørestad Erfaringer & rumlighed

2 "#$%&'$()*+, "#$"%&'"()("*+,%'-.( ( ( ( ( ( ( ( ( ( /012%,.(3&%4"1%556(#0"7"(89:;(( ( B%."F(:9G( D&1,$'F(:H9IG9J( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3.$"K>.5($#F(( <$5-"%&(C"10&(L"%&.$-,((( )(( M$"2(N,0*'-"O(( ( P>,."F(<%"15&(B%+0&1&( ( ( (

3 "#$%&#'(%)*+,"+&'+- "#&+#".",- / 0)%1&+2(%)23&+).",- 4 0)%1&+2(+&*- 5 6%*.78*.%"- 9: ;.**+)8*3)-)+7.+<- 94 "#$%&'%$()*#+")*,%-)%#+.#/+'"0&11%"# 23 4%"#+0)*(-$%#&5#("00'+5%0%#6+'"0&1# 27 /8'"#&5#,"5%)#0%-$+5%-)%#&5#("00'+5%-)%# 9: ;"*-,)(&"#+.#68'"# /+'"0&11%"#(#',1-(5$#.%-$# 9C /8'")#.&')$D%-)%#+.#0%'%)#&15(=%-)%'# 93 E$%0%'#$(-#68'"#F#/8'")#)$%0%'# 97 A.#+"'B81'*+%).- /9 $#.G"&1%"&-&5()*#,05+"5)H,"*$# I2 6+*%#%&%,.- /9 $"&5'+.()*%#$(-5+"5%#&5#&=%'=%J%-)%'#$(-#%1H('(K("0)+1-("5# I9 L&'%)#.&'.&')$D%-)%# IM /8'"#(#%1H('(%"# IN A%$+#'%.-%*)(&"# IO C+*-+*"%,)8(.'B+- /D P&$&5'+.(%'#QL(),%--%#.%-$"&$%'R#)&1#0&*,1%"$+$(&"# I7 P%-$"&$%'# C: S&K+-&"5#&5#6>=+"0'("5# C2 E.*3+)+*-7.#+"- :? 6+*%#+- :4 A%"$+-%#*&'$#F#0%-#2# CN />=+"0'("5#F#0%-#9# CO T&'$-G5"("5U#$%5"("5#F#0%-#I# M2 VH-%=%-)%)=+"0'("5%"#&5#6>$%5"("5# M3 J"8&K'+- A%$&0%)#=('*"("5# M7 '.+'("5#&5#6',5#F#=+"0'("5%"# 3C./),*),-&)012133(%(3/)% 4" 5)#3%6&-'17)1#/)%(3/16# 48 9:%#)#)-;1''),)% "

4 M)+'*8#+"'-1>)"- N? /8'"#(#/>H+'*%"# OM /8'"#(#)*&-%5D'0%"# ON 9:%#191;'16/)3)/ == E*&-%5D'0%"#F#0+5#2# OO E*&-%5D'0%"#F#0+5#9# 7: /8'"%"%#.&'$G--%'# 79 A#,/(7)'-)#(2%B*?C D,)%'17)%)(2'+-#1#7?? E#-3)% "FF O%"B&3'.%"- 0+)'G+B*.7+).",- 9P4 ;.**+)8*3)- 9PD =.&8, P/ 8

5 "#&+#".",- H1I(%17)##)*/1'3#J/#1#7/1'-/B,1)%K),9JLM'(#67M%60)-67N)67%(21K),O6-31',) P#1K)%-1/)/LK+%)/6&/(7)/(2IK6%,(#)##J;J,)'-6*E%)-/(,/1'76,)-)%;:%#L67133) *1#,-/IK1'3)#26%-/$)'-);:%#I(%(2;J,)')#Q R)%B#,)%I(%,)/K+%)/1#/)%)--(#/(/26%-:7)L(/(#-3B);J,)')#L-6*)%*)7)/2(-/'$-/ 1 )# #)7(/1K 6*/(')L 2%( )/ ;);6)% &)%-&)3/1K ) *1#,-/ (#-3B) ;J,)')# 2%( ;:%#)I:S,)L-6*26%K)#/)-1*1#,%)7%(,L(/K+%)&%+7)/(2,)#622)#/'17),);(/Q5)##) B-J#'17) 26%/+''1#7 *)#)% K1L )% %)')K(#/ 26% (/ 26%-/$ ;J,)')#L,(,)##) (#,)' (2 ;)26'3#1#7)#T1Q)Q;:%#67;:%#)2(*1'1)%U/1'-/(,17I),K63-)%1E%)-/(,67)%*),/1'(/,)21#)%)%,)##)L67,(;:%#)%V-B&)%;%B7)%)V(2*(#7)(2,)622)#/'17)%B*1E%)-/(,Q 5)/ I(% 67-$ K+%)/ )/ 0)#/%('/ :#-3) 2%( 26%2(//)%#)L (/ B#,)%-:7) IK6%,(# ;:%# 1-0)#)-+//)-1,)#622)#/'17)-2+%)L-(*/(/26%-/$IK6%,(#;:%#3(#1#,7$-6*V6&'J-/) (3/:%)%W;6%7)%)V126%-3#1#7671#,7$1&'(#'+7#1#7-&%60)--)%L67133)*1#,-/IK6%,(# *(#-6*K63-)#L&6-1/16#)%)%-17126%I6',/1'(/1/(')-+//);:%#L,)%)-:#-3)%67;)I6KQ X)/6&,)%26% K1',)% ;'1K) '(7/ K+7/ &$ (/ (#-3B)'177:%) 26%-3)''17) *)/6,)%L /1' (/ 1/(')-+//) ;:%# 67,)%)- 26%-/$)'-)%L -(*/ (/ (#-3B)'17:%) IK6%,(# )# 1#,,%(7)'-) (2 ;:%# -6* ;%B7)%) 67 ;6%7)%) 3(# K+%) *), /1' (/ 6&'J-)L ) *1#,-/ 3K('1210)%)% &%6S)3/)%L,)%I(%;:%#-6*(2/(7)%)67;%B7)%)Q 5)%26% I(%,)/ /1',)##) %(&&6%/ K+%)/ 0)#/%('L,)'- (/ (#-3B)'17:%),)#,);(/,)% 6*2(//)% ;:%#- 6&2(//)'-)%L 1#,,%(7)'-) 67 &6-1/16#)%1#7 1 -(*2B#,)/ TI)%B#,)% 1 &'(#'+7#1#7-2)'/)/UL -(*/ (/ ;)-3%1K) 67 /1')7#) %),-3(;)% 67 ;)7%);-(&&(%(/)%L -6* 3(# (#K)#,)- /1' &%(3/1-3 (/ 2$ )# ;),%) 26%-/$)'-) (2,)##)L 7%B&&) (2 ;6%7)%)Q 5)'/(7)'-)671#,,%(7)'-)(2;:%#1%(&&6%/)#-)*&1%11#,-(*'1#7L-(*/)#,1-3B--16#(2 ;:%#- &'(0)%1#7 1,),1('671-3) &%60)--)%L -6* 26%)7$% 6*3%1#7 1#,-(*'1#7 (2 K1,)#L -(*/26%I(#,'1#767(3/1K,)'/(7)'-)#1-(*2B#,--/%B3/B%)#LI(%,)%26%K1-/-17(/K+%) K17/17),1-3B--16#)%L -6* %(&&6%/)# %)//)% 263B- 1*6,L IK6%2%(,)/ 67-$ I(% K1-/ -17 K17/17 (/ ;)-3%1K),) -/%B3/B%)% 67 &%60)--)% L -6*,)21#)%)% )#)-+//)% ;:%# 67 ;(%#,6**)#Q G

6 5)/ I(% -(*/1,17 K1-/ -17 #:,K)#,17/ (/ ;)I(#,'),) 1#/)%7)#)%(/16#)'') (-&)3/)% (2 (#-3B)'-)#67;)7%);-'177:%)'-)#(2;(%,6**)#L67,)&%60)--)%-6*;:%#)#)1#,7$%1L 26% *)%) 2B',/ (/ 3B##) /)6%)/1-)%)% 6*3%1#7 ;:%# 67 ;(%#,6**)#L 1,)/ ;:%# 2Y 1 (',)%)# 8L ZL "F 67 "Z $% /J,)'17K1- )% 1 26%-3)''17) B,K13'1#7--/(,1)% /(#, /1' (/ B,/%J33)-1726%-3)''17/QH1I(K,)-6*B,7(#7-&B#3/L1,)##)%(&&6%/L;)7%+#-)/6-/1' (/26%I6',)6-/1')')K)%2%(E%)-/(,.36')[-6*&$#BK+%)#,)/1,-&B#3/3B#I(%)')K)% *),.36')#67-36')#-.>\L126%;1#,)'-)*),'+%)%#)-'6036B/1(&%1'Q5)%*),K1-/),)/ -17 ;)-K+%'17/L (/ B,2:%),)# :#-3),) )*&1%1-3(;)'-) -(*/ (/ I(K) /1, /1' (/ ;)I(#,'),)##)Q]),,)##);)7%B#,)'-)LI(%K1B#,)%K)S-K+%)/#:,-(7//1'(/+#,%)26%I6',)#,) 26%*)/6,)#Q5)%26%1#,,%(7)%K1)#7%B&&);:%#2%(H)-/)%;%6QR)%B#,)%I(%67-$;:%# B,)2%(6*%$,)/L71K)/)/1#,;'131IK6%,(#,)(#-)%67B*1,,)';(%/;%B7)%,)/622)#/'17) %B*67IK6%,(#,);)-3B)%671/(')-+//)%,)%B*'17I),)%,)2(#,/1;J,)')#L'17)-6*K1 17)##)*,)*6&#$%)#K1,)#6*LIK6%,(#;:%#)%2(%)%67;%B7)%)/-/),Q H1I(%K+%)/;)K1,-/)6*3%1#7L(/,)%B,)#)/263B-&$26%I6',)/*)'')*K63-#)67;:%#L ;:%#67B#7)67,)%B*,)633B&)%)%L(/,)%)%2(%)26%(/71K))#-#+K)%6&2(//)'-)(2L IK6%,(#;:%#-^^-/)**)^^67^^,)'/(7)'-)^^;'1K)%&%6,B0)%)/T](##16#8FF4_<"4UQ5)% )%,)%26%'(7/-+%'17K+7/&$(/1/(')-+//);:%#)#)-)7#))%2(%1#7)%B,2%(,)%)-)7#) &%+*1--)%L 1 )# %(**) -6* )% ;')K)/ 7%B#,'(7/ B, 2%( '+-#1#7 (2 '1//)%)/B% 6*3%1#7 1#,,%(7)'-)(2;:%#126%-3#1#7)#(2;J%B*L-(*/1#,,%(7)'-)1&'(#'+7#1#7-(-&)3/)%Q 5)/ 7)67%(21-3) 263B- )% 2(',)/ &$ E%)-/(,L 1,)/,)% I)% )% /(') 6* )# #J ;J,)'L IK6% B,K13'1#7)#67;J)#-3(%(3/)%/1'-/(,17I),)%17(#7*),(/26%*)-QD,)%'17)%))%,)/)# ;J,)'L,)%I(%K+%)/*)7)/B,-3+',/1,)#622)#/'17),);(/L7%B#,)/-1#&'(#'+7#1#767 R(**)%L &6'Q,3UQ \*%$,)/ )% 26% 6- )/ 1#/)%)--(#/ -6016%B*'17/ 6*%$,) (/ B#,)%-:7)L 7%B#,)/,)*(#7)#J););6)%)L;:%#)1#-/1/B/16#)%L;:%#)2(*1'1)%67;:%#-6*;6%167 ;%B7)% 6*%$,)/ /1',(7'17/Q b17)-6* ;J,)')# (,-31'')% -17 ;$,) 2%(,)# c('*1#,)'17)c -/6%;J67,)#-$3(',/)&%6K1#-;JQE%)-/),2%)*-/$%-6*)#B#13;J,)'LIK6%1*(#(#)% (-&)3/)%#)2%(,)/B%;(#)L*)#&$-(**)/1,2:')%-17B,)#26%;J)#67/+//)%)&$;$,) #(/B%67%6Q9J)#-2J-1-3)3(%(3/)%(,-31'')%-17'17)'),)-*(%3(#/L2%(IK(,K1c#6%*('/c <

7 -)%Q5)/)%)/6*%$,)LIK6%1K1*)#)%,)/1-+%)%1#/)%)--(#/(/-)&$;:%#-)%2(%1#7)%67 ;%B7Q H1 I(%L 7%B#,)/ K6%)- ;%B7 (2 )/ 36#/6% -1/B)%)/ 1 E%)-/(, *), B,-17/ /1' 7(,)&'(#L 2%( 2);%B(% /1' *(SL 3B##) 6;-)%K)%) IK6%,(# ;J,)')# ;%B7-*:#-/%) 67 ;J'1K 2B#7)%)Q R)%B#,)% )%,)# -/6%) 67 0)#/%(') ;J&(%3L E%)-/(, NJ*#(-1B*L 67,)# #J) E%)-/(,.36')6791;'16/)3#J))')*)#/)%1;J,)')#L-6*K1I(%6;-)%K)%)/7)#)%)%)%*)7)/;J'1K *3%1#7,1--) ;J7#1#7)% 67 1,1K)%-) &(%3)%Q \7-$,) 6%7(#1-)%),) ;)71K)#I),)% -6*-&6%/67,)#*)%)B6%7(#1-)%)/;:%#)')71&(%3)%#)L)%*),/1'(/71K),)##);J,)'L )#1,)#/1/)/17)##)*;%B7)#(2%B*'17I),)%#)-6**(#12)-/)%)%-171;J,)')#L67-6* K1-)%L(/,)/622)#/'17)%B*;'1K)%633B&)%)/(2;);6)%)67-&)01)'/;:%#)#)13K(%/)%)/Q 5)##)%('(/16#('1-)%1#767;%B7(2;J,)')#,(##)%)/7%B#,'(726%)#;J3B'/B%L-6*)% B#13L,(,)##))%*1#,%))#,"F$%7(**)'Q P,K13'1#7)#67B,26%*#1#7)#(2E%)-/(,26%)7$%/1'-/(,17I),L67#J)/1'/(7L1,)#/1/)/)% 67 ;%B7 (2 ;J,)')# 6&-/$% 1 )# IB%/17 B,K13'1#7Q >6%2(//)%#) I(% 17)##)* K6%)- -1/B)%)/I), 1 )/ 36#/6% &$ 7(,)&'(# 1 E%)-/(,L I(2/ *B'17I),)# 26% (/ ;)/%(7/) )# )')*)#/+% B,K13'1#7 (2 ;J,)')#L 2%( 6K)%7(#7)# 2%(,) 36',) K1#/)%*$#),)%L IK6% ;%B7)# (2,)/ 622)#/'17) %B* I(% K+%)/ ;)7%+#-)/L /1' (/ 3B##) 6;-)%K)%)% IK6%,(# ;J,)')#)%;'6*-/%)/6&L-6*K(%*)#I(%/1'/(7)/Q9%B7)#(2,)622)#/'17)%B*1;J,)')# )%#(/B%'17K1-1%)'(/16#/1'K)S%)/-6**B'177:%;%B7)#(2,1--)L*)#,)/I(%,67K+%)/ )#&6-1/1K6K)%%(-3)'-)L(/-)IK6%,(#;J,)')#)%;')K)/K(3//1''1K)L1/(3/*),(/26%$%)/ I(% 1#,/(7)/ 5(#*(%3L -(*/ IK6%,(#,)/ -&6#/(#) '1KL 2%( -&)01)'/ ;:%#)#)L I(% *(#12)-/)%)/-17671#,/(7)/,)/6**)&'(,-)%1;J,)')#L67I(%71K)/'1K/1'3K(%/)%)/Q >6%2(//)%)#)I(%:#-3)/)#/)6%)/1-37)##)*7(#7K),%:%)#,);J%B**)/L*),)/263B- &$ IK6%,(# ;:%# 2%)*-/1'')- 67 &6-1/16#)%)- 1,)# 622)#/'17) -2+%)L -(*/ 26%-:7) (/ /1'#+%*) -17 K1,)# 6*3%1#7 IK6%,(# ;:%# -)'K 6&2(//)% 67 ;%B7)%,)%)- #+%*1'S:Q R)%B,6K)%I(%,)/K+%)/)/:#-3)(//1'7(#7)#;')K&)%-&)3/1K)%)//1')#&'(#'+7#1#7- K1#3)'L *), 26%*$')/ (/ -) &$ IK6%,(#,) %)--6B%0)% 67,),1-3B%-)% -6* ;:%#)#) ;)-1,,)%L 3(# ;%1#7)- 2%)* 1 'J-)/L 67 K+%) *), /1' (/ 1#26%*)%)% 67 )K/Q 26%;),%) &'(#'+7#1#7-&%60)--)%L-&)01213/#$%,)%-3(''(K)-&%6S)3/)%*),;:%#-6*I6K),*$'L 67IK6%,(#*(#K1'')3B##)1#,,%(7)67(%/13B')%)%;:%#-&)%0)&/16#)%Q C

8 R)%B#,)%I(%,)/K+%)/%)')K(#/(/B#,)%-:7)'1//)%(/B%)#6*I(#,')#,)IK6%,(#;:%# &'(0)%)-1)/7)67%(213&)%-&)3/1KLIK6%,(#,)-31',%)-67&6-1/16#)%)-1,)#622)#/'17) -2+%)L 67 IK6%,(# -(*2B#,)/ -)% &$ *B'17I),)%#) 26% (/ 1#,,%(7) ;:%# 1 )K/Q &'(#'+7#1#7-&%60)--)%L-(*/IK6%,(#,)/L1,)//)/1'2+',)L26%)7$%1&%(3-1-Q A,)##) I)#-))#,) I(%,)% K+%)/ /(7)/ 36#/(3/ /1' dhbp Td*(7)% H)-/ b63(' P,K('7U -(*/ E%)-/(, e1/j 7%B#,)%)S)%26%)#1#7L 26% (/ 26%I:%) 6* %)')K(#-)# (2 %(&&6%/)#- )*#)L -(*/ (/ B,-&:%7) IK6%,(# ;:%#)#) 1 ;J,)')# )% 1#,7$)/ 1 B,26%*#1#7)# (2 ;J,)')#1#,/1'#BQ [ H1 I(% I)%17)##)* 2B#,)/ (/ %(&&6%/)#- 263B- )% *)7)/ %)')K(#/L,(,)# #J$;#),) E%)-/(,.36') )% &'(0)%)/ 0)#/%(' 1 E%)-/(, 01/JL -6* ;1,%(7)% *), *(#7) #J) ;:%# 1 3K(%/)%)/L 67 (/ )/ B[B,;J77)/ 622)#/'17/ (%)(' 1 #+%I),)# (2 E%)-/(,.36') 67 NJ*#(-1B* -/$% 26%(# )# &'(#'+7#1#7-&%60)-L 26% (/,)21#)%)% IK(,,)##) &'(,- -3(' 1#,)I6',)Qf#36#/1#B)%'17B,K13'1#7(2E%)-/(,9J&(%326%/-+//)%67-$67K6%)-2B#,K1' )K/Q3B##);)'J-);:%#-;%B7(26*%$,)%1E%)-/(,L-(*/)K)#/B)'')-(K#67*(#7')%,) *$//)1/(')-+//)Q R)%B#,)%)%26%2(//)%)#);')K)/1#K1/)%)//1'(/,)'/(7)18g6%3-I6&-(2I6',/(2E%)-/(, 7%B#,)S)%26%)#1#7L6*I(#,')#,)&%6S)3/)%1#7)#(2'6**)&(%3)#1#+%I),)#(2E%)-/(,.36')L67)#J,)%'17)%)g6%3-I6&L6*I(#,')#,)K1,)%)B,K13'1#7)#(29J&(%3)#QE%)-/(,.36')6791;1(#(5(#*(%3T-6*(%;)S,)%*),26%*1,'1#7(23B#-//1';:%#1E%)-/(,UK1' I)%B,6K)%67-$K+%)(2/(7)%)(2&%6S)3/)/Q 5)/ )% K6%)- I$; (/ %(&&6%/)#- /1'7(#7L,) (#K)#,/) *)/6,)% 67,)# /)6%)/1-3) 7)##)*7(#7 K1' K+%) 6&'J-)#,) 67 ;)-3%1K) 26%-3)''17) *)/6,1-3) %),-3(;)% /1' 1#,,%(7)'-) 67 (#-3B)'177:%)'-) (2 ;:%#- *)#1#7)%L 67 ;)-3%1K),)# 1#,'J-)#,) *B'17I),)#,)% )% 26% (/ 1#3'B,)%)% 67 (#K)#,) ;:%# 67 B#7) *)##)-3)% -6* %)--6B%0)%67&(%/#)%)1&'(#'+7#1#7-&%60)--)%L-&)01213/#$%,1--)67-$6*2(//)%,)%)- #+%*1'S:67,)%)-*B'17I),)%26%1#3'B-16#L(,7(#767;%B7(2,)/622)#/'17)%B*L-6*,)62/)-/)%-B&)%;%B7)%)(2Q 0)%1&+2(%)23&+).",- RK6%,(#)%2(%)%67;%B7)%;:%#1E%)-/(,,)/622)#/'17)%B*L67IK6%,(#3(#26%-3)''17) *)/6,)%(#K)#,)-/1'(/2$1#,-17/1;:%#-&)%0)&/16#)%1&%(3-1-h Z

9 0)%1&+2(+&*-.1,)#E%)-/(,-)/(;')%1#71;)7J#,)'-)#(2$%8FFFL)%2')%)672')%);:%#)2(*1'1)%2'J//)/ /1';J,)')#Q5)2:%-/)1#,;J77)%)2'J//),)1#,18FF<67E%)-/(,)%-1,)#26%-(/*),(/ K63-)Qd#/('')/(2;);6)%)K(%18F""6&&)&$ZQ=G?LIK6%(2?Fi(2;);6)%#)K(%B#,)% <Z $%Q ](# 3(#,)%26% 36#3'B,)%)%L (/,)/ 1 I:S 7%(, )% B#7) 67 ;:%#)2(*1'1)%#)L,)% ;'1K)% /1'/%B33)/ (2 E%)-/(,- B#133) ;'(#,1#7 (2 #(/B%L 2B#3/16#)'') ;6'17)%L 76, 1#2%(-/%B3/B% )#/'17 /%(#-&6%/L %)3%)(/1K) 6*%$,)%L,)# #J) -36')L ;1;'16/)3 67 (" '" &" %" #" " IF;2J7"K07F" ED/F" IF;2J7":70" ED/F" L9/"K07F" ED/F" 6/78390" CDE7FG9HF"" L9/":70" ED/F" 6H/2J7" )" (" '" &" %" #" " IF;2J7"K07F" ED/F" IF;2J7":70" ED/F" L9/"K07F" ED/F" 6/78390" CDE7FG9HF"" L9/":70" ED/F" 6H/2J7" Kilde: Københavns Kommunes Koncernservice, pr. 1. januar 2012 Kilde: Københavns Kommunes Koncernservice, pr. 1. januar J*#(-1B*L-(*/-I6&&1#7*B'17I),)%T:%)-/(,Q,3UQ d#/('')/(2;);6)%)1e%)-/(,-/17)%26%/-(/6718f"8;6),),)%0(q4q<ff1#,;j77)%)1 E%)-/(,Q A#,;J77)%/('')/ )% ('/-$ -/)7)/ *), #+-/)# "Fi ;(%),)/ -1,-/) $% T;J67I(K#Q,3UQ 5)/ )%,)# J#7%),)' (2,)# 3:;)#I(K#-3) ;)26'3#1#7)#L,)% 2:')% -17 /1'/%B33)/(2E%)-/(,LIK6%,)/1-+%)%(#/('')/(2;);6)%)*)'')*8"67<"67;:%#B#,)% -JK$%L,)%)%%)&%+-)#/)%)/1I:S)%)7%(,1,)#J);JB,K13'1#7-6*%$,)%T:%)-/(,Q,3UQ 4

10 A2:'7),) -)#)-/) 36**)% I6K),-/(,)#18F84/1'(/IB-)""4QFFF2')%)1#,;J77)%))#,1,(7LIK6%,)/1-+%;'1K)%,)#J);J,)')1E%)-/(,L-(*/e(%'-;)%7L.J,I(K#)#67X6%,I(K#)#L,)%36**)%/1'(/,(##)%(**)%#)26%,)*(#7)#J)3:;)#I(K#)%)T:%)-/(,Q,3UQd/2%)*/1,)#-;J;6)%) K1';61,)#JB,K13'),)6*%$,)%-'$%67-$O)(',(#1(67](#,(7]6%7)#-%(&&6%/V9:M:#F# K+%);J;6)%)L67(/,)1-+%K1'-+//)&%1-&$#+%I),)#/1'36'')3/1K/%(213L(/,)%)%2+%%) ;1')%1,)%)-;J,)'L(/,)K1'')K)/+/&$K1',#(/B%67/+/&$;J)#67(/,)#J)/1'2'J//)%) K1' I(K) %)3%)(/1K) 6*%$,)% 67 )3-&)%1*)#/)%)#,) ;6'17;J77)%1L -6*,) #J) ;J,)')L I)%B#,)%E%)-/(,L)%-+%'17)3-&6#)#/26%T%)(',(#1(Q,3UQ -)%&6/)#/1(')1,)#J);JB,K13'1#7-6*%$,)%L67B,/(')%a VY%5#*+"#5&0$#.&')$DX#+$#68'"%.+1(-(%'#.8-%'#)(5#$(-$',**%$#+.#%$#&1'D0%#)&1#Z'%)$+0X#&5#0%$# %'# =(# "+$,'-(5=()# 1%5%$# 5-+0%#.&'# (# /># [# \+="]# ;# Z'%)$+0#.D'# 1+"# '(5$(5# 1%5%$# 6&-(5#.&'# H%"5%"%X#&5#*'>0'%'#1+"#0%$$%#1%0#.+"$+)$()*%#"+$,'&15(=%-)%'X#5&0%#H+)"("5)1,-(5?%0%'#.&'#68'"%"%#)+1$#"G'?%0#$(-#^%"$',1X#*+"#1+"#"G)$%"#(**%#.&'-+"5%#1%'%VT:%)-/(,Q,3UQ /1'/%B33)/(2,)#J);JB,K13'1#7-6*%$,)%L;)-/%+;)%*(#-17I6-9D67R(K#&$(/-3(;) )# ;'(#,)/ ;J,)'Q 5) -)#)-/) &'(#)% 26% E%)-/(, *), B,K13'1#7)# (2 d%)#( 3K(%/)%)/ =

11 T*), )# #J ]B'/1(%)#(L -3:S/)I(' 67 ;);6)'-)UL /1'2:S)'-) (2 )/ ;167%(2 36*&')3- /1'.I6&&1#70)#/%)/>1)',--(*/E%)-/(,56g#/6g#k)/)%IK)%K-6*%$,)1#+%I),)#(2 >1)',-L;)K1,#)%67-$6*;)-/%+;)'-)%#)&$(/)/(;')%)%)#;'(#,)/;J,)'LIK6%*(#7) ;)I6K 26% 3B'/B%L )%IK)%KL,)/(1'I(#,)'L %)3%)(/1K) (%)(')%L ;'(#,)/ ;);6)'-) 67 1#2%(-/%B3/B%K1';'1K),+33)/T-)E%)-/(,Q,3L,(0Q,3UQ >6%2(//)%#) I(% B, 2%( (,-31''17) -(*/(')% *), ;);6)%) 1 ;J,)')#L 2B#,)/ (/,1--) /1'-J#)'(,)#,);'1K)%/1'/%B33)//1'3K(%/)%)/K),/(#3)#6**)%)&'(,-L(/K+%)/+/&$ ;$,);J67#(/B%L67133)*1#,-/;J,)')#-;:%#)K)#'17)&%621'QE%)-/(,2B#7)%)%-$(/ -17)L-6*)#B%;(#26%-/(,26%,)#*6,)%#);:%#)2(*1'1)L,)%:#-3)%(/;61;J)#*), 76,) 26%;1#,)'-)% /1' 0)#/%B* 67 %)-/)# 622)#/'17) 1#-/1/B/16#)%L /+/ &$ 3B'/B%)'') 67 %)3%)(/1K) 6&')K)'-)% 67 -I6&&1#7 *B'17I),)% k IK6% *(# -(*/1,17 ;6% V/+/&$'(#,)/V*),d*(7)%>+''),L-6*6*3%(#-)%I)')B,K13'1#7-6*%$,)/1E%)-/(,Q XBL-6*E%)-/(,*6,#)-L*6,#)-,)-*$;:%#-(*/1,17L67-6*;)-3%)K)/36**)%,)% 2')%)/1'Q5)%26%-/$%,)%#B)#;J,)'/1';(7)LIK6%2')%),(71#-/1/B/16#)%L2%1/1,-(3/1K1/)/)%L &%+7);J,)')#Q])#,)%-/$% 67-$ )# ;J,)' /1';(7) IK6% ;:%# 1 ('') (',%) 2J',)% *)%)L ;$,)-6*;%B7)%)67;6%7)%)L*)#*)-/(2('/-6*;:%#,)%)%2(%)%L;%B7)%67K63-)%6& 1,)%)-;J,)'Q >6% (/,(##) 6- )/ ;1''),) (2 ;J,)')# 67 &%6;')*2)'/)/L I(% K1 26%)/(7)/ (,-31''17) ;JK(#,%1#7)%13K(%/)%)/1E%)-/(,e1/JL-6*)%,)/6*%$,)%(&&6%/)#K1'(27%+#-)-17/1' (/;)-3+2/17)-17*),Q>6%2(//)%#)I(%,)%26%B,%)//)/2')%)36%/L&$;(77%B#,62K6%)- 6;-)%K(/16#)%L-6*;)K1,#)%,)6;-)%K(/16#)%67,)26%-/$)'-)%K1B*1,,)';(%/I(%I(2/ (26*%$,)/L67I(%*),K1%3)//1'(/-J#'177:%)K6%)-)7)#26%-/$)'-)(2,)%B*'17I),)%K1 ;)-3+2/17)% 6- *), 1 %(&&6%/)#Q R)% )%,)% '(7/ -&)01)' K+7/ &$L IK6% %)3%)(/1K) 6*%$,)%*),%)')K(#-26%;:%#)%'63('1-)%)/L-(*/IK6%-/+%367*1#,%)/%(213)%),) K)S)L1#-/1/B/16#)%L0(2))%L-B&)%*(%3),)%67.I6&&1#70)#/%)/)%'63('1-)%)/Q 51--)36%/)%&%6,B0)%)/17)##)*K1-B('1-)%1#7(226%2(//)%#)-6;-)%K(/16#)%1E%)-/(,L 671#,-3%)K)/1d%0](&K),O6-31',)P#1K)%-1/)/Q?

12 Ørestad city: legepladser, store veje og institutioner I0 I0 Legend I0 stoppested Lys kryds / sikker overgang Fodgænger overgang Stille vej / Sivegade Meget Trafik Børnehave Ørestad Skole Øerstad Gymnasium Lukket institutions-lejeplads Legeplads Bypark Bordtennis Naturlegeplads Klatrevæg Potentiel Lejepladsområde Kanal Ø Boldbane Cafe Irma Døgn_Netto Fields Bygninger Kanal I0 I0 I0 I0 µ 0 0,125 0,25 0,5 Kilometers "F

13 0 I 0 I Ørestad city: legepladser, store veje og institutioner 0 I 0 I Legend 0 I 0 I stoppested Lys kryds / sikker overgang Fodgænger overgang Stille vej / Sivegade Meget Trafik Børnehave Ørestad Skole Øerstad Gymnasium Lukket institutions-lejeplads 0 I Legeplads Bypark Bordtennis Naturlegeplads Klatrevæg Potentiel Legepladsområde Kanal Ø Boldbane Cafe Irma Døgn_Netto Fields Bygninger Kanal 0 I II I Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community 0 0,125 0,25 µ 0,5 Kilometers 0 I ""

14 51--) 36%/L K6%)- ;JK(#,%1#7)%L 1#/)%K1)g- *), &)%-6#)% 2%( E%)-/(, -36')L 9J)#- 26%'(7-967e(2)1E%)-/(,L9J67R(K#LdHbP-(*/E%)-/(,N%B#,)S)%26%)#1#767K6%)- ;%B7 (2 )/ 36#/6% -1/B)%)/ 1 H] 9S)%7)/ T/1' '$#- 2%( 91;1(#( 5(#*(%3UL I(% 71K)/ )/ 6K)%;'136K)%IK1'3)2(01'1/)/)%67(3/1K1/)/)%,)%&$#BK+%)#,)/1,-&B#3/)%1E%)-/(,Q H), *:,)/ *), E%)-/(, e1/j -6* )# I)'I),L I(%,)/ K+%)/ /J,)'17/ 26% 26%2(//)%#)L (/,)##) V&'(#'(7/) ;J,)'V )% B#,)% )# -/+%3 67 IB%/17 B,K13'1#7 67 6&;'6*-/%1#7L IK6% *(#7)#J)/1'/(7-(*/1;%B7/(7#1#7(2;J%B**)/L)%K),(/*(#12)-/)%)%-171)#-/:%%) 7%(,Q fs)%-3(; (2 ;J,)')# -J#)- (/ 71K) -17 B,/%J3 1 ;%B7 (2 &(%3)%#)L ;6',-&1' &$ 26,;6',;(#)%#)L,J%3#1#7 (2 I(K)% B#,)% *)/%6 I:S;(#)#L %J7) 3'133)%#) B,)#26% 7J*#(-1)/L I+#7)# B, 1 7J*#(-1)/L -36') 2%1/1,-6%,#1#7)# 67 1 ;1;'16/)3)/ )2/)% -36')L 7$/B%) *), IB#,)#L I)#/#1#7 (2 ;:%#L -#(33)# *), #(;6)# I)#6K)% ('/(#)#L 99l1 7$%,I(K)%67&$('/(#)%L1#,3:;1,)'63(');B/133)%L3(22)I6-,)#'63(')0(2)L*:,%) 7%B&&) *:,)% 67 -*$ 36#0)%/)% 1,)# '63(') ;67 0(2)L 7$ /B%)L./%))/ (%/ &%6S)3/)%L -I6&&1#7/B%)LI+#7)#B,1;J&(%3)#7)#)%)'/Q9:%#,)%')7)%L0J3')%L,J%3)%-&6%/67 ;%B7)%,)622)#/'17)&'(,-)%L&$,)#)#))'')%(#,)#*$,)L)%;')K)/*)7)/-J#'17/-6* K)S%)/ )% ;')K)/ ;),%) 2%( d&%1' *$#),Q 9J&(%3)#L -(*/ (%)(')%#) B,)#26% -36')#L ;1;'16/)3)/677J*#(-1)/;+%)%*)7)/&%+7(2L(/,1--)#J)1#-/1/B/16#)%)%36**)//1' 67/(7)/1;%B7L67'1K)/2%(,1--)1#-/1/B/16#)%2'J,)%B,67&%+7)%7(,);1''),)/1E%)-/(,L IK1'3)/-3(;)%'1K67(3/1K1/)/Q >1)',-)%-/(,17)/&6&B'+%/-I6&&1#7*$'26%*(#7)3:;)#I(K#)%)67-K)#-3)%)LIK6%,)%3(#6;-)%K)%)-)#-/+%3-/%:*(27+-/)%/1'>1)',-2%(E%)-/(,])/%6./(/16#67 O)716#('/67-/(/16#L-6*,67133);1,%(7)%K6',-6*//1''1K)/1,)622)#/'17)(%)(')%67 ')7)&'(,-)%%B#,/6*1E%)-/(,e1/JQ5)%)%,677)#)%)'/*(#7);)-:7)#,)/1'X6%,)#- -/:%-/)1#,3:;-0)#/)%L*),;)-:7-/(',)%18FFZK(%0(Q4*163B#,)%Q A*6,-+/#1#7/1'1#,%);JI(%>1)',m-)#,#B133))/#(/B%'17/*1'S:*),3B'/B%670(2))%L,)%/1'/%+33)%26'3/1'6*%$,)/L*)#,)%;'1K)%(%;)S,)/I$%,/&$(/+#,%),)//)Q`)#- N)&&)'L0)#/)%[,1%)3/:%26%>1)',-B,/(')%(/_VH1-3('-13%)L(/E%)-/(,;'1K)%;%B7/-6* )#1#/)7%)%)/;J,)'Q>6'3-3('K+##)-17/1'(/36**)%I)%B,&$-(**)*$,)L-6*,) *$-3)K1'')/(7)/1'X:%%);%6VL672%)*6K)%I$;)%>1)',m-'),)'-)#&$)#K+3-/&$ "8

15 6*3%1#7-)3-[6//)&0/Q6*$%)/1;$,)6*-+/#1#7673B#,);)-:7L*),)#*$'-+/#1#7(/?["F*16QK1';)-:7)>1)',-1#,)#26%/%)[2)*$%T;Q,3UQR)%B,6K)%)%)##J;167%(2 &'(#'(7//1'6*%$,)/LIK6%;J77)%1)/,67133))%7$)/17(#7)#,#BQ R)%B,6K)% )%,)% )# S+K# 2'J,)#,) /%(213 17)##)* ;J,)')#L -6* )% &%+7)/ (/ *(#7) 26,7+#7)%)T36#/6%67;B/13-*),(%;)S,)%)L'+%)%L;:%#L26%+',%)67;);6)%)7)#)%)'/UL 0J3'1-/)%L;1')%67*)/%6[/67,)%;)K+7)%-1717)##)*;J,)')#*),-/6%2%)3K)#-67,)% )%*)7)#*J',%)#K),-/(/16#)%#) 5)%)%6;-)%K)%)/*(#7);:%#67K63-#)-6*6&I6',)%-171;J,)')#-7(,)%67-/%+,)%L -&)01)'/#$%K)S%)/I(%K+%)/K(%*/T-1,)#-'B/1#7)#(2*(SUQ AK1#/)%*$#),)%#)I(%,)%K+%)/*1#,%)(3/1K1/)/1;J)#L67-36')'6036B/)#1*(%/-67 (&%1'LI(%67-$;)/J,)/(/,)%I(%K+%)/*1#,%)(3/1K1/)/&$7(,)#)#,K1)'')%-I(K,) 26%K)#/)/IK1--36')#I(K,)K+%)/$;#)/Q 5)-/6%)&'(,-)%L-3SB'/)')7)&'(,-)%67V$;#);(77$%,)V&'(#'(7//1'%)3%)(/1K(3/1K1/)/L 670(2))%L;1;'16/)3)/L-36')#L7J*#(-1)/L-I6&&1#70)#/%)/>1)',--(*/%6'17)K)S),(##)% %(**)#26%(/;:%#3(#*:,)-67'1K)/3(#B,26',)-171E%)-/(,Q])#-&:%7-*$')/)%L IK6% *)7)/ )% ;:%#)#) )7)#/'17 /+#3/ 1#, 1 ;J%B**)/h \7 IK)* ;)-/)**)% IK(, ;:%#)#) 7)%#) K1 I(K) 1,) ;J%B* -6* )% ;')K)/ -3(;/ 67-6*,) )% *), /1' (/ %),)21#)%)%1,)%)-)7)#B;%B7/(7#1#7(2,1--)h H1:#-3)%(/-&:%7);:%#)#)-)'KL67(/B#,)%-:7)IK6%,(##)/6&,))%2(%)%67;%B7)% %B**)/Q 5)/ I(%,)%26% K+%)/ (27:%)#,)L 26% (/ -3%1K),)##) %(&&6%/L (/ I(K) )/ 3)#,-3(; /1' IK6%,(#;:%#26%I6',)%-17/1'%B*LIK6%,(#,);%B7)%%B*L-(*/IK1'3):#-3)%67;)I6K,) I(% 1 *:,)/ 67 B;%B7/(71#7 (2,1--)Q H1 :#-3)%L (/ -3(;) 3)#,-3(; /1'L IK6%,(# ;:%#)#)26%I6',)%-17/1';J,)')#LIK6%,(#,))%2(%)%;J,)')#LIK1'3)-/),)%,)%1-+%)% (&&)'')%)#,)26%,)*L67,)%*),2$)#7)#)%)'/26%-/$)'-)26%LIK6%,(#;:%#;%B7)%%B* 67IK6%,(#*(#1/(')-+//)%,)%)-&)%0)&/16#)%L:#-3)%67;)I6KQ "G

16 6%*.78*.%"- X)/6&&%6S)3/)/--1/B)%),)7)67%(21-3)'60(/16#1E%)-/(,L*),(#K)#,)'-)(236#/6%)%1 H] 9S)%7)/ k /1' '$#- 2%( 91;1(#( 5(#*(%3 " L I(% $;#)/ 26% )/ '+#7)%) 67-1/B)%)/ B,7(#7-&B#3/26%%)&6%/[B,2+%,17)'-)#L-(*/,(##)/7%B#,'(726%)/'+#7)%)6&I6',1 ;J,)')#*),*B'17I),26%)#,J;)%)26%-/$)'-)(26*%$,)/Q R)%B,6K)%I(%26%2(//)%)#)K+%)/6&/(7)/(2(/,)'/(7)1)K)#/-K),9J)#->6%'(7-967 e(2) K), 9J&(%3)#L -(*/,)'/(7) 1 1#26%*(/16#- *:,)% 2%( 9J 67 R(K# 6*3%1#7 B,K13'1#7)# 1 E%)-/(,Q 5)% )% 67-$ ;')K)/ (2I6',/ *:,)%W1#/)%K1)g- *), E%)-/(, N%B#,)S)%26%)#1#7L -6* I(% 71K)/ 6- )/ ;1''),) (2 IK6%,(# E%)-/(, 2B#7)%)% &$ )/ (,*1#1-/%(/1K/ &'(#L 67,)% I(% J,)%'17)%) K+%)/ -3%12/)'17 36#/(3/ *), d*(7)% H)-/ b63('p,k('7 5)/I(%K+%)/K17/1726%26%2(//)%)#)L(/,)#1#,-(*'),)K1,)#I(K,))#*6,/(7)%67)/ 26%*$'B,)#26%-/B,1)%#)K),OPeL-6*I(%;)K1%3)/L(/,)%I(%K+%)/)/263B-,)%)% ;')K)/36#3%)/1-)%)/17)##)*K6%)-*:,)*),E%)-/(,N%B#,)S)%26%)#1#7Q5)/36#3%)/) B,7(#7-&B#3/1*)/6,)%26%1/(')-+//)'-)(2;:%#-)%2(%1#7)%67;%B7(2,)%)-;J,)'LK1'') I)%B#,)% *B'17K1-3B##) ;1,,%(7) -6* %(**)-+//)#,)L #$%,)/ #J) 622)#/'17/ %B*W'6**)&(%3-3('(#'+77)-Q >6%2(//)%#) I(% 67-$ :#-3)/ (/ (#-3B)'177:%) 67 B,26%,%) )/ ;6%7)%6%1)#/)%)/ 67 &'(#'+7#1#7-(-&)3/-6*136#/%(-//1')#/1,'176&2(//)'-)(2&'(#'+77)%)#-%6'')L2(-/'$% (/,)% 133) )% #67)# )#/J,17 (7)#/,)% I(% *(7/ /1' (/ &%6,B0)%) ;J)#L *(/)%1)'/ )'')% -J*;6'-3L67(/2J-1-3)-/%B3/B%)%I)%B,6K)%3(#I(K))#'1'')%)'(/16#/1'*:#-/%1#7)#(2-601(')L :36#6*1-3) 67 3B'/B%)'') (3/1K1/)/)% 67 K+%,-+//)'-) (2 )# 71K)# %B*'17I),Q 5)%26%I(%263B--)/&$;:%#1%(&&6%/)#K+%)/1#/)%)--(#/L126%I6',/1'(/B,26%,%),)# 2B#3/16#('1-/1-3) &'(#'+7#1#7L -6* /1,'17)%) K(%,6*1#)%)#,) 1 ;J&'(#'+7#1#7-2)'/)/L IK6% 1,)(')/ K(%L (/ *(# 17)##)* )/ K)'&'(#'(7/ 36#0)&/ )'')% &'(#L 3B##) -3(;),)# 2B#3/16#('1-/1-3 /1'7(#7 /1' &'(#'+7#1#7)#L,)//) -)- 2Y 1,)# /1,'17) &'(#'+7#1#7 67 " #J-/(%/)/6%7(#1-(/16#26%3B#-/673B'/B%26%;:%#L-/://)/*),36#/6%)%2%(9J67R(K#Q "<

17 B,;J7#1#7(2E%)-/(,T3I%Q,3aE%)-/(,Q,3a,(0Q,3UA,(71#36%&6%)%)%)-*)%)2'J,)#,) K+%,1)% 67 6%7(#1-)%1#7Q R)% 3(# )3-)*&')% -6* 9J 67 R(K#- 6K)%,%(7)'-) (2-6'7/) (%)(')% /1' E%)-/(,- 7%B#,)S)%26%)#1#7L )/(;')%1#7)# (2 &(%3)% 1 E%)-/(,L 9J 67 R(K#- )/(;')%1#7(2,)/*1,')%/1,17)%)3%)(/1K)(%)(')%-6*M'B7m#M'(J1E%)-/(,.J,L6&2:%)'-) (2G:)%'(#7-*)/%6[3(#(')%#)L-(*/*)/%6[I(K)&%6S)3/)/-6*B,2:%)-1-(*(%;)S,) *), ;6%7)%) 67 d*(7)% H)-/ b63(' P,K('7 TdHbPUL #+K#)-Q 51--) 2B#7)%)% -6* )3-)*&')% &$ )# 6K)%7(#7 /1' *)%) (3/:% 6%1)#/)%)/L 1#,,%(7)#,) 67,J#(*1-3) ;JB,K13'1#7-/1'7(#7L-6*$;#)%26%1#,,%(7)'-)(2*(#7)(3/:%)%Q567)%26%2(//)%#)133) -/:,/ &$ 1#3'B,)%1#7 (2 ;:%# 1 &'(#'+7#1#7- &%60)--)%#) 67,)-17#)/ (2,1--) /1'/(7L IK1'3)/ J,)%'17)%) )% ;')K)/ B#,)%;J77)/ (2 B,/(')'-)% 2%( *:,)/ *), E%)-/(, N%B#,)S)%26%)#1#7QH1:#-3)%,)%26%(/B#,)%-:7)LIK6%'),)-;:%#)%2(%)67;%B7)%%B*1 E%)-/(,)#Q - "C

18 A,)#IB*(#1-/1-3)7)67%(21(#-)-;:%#-6*(3/1K)*),[-3(;)%)(2%B*67-/),Qf#K12/) (2%)-)(%0I*),;:%#1263B-L)%(/21#,)1#,)#26%26%,)##)7)67%(21-3)7%)#Q>%(,)/ /1,'17-/)(%;)S,)1"?4FL(2`(*)-9'(B/67&-J36'67)#5(K1,./)(B#,)%-:7)'-)%(2;:%#- *1'S:*+--17) (,2+%,L /1' -)#)%) 26%-3#1#7 (2 ;:%#- )K#)% /1' 36%/'+7#1#7L *1'S:;)K1,-/I),L/1'#J)%)-/B,1)%(226%-/$)'-)67)%2(%1#7(2-/),67%B*LI(%'1/)%/B%)# B,K13')/-17I(-/17/Qd#-3B)'-)#(2;:%#67;(%#,6**)#I(%7)##)*7$)/%(,13(')-312/ 17)##)*'+#7)%)/1,Q >6% 6- I(#,')%,)//) &%6S)3/ 6* (/ /1'#+%*) 6- )# 26%-/$)'-) (2 ;:%#)#)- %B*'17 26%-/$)'-)67)%2(%1#7I)%1L*)#1#,)#K1/1'#+%*)%6-,)##),)'(22)'/)/L21#,)%K1,)/ #:,K)#,17/L(/B#,)%-:7)LIK(,,)%1'1//)%(/B%)#)%K+-)#/'17/26%)*#)/;:%#67-/),L -(*/ IK1'3) %)//17I),-(#-3B)'-)%,)% I(% &%+7)/ 2)'/)/ 67 IK6%'),)- K1 /1''(,)% 6- (/ 1#,,%(7) ;:%# -6* (3/:%)% 1 %B* 67 -/),L *), ;%B7;(% 67 K17/17 1#26%*(/16# 1,)%)- -B;S)3/1K) 26%I6', /1' -/),Q A7)##)*,)//) %)K1)gL :#-3)% K1 '17)'),)-L (/ '+77) 6& /1'L IK6%'),)- K1 -)'K (#-3B)% ;:%# -6* K+%)#,) B#133) -B;S)3/1K) K+%)#,) 1#,1K1,)% 67 /)6%)/1-)%),)//)Q ;.**+)8*3)-)+7.+<- Q"-*+%)+*.'B-8"'B3+&'+-8(-=8)"#%22+"- `(*)- 67 `(*)- T8FF<U,)21#)%)% ;(%#,6* -6* )/ -/%B3/B%)%)/ %B* TV-1/)VUL -6* )% ;)-(/ TV600B&1),VU (2 ;:%# (#-3B)/ -6* )# I)'I),Q 5)//) %B* )% )/ B#13/ -601('/ %B*a n;6/ib#1k)%-('(#,&(%/10b'(%v-6*)/ik)%/1#,1k1,lb(#-)/26%-3)'')li(%;)-(/17)##)*,)%)--b;s)3/1k)o;(%#,6*oq 567)%;)/J,#1#7)#676&')K)'-)%(2;(%#,6**)#26%-3)''17L('/)2/)%6**(#(#-3B)%,)##)17)##)*3:#L%(0)L3'(--)L(',)%L)K#)%L-)3-B)'1,)#/1/)/676%1)#/)%1#7L%B*'17) 67 /1,-*+--17) &'(0)%1#7L -(*/ IK1'3)# 3B'/B%,)##) 1#,7$% 1L 67 I)%B,6K)% '177)% ;(%#,6**)#L -6* )# *1,')%/1,17) /1'-/(#,a,( 1,)#/1/)/)# -6* o;(%#o '177)% 1 )# 6K)%7(#7W2'BY1*)'')*(#,%)7)#)%)'')67'+#7)%)K(%)#,)1,)#/1/)/)%I)%B#,)%,)/(/ ;'1K)B#767K63-)#TN1'')-&1)8F"8_ZZUQ N%B#,)/ )# -$ ;%),,)21#1/16# (2 ;(%#,6**)#L 3(#,)/ K+%) 2%1-/)#,)L (/ /)6%)/1-)%) ;:%#1#,)#26%,1--);%),)3(/)76%1)%QR)%':;)%*(#,67)#% %(/#)7'17)%)%,) "Z

19 7%B#,'+77)#,) 26%-3)'')L,)% )% 1#,;J77)/ 1,) -601(') %B* 1 ;(%#,6**)#L K), (/ (#K)#,) -1*&') 67 7)#)%)'') (#-3B)'-)% (2,)##)Q TN1'')-&1) 8F"8_ZZU 5)%26% 3(#,)/ K+%)7(#-3)-K+%/(/,)21#)%);:%#67B#7)T.3)'/6#L8FFFap)'')%L8FFZUL133)*1#,-/ 26%,1,)21#1/16#)% 62/) K(%1)%) 6K)% /1, 67 -/),L 67 -(*/1,17 )% (2I+#717 (2 IK1'3)# 36#/)3-/ *(# (#-3B)% 67 IK1'3)/ 263B- *(# 1#,,%(7)%L K+%)#,),)/ (')L :36#6*1-3)L&6'1/1-3)LSB%1,1-3))'')%3B'/B%)'')(#-3B)'-)%Q A,)21#1/16#)# (2 ;(%#,6* 67 B#7,6* ;'1K)%,)% 62/) '(7/ -/6% K+7/ &$ (',)%- 3(/)76%1-)%1#7)%Q 5)//) 3(# K+%) I)#-17/-*+--17/L *)#,67 67-$ &%6;')*(/1-3L 67 I)%B,6K)% 3(#,)/ K+%) 3B'/B%)'/ &%6;')*(/1-3 *), -$,(##) 3(/)76%1-)%1#7)%L,( 26%-3)''17)-(*2B#,I(%26%-3)''17),)21#1/16#)%Q51--)-J#)-,67L(/K+%);'1K)%B,IB')/ (2)#7'6;(',)21#1/16#(2;(%#)/67;(%#,6**)#T.3)'/6#8FF4_"ZZUQ 5)# 1#/)%#(/16#(') 6%7(#1-(/16#L PXf.e\ T8FF8U 1/(')-+//)% B#7) *)##)-3)%L -6* K+%)#,)1(',)%)#"C[8<$%L67,)21#)%)%;:%#-6*o)K)%JIB*(#;)1#7;)'6g/I)(7)62 )17I/))#J)(%-B#')--B#,)%/I)'(g(&&'10(;')/6/I)0I1',L*(S6%1/J1-(//(1#),)(%'1)%m TPXeOeL"?=?LM(%/"Ld%/10')"UQ 5)##),)21#1/16#67,)#o*(71-3)(',)%(2"=$%^;%B7)-62/)/1'(/,)21#)%);:%#LB#7)67 ;(%#,6**)#L67-J#)-67-$(/6*2(//),)%(**)%-6*PXAef>67PXf.e\;%B7)%/1'(/,)21#)%)%B#7)67;:%#T.3)'/6#8FF4_"ZZUQ A )# *6,)%#) I1-/6%1-3 36#/)3-/ )% ;:%# 67 B#7) ;')K)/ ;)/%(7/)/ -6* (2I+#717) (2 K63-#)Q M$ 7%B#, (2,)%)- B*6,)#I), I(%,) I(2/ ;)I6K 26% -+%'17 6K)%K$7#1#7 67 ;)-3J//)'-)L 67 7%B#,)/,)##) -$%;(%I),L I(%,) I(2/ ;%B7 26% (/ ;'1K) (,-31'/ 2%(,)/ VK63-#)V-(*2B#,Q5)##)(,-31'')'-))%-3)/&$7%B#,(2;'Q(Q;:%#-V1*&%)--16#(;1'1/)/VL 6726%(/-/(,2+-/))#%)//1'133)(/(%;)S,)67)#%)//1')#V;(%#,6*VLIK6%*(#'+77)% 263B-&$B#,)%K1-#1#767B,,(##)'-)26%(/IS+'&);:%#)#)&$K)S1,)%)-B,K13'1#7L*6, (/ ;'1K) 76,) 67,(##),) -(*2B#,-;6%7)%)L IK6%17)##)* -601('1-)%1#7 67 ')7 67-$ 1#,7$% 1,)##) B,K13'1#7 T.3)'/6# 8FF4UQ O663) 67.0I#)'' T"?=GU (%7B*)#/)% J,)%'17)%) 26% (/ V6&,(7)'-)# (2VL,1-3B%-)%#) 6* 67 -/%B3/B%)%1#7)# (2 ;(%#,6**)# '17)'),)-)%7%B#,'+77)#,)26%K63-#)-26%-/$)'-)(2,)/(/K+%)K63-)#L-(*/K63-#)- %)//17I),)% 67 &'17/)%a 67 (/,)21#1/16#)# (2 ;:%# -6* VIS+'&)':-)oL o(2i+#717)o 67 o(,-31'/)ol 67-$ I(% (27:%)#,) 1#,2'J,)'-) &$ *(#12)-/(/16#)# (2 IK6%,(#,)/ (/ K+%) o36*&)/)#/)olob(2i+#717)o67o1#3'b,)%),)ok63-#)6&2(//)-t.3)'/6#8ff4uq "4

20 5)# 6K)##+K#/) -/%B3/B%)%1#7 (2 ;(%#,6**)# -6* K+%)#,) V2(%'17VL *), ;%B7 26% ;)-3J//)'-)L )%,67 1 *6,-/%1, *), )# (#,)# 2%)*I)%-3)#,),1-3B%- 6*3%1#7 ;(%,6**)#QX(K#'171,))#6*(/;:%#67B#7)-3(',)'/(7)1)#'(#7%+33)-601(')67 3B'/B%)'') -(**)#I+#7)L 67,)%17)##)* 2Y 2$ 1#,2'J,)'-) 1 (%;)S,)/ -6* B,2:%)- 1,) 1#-/1/B/16#)%,))%/1'3#J//)/L1-+%#$%,1--)I(%)#,1%)3/)1#,K1%3#1#7&$,)%)-)7)/'1KL I)%B#,)% (#-K(% 26% )7)# '+%1#7 TR(%/L "??4a `6I#-6# )/ (' QL "??=a ](//I)g- )/ ('L 8FF"L 8FF8L 8FF<a db%1(/ *Q2'QL 8FF"aQ 9(%%6gL 8FF8a ei(g'(l 8FF8;L ](#7)/)6%)/13)%))%3)#,)%,67L(/,)//)263B-&$,)'/(7)'-)671#,,%(7)'-)L)%-/+%3/ 26%;B#,)/*),1#,2:%)'-)#(236#K)#/16#)#6*;(%#)/-%)//17I),)%L-6*;')KK),/(7)/1 "?C?LIK6%>X-7)#)%('26%-(*'1#717)##)*PXAef>K),/67V;:%#)36#K)#/16#)%#)VQR)%1,)21#)%)- ;:%#- %)/ /1' ;)-3J//)'-)L B,,(##)'-)L -B#,I),-&')S)L IB-'J 67 76, )%#+%1#7Q f#%+33)36**)#/(/6%)%i(%i+k,)/l(/,)//)i(%k+%)/)/(2,)*)-/%(,13(');1,%(7 /1'L (/,)% I(% K+%)/ )/ &(%(,17*)-312/ 1 /(#3)% 6* ;:%#L ;$,) 1 7'6;(') 67 #(/16#(') -(**)#I+#7) TR(**(%;)%7 "??F >%))*(#L "??8a e(#/g)''l 8FF"a ](J6L 8FF" ei(g'(l 8FF8;T](//I)g- )/ ('L "???aq 9(%%6gL 8FF"a ei(g'(l 8FF8;aQ )7#) -J#-&B#3/)%L 67-$ ;:% I(K) %)/ /1' (/ B,/%J33),)* 2%1/L 1 ('') 26%I6',,)% K),%:%)%,)*a 67 (/ ;:%# I)%B,6K)% -3(' I(K) %)/ /1' J/%1#7-2%1I), 67 (,7(#7 /1' 1#26%*(/16#a(/;:%#-3('I(K)%)//1'/(#3)[L-(*K1//17I),-[67%)'1716#-2%1I),L67(/;:%# -3(' I(K) %)/ /1' 26%)#1#7-2%1I), 67 26%-(*'1#7-2%1I), TPXAef>L "??FUQ A P#)-06 %(&&6%/)#VPXf.e\[*(1#-/%)(*1#7/I)#)),-62J6B/IV2%($%8FF8LI+K,)-,)/(/aq/I) *6-/(%,)#/g1-I62J6B#7&)6&')1-/6&(%/101&(/)L(-2B''(#,)rB('01/1s)#-L1#/6,(Jm- g6%',m TPXAef>L "??F_8UQ A,)//) &)%-&)3/1K 3(# *(#,67 6;-)%K)%)%L (/ ;:%# 1,) *6,)%#) K)-/'17) -(*2B#, B,-+//)- 26% -/17)#,) %)-/%13/16#)% &$,)%)- B(2I+#717) ;)K+7)'-)17)##)*;J%B*L-(*/(/;:%#-36#/(3/*),o2%)**),)V;'1K)%7)##)*-J%)/ *), (,K(%-')% 6* o./%(#7)% 5(#7)%oL 67 (/ *(#7) 26%+',%) 2B#,(*)#/('/ -)% ;J)%#)L -6* )/ B)7#)/ -/), (/ 6&,%(7) ;:%#L #)/6& &$ 7%B#, (2 2(%)# 26% ;:%#- B[*),1)%)/ 36#/(3/ *), o(#,%)o 67,)/ V2%)**),)V T>%))*(# 67 t%(#/)%l 8F""a N%60L 8FF4 H(')#/1#)L"??ZUQ "=

21 - C+"-8#'B.&*+-%,-."##)8,+#+-18)"#%2- - ](J6 T8FF"U B,/%J33)% (/ ;:%#- 1#,,%(7)'-) )% 6K)%7$)/ /1' *(1#-/%)(* 6%,26%%$, 1 &'(#'+7#1#7 67 &6'1/13L *)# (/ 1#,,%(7)'-) 1 &%(3-1- I('/)% )2/)% %)/6%133)#L 67,) B,/%J3/) *$' 6* ;:%#- 1#,,%(7)'-)Q 5)/ I+K,)-,)%26%L (/ #$%,)/ I(#,')% 6* ;:%#-,)'/(7)'-)1&'(#'+7#1#7L)%,)%62/)*)%)/(')6*^-J*;6'-3)I(#,'1#7)%cTR(%/L"??4UL 67(/;:%#--/)**)%%))'/-)/-/(,17;'1K)%6K)%I:%/Q.1,)':;)#,) I(%,) %)/-'17) 67 &6'1/1-3),);(//)% K),%:%)#,) ;:%#L -)/ )# -/17)#,) 1#,2'J,)'-)(2&)%-&)3/1K)%6*I(#,')#,)1#,,%(7)#,)[36**B#13(/1K&'(#'+7#1#767,1-3B%-)%6*3%1#7,)'/(7)'-)-,)*63%(/1LIK1'3)/67-$I(%'),)//1'L(/)/;)7%);-* / I(% 2B#,)/ -/), 1-601(') -/B,1)% (2 ;(%#,6**)# 67 ;:%# T`(*)- 67 M%6B/L "??FL lk6%/%b&l"??<aq`(*)-)/('l"??=uq A7)##)*,) -)#)-/) "C[8F $% I(%,)% -$'),)- K+%)/ )/ &(%(,17*)-312/ 1 -/B,1)% (2 ;(%#,6**)#Q R)% I(% 3%1/1-3 /)6%)/1-)%1#7 6* 1,))% 6* IK(,,)% B,7:% o;(%#,6*ol *),2:%/ (#K)#,)'-) (2 #J) *)/6,1-3) /1'7(#7)L -$-6*,1-3B%-(#('J-)L /1' (/ (2,+33),1--) #J) (#-3B)'-)% (2 ;:%# 67 B#7) 8FF<UQ 5)//) &(%(,17*)-312/ I(% &$ *(#7) *$,)% *),2:%/ )# #J 36#0)&/B('1-)%1#7 (2 ;:%# 67 ;(%#,6**)#L IK1'3)/ I(% *),2:%/*B'17I),)#26%L(/2')%)^&%(3-1-[;(-)%),)^,1-3B--16#)%6*,)'/(7)'-))%;')K)/ (%/13B')%)/QR)%)%-601(')-/B,1)%(2;(%#,6**)#;')K)/2%)*-(/L;'(#,/(#,)/1#,)#26% 7)67%(21)#L -) R6''6g(J 67 H(')#/1#)L 8FFFL 26% %)-B*u (2,)##) B,K13'1#7 1#,)# 26% 7)67%(21)#Q9(%#,6**)#)%I)%K),K),(/6K)%7$/1')#26%-/$)'-)-6*K+%)#,)-601('/L -#(%)%))#,)/#(/B%'17/2+#6*)#L67-6*K+%)#,))#-601('36#-/%B3/16#-6*)%)#,)' (2-+%'17)-601(')LI1-/6%1-3)673B'/B%)'')-(**)#I+#7)T.3)'/6#8FF4_"Z4UQ RK1-;(%#,6**)#,)%26%;'1K)%(#-3B)/-6*)#-601('36#-/%B3/16#L3(#,)/-;)/J,#1#7 67 &%(3-1- +#,%) -17 6K)% /1,Q 5)%K), $;#)- *B'17I),)# 26% -601(') 26%(#,%1#7)% 1 36#0)&/B('1-)%1#7 (2 ;:%# 67 B#7)L 67,)%)- )K#) 67 3(&(01/)/ /1',)'/(7)'-) 1 1#,,%(7)#,)&%60)--)%L26%)/-/6%/,)*63%(/1-3&6/)#/1(')T.3)'/6#8FF4_"Z4UQ9:%#)% I)%B,6K)%67-$;)7J#,/(/;'1K)(#-3B)/-6*K+%)#,)-601(')(3/:%)%67(7)#/)%L-)'K "?

22 6*,)%1&%(3-1--/(,17)%)#B,;%),/6&2(//)'-)(2;:%#-6*(2I+#717)(2K63-#)L671 &%(3-1- )% ;:%# -/(,17 B#,)%'(7/,) K63-#) I1)%(%31 67 &%(3-1--)%L 1 2Y &'(#'+7#1#7-2)'/)/QR)%1'177)%,)%)/(%7B*)#/)/26%(/aIK1-;:%#-)--6*36*&)/)#/) -601(') (3/:%)% *), )K#) /1' (/ 2B#7)%) -6*,)'/(7)%) 1 -(*2B#,)/L -$ I(%,) K1--) R)%B#,)%)%;:%#;)7J#,/(/;'1K)(#-)/671/(')-(/-6*K+%)#,)36*&)/)#/)(3/:%)%L *), %)/-* %(K &$,)'/(7)'-) 1 -(*2B#,)/ 67 *),1#,2'J,)'-) &$ -&:%7-*$'L,)% ;)%:%)%,)%)- '1KQ 5) )% 1 )/ -$,(# I)#-))#,) (#-3B)/ -6* ^9)1#7-^ 1 -/),)/ 26% c9)06*1#7-ctlk6%/%b&l"??<01/1.3)'/6#8ff4_"z4uq A;)/%(7/#1#7(26K)%K+7/)#(2;)7%);)%6*I(#,')#,)K17/17I),)#(2;:%#-,)'/(7)'-)1 &'(#'+7#1#767B,K13'1#7-,63B*)#/)%L26%)36**)%,)%,67)#':;)#,)3%1/13(2,)//) &)%-&)3/1Ka(#7$)#,)IK(,,)//))7)#/'17;)/J,)%L6*,)##),1-3B%-%))'/6*-+//)-1 &%(3-1-L 6*,)##) )% 7(K#'17 )'')% -3(,)'17 26% ;:%#,)% )% 1#K6'K)%)/L 67 -(*/1,17-3(,)'1726%(#-3B)'-)#(2;(%#,6**)#67B#7,6**)#*)%)7)#)%)'/T.3)'/6#8FF4UQ =>)"-%,-3",+'-#+&*8,+&'+-%,-."##)8,+&'+- _<?%#H'&^%))#&.#)?+'("5#0%^()(&")#`?(^?#+..%^$#&"%W)#-(.%#+"0#$?%#-(.%#&.#$?%#^&11,"($>#("# `?(^?#&"%#-(=%)]#;$#()#$?%#1%+")#6>#`?(^?#0%1&^'+^>#()#6,(-$#+"0#($#()#+#)$+"0+'0#+5+(")$# # 5)##),)21#1/16#(2,)'/(7)'-)L-/(**)%2%(O67)%R(%/-)--(JaVeI1',%)#m-M(%/101&(/16#_ 2%6* /63)#1-* /6 01/1s)#-I1&V T"??8UQ A,)##) B,'+7#1#7 '+77)-,)% 1-+% K+7/ &$ *)#1#7-2J',/L+7/)L(B/)#/1-3,)'/(7)'-)Q])#-(*/1,1726%)36**)%,)%)#'(/)#/2(%)L 26%/(#3)#6*(/;:%#-,)'/(7)'-)#)*/3(#;)':;)-17/1'*(#1&B'(/16#L,)36%(/16#)'')% -J*;6'13 T.\peL 8FFGUL,( ;:%#-,)'/(7)'-) 62/) )% &%+7)/ (2,) K63-#)- :#-3)% 67,(7-6%,)#)%Q A,)//) I)#-))#,)L 3(# 1#,,%(7)#,) &%60)--)% '17)2%)* K+%) B#,)%/%J33)#,)Q X)/6&,)%26%'+77)%PXAef>K+7/&$L(/1#,,%(7)'-)-3('K+%)o(B/)#/1-3),)'/(7)'-)VL IK1'3)/-3('-/(%/)2%(;:%#67B#7)-)'KL&$,)%)-)7#);)/1#7)'-)%_Vg1/I1#/I)1%6g# 8F

23 %)('1/1)- (#, 1# &B%-B1/ 62 /I)1% 6g# K1-16#-L,%)(*-L I6&)- (#, 06#0)%#-V T.\peL 8FFG_=UQ 5)%B,6K)%I(%;:%#;)I6K26%1#26%*(/16#L-/://)677B#-/17);)/1#7)'-)%26%(/,)'/(7) &$ )# I)#-17/-*+--17 *$,)L,)% 26%;),%)%,)%)- K+%,17I), 67 -)'KK+%, T.\peL 8FFG_CUQ H1-16#)# 6*,)'/(7)'-) 3%+K)% I)% )/ %(,13('/ -312/ 1 K63-)#[/+#3#1#7 67 (,2+%,L,( K63-#) *$ )%3)#,)L (/,) 133) '+#7)%) -)'K 3(#,)21#)%) K)%,)# T1Q)Q ;(%#,6**)# 67 B#7,6**)#U &$,)%)- &%+*1--)% (')#) T.3)'/6# 8FF4UQ 5)//) &)%-&)3/1KI(%K+%)/0)#/%('/26%B,2+%,17)'-)#(2K6%)-*)/6,)%L26%K6%)-(%;)S,)67 )*&1%11#,-(*'1#7L,(K1I(%:#-3)/(/,(##))/;1''),)(2;:%#-)%2(%1#7)%67;%B7(2,) 622)#/'17)%B*1E%)-/(,Q5)//)I(%*),2:%/L(/K1I(%K+%)/*)7)/6&/(7)/(2L(/(#-3B) ;:%#)#) -6* '17)K+%,17) 67 6&'J-/) 1#26%*(#/)%L 67 ;)I(#,')/,)* *), $;)#I), 67 K+%,17I),11#,-(*'1#7)#(2K6%)-)*&1%1Q5)//)K1'-)#)%);'1K)%),)7S6%/26%1*)/6,) 67(#('J-)(2-#1//)/Q "B&3'.%"-8(-1>)"- -- p(%-i(3m- T8FFGU &)%-&)3/1K 6*3%1#7 IK6%,(# K1 (,-31'')% 26%-3)''17) %(/16#(')%L 6*3%1#7,)/(/'J//)/1';:%#L3(#K+%)%)')K(#/(/1#,,%(7)LIK1-K1:#-3)%(/26%-/$,) &%60)--)% -6* B,-&1'')% -17L #$% ;:%#)1#,,%(7)'-) 26%-:7)-Q >6%,)/ 2:%-/) )%,)% )/ K17/17/6&'J-#1#7-%(/16#(')1,)/(/'J//)/1';:%#L1,)/;:%#I(%K17/17)1#26%*(/16#)%(/ 26%/+'')6-TK63-#)UQA33)*1#,-/26%,1,1--)6&'J-#1#7)%3(#+#,%),);)-'B/#1#7)%LK1 /%+22)%&$,)%)-K)7#)L*)#67-$(/,)%)-(#-3B)'-)%3(#6&'J-)K6%)-)7#)67+#,%) K6%)--J#&$K)%,)#Q O(/16#(')/ 67 26%-3#1#7)# ;(7 1#K6'K)%1#7 67 1#,,%(7)'-) (2 ;:%#L -6* 1 *(#7) I)#-))#,) 1 ;'1K)% -)/ -6* ;%B7)%) (2 /S)#)-/)J,)'-)%L )% ;')K)/ 3%1/1-)%)/ 26% (/ 263B-)%)% &$ )/ 1#-/1/B/16#)'/ 67 K63-)# &)%-&)3/1KL 26%,1,)# K17/17-/),%1K3%(2/ ;(7,1--)B#,)%-:7)'-)%LI(%K+%)/(/26%;),%),)/S)#)-/)%LK63-#)')K)%)%/1';:%#QA,1--) &%60)--)% )% ;:%#- 1#,2'J,)'-) 62/)-/ B#,)%%)&%+-)#/)%)/L,(,) K63-#) )% ;),-/ &'(0)%)//1'(/,)'/(7)1;:%#-K)'2+%,T-)](##16#8FFGUQ ]), (#,%) 6%,L &$ /%6,- (2 K6%)- ;),-/) 1#/)#/16#)% 26% (/ 6&,(7) 67 26%-/$ ;:%# 67 B#7)--J#-&B#3/)%L)%K1#:,//1'(/-+//),)&%60)--)%L,)%71K)%(#'),#1#7/1'&6/)#/1)'') 8"

24 1''B-16#)% 67 2)S'36**B#13(/16#L 1 -:7)'J-)/ 26% (/ B#,7$,)//) T](##16# 8FF4_<F4UQ X)/6&,)%26%)%,)*)/6,1-3)7%);67-/%B3/B%)'')(#-3B)'-)%(2,)26%I6',;:%#1#,7$% 1L)/K17/17/)')*)#/(/I(K)263B-&$L26%(/(#-3B)'177:%)67B#,7$,)##)2(',7%B;)Q >6% (/ *6,K1%3) 1,))% 6* ;(%#)/ -6* )# ^1#36*&)/)#/^ (3/:% TpJ#)--L R(%%1-6#L 67 9B0I(#(#8FF<UL)%,)/#:,K)#,17/L(/;:%#;'1K)%&6-1/16#)%)/-6*36*&')//)&)%-6#)% )'')% ;6%7)%) *), %)//17I),)% 67 (#-K(%L 1 26%I6', /1',) 1#,,%(7)#,) &%60)--)% -6*,1--)26%-:7)-1#,,%(7)/1Q 5)//)&(%(,17*)-312/)%B#,)%/1,)#;')K)/-(/1-(**)#I+#7*),/(#3)#6*L(/;:%#)% VK+%)#,)W ;)1#7-V^ -#(%)%) )#, V/1';'1K)#,)W;)06*1#7-VL IK6%K), ;:%#- -/)**) 67,)'/(7)'-)126%-3#1#73(#-)-1-(**)#I+#7*),26%-3#1#76*3%1#7*1#6%1/)/-7%B&&)L,)% I(% ;%B7 26% (/ 2$,)%)-^^ 1#/)%)--)%^^ /S)#/ TlK6%/%B& "??<UQ H1 (#-3B)% I)% 36#0)&/)%#)V;)1#7V67V;)06**1#7V(,-31'/2%(1,)#/1/)/-26%-3#1#7)#L-6*;)#J//)%-17 (2-(**);)7%);)%L*)#(#K)#,)%,)*67,)21#)%)%,)*(#,)%'),)-QH1(#-3B)%,1--) ;)7%);)%1)/1#,,%(7)'-)-&)%-&)3/1KL-6*6*2(//)%;)7%);)%#)1)/%)//17I),-*+--17/ &)%-&)3/1K2%)*26%)/367#1/1K/&)%-&)3/1KQ 567 )% )/ (2,) -/:%-/) &%6;')*)% *), )# %)//17I),-;(-)%)/ /1'7(#7 K),%:%)% 3B'/B%L 36#/)3-/ 67 /1'I:%)#,) -&+#,1#7)% 1*)'')*,1--)L -6* `(#- T8FF<U *1#,)% 6-6*a V0I1',I66,-(%)I17I'J,)/)%*1#),;J/I)-&1%1/62/I),122)%)#//1*)-1#gI10Ig)'1K)VQ t1'-k(%)#,) T8FF8U 6-6* (/ K+%) 2:'-6**) 6K)% 26% B#,)%-:7)'-)% (2 ;:%#-,)'/(7)'-)L67K+%)&$&(--)'17)26%IK6%,(#,(7-6%,)#)%36#-/%B)%)-L67IK6%,(# 67 &$ IK1'3) *$,)% ;:%# 67 B#7),)'/(7)%L,(,)% 3(# K+%) 26%-3)''17) (#-3B)'-)% 67 (#K)#,)'-)(2,1--)%)//17I),-;)7%);)%QT](##16#8FF4_<F4U - R7+*K#.,$+#+"-.-S6+#1%),+)'B81'-T8*.%"8&+*S-%2-."##)8,+&'+-8(-1>)"- A )# I1-/6%1-3 (#('J-) (2 ;:%#-,)'/(7)'-) 1 -(*2B#,)/ 67 1 &'(#'+7#1#7)#L ;)-3%1K)% >%(#01-67b6%)#s6T8FF8U(/,)%)%-JK6*%$,)%IK6%1;:%#-,)'/(7)'-)I(%B,K13')/-17L 1)/36#/1#BB*,)%I(%;J77)/K1,)%)&$/1,'17)%)26%-/$)'-)%(2;:%#67;(%#,6**)#_ V*6K1#7 2%6* (,K60(0JL %6*(#/10L #)),-L ')(%#1#7L %17I/-L (#, 1#-/1/B/16#('1s(/16# /6 /I)1%21#('(&&%6(0IL&%6(0/1K)L1#gI10I&(%/101&(/16#1-(n06**B#10(/1K)(#,K1-16#(%J &%60)--VT](##16#8FF4_"Z<UQ 88

25 O(/16#(')/ 26% 1#,,%(7)'-) )% I)%L (/ ;:%#- 26%;)%),)'-) /1' 67,)'/(7)'-) 1 01K1') (3/1K1/)/)% B,K13')% )# 2:')'-) (2 (#-K(% 67 &'17/ 6K)% 26% -(*2B#,)/ T./))')L 8FFCUQ M%6S)3/)% *), 1#,,%(7)'-) (2 ;:%# 1#36%&6%)%)%,)%26% /6 26%-3)''17) /)6%)/1-3) %)/#1#7)%L(2I+#717/(26*;:%#)#))%&'(0)%)/-6*V#)),J^^)'')%-6*V%)rB1%1#7/I)1% 0B%%)#/&6'1/10('1#/)%)-/-/6;)-)%K),VT](##16#8FF4_<F=UQA,)//)&)%-&)3/1K3(#*(# #+K#) ;:%#- 1#,,%(7)'-) 1-36')%$, -6* )/ )3-)*&)' &$ )# &%(3-1-L IK6%,1--) 36#3B%%)%)#,)%(/16#(')%-1,,)%1-&+#,1#7Q 51-3B%-)%6*I(#,')#,)-601('1-)%1#7-&)%-&)3/1K)/(2;:%#11#,,%(7)#,)&%60)--)%)% ;J77)/ &$ (/ (#-3B) ;(%#)/ -6* B,K13'1#7-67 ;16'671-3 /1';'1K)'-) T;)06*1#7U L *)# 1 #J)%)-(*2B#,--/B,1)%(2;(%#,6**)#LI(%*(#26%-:7/(/7)#6&%)//);('(#0)#K),(/ -) ;:%#L -6* K+%)#,) T;)1#7-^UL -6* ;6%7)%),)% )%_ V06*&)/)#/ -601(' (0/6%-L 1#/)%&%)/)%-62/I)g6%',(#,0%)(/6%-62/I)1%6g#'12)[g6%',-VTlK6%/%B&L"??<UQ 9%B7 (2 ;:%#[-6*[K+%)#,) -6* )# (#('J/1-3 %(**)L )% #B ('*1#,)'17) 1,)# *)-/),)'/(7)'-)- 26%-3#1#7L IK6% 26%-3#1#7 I(% %)-B'/)%)/ 1 /6 26%-3)''17) #(%%(/1K)% Vf1/I)% &%6S)0/- I(K) )*&I(-1s), I6g 0I1',%)# I(K) ;)06*) *(%71#('1s), 6% )Y0'B,), ;J (,B'/- 6% (,B'/ -/%B0/B%)- T-B-/(1#1#7 (# (,B'/- (-[6&&%)--6%- K)%-B- 0I1',%)#[(-[ %)-1-/)%-,B('1-*U 6% /I)J I(K) /%1), /6,)*6#-/%(/) I6g 0I1',%)# I(K) 06#-/%B0/), /I)1%6g#-&(0)-(#,&%(0/10)-(-(7)#/-62/I)1%6g#,)-/1#JVT](##16#8FF4_<"GUQ H1 :#-3)% (/ (#-3B) ;:%#)#) )2/)%,)/ -1,-/) &)%-&)3/1KL -6* -3(;)%) (2,)%)- )7#) K)%,)#)%L-6*K1:#-3)%(/2$1#,-17/1QH1)%,6717)##)*K6%)-/1'7(#76717)##)*K6%)- /)6%1 3'(% 6K)% (/,1--) -)'K26%-/$)'-)% 67 (#-3B)'-)% &$ '1K)/ A E%)-/(,L )% 26%*)/ &$ ;(77%B#,(22J-1-3)67-601(')-/%B3/B%)%L-6*,1--);:%#133)I(%(,7(#7/1'(/,)'/(7)1L 67*B'17I),26%(/26%*)Q d#('j-)# -6* &%+-)#/)%)- I)%L /J,)% &$L (/ ;:%#- &'(,-L -/)**) 67,)'/(7)'-)L 133) 1 1#,,%(7)#,)&%60)--)%-/$%(')#)L,(,1--)&)%-&)3/1K)%)%;B#,)/6&&$,)I6',#1#7)% -6* K63-#) I(% /1' ;)7%);)% -6* )*&6g)%*)#/ 67 1#,,%(7)'-)Q ])# K6%)- )*&1%1-3) ;)I6K26%(/B,K1,),)//)(-&)3/L/1'67-$(/6*2(//)_n.&(0)-T1#0'B-1K)62/I)1%&%(0/10)- (#, 6;S)0/-U /66 &'(J ( %6') 1# I6g 1#/)%7)#)%(/16#('1/JL (#, I)#0) qq&(%/101&(/16#mml 1-06#-/%B0/),QR)%2%)*-+//)%](##16#)/&)%-&)3/1KIK6%nvwx/I)-/%(/)7J62'1-/)#1#7 /6 0I1',%)#m- K610) B-) 6#'J 12 g) (%) &%)&(%), /6 06#-1,)% /I) ;177)% 1--B)- 8G

26 %)7(%,1#7%)'(/16#-L1,)#/1210(/16#-L/I)&)%0)1K),'(0362(7%))*)#/1#-601)/J(;6B//I) &'(0)620I1',%)#1#/I)-0I)*)62/I1#7-VT](##16#8FF4_<"G["<UQ - =8)"#%22+"-.-)32&.,*-(+&*- b)2);k%)-t"?4<w"??"u/1'7(#7/1'(#-3b)'-)#(2%b*'17i),l3(#k1-)-17#j//171,)//) &%6S)3/L,( I(# 17)##)* -1#) K+%3)% B,26%-3)% /1';'1K)'-)# (2 1,)#/1/)/ 67 &'(,-L 67 B,26',)%)#*)%),1-/%1;B)%)//1'7(#7/1'(3/:%)%QAb)2);K%)-/1'7(#7;'1K)%&%6,B3/16#)# (2VOP]VL)/%B*'17/2:'-6*/,1(')3/1-36&2(//)'-)(2LIK6%,(#*(/)%1(')%#)T^^#(/B%^^U67 1,))%T-&%67'17)673B'/B%)'')(%/)2(3/)%UL3(#(#-3B)'177:%))#-3)'#)#*)'')*^^-601(' &%(3-1-^^67^^%)&%+-)#/(/16#)%(2%B**)/Q^^ M%6,B3/16#67%)&%6,B3/16#(2;J7#1#7)%Ls6#)1#,,)'1#7(2&'(,-)%/1'26%-3)''17)26%*$'L ;'1K)% *(#7) 7(#7) /(7)/ 26% 71K)/L *)# 1 b)2);k%)m- /)6%1)% )%,)/,)#,6*1#)%)#,),1-3B%- 6* IK6%,(# %B*L -(*/ IK6%,(# *)##)-3)% ;);6%L 67 1;%B7/(7)%,1--)L 67 IK6%,(#,)%)-1#/)%(3/16#B,26',)%-171,)*L,)%)%;%B7;(%//1',)//)&%6S)3/QH17/17-/ )%,)/,67L (/ b)2);k%) 1,)#/1210)%) )# /%),S) 3(/)76%1 (2 V-601(' &%(0/10)mm 67 qq%)&%)-)#/(/16#-62-&(0)mm^lik6%;%b7)%)67;);6)%)3(#1#,2:%)%('/)%#(/1k)1,))%k), (/26%;1#,)1,))%67')K),))%2(%1#7/1'%B**)/QR(#-;1,%(7-)--6*K17/17/L26%,1,)/ 26%*$%(/26%;1#,)1,))%)'')%1,)6'671)%*),2J-13('1/)/)#67,)/2J-1-3)%B*L17)##)*,(7'17,(7- (--601(/16#)% 1*)'')* %B* 67 -/),Q 5)//) &)%-&)3/1K )% -&)01)'/ %)')K(#/ 1 26%I6',/1';:%#-B*1,,)';(%);%B7(2,)/622)#/'17)%B*L-(*/,)%)-IB%/17/K(%1)%)#,) ;%B7 (2 67 %)'(/16# /1' %B*'17I),)%L,)% 17)##)* 26%-3)''17) ')7) 26%)/(7)- 1 )/ I:S/ /)*&6Q f#,(7 ')7)% ;:%# 2Y 3%17L,)# #+-/) ;J77)% *(# )# IB')L 67 -)#)%) #J,)%,) *$-3) (/ 3'(/%) 1 /%+)%#) )'')% 7)**)% -17L ('') &6/)#/1)'/ *), B,7(#7-&B#3/ 1,)/ -(**)-/),*)#*),26%-3)''17)%)'(/16#)%/1',)//)Q 9%B7 (2,)/ 622)#/'17) %B* )%,67 62/) 6*2(//)/ (2 36#2'13/B)'') 26%I6', 1*)'')* 26%-3)''17)-/(3)I6',)%)67;%B7)%)L133)*1#,-/1*)'')*;:%#LB#7)LK63-#)67+',%)- ;%B7(2%B*QR)%B#,)%-)%K11-/17)#,)7%(,L(/&6'1/133)%(27%+#-)%;:%#-%)//17I),)% 1#,)#26% K63-)# 36#/%6' T](##16# 8FF4_<"ZUL IK6%,) %)7B')%),) %B* 26% ;:%#)&(-#1#7L B,,(##)'-)L -B#,I), 67 2%1/1,L -6* 1 -/17)#,) 7%(, 6K)%K$7)- 67 ;'1K)% 8<

27 &%62)--16#('1-)%)/L 67 B,7:% %(**)%#) 26% ;:%#)#)- IK)%,(7Q >%1/1, ;'1K)% 67-$ 1 -/17)#,)7%(,-3)*('(7/6726%K1-//1'-&)012133)/1,)%67-/),)%Q.6*(%7B*)#/)%)/6&-/$%;(%#,6**)#1%B*LIK1'3)/71K)%-17/1'B,/%J3LK),(/1#,7$1 #)/K+%3 (2 7)#-/(#,)L &%(3-1--)%L 2:')'-)% 67,1-3B%-)% -6* 1#,7$% 1 *(7/%)'(/16#)%Q E#-3)/ *),,)//) &%6S)3/ )% (/ 1/(')-+//) ;:%#- )7#) 26%/+''1#7)%L 67 1,) *)/6,1-3) 26%I6',L /(7)% K1 I)#-J# /1' &6-1/16#)%1#7)# (2 ;:%# 67 ;(%#,6*Q H1 (#-)% ;:%# -6* K+%)#,)W;)1#7L K1 -)%,)* -6* 36*&)/)#/) 1#,1K1,)%L,)% ;)-1,,)%,)# (27:%)#,) K1,)#L (#7$)#,) #)/6&,)%)- )%2(%1#7)% 67 ;%B7 (2 -/),L -6* K1 )% 1#/)%)--)%)/ 1Q H1 :#-3)%&$,)#*$,)L(/26%/-+//)K6%)-K1,)%)(%;)S,)L*)#,)#7)##)*7$),)'1//)%(/B% /(7)/ 1 ;)/%(7/#1#7L 67 IK6% K1 :#-3)% (/,)-17#) )# *)/6,1-3 K+%3/:S-3(--)L -6* &$ ;),-/) K1-3(# ':2/) 26%*$')/ (2 (/ I:%)L (236,) 67,63B*)#/)%)% ;:%#- -/)**)% 67 26%-/$)'-)%Q =>)"'-+)(8).",+)-%,-1)3,-8(-)32-9(%#)/- B,K13'1#7-/%1# I(% ;)/J,#1#7 26%,)%)- 1#/)%(3/16# 67 &)%0)&/16# (2,)/ 6*3%1#7K+%)#,) *1'S:Q A2:'7) R6''6g(J j H(')#/1#) 8FFFL )%,)# -)#)-/) 26%-3#1#7 1#,)#26%,)/ 7)67%(21-3) 2)'/L K),%:%)#,),)//) )*#)L 1 /%$, *),,)# -6016'671-3) %)/#1#7QR)%)%,)/,)#-601(')673B'/B%)''),1*)#-16#,)%2%)*I+K)-L6K)%26%,)#*)%) &-J36'671-3)K+7/#1#7QTe)')8FFZ_8CUQ 5)/I+K,)--$'),)-L(/;:%#67;(%#,6**)#)%)#-601('36#-/%B3/16#LIK6%;:%#62/) (#-)- 1 )# &%60)- *6, (/ ;'1K) K63-#) *)##)-3)%L IK6%K),,) )#,#B 133) (#-)- -6* ;)-1,,)%) (2 K63-#) 36*&)/)#0)%Q 5) )% -$'),)- 1 )# -601('1-)%1#7- &%60)-L IK6%1,) '+%)%IK(,,)/K1'-17)(/K+%)K63-)#Te)')8FFZ_84UQ 5)//)*)#)%R6''6g(JjH(')#/1#)L3(#K+%)7%B#,)#/1'L(/;:%#-%6'')1%)-)(%0I-)- -6**1#,%)K+%,)#,K63-#)-QR)%/1'I(%)##J)%)/1'7(#7/1';(%#,6**)#+#,%)/&$ /1,'17)%) /1'7(#7)L IK6%,) (#-3B)- -6* 36*&)/)#/) (3/:%)%Q 5)//) )% )/ &)%-&)3/1K K1 67-$(#'+77)%1&%6S)3/)/67*)/6,)/1'7(#7)#Q 8C

28 X$%;:%#(#-)--6*K+%)#,)-601('36#-/%B)%)/LIK1'3)/,)%*),K(%1)%)%126%I6',/1'/1,L -/),L -601(' 7%B&&) 67 I1-/6%1-3 &)%16,)L ;'1K)% 26%-3#1#7 *)%) 1#/)%)--(#/,(,1--) 26%*)#,)-/%B3/B%)%67;(%#,6**)#1-17-)'K('/1,K1'K+%)-312/)#,)QTe)')8FFZ_84UQ d/ (#K)#,) )# -6016'671-3 %)/#1#7 (')#) &$ 26%-3#1#7)# (2 ;:%#L 3(#,67 K1-) -17 K(#-3)'17/L 1,)/ (/ ;(%#)/L -6* 2:'7) (2 ;16'671-3) 2(3/6%)%L )% &$ )/ -/(,1)L IK6% 26%-3)''17)36*&)/)#0)%)%*)%)B,K13'),)Q]66%)T8FF<U(%7B*)#/)%)%26%L(/#$%*(# (%;)S,)%*),;:%#L)%,)/#:,K)#,17/(//(7)I:S,)26%;)77)2(3/6%)%QH1)%&$,)#*$,) 3'(% 6K)%L (/ ;(%#)/ ;16'671-3) -)/L 1-+% 1 26%I6', /1' (',)%L )% 1 -/(#, /1' (/ )%3)#,) 67 )%2(%)%26%-3)''17))')*)#/)%(2,)-/),)%,)2+%,)-L*)#(/,)##))%2(%1#71I:S7%(,)% (2I+#717(2IK6%,(#,))%-601('/&$K1%3)/Q H1 :#-3)% -$'),)-L *), &%1*+%/ 263B- &$ ;(%#)/- 26%I6', /1' -/),)/L (/ 26%I6',) 6- /1' ;(%#)/- 1#,1K1,B)'') 1#/)%(3/16# *), -/),)/ Te)') 8FFZ_8?UQ 5)# K1,)# K1 :#-3)% (/ /%+33)B,(2,)#&-J36'671-3)%)/#1#7L)%)/1#,;'131LIK1'3)36*&)/)#0)%;:%#7)#)%)'/ &%+-)#/)%)-(/;)-1,,)Q5)##)K1,)#21#,)%K1;%B7;(%126%I6',/1'B,K+'7)'-)#(2K6%)- %)-&6#,)#/)%K),K6%)-)*&1%1-3)(%;)S,)Q =>)"'-(%)'*U+&'+-8(-#+)+'-%2,.7+&'+)- f#(2,)2(3/6%)%l,)%1#,)#26%,)/&-j36'671-3)(-&)3/l;1,%(7)%/1'(/26%-/$ik6%'),)- ;:%#)%1-/(#,/1'(/6&2(//)67)%2(%)%%B*L)%B,,%(7)/(236#3'B-16#)%(2`)(#M1(7)/Q M1(7)/ )% ;:%#)&-J36'67 67 I(% (%;)S,)/ *), 26%-/$)'-)# (2 ;:%#- B,K13'1#7 (2 %B*'17 )%3)#,)'-) Tt(')# j e6221#,(22)% "???_G88UQ A2:'7) I(#- B#,)%-:7)'-)%L )% ;:%# 1 (',)%)#21%)/1'-JK26%I6',-K1-)760)#/%1-3)1,)%)-%B*'17)26%-/$)'-)Q5)%)-)K#)/1'(/ 366%,1#)%) )# 6%7(#1-)%)/ -/%B3/B% )% I)% )#,#B 133) B,K13')/ Tt(')# j e6221#,(22)% "???_G88UQ>:'7)#,)(',)%-/%1#1#,,)')-1(',)%)#-JK/1'/1LIK6%1;:%#)#)-%B*'17)-(#- B,K13')- ;)/J,)'17/L I)% ;'1K)%,) -$'),)- 1 -/(#, /1' (/a V(%%(#7) 6;S)0/- 1# %)'(/16# /6 )(0I 6/I)%V Tt(')# j e6221#,(22)% "???_G88UQ D,)%'17)%) )% ;:%# 1 (',)%)# /1 /1' /6'KL 1 -/(#,/1'(/26%-/$;$,),1-/(#0)%67&%6&6%/16#)%Q9:%#1,)##)(',)%-7%B&&))%-$'),)-1 -/(#,/1'(/(2'+-)%B*'17I),)%&$)/(#,)/#1K)(B)#,J#7%);:%#Q H1*)#)%(/,)##)1#,13(/16#(2;(%#)/-B,K13'1#7--/(,1)3(#K+%);)IS+'&)'171K6%)- K1,)%)(%;)S,)L67:#-3)%,)%26%(//(7),)//)1;)/%(7/#1#7Q])#-6*/1,'17)%)6*/('/)% 8Z

29 ,)//),67 133) K6%)- &%1*+%) 263B-Q 5)/ )% ;)-3%)K)/L IK6%'),)- ;:%#- %B*'17) 36*&)/)#0)% K(%1)%)% 1 26%I6', /1',) )%2(%1#7)% ;(%#)/ I(% I(2/L VN)#)%(''JL /I) *6%) 1#,)&)#,)#/*6;1'1/J/I)0I1',)#S6J-L/I)7%)(/)%I)%-&(/1('06*&)/)#0)g1'';)VTe)') 8FFZ_<?UQ 5)/ )%,)%*), 26%,)'(7/17/L (/ (#-3B) ;:%#)#) B, 2%( ;$,) )/ 1#,1K1,B)'/L -601('/673B'/B%)'/&)%-&)3/1KL*),)#K1-I),6*)#1#2'B)%)#,);16'671-3%)('1/)/Q5)%/1' 3(#,)/J,)%'17)%)#+K#)-L(/J#7%);:%#-)'K-(7/133))%'17)-$2%1)1,)%)-*6;1'1/)/L IK1'3)/3(#;1,%(7)/1',)#%1#7)%)%B*'17)26%-/$)'-)26%J#7%)7%B&&)%(2;:%#Q 9:%#- 6&')K)'-)% 1,)%)- 6*71K)'-)% ;J77)% 62/) &$ 3%6&-'17 B,26',)'-)Q 5) 6&')K)% 67 )%2(%)%-/),)%17)##)*3%6&-'171#/)%(3/16#*),-/),)/QV<?%>#)1%--X#$&,^?X#$+)$%X#^-(16X# )`("5X#6%"0#+"0#)$'&*%#&6J%*$)]#<?%>#6+-+"^%#&"#$?("5)X#$?%>#,)%#)1%--#.&'#0('%^$(&"X#$?%># $+*%#$?%('#)?&%)#&..#("#$?%#5'+))#+"0#$?%>#)$+1H#("#H,00%-)]#<?%>#-%$#$?%('#6&0(%)#%aH-&'%# H-+^%#("#&'0%'#$&#,"0%')$+"0#($X#$&#5+("#*"&`-%05%VTe)')8FFZ_G4UQ f%2(%1#7)%#) (2 -/),)% )% )# 36#/1#B)%'17 &%60)-L,)% '(,)- *), 2:')'-)% 67 ;)/J,#1#7Q 5)##)2:')'-)-*+--17);)/J,#1#7&%+-)#/)%)-1'1//)%(/B%)#-6*c-)#-B6B-7)67%(&IJcL )/;)7%);2:%-/(#K)#,/(2O6,(g(JT"??<UQA#,)#26%,)##)-(#-)'17)7)67%(21L'+77)-,)%K+7/&$,)/L(/*)##)-3)/)%2(%)%%B*7)##)*3%6&&)#QRK6%K),3%6&&)#L%B*67 -/),;'1K)%;)7%);)%,)%;:%(#('J-)%)-1(27:%)#,)-(**)#I+#7)Q]),,)//):#-3)-K1 (/ B,%),)a V$?+$# $?%# )%")%)# +'%# )H+$(+-X# +"0# $?+$# %+^?# )%")%# ^&"$'(6,$%)# $&# H%&H-%b)# &'(%"$+$(&"#("#$?%#^($>X#$&#$?%#,"0%')$+"0("5#&.#)H+$(+-#'%-+$(&")?(H#+"0#$&#$?%#%aH%'(%"^%#&.# H-+^%#+"0#&6J%^$#6&$?#&"#+#1(^'&#+"0#+#1+^'&#-%=%-VTe)')8FFZ_C"UQ 5)##) 6&/13 /1''(,)%L (/ *(# ;)K+7)% -17 K+3 2%(,)# *)%),6*1#)%)#,) /1'7(#7 6* K1-B)''))%2(%1#7)%(2-/),)%L67,)%*),6&#$%)#J,)%'17)%)26%-/$)'-)26%*)##)-3)/- 1#,1K1,B)''))%2(%1#7)%(2%B*QO6,(g(J-I6K),-('17)1#/)%)--)1#,)#26%,)##)7%)#L)% (/-3(;)Vc#+#5%&5'+H?(^+-#,"0%')$+"0("5#&.#$?%#)%")%)#6&$?#+)#+#'%-+$(&")?(H#$&#$?%#`&'-0# +"0#$?%#)%")%)#$?%1)%-=%)#+)#+#)$',^$,'("5#&.#)H+^%#+"0#0%.("("5#&.#H-+^%VTe)')8FFZ_C8UQ 5)/)%17)##)*3%6&&)#*)##)-3)/6&')K)%-/),)%L*)#1-+%26%;:%#)%,)//)3%6&-'17) *:,)B,/('/Q9:%#(#K)#,)%('')%$,17)-(#-)%1,)%)-)%2(%1#7(2)/-/),LIK1'3)/7:%L(/ ;(%#)/-*:,)62/)K1'(,-31'')-172%(,)/K63-#)-QTe)')8FFZ_CGUQ - tb(# T"?4<U &%+-)#/)%)% 26%I6',)/ *)'')* *)##)-3) 67 -/), *), ;)7%);)/ c/6&6&i1'1(cq A ;)7%);)/- ;)/J,#1#7 '177)% (''),) 2:')'-)-*+--17) ;$#, *)##)-3)/ 84

30 ;)-1,,)%26%,)/2J-1-3)-/),Q>6%26%-3)''17)*)##)-3)%3(#1#,I6',)/67;$#,)/--/J%3) K(%1)%)Q X67') 21#,)% -&)012133) -/),)% (27:%)#,) 26%,)%)- )3-1-/)#-L 26% (#,%) )% 26%I6',)/)/7(#-3)(#,)/Q 9:%#-)K#)/1'(//1'-3%1K);)-/)*/)-/),)%*)#1#7L)%67-$/1'-/),)Q>6%)/;(%#3(#,)/ K+%) (27:%)#,)L (/ +#,%) -/),)/ /1' -1/ )7)/ *)#1#7-2J',/) -/),Q A7)##)* )#3)'/) I(#,'1#7)%3(#,)##)2:')'-)6&-/$L67K),(/7:%)%B**)//1'-1/)7)/7)##)*')7L2J-1-3 6*-/%B3/B%)%1#7)'')%;'6/K),I(#,'1#7)#(/2'J//)6;S)3/)%L2S)%#)7%)#))'')%;J77))# IB')L3(#-/),)/;'1K)(2)#(#,)#2:')'-)-*+--17;)/J,#1#7Q5)//))%,67K(#-3)'17/(/ $;)#'J-/ )%3)#,) 26% (#,%) )#, ;(%#)/ -)'KQ A,)/,1--) I(#,'1#7)% 3(# 26%)36**) B;)/J,)'17))'')%B-J#'17)26%(#,%)Te)')8FFZ_G=UQ ]66%)B,7(K"?=Z;67)#ceI1',I66,c-56*(1#M'(J(#,M'(0)1#0I1',5)K)'6&*)#/cQA I(#- 26%-3#1#7 I)%/1' K(% I(# 1#-&1%)%)/ (2 /1,'17)%) 26%2(//)%)L,)% I(K,) B,26%-3)/ 6*%$,)/ (#7$)#,) ;:%# 67,)%)- )%2(%1#7)% (2 -/),)%Q A-+% A /%$, *), R(%/ T"?4?U (#K)#,/)I(#)#K(%1(/16#(2*)/6,)%26%(/B#,)%-:7))#%+33);:%#-26%I6',/1',)%)- '63('6*%$,)%L IK6%K),,)/ K1-/) -17 /J,)'17/L (/ ;:%#)#) I(K,) )# %+33) ci)**)'17)c J#,'1#7--/),)%L,) 2:'/) %'17/ /+/ 3#J//)/ /1'Q R(#- %)-B'/(/)% K1-)% (/ V<?%#1&'%# 0(=%')%#$?%#%"=('&"1%"$#()X#$?%#'(^?%'#($#()#$&#$?%#^?(-0]#<?%#+'%+)#$?+$#)%%1%0#$&#H&))%))# 5'%+$()$# =+-,%#.&'# 1+J&'($># &.# $?%# ^?(-0'%"# ("# 1&&'%b)# )$,0># `%'%# +6+"0&"%0# H-+^%)# +"0# '&,5?#5'&,"0VTe)')8FFZ_<8UQ H1 )% ;)K1,-/) 6*L (/ E%)-/(,L -6* ;)-3%)K)/L )% )# #J ;J,)'L -6*,)%26% 1 I:S 7%(, 2%)*-/$% )2/)% )# &'(#'(7/ -/%B3/B%Q R)%K), 26%)36**)%,)% 133)L 1 '17)-$ I:S 7%(,L,) /1'2+',17) )'')% *(#726',17) (-&)3/)% 1 ;J;1''),)/L,)% 62/) 7:% ',)#,) #$%,)% -/B,)%)-B%;(#))'')%%B%(')%B*Q5)%26%)%,)/1#/)%)--(#/(/1#,,%(7),)//)(-&)3/L26% (/ B#,)%-:7) IK1'3)# &$K1%3#1#7,)//) 2(3/B* 3(# I(K) &$ ;:%# 1 E%)-/(,- %B*26%-/$)'-)67)%2(%1#7(2%B*Q 5)/)%3)#,/;'(#,/;J&'(#'+77)%)L(/;:%#I(%;)I6K26%B,)#,:%--/),)%Qt%(,1/16#)'/ ':-)-,)//);)I6KLK),(/(#'+77)-/),)%-&)01213//1';:%#Q - 8=

31 E*+#+)-*.&-1>)"-I-=>)"'-'*+#+)-- 5)/ -1/B)%),) IK)%,(7-'1K 26% )/ ;(%# 2%)*7$% 62/) -6* )# *:#-/)% (2-601(' -/%B3/B%L IK6%1 ;(%#)/ -$ (/ -17) &'(0)%)- /%) -/),)%a 1,)/ &%1K(/) IS)*L 1 1#-/1/B/16# 67 K), %)3%)(/1K)1#-/1/B/16#)%Q5)//)2%)*7$%-6*;(%#)/-'1K-K)%,)#LIK6%2%(;(%#)/%)'(/)%)% -17/1'6*K)%,)#)#Q5)//)-3(',)-(2O(-*B--)#T8FF<U,)#1#-/1/B/16#('1-)%),)/%)3(#/ TO(-*B--)#8FF<_"CCUQ 5)%)-%B**)'17)3B'/B%1,1--)/%)IS:%#)%L)%6&;J77)/(2-/),)%L,)%(2K63-#))%-3(;/ /1' ;(%#,6**)#- (3/1K1/)/Q O(-*B--)# -3)'#)% -$'),)- *)'')* cm'(0)- 26% 0I1',%)#y T./),)%26%;:%#U67ceI1',%)#c-&'(0)-cT9:%#--/),)%UQ 5)#(27:%)#,)26%-3)'*)'')*,1--)-/),)%)%L(/-/),)%/1';:%#)%,)$;)#'J-)/+#3/) -/),)% /1' ;(%#'17 B,26',)'-)L IK6%1*6,,)/ 3B# )% ;:%#)#) -)'KL,)% 3(# &$&)7) 67 ;)%)//)6*,)-/),)%L,)%(#-)--6*K+%)#,);:%#--/),)%Q 9:%#--/),)%)%('/-$,)-/),)%-6*;(%#)//1''+77)%2:')'-)-*+--17;)/J,#1#7L)/-/),,)1#,/(7)%-6*K+%)#,),)%)-Q5)%)%-$'),)-133)#:,K)#,17K1-'17I),*)'')*,1--) /6Q 5)/ -/), )/ ;(%# /1''+77)% ;)/J,#1#7 67 (#-)% -6* K+%)#,) -1/ )7)/ (//%(3/1K) 6*%$,)L3(#(,-31'')-172%(,)//1'/+#3/)L)'')%K+%))/6*%$,)L,)%-')/133)K(%/1'/+#3/ ;(%#)')7Q %)36**)%,)/ 62/)L (/ V-/),)% 26% ;:%#V ;'1K)% /1' V;:%#- -/),)%VL 1,)/ ;(%#)/ /1''+77)%,)//) *)#1#7L -+%'17 2:')'-) 67,)%*), 2J-1-3 1#,/(7)% %B**)/ TO(-*B--)#8FF<_"ZZUQ 9:%#--/),)%)%-3(;/126%-3)''17)36#/)3-/L67;'1K)%26%*)/(226%-3)''17)$%-(7)%Q5)//) 3(# K+%) 26% -601(') -(*K+% )'')% *)%) 1#,1K1,B)'') 26%*$'Q f/ -$,(# -/), )% 133) #:,K)#,17K1-K),K(%)#,)L,)%3(#K+%)/(')6*)/-/),,)%1#,/(7)-26%)#36%/&)%16,)L 2%(*1#B//)%)'')%/1*)%[26%)#)#3)'/')7L(#,%)-/),)%3(#2(-/I6',)-6K)%'+#7)%)/1, )K/Q2')%)$%TO(-*B--)#8FF<_"ZZUQ9:%#-1/B)%)/1B%;(#)6*%$,)%6&')K)%62/)L(/I(K) *)%) &'(#'(7/) 6*%$,)% /1' %$,17I),L -$-6* 7$%,I(K)% )'')% ')7)&'(,-)%L 1 26%;1#,)'-) *),,)%)-&%1K(/)IS)*Q51--)3(#1#,)I6',)26%-3)''17))')*)#/)%/1'/+#3/;:%#L-$,(# 7J#7)%L-(#,3(--)%L%B0I);(#)%6-KQA)/)3-)*&)'&%+-)#/)%)/(2O(-*B--)#L*:,)%K1,%)#7)# b(--)l,)% )% B/1'2%),-/ *), 1#,%)/#1#7)# (2 I(#- 7$%,I(K)Q R(# *)#)% 133),)##)*:,)%I(#-)'')%,)(#,%)7$%,;:%#-;)I6KQ9:%#)#)I)%;'1K)%133)I:%/1,)%)- :#-3)% 67 ;)I6KL IK6%26% 7$%,I(K)# 133) )% (S6B% *),,)/ ;)I6K,)% )7)#/'17 8?

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

!"#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*&

!#$%&'(& )*+),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&'340&5)&34)*)%+$.*)*-.*& "#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*& 6"77$-,#2+,"-&829:*3")7".$3&;5+*)()&?&@&A"%#,3.*&B-,/*)%,+*+& &C*D3*.*)E&F"-2%&G2H),*3%*-& I37,-.*3,0&')"D*#+E&J.2&6"*5"*.1K2-%*-&LMNM

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

0D Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 MK BHK LSK BHK BHK Gym B2 MD BHK KB BHK

0D Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 MK BHK LSK BHK BHK Gym B2 MD BHK KB BHK 0D 1 MK BHK LSK BHK BHK Gym B2 MK BHK 2 MK BHK LSK BHK BHK Gym B2 MK BHK LSK BHK LSK BHK MD BHK MD BHK 3 MK BHK MK BHK MK BHK MK BHK MK BHK 4 MK BHK MK BHK MK BHK MK BHK MK BHK 6 LSK BHK LSK BHK LSK BHK

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ Vedtægter for Grundejerforeningen VED SØNDERSØ 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen VED SØNDERSØ. Grundejerforeningens hjemsted Ll. Værløse i Furesø Kommune. 2. Formål:

Læs mere

"#$!%$"&'(!")*!+,*-$"),./0!

#$!%$&'(!)*!+,*-$),./0! "#%"&'")*+,*-"),./0 "."."-*,*1231**,%-+,*-"),./ -+.'*,.41*+',441++#4,"-")* *&45"*-61#"-6*".)'5,+3"4'12 '5*-+.'*1.'5-1"-'12'5 53#+1)#.41.*&+# 789:;?:

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S p A j j 4, 3,S å,3770a K p 775 S 10305 u m 1 D 15 12 201 B mmb åbb m b S ås,m pp på, å u E j mmb j c,æ bmu, u, u c m m G bu b æ j mm mm å,p m c, m u,bu up m m j m

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

RAYCHEM A/5. og 7 as, Herstedøster. Udvidelse, godshal STATISK BEREGNING AF OVERBYGNING

RAYCHEM A/5. og 7 as, Herstedøster. Udvidelse, godshal STATISK BEREGNING AF OVERBYGNING .***' R-K BETONELEMENTER K/S. 2670 Greve Strand Telf. {02)90 15 66 Postgiro: 5 5417 00 Bank: Kbh. Handelsbank DenneiIhenhører til byggetilladelse af Pt«BÆRENTZEN 2? III,, IQ* ALBERTSLUND KOMMUNE UULI '**?

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Funktioner - Fase 2 Anvende ikke-lineære funktioner til beskrivelse

Funktioner - Fase 2 Anvende ikke-lineære funktioner til beskrivelse Navn: Klasse: Funktioner - Fase 2 nvende ikke-lineære funktioner til beskrivelse Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Læringsmål Selv Lærer Beviser og forslag til forbedring 1. Jeg kan løse problemer,

Læs mere

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD.

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD. DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD www.. 2. å N 1 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDAKTIONEN b@-. N N -.. - 22 77 53 54 T Kpp M Kpp Iæ UGERLØSE

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sskæ j,kus,3700 K p s Ss 1407 u m 1 25 D 21 0 201 Bs s V j m mus m - c s mp s m I E m u Væ ssmp 1s L ssp s umm s um s p H s umu s ss -smu, us N b æ sp b us

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Klasseskemaer. 0a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MD DEL. 0b Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK DEL. 1a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Klasseskemaer. 0a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MD DEL. 0b Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK DEL. 1a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.00-08.20 KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK 08.20-09.00 KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK 09.00-09.40 KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK 10.00-10.40 KK BHK KK

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted Facbc/TTD215 VKON é: 75 a- ia å i bi øa 5/9 l 11 DDypla i Thi TRAKTORTRÆK 215 U b U b l l i Bl U b Bli Bli l U bu b U b l i Bl l l bu i Bli Bl l U b U b l il Bl Bli U U b U b l U b b l i Bl l l i i Bl

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Det er ganske tidligt om morgenen. Palle rejser sig op i sengen. Nu vil han ikke sove længere. Det er vist meget tidligt, for der er så stille; men

Det er ganske tidligt om morgenen. Palle rejser sig op i sengen. Nu vil han ikke sove længere. Det er vist meget tidligt, for der er så stille; men 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Detergansketidligtommorgenen. Pallerejsersigopisengen.Nuvilhanikkesovelængere. Detervistmegettidligt,forderersåstille;mensolenskinnerindadvinduet, ogpalleersletikkesøvnig.

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

! "#$ #% " (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ]

! #$ #%  (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ] ! "#$ #% "! & ###&'()*& ##%#+)! (,-#,.#/,,0 urn:nbn:de:gbv:3-000011215 [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a3-000011215] !" #$ % & "'% () ( $ * %"* +, -. ) # 01, 12 00 3, 14

Læs mere

! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! 6 $.7893:;59<5,.$ = >.???

! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! 6 $.7893:;59<5,.$ = >.??? 1! " # 1! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! /( % 0%'1$- 23'450% 6 $.7893:;59.??? 2 + ( 3 *& 3 ; * 5 < 4 % $ < 4 % $ ; @ $AB 3 @ $ $CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC9 DCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC35

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere