SKIVEKOMMUNE Budget Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget"

Transkript

1 13 Øknmiudvalget 149

2 150

3 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget Plitisk rganisatin U I Administrativ rganisatin U I By- g Landsbyudvikling U I GRAND TOTAL U I Plitisk Organisatin Fælles frmål Partitilskud kr. Beløbet udbetales sm tilskud til plitisk arbejde efter partistøttelven. Elevråd kr. Udlddes på baggrund af ønsker fra elevråd fr alle skler i kmmunen. Christianshåb kr. Støttebeløb til skleelever fra Christianshåb, der udbetales til Christianshåbfreningen. Lederarrangementer kr. Beløbet anvendes hvedsagelig til arrangementer fr kmmunens frivillige ledere fra idrætsrganisatiner mv. (Budgetbeløbet er fra 2011 frhøjet med kr.) Byrådsrepræsentatin kr. Beløbet bruges til specielle repræsentatinsudgifter f.eks. gaver i frbindelse med indvielser, jubilæum.l. (brgmesterpulje) 151

4 Handicappris kr. Er et nyt tiltag fra 2011, sm byrådet ønsker at uddele fr en særlig indsats/initiativ mv Kmmunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til brgmester g vicebrgmester kr. Beløbet vedrører vederlag til brgmester samt vederlag til vicebrgmester med 10% af brgmesterens vederlag. Vederlag til udvalgsfrmænd g rådmænd kr. Beløbet vedrører vederlag til udvalgsfrmænd med 171% af brgmesterens vederlag, jfr. aftale i frbindelse med knstitueringen. Mødediæter, vederlag g tabt arbejdsfrtjeneste Beløbet vedrører: kr. Udvalgsvederlag til kmmunalbestyrelsesmedlemmer med 125% af brgmesterens vederlag. Fast vederlag til kmmunalbestyrelsesmedlemmer ud fra en beregning på kr. (2007-pris) pr. år til 30 medlemmer. Vederlag til hjemmebende børn under 10 år ud fra en beregning til 6 kmmunalbestyelsesmedlemmer. Erstatning fr dkumenteret tabt arbejdsfrtjeneste g diæter ud fra en skønnet beregning. Uddannelse g telefngdtgørelse kr. Beløbet vedrører uddannelse/kurser til kmmunalbestyrelsesmedlemmer samt telefn- g ITgdtgørelse. Grundet nyt byråd hæves budgettet til uddannelse g kurser med i Pensin til brgmestre kr. Beløbet dækker udgiften til pensin til tidligere brgmestre. (antal frventet 8) Møder, rejser, repræsentatin kr. Beløbet vedrører hvedsagelig møder, rejser g repræsentatin fr det plitiske niveau. Tidsskrifter, frsikringer, it-udstyr m.m kr. Beløbet vedrører udgifter til tidsskrifter, it-udstyr mv. til kmmunalbestyrelsesmedlemmer samt frsikringspræmie til kllektiv ulykkesfrsikring Kmmissiner, råd g nævn Huslejenævn kr. Beløbet vedrører hnrar til frmand g nævnsmedlemmer, udgifter til mødeaktiviteter samt gebyrindtægter. Beberklagenævn kr. Beløbet vedrører hnrar til frmand g nævnsmedlemmer samt udgifter til mødeaktiviteter. Handicaprådet kr. Beløbet vedrører hnrar mv. 152

5 06.43 Valg mv Beløbet er afsat til dækning af et flketingsvalg Administratin Beløbet vedr. kntingent til kmmunale sammenslutninger, KL Udvikling af yder- g landdistriktsmråder Beløbet vedrører Byfndens midler, der fra 2010 er placeret under kmmunalbestyrelsen Administrativ rganisatin Administratinsbygninger Området mfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Jebjerg. Skive* Skive Arkiv Je. I alt Huslejeudgifter/-indtægter Rengøring Teknisk Service (løn) Materialeudgifter Indvendig vedligehldelse Vedligehldelse af udenmsarealer Skatter g afgifter El g varme Rengøring fleks-/skånejbs I alt * Udgifter Rådhus, Trvet Kmmunale lønninger til pedeller g kmmunalt ansat rengøringspersnale udgør kr. Omfattet af ØD er lønninger til pedeller, rengøring, persnalerelaterede udgifter g indvendig vedligehldelse. 153

6 Udenfr ØD er vedligehldelse af udenmsarealer, udgifter til skatter, afgifter g frsikringer, el, vand g varme. Udvendig vedligehldelse g vedligehldelse af tekniske installatiner varetages af Teknisk Frvaltning Sekretariat g frvaltninger mv Budgettet er delt p i mråder med øknmisk decentralisering, dvs. mråder med verførselsadgang af udgifter/indtægter mellem årene, g i mråder uden øknmisk decentralisering. Indenfr den enkelte frvaltning er mråderne med øknmisk decentralisering delt p på 2 rammer: Lønninger g udgifter til den daglige drift i frvaltningen, dvs. udgifter til: lønninger kntrhld, uddannelse, møder, rejser g repræsentatin, kntrmaskiner g inventar mv., knsulentbistand/andet indtægter fr regnskabsføring fr eksterne institutiner Aktivitetsbestemt ramme, dvs. udgifter g indtægter vedrørende: knsulentbistand, kmpetenceudvikling, særlige initiativer, pulje til arbejdsskade, kantineudgifter fællespulje til uddannelse/kurser, fællespulje til kntrmaskiner g inventar, rådgivning i.fm. juridiske spørgsmål, analyser g kntrller-arbejder, diverse udgifter IT- udgifter, lægeknsulent, tlkebistand, annncering markedsføring, telefni, indtægter fr finansiering af prjekt vedrørende sundhedsmrådet De mråder der ikke er mfattet af øknmisk decentralisering er de øvrige mråder, dvs.: frsikringer med undtagelse af pulje til arbejdsskade jubilæumsgratialer udgifter til Falck g vagtselskab kntingent til kmmunale sammenslutninger (under plitisk rg.) lægeerklæringer 154

7 tjenestekørsel g udgifter til biler fællesudgifter til kntrhld (lvinfrmatinssystem, blanketter, ftkpiering/trykning, prt g revisin) gebyrindtægter/bidrag mv. (f.eks. gebyrer inkass, sygesikringsbeviser, ejendmsskatteattester, byggesagsbehandling g administratinsbidrag fra vandværker g skrstensfejer mm.) samt indtægter fr administratin af frsyningsvirksmheder. De kr. i henhld til vennævnte frdeling pgøres således: ØD Lønninger kr. ØD Daglig drift kr kr. ØD - Aktivitetsbestemt kr. Øvrige udgifter/indtægter kr. I alt kr. Opdelt frvaltningsmæssig på funktiner: Område ØD-løn ØD-drift ØDaktivitet Funktin 6.51: Øvrigt I alt Direktinen Stabene fælles Brgmesterkntret (inkl. Kantine) Løn & Persnale HR & Kmmunikatin Øknmi & Indkøb Heraf puljer diverse puljer IT Markedsføring g Erhvervsudvikling Kultur- & Familie Scial- & Arbejdsmarked (inkl. udbetalingsenhed) Teknik- & Miljø Funktin 6.52: IT (fælles IT g telefni) Øknmisk Sekretariat It udgifter Scial- & Arbejdsmarked It udgifter Kultur- & Familie It udgifter Funktin 6.54: Teknik- g Miljø (naturbeskyttelse) Funktin 6.55: Teknik- g Miljø

8 (miljøbeskyttelse) Funktin 6.56: Teknik- g Miljø (byggesagsbehandling) Funktin 6.57: Scial g Arbejdsmarked (vksen-,ældre g handicap) Funktin 6.58: Kultur- & Familie (det specialiserede børnemr) Funktin 6.59: Udbetaling Danmark I alt Fra 2013 er lønudgifter mm. til administratin af fælles IT, byggesagsbehandling, det sciale mråde, det specialiserede børnemråde g udgiften til Udbetaling Danmark flyttet fra funktin 6.51 til funktinerne 6.52, g jf. vennævnte. Lønninger Lønningerne er generelt fremskrevet med 0,30 % beregnet på følgende måde: Kmmunernes Landsfrening`s fremskrivningsprcent fra ,20 % - regulering vedr ,00 % - generel reduktin -0,60 % I alt -0,40 % I er lønningerne reduceret med 18,2 mi. kr. sm følge af Spar 10. I er der fretaget en yderligere lønreduktin på 7,5 mi. kr. sm følge af Struktur Digitaliseringsbesparelsen er på 2 mi. kr. i 2014 stigende til 4 mi. kr. i 2016 Øvrige udgifter g indtægter er bl.a. budgetteret med følgende beløb: Da kmmunen er selvfrsikret fr arbejdsskadeerstatninger er der afsat 2,6 mi. kr. til frmålet i budget Derudver er der psamlet en pulje til arbejdsskadeerstatninger på 7,8 mi. kr. ultim Til skadefrebyggelse er der afsat 0,8 mi. kr. Derudver er der en psamlet pulje på 3,7 mi. kr. ultim Til øvrige frsikringsudgifter mv. er der afsat 2,8 mi. kr. (afsat under Byrådssekretariatet.) Til fælles uddannelsesaktiviteter er der afsat 1,2 mi. kr., (afsat under HR). Der er afsat 2,9 mi. kr. til fællesudgifter til aviser, tidsskrifter g pslagsbøger, ftkpiering g trykning samt prt mv. Til revisin er der afsat 0,9 mi. kr. (afsat under fælles Øknmi). I frbindelse med verhead (administrative mkstninger til takstfinansierede serviceydelser) er der budgetteret med en indtægt på 13,2 mi. kr. vedr. institutiner under børn g familie g scial g ældre. (budgetteret under fælles øknmi) Under IT fælles udgifter er der afsat 33,2 der bl.a. dækker betaling administrative systemer, IT-strategiplan, sftware g telefni g andre systemafgifter. (afsat under IT). Udgifter til fagsystemer vil blive udknteret til de enkelte mråder i Til lægeerklæringer under Scial- g Arbejdsmarkedet er der afsat 3,1 mi. kr. Indtægter fr flkeregisterattester, sygesikringsbeviser, ejendmsattester, inddrivelsesgebyrer g skrstensfejer mv. er budgetteret med 2,4 mi. kr. 156

9 Indtægter fr administratin af frsyningsvirksmheden renvatin er budgetteret til 0,7 mi. kr. Administratinenbidrag fra vand g klak reduceres til ¾ mi. kr. i 2013 til indtægter fra Leje af lkaler g indkøbs- g lagerbistand. Indtægter fr udstedelse af byggetilladelse er budgetteret med 2,3 mi. kr Innvatin g anvendelse af ny teknlgi Rent Liv-pulje kr. Der er afsat gdt 1,9 mi. kr. til Rent Liv-pulje. Vækstpulje Der afsættes ligeledes 3 mi. kr. i budget Puljen frudsættes at finansiere initiativer til prjekter g udvikling indenfr energisatsning i relatin til Erhverv g Turisme. Markedsføring Beløbet anvendes til tildeling af markedsføringsbidrag til eliteidrætten. Endvidere anvendes beløbet til messer, spnsrater, annncer, tilskud, events, arrangementer, pjecer, plakater mv. Endvidere er der afsat kr. til TV-Skive Lønpuljer mv Sundhedsrdninger kr. (nett) Beløbet er afsat til sundhedsfremmende franstaltninger fr samtlige medarbejdere ansat i kmmunen. Sundhedsrdningen er pdelt på en behandlingsdel, psyklgdel, mtinsdel mv. Fr behandlingsdelen er der indgået aftale med CpenFysiterapi - med pstart 1. december Aftalen gælder 2 år med mulighed fr frlængelse i yderligere 2 gange 12 måneder. Behandlingsdelen tilbydes på fire klinikker. Der tilbydes fysiterapi, zneterapi, massage, kirpraktik samt helbredstjek. Fr psyklgdelen er der indgået aftale med GR-psyklgerne i Skive. Mtinsdelen er sparet væk fra Sundhedsrdningen er et initiativ fra kmmunens side fr at frebygge sygdm, g samtidig medvirke til at gøre kmmunen mere attraktiv sm arbejdsplads. Bruttbudgetrammen fr rdningen er på 3,705 mi. kr. Sm delvis finansiering betaler institutiner, frvaltninger mv. pr. medarbejder 500 kr. (2007-pris). I 2014 er taksten 534 kr. pr. medarbejder, eller i alt -2,258 mi. kr. (beregnet efter medarbejdere). Lønpuljer - generel kr. Rådighedsbeløb der bl.a. kan anvendes til udligning af lønskævheder g andre reguleringer i frbindelse med rganisatinen mv. 157

10 Pulje til andet/elever kr. Puljen er afsat til finansiering af elevstillinger. Lønpuljer Barselspulje kr. Lønpuljen finansierer institutiners/afdelingers udgifter i frbindelse med ansattes barsler. (Puljen er prindelig beregnet sm 0,7% af samtlige lønninger i 2007). Fra budget 2010 er barselspuljen reduceret med 0,1% af samtlige lønninger (svarende til ca. 1,9 mi. kr.). Beløbet er brugt til at frhøje den generelle lønfremskrivning med 0,1%. Lønpulje til uddannelse, ledelse, persnale, senirrdn. g kmpetenceudvikling Puljen er et led i kvalitetsrefrmen på baggrund af de trepartsaftaler, der i smmeren 2007 blev indgået mellem parterne på det ffentlige arbejdsmarked. Trepartsaftalerne indehlder ca. 50 initiativer, der har fkus på at sikre attraktive arbejdspladser, bedre rammer fr rekruttering g fasthldelse af medarbejdere, gd ledelse g udvikling af medarbejdernes kmpetencer. Puljen er frdelt på følgende mråder: - Lederuddannelse - Vksenelevløn - Øget dimensinering af scial- g sundhedsuddannelserne - Opkvalificering af ufaglærte Puljebeløbene er afsat under HR Tjenestemandspensin Tjenestemandspensiner (nett) kr. Beløbet dækker pensinsudgiften til tjenestemænd der er gået på pensin samt indtægter fra Kmmunernes Pensinsfrsikring. Fra 2011 er tjenestemænd i den lukkede lærergruppe gså budgetteret her. Pensinsfrsikringspræmier Tjenestemænd kr. Fra 2007 jf. IM`s knteringsregler skal udgifterne til pensinsfrsikringspræmier fr kmmunens tjenestemænd knteres samlet under knt 6, i stedet fr sm tidligere under mkstningsstedet. Til belastning af mkstningsstedet skal i stedet udknteres en årlig fastsat prcentdel. Dette fretages alene i mkstningsregnskabet. Budgetbeløbet dækker samtlige kmmunens tjenestemænds pensinspræmier (104 tjenestemænd). I 2014 er pensinsfrsikringsprcenten 26,05%, uændret i frhld til Interne frsikringspuljer Kmmunen er selvfrsikret på arbejdsskademrådet (brtset fra katastrfefrsikringen) g delvist på bygnings-, løsøre-, mtrkøretøjs- g prduktansvarsfrsikringerne. Institutinernes bidrag til den interne frsikringspulje skal anvendes til at betale erstatninger med. Puljen til skadefrebyggende tiltag kan anvendes sm tilskud til skadefrebyggende g arbejdsmiljømæssige sammenhænge. Den interne frsikringspulje er indelt i: bygningsskader, løsøreskader, pulje til arbejdsskade, pulje til skadefrbyggende tiltag samt institutinernes bidrag. Puljen til arbejdsskade øges med 4 mi. kr. i 2014 g verslagsårene. Dette fr på sigt at imødekmme kravet m, at psparingen skal kunne finansiere frpligtelsen på mrådet Generelle reserver

11 Der hensættes i budget mi. kr. til ikke øremærkede udgifter Driftssikring af bligbyggeri Udgifterne vedrører driftsikring af almennyttige bliger, andelsbliger g kllegier/ungdmsbliger g lejetab i almennyttige bliger Andre kulturelle pgaver Der gives en spnsrstøtte til Skive FH, da de er rykket p i Danmarks bedste håndbldliga. Støtten er gældende så længe klubben har status af ligaklub 13.3 By- g landsbyudvikling 3.64 Andre kulturelle pgaver Frsamlingshuse kr. Budgetbeløbet frdeler sig på 4 mråder: Drift af frsamlingshusudvalg kr., der bruges til møder mv. Aktivitetstilskud kr., der frdeles efter de aktiviteter, der afhldes uden indtægtsdækning. Tilskud kr., der ydes sm et fast tilskud pr. frsamlingshus på kr. Vedligehldelse kr., der frdeles efter ansøgning Sekretariat g frvaltninger Kmmuneplanlægning kr 6.68 Udvikling af yder- g landdistriktsmråder På driften er der afsat 2 puljer der frdeler sig således: - Drift af Landsbyudvalg By- g landsbyudvikling Diverse prjekter

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014 Plitisk g administrativ rganisering 11.08.2014 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Husorden for afdeling 11 - Munkevænget.

Husorden for afdeling 11 - Munkevænget. Husrden fr afdeling 11 - Munkevænget. ndledning Denne husrden indehlder regler fr hvrdan lejerne i Svendbrg Andels- Bligfrening skal pføre sig. Vi beder dig huske på at reglerne er fastsat fr at beskytte

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Nr. 52 2004 Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Hans Brix WEMS

Læs mere

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi- og indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi-

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere