Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen"

Transkript

1 Styrelsesvedtægt for Billund Kommunes skolevæsen Gældende fra 1. august 2012 Godkendt af Byrådet den

2 Generelt Billund Kommunes Skolevæsen er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret dog således, at: det nuværende antal forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen er uændret, indtil den enkelte skoles skolebestyrelse beslutter, at antallet skal udvides fra 5 til 7 forældre. Udvidelsen af antallet af forældrerepræsentanter kan kun ske i forbindelse med et skolebestyrelsesvalg ved Søndre Skole - hvor Specialundervisningscenteret og specialklasserækken er inkluderet i skolens virksomhed - skal skolebestyrelsen, jvf. folkeskolelovens 42, stk.1, bestå af 7 forældrerepræsentanter, hvoraf mindst en skal repræsentere Specialundervisningscenteret / specialklasserækken ved Stenderup Skole er forældrene til børn i U-SFO tillagt almindelig valgret og er valgbare ved skolebestyrelsesvalget på lige fod med øvrige forældre, der har børn indskrevet i skolen jf. dispensation fra Undervisningsministeriet af 21. april 2009 Stk. 2. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Stk. 3. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af drøftelserne, der angår personsager. 2. Forældrerepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 114 af 26/01/2010 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen). Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges af og blandt skolens medarbejdere. Skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater, og hver medarbejder har én stemme. De 2 medarbejdere, der har fået flest stemmer, er valgt. 2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Ved medarbejdere forstås alle personer, der er ansat under skolelederens ledelseskompetence. For at være stemmeberettiget og valgbar skal medarbejderen have et ansættelsesforhold på 1 år eller derover. Personer med ansættelsesforhold på flere skoler kan stemme på og er valgbar på alle disse skoler. Tvivlstilfælde afgøres af Børne- og Kulturdirektøren. Side 2 af 12

3 Stk.3. Medarbejdernes valgperiode er 1 år og følger skoleåret. Valget finder sted i forbindelse med skolens planlægning af det kommende skoleår. Stk. 4. Elevrepræsentanter og deres stedfortrædere vælges af elevrådet på den enkelte skole. Elevrepræsentanternes valgperiode er 1 år og følger skoleåret. Valgmetode og tidspunkt fastsættes på den enkelte skole. 3. På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne ved bundet flertalsvalg en af forældrerepræsentanterne som hhv. formand og næstformand. Disse vælges ved to selvstændige valg. Forretningsorden 4. Skolebestyrelsens møder holdes for lukkede døre. Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. 5. Skolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 6. Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Efter underskrift af det godkendte beslutningsreferat lægges dette på skolens hjemmeside. Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange opfattelser, der afviger fra det besluttede, tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Stk. 3. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under møderne bestyrelsens protokol. 7. Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse i forbindelse med møder i skolebestyrelsen. Det sker for følgende ydelser: A. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. bestemmelserne herom i 16 a i lov om kommunernes styrelse. B. Befordringsgodtgørelse til kørsel til arrangementer udenfor skoledistriktet. C. Godtgørelse for fravær fra hjemstedet. D. Godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter, der er forbundet med fysisk handicap. For elevrepræsentanter og deres stedfortrædere gælder det kun punkterne B, C og D. Side 3 af 12

4 Skolebestyrelsens beføjelser 8. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet, og som fremgår af bilaget til denne vedtægt. Skolebestyrelserne ved Stenderup Skole og Søndre Skole har en særlig samarbejdsforpligtigelse vedr. elevers overgang fra den ene skole til den anden. Fælles rådgivende organer 9. Jf. folkeskolelovens 46a afholdes to gange om året møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og Byrådet. Byrådet delegerer kompetencen til Børne- og Kulturudvalget. Temamøderne med Børne- og Kulturudvalget organiseres således: 1. Møderne er med deltagelse af alle bestyrelsesmedlemmer i dagtilbud og skoler 2. Møderne behandler emner af fælles interesse evt. med udefrakommende indlæg 3. Børne- og kulturdirektør og de pædagogisk administrative konsulenter deltager i møderne. Børne- og kulturudvalget holder møde én gang årligt med den enkelte skole og det enkelte dagtilbud i distriktet. Mødet med Børne- og kulturudvalget organiseres således: 1. Møderne er med deltagelse af skolens og dagtilbuddets ledelse og bestyrelsesformænd 2. Børne- og kulturdirektør og de pædagogisk administrative konsulenter deltager i møderne. 10 Styrelsesvedtægten er godkendt i Byrådet den og erstatter tidligere vedtægt af Denne vedtægt træder i kraft d. 1. august Stk. 2. Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter forudgående indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Styrelsesvedtægten revideres ultimo 2013 medmindre afgørende beslutninger har indvirkning på styrelsesvedtægten. Billund Kommune den Ib Kristensen Borgmester Side 4 af 12

5 Indholdsfortegnelse til bilagsmateriale Indholdsfortegnelse til bilagsmateriale... 5 Bilag til styrelsesvedtægten for Billund Kommunes skolevæsen veje til vækst Kompetenceplan for Billund Kommunes folkeskoler Skolestruktur Skoledistrikter Ressourcemodel vedr. undervisning, SFO, ledelse, m.m Kommunale rammer for helhedsskolen Indskrivning/optagelse af elever Mere frit skolevalg Konfirmationsforberedelse Undervisning i fritiden Fagenes timetal Læseplaner Klassedannelser Skolebiblioteksordning Befordringsregler Lejrskoler Specialundervisning Ferieplaner SFO s mål- og indholdsbeskrivelser SFO åbningstider Lukkedage i SFO SFO-tilbuddet Mariehønen Side 5 af 12

6 Bilag til styrelsesvedtægten for Billund Kommunes skolevæsen 1. 5 veje til vækst Uddrag fra Udviklingsstrategi for Billund Kommune : Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Børnenes Hovedstad er at: Styrke alle børns mulighed for udvikling og læring Børnenes Hovedstad skal være et globalt centrum for, om og med børn, og være kendt af børn og deres forældre over hele verden som Børnenes Hovedstad Billund gennem samarbejdet med virksomheder som LEGO, Innovation Lab og Microsoft bliver børnenes digitale hovedstad Folk flytter til Billund Kommune, fordi vi skaber de allerbedste rammer for børns udvikling, læring og trivsel Billund bliver en førende internationale vidensklynge, hvor forskere og andre tager hen for at blive opdateret på det nyeste viden inden for børns udvikling og læring Virksomheder og organisationer vælger at etablere sig i Billund Kommune for at blive en del af Børnenes Hovedstad Byudviklere tager til Billund for at se byudvikling i børnehøjde Billund - et internationalt centrum for, om og med børn Billund Kommune vil skabe dagtilbud og folkeskoler i verdensklasse med udgangspunkt i et nyt fælles pædagogisk grundlag og en kobling af daginstitutioner og folkeskoler med fælles læreplaner og mål. Øget samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner på uddannelsesområdet, og deltagelse i forskningsprojekter skal løfte udviklingen og bidrage til at sætte Billund på verdenskortet som et internationalt centrum for forskning om børns udvikling, læring og trivsel. Med hertil hører også, at Billund skal være børnenes digitale hovedstad. Det indebærer, at Billund i partnerskab med private aktører skal gå forrest i udvikling og implementering af ny digital teknologi for børn. Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Uddannelse, udvikling og læring er: At øge uddannelsesniveauet generelt i Billund Kommune At skabe dagtilbud og folkeskoler i verdensklasse At skabe et godt grundlag for udvikling af et spændende studiemiljø i Grindsted omkring ungdomsuddannelserne At 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse At mindst 50 % gennemfører en gymnasial uddannelse At flere unge fra Billund Kommune gennemfører en mellemlang og lang videreuddannelse end i Region Syddanmark At gøre leg og læring til grundvilkår for udviklingen i Billund Kommune 5 veje til vækst findes på: Side 6 af 12

7 2. Kompetenceplan for Billund Kommunes folkeskoler B = Beslutter iht. Folkeskoleloven / (B) = beslutter efter delegation fra Byrådet U = Udtaleret iht. Folkeskoleloven / (U) = udtaleret før Byrådets beslutning F = Udarbejder forslag * = Besluttes af Børne- og Kulturudvalget efter delegation fra Byrådet ** = Besluttes af Børne- og Kulturdirektøren efter delegation fra Byrådet FL = Folkeskoleloven - Lovbekendtgørelse nr. 998 af 16/08/2010 Overordnet struktur og indhold Byråd. Skolebest. Skoleleder Styrelsesvedtægt B U Skolestruktur B U Fastlæggelse af skoledistrikter B U Overordnet politik / målsætning for skoleområdet B U Ferieplaner B** (U) Læseplaner for fagene B* U Forsøgs- og udviklingsarbejde B* U Retningslinjer vedr. frit skolevalg B* (U) Godkendelse af udsættelse af barns undervisning med et år ud over B (B) undervisningspligtens indtræden Fastsættelse af tidspunkt for indskrivning B** (U) Antal klasser på hver enkelt skole (B) F Rammer for specialundervisning og specialpædagogisk bistand, jfr. B 3 og 4 i FL Beslutning om skolebiblioteksordning B* (U) Befordring B* Godkendelse af visse børns opfyldelse af undervisningspligten uden for folkeskolen B** Overordnet struktur og indhold Byråd. Skolebest. Skoleleder Økonomiske rammer Normerings- og ressourcetildelingsmodeller B U Fastsættelse af økonomiske rammer for de enkelte skoler B (U) Godkendelse af skolens budget B F Fastsættelse af evt. betaling for undervisning i fritiden, jfr. 3,stk.3 i B FL. Fastsættelse af evt. betaling for voksnes deltagelse i undervisningen, B jfr. 3,stk.5 i FL. og betaling for deltagelse i kulturcenteraktiviteter, jfr. 3, stk.6 i FL. Fastsættelse af betaling for SFO, jfr. 3, stk. 4 i FL. B Betaling af forplejning på ekskursioner, lejrskoler og skolerejser B (B) F Ansættelse og afskedigelse Ansættelse af skoleleder B** U Ansættelse af viceskoleinspektør, afdelingsledere (herunder også B U (B) SFO-leder), lærere og pædagoger Ansættelse af skolens øvrige personale B U (B) Afskedigelse af skolens personale B (B) Afskedigelse af skoleleder B** Side 7 af 12

8 3. Skolestruktur Skolens navn Klassetrin Specialundervisningscenter Specialklasser Modtageklasser SFO kl. Værested kl. BillundSkolen kl. x x Vorbasse Skole kl. x x Hejnsvig Skole kl. x x Sdr. Omme Skole kl. x x Søndre Skole * kl. x x** x x Vestre Skole kl. x x x Stenderup Skole kl. x * Søndre Skole er overbygningsskole for Stenderup Skole ** Der henvises til bilag Skoledistrikter Grindsted by se kortbilag: Vestre Skole Vest og syd for Simmelbrovej Tårnvej Ribersvej Tingvejen samt nord og vest for Vejle Landevej Borgergade Vesterbrogade Grindsted Å Søndre Skole Syd og øst for Tingvejen Vejle Landevej Borgergade Vestrebrogade Grindsted Å samt nord og øst for Simmelbrovej Tårnvej - Ribersvej. Alle skoledistrikterne er indtegnet på kortbilag. 10. klasse kan søges af elever fra hele Billund Kommune. 5. Ressourcemodel vedr. undervisning, SFO, ledelse, m.m. Tildelingen til undervisning er tildelt ud fra skolens elevtal og omfatter alle elever i klasse. Tildelingen gradueres efter elevtal, således at der tildeles Ét beløb pr. elev i intervallet fra elever Ét andet beløb pr. elev i intervallet elever Skolens samlede ressourcetildeling omfatter desuden midler til specialundervisning og AKTundervisning. I klasse ved en faktor til pædagogbemanding pr. elev. Side 8 af 12

9 Tildeling til ledelse: Tildeling til ledelse indgår i skolens samlede ressourcetildeling, dog således at der skal sikres en minimumstildeling til ledelse svarende til 0,70 lederstilling. Tildeling til administration: Tildeling til administration indgår i skolens samlede ressourcetildeling, dog således at der skal sikres en minimumstildeling til administration svarende til 0,24 sekretærstilling. Tildelingen til SFO inkl. SFO ledelse sker ved tildeling af ressourcer: Ud fra en fastsat koefficient med antal børn pr. pædagog, dog således at der som minimum kan være to medarbejdere på arbejde ad gangen. Ved en faktor pr. tilmeldt barn til støttetimer Ved en faktor pr. tilmeldt barn til ledelse Som en procentsats til vikar 6. Kommunale rammer for helhedsskolen Der er helhedsskole i alle 7 folkeskoler i Billund Kommune med det formål at skabe: En sammenhængende dag for børnene i skole og SFO Øget fokus på det faglige, sundhed, det kreative og bevægelse ud fra et anerkendende grundlag Tid til fordybelse Inkluderende og eksperimenterende læringsmiljøer Skolerne tilrettelægger undervisningen i overensstemmelse med principperne for Billund Kommunes helhedsskole : Alle elever i kl. undervises som minimum 28 lektioner pr. uge. For elever i klasse tilrettelægges skemaet, således at der er 4 lektioner om fredagen. Der skal være sammenhæng mellem undervisningsdelen og SFO-delen ved at lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger samarbejder. 7. Indskrivning/optagelse af elever I januar måned foretages der i samme uge indskrivning på alle skoler til børnehaveklasse for det kommende skoleår. Proceduren styres af Børne- & Kulturforvaltningen. Hvert år i november afholdes et skolestartsmøde på alle skoler for forældre til børn i kommende børnehaveklasse. Skolestartsmødet kan afholdes inden indskrivningen. I børnehaveklassen optages børn, der fylder 6 år det pågældende kalenderår. Et barn, der fylder 5 år inden 1. oktober kan optages, hvis det må antages, at barnet kan følge undervisningen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter. Pr. 1. april starter de børnehavebørn, der skal starte i børnehaveklassen det pågældende år, i SFO som kommende skolebørn. Side 9 af 12

10 8. Mere frit skolevalg Udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser ( 36 stk. 3-7) vedr. mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser fastsættes følgende retningslinier for optagelse af elever fra andre skoledistrikter og kommuner. Som udgangspunkt kan en skole optage elever fra andre skoledistrikter og kommuner til og med elev nr. 25 pr. klasse. Denne grænse er sat for at sikre plads til elever, der tilflytter skoledistriktet og undgå, at tilflyttere fra andre skoledistrikter udløser klassedeling. Forældre har således mulighed for at søge optagelse i skoler udenfor deres skoledistrikt. Skoleledelsen på den modtagende skole træffer afgørelsen ud fra ovenstående. 9. Konfirmationsforberedelse Byrådet har overladt forhandlingerne med præsterne om tiden til konfirmationsforberedelsen i Billund Kommune til Børne- & Kulturforvaltningen. Forhandlingen består i at få fastlagt på hvilke tidspunkter i forhold til det ugentlige skema for skoleundervisningen, at konfirmationsforberedelsen skal foregå. 10. Undervisning i fritiden Skolerne kan efter folkeskolelovens 3 stk. 3 tilbyde undervisning i fritiden. 11. Fagenes timetal Med udgangspunkt i folkeskolelovens formuleringer samt med udgangspunkt i ministeriets vejledning om undervisningstimetal og minimumstimetal udarbejder den enkelte skole selv sin timefordelingsplan. Dog har klasse helhedsskole med 28 ugentlige lektioner. 12. Læseplaner Undervisningsministeriets vejledende læseplaner, trin- og slutmål, mv. er gældende for alle fag i Billund Kommune. Hvis en skole ønsker at udarbejde lokale læseplaner, skal disse godkendes af Børne- og Kulturudvalget. Skolebestyrelsen har udtaleret. 13. Klassedannelser Med udgangspunkt i folkeskolelovens formulering ( 17 og 25) udarbejder den enkelte skole selv principper for klassedannelse og deling Side 10 af 12

11 14. Skolebiblioteksordning Der oprettes et selvstændigt skolebibliotek på alle skoler. Skolebiblioteket er en integreret del af den enkelte skoles drift under skolelederens ansvar og kompetence. Skolebiblioteket består af såvel læremidler som IT. 15. Befordringsregler Byrådet har besluttet af følge Folkeskolelovens bestemmelser herom jf. 26 i Folkeskoleloven. 16. Lejrskoler Den enkelte elev skal i løbet af sin skolegang årgang have et lejrskoleophold. Der kan opkræves forældrebetaling i henhold til ministeriets Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen af Der udarbejdes på den enkelte skole principper for lejrskoler, skolerejser og ekskursioner. 17. Specialundervisning Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand i førskolealderen primært som sprogstimulering. Indenfor den tildelte ressourceramme til skolerne skal de løse opgaverne med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Skolerne kan få rådgivning og vejledning fra PPR. Derudover er der et specialundervisningscenter og en specialklasserække på Søndre Skole. Det er på et Byrådsmøde d besluttet at decentralisere specialundervisningen, således at specialklasserne fases ud fra 1. august Der er modtageklasser på Vestre Skole. 18. Ferieplaner Forvaltningen udarbejder hvert år i august/september forslag til ferieplan for elevernes ferie i det efterfølgende skoleår. Beslutning træffes af børne- og kulturdirektøren efter høring på skolerne. Ferieplanen tilrettelægges ud fra følgende principper: Antallet af skoledage fastsættes til 200 pr. skoleår for at sikre ensartethed i kommunen og af hensyn til skolebuskørsel. Efterårsferien (uge 42), vinterferien (uge 7), mandag til onsdag før påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag er feriedage. Ferieplanen er ens for samtlige folkeskoler i kommunen. Side 11 af 12

12 19. SFO s mål- og indholdsbeskrivelser Skolefritidsordningen arbejder med de i bekendtgørelsen angivne temaer og der udarbejdes en særskilt beskrivelse for den enkelte skolefritidsordning. Varetagelsen af en særskilt beskrivelse og evalueringen heraf delegeres til den enkelte skolebestyrelse. 20. SFO åbningstider Skolernes undervisningstid og SFO ernes åbningstid skal som minimum sammenlagt være 50½ time om ugen. Skolerne fastsætter selv åbningstiderne i SFO erne indenfor minimumskravet. 21. Lukkeperioder i SFO I SFO planlægges med følgende lukkeperioder med mulighed for nødpasning: Mandag til onsdag før påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, dagene mellem jul og nytår er der mulighed for pasning i en institution efter følgende kriterier: Begge forældre skal arbejde Kontrollen baseres på tillid til, at forældrene overholder kravet. Grundlovsdag og den 24. december holder alle SFO erne lukket. På disse dage er der ikke mulighed for nødpasning. 22. SFO-tilbuddet Mariehønen Mariehønen er et særligt tilrettelagt fritidstilbud for elever, der går i skole i specialundervisningscentret ved Søndre Skole. Åbningstider: Fra og fra Når skolen har lukket, er der åbent fra Mariehønen holder åbnet alle hverdage undtagen: - Dagen efter Kr. Himmelfarsdag - Grundlovsdag, såfremt skolen holder lukket - 3 på hinanden følgende uger i skolernes sommerferie (juli) - Skolens juleferie Side 12 af 12

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen Styrelsesvedtægt for Billund Kommunes skolevæsen Gældende fra 1. august 2012 Godkendt af Byrådet den 13.11 2012 Revideret august 2014 som følge af skolereformen Generelt Billund Kommunes Skolevæsen er

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Januar 2007 Indholdsfortegnelse side Vedtægten :... 3 Skolebestyrelse... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Ikast-Brandel 15-11-2011 Forord. Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med Vejledning om udarbejdelse af vedtægt

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven

Læs mere

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF REGIONALE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER FOR VOKSNE (KOMMUNIKATIONSCENTRE DER OGSÅ TILBYDER YDELSER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE) KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg 1 Center

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kerteminde kommunes skolevæsen 28-06-2007 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kapitel 1- yrådet...3 Kapitel 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg...3 Mødevirksomhed...4 Forretningsorden...4

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Gældende fra 1. august 2011 Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Indhold Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser, der er truffet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler Bilag 3 Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler I nedenstående er

Læs mere

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G S T Y R E L S E S V E D T Æ G T + B I L A G for Kalundborg Kommunes Skolevæsen Vedtægter og bilag er godkendt af Kalundborg kommunalbestyrelse den 28. april 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Skolebestyrelsen...5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Indhold: A. Indledning B. Regler for valg til skolebestyrelse C. Fælles rådgivende organ Institutions- og skolerådet D. Bevillinger til skolevæsenet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB Ungetilbuddet på Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Vedtægten er udarbejdet i henhold til

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle.

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. Vedtægten er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelser nr. 658 af 3. juli

Læs mere

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Vedtaget på Skole- og Dagtilbudsudvalgsmøde den 7. sep. 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dragør kommunes skolevæsen og SFO Skoleafdelingen Dragør kommune

Styrelsesvedtægt. Dragør kommunes skolevæsen og SFO Skoleafdelingen Dragør kommune Styrelsesvedtægt Dragør kommunes skolevæsen og SFO 26-01-2015 Skoleafdelingen Dragør kommune Indhold Introduktion...3 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3 1. Sammensætning...3 2. Valg...4 3. Stemmeret og konstituering...5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Vedtægt. for styrelsen af. Esbjerg Kommunes. Skolevæsen

Vedtægt. for styrelsen af. Esbjerg Kommunes. Skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen Gældende pr. 1. januar 2007 Revideret pr. 1. oktober 2008 Revideret pr. 1. oktober 2010 Revideret pr. 1. august 2011 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution og i dagplejen oprettes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune.

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Sammensætning og valg Bestyrelsens sammensætning. 1. Ved hver Kommunal Børnehave vælges en forældrebestyrelse. Hvis der er flere

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Den 29. oktober 2009 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Godkendt af byrådet den 27. juni 2007, og dispensation fra Undervisningsministeriet er givet den 28. oktober 2009. 1 Formål

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt. for. Greve Kommune

Skolestyrelsesvedtægt. for. Greve Kommune Skolestyrelsesvedtægt for Greve Kommune Redigeret ift. Lov -og strukturændringer i januar 2008 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere