Udvalget for Sundhed og Socialservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Sundhed og Socialservice"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 12. Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Susan Gyldenkilde Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Udmøntning af budgetforlig ombygning af Vesterled, Horsens 2 SS Godkendelse af vedtægter for den selvejende institution Horsens Krisecenter 3 SS Retningslinier for udførelse af tilsyn med plejehjem og plejeboliger i Horsens Kommune 4 SS Ansøgning om udfordringsret på Frit valgsområdet indenfor ældreomsorg 5 SS Tilfredshedsundersøgelse på Lindehøj Træningscenter 6 SS Genopretningsplan - oprettelse af akutpladser 7 SS Genopretningsplan - bortfald af kommunalt tilskud til cafebetjening 8 SS Tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midlerne SS Budgetopfølgning pr. 31. august SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikeres deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v.

2 Side 2/30 1 SS Udmøntning af budgetforlig ombygning af Vesterled, Horsens Resumé Byrådet besluttede den 23. februar 2010 at igangsætte forprojekteringen til en renovering af Vesterled, jævnfør budgetaftalen På baggrund af forprojektet lægges der op til, at der i det Nye Vesterled opføres: skæve boliger, 8 alternative plejehjemspladser, 4 forsorgshjemspladser - til korte afrusnings- og stabiliseringforløb, 4 stoffrie døgnbehandlingspladser, 4 udslusningsboliger til borgere, som er i den sidste del af den stoffrie døgnbehandling samt 1 sundhedsklinik. Herudover placeres Center for Socialt Udsattes administration og fællesfaciliteter i det nye Vesterled. Det samlede projekt understøtter målsætningen om den sammenhængende indsats. Af budgetaftalen for 2010 fremgår det, at ombygningen skal søges gennemført udgiftsneutralt og at boligdelen skal sælges til en boligforening. Forprojekteringen har vist, at det ikke er muligt, at gennemføre ombygningen udgiftsneutralt, og at det medfører væsentlig forhøjede løbende driftsomkostninger. Da byggeriet i henhold til den tidligere beslutning ikke kan gennemføres udgiftsneutralt, forslås projektet gennemført som et rent kommunalt anlægsbyggeri. Ved nybyggeri vil driften og vedligeholdelsen efterfølgende være billigere svarende til et beløb på ca. 5,6 mio. kr. over 25 år. Det vil betyde en mindre husleje for borgerne og en mere effektiv udnyttelse af lokaliteterne. Skema vedrørende financiering af boligdel og servicearealer bliver omdelt og gennemgået på udvalgsmødet. Der bliver ligeledes redegjort for driftsbudgettet. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Byggeriet gennemføres som et kommunalt anlægsbyggeri og realiseres som et nybyggeri 2. Indholdet af det nye Vesterled revidereres således, at der bygges 36 skæve boliger, 8 alternative plejehjemspladser, 4 forsorgshjemspladser, 4 stoffrie døgnbehandlingspladser samt 4 udslusningsboliger til borgere, som har været i

3 Side 3/30 stoffri døgnbehandling, en sundhedsklinik samt CSUs ledelse, administration og fællesfaciliteter 3. Skema A samt sagens øvrige bevillingsmæssige konsekvenser fremsendes direkte til behandling i Økonomiudvalget. Beslutning Vedtaget som indstillet. Der blev til sagens behandling udlevet et bilag vedr. projektets budgetmæssige forudsætninger. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Forligskredsen bag budgetaftalen for 2010 besluttede, at de skæve boliger i Vesterled i Horsens i 2010 skal renoveres, således at boligstandarden hæves og der oprettes alternative plejehjemspladser. Forligskredsen besluttede desuden, at boligerne skulle sælges til en boligforening ved udbud. Efterfølgende har Byrådet den 23. februar 2010 besluttet, at det Nye Vesterled skal rumme 32 renoverede skæve boliger, 12 alternative plejehjemspladser, en sundhedsklinik samt stoffrie døgnbehandlingspladser. Direktionen har som en del af processen valgt boligforening AAB som partner i forbindelse med forprojekteringen. Konklusioner på baggrund af forprojekteringen Forprojekteringen har efterfølgende entydigt vist, at inddragelse af en boligforening vil medføre højere byggeomkostninger, end hvis kommunen selv gennemfører byggeriet. Den underliggende årsag er, at kommuner har adgang til at optage lån på gunstigere vilkår end boligforeninger. Konsekvensen af at lade en boligforening forestå ombygningen vil derfor være højere husleje i de skæve boliger og højere takster for de kommunale tilbud på grund af udgiften til en høj husleje. Forprojekteringen har desuden vist, at et nybyggeri kan gennemføres indenfor den anlægsramme på 10 mio. kr. som forligskredsen bag budgetaftalen for 2011 har afsat til ombygningen af Vesterled. Årsagen til at et nybyggeri vil kunne gennemføres indenfor det samme budget er, dels at en ombygning vil være forholdsvis omkostningsfuld særligt ved ombygningen fra bolig til servicearealer, og dels at en ombygning vil skulle leve op til de nye byggestandarder for lavenergi. Bygherrerådgiveren har beregnet, at et nybyggeri over en periode på 25 år vil være 5,6 mio. kr. billigere i drift i forhold til en ombygning. Det socialfaglige indhold i tilbudene i Vesterled En nærmere analyse af behovet, anlægsrammen og driftsøkonomien leder frem til, at det nye Vesterled skal rumme skæve boliger, 8 alternative plejehjemspladser, 4 forsorgshjemspladser (Servicelovens 110), 4 stoffrie behandlingspladser (Servicelovens 107) samt 4 udslusningsboliger til borgere, som er i den sidste fase af den stoffrie døgnbehandling. Dette understøtter den sammenhængende indsats i tilbuddet. Når der lægges op til at oprette 4 forsorgshjemspladser og 8 alternative plejehjemspladser frem for 12 alternative plejehjemspladser, er det af hensyn til muligheden for at kunne

4 Side 4/30 gennemføre korte afrusnings- og stabiliseringsforløb i Vesterled, således at borgere, der har brug for korte forløb, ikke skal henvises til et socialt døgncenter. Denne mulighed vurderes, at kunne mindske forbruget af forsorgshjemspladser og styrke helheden i indsatsen. Desuden etableres færre arealer til institutionslignende tilbud og flere arealer til boliglignende tilbud. Oprettelsen af 4 behandlingspladser til stofmisbrugere samt 4 udslusningsboliger vil nedbringe antallet af døgnbehandlingspladser fra 13 i dag til 4 behandlingspladser samt 4 udslusningsboliger, når det nybyggede Vesterled står færdigt. Dette ligger i tråd med udviklingen i efterspørgslen på døgnområdet efter kommunalreformen, der har været konsekvent vigende. Samtidig bliver behandlingsforløbende gradvist kortere indenfor døgnområdet, hvilket er medvirkende til at mindske behovet for helårspladser på døgnområdet. Normalt vil et så lavt antal døgnpladser, som der lægges op til, ikke være bæredygtigt, men muligheden for at dele ledelse, administrative funktioner og andre funktioner betyder, at man omkostningseffektivt kan opretholde relativt små funktioner, fordi de ligger i de samme bygninger. Stordriftsfordelene ved samdrift af de forskellige tilbud i det nye Vesterled kan sammen med hjemtagelse, til tilsvarende men billigere tilbud i det Nye Vesterled, være medvirkende til at skabe mulighed for at oprette et dagbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere i TrinHorsens på Sønderbro. Her bliver der plads, idet administrationen og ledelsen flyttes til det nye Vesteled. Oprettelsen af et dagbehandlingstilbudblev sparet væk i forbindelse med genopretningsplanen. Men der er forsat et udækket behov, hvilket konkret kommer til udtryk ved øget pres på døgnbehandlingpladserne til alkoholmisbrugere, der er tre gange så dyre som dagbehandlingspladserne. Det reducerede antal institutionspladser afspejler de muligheder, der er indenfor det anlægsbudget på 10 mio. kr., som forligskredsen bag budget 2011 har afsat til realisering af visionen om en sammenhængende indsats i det nye Vesterled.

5 Side 5/30 2 SS Godkendelse af vedtægter for den selvejende institution Horsens Krisecenter Resumé Horsens Kommune har med virkning fra den 1. januar 2010 overtaget driftsoverenskomst med den selvejende institution Horsens Krisecenter fra Region Midtjylland. Ved den selvejende institutions generalforsamling den 3. maj 2010 vedtoges vedtægtsændringer. Det følger af driftsoverenskomstens 2 og vedtægtens 8, at vedtægtsændringer sker med forbehold for Horsens Kommunes efterfølgende godkendelse. De nu foreliggende vedtægter vurderes at være i overensstemmelse med det ved driftsoverenskomsten etablerede samarbejde mellem Horsens Kommune og den selvejende institution. Det følger af driftsoverenskomsten 2, at driftsoverenskomsten går forud for vedtægerne i tilfælde af uoverenstemmelse mellem overenskomst og vedtægter. Sagen afgøres af Byrådet Indstilling Direktionen indstiller, at de foreliggende vedtægter af den 3. maj 2010 for den selvejende institution Horsens Krisecenter godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Byrådet traf den 24. november 2009 beslutning om overtagelse af driftsaftale mellem Region Midtjylland og den selvejende institution Horsens Krisecenter, ligesom Byrådet godkendte vilkår for en fortsat driftsoverenskomst mellem Horsens Kommune og den selvejende institution Horsens Krisecenter. Direktøren for Voksen og Sundhed blev bemyndiget til at indgå driftsoverenskomsten på det fastlagte vilkår. Den selvejende institution har på generalforsamling den 3. maj 2010 vedtaget vedtægtsændringer, som er forelagt Horsens Kommune til godkendelse. Direktionen vurderer, at de fremsendte vedtægtsændringer er i overensstemmelse med den mellem parterne indgåede driftsoverenskomst.

6 Side 6/30 Bilag Originale vedtægter af den 3. maj 2010 un

7 Side 7/30 3 SS Retningslinier for udførelse af tilsyn med plejehjem og plejeboliger i Horsens Kommune Resumé Reglerne for tilsyn med plejehjem og plejeboliger i Lov om Social service 151 er ændret pr. 1. juli 2010 jf. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven mv. (Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.). Administrationen har udarbejdet retningslinier for udførelse af tilsyn på plejehjem og plejeboliger i Horsens Kommune, der er i overensstemmelse med de nye regler på området. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Den 1. juli 2010 trådte Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven mv. (Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.) i kraft. Lovændringen medfører en ændring af 151 i Lov om social service for kommunernes tilsyn med plejehjem og plejeboliger: Kommunalbestyrelsen har fremover pligt til kun at udføre ét årligt uanmeldt tilsyn i plejeboliger, hvor der tidligere var pligt til årligt at udføre ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn Kravet om at udarbejde en tilsynsrapport efter hvert tilsynsbesøg samt kravet om en årlig redegørelse om det kommunale tilsyn og det sundhedsfaglige tilsyn (Embedslægerapporten) er ophævet.

8 Side 8/30 Endelig er forpligtelsen til at nedsætte bruger- pårørenderåd på plejehjem og i plejeboliger ophævet. Det anses for hensigtsmæssigt, at der fortsat udarbejdes en kortfattet rapport efter hvert tilsynsbesøg samt en årlig oversigt, uanset at lovkravet herom er ophævet. Dette giver mulighed for at få et overblik over forholdene på det enkelte plejehjem, i de enkelte plejeboliger samt et samlet overblik over forholdene på alle plejehjem og plejeboliger beliggende i Horsens Kommune både for det pågældende år og for sammenligning med tidligere år. Administrationen har udarbejdet retningslinier for udførelse af tilsyn med plejehjem og plejeboliger i Horsens Kommune. Der har ikke tidligere været udarbejdet retningslinier herfor, idet lovbestemmelserne på området har været meget detaljerede. Det bemærkes, at indholdet af tilsynet fortsat er reguleret i Bekendtgørelsen nr. 805 af 29. juni 2007 om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger mv. Retningslinierne har været hørt på møde i Ældrerådet den 21. september Bilag

9 4 SS Ansøgning om udfordringsret på Frit valgsområdet indenfor ældreomsorg Resumé Side 9/30 Udfordringsretten er et led i regeringens afbureaukratiseringsindsats. Horsens Kommune har udfordret regeringen på reglerne om prisberegning på området for fritvalg, praktisk hjælp og pleje, således at prisberegningen foretages med 4-årige intervaller frem for årligt, som gældende lovgivningen stiller krav om. Beslutning om ansøgning blev truffet af Byrådet den 24. november Ansøgningen blev den 9. december 2009 sendt til Indenrigs- og Socialministeriet. Der er den 7. september 2010 modtaget svar fra Socialministeriet, hvori ministeriet afslår Horsens Kommunes ansøgning. Sagen afsluttes i Byrådet Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Horsens Kommune ansøgte den 1. oktober 2009 Indenrigs- og Socialministeriet om fritagelse fra de af lov om social service følgende regler for beregning af priser på området for frit valg af praktisk hjælp og pleje. Med de gældende regler i Serviceloven skal kommunen mindst én gang årligt foretage en konkret prisberegning på mindst 5 forskellige ydelsesområder inden for praktisk hjælp og pleje til borgere med funktionsnedsættelse. Prisberegningen forudsætter en kalkulation af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp sammenholdt med den faktiske og reelt leverede tid hos brugerne. I udfordringsforsøget ønskedes en forenklet metode til prisberegning afprøvet, således at konkret prisberegning blev foretaget én gang i den kommunale valgperiode kombineret med en årlig prisfremskrivning.

10 Side 10/30 Dette kunne reducere de administrative ressourcer, der årligt afsættes til foretagelse af prisberegning. Begrundelsen for Socialministeriets afslag er, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at offentlige og private leverandører konkurrencemæssigt reelt stilles lige, og at justeringerne dermed til stadighed sikrer borgeren et reelt frit valg af leverandør. Socialministeriet beklager den lange sagsbehandlingstid.

11 Side 11/30 5 SS Tilfredshedsundersøgelse på Lindehøj Træningscenter Resumé Orientering om et meget tilfredsstillende respons fra den gennemførte tilfredshedsundersøgelse blandt borgere som, i perioden den 1. februar 2008 til 31. december 2009, har modtaget et almen, ambulant genoptræningstilbud på Lindehøj Træningscenter i Horsens. Herunder orientering om opfølgning i forhold til ventetid til almindelig ambulant genoptræning på Lindehøj Træningscenter. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling På Lindehøj Træningscenter tilbydes almen, ambulant genoptræning til borgere med en genoptræningsplan (Sundhedsloven 140). I perioden den 1. februar 2008 til 31. december 2009 er foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt de 257 borgere, der modtog et almindeligt ambulant genoptræningstilbud på Lindehøj Træningscenter. Langt størstedelen af borgernes kommentarer og svar er positive: 155 borgere (88 %) er meget tilfredse eller tilfredse med informationen om genoptræningstilbuddet 157 borgere (89 %) er meget tilfredse eller tilfredse med indkaldelsen til træning 173 borgere (99 %) er meget tilfredse eller tilfredse med personalet 132 borgere (75 %) er meget tilfredse eller tilfredse med ventetiden til genoptræningen 167 borgere (94 %) er meget tilfredse eller tilfredse med træningstilbuddet 159 borgere (91 %) er meget tilfredse eller tilfredse med træningsfaciliteterne 152 borgere (86 %) er meget tilfredse eller tilfredse med det opnåede resultat af genoptræningen Fra har udviklingen i ventetiden været:

12 I 2008 var ventetiden mellem 16,15 og dage i gennemsnit I 2009 var ventetiden mellem 13,20 og 17,20 dage i gennemsnit I 2010 har ventetiden været mellem 8,87 og 12,78 i gennemsnit. Side 12/30 Ventetiden fra 2008 til 2010 er således næsten halveret. Det er Træningscenter Lindehøjs mål at nedbringe ventetiden til max 8 dage pr. borger. Et mål der søges opnået via månedlige opfølgninger, medarbejder fokus, højere terapeut normering og principper fra Lean. Bilag

13 Side 13/30 6 SS Genopretningsplan - oprettelse af akutpladser Resumé Ved Byrådets vedtagelse af genopretningsplanen til Budget 2010 besluttedes at ændre opholdsperioden i aflastningspladser fra 3 uger til 2 uger. Herved opstod mulighed for oprettelse af 7 lægehenviste akutpladser ved, at Døgnrehabíliteringsafdelingen på Lindehøj Centret omlægger 4 tryghedspladser og 3 aflastningspladser. Formålet hermed er dels at minimere indlæggelser af ældre medicinske patienter og dels af reducere udgifterne til færdigbehandlede patienter på hospitalerne. Ændringerne er omkostningsneutral og afholdes inden for Sundhed og Omsorgs samlede ramme. Det foreslås, at borgeren selv afholder udgifter til transport, kost, medicin, fodpleje mv. i lighed med den ordning, der eksisterer for borgere på aflastningsophold. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Døgnrehabiliteringsafdeling på Lindehøj Centret omlægger pr. 1. november 4 tryghedspladser og 3 aflastningspladser til 7 akutpladser. Målgruppen Ydelsen omfatter et kvalitativt forbedret tilbud til den borger, der har brug for en akut, faglig indsats bestående af pleje, omsorg, behandling og koordinering af relevante indsatser for borgeren. Tilbuddet kan betragtes som led i den forebyggende indsats for den ældre borger. Tilbuddet skal sikre kvalitet i sammenhæng, overgange ved borgerens udskrivelse fra sygehus og videre sikre overgange, sammenhæng og kvalitet ved udskrivelse til borgerens opholdssted efter ophold på akutplads. Opholdets varighed bliver på maximalt 14 dage. Målgruppen kan defineres som: Den ældre medicinske borger, hvor praktiserende læge finder behov for observation, pleje eller ukompliceret behandling i akut fase.

14 Side 14/30 Den ældre medicinske og/eller kirurgiske patient, der er udredt/vurderet på Regionshospitalet og som i samarbejde med praktiserende læge eller vagtlæge, vurderes at have behov for observation, pleje eller ukompliceret behandling på en kommunal akutplads. Patienter, der på sygehuset er færdigbehandlede og som kan udskrives, men fortsat har behov for observation, pleje og omsorg og ukompliceret behandling og som efter kommunal vurdering bedst får disse behov dækket på en akutplads. Adgang til akutplads Henvisning til akutplads foretages af borgerens praktiserende læge eller vagtlæge. Der er udarbejdet anvisningsguide for Regionshospitalet. Fagligt Døgnrehabiliteringsafdelingen råder over velkvalificeret personale til løsning af opgaven. Døgnrehabiliteringsafdelingen har en plejenormering svarende til døgnbemandet plejebolig. Inden for Sundhed og Omsorgs budgetramme er foretaget en normeringstilpasning, der garanterer, at akutpladser i dag- og aftentimer er bemandet med 1 sygeplejerske. Afdelingen råder endvidere over 12 rehabiliteringspladser. Det forventes, at der kan opnås synergieffekt mellem de faglige opgaver. Plejen vil arbejde ud fra principperne for aktiverende pleje. Borgerflow Ophold på akutstuen kan højst vare 14 dage. Det skal være muligt at modtage borgere hele døgnet 365 dage om året. Stuerne rengøres med hovedrengøring 1 gang pr. måned. Plejepersonalet varetager den lettere rengøring efter udskrivelse fra stuen. Således vil der, ved 100 % belægning, være tale om et flow, på minimum 180 borgere om året. Ledelse Varetages af den assisterende områdeleder i samarbejde med den øvrige ledelse for trænings- og rehabiliteringsenheden. Økonomiske omkostninger for den enkelte borger Borgeren skal selv betale for: Kørsel til og fra akutpladsen Kost under opholdet efter gældende takster for plejehjemsbeboere Medicin, fodpleje mv.

15 Side 15/30 7 SS Genopretningsplan - bortfald af kommunalt tilskud til cafebetjening Resumé Ved Byrådets vedtagelse af genopretningsplanen til Budget 2010 blev det besluttet, at det kommunale tilskud til cafébetjening bortfalder pr. 1. januar Fremover betaler brugerne således for madproduktionen som hidtil, samt for cafébetjeningen. I genopretningsplanen forudsattes, at prisen ved køb af 1 portion varm hovedret ville blive kr. En nærmere analyse viser, at priserne i 3 af caféerne vil ligge inden for beløbsgrænsen uden videre handlinger. For de øvrige caféer skal der iværksættes handleplaner og øget inddragelse af frivillige hjælpere. Opnåes den forventede effekt af handleplanerne ikke må forventes, at caféer afvikles. Sagen afgøres i udvalget Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Ved Byrådets vedtagelse af genopretningsplanen til Budget 2010 blev det besluttet, at det kommunale tilskud til cafébetjening bortfalder pr. 1. januar I genopretningsplanen forudsattes, at prisen ved køb af 1 portion varm hovedret ville blive kr. Det nuværende antal brugere af caféerne svinger fra 2 til 27 brugere (gennemsnit fordelt på alle ugens syv dage) på nær Ceres Centret og Kildebakken/Åparkcentret, hvor antal brugere er omkring 190. I følgende caféer vil den fremtidige pris allerede ligge inden for beløbsgrænsen: Ceres Centret, Kildebakken/Åparkcentret og Skovly Ved reducering af åbningstid og øget inddragelse af frivillige hjælpere forventes, at ovennævnte pris på maksimalt 55 kr. vil kunne opnås for følgende caféer: Hatting, Søndergården, Lindehøj og Nørrevang. For de øvrige centres vedkommende igangsættes tilsvarende handlinger. Hvis ikke det bliver muligt at opnå en pris på maksimalt 55 kr., tilbydes brugerne i stedet at spise sammen med beboerne i plejeboligerne. Dette skal tilrettelægges i dialog med beboerne.

16 Side 16/30

17 Side 17/30 8 SS Tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midlerne Resumé Udvalget for Voksensservice besluttede i 2008 at oprette tre puljer til støtte af frivilligt socialt arbejde ( 18 midlerne). Heraf blev to fordelt af Udvalget for Sundhed og Socialservcie mens den sidste blev administreret af Sund By. I denne sag gives et overblik over tildelte tilskud. Sagen afgøres i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at status vedrørende 18 midlerne tages til efterretning. Beslutning Indstillingen tiltrådtes idet Udvalget ønsker en evaluering af bevillingen til Nøglehullet Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Overblik over tildelte tilskud På sit møde den 13. august 2008 besluttede det daværende Udvalg for Voksenservice at oprette tre puljer til støtte af frivilligt socialt arbejde. Midlerne i disse puljer er de såkaldte - 18 midler (efter 18 i Serviceloven om støtte til frivilligt socialt arbejde). En ansøgningspulje blev placeret i Sund By og to puljer blev placeret direkte under Udvalget for Voksenservice, en til modtagere af faste tilskud og én til engangstilskud. Der er i dag i alt kr. i budget 2010 til støtte af det frivillige sociale arbejde. Heraf er kr. en overførsel af uforbrugte midler fra 2009 til Der er således 2,2 mio. som Udvalget for Sundhed og Socialservice fremadrettet kan disponere over hvert år. Hidtil har prioriteringen været at lade Sund By administrere en ansøgningspulje - de såkaldte - 18 midler - på i alt kr. Hertil kommer yderligere to puljer til støtte af det frivillige sociale arbejde, som kunne søges direkte igennem Udvalget for Sundhed og Socialservice. Den ene pulje var til faste beløbsmodtagere og den anden var til enkeltstående tilskud. I 2010 har Udvalget for Sundhed og Socialservice bevilget kr. til Horsens Krisecenter for Mænd og kr. til Dansk Flygtningehjælp i faste tilskud. Herudover er der tidligere blevet bevilget årlige tilskud til Broen, Horsens Krisecenter for Mænd, Idræt for Sindslidende, Kirkens Korshær og Nøglehullet. Endelig bruger Sund By midler fra puljen til

18 Side 18/30 faste driftstilskud til af leje lokaler til selvhjælpsgrupper og andre aktiviteter til psykisk sårbare grupper. De faste bevillinger reguleres hvert år og fornyes som udgangspunkt, hvis modtageren har afleveret regnskab for det forrige år og levet op til betingelserne for at modtage tilskuddet. Oversigt over bevilgede faste støtte beløb Forening Broen Dansk Flygningehjælp Horsens Krisecenter for Mænd Idræt for Sindslidende Kirkens Korshær Lokaler til foreningsaktiviter igennem Sund By Nøglehullet I alt Bevilget støttebeløb kr kr kr kr kr kr kr kr. Broen Broen er et lokalt Horsens-initiativ, startet i Broen modtager i 2010 i alt kr. fra Udvalget for Sundhed og Socialservice. Herudover støttes Broen af Socialministeriet med kr. og af private donationer og fonde. Broens samlede årlige budget er på kr. Midlerne anvendes til sportsudstyr og støtte til kontingenter til omkring 300 udsatte børn og unge i Horsens Kommune. Der er tilknyttet ca. 10 frivillige, som blandt andet stiller op som chauffører i forbindelse med kørsel til sportsarrangementer. Broen har et tæt samarbejde med familiecentrene Nordvang og Fuglevang. Broen er i øjeblikket ved at udvide sine aktiviteter til at blive et landsdækkende initiativ, med støtte fra Socialministeriet. Der er oprettet afdelinger i Horsens, Aalborg, Mariagerfjord, Struer, Vejle, Fredericia, og Næstved Kommuner. Målet er at oprette afdelinger af Broen i 20 kommuner. Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp blev den 2. juni 2010 bevilget et fast årligt tilskud på kr. Dansk Flygtningehjælp har indgået en samarbejdsaftale med Horsens Kommune. Dansk Flygtningehjælp bruger tilskuddet til at understøtte sit arbejde, der blandt andet består af: hverdagsrådgivning, lektiehjælp, sprogtræning, kvindeaktiviteter og kontaktfamilieordningen. Dansk Flygtningehjælp har i øjeblikket i alt 34 frivillige, som står for disse aktiviteter. Horsens Krisecenter for Mænd Horsens Krisecenter for Mænd er i foråret 2010 flyttet ind i nye lokaler i Tobaksgården. Lokalerne er mere tidssvarende end de tidligere lokaler på Vimmelskaftet 20, og de nye lokaler giver borgere med ophold på krisecenteret bedre mulighed for at have et privatliv. Horsens Krisecenter for Mænd drives af ca. 20 frivillige. Horsens Krisecenter for Mænd opkræver 125 kroner pr. døgn i egenbetaling for mænd og halv pris for børn. Herudover

19 Side 19/30 finansierer Horsens Krisecenter for Mænd sin drift via private bidrag og bidrag fra fonde. I 2009 havde Horsens Krisecenter for Mænd ca. 800 henvendelser, 167 mænd har haft ophold på krisecenteret. Horsens Krisecenter for Mænd er et lokalt opstartet Horsensinitiativ, der ved sin åbning i 1987 var det første krisecenter for mænd i Danmark. Kirkens Korshær Kirkens Korshær modtager i 2010 et tilskud på i alt kr. Pengene går til driften af varmestuen i Fugholm 4. Varmestuen drives af frivillige og har åben fra 9.00 til fra mandag til torsdag og fra 9.00 til om fredagen. Der var i 2009 i alt besøg i varmestuen. Antallet af borgere, der benytter varmestuen må antages at være væsentligt lavere, da en borger kan tælles mere end én gang. Varmestuen er et tilbud til nogle af de mest socialt udsatte borgere i Horsens Kommune. Sund By Fællesskabet Sind har tidligere modtaget kr. til leje af lokaler i Kildegade 27 B, som administreres igennem Sund By. Sund By anvender i dag tilskuddet til at leje lokalerne i Kildegade 27B, som bruges af selvhjælpsgrupper og andre grupper for psykisk sårbare mennesker. Nøglehullet Nøglehullet er et foreningsdrevet værested, der har til huse på Strandpromenade 23. Nøglehullet benytter bygningen, som ejes af Horsens Kommune. Foreningen anvender primært det faste årlige tilskud på kr. til betaling af leje og forbrug. Nøglehullet er ramme om sociale arrangementer, blandt andet fællesspisning hver tirsdag og torsdag og den første lørdag hver måned. Nøglehullet har medlemmer, åbningstiderne i løbet af ugen er mandag fra kl , tirsdag 14-20, onsdag 15-18, torsdag og fredag Idræt for Sindslidende Idræt for Sindslidende er et lokalt initiativ, som er ramme om idrætsaktiviteter for sindslidende. Idræt for Sindslidende modtager et årligt tilskud på kr. Aktiviteterne er bowling, badminton, bordtennis og fitness. Idræt for sindslidende har i alt 55 medlemmer.

20 Side 20/30 9 SS Budgetopfølgning pr. 31. august Resumé Den udvidede budgetopfølgning pr. 31. august 2010 på Udvalget for Sundhed og Socialservices budgetområde fremlægges hermed til politisk behandling. Der er tale om en total budgetopfølgning, hvor administrationen har gennemgået samtlige konti og estimeret et forventet regnskabsresultat ultimo Konklusionen på budgetopfølgningen er, at der på de rammebelagte områder (primært driften) forventes budgetoverholdelse, mens der på de ikke rammebelagte områder fortrinsvis det specialiserede socialområde, Myndighed og medfinansiering af Regionens sundhedsudgifter sammenlagt forventes et merforbrug. Merforbruget på det specialiserede socialområde, Myndighed fordeler sig med 12,7 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet samt 4,8 mio. kr. på misbrugs- og socialt udsatteområdet. Merforbruget er på niveau med det tidligere fremsendte budgetmateriale som Byrådet lagde til grund for arbejdet med budget På budgettet til medfinansiering af Regionens sundhedsudgifter forventes et bruttomerforbrug på 5,8 mio. kr. Sagen sendes til Byrådet via den Centrale Økonomifunktion Indstilling Direktionen indstiller, at 1. vedlagte budgetopfølgning tages til efterretning 2. Byrådet anmodes om en tillægsbevilling på i alt 23,6 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug på nedenstående områder: o Handicap- og psykiatriområdet; 12,7 mio. kr. o Misbrugs- og socialt udsatteområdet; 4,8 mio. kr. o Medfinansiering af sundhedsvæsenet; 5,8 mio. kr. Beslutning Vedtaget som indstillet. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling

21 Side 21/30 Det specialiserede socialområde, Myndighed Nærværende budgetopfølgning estimerer et merforbrug på det specialiserede socialområde på i alt 17, 5 mio. kr., fordelt med 12,7 mio. kr. på området vedr. handicap og psykiatri og 4,8 mio. kr. på området vedr. misbrug og socialt udsatte. Merudgiften på handicap og psykiatrier på niveau med de forventede merudgifter, der blev indmeldt til Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om budget Årsagen til det forventede merforbrug på handicap- og psykiatriområdet er grundlæggende, at forhandlinger med eksterne leverandører af bo- og aktivitetstilbud m.m. ikke har ført til de forventede prisreduktioner. Herudover har det vist sig vanskeligt på kort sigt at hjemtage borgere, da Horsens Kommune ikke er handlekommune på hovedparten af sagerne før 1. januar 2011 mod forventet 1. august Samtidig er tilgangen af borgere som har ret til forskellige ydelser fortsat vokset. Bl.a. ses en stigende tilgang af dyre enkeltsager fra Børn & Unge afdelingen samt stigning af borgere med ADHD og hjerneskade. På indtægtssiden er statsrefusionen samtidig aftagende. Dette er dog medregnet i budgettet. Men budgetopfølgningen viser, at statsrefusionen bliver 3,1 mio. kr. mindre end budgetteret. De mindre indtægter er medregnet i det samlede underskud ovenfor og er fordelt på budgetområderne. Ændringerne er fordelt med 0,7 mio. kr. mindre på 96 området (borgerstyret personlig assistance), 0,3 mio. kr. mere på 85 området (støtte i eget hjem), 1,3 mio. kr. mindre på 108 området (længervarende botilbud) og 1,3 mio. kr. mindre på 107 området (midlertidige botilbud). Fejlskønnet på statsrefusionens størrelse får den konsekvens, at administrationen nu gennemgår og evaluerer alle forretningsgange i forbindelse med budgettering og hjemtagelse af statsrefusion. På misbrugsområdet er der selvvisitering forstået på den måde, at borgere, der henvender sig med et oplyst misbrugsbehov, har ret til et tilbud om misbrugsbehandling inden 14 dage. Der skal og kan ikke foretages en kommunal vurdering af behovets omfang som bagrund for visitering. Som følge af ovenstående vanskeligheder med at skabe sammenhæng mellem budget og regnskabsresultat på handicap- og psykiatriområdet, har Udvalget for Sundhed og Socialservice i budget 2011 og frem indlagt en udgiftsbuffer på 15 mio. kr. På misbrugs- og socialt udsatteområdet er der fra 2011 og frem foretaget en positiv teknisk korrektion i budgettet på 5 mio. kr., svarende til det forventede merforbrug i Herudover har Udvalget for Sundhed og Socialservice besluttet at flytte budgetansvaret fra Myndighedsafdelingen til Center for Socialt Udsatte. I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af budgetopfølgningen på Myndighedsområdet. Medfinansiering af sundhedsområdet (ikke rammebelagt) Medfinansiering af sundhedsområdet dækker over den betaling kommunen skal betale regionen, hver gang en borger indlægges på sygehus, modtager ambulant sygehusbehandling, konsulterer en praktiserende almen- eller speciallæge osv. Nærværende budgetopfølgning estimerer et markant nettomerforbrug i 2010 (5,8 mio. kr.) på dette område. Merforbruget findes primært indenfor somatikken (7,2 mio. kr.) samt

22 Side 22/30 udgifter til hospiceophold (1,9 mio. kr.). Merforbruget på somatikken, som er en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, er en konsekvens af et øget aktivitetsniveau på sygehusene, specielt de ambulante funktioner. Merforbruget på hospiceområdet skyldes primært, at Horsens Kommune grundet faktureringsproblemer i Region Sydjylland i 2009, først i 2010 har modtaget hovedparten af de regninger, som skulle have været betalt i Midtvejsregulering I forbindelse med KL s aftale med regeringen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages midtvejsregulering af sundhedsområdet med i alt 300 mio. kr. på landsplan. Midtvejsreguleringen er pt. ikke medregnet i budgetopfølgningen, men forventes at tilgå budgettet, så snart beløbets størrelse endeligt er afklaret. I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af budgetopfølgningen på Sundhedsfremmeområdet. Borgerserviceområdet (Ikke rammebelagt) Opfølgningen viser samlet set, at der forventes et netto mindre forbrug på kr. I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af budgetopfølgningen på Borgerserviceområdet. Øvrige områder Særlige udfordringer på det rammebelagte område Det rammebelagte område er kendetegnet ved, at den enkelte decentrale enhed får en samlet økonomisk ramme, der inkluderer løn og øvrige driftsudgifter. Der arbejdes således med lønsumsstyring og overførselsadgang mellem forskellige budgetår og mellem løn- og øvrige driftsudgifter På det rammebelagte område er identificeret en række særlige udfordringer, hvor de fleste tidligere har været rejst i forbindelse med den udvidede budgetopfølgning i april 2010 og Udvalgets budgetarbejde i øvrigt. Der søges ikke tillægsbevillinger på det rammebelagte område. Særligt dyr foranstaltning Sundhedsdistrikt Lindehøj har udgifter til én respiratorpatient på Nørrevang Centeret som plejes af Region Midt. Regionen sender regning til Sundhedsdistrikt Lindehøj for så vidt angår kommunens andel. Det er ikke Horsens Kommune, som visiterer ydelserne. Udgifterne i 2010 forventes at udgøre 0,7 mio. kr. Forbruget er estimeret ud fra regninger modtaget for 1. kvartal Budgetmæssigt efterslæb som følge af centralisering af madproduktion til hjemmeboende pensionister Budgetopfølgningen har identificeret en fejlagtigt forventet indtægt på 1,9 mio. kr. som, følge af centraliseringen af madproduktionen til hjemmeboende pensionister. Efterslæbet skyldes, at indtægtsbudgettet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 blev opskrevet. Men den tilsvarende takstforhøjelse blev ved en fejl ikke indberettet til vedtagelse af Byrådet. Resultatet blev herefter, at det ikke var muligt at opkræve de

23 Side 23/30 budgetterede indtægter. Udgiften forventes at blive dækket som følge af budgetvedtagelsen for 2011, men vil presse budgettet i Hjemmepleje på Endelave Der har i 2009 været en stigende udgift til hjemmeplejeområdet på Endelave svarende til i alt en udgift på 1,2 mio. kr. For at fastholde personalet på øen, har der været afsat i alt , - kr. som fast udgift til hjemmeplejeområdet. Estimatet for 2010 viser en lignende udgiftsstigning som 2009, således at der såvel i 2010 som 2011 forventes merudgift på 0,75 mio. kr. Alle borgerne, som modtager hjemmepleje, er visiteret og serviceniveauet overholdes. Der arbejdes ikke med CSC Omsorg på øen. Drift af hjælpemiddeldepotet Budgettet udgør kr. inkl. overførsel fra tidligere år. I forhold til budgettet forventes et merforbrug på kr. hvilket skyldes, at det ikke driftsmæssigt har været muligt at indhente en besparelse, der matcher overførselsbeløb fra tidligere år på kr. Det skyldes, at udgifterne hovedsagligt er faste omkostninger til løn, bygninger og forsikring m.v. Området forventes konkurrenceudsat primo Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede ( ) Sundhedsdistrikt Ceres har i forbindelse med strukturændringen i 2008 budgetteret kr. for meget på frit valg. Beløbet flyttet fra frit valg til rammen. Sundhedscenter Søndergården har i 2008 og 2009 oppebåret et underskud på kr. på det rammebelagte område. Underskuddet vil i henhold til handleplan blive dækket i løbet af tre år. Underskuddet vil pr være nedbragt til kr.. Samlet merforbrug i 2010 estimeres til kr. Frit valg Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede ( ) Sundhedsdistrikt Ceres har i forbindelse med strukturændringen i 2008 budgetteret kr. for meget på frit valg. Beløbet flyttes til rammen. Sundhedscenter Søndergården har i 2008 og 2009 oppebåret et underskud på kr. på frit valg. Underskuddet vil i henhold til handleplan blive dækket i løbet af tre år. Underskuddet vil pr være nedbragt til kr kr. Samlet merforbrug i 2010 estimeres til kr. Søndregårdens merforbrug på det rammebelagte område, dækkes ind af planlagte mindre forbrug på andre område på det rammebelagte område, således merforbruget ikke betyder øgede negative overførsler fra 2010 til Særligt vedr. anlæg Udvalget for Sundhed og Socialservice fik i 2009 en anlægsbevilling til servicearealer på Lindehøj på 2 mio. kr. I 2009 var der afsat et rådighedsbeløb på 2. mio. kr. I 2010 er der afsat 1 mio. kr. i rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet i 2010 skal derfor ikke anvendes. Skematisk oversigt over forventede mindre- og merudgifter på udvalgets ramme: Nedenstående skema giver et samlet talmæssigt overblik over budgetopfølgningen på Udvalgets ramme. Uddybende redegørelser findes i bilagsmaterialet.

24 Område Oprindeligt Budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Side 24/30 Afvigelse += merudgift -= mindreudgift Myndighedsafdeling Rammebelagt Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Ikke rammebelagt Specialpædagogisk bistand til voksne Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold (

25 107) Side 25/ Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Sociale formål Frit valg Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Sundhedsfremme Rammebelagt Sundhedsfremme og forebyggelse Ikke rammebelagt Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Andre sundhedsudgifter Borgerservice Rammebelagt Beboelse Ikke rammebelagt Driftsikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion

26 Side 26/ Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efterregler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Øvrige områder Rammebelagt Specialpædagogisk bistand til voksne Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud for personer med særlige sociale problemer( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og

27 sundhedslovens 142) Side 27/ Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Øvrige sociale formål Ikke rammebelagt Andre faste ejendomme Ældreboliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Frit valg Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Total Bemærkninger til tabellen Det søges ikke tillægsbevillinger til det estimerede merforbrug på , da der her er en effektfuld handleplan. Det betyder, at der samlet søges om en tillægsbevilling på kr kr. = Forbrug af overførte midler I forbindelse med overførslen af uforbrugte midler fra 2009 til 2010 besluttede Økonomiudvalget at pålægge Direktionen at sikre ved handleplaner el. lign., at overførslen

28 Side 28/30 af uforbrugte driftsbevillinger fra 2010 til 2011 bliver i samme størrelsesorden som fra 2009 til 2010, således at Kommunens samlede serviceramme i 2010 ikke påvirkes i opadgående retning som følge af overførslen fra 2009 til Udvalget for Sundhed og Socialservice overførte kr. fra 2009 til I forbindelse med nærværende budgetopfølgning vurderes det, at der fra 2010 til 2011 foretages en nettooverførsel af tilsvarende størrelse. Bilag

29 10 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikeres deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v Beslutning - Officiel åbning af Sund By, Åboulevarden 52 flyttes til januar. - Dato og program for 2-dages tur til Sverige og København - Orienteringsmøder vedr. budget 2011 (Hatting, Klovenhøj) - Samarbejde med eksterne leverandører - specialiserede område (Vejle, Enghaven) - KL s nøgletal for benchmarking - det specialiserede område Side 29/30 Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

30 Side 30/30 Dorte Normann Underskrift Ingerlise Thaysen Underskrift Preben Andersen Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift Jørn Steffensen Underskrift Charlotte Juhl Andersen Underskrift

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 3. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Venteliste, specialiserede botilbud

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Dagsorden Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 11. Mødedato: 07.10.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Genoptagelse - Konkurrenceudsættelse af hjælpemiddelområdet

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice REFERAT Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 10. Mødedato: 09.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.30 Mødested: Mødelokale 1 Ulrik Kragh Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Opgørelse af ventetider

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Side 1 af 8 Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden med beslutninger Møde nr. 8. Mødested : Mødelokale 4 Mødetidspunkt : torsdag den 1. november 2007 kl. 15:30 Fraværende : Charlotte Juhl Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 8. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Preben Andersen, Susan Gyldenkilde Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Side 1 af 7 Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden med beslutninger Møde nr. 3. Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : onsdag den 14. marts 2007 kl. 17:00 Fraværende : Lisbeth Skibsted og Charlotte Juhl

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere