side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

2 side 2 Indholdsfortegnelse: 165. IT strategi for skolevæsenet i Kerteminde Kommune Villa KNUT - fleksibel døgninstitution Sager og skrivelser til orientering Budget Anlægsbudget Omkonventering af midler - gæstedagplejen Distrikt Langeskov - manglende institutionspladser forår Regnskab Ungdommens Uddannelsesvejledning Driftsregnskab 2007 for de selvejende daginstitutioner Henvendelse vedrørende ønske om ændring af skoledistrikt Den kommunale redegørelse til brug for udarbejdelse af Rammeaftale Ungdomsuddannelse til alle Misbrugsområdet Integrationspolitik Kerteminde Kommune Indberetninger til Entreprenøraftale Eventuelt Punkter på lukket møde: 181. Liste over entreprenører til fagentreprise - Hindsholmskolen

3 side IT strategi for skolevæsenet i Kerteminde Kommune sagsnr Der er blevet udarbejdet en IT - strategi for skolevæsenet i Kerteminde Kommune for perioden Strategien er blevet udarbejdet af arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoler og forvaltning og støttet af midler fra UNI C s Spredningsprojekt. (UNI C er Undervisningsministeriets IT- og dataleverandør). I strategien præsenteres dels en vision, dels overordnede målsætninger og endelig mere konkrete mål. Hele strategien lægger op til, at ledelse, lærere og elever benytter IT som et naturligt og fuldt ud integreret redskab i arbejdet med at udvikle elevernes faglige, personlige og alsidige udvikling. I strategien er opsat mål for udviklingen af det pædagogiske rum, lærernes kompetenceudvikling, den ledelsesmæssige og organisatoriske udvikling samt mål for administration, drift og vedligehold af teknisk udstyr. Konkret er der særligt fokus på opstilling af plan for teknologi-sikring og efteruddannelse af IT - vejlederne. Et af hovedformålene med strategien er netop at sikre, at der sker en sammenhængende og overordnet styring og prioritering på området. Konkret betyder det, at IT - afdelingens IT - skolegruppe netop har gennemgået alle skolernes pc er, og herunder beregnet, at der i 2010 er brug for en udskiftning af skolernes pc er svarende til en udgift på kr. 2. mio. Det er vigtigt at få disse beløb prioriteret i kommende års budgetter. Samtidig skal det undersøges muligheden for at få efteruddannet skolernes IT vejledere undersøges. Bemærkninger IT - strategi for Skolevæsenet i Kerteminde På sagen ses dels IT - skolers afdækning af behovet for udskiftning af pc er på skolerne dels blok på IT - vejleders efteruddannelse. På mødet kl vil strategien blive præsenteret af skoleleder på Fjordvangsskolen Niels Henrik Gren Jensen og koordinator Peter Rasmussen, lærer Hindsholmsskolen. Finansiering I samarbejde med IT-afdelingen vil Børn og Skoleforvaltningen udarbejde en plan for kommende års finansiering og behov. Planen skal politisk behandles. I forhold til uddannelse af IT-vejlederne søges dette finansieret inden for folkeskolens samlede ramme. Indstilling IT- strategien indstilles godkendt

4 side 4 IT-strategi Udfasningsplan_OPLÆG_REV_2_0 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 165: Indstilling godkendt. Udvalget udtrykker stor tilfredshed med arbejdsgruppens arbejde Villa KNUT - fleksibel døgninstitution P20 sagsnr Repræsentanter fra Zoom Story og forstander for Dyrehaven Birgit Hjelme deltager i mødet kl for at fortælle om Villa KNUT Vision og koncept for døgninstitution Dyrehavens fremtidige fysiske rammer. Villa KNUT materiale udsendes med dagsorden til udvalgets medlemmer Til orientering. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 166: Til efterretning. Udvaglet anmoder om plan for fondsansøgninger til brug for forelæggelse på budgetseminar i august. Forvaltningen anmodes om at udarbejde en behovsanalyse med henblik på fremlæggelse i ØK.

5 side Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr Ændring af middeltal i daginstitutioner 2. Udviklingsplan Hindsholm - Status 3. Renovering Langeskov Skole Status 4. Udpegning af repræsentant til BUT-udvalget (Børne- og ungdomstandplejeudvalget) Til orientering. Bilag vedr. ændring af middeltal 2008/2009 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 167: 1. Til efterretning. 2- Til efterretning. 3. Til efterretning. 4. Britt Pedersen er udpeget Budget Ø02 sagsnr Høring Der foreligger foreløbigt teknisk budgetforslag samt forslag til tekniske ændringer. Børn- og Skoleudvalgets nettodriftsudgifter i basisbudget for 2009 udgør: kr. Indarbejdede tekniske ændringer i alt kr. Børn- og Skoleudvalgets netto driftsbudget for kr. Børn- og Skoleudvalgets budgetramme for 2009 udgør kr. Budgetforslaget er bl. a. tilrettet med ændringer som følge af normeringsændringer på henholdsvis skole-, SFO- og daginstitutionsområderne. Herudover er der budgetteret med puljer til langtidssygdom og beløb til demografisk udvikling på daginstitutionsområdet. Prioriteringsramme / Perspektivnotater I forbindelse med budgetlægningen for 2009 er det et politisk ønske, at der bliver skabt et økonomisk råderum for at sikre politikerne mulighed for omprioriteringer og budgettilpasninger.

6 side 6 Derfor skal Børn- og Skoleudvalget fremlægge regneeksempler på, hvordan serviceudgifter kan reduceres med 4% i såvel 2009 som i de kommende overslagsår. Børn- og Skoleudvalgets skal bidrage til prioriteringsrammen med i alt på 15,8 mill. kr. Der er derfor udarbejdet forslag Perspektivnotater for følgende områder: Undervisning Dagtilbud til børn og unge Børn og unge med særlige behov m.v. Sundhedsområdet Perspektivnotaterne indeholder Status/udvikling Handlemuligheder Overordnede mål Regneeksempler med forslag til reduktionsmål Blokskemaer (reduktion og udvidelse) Der er udarbejdet 19 skemaer med reduktionsforslag, jfr. perspektivnotater. Herudover er der 2 nye udvidelsesønsker og 4 anlægsønsker. 1. Budgetforslag (talmateriale) 2. Oversigt over tekniske ændringer 3. Notat til tekniske ændringer 4. Oversigt over blokskemaer 5. Blokskemaer (reduktioner og udvidelser) 6. Perspektivnotater for de 4 områder Forslag til Budget 2009 og blokskemaer forelægges Børn- og Skoleudvalget til drøftelse og indstilling til Økonomiudvalget. 01 Undervisning 02 Dagtilbud til børn og unge.doc 03 Børn og unge med særlige behov m v.doc 04 Sundhedsområdet - perspektivplan (ver 3).doc blokoversigt_ Notat til budforslag_ xls tekn_ændr_ ØK RAPPORT_FUNKTION 3 niv Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 168: Drøftet

7 side Anlægsbudget A01 sagsnr Med baggrund i Regeringens lovforslag til sanktioner overfor kommunerne skal Kerteminde Kommunes anlægsprogram for 2008 revurderes. Kerteminde Kommunes oprindeligt vedtagne årsbudget 2008 danner rammen for de tilladte anlægsinvesteringer. Børn- og Skoleudvalgets ramme for 2008 udgør 12,0 mill. kr. Det korrigerede budget 2008 udviser nu 17,5 mill. kr. Ændring i forhold til oprindeligt vedtagne budget udgør 5,5 mill. kr. Forvaltningen er blevet bedt om at pege på, hvilke anlægsprojekter der kan udsættes/standses. BILAG: Notat fra Økonomiafdelingen Bilag med udvalgets anlægsprojekter, med angivelse af de beløb, der kan udsættes. Til orientering. Anlæg 2008 forvaltningens gennemgang 19 maj 2008 Anlægsprojekter 2008 til forvaltninger 19 maj 2008 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 169: Til efterretning 170. Omkonventering af midler - gæstedagplejen sagsnr Forvaltningen ønsker, at udvalget drøfter konvertering af midler i indeværende budgetår. I budget 2008 er der kalkuleret med et gæstedagplejetilbud i Mesinge, i børnehaven Tangloppen. Da processen omkring udviklingsplan Hindsholm og deri Børnehuset i Mesinge endnu ikke er afsluttet, er det ikke sandsynligt, at et gæstedagplejetilbud kan etableres i indeværende år.

8 side 8 Forvaltningen foreslår, at de afsatte midler konverteres til brug af etablering af midlertidigt gæstedagplejetilbud i distrikt Munkebo, som jf. dagsordenspunkt fra udvalgsmødet d.31. marts 2008, er under stort pres. For 2008 gælder det, at det afsatte beløb, med en lille reduktion i etableringsudgifterne, kan dække to gæstedagplejere i 7 måneder, i perioden 1. juni til 31. december. Økonomi: Se vedlagte bilag. Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om ovenstående. BS17 Gæstedagpleje i Tangloppen.doc Gæstedagpleje Munkebo.xls Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 170: Udvalget godkender midlertidig etablering af gæstedagplejetilbud i perioden 1. juni december Distrikt Langeskov - manglende institutionspladser forår sagsnr Ved gennemgang af tallene for indmeldte børn for år 2008 og 2009 ses det at der i perioden februar til juli er en tilgang af 40 børn til børnehaverne, som der ikke er plads til i de nuværende fysiske rammer. Alle fem institutioner er fyldt til max til årsskiftet, nogle endda før, og der er ikke udvidelsesmuligheder i de eksisterende fysiske rammer. Behovet fordeler sig som følgende : Langeskov by : Der mangler 27 pladser i perioden marts juli Handlemuligheder : Indkøb af ombygget bus med plads til 24 børn og personale. Bussen tilknyttes Pileby Børnehave som en udflyttergruppe enten med fast visiterede børn eller som en rotationsmulighed i institutionen, som derved opnormeres fra 44 børn til 68 børn. Bussen rummer garderobe og køkkenforhold.

9 side 9 For de resterende børn og evt. tilflyttere etableres en bhv-gruppe i SFO, svarende til den gruppe der pt. er etableret på Pilen i Langeskov. Dvs. en gruppe som er tilhørende evt. Bulderby igen, men som har til huse i SFO lokaler. Birkende, Birkeby :. Der mangler 6 pladser i perioden april juli Handlemulighed : Institutionen kan udvides til at rumme en børnegruppe på 12 børn, ved renovering af nærliggende satellit. Kræver min. udvidelse af toiletforhold og garderobe. Sattelitten kan udvides med henblik på salg af byggegrunde pt i Birkende, og set i lyset af de sidste års pres på tilgangen af børn til denne institution. Marslev, Rumleby : Der mangler 9 pladser i perioden april juli Handlemulighed : Der kan tænkes i alternativer i den nye landsbymodel, som skole og børnehaver har organiseret sig i pr. 1. august Institutionen stiller sig villige hertil. Økonomi: Se vedlagte bilag vedr. udregninger for handlemulighederne beskrevet ovenfor. Børn- og Skoleforvaltningen indstiller at udvalget træfferbeslutning vedr. pasningssituationen i Langeskov i perioden marts til juli udvidelser_langeskov_ beregninger Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 171: Udvalget indstiller at driftsudgifterne indarbejdes i budget 2009 samt overslagsår Regnskab Ungdommens Uddannelsesvejledning G01 sagsnr Forvaltningen har modtaget UUO s regnskab for Det indstilles, at det fremsendte regnskab godkendes.

10 side brev om regnskab 2007.doc UUO - Regnskab 2007.xls Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 172: Indstilling godkendt Driftsregnskab 2007 for de selvejende daginstitutioner S55 sagsnr Der foreligger driftsregnskab for 2007 for de 3 selvejende daginstitutioner - Rynkeby Børnehave - Mølleløkkens Børnehave - Fyrrevængets Børnehave - til godkendelse. Driftsregnskab og status for 2007 ligger på sagen. Til godkendelse. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 173: Godkendt

11 side Henvendelse vedrørende ønske om ændring af skoledistrikt sagsnr Børn- og Skoleforvaltningen har modtaget henvendelse fra Skolebestyrelsen på Marslev Skole vedrørende ønske om ændring af skoledistrikt, således af Nymarksskolen bliver overbygningsskole for Marslev Skole. Skolebestyrelsen har igennem det sidste år drøftet skolens distrikt, idet der de sidste par år har været en praksis, som viser at flere og flere forældre og børn ikke vælger Langeskov Skole. I starten af skoleåret iværksatte skolebestyrelsen en skriftlig undersøgelse som viste at - 80 % af de adspurgte forældre svarede på spørgeskemaundersøgelsen - 87 % pegede på Nymarksskolen som ny overbygningsskolen for Marslev Skole - 8 % pegede på Langeskov Skole som fortsat overbygningsskole for Marslev Skole - 5 % svarede ved ikke. Skolebestyrelsen har afholdt 2 møder med repræsentanter fra Børn- og Skoleforvaltningen, hvor skoledistriktet har været diskuteret. Repræsentanter fra skolebestyrelsen på Nymarksskolen deltog i det første møde. På baggrund af de sidste par års praksis sammenholdt med de tilsyneladende stigende pladsproblemer på Langeskov Skole ønsker skolebestyrelsen en ændring af skoledistriktet. Skolebestyrelsen er bekendt med at Nymarksskolen ikke udmiddelbart kan rumme alle overbygningselever fra Marslev lige nu og her, men skolebestyrelsen vurderer, at en eventuel udbygning af Nymarksskolen bør vurderes i sammenhæng med de igangværende drøftelser og vurderinger af pladsproblemerne på Langeskov Skole Til drøftelse Henvendelse vedr. ændring af skoledistrikt Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 174: Drøftet. Forvaltningen anmodes om at undersøge eventuelle konsekvenser.

12 side Den kommunale redegørelse til brug for udarbejdelse af Rammeaftale P27 sagsnr I forbindelse med kommunalreformen indføres rammeaftalen som det centrale planlægningsog udviklingsværktøj for de tidligere amtslige sociale og socialpsykiatriske tilbud, samt dele af specialundervisningsområdet. Rammeaftalen indgås årligt mellem kommunerne i Region Syddanmark indbyrdes og mellem kommunerne og Region Syddanmark. Den kommunale redegørelse over forventet forbrug af pladser m.v. er en del af rammeaftalen, som i henhold til bekendtgørelse nr. 36 af 23/ om rammeaftaler m.v. på det sociale og på det almene ældreboligområde skal indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen indbyrdes og mellem kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 15. oktober hvert år. Der er indberettet kommunale redegørelser til følgende områder vedr. børn og unge: Socialt truede børn og unge Handicappede børn og unge Folkeskoleloven Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Folkeskoleloven Specialundervisning af børn og unge Bemærkninger: De indberettede redegørelser gennemgås på mødet. De finansieringsmæssige konsekvenser af de kommunale redegørelser og senere indgåede rammeaftale vil blive indarbejdet i budgetforslag Høring: De indberettede redegørelser er behandlet på Handicaprådets møde den 14. maj Handicaprådet har ingen bemærkninger til redegørelserne. Det indstilles, at anbefale over for Byrådet, at godkende de kommunale redegørelser for 2009 med henblik på indgåelse af rammeaftale 2009 med Regionsrådet og kommunerne i Region Syddanmark. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 175: Indstilles godkendt.

13 side Ungdomsuddannelse til alle A00 sagsnr % af en ungdomsårgang gennemfører i dag ikke en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Kerteminde Kommune deltager i et KL-projekt Ungdomsuddannelse til alle, som skal øge fokus på at udvikle nye samarbejdsmodeller mellem relevante aktører, for at øge antallet af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse. Målsætning Målet er at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdoms-uddannelse. Projektet skal udvikle nye initiativer og værktøjer. Der dannes et netværk, som skal bidrage til formidling af dette til andre kommuner. Projektets længde er perioden med evaluering For at forankre dette projekt i kommunen, skal der den 18. juni 2008 underskrives en politisk samarbejdsaftale mellem kommunen og KL. Konkret bliver projektet i Kerteminde organiseret omkring en administrativ og politisk styregruppe. Der bliver udarbejdet en projektbeskrivelse og dannes lokale arbejdsgrupper. Der skal udarbejdes en lokal politisk strategi og handleplan, som skal anvendes i kommunens arbejde med at sikre, at alle unge påbegynder og gennemføre en ungdomsuddannelse. I den forbindelse skal der indledningsvis udarbejdes en afdækning af målgruppen, ske en kortlægning af nuværende indsatser og samarbejde i og på tværs af forvaltninger, kommuner, uddannelsessteder og erhvervslivet. Når denne status er udarbejdet skal nye værktøjer, metoder og samarbejdsformer udvikles i sammenhæng med strategien og handleplanerne. Evaluering Projektet bliver løbende evalueret og der er planlagt en samlet slutevaluering. Projektet er forankret i udviklingsafdelingen med Birgit Jarly som kontaktperson. Til orientering. Aftale "Ungdomsuddannelse til alle! Intro til UTA-projektet Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 176: Til efterretning

14 side Misbrugsområdet G01 sagsnr Sundhedspolitikken udpeger alkohol og rusmiddelsområdet et indsatsområde. Med afsæt i at driftsansvaret ligger i der respektive fagudvalg, inviterede Sundhedsudvalget til dialogmøde vedr. misbrugsområdet med følgende spørgsmål: Hvilke tiltag sker der i de respektive forvaltninger? Fælles drøftelser om tanker for området. Hvordan kommer vi videre? Mødet gav indblik i hvilke aktiviteter der foregår i forvaltningerne og hvilke problemstillinger og muligheder der er imellem forvaltningerne, samt i forhold til interne / eksterne samarbejdspartnere. Aktuelt løses opgaver gennem entreprenøraftaler med Odense Kommune, Misbrugscentret og Alkoholbehandlingen. Der var enighed om at drøfte udviklingsmulighederne i fagudvalgene. Børn- og Skoleudvalget anmodes om at drøfte: I hvor høj grad kan Kerteminde Kommune selv løfte opgaven på lokalt plan? Har udvalget særlige indsatsområder man ønsker fremmet? Hvilke områder ønsker udvalget belyst til en fælles temadag? Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 177: Udvalget vurderer at Kerteminde Kommune ikke selv kan løfte opgaven på lokalt plan. Udvalget ønsker følgende indsatsområder fremmet: - spredning af viden og erfaringer med børns mestringsstrategier. - udvikling af samarbejdet mellem børneområdet og voksenområdet. Udvalget foreslår at temaet "koordinering af indsatserne mellem institutioner og forvaltning" bliver belyst på en fælles temadag Integrationspolitik Kerteminde Kommune sagsnr I efteråret 2006 afholdt integrationsministeriet i samarbejde med Nordøstfyns Jobcenter en integrationskonference i Kerteminde Kommune som startskud til udarbejdelse af integrationspolitik for kommunen. De overordnede ramme er Lov om Integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven). Indenfor denne ramme kan kommunen udarbejde en integrationspolitik for integrationsområdet, hvor kommunens egne visioner og værdier inddrages. Tidsplanen er fremlæggelse af forslag til integrationspolitik til politisk behandling i maj/juni 2008.

15 side 15 Med udgangspunkt i vedtaget kommissorium, blev der nedsat en tværsektoriel gruppe bestående af repræsentanter fra alle forvaltningerne og frivillige foreninger. Denne gruppe har udarbejdet et forslag til integrationspolitik for Kerteminde Kommune. Overordnet er politikken formuleret med en vision som skal hvile på grundlæggende principper som ligeværdighed og retssikkerhed samt værdierne: Kvalitet, Nærvær, Udvikling og Trivsel som Kerteminde Kommune identificere sig med, og sikre at vedtagne politikker ligeledes følges på integrationsområdet. Der er udarbejdet handleplaner til punkterne. Politikken er udformet med: Vision for området Delmål Børn & Unge, 0-6 årige og 6-18 årige Voksne, introduktionsperioden, arbejdslivet, ældre miljø og bolig Fritid Fakta Forankring og evaluering Høring: I forhold til udarbejdelsen af integrationspolitikken har den været i borgerhøring Økonomi: Ej relevant, da rammen i kommissoriet er forvaltningernes nuværende økonomiske ramme. Det indstilles, at forslag til integrationspolitik drøftes og oversendes til viderebehandling. Forslag til Integrationspolitik i Kerteminde Kommune - brochure Høringssvar Integrationspolitik Kerteminde Kommune Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 178: Drøftet. Udvalget indstiller at ordet "gensidighed" udgår af 2. delmål. Udvalget indstiller at 4. delmål udgår under henvisning til kommunens overordnede sundhedspolitik Indberetninger til Entreprenøraftale sagsnr De 10 fynske kommuner har efter kommunesammenlægningen indgået aftale om, at etablere entreprenørvirksomhed på en række driftsopgaver, der er overtaget fra Fyns amt pr. 1. januar Begrebet entreprenørvirksomhed dækker over, at 1 2 af de fynske kommuner løser en specifik driftsopgave for de øvrige kommuner mod betaling.

16 side 16 Der er i 2008 indgået entreprenøraftaler indenfor følgende områder: Specialtandplejen Behandling for stofmisbrug Behandling for alkoholmisbrug Specialundervisning for voksne Specialrådgivning for småbørn Hjerneskaderådgivningen Godkendelse af private opholdssteder Sygehusundervisning for indlagte børn på OUH Udredning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade Fysio- og ergoterapi til børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, også kaldt Fynsordningen I entreprenøraftalerne er det aftalt, at ydelsesbrugerne senest den 1. maj skal melde ind til ydelsesleverandørerne om eventuelle ændringer i det forventede forbrug af ydelser i den kommende aftaleperiode i dette tilfælde året 2009 suppleret med overslagsårene Der er derfor foretaget indberetninger fra Kerteminde kommune fra voksen og børneområdet over ændringer i det forventede forbrug af ydelser i 2009 og fremover. Såfremt Kerteminde kommune fra 1. januar 2009 ønsker at udtræde af en entreprenøraftale, skal dette meddeles til driftskommunen senest den 1. juli De 6 entreprenørområder, der vedrører voksenområdet, behandles i Ældre- og handicapudvalget. Høring: Indberetningerne til Entreprenøraftale 2009 har været til høring i Handicaprådet den 14. maj Økonomi: Driftsudgifterne i henhold til entreprenøraftalerne er alle indregnet i budgetoplæg Der kan dog forekomme mindre justeringer indenfor områder, hvor der betales efter takst og forbrug og ikke efter abonnement ud fra befolkningsandel. Det indstilles til Børn- og skoleudvalget, at anbefale overfor Byrådet, at indberetninger fra Kerteminde Kommune som ydelsesbruger over ændringer i det forventede forbrug i den kommende aftaleperiode - året 2009 suppleret med overslagsårene godkendes med henblik på senere indgåelse af Entreprenøraftale Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 179: indstilles godkendt.

17 side Eventuelt G01 sagsnr Eventuelt. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 180: Orientering om henvendelse fra boligforening Grøntoften. Orientering om strejkesituationen på BUPL's området. Orientering om skolemadsordning. Børn- og Skoleudvalgsmødet den 16. juni afholdes kl

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 31.03.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Ingen Ingen Indholdsfortegnelse: 139. Orientering om planlægning af gennemførelsen af udviklingsplan

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 28.04.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Ingen Indholdsfortegnelse: 151. Sager og skrivelser til orientering.... 3 152. Fleksibel normering

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Den gl. byrådssal - Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Den gl. byrådssal - Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 30.11.2010 kl. 14:00 Den gl. byrådssal - Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 172. Drøftelse af erhverv og turisme i planstrategien...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Dette notat indeholder en kortfattet redegørelse af den generelle opbygning af aftaleskabelon, som de vedlagte udkast til entreprenøraftaler

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Børn- og Skoleudvalgets møde den 5. februar 2007 Kl. 16.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Jesper Schmidt-Nielsen Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sager og skrivelser

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 08.02.2010 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 08.02.2010 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 08.02.2010 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 335. Valg af næstformand for Ældre- og Handicapudvalget...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.05.2007 kl. 15:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.05.2007 kl. 15:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.05.2007 kl. 15:00 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse: 11. Dialogmøder... 3 12. Sager og skrivelser til orientering....

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 15:30 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 15:30 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 02.02.2009 kl. 15:30 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 262. Kommuneplan 2009... 3 263. Grønnegården... 4

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 04.10.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 39. Orientering fra SSP-området... 3 40. Initiativer på alkoholområdet...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 13.08.2007 kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 13.08.2007 kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 13.08.2007 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Ingen Indholdsfortegnelse: 36. Renoverings- og udbygningsplan for skoler, daginstitutioner, legestuer

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

DAGSORDEN. Børn- og Skoleudvalget. Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus

DAGSORDEN. Børn- og Skoleudvalget. Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus DAGSORDEN Børn- og Skoleudvalget Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Medlemmer: Solveig Gaarsmand (P) Jesper Schmidt-Nielsen (C) Hans Luunbjerg (V) Janjan Hovgaard (F) Britt

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 31.01.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 77. Sager og skrivelser til orientering... 3 78.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25.08.2010 kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 153. Bordet rundt... 3 154. LBR sammensætning...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 16 TORSDAG DEN 24. APRIL 2008, KL. 14.00 Social- og Sundhedsudvalget 24. april 2008 Side: 2 PÅ ØSTRUPLUND, ØSTRUP KLINTEBJERGVEJ 75,

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 04.02.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 115. Dialogmøder.... 3 116. Udviklingsprojekt på Mølkærskolen - "Fremtidssikret

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.04.2011 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 130. Budgetopfølgning 1-2011 - Kultur- og Fritidsudvalgets område...

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 ONSDAG DEN 26. MARTS 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 4 Familieudvalget 26. marts 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen Til

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 07.05.2009 kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Jan Johansen deltog ikke i punkt 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere