BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune Februar 2012

2 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger Resultattabeller Boligprogram Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI for Ikast-Brande Kommune, februar 2012 Kontaktpersoner: Peder Bjerregaard Hansen, Ikast-Brande Kommune, tlf Thomas Jensen, COWI, tlf Ikast-Brande befolkningsprognose

3 Resume Prognosens hovedresultater Ikast-Brande Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at folketallet vil stige fra personer pr. 1. januar 2012 til personer pr. 1. januar Dette svarer til en samlet stigning i folketallet på eller 6,9%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i folketallet på cirka 5,6%. De faktiske folketal i Ikast-Brande Kommune pr. 1. januar samt prognosens forventninger til befolkningsudviklingen frem til 1. januar Udgangspunkt og tendenser Udgangspunkt i syv år med vækst Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene I disse syv historiske år har der hvert år været en vækst i folketallet, hvilket kan tilskrives, at der de fleste år har været overskud på både fødsels- og flyttebalancen. Fødselsoverskuddet har ligget mellem 69 og 131 personer pr. år. I prognoseårene ventes fødselsoverskuddet at fortsætte, hvilket forventes at medføre mellem 76 og 112 ekstra indbyggere pr. år. Tilflytningen har varieret mere, men har været positiv alle år på nær 2003 og 2011, og toppede i 2007 og I prognoseårene forventes flyttebalancen at være negativ, mens den i perioden fra forventes at være positiv. Højt boligbyggeri Tilflytningsoverskuddet hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger i Ikast-Brande Kommune. I årene blev der således gennemsnitligt opført omkring 158 boliger pr. år, varierende fra 93 nye boliger i 2003 til 256 i Boligerne har været fordelt på cirka 54% parcelhuse, 12% rækkehuse og 24% etageboliger, mens de sidste 10% har været ældre- og ungdomsboliger. I prognoseårene ventes der i gennemsnit at blive opført cirka 114 boliger om året - altså noget færre boliger end de sidste ni år i snit. Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med en lavere tilflytning til etage- og rækkehuse end til parcelhuse, ligesom aldersfordelingen er forskellig fra boligtype til boligtype. For yderligere Ikast-Brande befolkningsprognose

4 information om husstandsstørrelser og aldersprofiler for boligtyperne henvises til forudsætningsafsnittet senere i rapporten. Udsigt til faldende fødselsoverskud Antallet af fødsler har i de syv historiske år ligget mellem 455 og 490 pr år. Det ventes at fødselstallet i prognoseårene vil starte omkring 470 fødsler pr. år og derefter stige til et niveau omkring 490 fødsler pr. år. Antallet af døde har de sidste syv år ligget mellem 342 og 386, men det ventes - som følge af en aldrende befolkning - at antallet af døde vil stige lidt over hele prognoseperioden fra et niveau omkring 360 til omkring 410 dødsfald om året. I alle prognoseår ventes der at være flere fødsler end dødsfald, hvilket betyder, at der er et fødselsoverskud og dermed et bidrag til befolkningstilvæksten. Fødselsoverskuddet ventes dog at falde fra omkring 110 i 2012 til omkring 80 i Flyttebalancen har i de historiske år ligget mellem et flytteunderskud på 26 i 2003 og et flytteoverskud på 187 i I prognoseårene ventes der at være en (lille) negativ flyttebalance i 2012 og 2013, mens der forventes at være en positiv flyttebalance i alle årene Alt i alt tager prognosen således udgangspunkt i et faldende, men positivt, fødselsoverskud, og en flyttebalance der starter negativt men slutter positivt. Det forventes, at der i prognoseårene vil være en positiv udvikling for det samlede befolkningstal på mellem 69 og 188 personer i Ikast-Brande Kommune. Udviklingen vil være beskeden gennem første del af prognoseperioden men vil stige fra 2014, hvor boligbyggeriet forventes at øges. Ikast-Brande befolkningsprognose

5 Indledning og hovedforudsætninger Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Ikast-Brande Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de seneste ni år samt boligprogrammet frem til og med Boligprogrammet er udarbejdet af Ikast-Brande Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og det er derfor vigtigt, at kommunen foretager en konkret vurdering af det forventede boligbyggeri i perioden. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Overordnede prognoseforudsætninger De overordnede forudsætninger, som ligger til grund for prognosen , er følgende: - Ikast-Brande Kommune er i prognosesammenhæng inddelt i 97 basisområder, der kombineret danner kommunens 12 skoledistrikter og 4 ældredistrikter (jf. afsnittet om områdeinddeling). - Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder i Ikast-Brande Kommune. Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Ikast-Brande Kommune i de sidste ni år ( ) samt folketallet pr. 31. december For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fertilitet. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flyttemønster og fertilitet, er beregnet som samlede statistikenheder. Se mere om parameterområderne i afsnittet om områdeinddeling. - Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Tallene er korrigeret for den lokale levealder ligesom, der regnes med en stigende levealder over prognoseperioden. Antallet af døde ventes dog at stige over hele prognoseperioden som følge af stadigt flere ældre. - Til beregning af antal fødsler er anvendt kommunale aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen år. For hvert parameterområde er der ud fra lokale historiske fødselstal for årene beregnet, hvilket fertilitetsniveau man fremover kan forvente. Fertilitetsniveauet varierer således fra 1,30 i bymidterne til 3,05 i landsbyerne. Se også afsnittet datagrundlag og forudsætninger. Ikast-Brande befolkningsprognose

6 Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som Danmarks Statistik kalder hovedforløb. Dette betyder, at fertilitetsniveauet generelt ventes at stige med 3,5% over perioden Endelig er der i prognosemodellen indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden , ligesom det forventede boligbyggeri i perioden er medregnet. For mere information om boligbyggeprogrammet, se afsnittene " Historisk og planlagt boligbyggeri" og "Datagrundlag og forudsætninger" samt bilaget med boligbyggeprogrammet. Ikast-Brande befolkningsprognose

7 Områdeinddeling Ikast-Brande Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 97 såkaldte basisområder. Basisområderne er dannet ved en opsplitning af kommunens by- og landområder således at basisområderne kan kombineres til de gældende skoledistrikter og ældredistrikter. Områder med helt særlig befolkningssammensætning, som for eksempel større plejehjem eller institutioner, er udskilt for sig. Folketallene i sådanne områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Ikast-Brande Kommune er inddelt i skole- og ældredistrikter som vist nedenfor: Skoledistrikter Sammensætningen af Ikast-Brande Kommunes 97 basisområder til skoledistrikter. Ikast-Brande befolkningsprognose

8 Ældredistrikter Sammensætningen af Ikast-Brande Kommunes 97 basisområder til ældredistrikter. Ikast-Brande befolkningsprognose

9 Befolkningsprognosens resultater Befolkningsudviklingen i Ikast-Brande Kommune Med udgangspunkt i de seneste ni års befolkningsudvikling samt det fastlagte boligbyggeprogram til og med 2028 forventes folketallet at stige fra pr. 1. januar 2012 til pr. 1. januar Det svarer til en vækst på personer eller 6,9 %. Fremskrivning af antal indbyggere i Ikast-Brande Kommune, absolutte tal samt relativt (2012 = indeks 100). I de ni historiske år er folketallet i gennemsnit steget med 0,45% pr. år, mens der i prognoseårene ventes stigninger på mellem 0,17% og 0,44% (gennemsnitligt 0,39% pr. år). Ikast-Brande Kommunes egen prognose ligger lidt højere end fremskrivningen fra Danmarks Statistik fra Hvor Ikast-Brande Kommune selv venter, at der i 2029 vil være indbyggere, regner Danmarks Statistik med indbyggere - altså 390 flere indbyggere. De to fremskrivninger tager dog udgangspunkt i forskellige forudsætninger - bl.a. er Danmarks Statistiks fremskrivning baseret på folketal pr , mens Ikast-Brandes egen prognose er baseret på data fra Danmarks Statistik anvender desuden ikke samme detaljerede program for boligudbygning, som det Ikast-Brande Kommune har lagt til grund for 2012-prognosen. Ikast-Brande Kommunes prognose 2012 sammenholdt med 2011-fremskrivningen fra Danmarks Statistik. Ikast-Brande befolkningsprognose

10 Sammenlignet med prognosen fra 2010 ligger den nye prognose lidt højere. Hvor 2010-prognosen forventede indbyggere i 2021 er tallet i 2012-prognosen øget til Ikast-Brande Kommunes prognose 2012 sammenholdt med 2010-prognosen. Befolkningstal Mænd Kvinder Folketal ultimo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Udvikling Befolkningstal Mænd Kvinder Folketal ultimo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Udvikling Nøgletal for befolkningsudviklingen i Ikast-Brande Kommune i år 2011 (faktiske tal) og prognoseårene Ikast-Brande befolkningsprognose

11 Historisk og planlagt boligbyggeri I og med at befolkningsudviklingen er tæt forbundet med boligudbygningen, er der nedenfor redegjort for Ikast-Brande Kommunes forventede boligudbygning i årene Boligbyggeriet i Ikast-Brande Kommune har i ligget mellem 93 og 256 boliger pr. år (gennemsnitligt 158 boliger pr. år). I årene ventes der at blive opført i alt boliger. Det svarer til 114 boliger pr. år - altså en del færre boliger i forhold til de sidste ni år. Der forventes en nedgang i boligbyggeriet i 2012 og derefter et let stigende boligbyggeri, til omkring 120 boliger pr. år fra De lave forventninger til boligbyggeriet i 2012 og 2013 skyldes primært den opbremsning i nybyggeriet, som man har oplevet siden krisen begyndte i 2008/2009. Det ventes, at man ikke vil nå op på samme høje boligbyggeri, som man oplevede i årene Ikast-Brande Kommunes boligudbygning samt program for boligbyggeriet Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med boligudbygningen. Jo længere man fjerner sig fra udgangsåret 2012, jo større bliver usikkerheden. Udviklingen inden for byggeriet vil blive fulgt nøje, så forventningerne kan justeres hvis det viser sig nødvendigt. Boligtype I alt Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Anden boligtype Boliger i alt Ikast-Brande Kommunes program for boligbyggeriet Af de nyopførte boliger ventes cirka 71% at være parcelhuse, 17% rækkehuse og 12% etageboliger. Ikast-Brande befolkningsprognose

12 Boligtal Nye boliger Interne tilflyttere Eksterne tilflyttere Tilflyttere i alt Split* Tilflytning pr. bolig 2,61 2,64 2,68 2,75 2,70 2,68 2,66 2,64 2,69 2,69 2,67 2,76 2,71 2,72 2,73 2,73 2,78 2,82 Nøgletal for nye boliger samt tilflytning til disse til og med år 2028 * Split dækker over andelen af eksterne (udefrakommende) tilflyttere til nye boliger. Til de nye boliger ventes en tilflytning på mellem 185 og 329 personer pr. år i prognoseårene, afhængigt af antallet af boliger samt typen af disse. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse for de, der tilflytter de nye boliger vil ligge mellem 1,59 og 3,08 alt efter boligtype-sammensætningen. I gennemsnit ventes cirka 20% af tilflytterne at være tilflyttere fra andre kommuner, mens de resterende 80% kommer fra Ikast-Brande Kommune selv. Udtynding Befolkningsudvikling Tilflytning til ny bolig Udtynding Procent af folketal -0,4-0,3-0,3-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,3-0,4-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Nøgletal for udtynding i den eksisterende boligmasse Der ventes at ske en løbende udtynding i boligmassen som følge af, at husstandsstørrelserne generelt ventes at falde. Udtyndingen ventes at ligge på 0,3-0,4% årligt, svarende til mellem personer - gennemsnitligt omkring 140 personer årligt. Regnes der med en gennemsnitlig husstandsstørrelse på cirka 2,5 personer pr. bolig betyder dette, at der alene for at holde indbyggertallet hvert år skal der opføres knap 60 nye boliger. Opsummeringer af nøgletal for befolknings- og boligudvikling - Folketallet ventes at stige med mellem 0,17% og 0,44% i årene (gennemsnitligt 0,39% pr. år). Størst stigning sker fra , hvor der forventes årlige stigninger på ca. 0,4%. - Antallet af fødsler ventes at stige fra ca. 470 til ca. 490 fødte om året. Antallet af døde ventes at stige fra et årligt niveau på 360 til 410 i Antallet af fødte ventes i alle prognoseår at overstige antallet af døde. Dermed vil der hvert år være et fødselsoverskud, dog vil fødselsoverskuddet være faldende fra cirka 110 i 2012 til knap 80 i Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at blive negativ i 2012 og 2013 med et underskud på henholdsvis 43 og 5 indbyggere. Fra forventes der en positiv udvikling i flyttebalancen fra +63 indbyggere i 2014 til omkring +100 i Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at ligge på omkring 20%. Det vil sige, at cirka en femtedel af tilflytterne til de nye boliger ventes at komme fra andre kommuner, mens fire ud af fem tilflyttere til nye boliger vil komme fra Ikast-Brande Kommune. - Den samlede tilflytning til nye boliger er hvert år større end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder, at der sker en udtynding i den gamle boligmasse husstandsstørrelserne falder. Udtyndingen hænger blandt andet sammen med flytteaktiviteten og er derfor størst i de år, hvor Ikast-Brande befolkningsprognose

13 der opføres flest nye boliger. Der ventes en årlig udtynding på mellem cirka 120 og 150 personer svarende til ca. 0,3-0,4 % af folketallet. Fremskrivning af antal fødsler og dødsfald til og med år 2028 Fremskrivning af antal tilflyttere og fraflyttere til og med år 2028 Ikast-Brande befolkningsprognose

14 Befolkningens aldersfordeling Samlet set forventes folketallet at stige med 6,9% frem til og med 2029, men udviklingen varierer ganske meget, når der ses på de forskellige aldersgrupper. Størst stigning ventes i aldersgruppen 90+ år, hvor der ventes en stigning på 103,1%, ligesom der også ventes betragtelige stigninger for aldersgrupperne år (+82,5%) og år (+35,5%). Omvendt ventes der fald indenfor aldersgrupperne år (-5,8%), år (-3,2%) og 7-13 år (-0,5%). Alder Forskel Udvikling 0 år ,8% 1-2 år ,3% 3-5 år ,1% 6 år ,5% 7-13 år ,5% år ,8% 0-16 år ,2% år ,7% år ,2% år ,4% år ,0% år ,5% år ,5% 90+ år ,1% Total ,9% Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Folketallene er pr. 1. januar de pågældende år. Ikast-Brande befolkningsprognose

15 Ikast-Brande befolkningsprognose

16 Ikast-Brande befolkningsprognose

17 Ikast-Brande befolkningsprognose

18 Ikast-Brande befolkningsprognose

19 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2012 til 2029 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af årige ventes at falde, mens især aldersgruppen over 67 år vil udgøre en markant større del af den samlede befolkning i 2029, end den gør i dag. Den relative aldersfordeling i hhv og 2029 for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande befolkningsprognose

20 Datagrundlag og forudsætninger Fødselsparametre Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). For Ikast- Brande Kommune benyttes det gennemsnitlige fertilitetsniveau svarende til 2,12 fødsler pr. kvinde (landstallet er ca. 1,8). Den aldersfordelte fødselsrate (opgjort som antal fødsler pr kvinder) ses af nedenstående graf. Aldersbetinget fødselsrate gældende for Ikast-Brande Kommune. Fertilitetsniveauet varierer indenfor kommunen, hvorfor der arbejdes med følgende niveauer: Områdetype Fertilitetsniveau Landområde 2,54 Landsby I 2,43 Landsby II 3,05 Center 1,30 Parcel (Ikast) 2,22 Parcel (Brande) 2,34 Række 1,85 Nørre Snede 2,20 Bording 2,62 Engesvang 2,40 Ejstrupholm 1,99 Sportscollege 0,00 Plejeboliger 0,00 Handicap/pleje 0,00 Endvidere regnes med 3,5% vækst i fertilitetsniveauet i perioden svarende til det udviklingsforløb, som Danmarks Statistik kalder "hovedforløb". Ikast-Brande befolkningsprognose

21 Dødsfald Den aldersbetingede dødelighed er lig antallet af døde i en aldersgruppe i relation til antal mennesker i den pågældende alder. Tallene, som bruges i prognosen, er de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder baseret på tal for perioden Tallene er korrigeret for det lokale niveau. Der er desuden indregnet forventninger omkring faldende dødshyppighed hhv. 1,8% for mænd og 1,6% for kvinder om året. Tilflytning til nye boliger Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Ikast-Brande Kommune: Parcelhuse: Rækkehuse: Etageboliger: Ungdomsboliger: Ældreboliger: 3,08 tilflyttere pr. ny bolig 1,95 tilflyttere pr. ny bolig 1,59 tilflyttere pr. ny bolig 1,20 tilflyttere pr. ny bolig 1,00 tilflyttere pr. ny bolig Figuren nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger i Ikast- Brande Kommune. Tilflytningsprofiler for boligtyperne der indgår i prognosemodellen Ikast-Brande befolkningsprognose

22 Splitfaktor Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer henholdsvis fra Ikast-Brande Kommune og fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes også splitfaktoren. På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i Ikast-Brande Kommune i årene , er splitfaktoren som udgangspunkt sat til 15%. Den er dog sat højere i Ikast (20%), samt Brande og Engesvang (25%). Med boligprogrammets fordeling på byer resulterer det i en overordnet splitfaktor på 20%. For ældreboliger er splitfaktoren sat til 5% uafhængigt af området, da man forventer, at langt de fleste tilflyttere til sådanne nye boliger vil komme fra egen kommune. Til- og fraflytning Flytninger opdeles i interne flytninger (indenfor kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder ud fra flyttemønstrene i de historiske år I de historiske år har der i gennemsnit været en gennemsnitlig årlig tilflytning på personer, mens fraflytningen i samme periode har været personer pr. år. Dette giver et gennemsnitligt tilflytningsoverskud på 69 personer pr. år. Eksterne flytninger Snit Tilflyttere Heraf indenlandsk Heraf indvandring Andel indvandring 16% 14% 16% 16% 18% 20% 17% 18% 22% 18% Fraflyttere Heraf indenlandsk Heraf udvandring Andel udvandring 11% 12% 13% 14% 10% 9% 10% 12% 8% 11% Netto-ind/udvandring Nettotilflytning indland Nettotilflytning Ind- og udvandring står for henholdsvis 18% og 11% af de samlede til- og fraflytninger, og spiller således en vigtig rolle i flyttebalancen. Vandringsbalancen i forhold til udlandet har givet Ikast- Brande Kommune i gennemsnit 152 ekstra borgere om året i løbet af de historiske år. I de fleste år har der været en betragtelig nettofraflytning, når der ses på de indenlandske flytninger og særligt i 2011 var der en markant nettofraflytning når man ser på de indenlandske (mellemkommunale) flytninger. Flytteudvekslingen har været klart størst i forhold til Herning Kommune, efterfulgt af Silkeborg, Århus og Vejle. Silkeborg Kommune er den kommune, der netto har bidraget med flest tilflyttere (+19 i snit). De største negative flyttebalancer er til Århus, Herning og Aalborg. I 2011 er billedet ændret på flere punkter. Kun Kolding, Esbjerg og Hedensted bidrager med et (beskedent) flytteoverskud, mens der er store flytteunderskud i forhold til Århus, Herning, Billund, Horsens og Silkeborg. Ikast-Brande befolkningsprognose

23 Nr Kommune Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 Herning Silkeborg Århus Vejle Horsens Ringkøbing-Skjern Viborg Hedensted København Holstebro Billund Aalborg Skanderborg Odense Kolding Skive Randers Varde Esbjerg Fredericia Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Ikast-Brande Kommune (gennemsnit samt for 2011 alene) Aldersfordelingen blandt såvel til- som fraflyttere viser et tilflytningsoverskud blandt børnefamilier, mens unge fra år er i underskud. Årligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit for perioden ) Ikast-Brande befolkningsprognose

24 Befolkningsvæksten 2011 sammenlignet med andre kommuner Ikast-Brande Kommune har i 2011 haft en befolkningsvækst på 0,21%, hvilket er lidt under landsgennemsnittet, som er på 0,36%. Kommune Ultimo 2010 Ultimo 2011 Årets udvikling Vækstprocent Egedal ,50% Favrskov ,48% Silkeborg ,47% Lejre ,46% Randers ,46% Viborg ,34% Billund ,25% Vejen ,24% Albertslund ,23% Kolding ,23% Ikast Brande ,21% Helsingør ,20% Syddjurs ,19% Brøndby ,19% Fredericia ,18% Kerteminde ,15% Ballerup ,13% Haderslev ,13% Hedensted ,11% Samsø ,10% Frederikssund ,09% Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2011 (kilde statistikbanken.dk). Bemærk at indbyggertal kan afvige en smule fra de tal der ellers optræder i rapporten idet data er trukket på forskellige tidspunkter. Ikast-Brande befolkningsprognose

25 Kommunernes befolkningsvækst i år 2011 Ikast-Brande befolkningsprognose

26 Beregningsmetode Ændringer i folketallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt vandringsbalancen. Befolkningsbalanceligningen Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: P t = P 0 + (F D) + (T f F f ) hvor: P 0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt ( t 0 ) P t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt ( t ) F er antal fødsler i et delområde i perioden ( t t 0 ) D er antal døde i et delområde i perioden ( t t 0 ) T f er antal tilflyttere til et delområde i perioden F f er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I Demografix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (T f ) består dels af antal tilflyttere (T f,bevar ) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (T f,ny ) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (F f ) i antal fraflyttere (F f,bevar ) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (F f,ned ) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, eftersom de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små folketal. CPR-udtræk Befolkningsprognosen bygger på befolkningsdata fra Det Centrale Personregister (CPR) for årene Udtrækkene indeholder oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, fødsler og dødsfald samt antallet af flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner basis for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i perioden bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Ikast-Brande Kommune. Det er valgt at anvende de seneste fire års historiske data som basis for fremskrivningen. Jo flere år man går tilbage, jo større statistisk materiale er der at basere en fremskrivning på, men omvendt må man formode, at de seneste års hændelser er mere kendetegnende for fremtiden end de år, Ikast-Brande befolkningsprognose

27 der ligger længere tilbage, hvorfor det ikke vil give så meget at tage mange historiske år med i modellen. De historiske år har haft forskellige mønstre med hensyn til til- og fraflytninger samt fødsler og dødsfald. Det er vurderet, at de seneste fire års udvikling ( ) er mere retvisende for den fremtidige udvikling end de år der ligger før. Alle historiske befolkningsdata er samlet i de 97 basisområder. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er de 97 basisområder samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder indenfor hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. Den anvendte parameterområdesamling fremgår af figuren nedenfor: Parameterinddeling af områderne i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande befolkningsprognose

28 Beregningssikkerhed Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Er udgangsåret for befolkningsprognosen et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Ikast-Brande Kommune er baseret på tal fra fire år ( ) og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Umiddelbart kan det konstateres, at alle historiske år har haft stigning i folketallet, og at størrelsen på denne stigning er nogenlunde sammenhørende med boligudbygningen. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne - og dermed også for resultaterne - større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på de ældste og meget små årgange størst. Ikast-Brande befolkningsprognose

29 Resultattabeller De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltningsopgaver. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Ikast-Brande Kommune samt tabeller for skole- og ældredistrikter - jf. afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor befolkningen 2012 er lig indeks 100. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Bemærk at personer bosat på fiktive adresse (cirka 110 personer) ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end på kommuneniveau. Sammentællinger af folketal på distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. Ikast-Brande befolkningsprognose

30 Ikast-Brande Kommune Folketal pr år år år år år år år år år år år år år år Total Indeks (2012 = 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år Total

31 Skoledistrikt: Ikast Nordre Folketal pr år år år år år år år år år år år år år år Total Indeks (2012 = 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år Total Ikast-Brande befolkningsprognose

32 Skoledistrikt: Ikast Østre Folketal pr år år år år år år år år år år år år år år Total Indeks (2012 = 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år Total Ikast-Brande befolkningsprognose

33 Skoledistrikt: Ikast Vestre Folketal pr år år år år år år år år år år år år år år Total Indeks (2012 = 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år Total Ikast-Brande befolkningsprognose

34 Skoledistrikt: Hyldgård Folketal pr år år år år år år år år år år år år år år Total Indeks (2012 = 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år Total Ikast-Brande befolkningsprognose

35 Skoledistrikt: Præstlund Folketal pr år år år år år år år år år år år år år år Total Indeks (2012 = 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år Total Ikast-Brande befolkningsprognose

36 Skoledistrikt: Dalgas Folketal pr år år år år år år år år år år år år år år Total Indeks (2012 = 100) 0 år år år år år år år år år år år år år år Total Ikast-Brande befolkningsprognose

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Nøgletal for folketallets udvikling

Nøgletal for folketallets udvikling Nøgletal for folketallets udvikling 21-26 Nøgletal 21 22 23 24 25 26 Folketal ultimo 8828 88686 88978 89615 9519 9149 Fødte 174 195 181 1161 193 1215 Døde 928 99 958 862 798 839 Fødselsoverskud 146 15

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2031 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 16 EVALUERING AF SIDSTE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningen i Hjørring kommune. Befolkningsprognose for fordelt på områder og alder

Befolkningen i Hjørring kommune. Befolkningsprognose for fordelt på områder og alder Befolkningen i Hjørring kommune Befolkningsprognose for 2010-2024 fordelt på områder og alder Plan & Udvikling April 2010 Indhold Hovedtræk 3 Indledning og hovedforudsætninger 6 Områdeinddeling 9 Holdt

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning g 2011 Befolkningsprognose 2011 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

Udarbejdet marts Befolkningsprognose

Udarbejdet marts Befolkningsprognose Udarbejdet marts 2017 Befolkningsprognose 2017 2032 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2032 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på områder

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL OKONOMI@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY KOMMUNES TRYKKERI SIDE 1 1 RESUME... 4 1.1 OVERORDNET

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE,

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, Nr. 1.1 April 1995 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, -1995 x Pr. 1. januar 1995 var indbyggertallet i Århus Kommune på 277.477. x I Århus er befolkningen i løbet af 1 år steget med 1,1 %, svarende

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose Brønderslev Kommune juni 2016

Befolkningsprognose Brønderslev Kommune juni 2016 Befolkningsprognose 2016-2030 Brønderslev Kommune juni 2016 Indhold Indledning 2 Boligbyggeprogram 3 Gennemgang af det boligudbygningsmæssige grundlag for prognosens beregninger Prognosens overordnede

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsprognose Odder Kommune

Befolkningsprognose Odder Kommune Befolkningsprognose 2011-2023 Odder Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2011. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Odder Kommune frem til

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL OKONOMI@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY KOMMUNES TRYKKERI SIDE 1 1 RESUME... 4 1.1 OVERORDNET

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere